Перевод: с испанского на болгарский

hizo+lo+que+pudo+con+los+medios+a+su+alcance

 • 1 alcance

  m 1) настигане, преследване; dar alcance a uno прен. залавям; 2) обхват, достъп на ръцете; estar al alcance достъпен съм; 3) обсег, обхват, далекобойност (при стрелба); 4) извънреден куриер; 5) прен. пасивно салдо, остатък от дълг; 6) прен. новини от последния час (във вестник); 7) прен. способност, талант (по-често pl); 8) прен. проникване, трасценденция; 9) част от тялото, докосната при фектовка; 10) физ. степен на проникване, обхват; 11) воен. остатък от войнишка заплата, след приспадане на разходите; irle a uno a (en) los alcances прен. следя нечии ходове.

  Diccionario español-búlgaro > alcance

 • 2 cañón

  1. m 1) цев, дуло (на пушка); 2) оръдие; cañón antiaéreo противовъздушно; cañón automóvil самоходно; cañón obús гаубица; cañón antitanque противотанково; cañón de gran alcance дългобойно; 3) каньон, тясна клисура, пролом; 4) крачол на панталон; 5) жарг. телеманиак; 2. adj привлекателен, който има чар и сексапил (с гл. estar); 3. adv много добре, страхотно, супер.

  Diccionario español-búlgaro > cañón

 • 3 corto,

  a adj 1) къс; 2) недостатъчен, дефектен; 3) прен. плах, свит, смутен; 4) прен. ограничен, ненадарен; 5) слаб, къс (куршум, топка); 6) прен. с беден речник; corto, de vista късоглед; corto, de manos прен. бавен в работата; corto, de medios с ограничени средства; a plazo corto, краткосрочен; a corto,a distancia на къси разстояния; ser uno de corto,s alcances прен. неинтелигентен, ограничен съм; quedarse uno corto, прен. не ми стигат думите; desde muy corto,a edad от най-ранно детство; por mi corto,a suerte разг. за мое нещастие.

  Diccionario español-búlgaro > corto,

 • 4 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 5 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 6 locomoción

  f 1) придвижване, преместване; medios de locomoción превозни средства; 2) жп. тяга.

  Diccionario español-búlgaro > locomoción

 • 7 pelo

  m 1) косъм; cortar un pelo en el aire прен. имам много остър ум; no falta un pelo разг. нищо не липсва; 2) събир. коса; pelo lacio права коса; pelo rizado къдрава коса; ponérsele a uno los pelos de punta разг. настръхва ми косата от страх; 3) мъх (по тялото); 4) мъх (на плод); 5) козина; цвят на козина; 6) пух; 7) сурова коприна; 8) тъмна жилка върху скъпоценен камък; 9) мастит (в гърда на жена); 10) прен., разг. мъничко, незначително нещо; pelo de aire прен. лек полъх на вятъра; pelo de camello камилска вълна; pelo de cofre (de Judas) прен., разг. а) рижа коса; б) риж човек; pelos y señales прен., разг. подробности, най-малки детайли; al pelo а) по посока на косъма; б) прен., разг. точно според желанието; навреме; a medios pelos прен., разг. полупиян; a (en) pelo разг. а) гологлав; б) яздене без седло; caérsele a alguien el pelo прен., разг. а) чувствам се много зле, когато се разкрие нещо; б) получавам упрек, наказание; contra pelo, a contrapelo прен., разг. ненавременно, неуместно; de poco pelo прен., разг. маловажен, незначителен; echar pelo прен., разг. имам много работа, работя много; estar uno hasta los pelos (el pelo) прен., разг. до гуша ми е дошло; hacer a pelo y a pluma вулг. бисексуален съм; ni un pelo нищо; por los pelos, por un pelo а) в последния момент; б) малко остава, малко липсва; tener pelos un negocio разг. трудна, объркана работа; tirarse uno de los pelos прен., разг. скубя си косата (от яд, мъка, разкаяние); un pelo прен., разг. много малко; le faltó un pelo para caer на косъм беше (без малко) да падне; pelo a pelo квит, танто за танто; de poco pelo разг. беден; no tener pelo de tonto прен. не съм вчерашен; no tener pelos en la lengua разг. нямам задръжки при говорене; tomar el pelo a uno разг., прен. подигравам се на някого.

  Diccionario español-búlgaro > pelo

 • 8 santo,

  a 1. adj 1) свят; 2) целебен (за лекарство); 3) простодушен; 4) свещен, неприкосновен, чист; 5) посветен на Бога; Tierra Santa Божи гроб; Semana Santa Страстната седмица; Santo Oficio Светата инквизиция; 6) според божиите закони; 7) употребено с някои имена, подсилва значението им: hizo su santo,a voluntad изпълни волята му; se echó en el santo, suelo хвърли се право върху пода; todo el santo, día цял ден; 8) много твърд, непропусклив (за тухла); 2. m 1) светец, светия; светЈ; 2) образ на светец; 3) разг. винетка, гравюра и т. н. на книга; 4) имен ден; 5) вулг., жарг. информатор (в престъпния свят); 6) Ч. кръпка на дреха; 7) воен. име на светец като парола; Todos los Santos Вси Светии; Santaclós Дядо Коледа; quedarse para vestir santo,s прен., разг. оставам стара мома; santo, y seña воен. парола и отговор; їa santo, de qué? с каква цел, в името на какво; откъде-накъде?; no es santo, de mi devoción прен. този човек не ми е по сърце; encomendarse a buen santo, прен. търся помощ, покровител; írsele a uno el santo, al cielo прен. забравям какво искам да кажа или да направя; desnudar a un santo, para vestir a otro прен. вземам от един, за да дам на друг; ощетявам някого в полза на друг; tener el santo, de cara (espaldas) прен. имам успех, върви ми (всичко става наопаки); rogar el santo, hasta pasar el tranco proverb изтъка си платното, ритна кросното; llegar y besar el santo, прен., разг. бързо, на раз-два.

  Diccionario español-búlgaro > santo,

 • 9 término

  m 1) край, завършек; 2) крайна точка; 3) предел, граница; 4) време, краен срок; 5) район, участък (общински); 6) поземлен участък; земевладение; 7) граничен, синурен междинен знак; 8) цел; 9) понятие, термин, дума; 10) държавна граница; 11) пункт, място; 12) състояние, положение; 13) pl маниери; 14) външен вид; 15) грам. елемент на граматично отношение; 16) pl условия на договор; 17) мед. криза; 18) мат. член (в многочлени, прогресии и пр.); término medio средно аритметично число, средна величина; 19) муз. тон, нота; 20) жив., театр. план; primer término преден план, авансцена; medios términos, términos medios уговорки, увъртания; en términos propios, en propios términos дословно; estar en buenos términos в добри отношения съм; en primer término на преден план, на първо място, преди всичко; en buenos términos меко казано; с подбрани изрази; en último término adv като крайно решение; poner (dar) término a algo слагам край.

  Diccionario español-búlgaro > término

 • 10 valer2

  1. intr 1) струвам, имам стойност; 2) имам значение, сила, власт; 3) годен съм, полезен съм; 4) заслужавам, достоен съм; 5) вземам връх, превъзхождам; 6) валиден съм (за документ); 7) ценен съм; màs vale que... по-добре е да...; hizo valer2 sus derechos отстоя правата си; valga lo que valga на всяка цена; Ўvàlgame!; vàlgate! дявол да го вземе!; màs vale tarde que nunca погов. по-добре късно, отколкото никога!; Ўvale! добре, съгласен съм; 2. tr 1) покровителствам, протежирам, защитавам; 2) оценявам, правя сметка; 3) съответствам на, равнявам се на; 3. prnl 1) служа си, послужвам си с нещо; 2) притичвам се на помощ; 3) разрешавам проблемите си.

  Diccionario español-búlgaro > valer2

См. также в других словарях:

 • Medios de comunicación de la Ciudad de Córdoba (Argentina) — La ciudad de Córdoba cuenta con medios radiales, televisivos, escritos y digitales. Contenido 1 Diarios 2 Canales de televisión de aire 3 Canales de televisión de cable …   Wikipedia Español

 • Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004 — La Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004 fue creada por el Parlamento Español el 27 de mayo de 2004 con el fin de esclarecer las circunstancias bajo las que se produjeron los atentados del 11 de marzo de Madrid y las… …   Wikipedia Español

 • Persecución de los homosexuales en la Alemania nazi — El Triángulo rosa, símbolo con el que se marcaba a los homosexuales en los campos de concentración nazis. La persecución de los homosexuales en la Alemania nazi se fundamentó principalmente sobre la premisa de que la homosexualidad era… …   Wikipedia Español

 • Historia de los videojuegos — Donkey Kong, de Shigeru Miyamoto (1981), uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940 cuando, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras… …   Wikipedia Español

 • Todos los Personajes de Harry Potter — Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter Saltar a navegación, búsqueda J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. En la serie Harry Potter , escrita por J.K. Rowling, Hay mas de 600 personajes, acontinucacion estan todos. Esta lista… …   Wikipedia Español

 • Campaña de los U-Boote — Un convoy, siendo atacado, foto tomada en 1915 a bordo del HMS Louis. Fecha 28 de julio de …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Rebelión de los batavos — Saltar a navegación, búsqueda Rebelión de los batavos Parte de Año de los cuatro emperadores Cuadro de Rembrandt sobre la Consp …   Wikipedia Español

 • Rebelión de los bátavos — Parte de Año de los cuatro emperadores Cuadro de Rembrandt sobre la Conspiración de Julio Civilis (1661) …   Wikipedia Español

 • Nada que ver — Título Nada que ver Género Serie animada Creado por Juan Andrés Ravell Oswaldo Graziani Reparto Emilio Lovera Malena González Rolando Salazar Luis Carreño Antonio Delli Nora Suárez País de origen Venezuela …   Wikipedia Español

 • Guerra de Vietnam — Parte de la Guerra Fría …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.