Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

against

 • 1 неволей

  against will

  Русско-персидский словарь > неволей

 • 2 возбуждать (I) > возбудить (II)

  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt.) تحریک کردن، تهییج کردن، انگیختن
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  (vt.) برآشفتن، برانگیختن، تحریک کردن، القاء کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возбуждать (I) > возбудить (II)

 • 3 против

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) روبرو، مقابل، ضد، وارونه، از روبرو، عکس قضیه
  ............................................................
  (n.) علائم ریاضی (مثل x و +)، روکش، نما، رویه
  ............................................................
  دربرابر، درمقابل، پیوسته، مجاور، بسوی، مقارن، برضد، مخالف، علیه، به، بر، با
  ............................................................
  ............................................................
  5. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. con
  (v.) از بر کردن، دانستن، مخفف کلمه عامیانه confidence، اعتماد، گول زدن، مخالف، پیشوند به معانی با و باهم

  Русско-персидский словарь > против

 • 4 антигосударственный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  (treasonoius=)
  خیانت آمیز، قابل ارتکاب خیانت، خائنانه

  Русско-персидский словарь > антигосударственный (-ая, -ое, -ые)

 • 5 гладить (II) > выгладить (II), погладить (II)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гладить (II) > выгладить (II), погладить (II)

 • 6 насильно

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > насильно

 • 7 настраивать (I) > настроить (II)

  ............................................................
  1. tune
  (vt. & n.) میزان کردن، وفق دادن، کوک کردن، آهنگ، لحن، نوا، آهنگ صدا، آواز، لحن تلفظ، کوک کردن یا میزان کردن آلت موسیقی یا رادیو و غیره، رنگ، نغمه
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > настраивать (I) > настроить (II)

 • 8 о I

  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  2. of
  از، از مبدا، از منشا، از طرف، از لحاظ، در جهت، در سوی، درباره، بسبب، بوسیله
  ............................................................
  3. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  4. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  دربرابر، درمقابل، پیوسته، مجاور، بسوی، مقارن، برضد، مخالف، علیه، به، بر، با

  Русско-персидский словарь > о I

 • 9 об I

  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  2. of
  از، از مبدا، از منشا، از طرف، از لحاظ، در جهت، در سوی، درباره، بسبب، بوسیله
  ............................................................
  3. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  4. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  دربرابر، درمقابل، پیوسته، مجاور، بسوی، مقارن، برضد، مخالف، علیه، به، بر، با

  Русско-персидский словарь > об I

 • 10 обо I

  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  2. of
  از، از مبدا، از منشا، از طرف، از لحاظ، در جهت، در سوی، درباره، بسبب، بوسیله
  ............................................................
  3. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  4. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  دربرابر، درمقابل، پیوسته، مجاور، بسوی، مقارن، برضد، مخالف، علیه، به، بر، با

  Русско-персидский словарь > обо I

 • 11 поневоле

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поневоле

 • 12 придавить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن

  Русско-персидский словарь > придавить (II) (св)

 • 13 противодействовать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) بی اثر کردن، خنثی کردن، عمل متقابل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > противодействовать (I) (нсв)

 • 14 противостоять (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: withstood ; past participle: withstood
  (vt.) تاب آوردن، مقاومت کردن با، ایستادگی کردن در برابر، تحمل کردن، مخالفت کردن، استقامت ورزیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پایداری، پایداری کردن، ایستادگی کردن، استقامت کردن، مانع شدن، مخالفت کردن با
  ............................................................
  ضد، متضاد، مخالف، نقیض، مقابل، روبرو، مواجه، مخالف یکدیگر
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > противостоять (I) (нсв)

 • 15 ссорить (II) > поссорить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ссорить (II) > поссорить (II)

 • 16 сталкивать (I) > столкнуть (I)

  ............................................................
  1. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сталкивать (I) > столкнуть (I)

См. также в других словарях:

 • Against Me! — Tom Gabel d Against Me! à l Impérial de Québec, Québec en 2008 …   Wikipédia en Français

 • Against me — Against Me! Against me! Tom Gabel d Against Me! à l Impérial de Québec, Québec en 2008 …   Wikipédia en Français

 • Against — Студийный альбом Se …   Википедия

 • against — [ə genst′; ] also, esp. Cdn & Brit [, əgānst′] prep. [ME ayeynst, opposite to, facing < OE ongegn, ongean (see AGAIN), with adv. gen. es + unhistoric t] 1. a) in opposition to or competition with [a fight against evil] b) contrary to [against… …   English World dictionary

 • Against Me! — на сцене фестиваля Coachella, 2007 Основная информация Жанр …   Википедия

 • Against — A*gainst (?; 277), prep. [OE. agens, ageynes, AS. ongegn. The s is adverbial, orig. a genitive ending. See {Again}.] 1. Abreast; opposite to; facing; towards; as, against the mouth of a river; in this sense often preceded by over. [1913 Webster]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Against me! — im Jahre 2007 auf dem Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, Kalifornien. Gründung 1997 …   Deutsch Wikipedia

 • Against Me! — tocando en Coachella Valley Music and Arts Festival 2007. Datos generales Origen G …   Wikipedia Español

 • Against — may refer to: Against (album), a 1998 album by Brazilian heavy metal band Sepultura Against (song), the title track song from the Sepultura album Against (American band), an American thrash band Against (Australian band), an Australian hardcore… …   Wikipedia

 • Against Me! — im Jahre 20 …   Deutsch Wikipedia

 • against — ► PREPOSITION 1) in opposition to. 2) to the disadvantage of. 3) in resistance to. 4) in anticipation of and preparation for (a difficulty). 5) in relation to (money owed, due, or lent) so as to reduce, cancel, or secure it. 6) in or into contact …   English terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»