Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

поговорить

 • 1 поговорить

  сөйлесіп алу, кеңесіп алу

  Русско-казахский словарь > поговорить

 • 2 настроение

  Русско-казахский словарь > настроение

 • 3 поболтать

  Русско-казахский словарь > поболтать

 • 4 потрепаться

  Русско-казахский словарь > потрепаться

 • 5 погашение кредита

  А сейчас давайте перейдем к вопросу о погашении кредитов.

  Ал енді несиені өтеу мәселесіне көшейік.

  Кредит должен быть выплачен в течение 10 (12, 20) лет...

  Несие 10 (12, 20) жыл бойына... төленуге тиіс.

  - равными взносами.

  Первый взнос будет осуществлен в течение 12 месяцев со дня завершения поставки.

  Бірінші жарна жеткізілім аяқталған күннен бастап 12 ай бойына төленеді.

  Нас не устраивает льготный период.

  Бізді жеңілдікті кезең қанағаттандырмайды.

  Мы согласны продлить его до двух лет.

  Біз оны екі жылға дейін ұзартуға келісеміз.

  Мы можем предоставить вам рассрочку платежа.

  Біз сізге төлем мерзімін ұзарта аламыз.

  Хорошо. Я думаю, что нам следует обсудить график погашения кредитов.

  Жақсы. Мен несиені өтеу кестесін талқылауымыз керек деп ойлаймын.

  Мы должны также поговорить о материальных ценностях, с помощью которых должен быть достигнут баланс в наших финансовых отношениях.

  Біз сондай-ақ біздің қаржы қатынастарымызда теңгерімге қол жеткізуге көмектесетін материалдық құндылықтар туралы да әңгімелесуге тиіспіз.

  Мы в состоянии погасить задолженность по кредитам в течение пяти (десяти) лет.

  Біздің несие бойынша берешекті бес (он) жыл бойына өтеуге шамамыз жетеді.

  Нас это устраивает.

  Бұл бізді қанағаттандырады.

  А нас это не устраивает.

  Ал бұл бізді қанағаттандырмайды.

  Мы хотели бы сократить сроки платежей.

  Біз төлем мерзімін қысқартқымыз келеді.

  В конце концов, мы согласны.

  Сайып келгенде, біз келісеміз.

  Давайте договоримся о конкретных сроках платежей по кредитам.

  Қанекей, несие бойынша төлемнің нақты мерзімін уағдаласайық.

  Вы должны принять во внимание наше тяжелое финансовое положение.

  Сіздер біздің қаржы жағдайымыздың ауыр екенін ескеруге тиіссіздер.

  У нас нет возражений.

  Бізде қарсылық жоқ.

  Поскольку срок уплаты по всем кредитам нами определен в 10 лет, то я предлагаю принять следующий порядок платежей.

  Біз барлық несие бойынша төлем төлеу мерзімін 10 жыл деп айқындап алғандықтан, мен төлемдердің мынадай тәртібін ұсынамын.

  В течение первых двух лет выплачивать ежегодно по 5% от всей суммы кредитов.

  Алғашқы екі жыл бойына жыл сайын несиенің барлық сомасынан 5% төленсін.

  В последующие 6 лет сумма взносов должна составлять 10% общей суммы ежегодно.

  Кейінгі 6 жылда жарна сомасы жыл сайын жалпы соманың 10%-ы болуға тиіс.

  В последние два года мы будем платить по 15%, чтобы наверстать отставание по платежам.

  Соңғы екі жылда біз төлем жөнінен артта қалушылықтың есесін толтыру үшін 15%-дан төлейтін боламыз.

  Какова же ваша окончательная процентная ставка по долгосрочным кредитным операциям?

  Ұзақ мерзімді несие операциялары бойынша сіздің ақырғы пайыздық мөлшерлемеңіз қандай?

  Процентная ставка составляет....

  Пайыздық мөлшерлеме... құрайды.

  Нам кажется, что процентные ставки несколько завышены.

  Біздіңше, пайыздық мөлшерлеме біраз жоғарылатылған сияқты.

  Между нами все расчеты должны вестись только в свободно конвертируемой валюте.

  Біздің арамызда барлық есептесулер тек еркін айырбасталатын валютамен жүргізілуге тиіс.

  Свою задолженность по кредитам мы можем возместить частично поставками в вашу страну (вашей фирме)...

  Несие бойынша өз берешегімізді біз сіздің елге (сіздің фирмаға) ішінара... жеткізу арқылы өтей аламыз.

  - энергоносителей.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > погашение кредита

 • 6 Предъявление рекламации

  Мы хотели бы поговорить с вами относительно нашей рекламации.

  Біз сізбен өзіміздің шағым-талабымыз жөнінде әңгімеліскіміз келеді.

  Я уже знаю о ваших претензиях и немедленно займусь этим делом.

  Мен сіздің қойған кінәраттарыңызды білемін және осы іспен дереу айналыспақпын.

  Да, мы получили вашу рекламацию, но еще не рассмотрели ее.

  Иә, біз сіздің шағым-талапты алдық, бірақ оны әлі қарай қойған жоқпыз.

  Мы уже обсудили вашу рекламацию.

  Біз сіздің шағым-талабыңызды талқылап та қойдық.

  Нам известно, что рекламация поступила к нам две недели назад.

  Шағым-талаптың бізге бұдан екі апта бұрын түскені мәлім.

  В рекламации указаны все данные, которые требуются в соответствии с условиями контракта.

  Шағым-талапта келісімшарт талаптарына сәйкес талап етілетін барлық деректер көрсетілген.

  Все, что вы нам сообщили, неприятно для нас и для завода-изготовителя.

  Сіз хабарлаған нәрселердің бәрі біз үшін және дайындаушы зауыт үшін қолайсыз.

  Да, нам необходимо разобраться с этой неприятной проблемой.

  Иә, біз бұл қолайсыз мәселенің байыбына баруымыз керек.

  Мы настоятельно просим вас рассмотреть наши претензии и перевести на наш счет около 500 000 тенге.

  Біз сіздерден біздің қойған кінәраттарымызды қарап, біздің шотымызға 500 000 мың теңгедей ақша аударуларыңызды өте-мөте сұраймыз.

  Это серьезная проблема.

  Бұл елеулі мәселе.

  Хорошо, мы рассмотрим ваши претензии и, если они справедливы, переведем на ваш счет нужную сумму.

  Жақсы, біз сіздердің кінәраттарыңызды қараймыз, олар әділ болса, сіздің шотқа қажетті соманы аударамыз.

  Мы надеемся, что вы примете все меры для дальнейшего удовлетворения нашей рекламации.

  Біз кінәраттарымыздың бұдан былай да қанағаттандырылуы үшін сіздер барлық шараларды қолданасыздар деген үміттеміз.

  Рекламационные материалы...

  Шағым-талап материалдарын...

  - уже рассматриваются в головной фирме.

  - басты фирмада қаралып жатыр.

  Качество товара не отвечает техническим условиям.

  Тауардың сапасы техникалық шарттарға сай келмейді.

  Товар находится в плохом состоянии.

  Тауар нашар күйде.

  Рекламационный материал не может быть продан.

  Шағым-талап қойылған материал сатылмайды.

  На ваш товар нет сертификата качества.

  Сіздің тауардың сапа сертификаты жоқ.

  До сих пор товар поступал в хорошем состоянии, но на этот раз мы были разочарованы.

  Осы кезге дейін тауар жақсы күйде түсіп келген еді, ал бұл жолы біз түңіліп отырмыз.

  Я знаю, что товары были безупречны, но исключения могут быть всегда.

  Біз тауардың мүлтіксіз болғанын білеміз, бірақ әрқашан да мүлт кетуі мүмкін ғой.

  Вы настаиваете на поставках рекламационного товара. Хорошо, мы примем его, но при условии, если вы снизите цену на 15%.

  Сіз кінәратты тауардың жеткізілуін талап етіп отырсыз. Жақсы, біз оны қабылдаймыз, бірақ сіз бағаны 15%-ға төмендететін болыңыз.

  Мы просим о снижении цены.

  Біз бағаның төмендетілуін сұраймыз.

  Причина состоит в том, что качество товара не соответствует согласованным нами требованиям.

  Себеп тауардың сапасы біздер келіскен талаптарға сай келмеуінде болып отыр.

  Поскольку срок гарантии еще не истек,...

  Кепілдік мерзімі әлі өтпегендіктен...

  - мы просим о бесплатном устранении перечисленных неполадок.

  - біз аталған кемістіктердің тегін жойылуын сұраймыз.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Біз кепілдікті жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Если вы настаиваете на гарантийном ремонте, то необходимо, чтобы наши специалисты дали заключение относительно указанной неисправности.

  Егер сіздер кепілдікті жөндеуді талап етсеңіздер, онда біздің мамандарымыз аталмыш ақаулар жөнінде қорытынды беруі керек.

  Срок гарантии еще не истек.

  Кепілдік мерзімі әлі өткен жоқ.

  Наша фирма не может признать рекламацию, так как истек гарантийный срок.

  Біздің фирма шағым-талапты қабылдай алмайды, өйткені кепілдікті мерзімі өткен.

  Оборудование вышло из строя по причине дефектов завода-изготовителя.

  Жабдық дайындаушы-зауыттың ақаулары себепті істен шыққан.

  Выход из строя должен быть зафиксирован в акте, подписанном заказчиком и поставщиком.

  Істен шығу тапсырыскер мен жеткізуші қол қойған актіде көрсетілуге тиіс.

  Мы не можем удовлетворить вашу просьбу о продлении гарантийного срока. Оборудование вышло из строя по вине вашего персонала.

  Біз сіздің кепілдікті мерзімді ұзарту туралы өтінішіңізді қанағаттандыра алмаймыз. Жабдық сіздің қызметкерлердің кінәсынан істен шыққан.

  Вопрос о возврате дефектного оборудования будет решаться представителями поставщика и заказчика в каждом отдельном случае.

  Ақаулы жабдықтың қайтарылуы туралы мәселені әрбір жеке жағдайда жеткізуші мен тапсырыскердің өкілдері шешеді.

  Нет никаких неисправностей.

  Ешқандай кемшілік жоқ.

  При разборке машины специалисты обнаружили дефекты, которые возникли в процессе производства (в период доставки).

  Машинаны бөлшектеу кезінде мамандар өндіріс үдерісінде (жеткізу кезеңінде) пайда болған ақауларды тапты.

  Дефекты были обнаружены только после пуска машины.

  Ақаулар тек машиналар іске қосылғаннан кейін ғана табылды.

  Проверка приборов показала, что они были в безукоризненном состоянии.

  Приборларды тексеру олардың мінсіз күйде екенін көрсетті.

  О недостатках машины наши специалисты расскажут непосредственно на заводе.

  Машиналардың кемшіліктері туралы біздің мамандар тікелей зауытта айтады.

  Мы могли бы на месте выяснить обстановку.

  Біз мән-жайды сол жерде анықтай алар едік.

  Я хочу предложить вам следующий путь удовлетворения этой рекламации.

  Мен бұл шағым-талапты қанағаттандырудың мынадай жолдарын ұсынғым келеді.

  Завод-изготовитель откомандирует специалистов, которые проверят неисправности в установке и решат вопрос об их устранении.

  Дайындаушы зауыт мамандарды іссапармен жібереді, олар қондырғыдағы кемістіктерді тексеріп, оларды жою мәселесін шешеді.

  Затем этот же завод вышлет вам исправные машины или запасные части для ремонта.

  Сонан соң осы зауыт жөнделген машиналарды немесе жөндеу үшін қосалқы бөлшектерді жібереді.

  Мы пошлем монтажников, которые заменят дефектные детали или произведут монтаж новых машин.

  Біз құрастырушыларды жібереміз, олар ақаулы бөлшектерді ауыстырады немесе жаңа машиналарды құрастырады.

  Мы просим срочно прислать нам ваших специалистов.

  Біз мамандарыңыздың бізге тез жіберілуін сұраймыз.

  Завод-поставщик направит вам специалистов (монтажников).

  Дайындаушы-зауыт сіздерге мамандарды (құрастырушыларды) жібереді.

  Завод готов направить специалистов, чтобы...

  Зауыт... үшін мамандар жіберуге дайын.

  - проверить, действительно ли устранение неполадок должно быть произведено за наш счет.

  - кемістік шынында да біздің есебімізден жойылуға тиіс пе, жоқ па дегенді тексеру

  Для оформления командировки специалистов нам нужно некоторое время.

  Мамандардың іссапарын ресімдеу үшін бізге біраз уақыт керек.

  Нам необходимо заранее договориться о результатах проверки.

  Біз тексерудің нәтижелері туралы күні бұрын уағдаласып алуымыз керек.

  Кто будет нести расходы, выяснится из заключительного протокола, который будет подписан нашими и вашими специалистами.

  Шығынды кім көтеретіні біздің мамандар мен сіздің мамандар қол қоятын қорытынды хаттамадан анық болады.

  Покупатель (продавец) несет все расходы, связанные с устранением поломки, если она произошла по его вине.

  Егер сынық сатып алушының (сатушының) кінәсінен болса, оны жоюға байланысты шығындардың бәрін сол көтереді.

  Кто понесет расходы, если виновник поломки останется неизвестным?

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болып қалса, шығынды кім көтереді?

  Если виновник поломки неизвестен, то для консультации привлекаются соответствующие специалисты.

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болса, онда кеңесу үшін тиісті мамандар тартылады.

  Наши специалисты после исчерпывающей беседы с вашими специалистами смогут решить этот вопрос.

  Біздің мамандар сіздердің мамандармен егжей-тегжейлі сұбхаттасқаннан кейін бұл мәселені шеше алады.

  Образцы, на основе которых был заключен контракт, были гораздо лучшего качества.

  Келісімшарт негізделіп жасалған үлгілердің сапасы әлдеқайда жақсы болған еді.

  У нас другое мнение.

  Біздің пікіріміз басқаша.

  Поставленные вам товары действительно отличаются от высланных ранее образцов, но качество товаров скорее улучшилось, чем ухудшилось.

  Сіздерге жеткізілген тауарлар шынында да бұрын жіберілген үлгілерден өзгеше, бірақ тауарлардың сапасы нашарлаудан гөрі жақсара түскен.

  Это первая рекламация такого рода.

  Бұл осындай шағым-талаптың алғашқысы.

  Неисправность возникла в связи с неквалифицированным обслуживанием.

  Кемістік біліксіздікпен қызмет көрсетуге байланысты пайда болған.

  Последняя партия товара оказалась недоброкачественной из-за повреждения упаковки.

  Тауардың соңғы топтамасы буып-түюдің зақымдалуы себепті сапасы нашар болған.

  До сих пор не поступало никаких жалоб на упаковку.

  Буып-түю жөнінде осы кезге дейін шағым түспеген-ді.

  Поступивший товар не был упакован в соответствии с инструкциями.

  Түскен тауар нұсқаулықтарға сай буып-түйілмеген.

  Товар был аккуратно упакован.

  Тауар мұқият буып-түйілген.

  Но мы говорим о порче упаковки (продукции).

  Бірақ біз буып-түюдің (өнімнің) бүлінгені жайында айтып отырмыз.

  По всей вероятности, дело в упаковке.

  Шынтуайтына келгенде, мәселе буып-түюде болса керек.

  Речь идет о повреждении упаковки.

  Әңгіме буып-түюдің зақымдалғаны жайында болып отыр.

  У вас имеются повреждения ящиков.

  Сіздерде зақымдалған жәшіктер бар.

  Повреждения произошли во время транспортировки.

  Тасымалдау кезінде зақымдалған.

  Повреждений упаковки не было обнаружено.

  Буып-түюдің зақымдалғаны анықталмады.

  Нам просто непонятно, как это могло произойти, так как до сих пор мы не получали никаких претензий относительно упаковки.

  Мұның қалай болғаны бізге мүлде түсініксіз, өйткені біз осы кезге дейін буып-түюге қатысты ешқандай кінәратталап алған жоқпыз.

  В данном случае повреждение произошло по вине покупателя.

  Бұл ретте сатып алушының кінәсынан зақымдалған.

  Мы хотели бы узнать о готовности фирмы заменить недоброкачественный товар.

  Біз сапасы нашар тауарды фирманың ауыстыруға дайын екенін білгіміз келеді.

  Как только завод-изготовитель получит товар, на который поступила рекламация, он убедится в справедливости ее и тотчас же поставит вас в известность.

  Дайындаушы-зауыт шағым-талап түсірілген тауарды алған бойда, оның әділдігіне көз жеткізіп, дереу сіздерге хабарлайды.

  Просим вас вернуть рекламационный товар и прислать акт экспертизы.

  Сізден кінәратты тауарды қайтаруды және сараптаманың актісін жіберуді сұраймыз.

  Продавец готов заменить всю партию недоброкачественного товара.

  Сатушы сапасы нашар тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайын.

  Возмещение убытков будет произведено после получения возвращаемого товара.

  Қайтарылатын тауар алынғаннан кейін залал өтеледі.

  Мы, само собой разумеется, готовы заменить всю партию товара.

  Біз, әлбетте, тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайынбыз.

  Но вы должны выслать назад рекламационные товары.

  Бірақ сіздер кінәратты тауарларды кері салып жіберуге тиіссіздер.

  Чтобы покончить с этой рекламацией, мы поставим товары, не выставляя за них счет.

  Біз бұл шағым-талаптан құтылу үшін тауарларды олар үшін шот ұсынбай-ақ жеткіземіз.

  Речь идет о замене других деталей.

  Әңгіме басқа бөлшектерді ауыстыру жайында болып отыр.

  Но мы передадим вам разнарядки на возврат товара.

  Бірақ біз сіздерге тауардың қайтарылуы жөнінде нұсқаухат жібереміз.

  По контракту вы должны были поставить нам в третьем квартале 20 машин.

  Келісімшарт бойынша сіз бізге үшінші тоқсанда 20 машина жеткізуге тиіс едіңіз.

  Мы же получили только 15.

  Біз тек 15-ін ғана алдық.

  Следовательно, по вашей вине произошла просрочка в поставках на срок пять месяцев.

  Демек, сіздің кінәңізден жеткізілім бес ай мерзімге кешіктірілді.

  Отставание до сих пор не ликвидировано.

  Артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Просим вас принять меры для...

  Сізден... үшін шара қолдануды сұраймыз.

  - устранения этих недостатков.

  Мы передали вам рекламацию относительно недостачи...

  Біз сізге... жетіспейтіндігі жөнінде шағым-талап табыс еттік.

  Недостача...

  Жетіспеушілік...

  - имеется почти во всех партиях товара.

  - тауардың барлық топтамасында дерлік орын алып отыр.

  Ответственность за недостачу должна нести ваша сторона.

  Жетіспеушілік үшін жауапкершілік сіздің тарапқа жүктелуге тиіс.

  Эти факты мы должны проверить.

  Бұл фактілерді біз тексереміз.

  Сообщите, пожалуйста, точные данные о недостающих товарах.

  Жетіспейтін тауарлар туралы дәл деректерді хабарлаңызшы.

  Сообщите, пожалуйста, дату отгрузки, номер вагона, номер накладной и номер ведомости передачи вагонов от одной железной дороги другой дороге.

  Жөнелтілген күнді, вагонның нөмірін, жүкқұжаттың нөмірін және вагондардың бір теміржолдан екінші теміржолға табысталу тізімдемесінің нөмірін хабарлаңызшы.

  Русско-казахский экономический словарь > Предъявление рекламации

См. также в других словарях:

 • ПОГОВОРИТЬ — ПОГОВОРИТЬ, поговорю, поговоришь, совер., о чем с кем. 1. Провести время в разговоре. Поговорили на разные темы и разошлись. «Сядем рядком, да поговорим ладком.» погов. 2. Обсудить в разговоре какую нибудь тему, дело. Поговорить о дальнейшей… …   Толковый словарь Ушакова

 • поговорить — наговориться, обменяться словом, изъяснить, потолковать, побеседовать, перешепнуться, перемолвиться, потрепаться, покалякать, перекинуться словом, погуторить, перетолковать, переговорить, объясниться, потоковать, поразговаривать, поворковать,… …   Словарь синонимов

 • поговорить — ПОГОВОРИТЬ, рю, ришь; сов., без доп. (или поговорить с выражением). Рассказать что л. Ну ка, Колян (Коля), поговори с выражением …   Словарь русского арго

 • ПОГОВОРИТЬ — ПОГОВОРИТЬ, рю, ришь; совер. Провести нек рое время в разговоре, обсуждая что н.; переговорить (в 1 знач.) о чём н. Поговорят и перестанут. П. о делах. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • поговорить — глаг., св., употр. часто Морфология: я поговорю, ты поговоришь, он/она/оно поговорит, мы поговорим, вы поговорите, они поговорят, поговори, поговорите, поговорил, поговорила, поговорило, поговорили, поговоривший, поговорив Если кто либо… …   Толковый словарь Дмитриева

 • поговорить — хисанго̄ри; мне надо с тобой поговорить мӣ синди хисаӈгойчаи …   Русско-нанайский словарь

 • Поговорить с выражением — ПОГОВОРИТЬ, рю, ришь; сов., без доп. (или поговорить с выражением). Рассказать что л. Ну ка, Колян (Коля), поговори с выражением …   Словарь русского арго

 • Поговорить — сов. неперех. 1. Провести некоторое время в разговорах. 2. Объясниться с кем либо. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • поговорить — поговорить, поговорю, поговорим, поговоришь, поговорите, поговорит, поговорят, поговоря, поговорил, поговорила, поговорило, поговорили, поговори, поговорите, поговоривший, поговорившая, поговорившее, поговорившие, поговорившего, поговорившей,… …   Формы слов

 • поговорить — поговор ить, р ю, р ит …   Русский орфографический словарь

 • поговорить — (II), поговорю/, ри/шь, ря/т …   Орфографический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»