Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

поговорить

 • 1 поговорить

  гап задан, гуфтугӯ кардан

  Русско-таджикский словарь > поговорить

 • 2 поговорить

  сов. о ком-чём гап задан, гуфтугӯ (сӯҳбат, гапзанон) кардан; поговорить по душам самимона (аз таҳти дил) гап задан

  Русско-таджикский словарь > поговорить

 • 3 душа

  ж
  1. ҷон, рӯҳ, дил; душа и тёло ҷону (рӯҳу) тан
  2. табиат, фитрат, сиришт; человек открытой душй одами кушодадил; низкая душа одами паст-фитрат; рбокая душа одами тарсончак; чуткая душа одами ҳассос (меҳрубон); душа -человек одами хуб, ҷони одам, одами тилло
  3. шавқу завқ, рағбат, ҳавсала; с душой бо шавқу завқ, аз таҳти дил, бо ғайрат; раббтать с душой бо шавқ кор кардан; с душой исполнить песню сурудро бо шавқу завқ хондан; без душибе шавқу завқ, бе ҳавас, бе рағбат, бе ҳавсала; работать без душй бе ҳавсала кор кардан; в егб игре нет души вай бе рагбат бозӣ мекунад
  4. перен. усгп. (сущность) моҳият, ҷавҳар
  5. перен. ҷону дил; душа общества ҷону дили маърака
  6. разг. кас, одам, ҷонзод; ҷон; на улице ни душй дар кӯча ҷонзоде нест; по сколько с душй? сари касе чандӣ?; ни одна душа не узнает ягон кас намефаҳмад; в семье пять душ дар оила панҷ сар хӯранда ҳаст; реальный доход на душу населения даромади реалӣ (ҳақиқӣ) ба ҳар сари аҳолӣ
  7. ист. (крепостной) деҳкони крепостной // мн. души (подати, налоги) андоз, хироҷ
  8. обращ. разг. (обычно со сл. «моя») ҷон, ҷони ҷан, ҷонакам; душа моя! ҷони ман!, ҷонакам! <> бумажная душ-а бюрократ, коғазбоз; коғазпараст; заячья душа одами тарсончак (буздил); мёртвые души ист. ҷонҳои мурда; чернильная душк бюрократ, коғазбоз, расмиятчй; душа нараспашку одами кушодадил; душой и телом бо ҷону дил; ни душой ни телом не виноват заррае гуноҳ надорад; в душ ё 1) (мысленно) ботинан, -дар дили худ 2) (по склонностям) табиатан; в глубинё душ-й дар замири дил; для душй барои дилхушй; до [глубины] душй то пардаи дил; рассказ взволновал меня до глубины душй ҳикоя то замири дил таъсир кард; за милую душу 1) (охотно) бо ҷону дил, аз таҳти дил 2) (не задумываясь) даррав; зур, дар як лаҳза; он и обманет за милую душу ӯ дар як лаҳза фиреб ҳам медиҳад; на душ е дар дил; на душ е у меня стало вёсело и спокбйно дилам шоду хотирам ҷамъ шуд; на душё кошки скребут у кого-л. дили касеро гургон тала мекунанд; от [всей] душй аз таҳти дил, аз дилу ҷон, аз сидқи дил; по душ ам поговорить (разговориться и т. п.) самимона (аз таҳти дил) гап задан; разговор по душам сӯҳбати самимӣ; по -ё кому дилҳоҳ, дилписанд, маъқул; не по душ ё кому номаъқул, маъқул не; от глубины (полноты) душ-й аз самими қалб, бо камоли майл; душа болйт у кого-л. дили кас месӯзад; душа надрывается дил пор.а мешавад, дил торс мекафад; душа не лежит к кому-чему-л. ба касе, чизе дил об намехӯрад; душа не на месте дил беқарор аст; душ а не принимает прост. дил намекашад; душа переболела дил сӯхт, ҷигар кабоб шуд; душа разрывается [на части] дил реш (об)мешавад; душа ушла (ухбдит) в пятки у кого талхакаф (гурдакаф, дил-каф) шудан; душй не чаять в ком-л. аз ҷон азизтар донистан; болеть -душой за кого-что, о ком-чём аз дилу ҷон ғам хурдан, дилсӯзӣ кардан; брать (хватать) за душу кого ба ҳаяҷон овардан, дилро об кардан, мутаассир кар-дан; вдохнуть душу во что рӯҳ бахшидан, ҷон дамондан; брать грех на душу гуноҳро ба гардан гирифтан; висёть над душой безор кардан, ба ҷсзн расондан, шилқин шудан; влезть (залезть) в душу кому-л. 1) роздони касе шудан 2) ақли касеро рабудан 3) бо ҳар роҳ ба мағзи пӯсти касе даромадан; вложить душу во что-л. бо майлу рағбат (меҳр монда) коре кардан; войтй в душу к кому-л. дили касеро дуздидан; вывернуть душу кого, чью безобита (мушавваш) кардан; вывернуть душу [наизнанку] перед кем дили худро кушодан, дилро холӣ кардан; вымотать [всю] душу кому аз ҷон безор кардан, ба ҷон расондан; вынуть душу уст. рӯҳан азоб додан, дил хун кардан; вытрясти душу из кого дӯғ зада тарсондан; вытянуть [всю] душу безор кардан, аз ҷон сер кардан; вышибить дӯшу изкого груб. прост. зада куштан; жить душа в душу дӯстона зиндагӣ кардан; заглянуть в душу кому-л. рози касеро фаҳмида гирифтан; излить (открыть) душу кому дил холӣ кардан, рози дил гуфтан; кривить душой дурӯғ гуфтан, бевиҷдонӣ кардан; отвестй душу 1) мурод ҳосил кардан 2) дил холй кардан, дарди дил гуфтан; отдать богу душу аз олам гузаштан, ба худо амонатиро супурдан; отдохнуть -душ ой (сердцем) дами беғам задан; отпустй душу на покаяние уст. 1) (пощади) омурзиш мехоҳам (металабам) 2) (оставь в покое) ба ҳолам гузор;
  II
  переболеть душой хуни дил (ҷигар) шудан; перевернуть [всю] душу кого, чью, кому хуни дил (ҷигар) кардан; положить душу за кого-что ҷон додан, фидо шудан; положить душу на что бо дилуҷон кардан; стоять над душ-ой чьей, у кого мехи ҷафо барин ба сарн касе истодан; в чём [только] душ а держится ҷонаш ба лаб омадааст; за душой есть (имеется) у кого дар бисоташ ягон чиз дорад; за душой нет чего-л. у кого дар бисоташ чизе надорад; за душой у него нет ни копейки (ни гроша) вай ягон тин ҳам надорад; как бог на душу положит пеш омад, хуш омад; с душй ворбтит прост. дил беҳузур мешавад, нафрати кас меояд, дили кас беҷо мешавад; сколько \душае угодно бы кадри дилхоҳ

  Русско-таджикский словарь > душа

 • 4 кое-что

  мест. неопр. баъзе чизҳо, камутум, андак; надо вам сказать кое-что ба шумо баъзе чизҳоро гуфтан лозим; поговорить кое о чём дар бораи баъзе чизҳо сӯҳбат кардан

  Русско-таджикский словарь > кое-что

 • 5 крупно

  нареч.
  1. калон-калон; крупно нарезать картошку картошкаро калон--калон пора кардан; крупно написать буквы ҳарфҳоро калон-калон навиштан
  2. сахт, ҷиддӣ; крупно повздоить сахт ҷан-ҷол кардан; крупно поговорить гуфтугӯи ҷиддӣ кардан, қатъӣ гап задан

  Русско-таджикский словарь > крупно

 • 6 один

  м (одна ж, одно с)
  1. числ. як; из двух вычесть один аз ду якро тарҳ кардан; один процент як фоиз, як процент; семь раз отмерь, один раз отрежь посл. « ҷомаи бамаслиҳат кӯтоҳ намеояд // в знач, сущ. один м кас, фард, нафар, шахс, воҳид, тан; семеро одного не ждут погов. « ҳафт кас ба як кас мунтазир намешавад
  2. в знач. прил. танҳо, худ, тоқа, якка, фард, воҳид; ему одному не справиться худаш танҳо аз ӯҳдаи ин кор намебарояд // в знач. сущ. один м якка, танҳо, тоқа; один в тюле не воин погов. » аз як даст садо намебарояд
  3. в знач. прил. ягона, фақат, танҳо, як худи..,; вы один это мбжете сделать фақат шумо ин корро карда метавонед; от него одни неприятности вай фақат боиси нохушӣ мешавад; выйти на улицу в одном платье ба кӯча тани курта баромадан // в знач. сущ. одно с як чиз, танҳо; одно меня беспокоит маро як чиз ба ташвиш андохтааст
  4. в знач. прил. як, ҳамон як; стоять на одном месте дар як ҷо истодан; жить в одном доме дар ҳамон як ҳавли истиқомат доштан // в знач. сущ. одно с ҳамон як; твердить одно и то же ҳамон як гапро гуфтан
  5. в знач. прил. (единый) як, бутун, яклухт; слиться в одно целое як шудан
  6. в знач. мест. (с предло-гом «из») аз, яке аз, аз ҷумлаи..,; этот ученик один из самых способных ин талаба яке аз талабаҳон қобилият-ноктарин аст
  7. в знач. прил. (в сочет. с «другой») ин, он, вай; то один, тодругой дам ин, дам он; гоҳ яке, гоҳ дигаре // в знач. сущ. один м, одна ж, одно с яке; одно другому не мешает яке ба дигаре халал намерасонад
  8. в знач. неопр. мест. яке, як кас, як одам, ким кӣ, кадом як; мне вспомнился один случай як ҳодиса ба ёдам омад; приходил один молодой человек якҷавон омада буд О одинединственный якка-ву ягона, нодир; одинодинехонек, одинодинешенек яккаю танҳо, тоқа, як-то; один конец прост. охираш як, оқибаташ як; одна лавочка прост. ҳамааш аз як гӯр, кар додари кӯр; одни кости пӯсту устухон; одним духом, за один дух прост. 1) (очень быстро) бисёр тез, бо як шаст; 2) (сразу) якбора, дам нагирифта, бо як қулт, беист; одним михом, с одного маху якбора, зуд, тез, фавран; одним словом вводн. сл. хулласи калом, кисса кӯтоҳ; [они] одних лодинт онҳо ҳамсоланд; одно время як вақтҳо, як замона; одно званье прост. номи калону деҳи вайрон; одно званье осталось исмаш ҳасту ҷисмаш нест; одного поля ягода кар додари кӯр; одного порядка ба ҳам шабеҳ (монанд); одну минуту (секунду) як дам (як нафас, як лаҳза) сабр кунед; один за другим яке аз паси дигар; одинк одному (одна к одной, одно к одному) яке аз дигаре беҳтар; огурчики один к одному бодирингҳо яке аз дигаре беҳтар; один как перст яккаву танҳо, як сари қоқ, як сару ду гӯш; одинна один 1) (наедине) якка ба якка, рӯ ба рӯ; поговорить один на один якка ба якка гуфтугӯ кардан; 2) (единоборствуя) тан ба тан; бороться один на один тан ба тан ҷанг кардан; одно к одному паси ҳам; [все] в один голос ҳама бо як овоз, якдилона; в (за) один присест бо як нишст; всё одно фарқ надорад; все до одного ҳама чун як тан; [все] как один ҳама якдилона; на один зуб бисёр кам, андак; на один покрой аз рӯи як андоза (қолиб); на одно лицо ба якдигар мо-нанд; як себу ду тақсим; ни в одном глазу (глазе) маст-паст не; сна ни в одном глазу прост. ҳеҷ хоб намебарад; по одномӯ як-як; с одного взгляда дидан замон; одна нога здесь, другая - там бисёр тез, шамол барин; [хоть] одним глазком посмотрёть (взглянуть) як чашм андохтан, як лаҳза дидан; как одну копейку заплатить (выложить, истратить) тин ба тин (як тин намонда) додан (адо кардан); ставить на одну доску кого с кем, что с чем баробар кардан; стать на одну доску с кем-л. ба касе баробар шудан; стоять одной ногой в могиле (в гробу) пой ба лаби гӯр расидан, офтоби сари кӯҳ будан; стричь [всех] под одну гребенку ҳамаро бо як газ ӯлчак кардан

  Русско-таджикский словарь > один

 • 7 наедине

  нареч. якка ба якка; поговорить наедине якка ба якка гап задан

  Русско-таджикский словарь > наедине

См. также в других словарях:

 • ПОГОВОРИТЬ — ПОГОВОРИТЬ, поговорю, поговоришь, совер., о чем с кем. 1. Провести время в разговоре. Поговорили на разные темы и разошлись. «Сядем рядком, да поговорим ладком.» погов. 2. Обсудить в разговоре какую нибудь тему, дело. Поговорить о дальнейшей… …   Толковый словарь Ушакова

 • поговорить — наговориться, обменяться словом, изъяснить, потолковать, побеседовать, перешепнуться, перемолвиться, потрепаться, покалякать, перекинуться словом, погуторить, перетолковать, переговорить, объясниться, потоковать, поразговаривать, поворковать,… …   Словарь синонимов

 • поговорить — ПОГОВОРИТЬ, рю, ришь; сов., без доп. (или поговорить с выражением). Рассказать что л. Ну ка, Колян (Коля), поговори с выражением …   Словарь русского арго

 • ПОГОВОРИТЬ — ПОГОВОРИТЬ, рю, ришь; совер. Провести нек рое время в разговоре, обсуждая что н.; переговорить (в 1 знач.) о чём н. Поговорят и перестанут. П. о делах. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • поговорить — глаг., св., употр. часто Морфология: я поговорю, ты поговоришь, он/она/оно поговорит, мы поговорим, вы поговорите, они поговорят, поговори, поговорите, поговорил, поговорила, поговорило, поговорили, поговоривший, поговорив Если кто либо… …   Толковый словарь Дмитриева

 • поговорить — хисанго̄ри; мне надо с тобой поговорить мӣ синди хисаӈгойчаи …   Русско-нанайский словарь

 • Поговорить с выражением — ПОГОВОРИТЬ, рю, ришь; сов., без доп. (или поговорить с выражением). Рассказать что л. Ну ка, Колян (Коля), поговори с выражением …   Словарь русского арго

 • Поговорить — сов. неперех. 1. Провести некоторое время в разговорах. 2. Объясниться с кем либо. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • поговорить — поговорить, поговорю, поговорим, поговоришь, поговорите, поговорит, поговорят, поговоря, поговорил, поговорила, поговорило, поговорили, поговори, поговорите, поговоривший, поговорившая, поговорившее, поговорившие, поговорившего, поговорившей,… …   Формы слов

 • поговорить — поговор ить, р ю, р ит …   Русский орфографический словарь

 • поговорить — (II), поговорю/, ри/шь, ря/т …   Орфографический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»