Перевод: с русского на все языки

yazın

 • 1 беллетристика

  kurmaca yazın,
  roman ve öykü türü edebiyat
  * * *
  ж
  edebiyat; güzel-yazın

  Русско-турецкий словарь > беллетристика

 • 2 доживать

  yaşamak; yaşına basmak; geçirmek (vakit)
  * * *
  несов.; сов. - дожи́ть
  1) yaşamak; ömrü vefa etmek; yetişmek; çıkmak

  доживешь до э́тих лет - узна́ешь — bu yaşa gelince öğrenirsin

  ни оди́н из них не до́жил до на́ших дней — hiç biri bugüne kadar yaşayabilmiş değildir

  ребёнок не до́жил и до пяти́ лет — çocuk beş yaşını bile tamamlayamadı

  он у́мер, не дожи́в до двадцати́ лет — yirmisine varmadan öldü

  ему́ не дожи́ть до э́того дня — o güne yetişmeyecek

  вряд ли он доживёт до сле́дующей неде́ли — gelecek haftaya (sağ) çıkacağı şüpheli

  е́сли доживу́... — ömrüm vefa ederse..., sağ kalırsam..., ecelden aman olursa...

  2) в соч.

  дожива́ть ле́то на да́че — yazın sonunu yazlıkta geçirmek

  3) тк. несов. yaşamak

  доживать свою́ жизнь — son günlerini yaşamak

  ••

  до чего́ мы до́жили! — ne günlere kaldık!

  Русско-турецкий словарь > доживать

 • 3 засушливый

  kurak,
  susuz
  * * *
  kurak; susuz

  засу́шливый год — kurak yıl; kuraklık yılı

  засу́шливое ле́то — susuz bir yaz

  ле́то стоя́ло засу́шливое — yazın havalar kurak geçiyordu

  засу́шливый райо́н — kurak bölge

  Русско-турецкий словарь > засушливый

 • 4 конец

  son
  * * *
  м
  1) врз son; bitim; uç ( ucu)

  коне́ц ни́тки — ipliğin ucu

  противополо́жный коне́ц коридо́ра — koridorun öte başı

  мы шли в са́мом конце́ — biz en arkada yürüyorduk

  коне́ц ме́сяца — ayın sonu

  коне́ц ле́та — yazın sonu

  в конце́ ле́та — yaz biterken

  2) (смерть, кончина) son

  ему́ прихо́дит коне́ц — sonu yaklaşıyor / geliyor

  3) разг. yol, mesafe

  пое́здка в оди́н коне́ц — tek istikamet yolculuğu

  пое́здка в о́ба конца́ — gidiş dönüş yolculuğu

  ••

  до конца́ — sonuna kadar

  говори́ть без конца́ — durmadan konuşmak

  из конца́ в коне́ц — bir uçtan bir uca, bir baştan bir başa

  в конце́ концо́в — en son, en sonunda

  аплодисме́нтам не́ было конца́ — alkış bitmek bilmiyordu

  со всех концо́в све́та — dünyanın dört bir bucağından / yanından

  на друго́м конце́ све́та — dünyanın öbür ucunda

  каза́лось, доро́ге не бу́дет конца́ — yol git git bitmiyordu; yol bitip tükenmek bilmiyordu

  э́тому ле́су нет конца́-кра́ю — bu orman uçsuz bucaksız

  дава́й запла́тим и де́лу коне́ц! — parayı verelim gitsin!

  э́то положе́ние оши́бочно от нача́ла до конца́ — bu tez baştan aşağı yanlıştır

  положи́ть коне́ц чему-л. — (bir) son vermek; paydos demek

  Русско-турецкий словарь > конец

 • 5 летом

  ле́том про́шлого го́да — geçen yaz

  ка́к-то ле́том — bir yaz günü

  Русско-турецкий словарь > летом

 • 6 литература

  edebiyat
  * * *
  ж
  edebiyat; yazın; literatür

  полити́ческая литерату́ра — politik literatür

  медици́нская литерату́ра — tıp literatürü; hekimlik edebiyatı

  де́тская литерату́ра — çocuk edebiyatı

  совреме́нная туре́цкая литерату́ра — çağdaş Türk yazını / edebiyatı

  Русско-турецкий словарь > литература

 • 7 литературный

  edebi,
  yazınsal
  * * *
  врз
  edebi; yazınsal; edebiyat °; yazın

  литерату́рное произведе́ние — yazın yapıtı; yazınsal yapıt; edebi eser

  литерату́рный язы́к — yazın / edebiyat dili

  его́ литерату́рная де́ятельность — onun edebiyatçılığı

  Русско-турецкий словарь > литературный

 • 8 литературовед

  м
  yazınbilimci; yazın tarihçisi

  Русско-турецкий словарь > литературовед

 • 9 массовый

  kütlevi
  * * *
  yığınsal; kitlesel; kitle °

  ма́ссовая демонстра́ция — kitle gösterisi

  ма́ссовая организа́ция — yığınsal / kitlesel örgüt, kitle örgütü

  ма́ссовое уча́стие в ми́тинге — mitinge yığınsal biçimde katılma

  ма́ссовая безрабо́тица — kitlesel / yığınsal işsizlik

  ма́ссовые увольне́ния рабо́чих — toplu işten / işçi çıkarmalar

  ма́ссовые аре́сты — toplu tutuklamalar

  ору́жие ма́ссового уничтоже́ния — собир. yığınsal / toplu kırım silahları

  ма́ссовое уничтоже́ние лесо́в — orman kırımı

  ма́ссовое произво́дство — seri imalat

  това́ры ма́ссового потребле́ния — geniş tüketim malları

  сре́дства ма́ссовой информа́ции — kitle haberleşme / iletişim araçları

  ма́ссовая литерату́ра — yığınlara seslenen yazın

  ма́ссовая сце́на — театр., кино kalabalık sahne

  ма́ссовый герои́зм — kitle halinde gösterilen kahramanlık

  ма́ссовые жа́лобы — yaygın şikayetler

  ма́ссовые зака́зы — külliyetli siparişler

  ма́ссовый спорт — kitle sporu

  Русско-турецкий словарь > массовый

 • 10 новый

  1) врз yeni

  но́вый дом — yeni ev

  но́вое поколе́ние — yeni kuşak

  нача́ть но́вую жизнь — yeni hayata başlamak

  возни́кла но́вая тру́дность — ikinci bir zorluk çıktı

  2) ( современный) çağdaş

  но́вая литерату́ра — çağdaş yazın / edebiyat

  3) (но́вое) → сущ., с yeni (bir şey)

  борьба́ но́вого со ста́рым — yeninin eski ile mücadelesi

  но́вое в испо́льзовании а́томной эне́ргии — atom enerjisinin kullanılmasında yeni gelişmeler

  в э́том / тут ничего́ но́вого нет — bunda yeni bir şey yok

  э́то предложе́ние не соде́ржит ничего́ но́вого — bu öneri hiç bir yenilik içermiyor

  что но́вого? — ne var ne yok?

  что у вас но́вого? — sizde ne var ne yok?

  Русско-турецкий словарь > новый

 • 11 расцвет

  м
  1) ( цветение) çiçek açma, çiçeklenme
  2) перен. serpilip gelişme; parlak devir, altın devri

  расцве́т промы́шленности — endüstrinin serpilip gelişmesi

  в про́шлом ве́ке го́род пережива́л пери́од наибо́льшего расцве́та — geçen yüzyılda şehir en parlak devrini yaşıyordu

  учёный у́мер в расцве́те тво́рческих сил — bilgin en verimli çağında hayata gözlerini kapamıştı

  бы́ли пери́оды расцве́та и в э́том жа́нре литерату́ры — bu yazın türünde de çiçeklenmeler olmuştur

  Русско-турецкий словарь > расцвет

 • 12 современный

  1) ( того же времени) (yaşadığı) çağın / devrin, çağdaşı olan

  совреме́нные ему́ поэ́ты — yaşadığı çağın şairleri

  2) ( теперешний) bugünkü, günümüz °, çağdaş

  совреме́нная Евро́па — günümüz Avrupa'sı

  совреме́нная литерату́ра — çağdaş / bugünkü yazın

  в совреме́нном ми́ре — günümüz dünyasında

  совреме́нное капиталисти́ческое о́бщество — bugünkü kapitalist toplum

  в совреме́нных усло́виях — günümüz koşullarında

  совреме́нное обору́дование — modern donatım

  совреме́нные профе́ссии — çağımıza özgü meslekler

  Русско-турецкий словарь > современный

 • 13 сторона

  ж
  1) врз yan, taraf; yön

  бокова́я сторона́ — yan taraf

  противополо́жная сторона́ — karşı taraf

  э́та сторона́ горы́ — dağın bu yüzü

  по ту сто́рону горы́ (за горой)dağın ardında

  на той стороне́ о́зера — gülün öte yanında

  по э́ту сто́рону доро́ги — yolun berisinde

  вы́строиться по о́бе сто́роны доро́ги — yolun iki geçesine sıralanmak

  по о́бе сто́роны́ доро́ги — yolun her iki yanında

  со всех сторо́н земли́ / све́та — dünyanın dört bir yanından

  го́род со всех сторо́н окружён леса́ми — şehrin etrafı çepeçevre orman

  по о́бе сто́роны Атла́нтики — Atlantik'in iki yakasında

  мы пойдём стороно́й (в обход)dolaşık yoldan gideceğiz

  он пошёл в сто́рону ле́са — ormandan yana gitti, orman yönüne doğru gitti

  они́ разошли́сь в ра́зные сто́роны — her biri bir yana gitti

  ту́чи прошли́ стороно́й — bulutlar öteden geçti

  мы перешли́ на другу́ю сто́рону (у́лицы) — karşıdan karşıya geçtik

  доро́га прохо́дит в стороне́ от го́рода — yol şehrin açığından geçer

  отойди́ в сто́рону, не меша́й! — mani olma, kenara çekil!

  э́тот магази́н в стороне́ от нас — bu mağaza bize sapa düşüyor

  ве́тер дул с восто́чной стороны́ — rüzgar doğu yönünden esiyordu

  ста́нция запу́щена в сто́рону Вене́ры — istasyon Venüs doğrultusunda fırlatıldı

  он поверну́лся в на́шу сто́рону — bizden yana döndü

  его́ кача́ло из стороны́ в сто́рону — yalpalaya yalpalaya yürüyordu

  смотре́ть по сторона́м — sağa sola bakmak

  со всех сторо́н на сце́ну сы́пались цветы́ — sağdan soldan sahneye çiçekler yağıyordu

  сверну́ть в сто́рону — sapmak

  отвести́ кого-л. в сто́рону (для разговора)kenara çekmek

  2) разг. (местность, страна) diyar; memleket

  да́льняя сторона́ — uzak bir diyar

  тоска́ по родно́й стороне́ — memleket hasreti

  на чужо́й стороне́ — gurbette, yad ellerde

  3) (поверхность, бок предмета) yüz; taraf

  лицева́я / пра́вая сторона́ мате́рии — kumaşın yüzü

  обра́тная сторона́ моне́ты — paranın ters tarafı

  с обе́их сторо́н магнитофо́нной ле́нты / плёнки — teyp bandının her iki yüzünde

  пиши́те то́лько с одно́й стороны́ (бума́ги) — kağıdın sadece bir / tek yüzüne yazın

  поста́вь и другу́ю сто́рону (пластинки)öbür yüzünü de çal

  с одно́й стороны́, он прав, но... — bir bakıma haklıdır, ama...

  обсуди́ть вопро́с со всех сторо́н — sorunu her bakımdan / yönden ele almak

  с како́й (бы) стороны́ ни посмотре́ть — hangi bakım açısından bakılırsa bakılsın

  5) (аспект, признак) yan, taraf, cephe

  фина́нсовая сторона́ де́ла — işin parasal / mali yanı

  сла́бая сторона́ докла́да — raporun zayıf yanı

  6) мат. kenar

  сторона́ треуго́льника — üçgenin kenarı

  сто́роны угла́ — açının kenarları

  7) (в переговорах, споре, на суде) taraf

  проти́вная сторона́ — юр. hasım taraf

  сто́роны в спо́ре — anlaşmazlığa taraf olanlar

  зако́н на ва́шей стороне́ — kanun sizden yanadır

  ты на чьей стороне́? — sen kimden yanasın?

  стать на сто́рону кого-л.birinden yana çıkmak

  потерпе́вшая сторона́ — юр. mağdur taraf

  ••

  ро́дственник со стороны́ отца́ — baba tarafından akraba

  мы, со свое́й стороны́, подде́ржим вас — biz kendi payımıza sizi destekleyeceğiz

  с одно́й стороны́..., с друго́й стороны́... — bir yandan..., öte yandan...

  Русско-турецкий словарь > сторона

 • 14 художественный

  sanatsal
  * * *
  врз
  sanat °; sanatsal, artistik

  худо́жественное учи́лище — tatbiki güzel sanatlar okulu

  худо́жественный руководи́тель (ансамбля и т. п.)sanat yönetmeni

  худо́жественное мастерство́ — sanatçı / sanat ustalığı

  худо́жественный фильм — öykülü filim

  худо́жественная литерату́ра — edebiyat, güzel-yazın

  худо́жественное произведе́ние — sanat eseri / yapıtı, sanatsal ürün

  худо́жественная откры́тка — resimli kart, kartpostal

  худо́жественные изде́лия из фарфо́ра — porselen süs eşyası

  лю́стра худо́жественной рабо́ты — sanatçı işi avize

  худо́жественная гимна́стика — artistik jimnastik

  худо́жественное дарова́ние — üstün artistik yetenekler

  вы́разить / показа́ть худо́жественными сре́дствами — bir şeyi sanat araçlarıyla ifade etmek / açıklamak

  худо́жественный о́браз — sanatsal imaj / imge

  худо́жественное тво́рчество — sanatsal yaratıcılık

  худо́жественное изображе́ние чего-л. (средствами живописи)bir şeyin sanatsal resmedilişi

  Русско-турецкий словарь > художественный

 • 15 Выпишите мне, пожалуйста, квитанцию

  Lütfən mənə qəbz yazın

  Русско-азербайджанский разговорник > Выпишите мне, пожалуйста, квитанцию

 • 16 У меня новый адрес. Запишите ...

  Ünvanım dəyişilmişdir. Yazın...

  Русско-азербайджанский разговорник > У меня новый адрес. Запишите ...

См. также в других словарях:

 • yazın — 1. is. Edebiyat Birleşik Sözler yazın bilimi yazın dili yazın eri yazın tarihi gökçe yazın 2. zf. Yaz mevsiminde, yaz aylarında …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yazın — z. Yaz vaxtı, yaz zamanı, yazda, yaz mövsümündə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yazın bilimci — is. Edebiyat bilimi uzmanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yazın bilimi — is. Edebiyatla uğraşan bilim dalı, edebiyat bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yazın dili — is. Edebiyat dili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yazın eri — is. Edebiyatçı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yazın tarihi — is. Edebiyat tarihi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gökçe yazın — is. Edebiyat, yazın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider — sürekli olarak bir iş üzerinde durmayan, maymun iştahlı olan kişiye kimse güvenmez anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar — yazın çalışan kışın rahat eder anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • efil efil esmek — yazın rüzgâr yavaş yavaş, serin serin esmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Книги

Другие книги по запросу «yazın» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»