Перевод: с русского на персидский

urge

 • 1 агитировать (I) > сагитировать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زمین مسطح، جلگه، یک رشته عملیات جنگی، لشکرکشی، مبارزه انتخاباتی، مسافرت درداخل کشور
  ............................................................
  (v.) به کار انداختن، تحریک کردن، تکان دادن، آشفتن، پریشان کردن، سرآسیمه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش
  ............................................................
  (vt.) وادار کردن، برآن داشتن، ترغیب کردن

  Русско-персидский словарь > агитировать (I) > сагитировать (I)

 • 2 бес

  مذکر demon urge

  Русско-персидский словарь > бес

 • 3 гнать (II) (нсв)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار
  ............................................................
  6. hunt
  (vt. & n.) شکار کردن، صید کردن، جستجو کردن در، تفحص کردن، شکار، جستجو، نخجیر
  ............................................................
  (vt. & n.) سگ شکاری، سگ تازی، آدم منفور، با تازی شکار کردن، تعقیب کردن، پاپی شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تقطیر کردن، گرفتن، عرق گرفتن از، شیره گرفتن

  Русско-персидский словарь > гнать (II) (нсв)

 • 4 загораться (I) > загореться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. glow
  (vt. & vi. & n.) تابیدن، برافروختن، تاب آمدن، قرمز شدن، در تب و تاب بودن، مشتعل بودن، نگاه سوزان کردن، تابش، تاب، برافروختگی، محبت، گرمی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  8. burn
  (past: burned, burnt ; past participle: burned, burnt
  (v.) سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، درآتش شهوت سوختن، اثر سوختگی
  ............................................................
  (vt. & vi.) تصور کردن، بار گرفتن، بستن شدن، حمل گفتن
  ............................................................
  { consume:
  (vt.) مصرف کردن، تحلیل رفتن، از پا درآمدن}
  ............................................................
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی

  Русско-персидский словарь > загораться (I) > загореться (I)

 • 5 нукать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش
  ............................................................
  2. say come on!

  Русско-персидский словарь > нукать (I) (нсв)

 • 6 охочий (-ая, -ее, -ие)

  ............................................................
  1. keen
  (v.) تیز کردن، شدید بودن، شدید کردن، نوحه سرایی کردن، تیز، پرزور، تند، حاد، شدید، زیرک، باهوش، مشتاق
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > охочий (-ая, -ее, -ие)

 • 7 побуждение

  ............................................................
  1. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش
  ............................................................
  انگیزه، محرک، داعی، سبب، علت، انگیختن
  ............................................................
  (n.) محرک، انگیزه، انگیختار، وسیله تحریک، تحرک، تحریک
  ............................................................
  (n.) انگیزه، موجب، وسیله، مسبب، کشش

  Русско-персидский словарь > побуждение

 • 8 погонять (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > погонять (I) (нсв)

 • 9 подгонять (I) > подогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  5. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подгонять (I) > подогнать (II)

 • 10 понукать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) شتاب کردن، شتابیدن، عجله کردن، چاپیدن، بستوه آوردن، با شتاب انجام دادن، راندن، شتاب، عجله، دستپاچگی
  ............................................................
  3. nag
  (v.) اسب کوچک سواری، اسب پیر و وامانده، یابو، فاحشه، عیبجویی کردن، نق زدن، آزار دادن، مرتبا گوشزد کردن، عیبجو، نق نقو

  Русско-персидский словарь > понукать (I) (нсв)

 • 11 поторапливать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поторапливать (I) (нсв)

 • 12 пришпоривать (I) > пришпорить (II)

  ............................................................
  1. spur
  (vt. & vi. & n.) مهمیز، سیخ، مهمیز زدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пришпоривать (I) > пришпорить (II)

 • 13 склонять (I) > склонить (II)

  ............................................................
  1. bend
  (past: bent ; past participle: bent
  (vt. & n.) خمیدن، خمش، زانویه، خمیدگی، شرایط خمیدگی، زانویی، گیره، خم کردن، کج کردن، منحرف کردن، تعظیم کردن، دولا کردن، کوشش کردن، بذل مساعی کردن
  ............................................................
  (vt.) وادار کردن، برآن داشتن، ترغیب کردن
  ............................................................
  3. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش

  Русско-персидский словарь > склонять (I) > склонить (II)

 • 14 стихия

  ............................................................
  (pl. & n.) عنصر، جسم بسیط، جوهر فرد، اساس، اصل، محیط طبیعی، آخشیج، عامل
  ............................................................
  ............................................................
  3. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش
  ............................................................
  (n.) هرج و مرج، بی نظمی کامل، شلوغی، آشفتگی
  ............................................................
  (n.) بی قانونی، هرج و مرج، بی ترتیبی سیاسی، بی نظمی، اغتشاش، خودسری مردم

  Русско-персидский словарь > стихия

 • 15 стремиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: strove, strived ; past participle: striven, strived
  (vt.) کوشیدن، کوشش کردن، جد و جهد کردن نزاع کردن
  ............................................................
  (vt.) آرزو داشتن، آرزو کردن، اشتیاق داشتن، هوش داشتن (با after یا for یا at)، بلند پروازی کردن، بالا رفتن، فرو بردن، استنشاق کردن

  Русско-персидский словарь > стремиться (II) (нсв)

 • 16 убеждать (I) > убедить (II)

  ............................................................
  (vt.) متقاعد کردن، قانع کردن
  ............................................................
  (vt.) وادار کردن، برآن داشتن، ترغیب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش

  Русско-персидский словарь > убеждать (I) > убедить (II)

 • 17 уговаривать (I) > уговорить (II)

  ............................................................
  (vt.) وادار کردن، برآن داشتن، ترغیب کردن
  ............................................................
  (vi.) چربیدن، غالب آمدن، مستولی شدن، شایع شدن
  ............................................................
  3. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > уговаривать (I) > уговорить (II)

См. также в других словарях:

 • urge — urge …   Dictionnaire des rimes

 • urgé — urgé …   Dictionnaire des rimes

 • Urge — means a strong desire. Urge may also refer to:*Sucking urge, an infant s instinctive urge to breastfeed * urge, drive forward, to make move faster * Nissan Urge, a concept car announced by Nissan that will be integrated with the Xbox video game… …   Wikipedia

 • Urge — Urge, v. t. [imp. & p. p. {Urged}; p. pr. & vb. n. {Urging}.] [L. urgere; akin to E. wreak. See {Wreak}, v. t.] [1913 Webster] 1. To press; to push; to drive; to impel; to force onward. [1913 Webster] Through the thick deserts headlong urged his… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • urge — vb Urge, egg, exhort, goad, spur, prod, prick, sic mean to press or impel to action, effort, or speed. Urge implies the exertion of influence or pressure either from something or someone external or from something within (as the conscience or the …   New Dictionary of Synonyms

 • urge — [ʉrj] vt. urged, urging [L urgere, to press hard: see WREAK] 1. a) to press upon the attention; present or speak of earnestly and repeatedly; plead, allege, or advocate strongly [to urge caution] b) to entreat or plead with; ask, persuade, or… …   English World dictionary

 • Urge — Urge, v. i. 1. To press onward or forward. [R.] [1913 Webster] 2. To be pressing in argument; to insist; to persist. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • -urge — urge, urgie ♦ Éléments, du gr. ourgos et ourgia; rad. ergo « je fais », ergon « œuvre, art » : chirurgie; démiurge, dramaturge, liturgie, etc. urge, urgie ❖ ♦ Élément du grec ourgos, et ourgia; rad. ergo « je fais », ergon « œuvre, art » (ex.  …   Encyclopédie Universelle

 • urge — [n] very strong desire appetite, appetition, compulsion, craving, drive, druthers, fancy, fire in belly*, goad, impetus, impulse, incentive, itch*, longing, lust, motive, passion, pressure, stimulant, stimulus, sweet tooth*, weakness, wish,… …   New thesaurus

 • urge — I verb activate, adjure, advance, advise, advocate, appeal to, beg, beseech, coax, drive, encourage, entreat, evoke, exhort, expostulate, goad, hurry, impel, impellere, implore, importune, incitare, incite, insist, instigate, invite, motivate,… …   Law dictionary

 • urge on — index agitate (activate), expedite, hasten, spirit Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

Книги

Другие книги по запросу «urge» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»