Перевод: с русского на персидский

play-acting

 • 1 комедиантство

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) دورویی، ریا، ریاکاری، دو رنگی، وانمود سازی، زرق، سالوس

  Русско-персидский словарь > комедиантство

 • 2 лицедейство

  ............................................................
  (adj. & n.) ایفای نمایش، جدی، فعال، کاری، کفالت کننده، کفیل، متصدی، عامل، بازیگری، جدیت، فعالیت، کنشی
  ............................................................
  ............................................................
  {dissembl ـ [!! dissemblance: تلبیس]}
  { dissemble: ــ(vt.) تلبیس کردن، تدلیس کردن، پنهان کردن، وانمود کردن، بهانه کردن، نادیده گرفتن}

  Русско-персидский словарь > лицедейство

 • 3 маскарад

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بالماسکه، رقص بانقاب های مضحک و ناشناس، تغییر قیافه، به لباس مبدل در آمدن، قیافه ظاهری به خود دادن، لباس مبدل
  ............................................................
  لباس بالماسکه، بالماسکه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > маскарад

 • 4 игра

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  2. game
  (v.) بازی، مسابقه، سرگرمی، شکار، جانور شکاری، یک دور بازی، (بصورت جمع) مسابقه های ورزشی، شوخی، دست انداختن، تفریح کردن، اهل حال، سرحال
  ............................................................
  (adj. & n.) ایفای نمایش، جدی، فعال، کاری، کفالت کننده، کفیل، متصدی، عامل، بازیگری، جدیت، فعالیت، کنشی
  ............................................................
  (n.) اجرا، نمایش، ایفا، کار برجسته، شاهکار، کارآیی، انجام
  ............................................................
  {play ـ(vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه}
  [!! playing card: ورق بازی]
  ............................................................
  (vt. & n.) دسیسه کردن، توطئه چیدن، فریفتن
  ............................................................
  (n.) حیله گری، حیله بازی، گول زنی، نیرنگ
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > игра

 • 5 азартно

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > азартно

 • 6 баловаться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) مخالفت نکردن، مخالف نبودن، رها ساختن، افراط کردن (دراستعمال مشروبات و غیره)، زیاده روی کردن، شوخی کردن، دل کسی را بدست آوردن، نرنجاندن
  ............................................................
  (vt.) رنگ پاشیدن، نم زدن، (کم کم) تر کردن، درآب شلپ شلپ کردن، سرسری کار کردن، به طور تفریحی کاری را کردن

  Русско-персидский словарь > баловаться (I) (нсв)

 • 7 бедокурить (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бедокурить (II) (нсв)

 • 8 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) II

 • 9 водиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (v.) هم پیوند، همبسته، آمیزش کردن، معاشرت کردن، همدم شدن، پیوستن، مربوط ساختن، دانشبهری، شریک کردن، همدست، همقطار، عضو پیوسته، شریک، همسر، رفیق، وابسته، وابسته کردن
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > водиться (II) (нсв)

 • 10 возиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  7. romp
  (vt. & n.) با جیغ و داد بازی کردن، سر و صدا
  ............................................................
  (v.) مشغول، دست به کار، شلوغ، مشغول کردن، اشغال
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دردسر دادن، زحمت دادن، مخل آسایش شدن، نگران شدن، جوش زدن و خودخوری کردن، رنجش، پریشانی، مایه زحمت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возиться (II) (нсв)

 • 11 выкидывать (I) > выкинуть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкидывать (I) > выкинуть (I)

 • 12 выпячивать (I) > выпятить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  اطمینان دادن به، تاکید کردن
  ............................................................
  (vt.) باقوت تلفظ کردن، تایید کردن (در)، اهمیت دادن، نیرو دادن به
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпячивать (I) > выпятить (II)

 • 13 двурушничать (I) (нсв)

  فعل play double game

  Русско-персидский словарь > двурушничать (I) (нсв)

 • 14 доиграться (I) (св)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > доиграться (I) (св)

 • 15 доигрывать (I) > доиграть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  (v.) مسابقه را با تمام رساندن، در مسابقه حذفی شرکت کردن، وابسته به مسابقات حذفی، مسابقه حدفی

  Русско-персидский словарь > доигрывать (I) > доиграть (I)

 • 16 дурачиться (II) (нсв)

  فعل play the fool

  Русско-персидский словарь > дурачиться (II) (нсв)

 • 17 заиграть (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) نواخته شدن (سازوغیره)، نواختن

  Русско-персидский словарь > заиграть (I) (св) I

 • 18 заигрывать (I) > заиграть (I) I

  ............................................................
  (v.) کهنه و فرسوده شدن (در اثر استعمال)، از پا درآوردن و مطیع کردن، کاملا خسته کردن
  ............................................................
  (vt.) بدشکل کردن، از شکل انداختن، محو کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заигрывать (I) > заиграть (I) I

 • 19 играть (I) > сыграть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  ............................................................
  3. toy
  (vt. & n.) اسباب بازی، سرگرمی، بازیچه، عروسک، بازی کردن، ور رفتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تلالوء داشتن، جرقه زدن، چشمک زدن، برق، تلالو، جرقه، درخشش

  Русско-персидский словарь > играть (I) > сыграть (I)

 • 20 идти > пойти (I) III

  ............................................................
  1. 2
  ............................................................
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  (adj.) آشنا، معتاد، خوگرفته، مستعمل، به کار رفنه
  ............................................................
  (adj.) بی رمق، نیروی خود را از دست داده، از پا درآمده، کوفته، خسته، رها شده، کم زور، خرج شده
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  6. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  ............................................................
  8. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  9. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) III

См. также в других словарях:

 • play-acting — playˈ acting noun 1. Performance of plays 2. Pretence • • • Main Entry: ↑play * * * play acting UK US noun [uncountable] behaviour in which you pretend to be upset, injured etc in order to get sympathy or an advantage Thesaurus: cheating,… …   Useful english dictionary

 • play-acting — play .acting n [U] behaviour in which someone pretends to be serious or sincere, but is not >play act v [I] …   Dictionary of contemporary English

 • play-acting — play ,acting noun uncount behavior in which you pretend to be upset, injured, etc. in order to get sympathy or an advantage ╾ play ,act verb intransitive …   Usage of the words and phrases in modern English

 • play-acting — UK / US noun [uncountable] behaviour in which you pretend to be upset, injured etc in order to get sympathy or an advantage Derived word: play act verb intransitive Word forms play act : present tense I/you/we/they play act he/she/it play acts… …   English dictionary

 • play-acting — N UNCOUNT Play acting is behaviour where someone pretends to have attitudes or feelings that they do not really have. It was just a piece of play acting …   English dictionary

 • play-acting — noun (U) behaviour that is not serious or sincere but is made to look as if it is play act verb (I) …   Longman dictionary of contemporary English

 • play-act — play acts, play acting, play acted VERB: usu cont If someone is play acting, they are pretending to have attitudes or feelings that they do not really have. The victim revealed he was only play acting …   English dictionary

 • acting — [adj] substituting in a role ad interim, adjutant, alternate, assistant, delegated, deputy, interim, pro tem, pro tempore, provisional, surrogate, temporary; concept 560 Ant. permanent acting [n] entertaining, performing assuming,… …   New thesaurus

 • play|act — play act or play|act «PLAY AKT», intransitive verb. 1. to perform in a dramatic production. 2. Figurative. to make believe; pretend. –v.t. to act (a part); portray: »Figurative. just play acting the bohemian (Punch) …   Useful english dictionary

 • play-act — v. 1 intr. act in a play. 2 intr. behave affectedly or insincerely. 3 tr. act (a scene, part, etc.). Derivatives: play acting n. play actor n. * * * v pretend, put on, assume, feign, sham, counterfeit, fake, fabricate, simulate, bluff,… …   Useful english dictionary

 • play-act — verb 1》 act in a play. 2》 engage in histrionic pretence. Derivatives play acting noun play actor noun …   English new terms dictionary

Книги

Другие книги по запросу «play-acting» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»