Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

play+a+straight+bat

 • 1 bat

  {bæt}
  I. n зоол. прилеп (Chiroptera)
  blind as a BAT съвсем сляп, къорав
  to have BATs in the belfry ексцентричен/смахнат/щур/не с всичкия си съм
  like a BAT out of hell с бясна бързина, стремглаво
  II. 1. бейзоол. крикет хилка. бухалка
  2. тояга, сопа
  3. удар, удряне
  to carry one's BAT крикет не съм отпаднал от играта
  off one's own BAT самостоятелно, със собствени сили
  4. разг. ход, скорост, бързина
  5. веселба, гуляй
  right off the BAT ам. незабавно, изведнъж
  to go to BAT for поддържам, дейно подпомагам (някого, нещо)
  III. v мигам, мигвам
  not to BAT an eyelid разг. не заспивам нито за миг, не трепвам, не ми мига окото, не проявявам изненада/смущение и пр
  * * *
  {bat} n зоол. прилеп (Chiroptera); blind as a bat съвсем сляп, кьор(2) n 1. бейзоол. крикет хилка. бухалка; 2. тояга, сопа: 3. уд{3} v (-tt-) мигам, мигвам; not to bat an eyelid разг. 1) не за
  * * *
  хилка; удар; удряне; тупам; прилеп; бухалка; мигам;
  * * *
  1. blind as a bat съвсем сляп, къорав 2. i. n зоол. прилеп (chiroptera) 3. ii. бейзоол. крикет хилка. бухалка 4. iii. v мигам, мигвам 5. like a bat out of hell с бясна бързина, стремглаво 6. not to bat an eyelid разг. не заспивам нито за миг, не трепвам, не ми мига окото, не проявявам изненада/смущение и пр 7. off one's own bat самостоятелно, със собствени сили 8. right off the bat ам. незабавно, изведнъж 9. to carry one's bat крикет не съм отпаднал от играта 10. to go to bat for поддържам, дейно подпомагам (някого, нещо) 11. to have bats in the belfry ексцентричен/смахнат/щур/не с всичкия си съм 12. веселба, гуляй 13. разг. ход, скорост, бързина 14. тояга, сопа 15. удар, удряне
  * * *
  bat[bæt] I n зоол. прилеп; blind as a \bat съвсем сляп, "кьор кютюк"; he's got \bats in the ( his) belfry хлопа му дъската, не е с всичкия си; like a \bat out of hell с пълна бързина, колкото му крака държат, с все сила, под пълна пара. II. n 1. сп. хилка, бухалка (за бейзбол или крикет); рядко ракета; a good \bat добър играч на крикет; 2. удар, замах, удряне; 3. тояга, сопа; пръчка, прът; 4. сигнален уред за насочване на самолети; FONT face=TmsTr5. воен. управляем снаряд; to play a straight \bat 1) извъртам, отговарям уклончиво; 2) постъпвам честно и открито; right off the \bat изведнъж; без подготовка; направо в кариер (за кон); to go (in) to \bat for застъпвам се за, давам подкрепата си за; to carry ( out) o.'s \bat оставам до края, не съм изваден от строя (при игра на крикет); to be at \bat играя главната роля; off o.'s own \bat на своя глава, самостоятелно, на своя отговорност (риск); III. v (- tt-) 1. сп. удрям топката (при бейзбол, крикет и пр.); 2. тупам, пляскам, бия, разг. шляпам, зашлевявам; 3. sl впускам се, втурвам се; to \bat the breeze sl чеша си езика; бръщолевя; to \bat (it) out sl налягам си парцалите, залягам здраво; to \bat around ам. sl обсъждам неофициално (идея, предложение). IV v (- tt-) разг. мигам (в израз на изненада); he doesn't \bat an eyelid (ам. eye) окото му не трепва; without \batting an eye ( eyelid) без да ми мигне окото, без ни най-малко смущение.

  English-Bulgarian dictionary > bat

 • 2 play

  {plei}
  I. 1. играя (си)
  забавлявам се (with)
  to PLAY (at) soldiers играя на войници
  let's PLAY (at being) pirates хайде да играем на пирати
  2. сп., карти играя, включвам в игра, удрям (топка), шах местя (фигура)
  to PLAY someone as goalkeeper etc. включвам някого като вратар и пр.
  to PLAY (as/at) centre-forward играя като/съм център-нападател
  to PLAY one's ace играя аса си
  прен. to PLAY one's ace/one's trump card играя/изигравам най-силния си коз
  to PLAY one's trumps well използувам добре възможностите си
  to PLAY fair, to PLAY the game спазвам правилата, прен. постъпвам честно
  3. сп. в (добро, лошо) състояние съм (за игрище)
  4. играя на (борсата, тото и пр.), залагам
  to PLAY the races залагам на конни състезания
  to PLAY the market играя нa борсата
  5. театр. играя, изпълнявам (роля), играя в (театър), играя се (за пиеса)
  what's PLAYing at какво се дава/играе в
  he PLAYed leading theatres той играеше в най-известните театри
  to PLAY one's part well добре си играя/изигравам ролята (и прен.)
  6. правя се на, показвам се като, играя ролята на
  to PLAY the man показвам се/държа се като (истински) мъж, държа се мъжки
  to PLAY dead правя се на умрял
  to PLAY the fool/goat/monkey правя се на луд, втелявам се, халосвам се
  7. свиря, изпълнявам (на инструмент), пускам, просвирвам (плоча и пр.)
  to PLAY the piano/violin etc. свиря (на) пиано/цигулка и пр.
  to PLAY a sonata on the piano изсвирвам соната на пиано
  8. играя, движа се свободно, имам луфт (за машина и пр.)
  9. насочвам, отправям (струя, прожектор и пр.), насочвам се
  обстрелвам (on)
  10. пускам (водоскок), пуснат съм (за водоскок)
  11. sl. съдействувам, постъпвам както се изисква
  12. оставям (уловена на въдица риба) да се измори във водата
  to PLAY havoc/hell with, to PLAY the boar/deuce/dickens/devil with, to PLAY Old Harry/old gooseberry with обръщам с главата надолу, правя на пух и прах, погубвам, пращам по дяволите, разсипвам, разорявам, разстройвам
  to PLAY safe действувам предпазливо, не рискувам
  to PLAY a deep game имам потайни/скрити планове, действувам потайно
  II. 1. игра, забава, забавление
  to be at PLAY играя
  in PLAY на шега
  2. бързо движение, игра, трепкане (на вълни, светлина, цветове)
  the PLAY of expression on his face променящото се изражение на лицето му
  3. пиеса, представление, спектакъл
  as good as a PLAY много забавно/интересно
  4. сп., карти игра, ход, хазарт, начин (на игра)
  the ball is to PLAY топката e в игра/в игрището
  to be out of PLAY извън играта съм
  5. ам. прен. маневра, ход
  to make a PLAY for мъча се да докопам/спечеля
  6. тех. игра, луфт, хлабина, свободен/мъртъв ход
  7. поведение, отношение, държане
  foul/false PLAY непочтеност, непочтено отношение, мошеничество
  fair PLAY честна игра, честност, честно отношение
  8. действие
  to bring/call into PLAY пускам в ход/действие, предизвиквам
  to come into PLAY влизам в действие, започвам да действувам
  in full PLAY в пълен ход, в разгар
  to hold someone in PLAY не давам някому да си отдъхне/да си поеме дъх
  to make PLAY действувам енергично
  9. ам. гласност (чрез средства за информация)
  10. прен. простор, свобода
  to give free PLAY to давам пълна свобода на (мисли, въображение и пр.)
  * * *
  {plei} v 1. играя (си); забавлявам се (with); to play (at) soldiers(2) {plei} n 1. игра; забава, забавление; to be at play играя; in play
  * * *
  трепкам; трепвам; свиря; обстрелвам; пиеса; отправям; владея; пускам; играя; игра; насочвам;
  * * *
  1. 1 sl. съдействувам, постъпвам както се изисква 2. 1 оставям (уловена на въдица риба) да се измори във водата 3. as good as a play много забавно/интересно 4. fair play честна игра, честност, честно отношение 5. foul/false play непочтеност, непочтено отношение, мошеничество 6. he played leading theatres той играеше в най-известните театри 7. i. играя (си) 8. ii. игра, забава, забавление 9. in full play в пълен ход, в разгар 10. in play на шега 11. let's play (at being) pirates хайде да играем на пирати 12. the ball is to play топката e в игра/в игрището 13. the play of expression on his face променящото се изражение на лицето му 14. to be at play играя 15. to be out of play извън играта съм 16. to bring/call into play пускам в ход/действие, предизвиквам 17. to come into play влизам в действие, започвам да действувам 18. to give free play to давам пълна свобода на (мисли, въображение и пр.) 19. to hold someone in play не давам някому да си отдъхне/да си поеме дъх 20. to make a play for мъча се да докопам/спечеля 21. to make play действувам енергично 22. to play (as/at) centre-forward играя като/съм център-нападател 23. to play (at) soldiers играя на войници 24. to play a deep game имам потайни/скрити планове, действувам потайно 25. to play a sonata on the piano изсвирвам соната на пиано 26. to play dead правя се на умрял 27. to play fair, to play the game спазвам правилата, прен. постъпвам честно 28. to play havoc/hell with, to play the boar/deuce/dickens/devil with, to play old harry/old gooseberry with обръщам с главата надолу, правя на пух и прах, погубвам, пращам по дяволите, разсипвам, разорявам, разстройвам 29. to play one's ace играя аса си 30. to play one's part well добре си играя/изигравам ролята (и прен.) 31. to play one's trumps well използувам добре възможностите си 32. to play safe действувам предпазливо, не рискувам 33. to play someone as goalkeeper etc. включвам някого като вратар и пр 34. to play the fool/goat/monkey правя се на луд, втелявам се, халосвам се 35. to play the man показвам се/държа се като (истински) мъж, държа се мъжки 36. to play the market играя нa борсата 37. to play the piano/violin etc. свиря (на) пиано/цигулка и пр 38. to play the races залагам на конни състезания 39. what's playing at какво се дава/играе в 40. ам. гласност (чрез средства за информация) 41. ам. прен. маневра, ход 42. бързо движение, игра, трепкане (на вълни, светлина, цветове) 43. действие 44. забавлявам се (with) 45. играя на (борсата, тото и пр.), залагам 46. играя, движа се свободно, имам луфт (за машина и пр.) 47. насочвам, отправям (струя, прожектор и пр.), насочвам се 48. обстрелвам (on) 49. пиеса, представление, спектакъл 50. поведение, отношение, държане 51. правя се на, показвам се като, играя ролята на 52. прен. to play one's ace/one's trump card играя/изигравам най-силния си коз 53. прен. простор, свобода 54. пускам (водоскок), пуснат съм (за водоскок) 55. свиря, изпълнявам (на инструмент), пускам, просвирвам (плоча и пр.) 56. сп. в (добро, лошо) състояние съм (за игрище) 57. сп., карти игра, ход, хазарт, начин (на игра) 58. сп., карти играя, включвам в игра, удрям (топка), шах местя (фигура) 59. театр. играя, изпълнявам (роля), играя в (театър), играя се (за пиеса) 60. тех. игра, луфт, хлабина, свободен/мъртъв ход
  * * *
  play [plei] I. v 1. играя, играя си; театр. изпълнявам, играя ( роля); давам представление; England will \play Latvia Англия ще играе срещу Латвия; to \play the innocent правя се на невинен (ни лук ял, ни лук мирисал); to \play to the gallery търся евтини ефекти; прен. търся популярност; to \play the man постъпвам като истински мъж (човек); to \play a trick ( joke) играя (погаждам) номер (on); the ground \plays well игрището е в добро състояние, игрището е добро за игра; to \play a pawn сп. местя пионка шахмата); to \play the ball сп. удрям топката; 2. свиря; изпълнявам; to \play the piano свиря на пиано; to \play by ear свиря по слух, импровизирам (и прен.); to \play a waltz свиря валс; to \play a record изсвирвам (пускам) плоча; to \play second fiddle свиря втора цигулка, играя второстепенна роля; 3. държа се, имам определено поведение; постъпвам; to \play it cool държа се хладнокръвно; to \play it straight директен съм; говоря действам направо; to \play double лицемеря, играя двойна роля; to \play fair постъпвам честно; to \play fast and loose 1) играя нечестна игра; 2) действам безотговорно; to \play it low on s.o. постъпвам подло (низко) спрямо някого; to \play safe действам внимателно, внимавам; не рискувам; to \play s.o. false ( foul) измамвам (излъгвам) някого; постъпвам нечестно спрямо някого; to \play the fool ( goat, monkey) правя се на луд (смахнат); втелявам се; to \play the devil' s advocate заемам противната позиция в спор, за да провокирам обстойната аргументация на дадено становище; 4. играя, трепвам, трепкам; 5. насочвам (се); отправям; обстрелвам; to \play a searchlight upon an object насочвам прожектора към даден предмет; the guns \played on the fort оръдия обстрелваха укреплението; 6. владея, управлявам; to \play a good bat добър играч на крикет съм; to \play a good knife and fork имам добър апетит, похапвам си добре; 7. залагам (при хазарт); играя, хвърлям ( карта); to \play high карти излизам с по-висока карта, покачвам; to \play o.'s cards well добре използвам обстоятелствата (възможностите си); to \play o.'s hand for all it's worth използвам възможностите (обстоятелствата) докрай, напълно; to \play into the hands of помагам на, съдействам на, наливам вода във воденицата на; 8. пускам в действие ( водоскок); 9. оставям (уловена на въдица риба) да се измори във водата; 10. играе, движи се свободно; има луфт (за машинна част); to \play both ends against the middle изправям противници един срещу друг, за да получа собствена изгода; двама се карат, третият печели; to \play on s.o., to \play a joke on s.o., ам. to \play sharp on s.o. 1) подигравам се с някого; 2) излагам някого; to \play havoc ( hell) with, to \play the bear ( deuce, devil, dickens, mischief) with, to \play Old Harry ( old gooseberry, hell and Tommy) with погубвам, пращам по дяволите; обръщам с главата надолу; to \play ball ам. сътруднича, съдействам; to \play the field хойкам, имам много гаджета; тъка на няколко стана; to \play the game играя (действам) според правилата; действам почтено; to \play a deep game имам тайни (скрити) планове; to \play ducks and drakes with пилея; разхищавам; to \play tricks with служа си несръчно (неумело) с; to \play possum правя се на ни лук ял, ни лук мирисал; правя се на ни чул, ни видял; II. n 1. игра; \play of the waves плисък (игра) на вълните; to be at \play играя; \play-by-\play story сп. коментар; the \play of expression on his face променящото се изражение на лицето му, подвижните черти на лицето му; \play upon words игра на думи, каламбур; 2. пиеса, представление; спектакъл; драма; as good as a \play много забавен (интересен); също като на театър (сцена); gallery \play прен. демагогия; гъделичкане на низките вкусове на публиката; while the \play is good шотл. докато е време, докато не е станало късно; о́време, навреме; to damn a \play провалям пиеса; a stock \play театр. пиеса от репертоара; grand-stand \play позьорство; външен ефект; 3. шега, забава; in \play на шега; 4. поведение, отношение; fair \play почтеност, честност; foul ( false) \play непочтеност, нечестност; мошеничество; 5. дейност, действие; to bring ( call) into \play пускам в ход (действие), задействам; to come into \play започвам да действам; in full \play в пълен ход; в разгара; to hold ( keep) s.o. in \play създавам непрекъснато работа на някого, не давам на някого да си отдъхне (да си поеме дъх); in \play сп. в игрището; който може да се играе (за топка); 6. ред да играя, ход; it's my \play аз съм на ход; 7. прен. простор, свобода; to give free \play to o.'s thoughts давам пълна свобода (простор) на мислите си; 8. тех. игра, луфт, свободно движение; толеранс; free \play 1) мъртъв (празен) ход, луфт; 2) отклонение от нормалното положение; 9. хазартна игра, комар; to make \play 1) разигравам, разкарвам ( with); 2) действам енергично; сп. нанасям енергични удари; 3) бързам, разбързвам се, разшетвам се; to make great ( big) \play of преувеличавам, пресилвам; преигравам; to make a \play for 1) домогвам се до; 2) флиртувам с; опитвам се да привлека; свалям.

  English-Bulgarian dictionary > play

См. также в других словарях:

 • play a straight bat — 1. to avoid answering someone s questions or giving them the information they want. When asked about the affair, he plays a straight bat. 2. someone who plays a straight bat is honest and has traditional ideas and beliefs. Wilf has played a… …   New idioms dictionary

 • Straight Bat — in Cricket (sport) is the position of the bat, after it is driven and when the bat is perpendicular to the ground at the point of impact with the ball so that the batsmen can play the ball along the ground. The upper hand is used to achieve… …   Wikipedia

 • straight bat — /streɪt ˈbæt/ (say strayt bat) –noun Cricket 1. a bat held in a defensive position vertical to the ground. 2. a bat moving in a curve vertical to the ground as for a drive. –phrase 3. play (with) a straight bat, Colloquial to act honestly,… …  

 • straight — /streɪt / (say strayt) adjective 1. without a bend, crook, or curve; not curved; direct: a straight path. 2. flat; horizontal. 3. Cricket a. (of a bat) held perpendicular to the ground. b. (of a stroke) playing the ball down the wicket past the… …  

 • Composite baseball bat — Composite baseball bats incorporate a recent advancement in the technology of aluminum baseball bats for high school and collegiate players. In general, composite bats are constructed with the same aluminum exterior as standard aluminum baseball… …   Wikipedia

 • Double play — This article is about the baseball play. For double play magnetic tape, see audio tape length and thickness. For the jazz album, see Double Play!. After stepping on second base, the fielder throws to first to complete a double play In baseball, a …   Wikipedia

 • Interleague play — is the term used to describe regular season Major League Baseball games played between teams in different leagues, introduced in by|1997. Before the 1997 season, teams in the American League and National League did not meet during the regular… …   Wikipedia

 • dead bat — /dɛd ˈbæt/ (say ded bat) –noun 1. Cricket a bat held straight with such a light grip that it yields to the pressure of the ball which loses momentum and falls to the ground. –phrase 2. play (with) a dead bat, Colloquial to refuse to respond to a… …  

 • Glossary of cricket terms — Cricket is a team sport played between two teams of eleven. It is known for its rich terminology.[1][2][3] Some terms are often thought to be arcane and humorous by those not familiar with the game.[4] This is a general glossary of the… …   Wikipedia

 • Batting (cricket) — The basics of batting. Andrew Strauss batting for England during the 2005 NatWest Series In the sport of cricket, batting is the act or skill of hitting t …   Wikipedia

 • cricket — cricket1 cricketlike, adj. /krik it/, n. 1. any of several jumping, orthopterous insects of the family Gryllidae, characterized by long antennae and stridulating organs on the forewings of the male, as one of the species commonly found in… …   Universalium

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»