Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

call

 • 1 call up

  call up 1) обаждам се по телефона; телефонирам; 2) свиквам, повиквам; 3) поставям на обсъждане ( законопроект); 4) предявявам искане за изплащане; 5) спомням си.

  English-Bulgarian dictionary > call up

 • 2 call-up

  call-up[´kɔ:l¸ʌp] n 1. призовка за влизане в армията; 2. журн. покана за участие в националния отбор (за спортист).

  English-Bulgarian dictionary > call-up

 • 3 call

  {kɔ:l}
  I. 1. вик, крясък
  2. повик, повикване, зов, призив, апел, възвание
  3. влечение, призвание
  4. кратко посещение, визита
  to pay a CALL правя кратка визита (on на), посещавам
  рaзг. отивам в тоалетната
  a port of CALL пристанище, в което пътнически параходправи престой
  5. извикване/повикване на актъор и пр. за репетиция/изпълнение/покланяне, покана за заемане на катедра и пр
  6. повикване/позвъняване по телефон
  I'll give yoп a CALL ще ти се обадя по телефона
  7. искано, поискване, изискване, претенция
  a CALL loan заем/кредит при поискване
  8. нужда, необходимост, случай, повод, причина, задължение
  9. бридж (право на/ред за) анонс
  10. поименно повикване
  11. at/on CALL на разпoложение, под ръка, платим при поискване (за дълг и пр.)
  within CALL на6лизо, под ръка, на разположение
  II. 1. викам, повиквам
  2. наричам, назовавам, именувам
  3. повиквам, поканвам, призовавам, посочвам кандидат (to за)
  4. правя кратка официална визита, посещавам
  5. будя, събуждам
  6. обаждам се/повиквам/позвънявам по телефона
  7. бридж правя анонс
  8. свиквам, насрочвам (събрание и пр.)
  to CALL in question поставям под съмнение
  to CALL something one's own собственик съм на/притежавам нещо
  to CALL into being/existence създавам, сътворявам, раждам
  to CALL into play поставям в действие, пускам в ход
  to CALL to account потърсвам сметка, искам обяснение, порицавам
  to CALL attention to привличам/обръщам внимание върху, изтъквам, посочвам
  to CALL to attention воен. командувам мирно
  to CALL to mind/memory припомням
  to CALL to order призовавам/приканвам към ред, ам. откривам събрание
  to CALL the shots ам. отговарям за, контролирам, определям, насочвам (политиката, процедирането)
  to CALL a halt спирам, слагам край (to на)
  call at-наминавам към, -спирам се/отбивам се в/при, посещавам
  dall away извиквам да дойде, повиквам обратно
  CALL отклонявам внимание/мисли и пр. (from от)
  call back отзовавам, вземам обратно, отговарям, отвръщам
  call by намйнавам, отбивам се пътъом
  call down викам/приканвам (някого) да слезе, призовавам, зова
  to CALL down Messings/curses благославям/проклинам
  ам. sl. карам се, мъмря, порицавам, оспорвам
  call for отивам да взема някого/нещо
  letters to be CALL ed for писма до поискване, искам, изисквам, нуждая се от, налагам, заслужавам (внимание, такт и пр.), издавам нареждане за
  call forth пораждам, предизвиквам, събирам, напрягам, пущам в действие, използувам
  catl in извиквам, повиквам (лекар, полиция и пр), събирам/изваждам/изтеглям от обръщение/употреба (пари, дефектни стоки и пр.), наминавам, отбивам се за малко, поканвам (съседи, приятели), изисквам връщането на книги/дадени назаем пари и пр.
  обаждам се на някого/някъде по телефона
  to CALL in sick съобщавам по телефона, чс ще отсъствувам от работа по болеет, извиквам/свиквам за консултация/обсъждане и пр.
  call off отменям (събрание, пътуване и пр.), отказвам се от, отвличам, отклонявам (внимание, мисли), давам сигнал/нареждане за прекратяване на (стачка, атака и пр.), прочитам/извиквам по списък, подвиквам (на куче) да се махне/спре и пр.
  разтурвам (годеж и пр.), call oп наминавам, отбивам се у/при, навестявам, посещавам, обръщам се към (някого за помощ, услуга и пр.), призовавам, приканвам, изисквам от, задължавам
  to be CALLed upon to длъжен/задължен съм да, уч. вдигам на урок, изпитвам в час
  call out. викам, извиквам, подвиквам, извиквам, свиквам, викам, обаждам се, извиквам, повиквам спешно (лекар, войска и пр.) извиквам/съобщавам силно (име), призовавам/вдигам на стачка, предизвиквам, изкарвам наяве, извиквам на дуел
  call over извиквам/повиквам (келнер и пр.) да се приближи/да дойде, извиквам по списък (за проверка)
  call together събирам, свиквам (хора), събирам (мислите си и пр.)
  call up събуждам, вдигам от легло, обаждам се по телефона на, припомням, извиквам в съзнанието, събуждам, съживявам (спомени), повиквам, призовавам, повиквам на действителна военна служба, мобилизирам, предизвиквам да стане и говори, представям (законопроект и пр.) за разглеждане/одобрение
  call upon-call on
  * * *
  {kъ:l} n 1. вик, крясък; 2. повик, повикване, зов, призив; апел,(2) v 1. викам, повиквам; 2. наричам, назовавам, именувам; 3.
  * * *
  свиквам; посещение; призвание; призив; привиквам; апел; викам; визита; вик; възвание; разговор; именувам; зов; зова; кукам; наричам; назовавам; обаждам се; нужда;
  * * *
  1. 1 at/on call на разпoложение, под ръка, платим при поискване (за дълг и пр.) 2. a call loan заем/кредит при поискване 3. a port of call пристанище, в което пътнически параходправи престой 4. call at-наминавам към, -спирам се/отбивам се в/при, посещавам 5. call back отзовавам, вземам обратно, отговарям, отвръщам 6. call by намйнавам, отбивам се пътъом 7. call down викам/приканвам (някого) да слезе, призовавам, зова 8. call for отивам да взема някого/нещо 9. call forth пораждам, предизвиквам, събирам, напрягам, пущам в действие, използувам 10. call off отменям (събрание, пътуване и пр.), отказвам се от, отвличам, отклонявам (внимание, мисли), давам сигнал/нареждане за прекратяване на (стачка, атака и пр.), прочитам/извиквам по списък, подвиквам (на куче) да се махне/спре и пр 11. call out. викам, извиквам, подвиквам, извиквам, свиквам, викам, обаждам се, извиквам, повиквам спешно (лекар, войска и пр.) извиквам/съобщавам силно (име), призовавам/вдигам на стачка, предизвиквам, изкарвам наяве, извиквам на дуел 12. call over извиквам/повиквам (келнер и пр.) да се приближи/да дойде, извиквам по списък (за проверка) 13. call together събирам, свиквам (хора), събирам (мислите си и пр.) 14. call up събуждам, вдигам от легло, обаждам се по телефона на, припомням, извиквам в съзнанието, събуждам, съживявам (спомени), повиквам, призовавам, повиквам на действителна военна служба, мобилизирам, предизвиквам да стане и говори, представям (законопроект и пр.) за разглеждане/одобрение 15. call upon-call on 16. call отклонявам внимание/мисли и пр. (from от) 17. catl in извиквам, повиквам (лекар, полиция и пр), събирам/изваждам/изтеглям от обръщение/употреба (пари, дефектни стоки и пр.), наминавам, отбивам се за малко, поканвам (съседи, приятели), изисквам връщането на книги/дадени назаем пари и пр 18. dall away извиквам да дойде, повиквам обратно 19. i'll give yoп a call ще ти се обадя по телефона 20. i. вик, крясък 21. ii. викам, повиквам 22. letters to be call ed for писма до поискване, искам, изисквам, нуждая се от, налагам, заслужавам (внимание, такт и пр.), издавам нареждане за 23. to be called upon to длъжен/задължен съм да, уч. вдигам на урок, изпитвам в час 24. to call a halt спирам, слагам край (to на) 25. to call attention to привличам/обръщам внимание върху, изтъквам, посочвам 26. to call down messings/curses благославям/проклинам 27. to call in question поставям под съмнение 28. to call in sick съобщавам по телефона, чс ще отсъствувам от работа по болеет, извиквам/свиквам за консултация/обсъждане и пр 29. to call into being/existence създавам, сътворявам, раждам 30. to call into play поставям в действие, пускам в ход 31. to call something one's own собственик съм на/притежавам нещо 32. to call the shots ам. отговарям за, контролирам, определям, насочвам (политиката, процедирането) 33. to call to account потърсвам сметка, искам обяснение, порицавам 34. to call to attention воен. командувам мирно 35. to call to mind/memory припомням 36. to call to order призовавам/приканвам към ред, ам.. откривам събрание 37. to pay a call правя кратка визита (on на), посещавам 38. within call на6лизо, под ръка, на разположение 39. ам. sl. карам се, мъмря, порицавам, оспорвам 40. бридж (право на/ред за) анонс 41. бридж правя анонс 42. будя, събуждам 43. влечение, призвание 44. извикване/повикване на актъор и пр. за репетиция/изпълнение/покланяне, покана за заемане на катедра и пр 45. искано, поискване, изискване, претенция 46. кратко посещение, визита 47. наричам, назовавам, именувам 48. нужда, необходимост, случай, повод, причина, задължение 49. обаждам се на някого/някъде по телефона 50. обаждам се/повиквам/позвънявам по телефона 51. повик, повикване, зов, призив, апел, възвание 52. повиквам, поканвам, призовавам, посочвам кандидат (to за) 53. повикване/позвъняване по телефон 54. поименно повикване 55. правя кратка официална визита, посещавам 56. рaзг. отивам в тоалетната 57. разтурвам (годеж и пр.), call oп наминавам, отбивам се у/при, навестявам, посещавам, обръщам се към (някого за помощ, услуга и пр.), призовавам, приканвам, изисквам от, задължавам 58. свиквам, насрочвам (събрание и пр.)
  * * *
  call[kɔ:l] I. n 1. вик; 2. повик, зов, призив, апел, възвание; 3. призвание, влечение; 4. посещение, визита; to pay a \call правя посещение, посещавам; 5. покана (за заемане на преподавателска катедра и пр.); 6. театр. извикване на актьор на сцената (и curtain \call); 7. искане, изискване; претенция; to have first \call on първи имам право на избор, първи имам думата; 8. повикване (по телефона), позвъняване; 9. нужда, необходимост; you have no \call to blush няма защо да се червите от срам; 10. карти искане за откриване на картите; 11. поименно извикване (и roll); 12. обаждане (вик, крясък, рев) на птица или животно; звук, имитиращ зов на животно; within \call наблизо; 13. примамливост, привлекателност (особ. за място); the \call of the forest омаят на гората; on \call при поискване; II. v 1. викам, извиквам, повиквам; 2. наричам, казвам, наименувам, назовавам, именувам; 3. правя визита (посещение); 4. будя, събуждам; 5. свиквам, събирам (събрание и пр.); 6. обаждам се (по телефон), позвънявам; to \call collect обаждам се за сметка на абоната; 7. искам, изисквам ( плащане); 8. карти искам откриване на картите; letters to be \called писма до поискване; to \call in question поставям под съмнение; to \call into being ( existence) създавам, сътворявам; to \call to account искам сметка (обяснение) от; to \call to attention воен. давам команда "мирно"; to \call to mind ( memory) припомням; to \call to order призовавам (апелирам) към ред; ам. откривам събрание; to \call a halt давам команда за спиране; to \call a spade a spade наричам с точното име; to \call names ругая; викам на прякор; to \call it square удовлетворен съм; to \call it a day спирам, свършвам работа, доволен съм от направеното;

  English-Bulgarian dictionary > call

 • 4 call in

  наминавам;
  * * *
  call in 1) извиквам (лекар, майстор), привличам; 2) фин. събирам, изваждам от употреба; 3) отбивам се, наминавам; 4): to \call in in sick обаждам се в службата за да предупредя, че ще отсъствам поради болест;

  English-Bulgarian dictionary > call in

 • 5 call on

  спохождам; наобикалям; навестявам;
  * * *
  call on (upon) 1) посещавам, навестявам; 2) призовавам, обръщам се към, вменявам в дълг; to be \call oned upon (on) задължен съм;

  English-Bulgarian dictionary > call on

 • 6 call at

  посещавам;
  * * *
  call at наминавам у, спирам се при, посещавам;

  English-Bulgarian dictionary > call at

 • 7 call-np

  {kɔ:lʌp}
  n воен. мобилизация
  * * *
  {kъ:l^p} n воен. мобилизация.
  * * *
  n воен. мобилизация

  English-Bulgarian dictionary > call-np

 • 8 call down

  call down призовавам, навличам (си); to \call down down God' s anger навличам си божия гняв;

  English-Bulgarian dictionary > call down

 • 9 call away

  call away отклонявам; извиквам (да дойде);

  English-Bulgarian dictionary > call away

 • 10 call box

  call box[´kɔl¸bɔks] n англ. телефонна кабина.

  English-Bulgarian dictionary > call box

 • 11 call for

  call for 1) изисквам, нуждая се от; 2) минавам да взема (някого от жилището му), забирам по пътя си;

  English-Bulgarian dictionary > call for

 • 12 call forth

  call forth пораждам, предизвиквам;

  English-Bulgarian dictionary > call forth

 • 13 call girl

  call girl[´kɔ:l¸gə:l] n скъпо платена проститутка, която работи на повикване.

  English-Bulgarian dictionary > call girl

 • 14 call sign

  call sign[´kɔ:l¸sain] n идентифициращ сигнал.

  English-Bulgarian dictionary > call sign

 • 15 call-letters

  call-letters[´kɔ:l¸letə:z] n pl идентифициращ буквен сигнал, код (на радиостанция).

  English-Bulgarian dictionary > call-letters

 • 16 call back

  отзовавам;
  * * *
  call back 1) позвънявам обратно; 2) отзовавам; вземам обратно;

  English-Bulgarian dictionary > call back

 • 17 call off

  отменям;
  * * *
  call off 1) отменям; отзовавам; 2) отвличам ( внимание); 3) извиквам;

  English-Bulgarian dictionary > call off

 • 18 call out

  извиквам;
  * * *
  call out 1) извиквам, свиквам (под знамената); 2) изваждам наяве; 3) предизвиквам на дуел;

  English-Bulgarian dictionary > call out

 • 19 call-box

  {'kɔ;lbɔ:ks}
  n обществена телефонна будка
  * * *
  {'kъ;lbъ:ks} n обществена телефонна будка.
  * * *
  n телефонна будка;call-box; n обществена телефонна будка.
  * * *
  n обществена телефонна будка

  English-Bulgarian dictionary > call-box

 • 20 call-boy

  {'kɔ:lbɔi}
  n театр, помощник-суфлъор, момче, което съобщава на артистите кога да излязат на сцената
  * * *
  {'kъ:lbъi} n театр, помощник-суфльор, момче, което съобщава
  * * *
  n театр, помощник-суфлъор, момче, което съобщава на артистите кога да излязат на сцената

  English-Bulgarian dictionary > call-boy

См. также в других словарях:

 • call — call …   Dictionnaire des rimes

 • Call — (k[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Called} (k[add]ld); p. pr. & vb. n. {Calling}] [OE. callen, AS. ceallian; akin to Icel. & Sw. kalla, Dan. kalde, D. kallen to talk, prate, OHG. kall[=o]n to call; cf. Gr. ghry ein to speak, sing, Skr. gar to praise …   The Collaborative International Dictionary of English

 • call — 1 vt 1: to announce or recite loudly call ed the civil trial list 2: to admit (a person) as a barrister was call ed to the bar 3: to demand payment of esp. by formal notice call …   Law dictionary

 • Call on Me — «Call on Me» …   Википедия

 • call — [kôl] vt. [ME callen < Late OE ceallian & or < ON kalla < IE base * gal , to scream, shriek > Brythonic galw, call, Ger klage & (?) MIr gall, swan] 1. to say or read in a loud tone; shout; announce [to call the names of stations] 2.… …   English World dictionary

 • Call — Call, n. 1. The act of calling; usually with the voice, but often otherwise, as by signs, the sound of some instrument, or by writing; a summons; an entreaty; an invitation; as, a call for help; the bugle s call. Call of the trumpet. Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • call — ► VERB 1) cry out to (someone) in order to summon them or attract their attention. 2) telephone. 3) (of a bird or animal) make its characteristic cry. 4) pay a brief visit. 5) give a specified name or description to. 6) fix a date or time for (a… …   English terms dictionary

 • Call — may refer to: NOTOC Technology* Call (telecommunications) * Telephone call * Computer assisted language learning, a concept in language education * System call, the mechanism used by an application program to request service from the operating… …   Wikipedia

 • Call Me — may refer to:Albums* Call Me (album), 1973 album by American soul singer Al Greenongs* Call Me (Aretha Franklin song), 1970 single by American soul singer Aretha Franklin * Call Me (Blondie song), 1980 single, theme from American Gigolo * Call Me …   Wikipedia

 • Call — bezeichnet: Call (Tennis), eine Option für die Spieler in einem Tennis Match Call Option, einen Börsenbegriff Call (Band), deutsch österreichische Band das Mitbieten auf einen gegnerischen Einsatz beim Poker Spiel, siehe Setzverhalten Call (North …   Deutsch Wikipedia

 • Call — Call, v. i. 1. To speak in loud voice; to cry out; to address by name; sometimes with to. [1913 Webster] You must call to the nurse. Shak. [1913 Webster] The angel of God called to Hagar. Gen. xxi. 17. [1913 Webster] 2. To make a demand,… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»