Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

garder

 • 1 garder

  I vt.
  1. ehtiyot qilmoq, asramoq, saqlamoq; tutmoq, qo‘riqlamoq, saqlab qolmoq; himoya, muhofaza qilmoq, qo‘rimoq, poylamoq, ko‘z quloq bo‘lib saqlamoq, kuzatmoq, kuzatib, qarab turmoq, nazorat qilib turmoq; garder un malade kasal qaramoq; garder la porte hech kimni kirishga qo‘ymaslik; être gardé à vue nazorat ostida bo‘lmoq; garder le lit ko‘rpato‘ shak qilib yotmoq (bemor)
  2. rioya qilmoq, amal qilmoq, bajarmoq, saqlamoq, ehtiyot qilmoq, saqlab qolmoq, qo‘ llab-quvvatlamoq; garder ses habitudes o‘z urf-odatlarini saqlab qolmoq; garder son sang-froid o‘zini bosmoq, o‘zini og‘ir tutmoq; garder un secret sir saqlamoq; garder la mesure me'yoriga amal qilmoq; garder le silence sukut saqlamoq; garder rancune à qqn. birovga kek saqlamoq
  3. (de qqch) ehtiyot qilmoq, saqlamoq
  4. ushlab qolmoq, tutib qolmoq, qoldirmoq, olib qo‘ymoq, atab qoldirmoq
  II se garder vpr. saqlanmoq, ehtiyot bo‘ lmoq; gardez-vous bien de le faire aslo, hech, zinhor buni qila ko‘rmang.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > garder

 • 2 antenne

  nf.
  1. zool. mo‘ylov (bo‘g‘imoyoqli hayvonlarning boshidagi hid bilish, sezish organlari)
  2. antenna; une antenne de télévision televizion antenna; prendre l'antenne de Radio-France Fransiya radiosini eshitmoq, tutmoq; Parij radiosini eshittirishlarini qabul qilishga o‘tmoq; garder l'antenne eshittirishni davom ettirmoq; rendre, passer l'antenne à qqn. birovga so‘zni, mikrofonni bermoq; sur notre antenne bizning dasturimizda; avoir des antennes ichki his, sezgiga ega bo‘lmoq; ma'lumot, axborot manbaiga ega bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > antenne

 • 3 bouche

  nf.
  1. og‘iz; fermer la bouche jim bo‘lmoq; garder bouche cousue sir saqlamoq, tilini tiymoq
  2. hayvonlar lunji
  3. kirish-chiqish; bouche du métro metroga kirish
  4. daryoning quyilish joyi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > bouche

 • 4 décence

  nf. odoblilik, odob-axloqlilik, odob, tartib, xushxulqlik, odamshavandalik, uyatchanglik, nomuslilik, ibolik, hayo; garder, observer la décence odob saqlamoq; avoir un maintien plein de décence o‘zini odobli tutmoq, durust tutmoq, kamtarlik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > décence

 • 5 décorum

  nm. yuzaki odamgarchilik, sipogarchilik, yuzaki odob; garder, sauver, observer le décorum yuzaki odobgarchilik qilmoq; pour le décorum xo‘ja ko‘rsinga, yuzaki, odob yuzasidan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > décorum

 • 6 équilibre

  nm.
  1. muvozanat, baravar kelish; l'équilibre des forces kuchlarning baravar kelishi; l'équilibre chimique ximik muvozanat; un équilibre stable turg‘un, ustuvor muvozanat, barqaror muvozanat; l'équilibre du corps tananing, gavdaning muvozanati; perdre l'équilibre muvozanatni yo‘qotmoq; garder l'équilibre muvozanat saqlamoq
  2. fig. tinchlik, osoyishtalik, o‘zini yo‘qotib qo‘ymaslik, muvozanat; faire perdre son équilibre à qqn. biror kimsaning jahlini chiqarmoq
  3. og‘irlik, vazminlik, fe'li yaxshilik; c'est un homme très intelligent, mais il manque d'équilibre bu kishi juda o‘qimishli, ammo uning xarakteri yaxshi emas.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > équilibre

 • 7 incognito

  I adv. yashirin, noma'lum
  II nm. yashirin nom bilan yurish, ismi, nomini yashirish; garder l'incognito nomini yashirin saqlamoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > incognito

 • 8 jalousement

  adv.
  1. rashk bilan, qizg‘anib, rashklanib
  2. ayab, avaylab, juda ehtiyot qilib; garder jalousement un secret sirni juda ehtiyot qilib saqlamoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > jalousement

 • 9 jurer

  I vt. qasamyod qilmoq; qasam ichmoq, ont ichmoq; jurer obéissance et fidélité itoat qilishga va sadoqatli bo‘lishga qasamyod qilmoq; je vous jure sizga qasamyod qilaman; elle jura de garder le secret sirni saqlashga ont ichdi; il jura ses grands dieux qu'il n'en savait rien bu haqida hech narsa bilmasligini aytib xudoni o‘rtaga qo‘yib qasam ichdi; jurer sur la Bible Injilni o‘rtaga qo‘yib ont ichmoq
  II vi.
  1. qasamyod qilmoq, va'da bermoq, ont ichmoq
  2. so‘kmoq, urishmoq
  3. (avec qqch) mos kelmaslik; ta cravate jure avec ton costume galustuging kostumingga mos kelmaydi
  III se jurer vpr.
  1. bir-biriga qasamyod qilmoq
  2. o‘ziga-o‘zi va'da bermoq, qasamyod qilmoq; il se jure de ne pas recommencer qayta bunday qilmaslikka o‘ziga-o‘zi qasamyod qildi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > jurer

 • 10 ligne

  nf.
  1. chiziq; ligne horizontale gorizontal chiziq
  2. chiziq, chegara, ligne de démarcation demarkatsion chiziq; ligne de flottaison vaterliniya (kemaning suvga botish chizig‘i); passage de la ligne ekvator chizig‘ i; ligne blanche yo‘l chizig‘i
  3. kaft chizig‘i; ligne de vie, de coeur hayot, qalb chizig‘i
  4. chiziq, ko‘rinish
  5. shakl, narsalarning ko‘rinishi, qiyofasi; loc. garder la ligne figura saqlamoq
  6. yo‘nalish, nuqtai nazar, qarash
  7. yo‘nalish, tomon, taraf; en ligne droite to‘g‘ri yo‘nalishda; ligne de conduite tutilgan yo‘l; être dans la ligne du parti partiya yo‘lidan bormoq
  8. chiziq, mo‘ljal; ligne de tire o‘tish chizig‘i
  9. yo‘l, yo‘nalish; lignes de chemin de fer, de métro, d'autobus temir yo‘li, metro, avtobus yo‘nalishlari; ligne maritime, aérienne dengiz, havo yo‘li; pilote de ligne fuqaro aviatsiyasi uchuvchisi
  10. qarmoq; pêcher à la ligne qarmoq bilan baliq tutmoq
  11. tarmoq; ligne électrique elektr tarmog‘i; ligne téléphonique telefon tarmog‘i; parlez, vous êtes en ligne gapiring, siz tarmoqqa ulandingiz
  13. qator; être placé en ligne, sur une ligne qatorga, bir qatorga tizilgan bo‘lmoq; en ligne pour le départ! jo‘nash uchun qatorga tiziling! hors ligne alohida, boshqalardan farqli, o‘ziga xos; il est d'une intelligence hors ligne u o‘ziga xos aqlga ega
  14. marra, chegara, chiziq; lignes de fortification mudofaa chizig‘i; avoir raison, être battu sur toute la ligne har tomonlama haq bo‘lmoq, hamma tomonlama yengilmoq
  15. satr, yo‘l, xat; à la ligne satrdan; aller, revenir à la ligne yangi satrdan boshlamoq; de la première à la dernière ligne birinchi satrdan oxirgi satrgacha
  16. loc. entrer en ligne de compte hisoblanmoq, hisobga olinmoq
  17. shajara, nasl-nasab; descendre en droite ligne d'un homme célèbre to‘g‘ridan-to‘g‘ri mashhur odam nasl-nasabidan bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ligne

 • 11 mémoire

  nf.
  1. xotira, yod, es, hush, zehn; événement encore présent à la mémoire hali xotiradan ketmagan, xuddi kechagidek; réciter, jouer de mémoire yoddan aytmoq, chalmoq; garder la mémoire d'un événement biron hodisani yodda tutmoq
  2. inform. xotira; mise en mémoire xotiraga joylash, olish
  3. xotira, nom; réhabiliter la mémoire d'un savant biron olimning xotirasini, nomini tiklamoq; à la mémoire de xotirasi uchun, xotirasiga bag‘ ishlab.
  nm.
  1. hisob; hisobot
  2. dissertatsiya, ilmiy tadqiqot; mémoire de maîtrise diplom ishi
  3. pl. esdaliklar, xotiranomalar, yodnomalar; écrire ses mémoires esdaliklar yozmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > mémoire

 • 12 poche

  nf.
  1. cho‘ntak, kissa; la poche revolver d'un pantalon shimning orqa cho‘ntagi; mettre qqch. dans ses poches biror narsani cho‘ntakka solmoq, cho‘ntakka urmoq; mettre, avoir, garder les mains dans les poches qo‘lini cho‘ntagiga solmoq; loc. les mains dans les poches ikki qo‘li cho‘ntakda, ikki qo‘lini cho‘ntakka tiqib (hech narsa qilmay); de poche cho‘ntakka sig‘adigan, kichkina; livre de poche cho‘ntakka sig‘adigan kitob; argent de poche cho‘ntak puli, mayda xarajatlar uchun ishlatiladigan pul; loc. se remplir les poches cho‘ntagini qappaytirmoq; mettre la main à la poche pul sarflamoq, to‘lamoq; payer de sa poche o‘z hamyonidan, yonidan, cho‘ntagidan to‘lamoq; fam. en être de sa poche zarar ko‘rmoq, yonidan to‘ lamoq; connaître qqch.qqn. comme sa poche biror narsani, biror kishini besh qo‘lday bilmoq; fam. n'avoir pas les yeux dans sa poche ziyrak bo‘lmoq, hamma narsaga nazar solib turmoq; mettre qqn. dans sa poche qo‘lga olmoq, o‘z hukmronligiga, izmiga olmoq; fam. c'est dans la poche ish pishdi
  2. cho‘zilib, osilib qolgan joy; ce pantalon fait des poches aux genoux bu shimning tizzalari osilib qolibdi; poches sous les yeux salqigan ko‘zlar
  3. konvert
  4. cho‘ntak, hamyon (portfel, chamadon); cette valise a une poche extérieure bu chamadonning tashqi cho‘ntagi bor
  5. xalta, sumka (organlar); poche ventrale du kangourou femelle urg‘ochi kenguruning xaltasi
  6. chuqur, o‘yiq, kamgak, kamar; une poche d'eau, de pétrole suv va neft kamgaklari.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > poche

 • 13 poire

  nf.
  1. nok, nashvati, olmurut; nokdan qilingan spirtli ichimlik; loc. garder une poire pour la soif qora kunga olib, saqlab qo‘ymoq; loc. couper la poire en deux foydayu zararni teng bo‘lishmoq; o‘zaro kelishmoq
  2. noksimon, nok shaklidagi narsa
  3. fam. bet, bashara, turq; fam. pishmagan oshqovoq; tu es aussi poire que moi sen ham menga o‘xshagan pishmagan oshqovoq ekansan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > poire

 • 14 rancune

  nf. kek, adovat, xusumat; j'ai de la rancune contre lui mening unda adovatim bor; garder rancune à qqn. de qqch. birovga nisbatan kek saqlamoq; ellipt. sans rancune! gina-qudratni unutaylik!

  Dictionnaire Français-Ouzbek > rancune

 • 15 rang

  nm.
  1. qator, saf, tizim; collier à trois rangs de perles  uch tizimli dur marjon; les rangs d'un cortège kortej qatorlari; se mettre en rang safga turmoq, saflanmoq
  2. saf (askarlar safi), qator; sortir des rangs safdan chiqmoq
  3. pl. tarkib, qator, saf(lar); les rangs d'une armée armiya saflari; servir dans les rangs de tel régiment ma'lum polk tarkibida xizmat qilmoq; ils vont grossir les rangs des mécontents ular norozilar safini kengaytirishmoqda; nous l'avons admis dans nos rangs biz uni o‘z saflarimizga qo‘shib oldik
  4. o‘rin, mavqe, qator; livres classés par rang de taille bo‘y-bo‘yiga qarab terilgan kitoblar; avoir rang avant, après qqn. biror kishidan oldingi, keyingi o‘rinda bo‘lmoq; se présenter par rang d'ancienneté, d'âge stajiga, yoshiga qarab o‘zini tanitmoq
  5. daraja, amal, mansab, martaba, unvon, tabaqa; le rang le plus bas, le plus haut eng past, eng yuqori tabaqa; un officier d'un certain rang ma'lum unvondagi ofitser; le rang social de qqn. biror kishining ijtimoiy darajasi; garder, tenir son rang o‘z darajasini saqlamoq, tutib turmoq; loc. être du même rang bir xil darajada, mavqeda bo‘lmoq; mettre sur le même rang bir xil darajaga qo‘ymoq
  6. o‘rin, qator; loc. mettre au rang de qatoriga qo‘shmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > rang

 • 16 relique

  nf.
  1. chirimay saqlangan murda (cherkov uni muqaddas sanaydi), tabarruk narsa; garder un objet comme une relique biror narsani ardoqlab, ehtiyotlab saqlamoq
  2. esdalik, yodgorlik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > relique

 • 17 rester

  vi.
  1. biror joyda qolmoq, ma'lum bir vaqt bo‘ lmoq; il est resté à Paris u Parijda qoldi; nous sommes resté là plus d'une heure biz u yerda bir soatdan ortiqroq qoldik; rester au lit, à table to‘shakda yotib qolmoq, dasturxon atrofida uzoq o‘ tirib qolmoq; rester auprès de qqn. biror kishining oldida o‘ tirib qolmoq; loc.fam. il a failli y rester u yerda qolib ketishiga oz qoldi; rester en chemin yarim yo‘lda qolib ketmoq; qolmoq; je resterai (pour) garder la maison men uyni qo‘riqlagani qolaman; restez donc dîner avec nous biz bilan ovqatlangani qolsangiz-chi
  2. qimirlamay turib qolmoq (narsa); la voiture est restée au garage avtomobil garajda qoldi; l'arête est restée en travers de sa gorge baliqning qiltirig‘i uning tomog‘iga tiqilib qoldi; loc. cela me reste sur l'estomac bu oshqozonimda turib qoldi; cela m'est resté sur le coeur bu yuragimga o‘rnashib qoldi; cela doit rester entre nous bu ikkimizning oramizda qolishi kerak
  3. biror holatda qolmoq; rester debout, sans bouger tik, qimirlamay turib qolmoq; elle resta un moment sans parler u bir lahza so‘zlay olmay turib qoldi; rester dans l'ignorance jaholat batqog‘iga botib qolmoq; elle resta seule à attendre u yolg‘iz kutib qoldi; cela reste à prouver buni hali isbotlash kerak bo‘ladi; elle est restée coincée dans l'ascenseur u liftda tutilib qoldi; rester immobile qimirlamay qolmoq; le magasin restera ouvert en août magazin avgustda doim ochiq bo‘ladi
  4. abadiy qolmoq, qolmoq; c'est une oeuvre qui restera bu abadiy qoladigan asar; prov. les paroles s'envolent, les écrits restent so‘z uchib ketadi, yozilgan narsa qoladi
  5. rester à qqn. biror kishiga qarashliligicha qolmoq, saqlanib qolmoq; l'avantage est resté à nos troupes ustunlik bizning qo‘shinlarimizda qoldi; impers. il me reste du pain hali menda nondan bor
  6. en rester à kelib to‘xtamoq, -ga kelmoq; où en es-tu resté de ta lecture? o‘qishingda qayerga kelib to‘xtading? en rester là shu yerda to‘xtamoq, davom etkizmaslik; inutile de poursuivre, restons-en là ta'qib qilish befoyda, shu yerda to‘xtaylik; rester sur saqlab qolmoq; rester sur sa faim qorni och bo‘yicha qolmoq; rester sur une impression taassurot ostida bo‘lmoq
  7. biror narsadan biror parcha, bo‘lak, nishona, narsa qolmoq; le seul bien qui me reste menga qolgan yolg‘ iz boylik; impers. il nous reste encore de quoi vivre hali yashaguday narsamiz bor
  8. le plus dur reste à faire eng og‘irini qilish qoldi; impers. il reste beaucoup à faire hali qilinadigan ko‘p ish turibdi; le temps qu'il me reste à vivre mening umrimdan qolgan kunlarim; il ne me reste plus qu'à vous remercier mening sizga minnatdorchilik bildirishimgina qolyapti; reste à trouver la meilleure solution eng yaxshi yechimni topish qolyapti
  9. il reste que, il n'en reste pas moins que shunday bo‘lsa-da, shunga qaramay; il n'en reste pas moins que tu as été imprudent shunga qaramay sen ehtiyot bo‘lmagansan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > rester

 • 18 sang-froid

  nm.sing. sovuqqonlik, vazminlik, og‘irlik; garder son sangfroid vazminlik qilmoq, o‘zini bosmoq; il l'a tué de sang-froid uni sovuqqonlik bilan o‘ldirdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > sang-froid

 • 19 secret

  -ète
  adj.
  1. maxfiy, yashirin, sir tutiladigan; un rendez-vous secret yashirin uchrashuv; des documents secrets maxfiy hujjatlar; documents très secrets o‘ ta maxfiy hujjatlar; police secrète maxfiy politsiya; un agent secret maxfiy agent; les services secrets maxfiy xizmat
  2. ko‘ngilda saqlanadigan, sir tutiladigan, ko‘ngildagi, yurakdagi, ichdagi
  3. yashirin, berkitilgan, maxfiy; un tiroir secret yashirin g‘aladon
  5. litt. ichimdan top; un homme secret et silencieux ichimdan top va kamsuqum odam.
  nm.
  1. sir, maxfiy narsa, yashirin ish; confier un secret à qqn. biror kishiga biror sirni ishonib aytmoq; garder, trahir un secret biror sirni saqlamoq, oshkor qilib qo‘ymoq; je n'ai pas de secret pour toi mening sendan yashiradigan sirim yo‘q; c'est un secret bu sir; loc. c'est un secret de polichinelle hammaga ma'lum, hamma biladigan sir; un secret d'État davlat siri
  2. être dans le secret sirdan xabardor bo‘lmoq; un secret de fabrication ishlab chiqarishning siri; secret professionnel kasb siri
  3. tushunib bo‘lmaydigan, inson aqli yetmaydigan narsa; sir, siru-asror; les secrets de la nature tabiat sirlari; dans le secret de son coeur yuragining tubida
  4. sir, sabab, bois; kalit; trouver le secret de l'affaire ishning kalitini topmoq
  5. en secret yashirincha, hech kimga bildirmay; il est venu en secret u hech kimga bildirmay keldi
  6. mettre qqn. au secret biror kishini yolg‘iz xonaga qamab qo‘ymoq
  7. sir, hiyla, sekret; une serrure à secret pinhoniy, yashirin, maxfiy qulf.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > secret

 • 20 silence

  nm.
  1. jimlik, jim turish, sukut, tinchlik; garder le silence jim turmoq; en silence jim turib; faites silence! jim bo‘ling! ellipt. silence! jim! minute de silence bir minut sukut saqlash
  2. sukunat, sukut saqlash, indamaslik; passer qqch. sous silence biror narsa haqida gapirmay o‘tib ketmoq; promets-moi un silence absolu bu haqda hech qachon gapirmayman deb, va'da ber; réduire qqn. au silence biror kishini jim qilib, gapirtirmay qo‘ymoq
  3. jimlik, jimjitlik, sukunat; dans le silence de la nuit tun sukunatida; il régnait un silence de mort, un silence total suv quyganday jimjitlik
  4. mus. pauza.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > silence

См. также в других словарях:

 • garder — [ garde ] v. tr. <conjug. : 1> • 1050; germ. °wardôn;cf. all. warten « veiller, prendre garde » I ♦ 1 ♦ Prendre soin de (une personne, un animal). ⇒ veiller (sur); surveiller. Garder des bêtes, un troupeau (⇒ berger, gardeur, gardien) .… …   Encyclopédie Universelle

 • garder — GARDER. v. a. Conserver, tenir une chose en lieu propre & commode pour empescher qu elle ne se perde, qu elle ne se gaste &c. Garder des pierreries. garder de l argent. c est un homme qui ne sçauroit rien garder. garder du vin. garder de la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • garder — Garder, Asseruare, Conseruare, Custodire, Protegere, Tueri. Ceux qui gardent aucun, Custodiae custodiarum. Qui n est point gardé, Incustoditus. Garder les bestes és champs, Pascere. Garder, Vetustati mandare. B. Garder en ses escrits la diversité …   Thresor de la langue françoyse

 • Garder — er betegnelsen for en soldat i garden …   Danske encyklopædi

 • garder — (gar dé) v. n. 1°   Prendre garde, avoir soin qu une chose soit évitée. •   À ces honteux moyens gardez de recourir, CORN. Rodog. III, 2. •   Mon Dieu, Éraste, gardons d être surpris ; je tremble qu on ne nous voie ensemble, MOL. M. de Pourc. I,… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • GARDER — v. a. Conserver une chose, l empêcher de se perdre, de se gâter, etc. Ce vin là est si délicat, qu on ne pourra le garder. Dans les chaleurs on ne peut garder la viande, la viande ne peut pas se garder.   Il signifie aussi, Retenir quelque chose …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 7eme edition (1835)

 • GARDER — v. tr. Empêcher qu’une chose ne se perde, ne se gâte, ne disparaisse. On ne peut pas garder plus longtemps ce gibier, il faut le manger. Ce vin ne se gardera pas. Gardez soigneusement ces papiers, ils pourront vous être utiles. En parlant des… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 8eme edition (1935)

 • garder — vt. ; tenir, conserver ; réserver : GARDÂ (Aillon J., Aillon V.273, Aix.017, Albanais.001, Annecy.003, Arvillard.228, Bellecombe Bauges, Billième, Bogève, Chambéry.025, Chamonix, Compôte Bauges, Cordon.083, Doucy Bauges, Giettaz, Marthod, Megève …   Dictionnaire Français-Savoyard

 • Garder See (Lohmen) — Garder See Garder See vom Nordufer aus gesehen Geographische Lage Landkreis Rostock Zuflüsse Bresenitz, Bollbach und d …   Deutsch Wikipedia

 • Garder la tête haute — Données clés Réalisation Martine Gonthié Sociétés de production Vivement lundi ! Pays d’origine  France …   Wikipédia en Français

 • Garder la bouche cousue, rester bouche cousue — ● Garder la bouche cousue, rester bouche cousue garder le silence, se taire …   Encyclopédie Universelle


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»