Перевод: с немецкого на все языки

entwerfen

 • 1 entwerfen

  v/t (unreg.)
  1. (skizzieren) auch schriftlich: sketch, outline; (Kleidung, Gerät etc.) design; (Garten, Haus etc.) design; weitS. auch plan (the layout of); ein Bild entwerfen (+ Gen oder von) fig. draw a picture of, depict, portray
  2. (in seinen wesentlichen Punkten festlegen) (Plan, Vertrag etc.) draw up, draft, set out
  * * *
  to make a project of; to scheme; to conceptualize; to draw up; to delineate; to plot; to style; to draft; to sketch; to design
  * * *
  ent|wẹr|fen [Ent'vɛrfn] ptp entwo\#rfen [ɛnt'vɔrfn]
  vt irreg
  1) (= zeichnen, gestalten) Zeichnung etc to sketch; Muster, Modell etc to design
  2) (= ausarbeiten) Gesetz, Vortrag, Schreiben etc to draft, to draw up; Plan to devise, to draw up
  3) (fig) (= darstellen, darlegen) Bild to depict, to draw; (= in Umrissen darstellen) to outline
  * * *
  2) (to invent and prepare a plan of (something) before it is built or made: A famous architect designed this building.) design
  3) (to arrange over a wide area (especially according to a plan): He was the architect who laid out the public gardens.) lay out
  4) (to draw or explain roughly: I roughed out a diagram; He roughed out his plan.) rough out
  5) (to design in a certain style: These chairs/clothes are styled for comfort.) style
  * * *
  ent·wer·fen *
  1. (zeichnerisch gestalten) to sketch
  [jdm] etw \entwerfen to design sth [for sb]
  etw \entwerfen to design sth
  3. (im Entwurf erstellen)
  etw \entwerfen to draft [or draw up] sth
  * * *
  unregelmäßiges transitives Verb design <furniture, dress>; draft <novel, text, etc.>; draw up <plans etc.>
  * * *
  entwerfen v/t (irr)
  1. (skizzieren) auch schriftlich: sketch, outline; (Kleidung, Gerät etc) design; (Garten, Haus etc) design; weitS. auch plan (the layout of);
  ein Bild entwerfen (+gen oder
  von) fig draw a picture of, depict, portray
  2. (in seinen wesentlichen Punkten festlegen) (Plan, Vertrag etc) draw up, draft, set out
  * * *
  unregelmäßiges transitives Verb design <furniture, dress>; draft <novel, text, etc.>; draw up <plans etc.>
  * * *
  v.
  to clone v.
  to conceptualise (UK) v.
  to conceptualize (US) v.
  to create v.
  to delineate v.
  to design v.
  to draft v.
  to draw up v.
  to minute v.
  to project v.
  to style v.

  Deutsch-Englisch Wörterbuch > entwerfen

 • 2 entwerfen

  - {to blueprint} thiết kế, lên kế hoạch - {to chart} vẽ hải đồ, ghi vào hải đồ, vẽ đồ thị, lập biểu đồ - {to compose} soạn, sáng tác, làm, dạng bị động) gồm có, bao gồm, bình tĩnh lại, trấn tĩnh, chuẩn bị tư thế đĩnh đạc, giải quyết, dàn xếp, dẹp được, sắp chữ - {to create} tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo, gây ra, phong tước, đóng lần đầu tiên, làm rối lên, làn nhắng lên, hối hả chạy ngược chạy xuôi - {to design} phác hoạ, vẽ phác, vẽ kiểu, làm đồ án, làm đề cương, phác thảo cách trình bày, có ý định, định, dự kiến, trù tính, có y đồ, có mưu đồ, chỉ định, để cho, dành cho, làm nghề vẽ kiểu - làm nghề xây dựng đồ án - {to devise} nghĩ ra, đặt, sáng chế, phát minh, bày mưu, bày kế, âm mưu, mưu đồ, để lại - {to draft} phác thảo, dự thảo, bắt quân dịch, thực hiện chế độ quân dịch đối với, lấy ra, rút ra, vạch cỡ - {to draught} - {to form} làm thành, nặn thành, huấn luyện, rèn luyện, đào tạo, tổ chức, thiết lập, thành lập, phát thành tiếng, phát âm rõ, hình thành, gây, tạo được, nhiễm, cấu tạo, xếp thành, ghép, thành hình - được tạo thành, xếp thành hàng - {to frame} bố trí, bố cục, dựng lên, điều chỉnh, làm cho hợp, lắp, chắp, hư cấu, tưởng tượng, trình bày, phát âm, đặt vào khung, lên khung, dựng khung, đầy triển vọng to frame well) - {to make (made,made) chế tạo, sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị, kiếm được, thu, thực hiện, thi hành, khiến cho, làm cho, bắt, bắt buộc, phong, bổ nhiệm, lập, tôn, ước lượng, đánh giá - định giá, kết luận, đến, tới, trông thấy, hoàn thành, đạt được, làm được, đi được, thành, là, bằng, trở thành, trở nên, nghĩ, hiểu, đi, tiến, lên, xuống, ra ý, ra vẻ - {to model} làm mẫu, nặn kiểu, làm mô hình, đắp khuôn, làm theo, làm gương, bắt chước, làm nghề mặc quần áo làm nẫu, mặc làm mẫu - {to outline} vẽ đường nét bên ngoài, vạch hình dáng bên ngoài, thảo những nét chính, phác ra những nét chính - {to pencil} viết bằng bút chì, vẽ bằng bút chì, kẻ bằng bút chì, tô bằng bút chì, ghi bằng bút chì, ghi vào sổ đánh cá, dạng bị động đánh bóng nhẹ bằng những đường vòng tròn đồng tâm hoặc song song) - {to plan} vẻ bản đồ của, vẽ sơ đồ của, làm dàn bài, làm dàn ý, đặt kế hoạch, dự tính - {to plot} vẽ sơ đồ, vẽ biểu đồ, dựng đồ án, đánh dấu trên cơ sở, đánh dấu trên đồ án, mưu tính - {to prepare} sửa soạn sắm sửa, dự bị, chuẩn bị cho, rèn cặp cho, điều chế, pha chế, nấu, chuẩn bị tư tưởng cho, sắm sửa - {to scheme} vạch kế hoạch, có kế hoạch thực hiện - {to sketch} - {to trace} + out) vạch, kẻ, vạch ra, chỉ ra, định ra, kẻ theo vạch, chỉ theo đường, theo vết, theo vết chân, theo, đi theo, tìm thấy dấu vết = entwerfen (Plan) {to lay out}+ = entwerfen (entwarf,entworfen) {to delineate; to draw up}+ = neu entwerfen {to redesign; to redraft; to redraw}+ = flüchtig entwerfen {to roughcast; to sketch}+ = im groben entwerfen {to rough}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > entwerfen

 • 3 entwerfen

  ent·wer·fen *
  1) ( zeichnerisch gestalten) to sketch;
  [jdm] etw \entwerfen to design sth [for sb]
  2) ( designen)
  etw \entwerfen to design sth
  etw \entwerfen to draft [or draw up] sth

  Deutsch-Englisch Wörterbuch für Studenten > entwerfen

 • 4 entwerfen

  entwerfen v 1. COMP draft; 2. GEN plan, sketch, design, outline; 3. RECHT draft, make a draft
  * * *
  v 1. < Comp> draft; 2. < Geschäft> plan, sketch, design, outline; 3. < Recht> draft, make a draft
  * * *
  Entwerfen
  (Vertrag) composition.

  Business german-english dictionary > entwerfen

 • 5 entwerfen

  entwerfen v 1. design, plan, project, construct, work out (konstruktiv entwerfen); 2. sketch, outline (in großen Zügen); 3. plan, work out, map out, prepare (Programm, Bauablauf); 4. design, style, model (gestalterisch); 5. lay out, plan (Garten, Landschaftsbau); 6. draft, make a draft of, draft up (Vertrag, Rede usw.); 7. draw, trace out (zeichnen)

  Deutsch-Englisch Fachwörterbuch Architektur und Bauwesen > entwerfen

 • 6 Entwerfen

  n проектирование с.

  Neue große deutsch-russische Wörterbuch Polytechnic > Entwerfen

 • 7 entwerfen

  БНРС > entwerfen

 • 8 entwerfen

  entwerfen, designare (im Abriß darstellen, skizzieren, Zeichnungen u. Risse, auch übtr. durch Worte, verbis). – primis velut lineis designare (skizzieren, in der Rede). – describere (im Abrisse beschreiben, mit dem Griffel oder mit der Feder, z.B. fabulae partes). – formare. deformare (abbilden, auch mit Worten = schildern). – adum brare (in der gehörigen Mischung von Schatten u. Licht darstellen; übtr, auf die gehörige Weise darstellen, dicendo). – instituere (anlegen, Ggstz. absolvere, perficere, z.B. signum [v. Bildhauer]). – inchoare (beginnen, Ggstz absol vere, z.B. signum [vom Bildhauer]). – disponere (schriftlich in seinen Teilen anordnen, z.B. carmen, orationem: u. male orationem: u. fabulam). – exarare (auf der mit Wachs überzogenen Schreibtafel notieren, flüchtig hinwerfen). – einen Plan von etwas e., rationem alcis rei describere oder designare (z.B. für die Führung des Kriegs, belli): einen Plan in der Stille (bei sich) e., consilium animo od. mente agitare.

  deutsch-lateinisches > entwerfen

 • 9 entwerfen

  entwerfen v TECH construct, design, design, draw, plot, sketch

  Deutsch-Englisch Wörterbuch Engineering > entwerfen

 • 10 entwerfen

  ɛnt'vɛrfən
  v irr
  idear, diseñar, proyectar
  1 dig (in Gedanken) proyectar; (zeichnerisch) diseñar; (Plan) trazar
  2 dig (schriftlich) hacer un borrador [de]
  [zeichnerisch] esbozar

  Deutsch-Spanisch Wörterbuch > entwerfen

 • 11 entwerfen

  entwerfen v/t <unreg, o -ge-, h> tasar(ım)lamak; -in taslağını yapmak

  Deutsch-Türkisch Wörterbuch > entwerfen

 • 12 Entwerfen

  Entwerfen n designing

  Deutsch-Englisch Fachwörterbuch Architektur und Bauwesen > Entwerfen

 • 13 entwerfen

  entwerfen v design; lay out; plan; project; draft

  Deutsch-Englisch Wörterbuch der Elektrotechnik und Elektronik > entwerfen

 • 14 entwerfen

  ɛnt'vɛrfən
  v irr
  dessiner, ébaucher, esquisser
  entwerfen
  entwẹrfen *
  1 (zeichnerisch) concevoir, faire les plans de Gartenanlage, Gebäude
  2 (ausarbeiten) élaborer

  Deutsch-Französisch Wörterbuch > entwerfen

 • 15 entwerfen

  entwerfen набра́сывать, наброса́ть, сде́лать набро́сок (напр. пла́на)

  Allgemeines Lexikon > entwerfen

 • 16 entwerfen

  etw. набра́сывать /-броса́ть что-н. Aufsatz, Rede auch; Gesetzesvorlage, Verfassung составля́ть /-ста́вить прое́кт чего́-н. Druckmuster, Möbel де́лать с- набро́сок <рису́нок> чего́-н. Buch, Theaterstück де́лать /- набро́ски чего́-н. ein Bild v. jdm. [etw.] entwerfen рисова́ть на- [ in groben Zügen набра́сывать/-] портре́т кого́-н. [карти́ну чего́-н.]

  Wörterbuch Deutsch-Russisch > entwerfen

 • 17 entwerfen

  entwerfen göra (ett) utkast till, skissera

  Deutsch-Schwedisch Wörterbuch > entwerfen

 • 18 entwerfen

  entwerfen*
  irr vt
  1) ( in Gedanken) tasarlamak, tasarımlamak; ( zeichnerisch) tasar çizmek; ( Plan) tasarımlamak, dizayn etmek
  2) ( flüchtig zeichnen) taslak olarak çizmek; ( schriftlich) taslak olarak yazmak, karalamak; ( skizzieren) karalamak

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > entwerfen

 • 19 entwerfen

  entwerfen tervez

  Deutsch-Ungarisch-Wörterbuch > entwerfen

 • 20 entwerfen

  entwerfen

  Wörterbuch Deutsch-Niederländisch > entwerfen

См. также в других словарях:

 • Entwerfen — Entwêrfen, verb. irreg. act. S. Werfen. 1) Die wesentlichen Theile eines künftigen Ganzen ordnen, oder abbilden. So entwirft der Mahler ein Gemählde, der Baumeister ein Gebäude, wenn er dessen Theile nicht nur in seinen Gedanken ordnet, sondern… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • entwerfen — entwerfen: Mhd. entwerfen bedeutete ursprünglich »ein Bild gestalten«; es war ein Fachwort der Bildweberei, bei der das Weberschiffchen hin und her in die aufgezogene Gewebekette geworfen wird (beachte auch »hinwerfen« in der Bed. »skizzieren«).… …   Das Herkunftswörterbuch

 • entwerfen — Vst. std. (9. Jh.), mhd. entwerfen, ahd. intwerfan Stammwort. Zunächst einerseits in eigentlicher Bedeutung hinwerfen , andererseits als Fachterminus der Weberei (ausgehend von werfen in der Bedeutung drehen ) beim Anzetteln des Gewebes die Fäden …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • entwerfen — V. (Mittelstufe) etw. planend skizzieren Synonym: designen Beispiel: Die Hülle für ihre neue CD wurde schon entworfen. Kollokation: eine Visitenkarte entwerfen …   Extremes Deutsch

 • entwerfen — ↑designen, ↑dessinieren, ↑formulieren, ↑konstruieren, ↑konzipieren, ↑projektieren, ↑skizzieren, ↑stylen …   Das große Fremdwörterbuch

 • entwerfen — [Wichtig (Rating 3200 5600)] Auch: • gestalten Bsp.: • Alec Issigonis entwarf 1959 den ersten Mini. • Sie möchte eine Internetseite gestalten …   Deutsch Wörterbuch

 • Entwerfen — Entwurfs Skizze Das Entwerfen ist eine zielgerichtete geistige und schöpferische Leistung, als Vorbereitung eines später daraus zu entwickelnden Gegenstandes. Entwerfen gilt als Schlüsseltätigkeit in einigen Bereichen der Bildenden Künste, spielt …   Deutsch Wikipedia

 • entwerfen — planen; ersinnen; entwickeln; ausarbeiten; erfinden; (Plan) schmieden; ausfeilen (umgangssprachlich); konstruieren; (sich) ausdenken; …   Universal-Lexikon

 • entwerfen — a) designen, hinwerfen, konstruieren, konzipieren, skizzieren; (geh.): aufs Papier werfen; (bildungsspr.): konzeptualisieren, projektieren; (Jargon): stylen; (Fachspr.): dessinieren. b) abfassen, aufsetzen, aufstellen, aufzeichnen, ausarbeiten,… …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • entwerfen — ent·wẹr·fen; entwirft, entwarf, hat entworfen; [Vt] etwas entwerfen etwas Neues (in der Art einer Skizze) darstellen <einen Bauplan, ein Kleid, ein Modell, ein Programm, ein Projekt entwerfen>: In diesem Roman wird eine neue… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • entwerfen — ent|wẹr|fen ; Pläne entwerfen …   Die deutsche Rechtschreibung

Книги

Другие книги по запросу «entwerfen» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»