Перевод: с английского на албанский

с албанского на английский

cof

 • 1 cof

  crepare

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > cof

 • 2 check

  [çek] v.,n., interj. -v 1. ndal (hapat). 2. përmbaj, ndrydh, frenoj (zemërimin). 3. zmbraps (sulmin). 4. përputhen (kopjet). 5. shqyrtoj, verifikoj, kontrolloj; krahasoj; she checked and found the money was gone ajo kontrolloi dhe pa se paratë kishin
  fluturuar. 6. lë në ruajtje (bagazhet). 7. (shah) jap shah.
  -n 1. ndalesë, ndalje; ndërprerje. 2. përmbajtje, frenim. 3. zmbrapsje. 4. shqyrtim, verifikim. 5. visto, spontim. 6. pullë (për bagazhet etj). 7. amer. fin. çek. 8. shah. 9. attr. katror; a check tablecloth mbulesë tavoline me kuadrate.
  in check a) nën kontroll; nën fre; b) në pozicion shahu, shah (mbreti)
  check in a) mbërrij (në hotel); b) regjistrohem (në hotel, aeroport); c) regjistroj; i jap të plotësojë një skedë; d) zhrg. vdes, cof
  check-in [çekin] n. regjistrim
  check off ['çekof] vistoj, spontoj
  checkoff ['çekof] n 1. mbajtje nga rroga (e kuotës së sindikatës). 2. kuotë anëtarësie
  check on/up on [çekaut] a) kontrolloj (foshnjën); b) informohem, interesohem (për dikë)
  check out [çekaut] a) shlyhem, bëj pagesën (në hotel, supermarket); b) përputhen (shifrat); c) zhrg. vdes, cof; d) tërheq (bagazhet); e) i marr paratë, e bëj të paguajë (klientin); f) shqyrtoj, kontrolloj, verifikoj
  check it out! [çekitaut] shiko këtu!; dëgjo këtu!
  check-out ['çekaut] n 1. kontroll dhe pagesë e mallit (në supermarket). 2. arkë. 3. kohë e largimit nga hoteli, kohë e pagesës
  check over [çek'ouvë:] shqyrtoj, verifikoj
  check up ['çekap]interesohem, informohem; verifikoj
  checkup ['çekap] n 1. shqyrtim, kontroll, verifikim. 2. kontroll në trup
  checkbook [çekbuk] n. amer. bllok çeqesh
  checked [çekt] adj. me kuadrate, me katrorë
  check mark [çekma:k] n. shenjë vistimi (Ð/)
  * * *
  kontrolloj; shikoj

  English-Albanian dictionary > check

 • 3 kick

  [kik] v., n. -v 1. shkelmoj, gjuaj me shkelm; kick sth out of the way largoj me shkelm diçka që më zë rrugën. 2. gjuaj me këmbë (topin); shënoj (gol). 3. zmbrapset, zbythet (pushka etj). 4. gj.fol. ankohem, qahem, kundërshtoj. 5. zhrg. heq dorë (nga një ves), shpëtoj; kick a habit shpëtoj nga një ves.
  -n 1. shkelmim. 2. zmbrapsje, zbythje (e armës). 3. zhrg. ankesë, qarje; kundërshtim. 4. zhrg. kënaqësi, ngazëllim; get a kick out of gambling shkrihem pas kumarit; do sth for kicks bëj diçka për kënaqësi. 5. zhrg. nxitje efekt; he needs a kick in the pants ai e do me hosten. 6. interesim, hutim (pas diçkaje); she is on a pop music kick është hutuar pas muzikës pop.
  kick about/around ['kik ë'baut/ë'raund] gj.fol. a) të del përpara (një send, person); b) sillem vërdallë; c) luaj me (një top etj)
  kick back ['kik bæk] gj.fol. a) prapset, kërcen mbrapsht; b) paguaj si haraç; c) zmbrapset, zbythet (arma); d) rikthej (topin), pasoj
  kick down ['kik daun] zë me shkelma, hedh përtokë me shkelma; kick the bucket kthej patkonjtë, cof
  kick in ['kik in] zhrg. a) vdes, cof; b) paguaj, derdh paratë; kick sb's teeth in i thyej turinjtë/dhëmbët dikujt
  kick off ['kik of] a) sport. vë topin në lojë; b) zhrg. nis, filloj; c) zhrg. vdes
  kick out ['kik of] gj.fol. nxjerr përjashta, përzë; kick out at ezë me shkelma (dikë)
  kick up ['kik ap] zhrg. shkaktoj; filloj; kick up a row/a din bëj poterë; krijoj rrëmujë; kick up a fuss about/over sth hap fjalë për diçka
  kickback ['kikbæk] n. gj.fol. 1. pagesë haraçi; haraç. 2. reagim i beftë, kundërshtim i papritur
  kicker [kikë:] n 1. gj.fol. motor motobarke. 2. zhrg. rreng, kurth
  kickoff ['kikof] n 1. sport. shkelm i parë, fillim i lojës. 2. gj.fol. nisje, fillim; hapje (e një aktiviteti)
  kickshaw ['kiksho:] n 1. gjë e shijshme, gatesë e rrallë. 2. stringël
  * * *
  shkelmoj

  English-Albanian dictionary > kick

 • 4 cash

  cash I [kæsh] n.,v. -n 1. para të thata, para në dorë; sell for cash only shes vetëm me para në dorë; in cash me para në dorë; cash on delivery/down me para në dorë; be out of cash s'kam para; be rolling in cash notoj në para
  -vt 1. arkëtoj, marr paratë. 2. thyej, kthej në para (çekun); cash in a) thyej (çekun), tërheq paratë; b) zhrg. cof; cash in on a) përfitoj, nxjerrfitim; b) shfrytëzoj (dikë).
  cash II [kæsh] n. pl. cash grosh, qindarkë
  cash advance [kæsh ëd 'væns] n. fin. gjendje e arkës
  cash-and-carry [kæshën'kæri] adj. me pare në dorë dhe pa shërbim dorëzimi në shtëpi (dyqan)
  cash bar [kæsh ba:] n. amer. bar/banak me pagesë (në një pritje)
  cashbook ['kæshbuk] n. fin. regjistër/libër i arkës
  cashbox ['kæshboks] n. fin. arkë
  cash crop [kæsh krop] n. bujq. kulturë për treg
  cash dealings [kæsh 'di:ling] n. shitje-blerje me pare në dorë
  cashew ['kæshu:, kæ'shu:] n. bot. shqeme
  cash deficit ['kæsh'defisit] n. fin. deficit
  cash desk ['kæshdesk] n. arkë
  cash dispenser ['kæshdis'pensë:] n. Br.fin. automat kartmonedhash
  cash economy ['kæshi:'konëmi] n. fin. ekonomi monetare
  cash flow ['kæshflo:] n. fin. marzh/mundësi vetëfinancimi
  cash holdings ['kæsh'houlding] n. fin. gjendje në arkë, para gjendje
  cash income ['kæsh'inkam] n. fin. të ardhura në para
  cash in hand ['kæshinhænd] n. pare në dorë, para të thata
  cash offer ['kæsh'ofë:] n. treg. ofertë për blerje me para në dorë
  cash on delivery [kæsh on di'livëri/daun] n. treg. pagesë pas dorëzimit të mallit
  cash on shipment ['kæshon'shipmënt] n. treg. pagesë pas nisjes së mallit
  cash payment ['kæsh'peimënt] n. treg. pagesë me para në dorë
  cash price ['kæshprais] n. treg. çmim blerjeje me para në dorë
  cash receipts ['kæshri'si:ts] n. fin. të hyra në arkë
  cash reduction ['kæshri'dakshën] n. treg. ulje çmimi gjatë blerjes me para në dorë
  cash register ['kæsh'rexhistë:] n. arkë, makinë llogaritëse
  cash squeeze ['kæshskwi:z] n. fin. kufizim kredie
  cash terms ['kæshtë:mz] n. treg. kushte pagimi me para në dorë
  cash transactions ['kæshtræn'sækshën] n. veprime me para në dorë
  cashier I [kæ'shië:] n. arkëtar
  cashier II [kë'shië:] vt. usht. shkarkoj me turp, heq nga ushtria, zhvesh
  cashier's check [kæ'shië:z çek] n. fin. çek banke me firmën e arkëtarit
  * * *
  monedha; para në dorë

  English-Albanian dictionary > cash

 • 5 west

  [west] n., adv., adj. -n 1. gjeog. perëndim; to the west of në perëndim të; in the west of Canada në pjesën perëndimore të Kanadasë; facing the west i kthyer/me ballin nga perëndimi. 2. pol. the West Perëndimi, vendet perëndimore; amer. Perëndimi, shtetet perëndimore të SHBA-së /-adv. në perëndim; drejt perëndimit; drive west for 50 km eci drejt perëndimit 50 km; west of the border në perëndim të kufirit; west by south perëndim-jugperëndim; sail due west lundroj/shkoj /udhëtoj drejt perëndimit.
  go west fig. a) 1 humbet, zhduket (një send); b) vdes, cof (dikush) /-adj. i perëndimit; perëndimor; on the west side nga ana perëndimore, nga perëndimi; in the west Atlantic në Atlantikun perëndimor
  West Africa [west 'æfrikë] n. gjeog. Afrika Perëndimore
  West Bank ( the west) [west bænk] n. gjeog. Bregu Perëndimor, Cisjordania
  West Berlin [west bë:'lin] n. gjeog. Berlini Perëndimor
  West Country ( the west) [west 'kantri] n. Br.gjeog. Jugperëndimi i Anglisë
  West End ( the west) [west end] n. gjeog. Uest Endi, qendra tregtare e turistike e Londrës
  westerly ['westë:li] adj., adv. -adj. perëndimi (erë); perëndimor(drejtim etj); westerly aspect pamje/ fytyrë/fasadë nga perëndimi /-adv. nga perëndimi, drejt perëndimit
  western ['westë:n] adj.,n. -adj. perëndimor; nga perëndimi; Western Europe Evropa Perëndimore /-n. film/libër uestern/me kauboj
  westerner ['westë:në:] n 1. banor i Perëndimit (të SHBA). 2. pol. Perëndimor, banor i vendeve perëndimore
  westernize ['westë:naiz] vt. bëj perëndimor, oksidentalizoj, i jap frymë perëndimore
  westernmost ['westë:nmoust] adj. më perëndimori, i perëndimit ekstrem
  western writer ['westë:n 'raitë:(r)] n. shkrimtar romanesh uestern
  West Indies [west indi:z] n. gjeog. Inditë Perëndimore, Ishujt e Antileve
  west-northwest ['west no:thwest] n., adj., adv. -n. perëndim-veriperëndirn /-adj., adv. në/nga perëndim-veriperëndim(i)
  West Point ['west point] n. amer. shkollë ushtarake
  west-southwest [westsauthwest] n., adj., adv. -n. perëndim-jugperëndim /-adj., adv. në/nga perëndim-jugperëndimi
  westward ['westwë:d] adj., adv.,n. -adj. perëndimor; në perëndim / adv. drejt perëndimit, nga perëndimi /-n. pjesë perëndimore; drejtim perëndimor
  westwards ['westwë:dz] adv. shih westward
  * * *
  perëndim

  English-Albanian dictionary > west

 • 6 cash in

  [kæsh in] a) thyej (çekun), tërheq paratë; b) zhrg. cof

  English-Albanian dictionary > cash in

 • 7 check in

  [çekin] a) mbërrij (në hotel); b) regjistrohem (në hotel, aeroport); c) regjistroj; i jap të plotësojë një skedë; d) zhrg. vdes, cof
  check-in [çekin] n. regjistrim

  English-Albanian dictionary > check in

 • 8 check out

  [çekaut] a) shlyhem, bëj pagesën (në hotel, supermarket); b) përputhen (shifrat); c) zhrg. vdes, cof; d) tërheq (bagazhet); e) i marr paratë, e bëj të paguajë (klientin); f) shqyrtoj, kontrolloj, verifikoj
  check it out! [çekitaut] shiko këtu!; dëgjo këtu!
  check-out ['çekaut] n 1. kontroll dhe pagesë e mallit (në supermarket). 2. arkë. 3. kohë e largimit nga hoteli, kohë e pagesës

  English-Albanian dictionary > check out

 • 9 croak

  [krouk] n.,v. -n. kuakje /-v 1. kuak (bretkosa). 2. ndjell të keqen. 3. zhrg. vdes, cof

  English-Albanian dictionary > croak

 • 10 go west

  [west] fig. a) 1. humbet, zhduket (një send); b) vdes, cof (dikush). 2. udhëtoj (në një drejtim) nga perëndimi

  English-Albanian dictionary > go west

 • 11 kick down

  ['kik daun] zë me shkelma, hedh përtokë me shkelma; kick the bucket kthej patkonjtë, cof

  English-Albanian dictionary > kick down

 • 12 kick in

  ['kik in] zhrg. a) vdes, cof; b) paguaj, derdh paratë; kick sb's teeth in i thyej turinjtë/dhëmbët dikujt

  English-Albanian dictionary > kick in

См. также в других словарях:

 • cof — cof·fea; cof·fee; cof·fer·er; cof·fer·ing; cof·fin·less; cof·fle; cof·fre; cof·fret; cof·fer; cof·fin; …   English syllables

 • COF — may refer to one of the following: Circle of fifths, a concept in music theory Capital One Financial, a United States bank (New York Stock Exchange ticker symbol) Cradle of Filth, an extreme metal band Commercial Organic Fertilizer Patrick Air… …   Wikipedia

 • COF — ist die Abkürzung von Comité olympique français, der ehemalige Name des französischen nationalen olympischen Komitees, siehe Comité national olympique et sportif français Common Object File Format, ein Dateiformat für Programme und Objektdateien… …   Deutsch Wikipedia

 • cof — cȍf m <N mn ovi> DEFINICIJA reg. 1. dio kose koji se znatnije uzdiže na glavi kao dio frizure [češljati se na cof; frizura s cofom]; copf 2. ukrasna vunena kuglica na odjeći i obući (na vrhu kape, na džemperima, čarapama i sl.) ONOMASTIKA… …   Hrvatski jezični portal

 • cof — cof, cófuri, s.n. (reg.) 1. albie. 2. adâncitură de deasupra şoldului la vite; flămânzare. 3. căpiţă de fân. Trimis de blaurb, 18.04.2006. Sursa: DAR …   Dicționar Român

 • čòf — medm. (ȍ) posnema zamolkel glas pri padcu, udarcu: požene se in čof v vodo; čof, čof, stopa po blatu; čof! pa mu primaže klofuto …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • COF — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. COF, sigle composé des trois lettres C, O et F, peut faire référence à : Comité Olympique Français, Comité d organisation des fêtes, nom usuel de l… …   Wikipédia en Français

 • còf — côfa m (ȍ ó) urejen, povezan šop niti za okras: okrasni cofi; fes z dolgim modrim cofom; kapa s cofom medm. (ȍ) posnema glas pri topem udarcu: cof, je oplazil žival …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • cof|fee maker — cof|fee|mak|er «KF ee MAY kuhr, KOF », noun, or cof|fee maker, a utensil for making coffee, as a percolator …   Useful english dictionary

 • cof|fee|mak|er — «KF ee MAY kuhr, KOF », noun, or cof|fee maker, a utensil for making coffee, as a percolator …   Useful english dictionary

 • cof|fee-ta|ble book — «KF ee TAY buhl, KOF », a large, impressive looking book, richly illustrated but without much substantive text: »Coffee table books glossy expensive objects…often more notable for pictorial than for scholastic value (London Times) …   Useful english dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»