Перевод: с английского на албанский

с албанского на английский

adj

 • 1 alternate

  [ adj. o:l'të:nit; v. 'oltë:neit] adj.,v. -adj. 1. tjetëror, që ndryshon, alternativ. 2. alternues, ndërrues; on alternate days në ditë të ndryshme, me radhë; një ditë njëri, një ditë tjetri.
  -v 1. këmbej me radhë, ndërroj, alternoj; most farmers alternate crops shumica e bujqve i altemojnëtë mbjellat. 2. ( between) kaloj nga një fazë tek tjetra, me radhë; alternate with këmbehem, zëvendësoj; wet days alternated with fine days ditët me shi këmbeheshin me ditët e bukura.
  * * *
  rezervë; i alternuar

  English-Albanian dictionary > alternate

 • 2 animate

  [ adj. 'ænëmit; v. 'ænëmeit] adj.,v. - adj. i gjallë, plot gjallëri /-v 1. gjallëroj, i jap jetë. 2. fig. nxis, jap zemër;
  the soldiers were animated by their captain's speech ushtarët morën zemër nga fjalët e kapitenit
  3. vë në lëvizje;
  windmills are animated by the wind mullinjtë e erës vihen në lëvizje nga era
  4. realizoj në film vizatimor;
  to animate a story ( a TV commercial) e bëj një tregim (një reklamë televizive) film vizatimor
  * * *
  gjallëroj

  English-Albanian dictionary > animate

 • 3 abstract

  [ adj., n. 'æbstrækt; v. æb'strækt] adj. abstrakt
  beauti itself is abstract - bukurija në vetvete është diçka abstrakte
  abstract art - arti abstraksionist
  + in the abstract - në teori
  -n. përmbledhje (e një shkrimi)
  -vt. 1. përmbledh.2 shkëpus, veçoj
  abstract metal from ore - veçoj metalin nga xeherori
  * * *
  abstrakt; teorik; përmbledh

  English-Albanian dictionary > abstract

 • 4 well

  well I [wel] n.,v. -n 1. pus (uji, nafte). 2. ndërt. kafaz (shkalle); kullë (ashensori). 3. Br. drejt. bankë e avokatëve. 4. fig. pus (njohurish) /-vi. del, gufon (loti).
  well out a) kërcen (susta); b) shpërthejnë (lotët)
  well II [wel] adv., adj.,n., interj. -adv. ( better; best) 1. mirë; be doing well jam mirë; do well at school jam mirë me mësime; do quite well ndahem mjaft mirë; do well by sb tregohem i mirë me dikë, i bëj një të mirë dikujt; well I know it! e di fort mirë! 2. fort, mjaft, goxha; she is well past/over thirty ajo i ka kaluar me kohë të tridhjetat; well over a thousand shumë më tepër se njëmijë; he's well away është xurxull fare. 3. fare mirë; me të drejtë; one might well ask why fare mirë mund të shtrohet pyetja përse; she couldn't very well refuse ajo nuk ka sesi të refuzojë në asnjë mënyrë; you may as well tell her the truth bën mirë t'i thuash të drejtën; he apologized-well he might! ai kërkoi të falur dhe bëri shumë mirë! 4. plotësisht, mirë (e mirë); shake well before using tundeni mirë para përdorimit. 5. me hollësi, me imtësi.
  as well a) gjithashtu, po ashtu; përveç kësaj; as well as a) si edhe; veç kësaj; b) po aq.
  -adj 1. i mirë; i kënaqshëm; that's all very well, but... në rregull me këtë, por..; dakord, po..; It's just as well she asked bëri mirë që pyeti. 2. mirë me shëndet; he doesn't feel well nuk ndihet mirë; get well soon! shërim të shpejtë!
  -n. e mirë; wish sb well i dua të mirën dikujt; let / leave well alone prov. më mirë prishet.
  -interj. 1. pra; well, as I was saying pra, siç po thoja. 2. bah; well I never! bah, ç'më thua! 3. pa shiko; ja; Well! Well! Here's Jack! Shiko, shiko! Qenka Xheku! well there you are then! ja, e pe?
  we'll [wi:l] = we shall; we will ne do të
  welladay ['welëdei] interj. vjet. shih wellaway
  well-adjusted [welë'xhastid] adj. i pjekur; i ekuilibruar; gjakftohtë
  well-advised [welëd'vaizd] adj 1. i matur; i mençur. 2. i bërë me mend (veprim)
  well-appointed [welë'pointid] adj. e pajisur mirë (shtëpi)
  wellaway [welë'wei] interj. vjet. eh!
  well-balanced ['wel'bælënst] adj 1. i balancuar/i rregulluar si duhet. 2. i matur, i përmbajtur
  well-behaved [welbi'heivd] adj 1. i sjellshëm. 2. e urtë, e bindur (kafshë)
  well-being [wel'biing] n. mirëqenie; mbarëvajtje
  wellborn [wel'bo:n] adj. nga familje e mirë
  well-bred [wel'bred] adj 1. i sjellshëm, i edukuar. 2. nga familje e mirë. 3. race, e racës (kafshë)
  well-connected [welkë'nektid] adj 1. nga familje e mirë; me lidhje të rëndësishme. 2. i përmbledhur (paragraf)
  well-defined [weldi'faind] adj. i qartë; i përcaktuar mirë
  well-disposed [weldis'pouzd] adj. dashamirës
  well-doing [wel'du:ing] n 1. drejtësi. 2. mirësi
  well-favo(u)red [wel'feivë:d] adj. i pashëm
  well-fed [wel'fed] adj. i ushqyer mirë; i shëndetshëm; i shëndoshë
  well-fixed [wel'fikst] adj. gj.fol. i kamur, në gjendje
  well-found [wel'faund] adj. i pajisur me të gjitha
  well-founded [wel'faundid] adj. i bazuar; me themele të shëndosha
  well-groomed [wel'gru:md] adj. i pastër; i ndrequr, i ujdisur
  well-grounded [wel'graundid] adj 1. i bazuar; me themele të shëndosha. 2. i ditur, me njohuri të shëndosha
  wellhead ['welhed] n 1. burim. 2. krye pusi
  well-heeled [wel'hi:ld] adj. zhrg. i kamur; i pasur
  well-informed ['welinfo:md] adj 1. i mirinformuar. 2. i ditur, me kulturë të gjerë
  well-kept [wel'kept] adj. i mbajtur mirë; i përkujdesur
  well-known ['welnëun] adj. i mirënjohur
  well-mannered ['welmænë:d] adj. i sjellshëm, i lëmuar
  well-marked [wel'ma:kt] adj. i qartë, i dallueshëm
  well-meaning [wel'mi:ning] adj. dashamirës; me qëllime të mira
  well-meant ['welment] adj. i nisur nga qëllimet më të mira
  well-nigh ['welnai] adv. gati, pothuaj, thuajse
  well-off ['welof] adj 1. në gjendje të mirë; i kamur; i pasur. 2. fig. i fituar; i lumtur
  well-placed [wel'pleist] adj 1. në vend të përshtatshëm. 2. me pozitë
  well-preserved [welpri'zë:vd] adj. i mbajtur mirë, që nuk e tregon moshën
  well-proportioned [welprë'po:shënd] adj. i formuar, me trup të rregullt
  well-read ['welred] adj. i kënduar; i ditur
  well-rounded [wel'raundid] adj. i harmonishëm (stil); e ujdisur mirë (fjali)
  well-spoken [wel'spoukën] adj 1. gojëtar, që di të flasë. 2. i thënë bukur, i shprehur si duhet
  wellspring ['welspring] n 1. burim. 2. fig. burim i pashtershëm
  well-suited [wel'su:tid] adj. i përshtatshëm; i volitshëm
  well-timed [wel'taimd] adj. i llogaritur mirë, në kohën e duhur
  well-to-do [weltë'du:] adj. i kamur; i pasur
  well-turned [wel'të:nd] adj 1. i shprehur bukur. 2. me trajtë të bukur/të rregullt
  well-turned-out [weltë:nd'aut] adj. i veshur bukur, elegant
  well-wisher ['welwishë:] n. dashamirës
  well-worn [wel'wo:n] adj 1. i ngrënë, shumë i përdorur. 2. fig. i konsumuar, bajat
  * * *
  mirë

  English-Albanian dictionary > well

 • 5 water

  ['wotë:] n.,v. -n 1. ujë; it won't hold water rrjedh, nuk e mban ujët; under the water nën ujë. 2. hapësirë ujore. 3. pl. ujëra territoriale; in Albanian waters në ujërat territoriale të Shqipërisë. 4. pl. ujëra termale; take the waters a) pi ujë mineral; b) bëj banja termale. 5. baticë; zbaticë; high/low water baticë; zbaticë. 6. lëng, ujë; rose water ujë trëndafili. 7. ujë e hollë, urinë; make/pass water bëj ujët 8. mjek. ujëra (të gruas që lind); her waters broke i plasën ujërat. 9. mjek. ujë; water on the knee/on the brain ujë në gju; ujë në kokë, hidrocefali. 10. ujëra, kthjelltësi (e gurit të çmuar). 11. fin. aksione (të reja) të pambuluara.
  back water a) i jap mbrapsht (varkës); b) fig. tërhiqem; by water me rrugë ujore, me anije; hold water / fig. qëndron (argumenti etj); keep one's head above water fig. dal mbi ujë, shpëtoj nga belaja; like water ujë, lumë, përrua (derdhet); make water a) bëj ujët, urinoj, shurroj; b) det. fut ujë (anija); of the first water a) i cilësisë/i shkallës më të lartë, i përkryer; b) i mbaruar, me vulë; throw/pour cold water on frenoj, dekurajoj; tread water bëj not qeni.
  - v 1. loton (syri). 2. shkon goja lëng: it made my mouth water më bëri të më shkonte goja lëng. 3. ujis. 4. i jap të pijë (kafshës). 5. holloj me ujë (qumështin, verën etj). 6. tekst. ndris, i krijoj tallaze; watered silk mëndafsh me tallaze. 7. lag (lumi një territor etj). 8. det. furnizohet me ujë (anija). 9. pi ujë (kafsha). 10. fin. shtoj numrin e aksioneve artificialisht. [ Chemical formula Formula kimike: H2O]
  water down ['wotë: daun] a) holloj me ujë (qumështin etj); b) fig. sheqeros, zbukuroj (një histori); c) fig. zbus, dobësoj (efektin)
  water bucket ['wotë: 'bakit] kovë uji
  water bailiff ['wotë: ‘beilif] n. rojtar ujërash (kundër peshkimit të paligjshëm)
  water bed ['wotë: bed] n. dyshek me ujë
  water bird ['wotë: bë:d] n. zog uji
  water biscuit ['wotë: 'biskit] n. biskotë me qumësht
  water blister ['wotë: 'blistë:] n. mjek. flluskë, fshikë
  waterborne ['wotë:bo:n] adj 1. notues, pluskues. 2. i transportuar me rrugë ujore. 3. me prejardhje nga ujët (sëmundje) ( also. water-borne)
  water bottle ['wotë:'botël] n 1. shishe plastike. 2. pagure. 3. calik uji
  water butt ['wotë: bat] n. sternë (për ujët e shiut)
  Water Carrier ['wotë: 'kærië:] n. astr. Ujori, Shtëmbari (yllësi)
  water carrier ['wotë: 'kærië:] n 1. ujëmbartës. 2. bidon uji
  water cart ['wotë: ka:t] n 1. makinë uji, rnakinë për larjen e rrugeve. 2. makinë e shitësit të ujit
  water chestnut ['wotë: 'çestnat, 'çestnët] n. gështenjë uji
  water clock ['wotë: klok] n. orë me ujë
  water closet ['wotë: 'klozit] n 1. banjë, nevojtore, WC. 2. vaskë WC-je
  water colo ( u) r ['wotë: kalë:] n 1. bojë uji. 2. pikturë me bojëra uji, akuarel
  water-colo ( u) r ['wotë:kalë:] adj. me bojëra uji
  water-cooled ['wotë:ku:ld] adj. me ftohje me ujë (motor etj)
  water cure ['wotë: kjuë:] hidroterapi
  water craft ['wotë: kraft] n 1. art i vozitjes. 2. lundër; anije ( also watercraft)
  water-drop ['wotë: drop] n. lot; një pikë uji
  waterage ['wo:t(ë)rixh] transportim i mallrave mbi ujë (from WATER noun + - AGE.)
  watercourse ['wotë:ko:s] n 1. rrjedhë; vijë uji; përrua; lumë. 2. shtrat (lumi); kanal
  watercraft ['wotë:kraft] n 1. art i vozitjes. 2. lundër; anije ( also water craft)
  watercress ['wotërkres] n. bot. lakërishtë
  water dog ['wotër dog] n 1. zagar për kënetë. 2. gj.fol. njeri i rrahur me detin, detar i vjetër; notar
  watered ['woti:d] adj 1. i holluar me ujë (qumësht etj). 2. me tallaze (mëndafsh). 3. e ngopur me ujë (kafsha para peshimit). 4. fin. aksione të fryra, aksione të pambuluara
  waterfall ['wotë:fo:l] n. ujëvarë
  waterfowl ['wotë:foul] n. zog uji; pl. shpendë uji
  waterfree ['wotë:fri:] adj. kim. pa ujë, anhidër
  waterfront ['wotë:frant] n 1. skelë. 2. buzë e ujit
  Watergate ['wotë:geit] n. portë, shluzë
  water glass ['wotë:gla:s] n 1. kupë, gotë qelqi. 1. silikat natriumi/ kaliumi
  water hole ['wotë:hëul] n. grope me ujë; pellg
  watering ['wotëring] ['wotëring] n. vaditje, lotim, hollim me ujë; - adj. Vaditës
  watering can ['wotëring cæn] n. ujitëse
  watering place ['wotëring pleis] n 1. vend ku pinë ujë kafshët. 2. gj.fol. pijetore, tavernë. 3. Br. llixha, vend me ujëra termale. 4. Br. vend pushimi buzë detit
  watering pot ['wotëring pot] n. ujitëse
  water heater ['wotë: ‘hi:të:(r] n. ujëngrohës
  water ice ['wotë: pla:ntl] n. akullore me fruta
  water jacket ['wotë: 'xhækit] n. aut. këmishë uji
  water jump ['wotë: xhamp] n. përrua; lumë
  waterless ['wotë:lis] adj 1. i thatë, pa ujë. 2. që nuk përdor ujë
  water level ['wotë: 'levël] n 1. sipërfaqe ujore. 2. aut. nivel i ujit (në radiator). 3. thellësi e tokës së ngopur me ujë, nivel i mbledhjes së ujit
  water lily ['wotë: lili] n. zambak uji
  waterline ['wotë:lain] n. det. 1. vijë lundrimi (e anijes). 2. vijë e nivelit maksimal të ujit (të lumit, baticës) ( also water line)
  waterlogged ['wotë:logd] adj 1. i nginjur me ujë (dru). 2. e mbushur me ujë (këpucë, varkë). 3. i mbytur në ujë, i përmbytur (vend, tokë)
  water main ['wotë: mein] n. qyngj kryesor
  waterman ['wotë:.men] n 1. varkar; qiradhënës varkash. 2. rremtar
  watermark ['wotë:ma:k] n 1. ujëra, vizatim i padukshëm (në kartëmonedha etj). 2. vijë e nivelit maksimal të ujit (të lumit, baticës)
  watermelon ['wotë:melën] n. shalqi
  water meter ['wotë: 'mi:të:(r)] n. sahat uji, kontator uji
  water mill ['wotë: mil] n. mulli me ujë
  water nymph ['wotë: nimf] n. mit. floçkë, najadë, nuse e ujërave
  water parting ['wotë: 'pa:ting] n. kurriz ujëndarës
  water pipe ['wotë: 'paip] n 1. tub uji. 2. nargjile
  water pistol ['wotë: 'pistël] n. revole me ujë (lodër)
  water plant ['wotë: pla:ntl] n. algë leshterik
  water point ['wotë: pointl] n. qendër e furnizimit me ujë
  water polo ['wotë: 'pëulëu] n. sport. vaterpol
  water power ['wotë: 'pauë:(r)] n 1. energji hidraulike. 2. ujëvarë
  water puddle ['wotë: 'padl] n. Llogaçe
  waterproof ['wotë:pru:f] adj.,n.,v. -adj. kundër ujit, i papërshkueshëm nga uji; hermetik /-n 1. material i papërshkueshëm nga uji. 2. Br. mushama, pardesy /-vt. bëj të papërshkueshëm nga uji
  water rat ['wotë: ræt] n 1. mi uji. 2. zhrg. hajdut porti
  water rate ['wotë: reit] n. Br. taksë uji
  water-repellent ['wotë: ri'pelënt] adj. i qëndrueshëm ndaj ujit
  water-resistant ['wotë: rizistënt] adj. i qëndrueshëm ndaj ujit
  waterlog ['wotë:log] v. mbush me ujë, përmbyt
  waterscape ['wotërskeip] n. pamje deti
  watershed ['wotë:shed] n 1. gjeog. kurriz ujëndarës. 2. fig. çast vendimtar, pikë kthese
  waterside ['wotë:said] n., adj. -n. buzë uji; breg liqeni; breg lumi; bregdet /-adj. buzë ujit (park); bregujëse (bimë)
  water service ['wotë: 'së:vis] n. furnizim me ujë
  water-ski ['wotë:ski:] vi. bëj ski mbi ujë
  water-skiing ['wotë:skiing] n. sport. ski mbi ujë
  water snake ['wotë: sneik] n. gjarpër uji
  water softener ['wotë: 'softë:(r):] zbutës uji
  water-soluble ['wotë: 'saljëbl / 'soljubël] adj. që shkrihet në ujë
  waterspout ['wotë:spaut] n 1. ulluk çatie. 2. meteo. vorbull uji
  water supply ['wotë: së'plai] n 1. furnizim me ujë. 2. rezervë uji (për udhëtim)
  water system ['wotë: 'sistëm] n. lumë dhe mëngët; furnizim me ujë
  water tap ['wotë: tæp] n. rubinet
  water table ['wotë: 'teibël] n. thellësi e ujit nëntokësor
  water tank ['wotë: tænk] cisternë, rezervuar uji
  water the flowers ['wotë: dhë ‘flauë:(r] v. lag lulet, ujis lulet
  watertight ['wotë:tait] i papërshkueshëm nga uji. 2. fig. i plotë, i përkryer, i patëmetë
  water tower ['wotë: 'tauë:(r)] n. kullë uji
  water vole ['wotë: vëul] mi uji
  water wag(g)on ['wotë: 'wægën] n. autocisternë
  waterway ['wotë:wei] lumë/kanal i lundrueshëm
  waterwheel ['wotë:wi:l] n. rrotë hidraulike
  waterworks ['wotë:wë:ks] n 1. sistem fumizimi me ujë. 2. stacion pompimi. 3. zhrg. shpërthim lotësh; turn on the waterworks më plasin lotët; have something wrong with one's waterworks kam probleme me fshikëzën e urines
  watery ['wotëri] adj 1. i ujshëm, me ujë. 2. i qullët. 3. i përlotur (sy). 4. i hollë, i holluar (me ujë). 5. fig. i zbetë, i dobët
  * * *
  ujë

  English-Albanian dictionary > water

 • 6 west

  [west] n., adv., adj. -n 1. gjeog. perëndim; to the west of në perëndim të; in the west of Canada në pjesën perëndimore të Kanadasë; facing the west i kthyer/me ballin nga perëndimi. 2. pol. the West Perëndimi, vendet perëndimore; amer. Perëndimi, shtetet perëndimore të SHBA-së /-adv. në perëndim; drejt perëndimit; drive west for 50 km eci drejt perëndimit 50 km; west of the border në perëndim të kufirit; west by south perëndim-jugperëndim; sail due west lundroj/shkoj /udhëtoj drejt perëndimit.
  go west fig. a) 1 humbet, zhduket (një send); b) vdes, cof (dikush) /-adj. i perëndimit; perëndimor; on the west side nga ana perëndimore, nga perëndimi; in the west Atlantic në Atlantikun perëndimor
  West Africa [west 'æfrikë] n. gjeog. Afrika Perëndimore
  West Bank ( the west) [west bænk] n. gjeog. Bregu Perëndimor, Cisjordania
  West Berlin [west bë:'lin] n. gjeog. Berlini Perëndimor
  West Country ( the west) [west 'kantri] n. Br.gjeog. Jugperëndimi i Anglisë
  West End ( the west) [west end] n. gjeog. Uest Endi, qendra tregtare e turistike e Londrës
  westerly ['westë:li] adj., adv. -adj. perëndimi (erë); perëndimor(drejtim etj); westerly aspect pamje/ fytyrë/fasadë nga perëndimi /-adv. nga perëndimi, drejt perëndimit
  western ['westë:n] adj.,n. -adj. perëndimor; nga perëndimi; Western Europe Evropa Perëndimore /-n. film/libër uestern/me kauboj
  westerner ['westë:në:] n 1. banor i Perëndimit (të SHBA). 2. pol. Perëndimor, banor i vendeve perëndimore
  westernize ['westë:naiz] vt. bëj perëndimor, oksidentalizoj, i jap frymë perëndimore
  westernmost ['westë:nmoust] adj. më perëndimori, i perëndimit ekstrem
  western writer ['westë:n 'raitë:(r)] n. shkrimtar romanesh uestern
  West Indies [west indi:z] n. gjeog. Inditë Perëndimore, Ishujt e Antileve
  west-northwest ['west no:thwest] n., adj., adv. -n. perëndim-veriperëndirn /-adj., adv. në/nga perëndim-veriperëndim(i)
  West Point ['west point] n. amer. shkollë ushtarake
  west-southwest [westsauthwest] n., adj., adv. -n. perëndim-jugperëndim /-adj., adv. në/nga perëndim-jugperëndimi
  westward ['westwë:d] adj., adv.,n. -adj. perëndimor; në perëndim / adv. drejt perëndimit, nga perëndimi /-n. pjesë perëndimore; drejtim perëndimor
  westwards ['westwë:dz] adv. shih westward
  * * *
  perëndim

  English-Albanian dictionary > west

 • 7 clean

  [kli:n] adj., adv.,v.,n. -adj 1. i pastër. 2. i papërdorur; a clean page faqe e pashkruar. 3. i panjollë (dokument). 4. pastërtore (mace). 5. i ndershëm, i papërlyer. 6. pa banalitete; keep it clean mos bëj shakara banale. 7. besnik, identik; a clean copy kopje besnike. 8. zhrg. i paarmatosur, pa armë në trup.
  make a clean breast of it pranoj fajin, zbrazem plotësisht
  -adv 1. krejt, fare; I clean forgot harrova fare. 2. pastër
  -v 1. pastroj (dhomën). 2. qëroj, pastroj (peshkun etj). 3. pastrohet; this room cleans easily kjo dhomë pastrohet lehtë
  -n. pastrim; give it a clean jepi një pastrim
  clean off [kli:nof] fshij, fik, shuaj (të shkruarat)
  clean out ['kli:naut] a) spastroj, boshatis; b) përlaj, qëroj, boshatis (një kuti me sheqerka); c) zhrg. lë pa një dysh
  cleanout ['kli:naut] n. pastrim me themel
  clean up a) pastroj, fshij; b) ndreq, rregulloj, ftilloj (punët); c) fig. përfundoj; d) zhrg. bëj para, fitoj;
  cleanup ['kli:nap] n 1. pastrim. 2. larje (fytyre etj). 3. fig., fet. pastrim shpirtëror. 4. gj.fol. fitim; make a good cleanup from a business nxjerr një fitim të mirë nga një punë
  clean-and-jerk ['kli:nënxhë:k] sport. shtytje (në ngritje peshash)
  clean-cut ['kli:nkat] adj 1. i spikatur (tipar). 2. i përcaktuar qartë; i saktë. 3. i mbajtur mire; a clean-cut young man një djalë krëk
  cleaner ['kli:në] n 1. pastruese; punëtor pastrimi. 2. heqës njollash, pastrues. 3. pajisje pastruese.
  take sb to the cleaner's zhrg. ia përlaj të gjitha (paratë), e lë pa një dysh
  clean-handed ['kli:nhændid] adj. i pastër, i papërlyer
  cleaning ['kli:ning] n., adj. -n. pastrim /-adj. pastrues; pastrimi
  cleaning fluid ['kli:ning'flu:id] n. heqës njollash
  cleaning lady ['kli:ning'leidi] n. pastruese
  cleaning woman ['kli:ning'wumën] n. pastruese
  clean-limbed ['kli:nlimd] adj. trupderdhur
  cleanliness ['kli:nlinis] n. pastërti, të mbajturit pastër
  clean-living ['kli:nliving] adj. i ndershëm
  cleanly ['kli:nli] adv., adj. - adv. pastër /-adj. pastërtor, i pastër
  cleanness ['kli:nnis] n. pastërti
  cleanse [klenz] vt 1. pastroj. 2. purifikoj, spastroj
  cleanser ['klenzë:] n. larës, detergjent
  clean-shaven ['kli:nsheivën] adj. i porsarruar, i rruar taze
  cleansing ['klænzing] n. pastrim, spastrim; ethnic cleansing spastrim etnik; cleansing department ndërmarrja komunale e pastrimit
  * * *
  i paster; pastroj

  English-Albanian dictionary > clean

 • 8 close

  close I [klëus] v.,n. -v 1. mbyll. 2. zë, mbush (një hendek). 3. i jap fund, mbyll (mbledhjen). 4. bie në ujdi. 5. mbyllet. 6. mbaron, përfundon. 7. fin. kap vlerën (në mbyllje të bursës); shares closed at 200 leks aksionet kapën vlerën 200 lekë në mbyllje të bursës /-n. fund, mbyllje, përfundim; bring sth to a close i jap fund diçkaje
  close II [klëus] adj., adv.,n. -adj 1. i afërt, ngjitur. 2. i afërt; i ngushtë (shok); close relative kushëri i afërt. 3. i madh; i plotë; a close resemblance ngjashmëri e madhe. 4. e ngjeshur (thurje). 5. i saktë, besnik (përkthim). 6. i fshehtë; i fshehur. 7. i kufizuar. 8. i kursyer. 9. i mbyllur.
  at close quarters shumë afër, ngjitur; close season stinë e ndalimit të gjuetisë; that was a close shave/ thing/call shpëtuam mirë/për qime; keepaclose watch on sb nuk ia ndaj sytë dikujt, e përgjoj
  -adv. nga afër; afër; they live close by ata jetojnë pranë; to come closer afrohem; close to the wind a)afër drejtimit të erës(anija); b) gj.fol. duke i zbatuar pothuaj rregullat
  -n 1. vend i mbyllur. 2. shesh rreth katedrales
  close down ['klëusdaun] mbyll plotësisht; ndaloj
  closedown ['klëusdaun] n 1. mbyllje (e dyqanit), likuidim (i biznesit). 2. Br. rad.,tv. mbyllje e emisioneve
  close in ['klëusin] a) afrohet; b) rrethoj
  close in on ['klousinon] rrethoj
  close on ['klëuson] a) i afrohem; arrij (në garë); b) rrethoj
  close out ['klëusaut] a) shes gjithçka, heq qafe; b) mbyll dyert (dyqani)
  close up ['klëusap] a) mbyll; ndal; bllokoj; b) afroj, bashkoj; c) afrohem, bashkohem; d) mbyllet, përthahet, shërohet (plaga)
  close with ['klëuswith] a) bie në ujdi (me dikë); b) pranoj (kushtet); c) përleshem, kacafytem
  close call ['klëuskol] n. gj.fol. shpëtim për qime
  close combat ['klëus'kambët/'kombët] n. përleshje, luftim trup me trup
  close-cropped ['klëuskropt] adj. i qethur shkurt, i qethur tullë
  closed [klouzd] adj 1. i mbyllur. 2. i zënë, i bllokuar. 3. ek. e mbyllur, e izoluar (ekonomi). 4. gjuhë mbyllur (rrokje)
  closed book ['klëusbuk] n. lëndë (mësimore) e pazënë me dorë; fushë e pastudiuar; maths are a closed book to me nuk e duroj dot matematikën
  closed shop ['klëuzdshop] n. sistem ndërmarrjeje me hyrje të detyruar në sindikatë
  closed syllable ['klëuzd'silëbël] n. gjuhë rrokje e mbyllur (që mbaron me bashkëtingëllore)
  close-fisted ['klëusfistid] adj. dorështërnguar
  close-fitting ['klëusfiting] adj. i puthitur; pas trupit (rrobë)
  close-mouthed ['klëusmautht] adj. i heshtur, gojëkyçur
  closeness ['klëusnis] n 1. afërsi. 2. intimitet. 3. vranësi (e motit). 4. kopraci
  close-out sale ['klëusaut seil] n. amer. shitje likuidimi
  close-run race ['klëusran reis] n. garë me konkurencë të fortë
  close-up ['klëusap] n 1. kin.,tv. marrje/fotografim / xhirim nga afër. 2. përshkrim i hollësishëm
  closing ['klëuzing] adj.,n. -adj 1. i fundit, përfundimtar(stad). 2. i mbylljes (fjalim) /-n 1. mbyllje. 2. përfundim
  closing price ['klëuzingprais] n. çmim përfundimtar (para mbylljes)
  closing time ['klëuzingtaim] n. orari i mbylljes
  closure ['klëuzhë:] n 1. mbyllje. 2. mbarim, përfundim
  closure rule ['klëuzhë:ru:l] n. amer. pol. kufizim kohe (për diskutimet e deputetëve)
  * * *
  mbyll; afër

  English-Albanian dictionary > close

 • 9 sharp

  [sha:p] adj., adv.,n. - adj 1. i mprehtë; the sharp edge tehu (i thikës etj). 2. me majë (hundë, mjekërr). 3. e fortë (kthesë). 4. e rrëpirë, thikë (zbritje). 5. i acartë (mot). 6. therëse (fjalë, zë). 7. e mprehtë, shpuese, therëse (dhimbje, aromë); pikante (shije). 8. i beftë (ndryshim). 9. i spikatur, i dukshëm, i qartë (kontur, kontrast). 10. i shpejtë (hap, veprim); that was sharp work! shumë të shpejtë u treguat! look/be sharp (about it)! luaj vendit!, tundu!. 11. muz. e lartë (notë); diez. 12. i zgjuar; finok (njeri); she is as sharp as a needle asaj nuk i shpëton as gjë. 13. i mprehtë (vesh, sy). 14. i paskrupull, i paftyrë, i pandershëm. 15. gram. e pazëshme; fishkëlluese (bashkëtingëllore). 16. zhrg. elegant, i hijshëm (kostum, automobil).
  - adv 1. muz. shumë lart (këndoj, e marr). 2. saktësisht, tamam, fiks, egzakt; at 2 o'clock sharp në ora 2 fiks. 3. me beft; me shumë vëmendje; look sharp! hap sytë! 4. befas; në mënyrë të prerë; take sharp left prite plotësisht majtas (timonin), merr majtas. ( Adjective sharp, Comparative sharper, Superlative sharpest)
  - n. muz. diez
  sharp-eared ['sha:pië:d] adj. i mprehtë nga veshët, me veshët pipëz
  sharpen ['sha:pën] v 1. mpreh. 2. tv. sqaroj (figurën); theksoj (kontrastin). 3. acaroj (dhimbjen). 4. fig. shkryth, shpij (mendjen). 5. hollohet, bëhet më i mprehtë (zëri). 6. shtohet (dëshira)
  sharpener ['sha:pnë:(r)] v. mprehëse (thikash, lapsi)
  sharpening ['sha:pning] n. mprehje
  sharper ['sha:pë:] n 1. batakçi, mashtrues. 2. kumarxhi profesionist hileqar
  sharp-eyed ['sha:paid] adj. symprehtë; që si shpëton gjë
  sharp-faced, sharp-featured ['sha:pfeist, 'sha:pfi:çë:d] adj. fytyrëmprehtë, me tipare të mprehta
  sharpie ['sha:pi:] n., amer 1. lundër e gjatë. 2. gj.fol. qerrata, dreqi vetë; batakçi
  sharply ['sha:pli] adv 1. befas (kthehem, ndryshon). 2. ashpër (qortoj). 3. qartas; dallueshëm, në mënyrë të spikatur. 4. me interesim, me shumë vëmendje. 5. fort; mprehtë; sharply poined me majucë (hundë)
  sharpness ['sha:pnis] n 1. mprehtësi. 2. ashpërsi. 3. befasi. 4. gjallëri; interesim
  sharp-shooter ['sha:pshu:të:] n. nishantar, snajper
  sharp-sighted ['sha:psaitid] adj 1. symprehtë. 2. mendjemprehtë
  sharp-tempered ['sha:ptempë:d] adj. idhnak, zemërak; i rrëmbyer
  sharp-tongued ['sha:ptangd] adj. gjuhëbrisk; gjuhëshpatë
  sharp-witted ['sha:p'witid] adj. mendjemprehtë
  * * *
  i mprehtë

  English-Albanian dictionary > sharp

 • 10 whole

  [hëul] adj.,n -adj 1. i tërë, i gjithë; the whole world e gjithë bota; wait a whole week pres plot një javë, pres një javë të tërë. 2. i plotë; whole number numër i plotë. 3. i pacenuar, i padëmtuar; i paprishur; come back whole kthehem shëndoshë e mirë; whole milk qumësht i paskremuar
  go the whole hog gj.fol. i shkoj deri në fund; nuk lë gjë pa bërë (për dikë); made out of whole cloth amer. fig. i sajuar fund e krye.
  -n 1. e tërë; the whole of Gostivar was talking about it për këtë fliste Gostivari mbarë. 2. njësi; tërësi; considered as a whole e marrë në tërësi; two halves make a whole dv gjysma bëjnë një të tërë /një njësi.
  as a whole në tërësi; on the whole a) e marrë në kompleks; b) në pjesën më të madhe, kryesisht.
  wholehearted ['hëulha:tid /'w-] adj. i çiltër; i përzemërt; i bërë me gjithë shpirt
  wholeheartedly ['hëulha:tidli /'w-] adv. me çiltërsi; përzemërsisht; me gjithë shpirt
  whole hog ['hëul hog /'w-] adj.,adv. amer. gj.fol. -adj 1. pa rezerva (përkrahje). 2. i zjarrtë (ithtar)./-adv. gjer në fund
  wholemeal ['hëulmi:l /'w-] adj 1. i pasitur. 2. me miell të pasitur, e zezë (bukë)
  wholesale ['hëulseil /'w-] n., adj., adv. -n. shitje me shumicë; at/by wholesale me shumicë./-adj 1. me shumicë; wholesale dealer/price tregtar me shumicë; çmim i shitjes me shumicë. 2. fig. sistematik, masiv; në bllok; a wholesale campaign in the press fushatë e gjithanshme në shtyp; wholesale acceptance miratim në bllok./-adv 1. me shumicë; you can get it wholesale mund ta gjesh (në shitje) me shumicë. 2. fig. në masë; në seri; në bllok; workers were being dismissed wholesale po pushoheshin punëtorë në masë
  wholesaler ['hëulseilë: /'w-] n. grosist, tregtar me shumicë
  wholesome ['hëulsëm /'w-] adj. i shëndetshëm (edhe fig.)
  wholewheat ['hëulhwi:t /'w-] adj 1. i pasitur (miell). 2. me miell të pasitur, e zezë (bukë)
  * * *
  të gjithë

  English-Albanian dictionary > whole

 • 11 wind

  wind I [wind] n.,v. -n 1. erë; high wind erë efortë; where/which way is the wind? nga fryn era? see how the wind blows/lies a) det. gjej drejtimin e erës; b) fig. shoh nga fryn era. 2. tufan. 3. frymë; frymëmarrje; knock the wind out of sb i marr frymën dikujt; get one's wind back më vjen fryma, marr frymë sërish. 4. fjalë boshe; it's all wind janë fjalë boshe. 5. fig. fryrje, vetëkënaqësi. 6. erë; nuhatje. 7. mjek. gazra; bring up wind kam gromësima. 8. muz. vegla fryme.
  before the wind në drejtimin e erës; between wind and water a) det. afër vijës së lundrimit të anijes; b) fig. në një vend të rrezikshëm; down the wind në drejtimin për ku fryn era; get wind of a) marr vesh, bie në erë; b) nuhat; in the eye/teeth of the wind përballë erës; in the wind po ndodh; pritet të ndodhë; po përgatitet /po gatuhet; into the wind në drejtimin prej ku fryn era; off the wind me erën në shpinë; on the wind sa më afër drejtimit nga fryn era; sail close to the wind fig. a) tregohem shumë i kujdesshëm/i matur; b) gati sa nuk bëj diçka të paligjshme; c) për pak sa nuk kaloj në banalitete; take the wind out of sb's sails i heq përkrahjen dikujt; ia ha arrat dikujt; to the wind drejt erës, kundër erës; up the wind përballë erës.
  -vt 1. lë pa frymë (dikë). 2. i zë/i merr frymën (e përpjeta). 3. çlodh, lë të marrë frymë (kalin). 4. bie në erë, nuhas. 5. nxjerr në ajër, ajris.
  wind II [waind] v.,n. -v. ( wound) 1. gjarpëroj, dredhoj. 2. mbështjell, mbledh (fillin etj); wind one's arms round sb përqafoj dikë. 3. kurdis (orën). 4. mbështillet, kacavirret (hardhia). 5. ngre me çikrik. 6. muz. akordoj (instrumentin) /-n 1. kthesë, bërryl (i lumit); dredhë. 2. kurdisje.
  wind down ['wind daun] a) gjarpëron, zbret me dredha; b) çlodhem, qetësohem; c) fig. shkon drejt fundit; d) fig. bie (vrulli); e) zbres, ul (me çikrik); f) ul (xhamin e makinës); g) fig. ul, pakësoj
  wind off ['wind of] shpështjell
  wind on ['wind on] mbështjell
  wind up ['wind ap] a) gjarpëron, ngjitet me dredha (rruga); b) mbaron, përfundon (me); c) bëj përmbledhjen, e mbyll (diskutimin) me; d) ngre (me litar, çikrik); e) mbyll, likuidoj (biznesin, llogarinë); f) ngre, mbyll (xhamin e makinës); g) kurdis (orën); h) fig. tensionoj
  wind-up ['waindap] n. mbyllje, përfundim, konkluzion
  wind III [waind, wind] v. fryj, i bie (bririt)
  windage ['windixh] n 1. av. fuqi e erës; shmangie nga kursi (e raketës nga era). 2. av. korrigjim trajektoreje për shkak të erës. 3. det. pjesë mbi ujë e anijes. 4. lejesë, ulje në diameter (të plumbit kundrejt tytës)
  windbag ['windbæg] n. zhrg. llafazan, mulli i prishur
  wind-bells ['windbellz] n. sahat me muzikë
  windblown [''windblëun] adj 1. i rrahur nga era. 2. flokëshprishur; me flokët drizë
  wind-borne ['windbo:n] adj. që e merr era
  windbreak ['windbreik] n 1. ledh erëpritës. 2. strehë kundër erës
  windbreaker ['windbreikë:] n. knd. xhakaventë
  windbroken ['windbrouken] adj. astmatik, shpirraq (kalë)
  windcharger ['windça:xhë:] n. knd. 1. turbinë me erë. 2. gjenerator turbine me erë
  windcheater [windçi:të:] n. shih windbreaker
  wind chill factor ['wind çil 'fæktë(r)] n. meteo. ulje e temperatures per llogari të erës
  wind deflector ['wind di'flektë:(r) ] n. aut. xham anësor
  winded ['windid] adj 1. pafrymë. 2. short-winded astmatik
  winder ['waindë:] n 1. zemberek. 2. aut. dorezë e xhamave. 3. shpështjellës (peri etj)
  windfall ['windfo:l] n 1. frut i rrëzuar nga era. 2. fig. dhuratë nga qielli, fat i papritur. 3. pemë e rrëzuar nga era
  windflower ['windflauë:] n. bot. luletaçe, anemonë
  windigo ['windigou] n. knd., mit. kukudh
  windgauge ['windgeixh] n. erëmatës
  winding ['wainding] n., adj. -n 1. mbështjellje. 2. bërryl, dredhë (e lumit etj). 3. lëmsh. 4. el. pështjellim; bobinë /-adj. gjarpërues, dredha-dredha
  winding sheet ['wainding shi:t] n. qefin
  wind instrument [wind 'instrëmënt] n. muz. vegël fryme
  windjammer ['windxhæmë:(r)] n. gj.fol. 1. anije me vela. 2. detar anijesh me vela
  windlass [windlës] n. tek. çikrik, argano
  windless ['windlis] adj. pa erë (mot)
  windmill ['windmil] n 1. rrotë/turbinë me erë. 2. mulli me erë. 3. gj.fol. heiikopter.
  tilt at/fight windmills luftoj me mullinjtë e erës
  windmill service ['windmil 'së:vis] n. sport. shërbim me hark
  windpipe ['windpaip] n. laring, gabzherr, kanal i frymëmarrjes, trake
  windrow ['windrou] n. sërë bari/degësh të lëna në diell
  windscreen ['windskri:n] n. shih windshield
  windscreen washer ['windskri:n 'woshë:(r)] n. aut. larës i xhamave (të makinës)
  windshield ['winshi:ld] n 1. aut. xham i përparmë (i makinës). 2. xham mbrojtës (motoskafi, motoçiklete)
  windshield wiper ['winshi:ld 'waipë:(r)] n. aut. fshirëse xhamash (makine)
  windstorm ['windsto:m] n. tufan
  windsurfing ['windsë:fing] n. rrëshqitje në ajër (me krahë pëlhure)
  wind tunnel [wind 'tanël] n 1. fiz. tunel aerodinamik. 2. korent ajri i fuqishëm
  windward ['windwë:d] adj., adv.,n. -adj., adv, nga fryn era, nga ana e erës /-n. drejtimi nga fryn era, anë e erës
  windy ['windi] adj 1. që e rreh era (vend). 2. me erë (mot). 3. Br.fig. i trembur; be/get windy më kap paniku. 4. amer. fjalëshumë; me ujë (raport)
  * * *
  erë; nuhat; dredhoj; kurdis

  English-Albanian dictionary > wind

 • 12 work

  [wë:k] n.,v. -n 1. punë; start work, set to work filloj punën; set sb to work vë në punë dikë; a good piece of work punë e bërë mirë; good work! të lumtë! 2. punësim, punë; put/throw sb out of work nxjerr/heq/pushoj nga puna dikë; be looking for work kërkoj punë; she's off work today ajo e ka pushim sot. 3. vend i punës; zyrë; ndërmarrje; punë; on her way to work rrugës për në punë. 4. vepër, punë; the works of God punët e Zotit; be judged by one's works vlerësohem nga veprat. 5. art., let. vepër(artistike); punim; works of fiction vepra artistike; the complete works of Fan Noli veprat e plota të Fan Nolit. 6. pl., adm., usht. punime; fortifikime; road works punime për mirëmbajtje rrugësh; Ministry Of Works Ministria e Shërbimeve Komunale / e Punëve Botore. 7. pl. tek. mekanizëm. 8. pl. shih works. 9. qëndisje; punë me grep. vat work në punë; duke punuar; në veprim; give sb the works zhrg. a) e përpunoj mirë, e rregulloj paq dikë (me dru); b) i rrjep lëkurën, e qëroj, e vras; in the works gj.fol. në projekt; në pritje; lose the works i humbas të gjitha; make short work of heq qafe pa vonesë, nuk ia bëj të gjatë; out of work pa punë; i papunë; put in the works zhrg. i vë të gjitha (paratë) në lojë; the whole works e më the të thashë, e kallam kusuri.
  -vi. punoj; work hard punoj shumë; work on the car for two hours merrem dy ore me rregullimin e makinës; I'm working on it po vazhdoj të merrem me të (me problemin). 2. punon, funksionon (makina, plani etj); the plan worked like a charm plani funksionoi për mrekulli; that works both ways kjo është thikë me dy presa. 3. vepron (ilaçi, majaja). 4. shfrytëzoj, zhvilloj aktivitet (në një zonë). 5. vë në funksionim. 6. vë të punojnë, lodh; she's working herself too hard/to death ajo po i merr shpirtin vetes në punë. 7. punoj, mbruj (brumin). 8. bëj, arrij me përpjekje; work wonders bëj mrekullira; they worked their way through college ata punuan për të paguar studimet; can you work it so that... e rregullon dot që... 9. sforcohet (fytyra). 10. sjell, shkakton. 11. lëviz me mundim; manovroj; work the hook carefully out of the cloth e heq me kujdes grepin nga rroba; work one's way round towards sth/sb i afrohem dikujt /diçkaje pak nga pak. 12. bëhet; these shoes have worked loose këpucët janë zgjeruar/hapur shumë. 13. bind; ndikoj mbi. 14. zgjidh (një problem). 15. gj.fol. ia bëj mendjen dhallë. 16. vjen (brumi).
  work away ['wë:k ë'wei] punoj, e kaloj me punë
  work down ['wë:k daun] heq, ul (çorapet)
  work in ['wë:k in] a) futet (pluhuri etj); b) bashkëpunoj; c) bashkëvepron; funksionon: that'll work in quite well kjo do të shkojë për mrekulli; d) fus (një vidë); e) hedh me marifet (një fjalë)
  work off ['wë:k of] a) del, hiqet (doreza, dadoja); b) shlyej (borxhin); c) ul (peshën); d) fig. zbraz (inatin); shkarkoj (energjitë)
  work out ['wë:k aut] a) ecën; funksionon (plani); shkon mirë (martesa); b) zgjidhet (problemi); c) rezulton (shuma); d) stërvitem; e) zgjidh (ekuacionin); f) gjej përgjigjen); g) zbërthej; përpunoj (planin); h) shteroj, shfrytëzoj deri në fund; i) shfryj (inatin)
  workout ['wë:kaut] n. sport. seancë stërvitjeje
  work over ['wë:k 'ouvë:(r)] i jap dajak, shqep në dru
  work round ['wë:k raund] i shkoj anës; dua të dal
  work to rule ['wë:k tu: ru:l] nuk i kërkoj më shumë se ç'i takon (punëtorëve)
  work up ['wë:k ap] a) zhvillohet; b) përgatitet; c) kërkoj të arrij: what is he working up to? ku kërkon të dale ai? d) ngre (pantallonat, fundin); e) fig. ngre, ndërtoj; work one's way up to the top arrij të çaj/të ngrihem në nivelet drejtuese; f) shtyj, nxis: work the crowd up into a fury nxis zemërimin e njerëzve; don't get all worked up! mos u nxeh kaq shumë!
  workable ['wë:këbël] adj 1. i realizueshëm, i zbatueshëm (plan). 2. e shfrytëzueshme (minierë)
  workaday ['wë:këdei] adj 1. pune, për gjatë javës (veshje). 2. e zakonshme, e rëndomtë (ngjarje)
  workaholic [wë:kë'holik] adj. gj.fol. qen i punës, njeri që i merr shpirtin vetes
  workbag ['wë:kbæg] n. çantë veglash/pune
  workbench ['wë:kbenç] n. bankë/tavolinë pune
  workbook ['wë:kbuk] n 1. fletore ushtrimesh. 2. manual. 3. bllok shënimesh
  workbox ['wë:kboks] n. kuti veglash
  workcamp ['wë:kkæmp] n 1. kamp pune për të burgosurit. 2. kaniier pune (vullnetare)
  workday ['wë:kdei] n.,adj. -n. ditë pune./-adj. pune, për ditë jave (rroba)
  work desk ['wë:k desk] n. tryezë pune
  worker ['wë:kë:] n 1. punëtor. 2. punonjës; nëpunës; research worker punonjës shkencor
  worker ant/bee ['wë:kë: ænt/bi:] n. zool. punëtore, milingonë/bletë punëtore.
  worker director ['wë:kë: di'rektë] n. punëtor anëtar i këshillit drejtues
  worker participation ['wë:kë: pa:'tisipeishën] n. pjesëmarrje e punëtorëve në marrjen e vendimeve
  work experience ['wë:k ik'spiëriëns] n. përvojë pune, vjetërsi në punë
  work file ['wë:k fail] n. kmp. dosje/dokument pune
  workforce ['wë:kfo:s] n. fuqi punëtore
  workhorse ['wë:kho:s] n 1. kalë pune. 2. fig. qen i punës, kafshë pune. 3. fig. makinë me rendiment të lartë
  workhouse ['wë:khaus] n 1. Br. hist. shtëpi e të varfërve, shtëpi pune, strehë vorfnore. 2. amer. drejt. shtëpi korrektimi
  work-in ['wë:kin] n., ind. pushtim i ndërmarrjes nga punëtorët
  working ['wë:king] adj.,n. -adj 1. pune (rroba, ditë, drekë). 2. aktive, e punësuar (popullsi); punëtor; the working class klasa punëtore, punëtorët; the working classes proletariat!./-n 1. pl. mekanizëm; fig. funksionim; ingranazhe (të shtetit etj). 2. min. kantier shfrytëzimi. 3. punë; punim, funksionim. 4. fermentim. 5. shfrytëzim (toke, miniere). 6. përpunim (materialesh). 7. qepje; qëndisje.
  working capital ['wë:king 'kæpitël] n. fin. kapital aktiv
  working drawing ['wë:king 'dro:ing] n. tek. skicë pune
  working expenses ['wë:king ik'spens] n. shpenzime operacionale
  working hypothesis ['wë:king hai'pothisis] n. hipotezë pune
  workingman ['wë:kingmën] n. punëtor
  working party ['wë:king 'pa:ti] n. Br 1. grup pune. 2. komision hetimor. 3. usht. skuadër
  working stiff ['wë:king stif] n. zhrg. punëtor
  workingwoman ['wë:kingwumën] n. punëtore
  workload ['wë:kloud] n. ngarkesë pune
  workman ['wë:kmën] n. pl. workmen 1. punëtor. 2. mjeshtër, usta.
  a bad workman blames his tools ustai i keq ua hedh fajin veglave
  workmanlike ['wë:kmënlaik] adj 1. prej profesionisti (qëndrim). 2. mjeshtëror, prej ustai. 3. fig. serioze (për pjekje)
  workmanship [wë:kmënship] n 1. mjeshtri; art. 2. cilësi; of fine workmanship i cilësisë së lartë
  workmate ['wë:kmeit] n. shok pune
  workmen's compensation ['wë:kmens kompën'seishën] n. adm. pension invaliditeti/për paaftësi të përhershme për punë
  work of art ['wë:k ëv a:t] n 1. vepër arti. 2. punë prej mjeshtri
  workpeople ['wë:kpi:pël] n. Br. punëtori, njerëz të punës; punonjës
  work permit [wë:k pë:'mit] n. adm. lejë pune
  workplace ['wë:kpleis] n. vend i punës; ndërmarrje
  work prospects ['wë:k 'prospekts] n. perspektiva pune
  workroom ['wë:kru:m] n. dhomë pune; punishte e vogël (në shtëpi)
  work-rule ['wë:kru:l] vt. amer. u kërkoj (punëtorëve) brenda normave të punës
  works [wë:ks] n.pl 1. uzinë; steel works uzinë çeliku; price ex works fin. çmim i mallit në fabrikë. 2. impiant; stacion; water works stacion/impiant pastrimi uji
  workshop ['wë:kshop] n 1. punishte; repart. 2. mbledhje/takim pune
  workshy ['wë:kshai] adj. dembel, që ia përton punës
  work-study student n. amer. student i punësuar (nga universiteti)
  worktable ['wë:kteibël] n. tryezë/tavolinë pune
  workwoman ['ë:kwumën] n. punëtore
  work-worn ['wë:kwo:n] adj. i ngrënë nga përdorimi, i konsumuar nga puna
  * * *
  pune

  English-Albanian dictionary > work

 • 13 cut

  [kat] v. ( cut) 1. pres; ndaj; cut in two ndaj me dysh. 2. çaj (me sëpatë). 3. çan rrugë (lumi). 4. pritet; stale bread cuts better buka bajate pritet më mire. 5. shkurtoj (shpenzimet). 6. qeth (flokët). 7. pres; i bie, kaloj; cut accross the field i bie
  përmes fushës. 8. e pres, i bie me të prerë (topit). 9. fig. i mbaj qëndrim. 10. fig. lë (orën e mësimit). 11. tret, hollon (benzina grason). 12. pres (letrat e bixhozit). 13. shkurtoj (fjalimin). 14. ndal; i jap fund (xhirimit).
  cut a disc/a record regjistroj një disk; cut the ground from under sb/sb's feet ia prish të gjitha planet dikujt.
  -adj 1. i prerë. 2. i ulur; at cut prices me çmime të ulura.
  cut and dried a) i rregulluar qysh më përpara; b) i mërzitshëm
  -n 1. e prerë; e çarë, çarje. 2. kalim, kanal. 3. pjesë e prerë. 4. mënyrë, stil, prerje (rrobash etj). 5. pakësim, shkurtim, uije (pagash, çmimesh). 6. sport. gjuajtje me të prerë. 7. lënie (e mësimit). 8. rënie shkurt, prerje (e rrugës) shkurt. 9. tipogr. klishe. 10. fig. pjesë (fitimi). 11. prerje (e letrave).
  a cut above zhrg. ku e ku më lart; a short cut rrugë e shkurtër/që pret shkurt
  cut across ['katë'kros] i bie përmes
  cut back ['katbæk] a) kthehem mbrapsht betas; b) shkurtoj, i pres majën (bimës); c) pakësoj, shkurtoj (prodhimin, shpenzimet)
  cutback [katbæk] n. shkurtim, ulje (e shpenzimeve, çmimeve)
  cut down ['katdaun] a) pres pemën; b) shkurtoj, pakësoj
  cut in [katin] a) hyj papritmas; b) ndërhyj, ndërpres; c) hyj në mes, ndaj (dy vallëzues); d) lidh, bashkoj
  cut off ['katof] a) heq, zhvoshk (lëkurën e drurit); b) ndërpres (korentin); c) ndal betas; d) heq nga trashëgimi
  cut-off ['katof] /rt. ndërprerje. 2. rrugë që pret shkurt. 3. pi zhrg xhinsetë shkurtuara
  cut out ['kataut] a) heq, qëroj; b) i zë vendin, përzë; c) zhrg. ndërpres, heq dorë nga (ngacmimi); d) dal nga korsia ime (me makinë)
  cut-out ['kataut] n. el. çelës automatik
  cut up ['katap] a) copëtoj; b) fig. vras, lëndoj; c) zhrg. mburrem, krekosem; cut up rough a) egërsohem; b) nxjerr vështirësi; c) sillem shumë keq
  cut-up ['katap] n. zhrg. karagjoz, klloun
  cut and thrust ['katëndthrast] n 1. luftim trup me trup (me shpatë etj). 2. hedhje e pritje (e debatit)
  cute [kju:t] adj 1. gj.fol. shih acute. 2. mendjemprehtë. 3. amer. tërheqës, i lezetshëm
  cutler ['katlë:] n. thikëpunues; thikëmprehës
  cutlery ['katlëri] n. takëm (thikash, lugësh, pirunjsh)
  cutlet ['katlit] n. kotoletë
  cutpurse ['katpëis] n. hajdut, xhepist
  cut-rate ['katreit] adj. me çmim të ulur; me çmim të ulët, i lirë
  cutter ['katë:] n 1. prestar. 2. sandall, lundër. 3. makinë prerëse (mishi). 4. kaloshinë. 5. varkë shpëtimi. 6. anije patrullimi
  cutthroat ['katthrout] n., adj. vrasës /- adj 1. vrasës. 2. i pamëshirshëm, gjakatar
  cutting ['kating] n., adj. - adj 1. prerje, redaktim. 2. pjesë e prerë nga gazeta. 3. bisk, kalem /- adj 1. therëse (vërejtje). 2. e akullt, që të pret (erë)
  cuttlefish ['katëlfish] n. sepje
  cutwater ['katwotë:] n. det. valëthyes
  cut corners [kat 'ko:në:z] a) i bie/pres shkurt; b) shkurtoj shpenzimet
  * * *
  pres; këpus

  English-Albanian dictionary > cut

 • 14 white

  [hwait /wait] n., adj. -n 1. e bardhë. 2. bardhësi. 3. bojë e bardhë. 4. të bardha; rrobë e bardhë; dressed in white veshur me të bardha. 5. i bardhë, njeri i racës së bardhë. 6. e bardhë veze. 7. polig. bardhësi, boshllëk (në tekst). 8. hist. pol. reaksionar; monarkist. 9. gurët e bardhë (në shah) /-adj 1. i bardhë. 2. i zbetë, dyllë i verdhë (nga frika etj). 3. i bardhë, i racës së bardhë. 4. polig. bosh, i pashkruar, pa tekst. 5. fig. i paster, i papërlyer. 6. gj.fol. i ndershëm; i drejtë. 7. hist. pol. reaksionar; monarkist.
  bleed white [bli:d hwait /wait] i nxjerr fundin (parave etj)
  white ant ['hwait /'wait ænt] n. zool. termit
  whitebait ['hwaitbeit /'waitbeit] n. sardele; peshk i vockël (si karrem)
  white blood cell ['hwait /'wait blad sel] n. anat. rruazë e bardhë
  whitecap ['hwaitkæp /'waitkæp] n. dallgë me kreshtë/me shkumë
  white coal ['hwait /'wait këul] n. qymyr i bardhë, energji ujore
  whitecoat ['hwaitkout /'waitkout] n 1. fokë e re. 2. lëkurë foke
  white-collar ['hwaitkolë: /'waitkolë:] adj. nëpunësi; a white-collar job/worker punë nëpunësi; punonjës zyre
  white corpuscle ['hwait /'wait 'ko:pasël] n. anat. rruazë e bardhë
  whited sepulchre ['hwait /'wait 'sep(ë)lkë] n. fig. hipokrit
  white elephant ['hwait /'wait 'elifënt] n. fig 1. gjë e çmuar që të hap telashe. 2. objekt i kushtueshëm pa shumë dobi. 3. send që nuk hyn në punë
  white-faced ['hwaitfeist /'waitfeist] adj 1. i zbetë, i zbehur. 2. bardhosh (kalë)
  white feather ['hwait /'wait 'feðë(r)] n. shenjë paburrërie
  white flag ['hwait /'wait flæg] n. flamur i bardhë
  white gold ['hwait /'wait gëuld] n. aliazh ari me zink e bakër, platin i rremë
  Whitehall ['hwaitho:l /'waitho:l] n 1. rruga e ministrive (në Londër). 2. fig. qeveria britanike
  white heat ['hwait /'wait hi:t] n 1. nxehtësi e madhe; inkandeshencë. 2. fig. kohë aktiviteti të ethshëm
  white hope ['hwait /'wait hëup] n. zhrg. shpresa e së ardhmes ( also great white hope)
  white-hot ['hwaithot /'waithot] adj 1. inkandeshent. 2. fig. tepër entuziast; i eksituar
  White House ['hwait /'wait haus] n. amer. Shtëpia e Bardhë; Presidenca (e SHBA)
  white lie ['hwait /'wait lai] n. gënjeshtër e vockël
  white-livered ['hwaitlivë:d /'waitlivë:d] adj 1. frikacak 2. i zbetë; me çehre të sëmurë
  whiten ['hwaitën /'hwaitën] v 1. zbardh. 2. zbardhet
  whitener ['hwaitënë: 'waitënë:] n. zbardhues, zbardhës
  whiteness ['hwaitnis /'waitnis] n 1. bardhësi. 2. zbetësi
  whitening ['hwaitning /'waitning] n 1. zbardhje. 2. çngjyrosje. 3. zbardhës
  whiteout ['hwaitaut /'waitaut] n. knd. bardhësi verbuese (e ambientit arktik); verbim nga bardhësia
  white pepper ['hwait /'wait 'pepë:(r)] n. piper i bardhë
  white pine ['hwait /'wait pain] n. pishë e butë
  white plague ['hwait /'wait pleig] n. tuberkuloz
  White Russia ['hwait /'wait 'rashë] n. gjeog. Biellorusi (republikë në Evropën lindore, ish republik Sovjetike që fitoi pavarsinë në vitin 1991)
  White Russian ['hwait /'wait 'rashën] n., adj 1. biellorus. 2. hist. pol. rus i Bardhë
  white sauce ['hwait /'wait so:s] n. salcë e bardhë, beshamel
  white slave ['hwait /'wait sleiv] n. prostitutë e detyruar
  white trash ['hwait /'wait træsh] n. amer.keq. i bardhë varfanjak
  whitewash ['hwaitwosh /'hwaitwosh] n.,v.-n 1. sherbet gëlqereje. 2. fig. mbulim i gabimeve; furçë, lustër. 3. sport. gj.fol. humbje e thellë/me zero /-vt 1. lyej me gëlqere, zbardh. 2. fig. mbuloj gabimet, shfajësoj; lustroj, i jap një furçë. 3. sport. gj.fol. shpartalloj, mund keqas
  white waters ['hwait /'wait 'wotë:(r)s] n. pragje, ujëra të shkumëzuara (në lumë)
  whitey ['hwaiti /'waiti] n. amer.keq. i bardhë; të bardhët
  whitish ['hwaitish /'w-] adj. i bardhëllemë
  whiting II ['hwaiting /'w-] n. amer. bojë e bardhë
  * * *
  i bardhë

  English-Albanian dictionary > white

 • 15 judge

  [xhaxh] n.,v. -n 1. gjykatës. 2. gjyqtar, arbiter. 3. vlerësues, njohës; he's no judge of character ai nuk di t'i njohë njerëzit; I'm no judge of wines nuk jam njohës i verërave /-v 1. gjykoj. 2. vlerësoj; I judge it to be right unë e gjykoj të drejtë, e quaj me vend; as far as I can judge me sa e gjykoj unë, për mendimin tim
  judg(e)ment ['xhaxhmënt] n 1. gjykim. 2. vendim gjyqi; pass judgement (on) jap një vendim. 3. vlerësim, mendim; in my judgement për mendimin tim; against my better judgement kundër bindjes sime, duke e ditur mirë që e kisha gabim. 4. kritikë, dënim (i diçkaje). 5. fet. dënim, ndëshkim perëndie
  judgemental [xhaxh'mentël] adj. i gjykimit
  judicatory ['xhu:dëkëtori] adj.,n. -adj. gjykimor; gjyqësor /-n 1. gjykim, dhënie drejtësie. 2. gjyq
  judicature ['xhu:dëkëçë:, 'xhu:dëkëçuë:] n 1. dhënie drejtësie. 2. juridiksion; kompetencë. 3. trup gjykues. 4. gjyq
  judicial [xhu:'dishël] adj 1. gjyqësor, i gjyqit. 2. i paanshëm; a judicial mind një mendje e paanshme, person i paanshëm. 3. kritik
  judiciary [xhu'dishieri] n., adj. -n 1. drejtësi, organe të drejtësisë. 2. gjykatësit /- adj. gjyqësor
  judicious [xhu:'dishës] adj. i matur, i mençur, i urtë, me mend; a judicious historian një historian i matur
  * * *
  gjykatës; gjykoj

  English-Albanian dictionary > judge

 • 16 quick

  [kwik] adj., adv. - adj. i menjëhershëm, i shpejt, i gjallë, i mprehtë, i butë, i zgjuar, i ngathët, i ndërprerë / adv. shpejt, vrik / ( Positive quick, Comparative quicker, Superlative quickest)
  quick bread ['kwik bred] n. bukë/biskota me brumë që vjen në cast
  quick-freeze ['kwik fri:z] vt. fus (ushqimet) në ngrirje të shpejtë
  quickie ['kwiki] n. gj.fol. 1. gjë e bërë shpejt-e-shpejt. 2. pyetje-rrufe. 3. gotë e kthyer rrëmbimthi. 4. kin. dokumentar/film i shkurtëri xhiruar shpejt-e-shpejt
  quicklime ['kwiklaim] n. gëlqere e pashuar
  quickly ['kwikli] adv. shpejt; vrik; me ngut; pa vonesë, në cast; as quickly as you can sa të mundesh më shpejt
  quick march! ['kwik ma:ç] n. usht. për marshim, para!
  quickness ['kwiknis] n 1. shpejtësi. 2. mprehtësi (e mendjes, shikimit etj)
  quicksand ['kwiksænd] n. rëra të lëvizshme; rërë thithëse
  quickset ['kwikset] n. bimë (murriz etj) e mbjellë për gardh; gardh me bimë
  quick-setting ['kwik'seting] adj. me mpiksje/ngrirje të shpejtë (pelte, çimento)
  quicksilver ['kwiksilvë:] n., adj. -n. zhivë /-adj. fig. tepër i gjallë, zhivë (temperament)
  quickstep ['kwikstep] n 1. fokstrot (vallëzim). 2. hap i shpejtë; hap marshimi
  quick-tempered ['kwik'tempë:d] adj. idhnak, zemërak, nevrik, çakmak
  quick time ['kwik taim] n. ecje e shpejtë (rreth 5,5 km/orë)
  quickwater ['kwik'wotë:] n. rrymë, pjesë lumi me rrymë
  quick-witted ['kwik'witid] adj. mendjehollë, mendjemprehtë; hazërxhevap
  quicken ['kwikën] v 1. shpejtoj (hapin); shpejtohet (pulsi); the pace quickened ritmi u shpejtua. 2. fig. zgjoj, ngjall; zgjohet, ngjallet (interesi); nxis; nxitet; hap; hapet (oreksi)
  * * *
  shpjet

  English-Albanian dictionary > quick

 • 17 warm

  [wo:m] adj.,v. -adj 1. i ngrohtë; it's warm bën ngrohtë; the coffee was only warm kafeja nuk ishte e nxehtë sa duhet; it keeps me warm më mban ngrohtë. 2. fig. i dashur (mik); i zjarrtë (ithtar); i përzemërt (urim), e ngrohtë (pritje, ngjyrë); 'with warmest wishes' 'me urimet më të përzemërta. 3. fig. i nxehtë, i gjallë (debat). 4. fig. e freskët (gjurmë). 5. fig. i pakëndshëm, i papëlqyeshëm; make things warm for sb i hap telashe dikujt; things got too warm for him se kishte mirë punën /-vt. ( up) 1. ngroh (dhomën etj). 2. mban ngrohtë (rroba). 3. fig. gëzoj, ngroh (shpirtërisht). 4. ngrohem. 5. fig. ngazëllehem.
  warm over/through ['wo:m 'ëuvë:(r)/thru:] ngroh (gjellën)
  warm up ['wo:m ap] a) ngrohem; b) ngrohet (motori); c) fig. nxehet (diskutimi); gjallërohen (të pranishmit); d) ngroh; e) fig. i jap gjallëri (bisedës, shfaqjes).
  warm-up ['wo:map] n 1. sport. nxemje. 2. teat. gjallërim (i shikuesve)
  warm-blooded ['wo:m bladid] adj 1. zool. me gjak të ngrohtë (kafshë). 2. fig i ngrohtë; i zjarrtë; pasionant
  warmed-over ['wo:md ëuvë:(r)] adj 1. i ringrohur, i ngrohursërish (ushqim). 2. fig. bajat, i konsumuar (medium, projekt)
  warm front ['wo:m frant] n. meteo. front i ngrohtë, masa ajri të ngrohtë
  warm-hearted ['wo:mha:tid] adj. i përzemërt
  warming ['wo:ming] adj 1. i ngrohtë, që të ngroh (pije etj). 2. fig. i ngrohtë; ngazëllyes
  warming oven ['wo:ming 'ëuvë:(r)] n. furrë për ngrohje
  warming pan ['wo:ming pæn] n. ngrohës dysheku, hekur me thëngjij (për ngrohjen e dyshekut në dimër)
  warming-up exercises ['wo:ming ap 'eksësaiz] n. sport. ushtrime nxemjeje
  warmish ['wo:mish] adj. i vakët
  warmth [wo:mth] n 1. ngrohtësi. 2. fig. ngrohtësi, përzemërsi, mirësi
  warmly ['wo:mli] adv 1. ngrohtë, me rrobatë ngrohta (vishem). 2. fig. ngrohtësisht, me ngrohtësi (përshëndes, falënderoj)
  * * *
  ngrohtë

  English-Albanian dictionary > warm

 • 18 world

  [wë:ld] n 1. botë; all over the world, all the world over në të gjithë botën; around-the-world tour udhëtim rreth botës; the New World Amerika; the Third World pol. Bota e Tretë; the insect world bota e insekteve. 2. fig. fushë, sferë, botë; the world of arts bota e artit. 3. jetë e gjallë; jetë shoqërore/ekonomike, botë; ready to go out into the world gati për t'u futur në jetën e gjallë; she's not long for this world ajo nuk e ka të gjatë. 4. raca njerëzore, njerëzimi; njerëzit, bota; the whole world knows it e dinë të gjithë, e di gjithë bota. 5. gjithësia. 6. gj.fol. (në shprehje emfatike) pafundësi; a world of shumë, pa masë; how/what/where/ why in the world...? si/çfarë/ku/pse dreqin/të shkretën..? 7. attr. botëror; i botës; i përbotshëm; universal.
  all the world and his wife soji e sorollopi, i madh e i vogël; bring into the world sjell në jetë, lind; come into the world vij në jetë, lind; for all the world pikërisht; ngado që ta marrësh; in the world a) gjëkundi; b) gjësendi; nowhere in the world asgjëkundi; nothing in the world asgjë në botë; on a world scale në shkallë botërore; on top of the world me fletë, fluturoj; out of this world gj.fol. a) madhështor; i paarritshëm; i mrekullueshëm; b) hyjnor; world without end përgjithmonë.
  World Bank (the) [wë:ld bænk] n., fin., pol. Banka Botërore
  world-beater ['wë:ld bi:të:] n.,gj.fol. sukses i bujshëm/i jashtëzakonshëm
  world champion ['wë:ld 'çæmpiën] n. kampion botëror/i botës
  world championship ['wë:ld 'çæmpiënship] n. kampionat botëror
  World Court (the) ['wë:ld ko:t] n. Gjyqi Ndërkombëtar
  World Cup (the) ['wë:ld kap] n. Kupa e Botës
  world fair [wë:ld feë] n. panair ndërkombëtar
  world-famous ['wë:ld feimës] adj. me famë botërore
  World Health Organization (the) [wë:ld helth,o:gënai'zeishën] n. Organizata Botërore e Shëndetit
  worldliness [wë:ldlinis] n. natyrë materialiste (e njeriut); natyrë tokësore/johyjnore
  worldly ['wë:ldli] adj 1. tokësor; i kësaj bote. 2. ma­terialist. 3. me përvojë; me këmbë në tokë. 4. lëndor, material; worldly goods të mira materiale
  worldly-minded ['wë:ldli 'maindid] adj. materialist; me këmbë në tokë
  worldly wisdom ['wë:ldli 'wizdëm] n. përvojë jetësore
  worldly-wise ['wë:ldli uaiz] adj. i rrahur, me përvojë
  World Series ['wë:ld 'siëri:z/'siri:z ] n., amer. Kampionati Kombëtar i Beisbollit
  world-shaking ['wë:ld 'sheiking] adj. i mahnitshëm
  World title (the) [wë:ld 'taitël] n. titulli kampion i botës; the World title fight ndeshje për titullin e kampionit të botës (në boks)
  World War One/Two [wë:ld wo:(r) uan/tu:] n. hist. Lufta l/ll Botërore
  world-weariness ['wë:ld wië:(r)nis] n. neveri nga bota/ nga jeta
  world-weary ['wë:ld wiëri] adj. i lodhur/i mërzitur nga jeta
  worldwide ['wë:ldwaid] adj. i përbotshëm, botëror
  * * *
  bota

  English-Albanian dictionary > world

 • 19 blood

  [blad] n 1. gjak; infuse new blood (into sth) fig. fus gjak (element) të ri; let blood marr/ heq gjak (të sëmurit). 2. nerva, inat, gjak; his blood is up është nxehur, i ka hipur gjaku në kokë; his blood ran cold i ngriu gjaku (nga tmerri); (kill sb) in cold blood (vras dikë) me gjakftohtësi; make one's blood boll më tërbon; make one's blood run cold më ngrin gjakun, më tmerron. 3. gjiri, farefis, gjak; be of the same blood jemi të një gjaku; of royal blood nga familje mbretërore; one's own flesh and blood farefisi, blood is thicker than water gjaku s'bëhet ujë; blood feud [blad fju:d] gjakmarrje, gjakësi, gjak. 4. blood and thunder (histori) me vrasje e prerje. 5. race (qensh etj).
  blood bank [blad bænk] n 1. qendër grumbullimi gjaku. 2. rezerva gjaku
  bloodbath ['bladba:th] n. gjakderdhje, kasaphanë
  blood counting ['blad kaunting] n. mjek. analizë gjaku
  bloodcurdling ['blad'kë:dling] adj. i frikshëm, rrëqethës
  blood group [blad grup] n. mjek. grup gjaku
  blood heat ['bladhi:t] n. temperature e trupit
  bloodhound ['bladhaund] n 1. qen policie. 2. detektiv
  bloodless ['bladlis] adj 1. i pagjak, i zbetë. 2. pa gjakderdhje; paqësor. 3. i ftohtë, zemërgur
  bloodletting ['bladleting] n. mjek. heqje gjaku
  blood poisoning ['bladpoizning] n. helmim gjaku
  blood pressure ['bladpreshë:] n. tension gjaku
  bloodrelations ['bladrileishen] n. farefis, gjak..
  bloodshed ['bladshed] n. gjakderdhje
  bloodshot ['bladshot] adj. i përgjakur, i përskuqur (syri)
  bloodstain ['bladstein] n. njollë gjaku
  bloodstained ['basteind] adj. i përgjakur, i gjakosur
  bloodstock ['bladstok] n. kafshë race
  bloodstream [bladstri:m] n. anat. sistem i qarkullimit të gjakut; gjaku
  bloodsucker [bladsakë] n 1. shushunjë. 2. fig. gjakpirës, shfrytëzues
  blood test ['bladtest] n. analizë gjaku
  bloodthirsty ['badthë:ti] adj. i etur për gjak, gjakatar
  blood type ['bladtaip] n. grup gjaku
  blood vessel ['blad 'vesël] n. enë gjaku
  bloody ['bladi] adj 1. i përgjakur, i gjakosur; a bloody bandage fashë e gjakosur. 2. i përgjakshëm. 3. i mallkuar, i ndyrë
  you bloody fool! hajvan i dreqit!
  * * *
  gjak

  English-Albanian dictionary > blood

 • 20 cross

  cross I [kros] n.,v., adj. -n 1. kryq; make one's crosses vë një kryq (në vend të firmës). 2. kryq (druri etj). 3. fig. vuajtje, mundim; take up one's cross pranoj vuajtjet. 4. kryqëzim (racash etj). 5. shartim, martesë, hibrid. 6. sport. goditje frenuese (në boks).
  take the cross marr pjesë në kryqëzatë
  - v 1. kapërcej, kaloj; cross sb's path takoj/ndesh dike; cross one's mind më shkon ndër mend. 2. i vë kryq, e heq (një fjalë); cross one's fs and dot one's i's fig. vë pikat mbi i-të. 3. kryqëzoj, vë njërën mbi tjetrën. 4. cross oneself bëj kryqin. 5. ndesh (rrugës). 6. kundërshtoj, pengoj (planet). 7. kryqëzoj (raca të ndryshme etj). across one's heart bëj kryqin; cross swords ndeshem, përleshem; hyj në polemikë; cross the floor ndërroj parti (deputeti)
  -adj 1. inatçi, zemërak. 2. tërthor. 3. i kundërt, nga përballë (erë). 4. hibrid, i kryqëzuar
  crossbar ['krosba:] n. shtyllë horizontale, tërthore
  crossbeam ['krosbi:m] n. tërthorëse, traverse, binar
  crossbones ['krosbounz] n.pl. shenja "rrezik vdekjeje"
  crossbred ['krosbred] adj. i kryqëzuar, hibrid
  crossbreed ['krosbri:d] n.,v. -n. hibrid /-v. hibridizoj
  cross-check ['krosçek] n. rikontroltoj, verifikoj
  cross-country [kroskantri] adj 1. jashtë, në natyrë; cross-country race kros në natyrë. 2. tejpërtej vendit
  crosscurrent ['kroskarënt] n 1. rrymë ajri tërthore. 2. fig. rrymë/tendencë e kundërt
  crosscut ['kroskat] n.,v. -n 1. prerje tërthore. 2. rrugë diagonale /-v 1. pres tërthor. 2. eci tërthoraz
  cross-examination [krosigzæmi'neishën] n 1. drejt. ripyetje (e dëshmitarit). 2. hetim i rreptë
  cross-examine ['krosig'zæmin] vt. ripyes; marr në pyetje
  cross-eyed ['krosaid] adj. vëngërosh, vangosh
  crosshatch ['kroshæç] i/ vijëzoj kryq e tërthor (një figure në letër)
  crossing ['krosing] n 1. kryqëzim, udhëkryq. 2. kalim, vendkalimi. 3. kalim, kapërcim (lumi etj)
  cross-legged ['kroslegd] adj. këmbëkryq
  crossover ['krosouvë:] n 1. venkalim. 2. mbikalesë (rrugore)
  crosspatch ['krospæç] n. gj.fol. njeri zemërak
  crosspiece ['krospi:s] n. ndërt., tek. tërthore, traverse
  cross-purpose ['krospë:pës] n. mosmarrëveshje; at cross-purposes a) duke keqkuptuar qëllimet etjetrit; b) në keqkuptim e sipër
  crossquestion [kros'kwesçen] v.,n. -vt. ripyes, rimarr në pyetje (dëshmitarin) /-n. pyetje
  crossrail ['krosreil] n. shih crosspiece
  crossroad ['krosroud] n 1.pl. udhëkryq. 2. rrugë kryqëzuese
  cross-stitch ['krosstiç] n. punë kryq (në qendisje)
  crosswalk ['kroswok] n. kalim rruge me viza të bardha
  crossways ['krosweiz] adv. tërthorazi
  crosswise ['kroswaiz] adv. tërthorazi
  crossword [kroswë:d] n. fjalëkryq
  * * *
  kryq; kryqëzoj

  English-Albanian dictionary > cross

См. также в других словарях:

 • ADJ — steht für: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung Flughafen Marka International in Jordanien (IATA Code) Adj steht für: Adjektiv, eine Wortart Adjutant, militärischer Rang adj steht für: adjazent, „benachbart“… …   Deutsch Wikipedia

 • Adj — steht für: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung Flughafen Marka International in Jordanien (IATA Code) Adj steht für: Adjektiv, eine Wortart Adjutant, militärischer Rang adj steht für: adjazent, „benachbart“… …   Deutsch Wikipedia

 • AdJ — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • Adj — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • adj. — adj. also adj BrE the written abbreviation of adjective …   Dictionary of contemporary English

 • ADJ — may refer to one of the following:* Adjugate matrix * Adjective * International Air Transport Association airport code for Marka International Airport in East Amman, Jordan …   Wikipedia

 • Adj. — Adj., Abbreviatur 1) für Adjectivum; 2) für Adjunct; 3) für Adjutant …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Adj — abbrev. Adjutant * * * …   Universalium

 • adj — abbrev. 1. adjective 2. adjourned 3. adjustment * * * …   Universalium

 • adj. — adj. abbreviation adjective …   Usage of the words and phrases in modern English

 • adj. — Adj. is a written abbreviation for adjective. Syn: adjective …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»