Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

booking

 • 1 booking

  {'bukiŋ}
  1. n. ангажимент за представление/концерт и пр. предварително ангажиране на билети/стаи в хотел и пр
  * * *
  {'bukin} n 1. ангажимент за представление/концерт и пр.предва
  * * *
  n. ангажимент за представление/концерт и пр. предварително ангажиране на билети/стаи в хотел и пр
  * * *
  booking[´bukiʃ] n резервация; поръчка.

  English-Bulgarian dictionary > booking

 • 2 booking

  поръчка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > booking

 • 3 booking clerk

  {'bukiŋkla:k}
  n чиновник, който продава/издава билети на гише и пр
  * * *
  {'bukinkla:k} n чиновник, който продава/издава билети н
  * * *
  n чиновник, който продава/издава билети на гише и пр
  * * *
  booking clerk[´bukiʃ¸kla:k] n билетопродавач.

  English-Bulgarian dictionary > booking clerk

 • 4 booking office

  {'bukiŋəris}
  n гише/каса за продаване/ангажиране на билети
  * * *
  {'bukinъris} n гише/каса за продаване/ангажиране на би
  * * *
  n гише/каса за продаване/ангажиране на билети
  * * *
  booking office[´bukiʃ¸ɔfis] n гише за билети; каса.

  English-Bulgarian dictionary > booking office

 • 5 booking-clerk

  n касиер (на гише за билети

  English-Bulgarian dictionary > booking-clerk

 • 6 booking-office

  каса;

  English-Bulgarian dictionary > booking-office

 • 7 booking of calls

  тлф.
  приемане на поръчка за разговори

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > booking of calls

 • 8 advance

  {əd'va:ns}
  I. 1. напредвам, придвижвам се напред, настъпвам, местя/придвижвам напред (и по време)
  to ADVANCE matters придвижвам въпросите
  2. издигам се, напредвам, авансирам, прогресирам, повишавам, издигам
  3. предплащам, авансирам, давам/плащам предварително, заемам
  4. разг. повишавам (цени)
  5. предявявам (искане и пр.), изявявам (желание), правя (предложение), предлагам, застъпвам (теория)
  6. ускорявам, засилвам (растеж и пр), благоприятствувам (за)
  II. 1. напредък, прогрес, възход
  2. воен. настъпление, придвижване
  3. предплата, аванс, заем
  4. повишение (на цени и пр.)
  5. повишение, издигане (в служба и пр.)
  6. pl аванси, опити за сближаване
  7. attr предварителен, преден
  ADVANCE copy печ. предварителен/сигнален екземпляр
  ADVANCE guard/party преден отряд, авангард
  ADVANCE booking резервация (в хотел и пр.)
  in ADVANCE предварително
  well in ADVANCE много преди
  his ideas are (well) in ADVANCE of his age идеите му ca изпреварили епохата
  * * *
  {ъd'va:ns} v 1. напредвам, придвижвам се напред; настъпвам; (2) n 1. напредък, прогрес; възход; 2. воен. настъпление;
  * * *
  ускорявам; пристъпвам; предплащам; придвижвам; авансирам; аванс; възход; прокарвам; застъпвам; засилвам; напредване; настъпление; настъпвам; напредвам;
  * * *
  1. advance booking резервация (в хотел и пр.) 2. advance copy печ. предварителен/сигнален екземпляр 3. advance guard/party преден отряд, авангард 4. attr предварителен, преден 5. his ideas are (well) in advance of his age идеите му ca изпреварили епохата 6. i. напредвам, придвижвам се напред, настъпвам, местя/придвижвам напред (и по време) 7. ii. напредък, прогрес, възход 8. in advance предварително 9. pl аванси, опити за сближаване 10. to advance matters придвижвам въпросите 11. well in advance много преди 12. воен. настъпление, придвижване 13. издигам се, напредвам, авансирам, прогресирам, повишавам, издигам 14. повишение (на цени и пр.) 15. повишение, издигане (в служба и пр.) 16. предплата, аванс, заем 17. предплащам, авансирам, давам/плащам предварително, заемам 18. предявявам (искане и пр.), изявявам (желание), правя (предложение), предлагам, застъпвам (теория) 19. разг. повишавам (цени) 20. ускорявам, засилвам (растеж и пр), благоприятствувам (за)
  * * *
  advance[əd´va:ns] I. v 1. напредвам, придвижвам (се) напред; настъпвам; премествам, местя (придвижвам) напред; to \advance matters придвижвам въпросите; 2. издигам (се), авансирам, напредвам, прогресирам; повишавам, издигам; 3. предплащам, авансирам, давам (плащам) предварително, заемам; 4. предявявам (иск, претенции и под.), изявявам; правя ( предложение); to \advance a theory предлагам една теория; 5. повишавам, повдигам (цени и пр.); 6. ускорявам; засилвам; they \advanced the wedding date те преместиха по-напред датата на сватбата; to \advance the growth of усилвам растежа на; II. n 1. напредък, прогрес; възход; 2. предплата, аванс; заем; 3. настъпление; придвижване; 4. pl аванси; 5. воен. офанзива; 6. повишение (цени и пр.); авансиране, повишение, успех (в служба и пр.); 7. адванс (търговско наименование на медноникелова сплав с високо относително съпротивление); to be in \advance of съм (вървя) пред; well in \advance много пред(и); in \advance предварително; \advance copy предварителен (сигнален) екземпляр; ignition ( injection) \advance авт. изпреварване на запалването (впръскването).

  English-Bulgarian dictionary > advance

 • 9 entry

  {'entri}
  1. влизане, (по) явяване
  ENTRY visa входна виза
  nо ENTRY вход забранен, еднопосочна улица
  to make one's ENTRY влизам
  2. вход, устие (на река)
  3. муз. встъпление, въведение
  4. юр. влизане във владение
  5. вписване, регистриране, деклариране (на стоки в митница), търг. вписване в книгите
  (booking by) double ENTRY двойно счетоводство
  to make an ENTRY of вписвам в книгите
  6. търг. перо, статия, статия (в речник), точка, член
  7. митническа декларация (и custom-house ENTRY)
  8. сп. списък на състезатели, записване на състезатели, записан състезател
  9. карти метър
  * * *
  {'entri} n 1. влизане; (по)явяване; entry visa входна виза; nо entry вх
  * * *
  устие; статия; вписване; встъпление; вход; встъпване; влизане; зарегистриране;
  * * *
  1. (booking by) double entry двойно счетоводство 2. entry visa входна виза 3. nо entry вход забранен, еднопосочна улица 4. to make an entry of вписвам в книгите 5. to make one's entry влизам 6. влизане, (по) явяване 7. вписване, регистриране, деклариране (на стоки в митница), търг. вписване в книгите 8. вход, устие (на река) 9. карти метър 10. митническа декларация (и custom-house entry) 11. муз. встъпление, въведение 12. сп. списък на състезатели, записване на състезатели, записан състезател 13. търг. перо, статия, статия (в речник), точка, член 14. юр. влизане във владение
  * * *
  entry[´entri] n 1. влизане; театр. появяване; \entry visa входна виза; no \entry вход забранен; еднопосочна улица; to make o.'s \entry влизам; the \entry of England on the scene появяването на Англия на историческата сцена; 2. муз. встъпване, встъпление; 3. юрид. влизане във владение; 4. вход; устие (на река); мин. главна галерия; bleeder \entry вентилационна галерия; hauling \entry извозна галерия; track \entry галерия с релсов път; 5. вписване, регистриране (на име в списък, на акт в регистър и пр.); деклариране (на стоки в митница); търг. минаване, вписване по книгите; ( book-keeping by) double \entry двойно счетоводство; to make an \entry of минавам по книгите; 6. перо, статия (в търг. книга); статия (в речник); точка, член; 7.: ( custom-house) \entry митническа декларация; to make an \entry of goods декларирам стоки в митница; ( bill of) \entry ( inwards) митническа декларация за внос; 8. сп. списък на състезатели; записване (на състезатели); участник, кандидат; there are 45 entries for the competition 45 състезатели са се записали да участват; 9. карти метър; 10. тех. конкурсен проект; 11. преддверие, вестибюл; 12. вкарване, въвеждане data \entry вкарване (въвеждане) на данни.

  English-Bulgarian dictionary > entry

См. также в других словарях:

 • booking — book‧ing [ˈbʊkɪŋ] noun [countable] TRAVEL an arrangement in which a place on a plane, in a hotel, restaurant etc is kept for a customer who will arrive later; = RESERVATION: • There s a problem over a double booking (= one where two people have… …   Financial and business terms

 • booking — book·ing n: a procedure at a jail or police station following an arrest in which information about the arrest (as the time, the name of the arrested person, and the crime for which the arrest was made) is entered in the police register ◇ The… …   Law dictionary

 • Booking — may refer to:* Booking (comics) , a Korean comics anthology magazine published by Haksan * Booking (professional wrestling), the laying out of the plot before a professional wrestling match * An accounting system a.k.a. double entry bookkeeping… …   Wikipedia

 • booking — /ˈbukin(g), ingl. ˈbukɪŋ/ [vc. ingl., dal v. to book «prenotare, riservare»] s. m. inv. prenotazione …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • booking — m DEFINICIJA v. buking …   Hrvatski jezični portal

 • booking — [n] engagement gig, performance date, play date, tour date; concept 384 …   New thesaurus

 • booking — [book′iŋ] n. an engagement, as for a lecture or concert …   English World dictionary

 • booking — noun 1 (esp. BrE) arrangement that you make in advance to buy a ticket, etc. ADJECTIVE ▪ advance, early ▪ late ▪ priority ▪ double (= two bookings for the same time) …   Collocations dictionary

 • booking — book|ing S3 [ˈbukıŋ] n 1.) an arrangement to travel by train, use a hotel room etc at a particular time in the future →↑reservation ▪ bookings on cruise ships ▪ I made a booking for two double rooms. ▪ I m calling to confirm my booking (=say… …   Dictionary of contemporary English

 • booking — n. (esp. BE) 1) to make a booking 2) to cancel a booking * * * [ bʊkɪŋ] (esp. BE) t. to make a booking to cancel a booking …   Combinatory dictionary

 • booking */*/ — UK [ˈbʊkɪŋ] / US noun [countable] Word forms booking : singular booking plural bookings 1) tourism an arrangement to buy a travel ticket, stay in a hotel room etc at a later date Holiday bookings are up 20% on last year. make a booking: You can… …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»