Перевод: с английского на арабский

с арабского на английский

booking

 • 1 Booking

  تسجيل، قيد، حجز

  English-Arabic economic glossary > Booking

 • 2 BOOKING

  English-Arabic construction engineering dictionary > BOOKING

 • 3 booking

  [΄bukiŋ] n աշխատանքի վար ձահրա վեր

  English-Armenian dictionary > booking

 • 4 Booking clerk

  موظف حجز ، موظف تذاكر

  English-Arabic economic glossary > Booking clerk

 • 5 Booking note

  مذكرة حجز، طلب حجز

  English-Arabic economic glossary > Booking note

 • 6 booking-clerk

  [΄bukiŋkla:k] n տոմ սա վաճառ (գնացքի, թատրոնի)

  English-Armenian dictionary > booking-clerk

 • 7 booking-office

  [΄bukiŋ‚ɔfis] n տոմսարկղ, տոմսերի դրամարկղ. (հյուրանոցի) գրասեն յակ

  English-Armenian dictionary > booking-office

 • 8 hard booking

  "A project booking that commits a resource to a project or activity, usually for a specified period of time on a project schedule."

  English-Arabic terms dictionary > hard booking

 • 9 soft booking

  A project booking that tentatively assigns a resource to a project or activity without committing it to the schedule.

  English-Arabic terms dictionary > soft booking

 • 10 BusIness Is booking up

  أعمال تتحسن

  English-Arabic economic glossary > BusIness Is booking up

 • 11 Resource Booking Attendant

  A calendaring feature that automatically manages resources. Resource requests are automatically accepted or denied depending on availability and policies.

  English-Arabic terms dictionary > Resource Booking Attendant

 • 12 base currency

  "The currency a business uses to record all transactions in their ledgers, or the primary currency in which they transact with their bank. The base currency is also commonly referred to as the billing currency, functional currency, or booking currency of a business. The Order Processing pipeline always processes orders using the base currency of the Web site. The base currency can be different than the buyer currency and the supplier currency. The base currency is stored in the billing_currency field in the orderform header."

  English-Arabic terms dictionary > base currency

 • 13 Calendar Concierge

  "A set of calendar enhancements that enable users to schedule people and resources quickly, efficiently, and reliably. The enhancements include the Calendar Attendant, the Resource Booking Attendant, and the Scheduling Assistant."

  English-Arabic terms dictionary > Calendar Concierge

 • 14 advance

  I
  [əd΄va:ns] n առաջխաղացում, զար գացում. every new advance յուրաքանչյուր նոր առաջ խաղացում. the advance of science գիտության զարգացումը. considerable/remarkable advance նշա նակալից/հսկայական հաջողու թյուններ. (ավելացում, բարձրացում) advance in prices գնե րի բարձրացում. advance in cost of living կենսա մակարդակի արժեքի ավելացում. advance in office պաշտոնի բարձրացում. (կանխավճար) in advance նախօրոք. pay in advance նախօրոք վճա րել. book in advance նախօրոք պատվիրել. in advance of առջևում. ավելի շուտ/առաջ. arrive in advance of others մյուսներից ավելի շուտ ժամանել. advances առա ջին քայլը (որևէ գործում). առաջարկու թյուն. make advances to smb սիրախոսություն անել. make the first advances հաշտության առաջին քայլն անել. The workman asked for an advance Բանվորը կանխավճար խնդրեց
  II
  [əd΄va:ns] a նախօրոք, նախ նական, առաջադեմ. advance copy նմուշային օրինակ. advance booking office տոմսերի նախնական վա ճառքի դրամարկղ. advance luggage բեռների առա քում. advance man թեկնածուի վստահված անձ. թատերական/արվեստի մասնավոր ձեռ նարկու. անտրեպրենյոր. advance party պե տական գործչի/պրեզիդենտի այցը նախապատ րաստող խումբ. advance study բարձր մակարդակի հետազոտություններ
  [əd΄va:ns] v առաջանալ, առաջ շարժվել. advance at a great rate մեծ արագությամբ առա ջանալ. The work is advanceing Աշխ ատանքը/Գործն առաջ է գնում. advance very far շատ առաջ/հեռու գնալ. as the work advanced աշխատանքի առաջընթացի հետ մեկտեղ. շխմ. advance one’s queen թագուհուն առաջ տանել. advance the date ժամկետը/օրը առաջ տանել. advance an opinion միտք առաջ քաշել, կարծիք ար տահայտել. advance money to smb պարտքով փող տալ/փոխ տալ

  English-Armenian dictionary > advance

 • 15 cancel

  [΄kænsl] v չեղյալ համարել, ջնջել. իրավ. չեղարկել cancel a stamp նամականիշը մա րել. cancel the booking պատվերը չեղյալ համա րել. cancel one’s leave արձակուրդը հե տաձգել. cancel the paragraph վերացնել պարագրաֆը/պարբերությունը. cancel a debt պարտքերը չեղյալ համարել. cancel a match խաղը/հան դիպու մը հետաձգել. մաթ. կրճատ(վ)ել

  English-Armenian dictionary > cancel

 • 16 office

  [΄ɔfis] n պաշտոն. take office պաշտոն ստանձ նել. get/come into office պարտա կա նություն ների կատարմանն անցնել. գործերն ընդունել. honorary office պատվավոր պաշտոն. be in office գործի գլուխ լինել. run for the office of president իր թեկնածությունն առաջարկել նա խագահի պաշտոնի համար. (ծառ ա յություն) an ill office վատ ծառայություն. (գրասենյակ, հիմնարկ) He is in the office Նա հիմ նարկում է. editorial office խմբագրություն. head office գլխա վոր վարչություն. informaton office տեղեկատ վական գրասենյակ. branch office ընկերության մասնաճյուղ. booking office տոմսարկղ. publishing office հրատարակչություն. post office փոստատուն. inquiry office տեղեկատու բյուրո. (վարչություն, գերատեսչություն) foreign office արտաքին գործերի նախարարություն. record office պետական արխիվ. holy office պտմ. ինկվիզիցիա. office hours աշխատանքային ժամեր. office supplies գրասենյակային պիտույքներ. office procedures գրասենյակային գործառնու թյուններ. for office use ներքին գործածման/օգ տագործման համար. (իշխանություն) the party now in office ղեկավարող կուսակցությունը. enter office իշխանության գլուխ անցնել. (պարտավորություններ) perform the office(s) of chairman նախագահի պարտա կանությունները կատարել. good offices of a friend ընկերոջ օգնություն. (եկեղեցական ծես/արա րողություն) the last office թաղման արարողություն

  English-Armenian dictionary > office

См. также в других словарях:

 • booking — book‧ing [ˈbʊkɪŋ] noun [countable] TRAVEL an arrangement in which a place on a plane, in a hotel, restaurant etc is kept for a customer who will arrive later; = RESERVATION: • There s a problem over a double booking (= one where two people have… …   Financial and business terms

 • booking — book·ing n: a procedure at a jail or police station following an arrest in which information about the arrest (as the time, the name of the arrested person, and the crime for which the arrest was made) is entered in the police register ◇ The… …   Law dictionary

 • Booking — may refer to:* Booking (comics) , a Korean comics anthology magazine published by Haksan * Booking (professional wrestling), the laying out of the plot before a professional wrestling match * An accounting system a.k.a. double entry bookkeeping… …   Wikipedia

 • booking — /ˈbukin(g), ingl. ˈbukɪŋ/ [vc. ingl., dal v. to book «prenotare, riservare»] s. m. inv. prenotazione …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • booking — m DEFINICIJA v. buking …   Hrvatski jezični portal

 • booking — [n] engagement gig, performance date, play date, tour date; concept 384 …   New thesaurus

 • booking — [book′iŋ] n. an engagement, as for a lecture or concert …   English World dictionary

 • booking — noun 1 (esp. BrE) arrangement that you make in advance to buy a ticket, etc. ADJECTIVE ▪ advance, early ▪ late ▪ priority ▪ double (= two bookings for the same time) …   Collocations dictionary

 • booking — book|ing S3 [ˈbukıŋ] n 1.) an arrangement to travel by train, use a hotel room etc at a particular time in the future →↑reservation ▪ bookings on cruise ships ▪ I made a booking for two double rooms. ▪ I m calling to confirm my booking (=say… …   Dictionary of contemporary English

 • booking — n. (esp. BE) 1) to make a booking 2) to cancel a booking * * * [ bʊkɪŋ] (esp. BE) t. to make a booking to cancel a booking …   Combinatory dictionary

 • booking */*/ — UK [ˈbʊkɪŋ] / US noun [countable] Word forms booking : singular booking plural bookings 1) tourism an arrangement to buy a travel ticket, stay in a hotel room etc at a later date Holiday bookings are up 20% on last year. make a booking: You can… …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»