Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

arbeiten

 • 1 arbeiten

  árbeiten sw.V. hb itr.V. 1. работя, трудя се (an etw. (Dat), über etw. (Akk) над, върху, по нещо); 2. ангажирам се (für etw. (Akk) за нещо), работя за някаква кауза; 3. работи, функционира, действа (машина); tr.V. работя, изработвам; sich durch etw. (Akk) arbeiten пробивам си път през нещо, преодолявам нещо, справям се с нещо; als Lehrer arbeiten работя като учител; an einem Roman arbeiten работя върху роман; es arbeitet sich hier angenehm тук е приятно да се работи; sich (Dat) die Hände wund arbeiten разранявам си ръцете от работа; sich müde arbeiten уморявам се от работа; sich nach oben arbeiten напредвам, издигам се.
  * * *
  itr, tr работя, трудя се; sich mьdе уморявам се от работа; sich durch den Schnee = пробивам си път през снега,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > arbeiten

 • 2 arbeiten

  работя

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > arbeiten

 • 3 arbeiten gehen

  ходя на работа

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > arbeiten gehen

 • 4 Hand-in-Hand-Arbeiten

  Hánd-in-Hand-Arbeiten n o.Pl. сътрудничество, действия ръка за ръка.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > Hand-in-Hand-Arbeiten

 • 5 an sich (Dat.) arbeiten

  работя върху себе си

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > an sich (Dat.) arbeiten

 • 6 Hand-in-Hand-Arbeiten n

  сътрудничество {ср}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Hand-in-Hand-Arbeiten n

 • 7 Im Team arbeiten können

  мога да работя в екип

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Im Team arbeiten können

 • 8 Schicht arbeiten

  работя на смени

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Schicht arbeiten

 • 9 Wo arbeiten Sie?

  Къде работите?

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Wo arbeiten Sie?

 • 10 akkord

  Akkórd I. m, -e Mus акорд, съзвучие. II. m, -e Wirtsch работа на акорд, заплащане на количеството извършена работа, не на времето; im Akkord arbeiten работя на акорд.
  * * *
  der, -e F 1. акорд; 2.auf, in, im = arbeiten работя на акорд; Akkordlohn der, -e заплата на парче.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > akkord

 • 11 hochdruck

  Hóchdruck m o.Pl. 1. високо налягане; 2. Meteor високо атмосферно налягане; umg mit Hochdruck arbeiten работя напрегнато.
  * * *
  der 1. mex високо налягане; mit =druck arbeiten гов работя под пара; 2. висок печат;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hochdruck

 • 12 schicht

  Schicht f, -en 1. пласт, слой (вещество); 2. слой, прослойка (в обществото); 3. смяна (работно време); eine dünne Schicht тънък слой; die besitzende Schicht имотната прослойка на обществото; in Schichten arbeiten работя на смени.
  * * *
  die, -en 1. пласт; слой, прослойка; 2. смяна (при работа); in drei =en arbeiten работя на три смени; 3. почивка между смените; <> = machen завършвам, прекратявам работа.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schicht

 • 13 zeug

  Zeug n, -e 1. вещ, нещо (дреболия; всевъзможни неща); 2. съоръжение; сечиво, уред, инструмент; 3. veralt тъкан, плат, материал; 4. veralt облекло; räum das Zeug bitte auf! прибери, подреди тези неща!; dummes Zeug reden говоря глупости; jmdm. etw. (Akk) am Zeug flicken укорявам някого за нещо (неоснователно); das Zeug zu etw. (Dat)/für etw. (Akk) haben имам, притежавам необходимите качества за нещо; jmdm. fehlt das Zeug für etw. (Akk)/zu etw. (Dat) липсват му нужните качества за това; gut/herrlich im Zeuge stehen живея добре, живея в охолство; sich für etw. (Akk) ins Zeug legen застъпвам се за нещо, полагам всички усилия поради нещо; arbeiten, was das Zeug hält работя, та пушек се вдига, работя с всички сили; wer wenig Zeug hat, muss kurze Kleider tragen комуто чергата е къса, трябва да си свива краката; Всеки трябва да се простира според чергата си.
  * * *
  das, -e 1. вещ, уред, сечиво, пособие, прибор; 2. плат; дреха; материал; прен, гов заложба, усет; 3. дреболия, вещ без стойност; <> sich fьr e-n ins = legen застъпвам се за нкг; arbeiten, was das = hдlt работя дo последни сили; e-m etw аm =е filcken укорявам нкг, търся му недостатъците; еr hat das = dazu няма заложби за това; dummes = ! глупости !

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > zeug

 • 14 abarbeiten

  áb|arbeiten sw.V. hb tr.V. отработвам (дълг); sich abarbeiten съсипвам се от работа; abgearbeitet sein преуморен съм от работа; abgearbeitete Hände загрубели от работа ръце, отрудени ръце.
  * * *
  tr отработвам; г гов съсипвам се от работа, бъхтя се:

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abarbeiten

 • 15 an

  an I. präp (Dat), (Akk) 1. на, до, при, в (място); 2. през, на (време); 3. около, към, приблизително (+ (Akk) пред числа); 4. с помощта на, по, с (Dat); 5. върху, по, над (продължителност на заниманието); an dem/am Tisch sitzen седя на масата; sich (Akk) an den Tisch setzen сядам на масата; an der Tür до вратата; an der Decke hängen вися от тавана; ein Professor an der Universität професор в университета; Tür an Tür врата до врата; bis an die Knie reichen стига до коленете; an diesem Tag през този ден; an Ostern по Великден; an die tausend Lewa около хиляда лева; jmdn. an der Schrift erkennen познавам някого по почерка; an einem Buch arbeiten работя върху книга. II. adv: von jetzt an отсега нататък; von Anfang an от началото; München an: 12.20h пристигане в Мюнхен в 12.20 ч. III. an- продуктивна представка в немския език за образуване на глаголи с различни значения: 1. начало на действие; срв. anfaulen, anstimmen...; 2. прикрепване към нещо, срв. anbinden, anheften, anketten...; 3. слаба степен или краткотрайност на действието, срв. anbrennen, anbraten, antrinken...; 4. насоченост на действието към нещо или някого, срв. anbrüllen, anflehen, anstarren...; 5. движение нагоре, срв. anheben, ansteigen...
  * * *
  prp А D 1. за място до при, на; = e-r Universitьt studieren следвам в университет = einem Gymnasium unterrichten преподавам в гимназия; аm Leben sein жив съм; etw kommt = den Tag нщ излиза наяве; 2. за време D: на (за дни и части от ден): am

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > an

 • 16 anfallen

  án|fallen unr.V. hb tr.V. 1. нападам; нахвърлям се върху някого; атакувам; 2. geh обземам, овладявам, обхващам (за чувство); sn itr.V. получава се, добива се (като страничен продукт), явява се; dabei fallen hohe Kosten an при това възникват високи разходи.
  * * *
  * tr нападам, обземам; itr s арх пада се; постъпва; etw fдllt als Nebenprodukt an нщ се добива като страничен продукт; anfallende Arbeiten явяващи се (случайно) работи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anfallen

 • 17 aufarbeiten

  auf|arbeiten sw.V. hb tr.V. 1. довършвам (работа); 2. подновявам, преправям (дрехи, мебели); 3. обработвам и структурирам (резултати, факти); 4. изразходвам (целия материал).
  * * *
  tr довършвам (останала) работа;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aufarbeiten

 • 18 ausarbeiten

  aus|arbeiten sw.V. hb tr.V. изработвам, разработвам.
  * * *
  tr разработвам изработвам

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausarbeiten

 • 19 bahn

  Bahn I. f, -en 1. път; 2. траектория; орбита; 3. Sp коридор (плуване, бягане), писта; 4. übertr житейски път, поприще; 5. лента, ивица; 6. улично платно; sich (Dat) Bahn brechen пробивам си път; übertr auf die schiefe Bahn geraten тръгвам по крив (лош) път (по наклонена плоскост); eine Straße mit 4 Bahnen улица с 4 платна. II. f, -en kurz für Eisenbahn 1. влак; 2. o.Pl. железници; 3. nordd трамвай; 4. o.Pl. umg гара; 5. (железопътна или трамвайна) линия, релсов път; jmdn. zur Bahn begleiten изпращам някого до гарата; das Gepäck per Bahn schicken изпращам багажа по влака; bei der Bahn arbeiten работя в железниците.
  * * *
  die, -en 1. път; орбита; траектория; sich = brechen пробивам си път; 2. жп линия ; влак; железници (управление); 3. сп писта; 4. плат с определени размери;, die vordere = des Rockes предният плат на полата; 5. площ на инструмент.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bahn

 • 20 bau

  Bau I. m, Bauten 1. постройка, сграда, здание; 2. o.Pl. конструиране и производство (на технически уреди, музикални инструменти и др.); 3. o.Pl. строителна площадка; 4. o.Pl. строеж, построяване; 5. o.Pl. телосложение, конструкция; etw. ist im Bau нещо е в строеж, нещо се строи; auf dem Bau arbeiten строителен работник съм, работя на строеж; jmd. ist von kräftigem Bau някой има здраво телосложение. II. m, -e 1. дупка, бърлога (на животно); 2. umg Mil карцер.
  * * *
  der 1. без pl строеж, структура;. рl -ten постройка; 3. pl -e дупка на животно; леговище; гов жилище; 4. без pl отглеждане на земеделски култури; < Leute vom = специалисти; познавачи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bau

См. также в других словарях:

 • Arbeiten — Arbeiten …   Deutsch Wörterbuch

 • Arbeiten — Árbeiten, verb. reg. I. Neutrum, mit haben, seine Kräfte anstrengen, lebhaften Gebrauch von seinen Kräften machen. 1. In eigentlicher Bedeutung, die Kräfte seines Körpers zur Erwerbung zeitlichen Vermögens anstrengen. Fleißig, nachlässig faul… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • arbeiten — V. (Grundstufe) körperlich oder geistig tätig sein Beispiel: Er hat den ganzen Tag hart gearbeitet. Kollokation: an einem Buch arbeiten arbeiten V. (Grundstufe) einem Beruf nachgehen Beispiel: Er arbeitet auf dem Bau. Kollokation: als Lehrer… …   Extremes Deutsch

 • arbeiten — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • in Betrieb sein • funktionieren Bsp.: • Sie arbeiten in einer Fabrik. • Clive arbeitet für eine Versicherungsgesellschaft in London. • Er mag keine arbeitenden Maschinen …   Deutsch Wörterbuch

 • Arbeiten — Arbeiten, 1) seine Kräfte zur Erreichung eines bestimmten Zweckes anstrengen; 2) irgend eine, zu einem Gewerbe gehörige Beschäftigung treiben; 3) (Bienenz.), die Zellen bauen; 4) (Jagdw.), einen Leithund abrichten; 5) Wildpret mit dem Leithunde… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Arbeiten — des Schiffes, das heftige Stampfen und Schlingern eines Schiffes. A. des Holzes, Ausdehnung und Zusammenziehung, Werfen, Reißen etc. infolge der Aufnahme oder Abgabe von Feuchtigkeit aus der Luft …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • arbeiten — ↑jobben, ↑malochen, ↑ramassieren, ↑roboten …   Das große Fremdwörterbuch

 • arbeiten — arbeiten, arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet 1. Meine Cousine arbeitet zu viel. 2. Arzu arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • Arbeiten — 1. Arbeite, als wolltest du ewig leben, und sei fromm, als solltest du diese Stunde sterben. – Egenolff, 76b; Agricola, 98. Lat.: Serere ne dubites. (Tappius, 166a.) – Omnem crede diem tibi diluxisse supremum. (Horaz.) – Tanquam perpetuo victurus …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

 • arbeiten — funktionieren; buckeln (umgangssprachlich); sich abrackern (umgangssprachlich); wirken; schaffen (umgangssprachlich); schinden; rödeln (umgangssprachlich); …   Universal-Lexikon

 • arbeiten — ạr·bei·ten; arbeitete, hat gearbeitet; [Vi] 1 eine körperliche oder geistige Tätigkeit verrichten <körperlich, geistig arbeiten; gewissenhaft, fleißig arbeiten> 2 eine Tätigkeit als Beruf ausüben <halbtags, ganztags arbeiten>: bei… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»