Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

хорошо

 • 1 хорошо

  хуб, нағз

  Русско-таджикский словарь > хорошо

 • 2 хорошо

  1. нареч. хуб, нағз: она хорошо поет вап нағз месарояд; хорошо вести себя нағз рафтор кардан; хорошо относиться к кому-л. бо касе нагз муомила (муноснбат) кардан
  2. в знач. сказ. безл. нағз (гуворо) аст; хорошо весной в степи баҳорон дар саҳро нағз аст
  3. в знач. сказ. безл. кому маъкул (гуворо) аст; мне и здесь хорошо ба ман ин ҷо ҳам маъқул аст
  4. в знач. сказ. безл. (с союзами) хайрият; хорошо, что вы пришли хайрият, ки шумо омадед
  5. в знач. утв. частицы хуб, хайр, маъқул, майлаш; хорошо, я с тобой поеду майлаш, ман бо ту меравам
  6. в знач. частицы разг. хайр, нигох карда ист, мебинӣ; хорошо же, я тебе это припомню хайр, нигоҳ карда ист, инро ба хотират меоварам <> у него язык хорошо подвешен (привешен) вай ба гап усто; забонаш чарх доштагӣ

  Русско-таджикский словарь > хорошо

 • 3 сохраниться

  сов.
  1. нигоҳ дошта шудан, маҳфуз (боқӣ) мондан; картина хорошо сохранилась расм нағз маҳфуз мон-дааст; яблоки хорошо сохранились себҳо ҳеҷ вайрон нашуданд; у меня сохранились его письма мактубҳои ӯ дар дасти ман боқӣ мондаанд; у него сохранились все зубы тамоми дандонҳояш маҳфуз мондаанд
  2. тағьир наёфтан, бетағьир мондан; программа сохранилась с прошлого года программа аз порсол бе тағьир мондааст
  3. пир нашудан; она хорошо сохранилась вай ҳеҷ пир нашудааст

  Русско-таджикский словарь > сохраниться

 • 4 весь

  I
  ж уст. (село) деҳа, қишлоқ; города и веси шаҳру деҳот
  II
  1 (вся, всё, все)
  1. мест. опреде-литч ҳама, тамом; весь мир тамоми дунё; всё время доим, ҳамеша, мудом; всеми силами бо тамоми қувва; во всей красе бо тамоми ҳусну зебоии худ
  II
  (в сочет. с колич. числ.) пурра, расо; до города все шесть километров то шаҳр расо шаш километр аст
  2. тк. им. разг. (окончился) соф (харҷ, сарф, тамом) шуд; сахар весь қанд соф шуд, қанд намонд; бумага вся [вышла] ҳамаи коғаз сарф шуд
  3. в знач. сущ. всё с (целиком, без исключения) ҳама, ба куллӣ, саросар; он знал всё вай ҳама гапро медонист // в знач. сказ. аз ҳама муҳим(тар); вода здесь - всё об дар ин ҷо чизи асосист // в знач. сущ. все мн. (в полном составе, без исключения) ҳама; его все знали ҳама вайро мешинохтанд // в знач. обобщающего сл. всё с, все мн. (при перечислении) ҳама, ҳама чиз; поле, лес - всё исчезло в дыму дашту беша - ҳамаро дуд фаро гирифт // тк. род. всего, всех (со сравн. ст. прил. и нареч. обрасует превосх. ст.): чаще всего беш аз ҳама; лучше всех беҳтар аз ҳама
  4. в наречных сочет. с предлогами «в», «из», «на», «с» бо тамоми…, бо ин ҳама; во все горло бо тамоми овоз, гулӯ дарронда; во весь дух бо тамоми қувва; во все глаза чашмро калон кушода; во всю мочь бо тамоми қувва; во весь опор шитобон; во всю прыть бо тамоми қувва; иэо всех сил бо тамоми қувва; изо всей мочи бо буду шуди қувва; на всем скаку дар айни тохт; со весь ног пойро зери бағал гирифта; со всего размаху қулоч кашида, кашидаву кушода // с предлогом «при» (несмотря на…) гарчанде, бо вуҷуди…, агарчи…; при всем желании я не смогу быть там гарчанде хоҳам ҳам, ба он ҷо рафта наметавонам <> весь в кого (о большом сходстве с кем-л.) комилан монанд, як себу ду тақсим; мальчик весь в отца бача тамоман ба падараш рафта аст; во всем параде бо тамоми карруфар, бо тамоми шукӯҳу азамат; всё в порядке ҳама кор баҷо; всё одно (едино) фарқ надорад; всё равно 1) (безразлично) аҳамият (фарқ) надорад; всё равно, по какой дороге ехать бо кадом роҳ рафтан фарк надорад 2) (несмотря ни на что) дар ҳар ҳол, ҳар чӣ бошад ҳам, аздусар; он все равно добьется своего аздусар вай ба мақсади худ мерасад; всего хорошего хайр, то дидана; без всего (остаться, уйти, уехать) бе ҳеҷ чиз, бе чизе, ду даст дар бини (мондан, рафтан); на всем готовом ба оши тайёр баковул; от всего сердца бо ҷону дил, аз таҳти дил; по всемӯ аз рӯи ҳамаи аломатҳо; баръалоина; превыше всего муҳимтар аз ҳама; прежде всего 1) (самое важное) муҳимтаринаш, аз ҳама муҳиммаш 2) (в первую очередь) дар навбати аввал, пеш аз ҳама; при всем том бо ҳамаи ин, бо вуҷуди ин, қатъи назар аз…; скорее всего яқинан; со всеми потрохами прост. бо лашу-лушаш; вот и всё тамом вассалом; все хорошо, что хорошо кончается посл. шоҳномаро охираш хуш; все, что случается, к лучшему посл. ҳар тасодуф оқибат ба хайр аст

  Русско-таджикский словарь > весь

 • 5 идти

  несов.
  1. рафтан, гаштан; идти вперед ба пеш рафтан; идти пешком пиёда рафтан; идти в гости ба меҳмонӣ рафтан; идти по дороге бо (аз) ро
  2. тохтан, давидан; конь идёт рысью асп чорхез (резачорпо) метозад
  3. шино кардан; лёд идёт ях шино мекунад; -- на вёслах бел зада рафтан; идти под парусами бодбон кушода рафтан
  4. ҳаракат кардан, раҳсипор шудан, равона (азим) шудан, рафтан; поезд идёт в два часа дня поезд соати дуи руз меравад
  5. ҳуҷум (ҳамла) овардан, юруш кардан; идти войной ҷанг сар кардан
  6. омадан, наздик шудан; весна идёт баҳор наздик шуда истодааст; посторонись, машина идёт! гурез, мошин омада истодааст!
  7. омадаи, оварда (бурда, фиристода) шудан; пушнина идёт с Севера мӯина аз Шимол меояд; посылка идёт туда пять дней посылка ба он ҷо дар панҷ рӯз рафта мерасад
  8. шоридан, чакидан, рафтан; вода идёт по капле об қатра-қатра мечакад; из раны идёт кровь аз ҷароҳат хун меравад
  9. баромадан, паҳн шудан; из самовара идёт пар аз самовор буғ мебарояд; от этих цветов идёт сильный запах бӯи ин гулҳо баланд аст; слух идёт… миш-миш ҳаст…
  10. даромадан; гвоздь не идёт в стёну мех ба девор намедарояд
  11. воқеъ будан, гузаштан; тропинка идёт лесом пайраҳа аз даруни ҷангал мегузарад
  12. (об осадках) боридан; идёт снег барф меборад; вчера шёл дождь дирӯз борон борида буд
  13. рафтан, давом кардан; дела идут успешно корҳо нағз рафта истодаанд; концерт шёл два часа концерт ду соат давом кард
  14. даромадан, дохил (ворид) шудан; идти в университет ба университет дохил шудан
  15. разг. бозоргир будан, ба фурӯш рафтан; этот товар хорошо идёт ин мол бозоргир аст (нағз ба фурӯш меравад)
  16. рафтан, сарф (истеъ-мол) шудан, кор фармуда шудан; на платье идёт три метра материала барои курта се метр матоъ меравад
  17. кому шинам будан, зебидан; эта шляпа ей идёт ин кулоҳ ба ӯ мезебад
  18. (о времени) гузаштан, мурур кардан, рафтан; дни идут за днями рӯзҳо паси ҳам мегузаранд; время идёт фурсат (вақт) мегузарад, вақт рафта истодааст
  19. (о механизмах) гаштан, ҳаракат (кор) кардан; часы идут гочно соат аниқ мегардад
  20. на что тайёр (ҳозир) будан, рози шудан; идти на все условия ба ҳамаи шартҳо рози будан
  21. охот., рыб. фирефта шудан, фанд хӯрдан; андармон шудан; окунь хорошо идёт на червяка хормоҳи ба кирм нағз андармон мешавад
  22. чсм, с чего (в играх) гаштан, бозидан, ропдан; идти конем ишхм. аспро гаштан
  23. (о спектакле и т. п.) нишоп дода шудан, намоиш дода шудан; завтра в театре идёт новый спектакль пагоҳ дар театр тамошои нав намоиш дода мешавад
  24. рафтан, расидан; переговоры идут к концу гуфтушунид ба охир расида истодааст; дело идёт к развязке кор анҷом ёфта истодааст 25, в сочст. с предлогом «в» и сущ.: идти в обработку кор карда шудан; идти в продажу ба фурӯш рафтан, фурӯхта шудан; идти в чистку тоза [карда] шудан
  26. в сочет. с предлогом «на» и сущ.: идти на подпись ба имзо расонда шудан, имзо [карда] щудан; идти на поправку рӯ ба беҳбудӣ (ба сиҳатшавӣ) овардан; идти на риск таваккал кардан; идти на скандал ҷанҷол хезондан; идти на убыль кам (паст) шудан <> идёт (ладно) мешавад, хуб, нағз, маъқул, майлаш; закусим? - Идёт! ягон чиз хӯрем? - Шудааст!, Майлаш!; идти впрок фоида бурдан (бахшидан); идти вразрез с чем мухолиф (зид) будан; идти гигантскими шагами бо кадамҳои азим пеш рафтан; идти навстречу 1) кому-чему тарафдорӣ кардан, ёрӣ расондан 2) чему тезондан, наздик овардан; идти наперекор баракс рафтор кардан; идти напролом ҳеҷ чизро ба эътибор нагирифта исроркорона амал кардан; идти насмарку бар бод (зоеъ) рафтан; идти в гору 1) ба мартабае расидан 2) рӯ ба инкишоф (ба тараққӣ) ниҳодан; идти в дело (в ход) кор омадан, истифода шудан; идти [нога] в ногу 1) с кем баробар қадам задан (партофтан) 2) скем-чем баробар (ҳампо) будан; идти в огонь и в воду за кого-что-л. ба хотири касе, чизехудро ба обу оташ задан; барои касе, чизе ҷони худро дареғ надоштам; идти в сравнение қобили муқоиса будан; [ни] в [какбе] сравнение не идёт с кем-чем ҳеҷ қобили қиёс не; идти в счёт ҳисоб шудан; не идти в счёт ҳисоб нашудан; идти за гробом аз паси тобут (ҷаноза) рафтаи; идти на дно(ко дну) (тонуть) ғарқ шудан 2) ҳалок (маҳв, нест, нобуд) шудан; идти на авось таваккал кардан; идти на ком-промисс созиш кардан, ба созиш даромадан; идти на лад соз (дуруст) шудан, пеш рафтан; идти на поводу у кого-л. дастнигари касе будан, инони ихтиёр ба касе додан; идти на поклон (с поклоном) к кому-л. 1) уст. ба пои касе афтидан, ба хизмати касе расидан (обращаться с просьбами) гардан каҷ кардан, илтиҷо (таманно) кардан; идти на пользу ба нафъ (ба фоида) будан, муфод будан; идти на попятный (на попятную) аз фикр (аз лафз) гаштан, пушаймон шудан; идти на смену 1) кому--чему ҷойгузини касе, чизе шудан, ба иваз омадан; новое идёт на смену старому чизи нав ба ивази чизи кӯҳна меояд, чизи нав ҷойгузини чизи кӯҳна мешавад 2) чему аз паи…, баъд аз, пас аз, баъди…, аз қафои…; идти на «ура» таваккалан коре кардан, «ҳар чӣ бодо бод» гӯён коре кардан; идти по миру [с сумби] гадоӣ кардан, дар ба дари мардум гаштан; идти под венец уст. [ақди] никоҳ кардан; идти под суд ба суд афтидан; идти против своей сбвести хилофи виҷдони худ амал кардан; идти своим чередом аз рӯи тартиби худ рафтан, ба навбати худ рафтан; голова у меня идёт кругом сарам гаранг (гиҷ) шуд; дёло (речь и т. п.) идёт о ком-чём-л. гап (мааъала ва ғ.) дар бораи касе чизе меравад; [ещё] куда ни шло 1) (так и быть, согласен) хуб, хайр, майлаш, маъқул 2) (ничего, сойдёт) мешавад, фарк надорад, шудан мегирад; кусок в гоидтило не идёт аз гулӯ чизе намегузарад; не идет из ума (из головы) аз майна намебарояд, фаромӯш намешавад; не идёт на ум (в голову) кому что ба майна ҳеҷ чиз намедарояд, калла кор намекунад; сон не идёт хоб намеояд (намебарад); не \идти дальше (далее) чего пеш нарафтан, дар марҳалае (дар коре) таваққуф кардан

  Русско-таджикский словарь > идти

 • 6 с

  I
  (со, съ) приставка
  1. префиксест, ки барои сохтани феъл хизмат карда, маъниҳои зеринро мефаҳмонад: 1) ҳаракат аз тарафхои гуногун ба як нуқта - связать бастан; сковать кӯфта пайванд кардан; соединить пайваст кардан 2) ҳаракат аз боло ба поён - слезть фуромадан; сойти поён фуромадан 3) цудо карда гирифтани чизе- срезать буридан, бурида ҷудо кардан; срубить буридан; соскоблить тарошидан 4) иҷро кардан, риоя кардани чизе - справиться с чём-л. аз ӯҳдаи коре баромадан 5) то ҳадди охирин расондани амал - скормить хӯронда. тамом кардан; стереться суда шудан, фит шудан 6) барои ифодаи намуди мутлаки баъзе феълҳо - съязвить нештар задан; сделать кардан
  2. барои зарфсозӣ: сбоку аз паҳлу: слева аз чап, аз тарафи дасти чап; спросонок хобу хоболу
  II
  (со) предлог
  1. с род. (указывает место, от которого происходит действие) аз; снять книги с полки китобҳоро аз раф гирифтан; вскочить с постели аз ҷогаҳ ҷаста хестан; с дерева упало яблоко аз дарахт себ афтод; они возвращались с охоты онҳо аз шикор бармегаштанд
  2. с род. (указывает место или источник возникновения действия) аз; болезнь началась с насморка касалӣ аз зуком сар шуд; напасть на врага с тыла ба душман аз ақибаш (аз ақибгоҳ) ҳамла кардан; так с чего мы начнём? пас мо аз чӣ сар ме-кунем?; получить письмо с родины аз ватан хат гирифтан; дыни со своёй бахчи харбузаҳои полизи шуд
  3. с род. (указывает время начала действия) аз; с самого вечера аз [худи] бегоҳирӯзӣ; с раннего детства аз хурдсолӣ; с первого января аз якуми январь
  4. с род. (указывает местоположение, местонахождение предмета или лица) дар, аз, аз болои…; с правой стороны дороги вилась тропинка дар тарафи рости роҳ пайраҳае печутоб хӯрда мерафт; с этого места хорошо видно аз ин ҷо хуб дида мешавад; говорить речь с трибуны аз минбар нутк кардан; наблюдать с горы аз болои кӯҳ мушоҳида кардан
  5. с род. (указывает предмет или лицо, от которого требуется или отнимается что-л.) аз; собрать с сотрудников профсоюзные взносы аз ходимон ҳаққи аъзогии иттифоқи касабаро ҷамъ кардан
  6. с род. (указывает на предмет, являющийся образцом, оригиналом, единицей измерения чего-л.) аз; берите с него пример аз вай ибрат гиред; это переведено с таджикского языка ин аз забони тоҷикӣ тарҷума карда шудааст; урожай с гектара ҳосил аз хар гектар, ҳосили ҳар як гектар
  7. в сочет. со словами «довольно», «до-статочно», «хватит» и т. п. ба, аз; с вас хватит ба шумо бас аст
  8. с род. (на основании чего-л., следуячему-л.) бо; с одобрёния руководства бо савобдиди роҳбарият; с вашего согласия бо розигии шумо; с разрешения старших бо рухсати калонсолон
  9. с род. (указывает причину действия) аз; с радости аз хурсандӣ; с горя аз ғусса, аз дард; с досады аз ҳасрат; мы устали с дороги мо аз кӯфти роҳ хаста шудем
  10. с род. (указывает предмет, орудие, которым производится действие) бо; кормить с ложечки бо кошукча хӯрондан
  11. с род. в составе некоторых устойчивых сочетаний: взять с бою ҷанг карда ба даст даровардан; покупать с рук аз даст харидан; читать с листа бе тайёрӣ хондан // в составе некоторых наречий: с размаху қулоч кашида, кашидаву кушода; с разбегу давида омада; с налёта ҳамла оварда; с ходу рафтуравон
  12. с вин. (приблизительно, почти, около) тахминан, тақрибан; он с месяц пробудет в отъёзде вай тахминан як моҳ дар сафар хоҳад буд; [он] ростом с тебя қадаш (қади) ту барин
  13. с тв. (указывает на совместность, наличие чего-л., обладание чем-л.) бо, ва (=у), ҳамроҳи…, бо ҳамроҳии…; идите с нами бо мо равед; мы с братом ману бародарам; отец с матерью падар ва модар, падару модар; выйти на прогулку с детьми бо кудакон ба гардиш баромадан; хлеб с маслом нону равған, нону маска; бутылка с молоком шишаи шир; девочка с косичками духтарчаи кокулдор
  14. с тв. (при посредстве кого-чего-л.) бо, қати; уехать с вечерним поездом бо поезди шабона рафтан
  15. с тв. (указывает на явление, состояние, которым сопровождается какое-л. действие) бо; с удовольствием бо камоли хурсандӣ; с улыбкой бо табассум; с целью… бо мақсади…; они с радостью согласились онҳо бо хурсандӣ рози шуданд
  16. с тв. (указывает место, предмет, на который направлено действие) бо, ба; подружиться с товарищами бо рафиқон дӯст шудан, бо рафиқон дӯстй пайдо кардан; не спешите с отъёздом ба рафтан шитоб накунед; справиться с работой аз ӯҳдаи кор баромадан; поспешить с выводами саросема хулоса баровардан, хулосаҳои хом баровардан
  17. с тв. (указывает на предмет, с помощью которого осуществляется действие) бо, ба, ба воситаи…; рассматривать с лупой бо заррабин дидан; мыть с мылом бо собун шустан
  18. с тв. (указывает цель действия) бо; явиться с докладом бо маърӯза омадан; арз кардан; обратиться с просьбой бо ҳоҳише муроҷиат кардан
  19. с тв. (указывает на наступление чего-л.) бо; с приходом весны бо омадани баҳор; с годами сол ба сол; со временем бо мурури замон
  20. с тв. (с глаголами «случиться», «произойти», «обстоять» указывает на лицо, испытывающее что-л.): с ними все обстоит хорошо ҳама корҳои онҳо баҷо, аҳволашон нағз; у него плохо с глазами чашмони вай дардманд шудаанд; что с тобой стало? ба ту чӣ шуд?

  Русско-таджикский словарь > с

 • 7 дома

  нареч.
  1. (у себя в доме) дар хона; в гостях хорошо, а дома лучше погов. ҷон хонаи худ, дилу ҷон хонаи худ
  2. (на родине) дар ватан, дар диёри худ; у нас дома уборка урожая давно началась дар ҷойҳои мо ғалладаравӣ кайҳо сар шудааст <> у него не все дома прост. ақлаш дар ҷояш не; как [у себя] дома дар хонаи худ будагӣ барин, озодона, бемалол; будьте как дома! хонаи худатон барин донед, бемалол

  Русско-таджикский словарь > дома

 • 8 благо

  I
  с
  1. хайр, некӣ, манфиат, хушӣ, хайрият; для общего блага барои хайрияти умум; на благо родины барои манфиати ватан
  2. мн. блага неъматҳо; пользоваться благами жизни аз неъматҳои ҳаёт баҳра бурдан; производство материальных благ истеҳсоли неъматҳои моддӣ
  3. в знач. сказ. (очень хорошо) хуб шуд ки…, хайрият ки…; благо ему, что он не попал в этот буран хайрият ки вай ба ин бӯҳрон намонд <> всех благ! хайр!, хуш бошед!; ни за какие блага ҳаргиз, зинҳор, ба ҳеҷ ваҷҳ
  II
  союз разг. хайрият ки…, хусусан ки…; ҳоло ки…; мы расположились на отдых, благо с нами была палатка мо барои истироҳат манзил гирифтем, хусусан ки бо худ хайма доштем қисми аввали калимаҳои мураккаб ба маънои «хайрият» ва «накӯш»: благожелательный хайрхоҳ(она), некхоҳ(она); благозвучный хушовоз, хушсадо, хушоҳанг, форам

  Русско-таджикский словарь > благо

 • 9 бог

  м худо, оллоҳ, яздон, изад, эзид <> боже!, боже мой!, бог мой! в знач. межд. худоё!, ё оллоҳ!, парвардигоро!, алҳазар!, тавба!;бог знает (бог весть) кто (что, куда) 1) худо медонад кӣ (чӣ, ба кучо)… 2) чандон хуб нест; бог послал уст. неъмати худодод; бог прибрал кого прост. худо гирифт; не бог весть что (как, какой) чандон хуб нест, кирои не; бог с тобой 1) (как можно) ин чӣ гап?, ба ту чӣ шуд?; бог с тобой, что ты говоришь? ба ту чӣ шуд, чиҳо гуфта истодаӣ? 2) (как хочешь) ихтиёрат, майлат, ҳаволаат ба худо; поезжай, бог с тобой рафтан гир, ёрат худо; давай бог ноги бо тамоми қувват давидан, ҷуфтак кашида гурехтан; дай бог кому худо расонад, илоҳи ҳамин тавр шавад, худо зиёда кунад; ейбогу!, истинный бог ! ба худо!, ба ростӣ!, худо шохид!; как бог свят уст. бешакку шубҳа, худо хозир, ки…; как бог на душу положит хар тавре ки шавад; не дай бог (боже), избави (сохрани) - (боже) худо накунад, худо нишон надиҳад, худо нигоҳ дорад; не приведи бог ! худо накунад\я худо нишон надихад!; одному богу известно худо медонад; отдать богу душу чон ба ҷаббор супурдан; ради бога! аз барои худо!; побойся (побоитесь) бога! аз худо тарс(ед)!, раҳм (инсоф) кун(ед)!; привёл - уст. худо расонд, тақдир мададгор шуд; с богом! уст. худо ёрат!; сяава богу 1 е жт. сшз. (хорошо) худоро шукр 2) вводн. сл. (к счастью) шукр, шукр ки…, хушбахтона; опасность, слава богу, миновала шукр ки хатар гузашт; убей меня бог ! худо занад, ки…; царь и бог худаш подшоҳу табъаш вазир; чем бог послал уст. ҳар чӣ, ки худо расондааст; вот бог, а вот порог погов. кафшатон пеш мондагӣ; чор тарафатон қибла; на бога надейся, а сам не плошай по-гов. ба умеди худо нашаву буттаро дор; не боги горшкй обжигают погов. ин кор аз дасти хар кас меояд

  Русско-таджикский словарь > бог

 • 10 брать

  несов.
  1. кого-что гирифтан, бардоштан; брать руками бо даст гирифтан; брать в руки (на руки) ба даст гирифтан; брать из рук у кого-л. аз дасти касе гирифтан
  2. что перен. интихоб кардан, баргузидан, хоста гирифтан; брать тему для сочинения барои иншо мавзӯъ интихоб кардан; брать для примера барои мисол гирифтан
  3. (клевать - о рыбе) ба шаст афтидан; здесь рыба хорошо берет дар ин ҷо моҳӣ тез ба шаст меафтад
  4. кого-что гирифта бурдак, бурдан; брать собаку на охоту сагро ба шикор бурдан
  5. кого-что ба ӯҳда (ба зимма) гирифтан; брать ребёнка на воспитание кӯдакро ба тарбия гирифтан; брать поручение супориш (вазифа) гирифтан
  6. кого-что гирифтан; брать в долг қарз гирифтан; брать такси такси киро кардан; брать ванны ванна қабул кардан; брать уроки дарс хондан, омӯхтан; брать уроки английского языка дарси забони англисӣ хондан (аз касе)
  7. харидан, гирифтан; брать билеты в театр ба театр билет гирифтан (харидан); брать обеды из столовой аз ошхона таом гирифтан
  8. что ситондан, рӯёндан, гирифтан; брать пошлину боҷ гирифтан; брать штраф ҷарима гирифтан; брать плату хақ гирифтан
  9. что ҳосил кардан, кандан; брать рудӯ маъдан кандан
  10. что бофта баровардан; откуда он это берёт? вай инро аз куҷо бофта мебарорад?
  11. кого-что гирифтан, ишғол (забт) кардан, ба даст даровардан; брать крепость приступом қалъаро зер карда гирифтан; - в плен асир кардан
  12. кого-что перен. фаро гирифтан; меня берёт дрожь маро ларза гирифта истодааст; его берут сомнения ӯ ба шубҳа меафтад
  13. кого охот. доштан, дунболагирӣ (таъқиб) кардан; собаки брали кабана сагҳо гурозро дунболагирӣ мекарданд
  14. что ҷаҳида гузаштан, гузаштан; брать подъём аз баланди гузаштан; брать барьер аз монеа ҷаҳида гузаштан
  15. чем муваффақ (ноил) шудан, ба мақсад расидан; он берёт смелостью вай ба туфайли ҷасорати худ ноили мақсад мешавад
  16. что гирифтан, хӯрдан; эта работа берёт много времени ин кор вақтро бисьёр мегирад
  17. что чаще с отриц. разг. гирифтан, гузаштан; этот грунт лопата не берёт бел ба ин замин намеғӯтад
  18. бездоп. паррондан, задан; винтовка берёт на триста метров ин милтиқ аз сесад метр мезанад
  19. разг. ба сӯе рафтан, майл кардан; дорога берёт влево роҳ ба тарафи чап меравад <> брать быка за рога якбора ба кори асосӣ шурӯъ кардан; -верх дастболо шудан, ғолиб омадан; брать голыми руками осон ба даст даровардан, бе заҳмат комёб шудан; - грудь синаи модарро макидан, сина гирифтан; брать измором безор карда ба мақсад расидан; брать курс ба сӯе роҳ гирифтан (роҳӣ шудан); брать начало сар шудан, баромадан; брать ноту муз. нота навохтан (хондан); брать обещание ваъда гирифтан; брать пример с кого-л. ибрат гирифтан аз касе; брать свой слова назад аз қавли худ гаштан; брать себя в руки худдорӣ кардан, худро ба даст гирифтан; брать слово иҷозати сухан гирифтан; брать слово с кого-л. аз касе қавл гирифтан; брать чью-л. сторону тарафи касеро гирифтан, касеро тарафгирӣ кардан; брать в клещи ба шиканҷа гирифтан; брать в оборот кого-л. 1) касеро маҷбуран кор фармудан; 2) касеро танбеҳ додан (сарзаниш кардан); брать в расчёт ба ҳисоб гирифтан; брать за бока кого-л. прост. касеро ба коре маҷбур кардан; брать кого-л. за глотку (горло, жабры) прост. аз гулӯи касе гирифтан; брать за сердце (за душу, за живое) кого ба ҳаяҷон овардан, мутаассир кардан; брать на абордаж часпидан, дарафтодан, ҳамла кардан; брать на борт савори киштӣ кардан, ба киштӣ бор кардан; брать на буксир ёри (мадад) расондан; брать грех на душу гуноҳро ба гардан гирифтан; брать назаметкуба назар (қайд) гирифтан; г на замечание ба таҳти назорат гирифтан; брать на испуг кого-л. касеро тарсондан, ба касе дӯғ задан; брать на мушку таъқиб кардан; брать на поруки ба кафолат гирифтан; - на пушку кого прост. фиреб (фанд) додан, фирефтан; брать на себя [смелость] ҷуръат кардан; брать под [свою] защиту кого-что таҳти ҳимояи худ гирифтан; брать под козырёк саломи ҳарбӣ додан; брать под сомнение зери шубҳа гирифтан; \брать с бою бо ҷангу ҷанҷол ба даст даровардан; \брать с потолка аз ҳаво гирифтан, бофта баровардан; наша берёт мо ғалаба мекунем, дасти мо болост; не \брать в рот ба даҳон нагирифтан, нахӯрдан, нанӯшидан; см. тж. взять

  Русско-таджикский словарь > брать

 • 11 видеть

  несов.
  1. кого-что дидан, ты видишь горы на горизонте? ту дар уфуқ кӯҳҳоро мебинӣ?
  2. кого (встречать) вохӯрдан, дидан; больше года он не видел своих родных аз як сол зиёд аст, ки вай хешу табори худро надидааст
  3. кого-что (представлять) тасаввур кардан; он видел себя художником вай худро рассом тасаввур мекард
  4. что (испытывать) дидан, аз сар гузаронидан; он многое видел в своей жизни вай дар умраш бисьёр ҳодисаҳоро аз сар гузарондааст
  5. (быть зрячим) дидан, бино будан; хорошо видеть хуб дидан; он плохо видит у хуб намебинад. чашмонаш хира шудааст
  6. что и с союзом. «что» (сознавать) дидан, донистан, фаҳмидан; он видит, с кем имеет дело бо кӣ сару кор доштанашро медонад
  7. что в чём (считать) шумурдан, дидан; он видел в медицине своё призвание вай тибро касби худ мешумурд <> как видишь (видите) вводн. сл. чунон ки мебинй (мебинед); видишь ли вводн. сл. оё медонӣ; видеть насквозь кого-л. зоҳиру ботини касеро дидан; видеть не могу (не может) тоби (тоқати) дидан надорам (надорад), бад мебинам (мебинад); видеть своими глазами бо чашми худ дидан; не вид.еть дальше своего [собственного! носа аз дуньё бехабар будан, кӯтоҳандеш будан; не видеть света [белого, вольного] 1) рӯз (рӯзу рушноӣ) надидан, роҳат (ҳузуру ҳаловат) надидан 2) сахт азоб кашидан (аз дарде); глаза бы мой не видели кош чашмонам кӯр мебуд, намедидаму намесӯхтам; в глаза не видеть кого ҳеҷ надидан, асло надидан; краем глаза видеть что саҳл (бо гӯшаи чашм) дидан; спит и видит фикру зикраш дар ҳамин аст; только и видели кого зуд ғайб зад; за деревьями не видеть леса погов. ӣ ба майда чуйда андармон шуда чизи асосиро пайхас накардан; рыбак рыбака видит издалека посл. и кӯр кӯрро дар ҳаммом ёфтааст, видит око, да зуб неимет погов» дидан ҳасту хӯрдан нест; дил мекашаду по намеравад

  Русско-таджикский словарь > видеть

 • 12 все-таки

  1. союз против. (тем не ме-нее, однако) бо вуҷуди ин (он), ба ҳар ҳол; қатъи (сарфи) назар аз он ки…; все-таки вы опоздали ба ҳар ҳол шумо дер мондед
  2. частица ҳар чӣ бошад ҳам, аммо, охир; все-таки хорошо в лесу осенью ҳар чӣ бошад ҳам, тирамоҳи беша дилкушо аст; где все-таки моя папка? охир папкаи ман куҷост? всеуслышание с: во все-таки (сказать, заявйть, объявйть) ба ҳама шунавонда (бо овози баланд) гуфтан, чор кашидан, эълон кардан) всецело нареч. тамомап, комилан, ба куллӣ; я на вашей стороне ман комилан дар тарафи шумоям

  Русско-таджикский словарь > все-таки

 • 13 выглядеть

  I
  сов. кого-что
  1. зеҳн монда дидан, бо диққат нигоҳ карда ёфтан
  2. (всё увидеть) дидан, зеҳн монда фаҳмидан, синча карда шинохтан
  II
  несов. намудан, ба назар намудан, намуд доштан; дом -ит покинутым хона чӯл менамояд; она хорошо выглядетьит ранги рӯяш нағз

  Русско-таджикский словарь > выглядеть

 • 14 выпреть

  сов.
  1. (погибнуть - о растениях, посевах) пӯсида нобуд шудан
  2. (хорошо свариться) прост. ҷӯшида нағз пухтан
  3. прост. (испа-риться) андак хушк шудан, камоб шудан

  Русско-таджикский словарь > выпреть

 • 15 грех

  м
  1. рел. гуноҳ; впасть в грех ба гуноҳ мондан, гуноҳ кардан
  2. гуноҳ, хато, кӯтоҳӣ; грехй молодости айбҳои айёми ҷавонӣ; был грех кӯтоҳӣ шуда буд
  3. хато, камбудӣ; в его работе есть грехй дар кори вай камбудӣ ҳаст
  4. прост. (беда, несчастье) фалокат, офат; случился грех фалокат рӯй дод
  5. в знач. сказ. с неопр. разг. (нехорошо, грешно) айб аст, нағз не; грех тебе так говорйть! ин тавр гуфтанат айб аст (нағз не)! // с отриц. (хорошо бы, неплохо бы) айб надорад, нағз мешуд; не грех теперь и отдохнуть акнун дам гирифтан ҳам айб надорад <> недолго и до греха фалокат аз таги пой мехезад; смертный грех гуноҳи азим; [и] смех и грех ҳам хандаи кас меояд, ҳам гиряаш; как на грех гӯё қасдан, қасд кардагӣ барин; [подальше] от грех а аз бало ҳазар; г - ом пополам ба зӯр, ҳарому ҳариш; - попӯтал шайтон васваса кард, ба гапи шайтон даромад; брать (взять) грех на душу гуноҳро ба гардан гирифтан; чего греха тайть бояд иқрор кард, росташро (ҳаққи гапро) гуфтан даркор; страшна как смертный грех хунукбашара, бадафт, афташ ҷаҳаннам барин; кто без \греха моҳ ҳам беайб нест

  Русско-таджикский словарь > грех

 • 16 действовать

  несов.
  1. кор (рафтор, амал) кардан; действовать сообразно закону мувофиқи қонун амал кардан; действовать неосмотрйтельно бе мулоҳиза кор (раф-тор) кардан; отряд действовал в тылу [у] врага отряд дар ақибгоҳи душман амал мекард
  2. кор кардан; телефон не действует телефон кор намекунад; машина хорошо действует мошин хуб кор мекунад
  3. чем разг. ҳаракат (кор, амал) кардан; действовать одной рукой якдаста кор кардан
  4. на кого-что и без доп. таъсир (асар) кардан; слова на него не действуют ба вай гап асар намекунад
  5. эътибор (қувват) доштан, дар амал (ҷорӣ) будан; закон действует со дня его опубликования қонун аз рӯзи эълон шуданаш эътибор пайдо мекунад <> действовать на нервы кому ба асаб расидан, асабонӣ кардан

  Русско-таджикский словарь > действовать

 • 17 добро

  I
  с
  1. некӣ, хайр, хубӣ, нағзӣ; доброи зло некй ва бадӣ, хайру шар(р); желать добра кому-л. ба касе некӣ хостан; сделать много добра людям ба одамон бисёр некӣ кардан; из этого добра не выйдет оқибати ин кор бахайр намешавад; нет худа без добра посл. я ҳар зиёнеро суде ҳаст; то бад нагӯӣ, нек пеш наояд
  2. собир. разг. мол, молу мулк, чизу чора; берёчь колхозное добр-о молу мулки колхозро эҳтиёт кардан
  3. (с мест. «такой», «этот») ирон. чизи (чизҳои) бекора; у нас такого добра много мо аз ин тавр чизҳои бекора бисёр дорем <>- не к добру оқибаташ хуб не; поминать добром ба некӣ ёд кардан
  II
  нареч.
  1. в знач. сказ. безл. разг. (хорошо) хуб, нағз; добро, что пришлй нағз шуд, ки омадед
  2. в знач. утв. частицы уст. (ладно) хуб, майлаш, маъқул
  3. в знач. усл. союза (если бы ещё) кошки, агар; добро бы он сам вйдел,. а то ему кто-то рассказал об этом кошки худаш медид, ва ҳол он ки касе инро ба вай нақл кардааст <> добро пожаловать! хуш омадед!, хайра мақдам!
  с уст. (название буквы «д») номи қадимаи ҳарфи «д»

  Русско-таджикский словарь > добро

 • 18 ездить

  несов.
  1. рафтан, рафтуо (гардиш, сафар) кардан (савора); ездить верхом савора гардиш кардан; на работу он ездит на троллейбусе вай ба кор бо троллейбус меравад
  2. ронда (идора карда) тавонистан; он хорошо ездит на мотоцикле вай мотосиклро нағз ронда метавонад
  3. рафтан, омадан; он часто ездит к нам вай тез-тез ба хонаи мо омада меистад
  4. перен. разг. лағжидан, ғеҷидан; подпруга не подтянута, и седло ездит аил таранг кашида нашудааст, зин мелағжад <> ездить верхом на ком-л. касеро хар карда савор шудан

  Русско-таджикский словарь > ездить

 • 19 ехать

  несов.
  1. рафтан сафар кардан (савора); ехать верхом [на лошади] аспакӣ (аспсавор) рафтан; ехать на машине мошинсавор рафтан
  2. рафтан, ҳаракат кардан; сани ехали по хорошо расчищенной дороге чана бо роҳи нагз тозашуда мерафт
  3. рафтан, баромада рафтан, ба сафар баромадан (савора); мы едем в экспедицию мо ба экспедиция меравем
  4. перен. разг. лағжидан, [аз ҷо] беҷо шудан, дур шудан; на льду ноги так и едут в разные стороны дар болои ях пой ба ҳар тараф мелағжад <> дальше ехать некуда аз ин бадтар намешавад; ехать на своих [на] двоих пиёда рафтан; улита едет, да когдато будет погов. кай, ки думи шутур ба замин расад; бузак, бузак, намур, ки баҳор меояд

  Русско-таджикский словарь > ехать

 • 20 желудок

  м меъда; на голодный желудок бо шиками гурусна, бо дили наҳор; несварение желудка вайронии ҳозима, заъфи меъда; расстройство желудка исҳол, дарунравӣ; засорить желуд ок меъдаро вайрон кардан; желудок хорошо работает (варит) меъда нағз кор мекунад

  Русско-таджикский словарь > желудок

См. также в других словарях:

 • хорошо —   хорошо/ …   Правописание трудных наречий

 • ХОРОШО — 1. Нареч. к хороший в 1 знач. Хорошо работает. Хорошо пишет. Хорошо поет. Хорошо ответить. Хорошо одеваться. Хорошо поступить. Хорошо вести себя. Хорошо относиться к кому н. Хорошо чувствовать себя. Хорошо закусил. Хорошо сделаешь, если поедешь.… …   Толковый словарь Ушакова

 • хорошо — сказ., употр. сравн. часто 1. Когда вы говорите, что где либо хорошо, вы имеете в виду, что вам там нравится. Хорошо на улице весной! | У них дома очень хорошо. 2. Когда вы говорите, что вам хорошо, вы имеете в виду, что вы довольны, здоровы,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • хорошо — • хорошо вооруженный • хорошо вооружить • хорошо вооружиться • хорошо запомнить • хорошо знакомый • хорошо знать • хорошо известно • хорошо известный • хорошо кормить • хорошо осознать • хорошо охранять • хорошо помнить • хорошо понять …   Словарь русской идиоматики

 • Хорошо!! — Альбом Гражданской обороны Дата выпуска 1987, 1996, 2006 Записан 1987 Жанр Панк рок Длител …   Википедия

 • хорошо — кончиться хорошо, поставить себя хорошо.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. хорошо неплохо, недурно, недурственно, славно, ладно, здорово, важно, важнецки, мирово, хоть куда …   Словарь синонимов

 • хорошо — 1. ХОРОШО, лучше. I. нареч. к Хороший (2, 7 зн.). Х. учиться, плавать, рисовать. Х. относиться к младшему брату. Х. одеваться. Поезд идёт х. II. в функц. сказ. 1. Об окружающей обстановке, доставляющей удовлетворение, наслаждение. Сегодня х. на… …   Энциклопедический словарь

 • хорошо бы — хотелось бы, надо бы, недурно, неплохо, невредно, надо, желательно, желательно бы, не грех, неплохо бы, не мешало бы, недурно бы, не мешает, невредно бы, вот бы, нелишне Словарь русских синонимов. хорошо бы нареч, кол во синонимов: 16 • вот бы… …   Словарь синонимов

 • хорошо же — смотри, смотри у меня, погоди же Словарь русских синонимов. хорошо же нареч, кол во синонимов: 3 • погоди же (13) • …   Словарь синонимов

 • хорошо́ — хорошо, нареч.; в знач. сказ …   Русское словесное ударение

 • Хорошо — I нескл. ср. Отметка, оценивающая знания, умения, навыки учащихся как вполне удовлетворительные. II нареч. качеств. 1. Обладая положительными качествами или свойствами. Ant: плохо отт. Обладая необходимым мастерством, умением. отт. Так, как… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»