Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

от чего

 • 1

  мест.
  1. что:
  1) обозначает вопрос о предмете, явлении, признаке и т.п. Nə görürsünüz? что вы видите? nə almışsınız? что вы купили? nəyin çatmır? чего у тебя не хватает? nəyin yoxdur? чего у тебя нет? nəyə baxırsan? на что ты смотришь? nəyə gülürsən? что ты смеёшься? səbəbini nədə görürsən? в чём видишь причину? nədən danışmırsan? отчего молчишь? nədən utanırsan? отчего стыдишься? nədən qorxursan? чего ты боишься? nədən istifadə edirsiniz? чем вы пользуетесь? nə ilə maraqlanırsınız? чем вы интересуетесь? nədən korluq çəkirsiniz? в чём вы нуждаетесь?
  2) употребляется в вопросительных конструкциях и выражает значение “почему?”. Nə baxırsan? что смотришь? nə qorxursan? что боишься? nə uzanmısan, qalx! что ты лежишь, встань!
  3) служит для обозначения вопроса о действии, состоянии, положении и т.п. кого-л., чего-л. Siz burada nə edirsiniz? что вы тут делаете? nə yatırsan? что ты спишь?
  4) в риторических вопросах. Bundan yaxşı nə ola bilər? что может быть лучше этого? bundan pisi nə ola bilər? что может быть хуже этого?
  5) употребляется как вопрос, когда собеседник недослышал, недостаточно понял и переспрашивает. Eşitmədim, nə dedin? я не расслышал, что ты сказал? nə oxuyursan? nə? что читаешь? что?
  6) выражает вопрос о размере цены; сколько, какую сумму? Bu şeyə görə məndən nə alacaqsan? что ты возьмёшь с меня за эту вещь?
  7) в риторических вопросах и восклицательных предложениях с отрицанием обозначает: всё без исключения, очень многое. Əlindən nə gəlmir чего он только не умеет, stolun üstündə daha nə yox idi чего только не было на столе
  8) употребляется в сочет. с именами существительными и личными местоимениями в форме направительного надежа (yönlük hal) и выражает значение “кому какое дело”. Mənə nə! какое мне дело! sənə nə! какое тебе дело!
  2. кто (выражает вопрос о живых существах, кроме человека). Bax, nə uçur? смотри, кто летит? (о птице); çayda nə tutdun? кого поймал в реке? (о рыбе); nə mələyir? кто блеет?
  3. какой:
  1) означает вопрос о качестве, свойстве чего-л. Kostyum nə rəngdədir? какого цвета костюм? uşaq nə boydadır? какого роста ребёнок?
  2) в риторических вопросах означает полное отрицание чего-л. Məndən nə müəllim? какой из меня учитель? səndən nə директор? какой же из тебя директор? burada nə danışıq ola bilər? какие тут могут быть разговоры? səndən mənə nə dost? какой же ты мне друг?
  3) в риторических вопросах выражает восторг, удивление и т.п. Ah, nə gözəl axşam(-dır) ах, какой прекрасный вечер; Ah, nə gözəl mənzərə (-dır) ах, какой красивый вид
  4. nəyi(n)-dir kim кто: употребляются для выражения вопроса: кем приходится? Bu uşaq sənin nəyindir? кто тебе этот ребёнок? bu kişi sənin nəyindir? кто тебе этот мужчина? bu sənin nəyindir? кто он тебе?
  5. nəyi kimin употребляется для выражения вопроса кто родился (родилась) у кого. Qonşunun nəyi olub? кто родился у соседки?
  6. nələr чего-чего не …, что только не …, чего только не … В риторических вопросах имеет значение: очень много, большое количество. Nələr görməmişik! чего только мы не видали! nələr danışmırlar! чего только не говорят! stolun üstündə nələr yox idi! чего только не было на столе! nələr eləmirdilər! чего-чего не делали!
  7. в сочет. Nə isə что-то. Nə isə burada xoşuma gəlmir что-то здесь мне не нравится, nəyi isə demir чего-то он не договаривает, nədənsə narazıdır чем-то он недоволен
  8. nədir:
  1) что такое. Həyat nədir? что такое жизнь? bu nədir? что это такое?
  2) какой. Gəlməkdə məqsədi nədir? какова цель его приезда? xeyri nədir? какая польза? mənası nədir? какой смысл (смысл-то какой)? əsası nədir? какое основание?; nə bilim не могу знать, не знаю; nə borcuma (borcuna) мне-то что, мне какое дело; nə desən çıxar kimdən, nədən всё можно ожидать от кого, от чего; nə isə словом, одним словом, короче говоря; nə qədər: 1. сколько. Nə qədər çalışdımsa … сколько ни старался …; 2. как. Nə qədər xoşbəxtəm! как я счастлив!; nə vaxt? когда?; nə səbəbə? почему?; nə üçün? зачем?; nə cür?:
  1. как. Nə cür istəsəm … как захочу …
  2. какой. Nə cür adamsan! какой ты человек!; nə haqda? о чём?; nə haqdasa о чём-то; nə ağına baxır, nə bozuna без разбору, не обращая внимания ни на что; nə baş verib? что произошло? что случилось?; nə baş verirsə-versin что бы ни случилось; nə başını ağrıdım короче говоря; nə böyük işdir (ki) ирон. мудрёное дело, большое дело; nə böyük şeydir невелика премудрость; nə var … подумаешь, велика важность; nə var, nə yox что нового, что хорошего; nə vaxt keyfi qalxır (gün üstünə doğur) когда находит такое настроение (такой стих) на кого-л.; nə vaxta qədər до каких пор; nə vermisən ala bilmirsən? что ты пристал к кому; nə vecimə (nə vecinə) до лампочки мне, ему и т.д.; nə qədər başın salamatdır пока ты живой …; nə qədər deyirsən хоть отбавляй; nə qədər istəyirsə (istəyirsən):
  1) сколько душе угодно
  2) сколько влезет; nə qədər istəsəmdə (istəsən də, istəsə də və i. a.) при всем моём (твоём, его и т.д.) желании; nə qədər ki …, до тех пор, пока …; nə qədər olmasa как-никак; nə qoyub, nə axtarırsan! о чём ты говоришь! nə deyəsən что тут скажешь; что могу сказать; nə deyirsən de … что ни говори …; nə dərdi var какая забота кому; nə dərdimə qalıb не моя забота; nə doğrasan (tökərsən) aşına, o da çıxar qaşığına что в кашу положишь, то ложкой и возьмёшь, как аукнется, так и откликнется; nə edəsən? что поделаешь? ничего не поделаешь; nə edəcəyini bilmir сам не знает, что делает; nə eləsə yeri var поделом кому; nə yaxşı! как хорошо! nə yaxşı ki … хорошо, что …; nə yemisən turşulu aş поделом наказан, поделом получил; nə ki var всё, что есть; nə yuvanın quşudur что за птица (птичка); məndə (səndə, onda и т.п.) nə gəzir откуда быть чему у кого; əlinə nə gəldi: 1. что попало; 2. чем попало; nə günə qalıb до чего дожил, до чего дошёл; nə lazım? к чему? на что?; nə münəsibətlə с какой стати, в связи с ч ем; nə olaydı хотя бы; nə olar ki … əgər что случится, если …; nə olsun ki? что из того? ну и что; nə olub? в чём дело?; nə olur olsun (nə olursa olsun):
  1. будь, что будет
  2. безразлично что
  3. во что бы то ни стало; nə təhər как, каким образом; nə təhər olsa как бы то ни было; как-никак; nə fayda … какая польза; nə çarə? чем поможешь?; nə cür var как есть; nə cür gəldi как попало; nə üçün və nəyə görə? отчего и почему?; nə üçünsə почему-то; nə üzlə с каким лицом (появиться, показаться); nə var ki, nə alasan нечего взять с кого-л.; nəyimə gərəkdir на что мне нужно; nəyimiz əskikdir kimdən сами с усами; nəyin bahasına olursa olsun во что бы то ни стало, любой ценой; nəyimə (nəyinə) gərəkdir на что мне (тебе, ему и т.п.) нужно; əlimdən nə gəlir что я могу поделать; əlindən nə gəlir что ты умеешь (он умеет) делать; heç nədən ни за что; ни за что ни про что; nə oldu, … чуть что, …; sözün nədir? что хочешь этим сказать? bütün bunlar nə deməkdir? что всё это значит?

  Azərbaycanca-rusca lüğət >

 • 2 çıxmaq

  1
  глаг.
  1. выходить, выйти:
  1) уйти откуда-л., оставить пределы чего-л. Evdən çıxmaq выйти из дому, kabinetdən çıxmaq выйти из кабинета, arxa qapıdan çıxmaq выйти через чёрный ход, pəncərədən çıxmaq выйти через окно, cəld çıxmaq выйти быстро, gizlincə çıxmaq выйти тайком
  2) отправляться (о движении транспортных средств в соответствии с расписанием). Qatar saat 20.00-da çıxır поезд выходит (отправляется) в 20.00 часов
  3) прийти куда-л., оказаться где-л., появиться, показаться. Küçəyə çıxmaq выйти на улицу, həyətə çıxmaq выйти во двор, havaya çıxmaq выйти на воздух, metroya çıxmaq выйти к метро, səhnəyə çıxmaq выйти на сцену
  4) отправиться с какой-л. целью, обозначенной существительным. Kəşfiyyata çıxmaq выйти на разведку, gəzintiyə çıxmaq выйти на прогулку, ova (şikara) çıxmaq выйти на охоту, ərzaq almağa çıxmaq выйти за продуктами, həkim dalınca çıxmaq выйти за врачом
  5) перен. перестать участвовать в чём-л., выбить из состава чего-л., перестать быть членом чего-л. Döyüşdən çıxmaq выйти из боя, oyundan çıxmaq выйти из игры, komissiyanın tərkibindən çıxmaq выйти из состава комиссии
  6) покинуть что-л., прекратить своё пребывание где-л. Məktəbdən çıxmaq выйти из школы, xəstəxanadan çıxmaq выйти (выписаться) из больницы
  7) показаться из земли; взойти (о растениях). Ot çıxıb травка взошла
  8) перестать находиться в как ом-л. положении, состоянии. Böhrandan çıxmaq выйти из кризиса, itaətdən çıxmaq выйти из повиновения, nəzarətdən çıxmaq выйти из-под контроля, tabelikdən çıxmaq выйти из подчинения, təsir altdan çıxmaq выйти из-под влияния, hövsələdən çıxmaq выйти из терпения, çətin vəziyyətdən çıxmaq выйти из затруднительного положения
  9) быть выпущенным, изданным. Çapdan çıxmaq выйти из печати, jurnalın birinci nömrəsi (sayı) çıxıb вышел первый номер журнала, ekranlara çıxmaq выйти на экраны
  10) быть принятым, объявленным, изданным. Hökumətin yeni qərarı çıxıb вышло (принято) новое постановление правительства
  11) достичь какого-л. положения, стать кем-л. в результате занятий, труда и т.п. Əlaçı çıxmaq выйти в отличники
  12) стать кем-л. в результате развития, обучения, труда и т.п., получиться. Onlardan yaxşı futbolçu çıxacaq из них выйдут хорошие футболисты, səndən müəllim çıxar из тебя выйдет учитель (педагог)
  13) получиться в результате какой-л. работы над чем-л. Bu parçadan iki kostyum çıxar из этого материала выйдет два костюма
  14) произойти откуда-л., из какой-л. среды. O, müəllim ailəsindən çıxıb он вышел из семьи учителя, biz hamımız xalq içərisindən çıxmışıq мы все вышли из народа (из гущи народной), aşağı təbəqədən (zümrədən) çıxmaq выйти из низов
  15) израсходоваться, истратиться. Avadanlıq almağa zavodun 50 milyon manatı çıxdı на покупку оборудования у завода вышло 50 миллионов манатов; Kitaba çoxlu pulum çıxdı на книги у меня вышло очень много денег
  16) оканчиваться, истекать (о сроке, времени). Mart çıxdı март вышел
  17) только в 3-л. выдвинуться (о деталях, частях механизмов)
  18) допустить сбой в чём-л., нарушая целостность, ритмичность, установленный порядок. Rejimdən çıxmaq выйти из режима, cədvəldən (kənara) çıxmaq выйти из расписания, qrafikdən çıxmaq выйти из графика
  19) оказаться шире какой-л. области знания, деятельности, норм и т.п. Hüdudlarından kənara çıxmaq nəyin выйти за пределы чего
  20) получиться, быть решённым, поддаться решению. Məsələ çıxdı задача вышла (получилась)
  21) появиться где-л. для какой-л. деятельности, для участия в чём-л. Kürsüyə çıxmaq выйти на трибуну, rinqə çıxmaq выйти на ринг, dünya meydanına çıxmaq выйти на мировую арену
  22) установить связь, контакты, завязать какие-л. отношения с кем-л. Efirə çıxmaq выйти в эфир:
  1) начать радио- или телепередачу; транслироваться (о передачах)
  2) установить радиосвязь с кем-л., с чем-л.:
  3) действовать, работать (о радиопередатчике)
  23) только в 3-л. становиться видным, видимым, заметным, выступать из чего-л., из-под чего-л. Qaranlıq (zülmət) içindən çıxmaq выходить из мрака
  24) взять какое-л. направление, курс при движении, начать движение в соответствии с заданным направлением. Orbitə çıxmaq выходить на орбиту (о космонавтах и космическом корабле)
  25) приводить, выводить куда-л. (о дороге, тропинке и т.п.). Küçənin bir ucu çaya çıxır улица одним концом выходит к реке
  26) быть обращённым куда-л., расположенным с какой-л. стороны (о двери, окне, фасаде дома и т.п.). Evin pəncərələri küçəyə çıxır (baxır) окна дома выходят на улицу
  27) стать победителем, лидером и т.п. в чём-л. или занять какое-л. место. Qalib çıxmaq выйти победителем, birinci yerə çıxmaq выйти на первое место
  28) только в 3-л. получиться в процессе какой-л. деятельности, в результате труда и т.п. Layihə əla çıxıb проект вышел превосходно; əlindən çıxıb kimin вышло из рук кого, чьих; xeyir (fayda) çıxmır nədən пользы (выгоды) не выходит из чего, heç bir şey çıxmır ничего не выходит
  29) разг. получиться в результате чего-л. как следствие чего-л., оказаться. Günahkar çıxmaq выйти виноватым, haqlı çıxmaq выйти правым
  30) с придат. изъясн. выходит, что. Belə çıxır ki, təkcə sən yaxşı işləyirsən выходит, что только ты хорошо работаешь
  2. выезжать, выехать:
  1) уехать за пределы чего-л., куда-л., отправиться на каком-л. виде транспорта из одного места в другое. Şəhərdən çıxmaq выехать их города, stansiyadan çıxmaq выехать со станции, avtobusla çıxmaq выехать автобусом (на автобусе), qatarla çıxmaq выехать поездом (на поезде), səhər tezdən çıxmaq выехать ранним утром, cədvəl üzrə axşam saat 8-də çıxmaq выехать в 8 вечера по расписанию, maşın həyətdən çıxdı машина выехала со двора
  2) двигаясь откуда-л., прибыть куда-л. (на машине, лошади и т.п.). Qarajdan çıxmaq выехать из гаража, döngədən çıxmaq выехать из-за поворота, tuneldən çıxmaq выехать из туннеля, onlar şose yoluna çıxdılar они выехали на шоссе (шоссейную дорогу)
  3) уехать, отправиться с какой-л. целью. Ezamiyyətə çıxmaq выехать в командировку, onlar maşınla avadanlıq dalınca çıxıblar они выехали на машине за оборудованием, hər il yaylağa çıxırdıq каждый год мы выезжали на дачу
  4) оставить, покинуть прежнее местожительство. O, Azərbaycandan iyirmi il bundan əvvəl çıxıb он выехал из Азербайджана двадцать лет тому назад, bu mənzildən keçmiş sakinlər 2 gündür ki çıxıb из этой квартиры прежние жильцы выехали два дня тому назад
  3. вылетать, вылететь откуда-л.:
  1) вырываться откуда-л. наружу или куда-л. Kolların arasından bir dəstə quş çıxdı из кустов вылетела стайка птиц
  2) отправляться в полёт, направляться куда-л. воздушным транспортом. Təyyarə axşam saat 900-da çıxır самолёт вылетает в 900 вечера, aerodromdan çıxmaq вылетать с аэродрома
  3) только 3-л.: вырвавшись откуда-л., стремительно подняться в воздух (о снаряде, пробке и т.п.). Tıxac butulkanın ağzından çıxdı пробка вылетела из горлышка бутылки
  4) вырываться откуда-л. наружу (о пламени, клубах дыма, пыли и т.п.). Şkafın arxasından toz burumları çıxırdı из-за шкафа вылетали клубы пыли, sobanın içindən qığılcımlar çıxırdı из печи вылетали искры
  5) разг. стремительно выбежать, выехать, выплыть откуда-л. Biz tez küçəyə çıxdıq мы сразу вылетели на улицу
  4. вылезать, вылезть:
  1) выбраться откуда-л. куда-л. ползком, цепляясь ногами и руками. Yarğandan çıxmaq вылезать из оврага, çalanın dibindən (içindən) çıxmaq вылезать из дна воронки
  2) разг. выходить (из вагона, машины и т.п.)
  3) разг. пробираясь, выбираясь с трудом, медленно выходить откуда-л. Anbardan çıxmaq вылезть из кладовой
  4) с трудом, с напряжением выходить из каких-л. затруднений. Borcdan çıxmaq (qurtarmaq) вылезть из долгов
  5) показаться наружу; высунуться, выбиться. Divanın yayları çıxıb пружины в диване (дивана) вылезли
  6) перен. неожиданно выявиться (о чём-л. нежелательном). Üzə çıxdı вылезло наружу что
  5. выползать, выползти:
  1) ползя, появиться откуда-л., где-л. (о насекомых, пресмыкающихся и т.п.). Kolun içindən ilan çıxdı из куста выползла змея, almanın içindən qurd çıxdı из яблока выполз червяк
  2) выбраться откуда-л. куда-л. ползком (о людях, животных)
  3) только в 3-л. перен. простореч. объявляться, начинать проявлять себя (обычно о ворах, бандитах и т.п.). Oğrular zibil çalalarından çıxdılar воры выползли из мусорных ям
  6. выбиваться, выбиться:
  1) с трудом выбраться, выйти откуда-л.; вырваться. Mühasirədən çıxmaq выбиться (выбраться) из окружения, maşın palçıqdan (zığdan) çıxdı машина выбралась из грязи
  2) только в 3-л.: вырываться откуда-л. вверх, наружу (о струе воды, пара). Zavod borularından alov və tüstü burumları çıxırdı из заводских труб клубами вырывался чёрный дым и пламя
  3) высунуться (о заправленной во что-л. одежде). Qalstuku pencəyin altından çıxıb kimin галстук у кого, чей выбился из-под пиджака
  4) разг. нарушить установленное расписание, график. Qrafikdən çıxmaq выбиться из графика
  7. выбираться, выбраться:
  1) выбиться 1
  2) влезать, влезть наверх; взобраться. Dağa çıxmaq выбраться на гору, evin damına çıxmaq выбраться (залезть, влезть) на крышу
  3) покинуть кабину, повозку или какое-л. небольшое (тесное или узкое) помещение. Maşının kabinəsindən güclə çıxmaq выбраться с трудом из кабины машины
  4) удалиться из опасного, труднопроходимого и т.п. места. Buralar tayqa meşələridir, girən çətin çıxar леса здесь – тайга, зайдешь – нескоро выберешься
  5) перен. разг. с трудом преодолеть какое-л. состояние, освободиться от него. Əngəldən (cəncəldən) sağ salamat çıxmaq благополучно выбраться из передряг, tilsimdən çıxmaq выбиться из заколдованного круга
  8. вырываться, вырваться:
  1) выдернуться, вытащиться. Diş çıxdı зуб вырвался
  2) рывком, силой освободиться от чьих-л. рук. Əlindən çıxmaq kimin вырваться из рук кого, чьих
  2) силой, преодолев препятствия, освободиться, спастись. Azadlığa çıxmaq вырваться на свободу (на волю)
  3) уйти вперёд, обогнать. İrəli çıxmaq вырваться вперёд (опередить кого-л., что-л. в чём-л.)
  9. вытаскиваться, вытащиться; извлечься, выниматься, вынуться (обычно о чём-л. укреплённом, застрявшем, вонзившемся). Mıx divardan çətin çıxdı гвоздь с трудом вытащился из стены, açar qıfıldan çıxmır ключ из замка не вынимается, xəncər qınından asan çıxır кинжал легко вынимается из ножен
  10. всходить, взойти:
  1) идя, подняться куда-л., на какое-л. возвышение. Dağın zirvəsinə çıxmaq взойти на вершину горы, evin artırmasına çıxmaq всходить на крыльцо дома, pilləkənlə (nərdivanla) çıxmaq всходить по лестнице (по трапу)
  2) только в 3-л.: появиться, подняться над горизонтом (о небесных светилах). Gün çıxdı солнце взошло
  3) только в 3-л.: проросши, показаться на поверхности почвы (о растениях). Cücərtisi çıxıb nəyin ростки чего взошли; gedib çıxmaq, başlanğıcını götürmək восходить (иметь своим началом что-л., вести своё происхождение от кого-л., чего-л.). Bu ölkələrlə bizim siyasi və iqtisadi əlaqələrimiz XV əsrə gedib çıxır наши политические и экономические связи с этими странами восходят к XV веку
  11. взбираться, взобраться (преодолевая трудности, забраться наверх, влезть на что-л.). Ağaca çıxmaq взобраться (залезть, забраться) на дерево, evin damına çıxmaq взобраться (залезть) на крышу дома, dağa çıxmaq взобраться на гору
  12. разг. подниматься, подняться (переместиться куда-л. вверх; взойти). Yuxarı mərtəbəyə çıxmaq подняться на верхний этаж, kürsüyə çıxmaq подняться на трибуну; liftlə çıxmaq подниматься на лифте
  13. выступать, выступить:
  1) выйти вперёд, отделившись от других. Ortasına çıxmaq nəyin выступить на середину чего
  2) выйти, сняться со своей стоянки, отправиться (в поход, в путь и т.п.). Yürüşə çıxmaq выступить в поход
  3) выйти из своих границ, за свои пределы (о реке, воде и т.п.). Çay tez-tez sahilindən çıxır река часто выступает из берегов
  14. сходить, сойти:
  1) оставить какое-л. место, перейдя на другое или перейти с одного пути на другой. Yoldan çıxmaq сойти с дороги
  2) соскочить, сместиться при движении с предназначенного места. Qatar relsdən çıxdı поезд сошёл с рельсов
  3) сорваться, стать высказанным. Dilindən çıxmaq kimin сойти с языка у кого
  4) перестать использоваться (о пьесах), демонстрироваться (о фильмах). Repertuardan çıxmaq сойти с репертуара
  15. сниматься, сняться:
  1) отделиться, открепиться, соскочить (о чём-л. насаженном, навешенном). Qapı həncamadan çıxdı дверь снялась с петель
  2) стащиться (об одежде, обуви). Çəkmə asanlıqla çıxdı сапог сам легко снялся
  3) перестать числиться в каких-л. списках. Uçotdan çıxmaq сняться с учёта
  16. выбывать, выбыть:
  1) покинуть прежнее местожительство или местопребывание; выехать. Biz hələ oradan çıxmamış güclü yağış başladı мы ещё не успели выбыть оттуда, как хлынул сильнейший дождь
  2) переставать числиться где-л., оставить службу, занятие и т.п. O, məktəbdən xəstəliyinə görə çıxdı он выбыл из школы по болезни, yarış iştirakçıları siyahısından çıxmaq выбыть из числа участников соревнований, uduzan turnirdən çıxırdı проигравший выбывал из турнира
  17. вывихиваться, вывихнуться (сместиться – о суставе, об отдельных костях). Qolu çıxıb kimin рука вывихнулась у кого, вывихнул себе руку кто
  18. прорезываться, прорезаться:
  1) появиться на поверхности десны (о растущих зубах). Körpənin dişləri çıxır у младенца прорезываются зубы
  2) прорасти. Tumurcuqların içərisindən yarpaqcıqlar çıxıb из почек прорезались листочки
  19. разг. вскочить, выскочить (неожиданно появиться, возникнуть на поверхности чего-л. – о прыщах, нарывах и т.п.). Onun burnundan sızanaq çıxıb у него на носу вскочил прыщик, gözündən itdirsəyi çıxıb kimin на глазу у кого вскочил (появился) ячмень, alnından çiban çıxıb kimin на лбу у кого выскочил (вскочил) чирей
  20. добываться (извлекаться из недр земли – о полезных ископаемых). Qızıl çıxır harada, haradan добывается золото где, bu ərazidən yüksəkkeyfiyyətli neft çıxır на этой территории добывается высококачественная нефть
  21. разг. производиться, выпускаться (вырабатываться, изготовляться – о станках, машинах, оружии и т.п.)
  22. разг. появляться, появиться:
  1) быть изобретённым. Bu maşının yeni modeli çıxıb появилась новая модель этой машины, tüfəng hansı əsrdə çıxıb? в каком веке было изобретено (появилось) ружьё?
  2) выйти в свет, быть опубликованным. Qəzetdə lüğətimiz haqqında məkələ çıxıb в газете появилась статья о нашем словаре
  23. найтись, обнаружиться, оказаться. İtirilmiş kitab şkafdan çıxdı утерянная книга нашлась в шкафу
  24. доходить, достигать, достигнуть какого-л. уровня, предела, высоты и т.п., быть на каком-л. уровне, пределе, высоте и т.п. Orada qar dizə çıxır снег там по колено (доходит до колена), palçıq qurşağa çıxır harada грязь (болото) по пояс (доходит до пояса) где
  25. получаться, получиться, удаваться, удаться; выйти. Bundan heç nə çıxmaz из этого ничего не получится, fotoşəkil yaxşı çıxıb фотография получилась хорошо
  26. кончаться, кончиться, быть на исходе (о месяце, временах года). Qış çıxdı зима кончилась (прошла)
  27. дотянуть, дожить. Yaza çıxmaq:
  1) дожить до весны
  2) перезимовать благополучно (о скоте); sabaha (səhərə) çıxmaq дожить до утра; yüzə çıxmaq дожить до ста
  28. последовать, получиться. Cavab çıxmadı kimdən ответа не последовало от кого, xəbər çıxmadı kimdən вестей нет от кого
  29. считать, счесть, признавать, признать, воспринимать кого кем, каким, отнести к числу кого. Öldüyə çıxmaq kimi считать умершим (погибшим) кого
  30. оказываться, оказаться (предстать, явиться на деле, в действительности каким-л., кем-, чём-л.). Qohum çıxmaq оказаться родственником, tanış çıxmaq оказаться знакомыми, doğru çıxmaq оказаться правильным, sözləri yalana çıxdı kimin слова чьи оказались ложью, haqlı çıxmaq оказаться правым, düşmən çıxmaq оказаться врагом, satqın çıxmaq оказаться предателем
  31. оставить (уйти от кого-л., прекратить совместную жизнь, покинуть, бросить; развестись с кем-л. – о женщине). Arvad ərindən çıxdı женщина (жена) развелась с мужем
  ◊ ağ günə çıxmaq дожить до счастливых дней (лучших времён), дождаться счастливых дней (лучших времён); ağzından çıxmaq: 1. вырваться из уст неожиданно для себя, выболтать; 2. упустить что-л. (очень выгодное, полезное и т.п.); ağlı başından çıxmaq сходить, сойти с ума; ağlından çıxmaq выходить, выйти из головы (забываться, забыться, ускользнуть из памяти), adam arasına çıxmaq выйти в люди (после долгих усилий занять высокое положение в обществе, в жизни); adı çıxmaq приобретать, приобрести славу, известность; adı pisə çıxmaq приобрести дурную славу; cığırından çıxmaq (yolundan çıxmaq) выходить, выйти из колеи; перестать вести привычный образ жизни; altından çıxmaq избавиться, покончить с чем-л.; одолеть, преодолеть что-л.; суметь расплатиться (с долгами); aradan çıxmaq
  1) дать стрекача (стремительно убежать)
  2) выйти из игры; acığını çıxmaq kimdən, nədən сорвать сердце (злость) на ком; başı çıxmaq nədən знать (понимать) толк, смыслить, разбираться в чём; başına çıxmaq:
  1) садиться (сесть) на голову кому
  2) ударить в голову (о спиртных напитках); başından (yadından) çıxmaq выходить, выйти (вылететь) из головы (забываться, забыться); başından (ağlından) çıxmamaq не выходить из головы (из ума) чьего, кого; bərkdənboşdan çıxmaq пройти тяжкие испытания; bəxtinə çıxmaq kimin выпасть на счастье кому; boğaza çıxmaq быть по горло (в большом объёме, количестве и т.д. – о чём-л.); borcdan çıxmaq выйти из долгов (рассчитаться с долгами); boşa çıxmaq
  1) пропадать, пропасть даром
  2) дать осечку, выйти осечке (о неудаче, промахе и т.п.); varyoxdan çıxmaq
  1) обанкротиться; см. müflisləşmək
  2) беднеть, обеднеть, истратить, израсходовать всё до последнего; vəziyyətdən çıxmaq выходить, выйти из положения (суметь избавиться от затруднений); qabağa çıxmaq выходить, выйти, выступать, выступить вперёд; qabağına çıxmaq kimin, nəyin:
  1) выходить, выйти на встречу к ому, ч ему
  2) принимать, принять вызов кого, чьего; быть готовым потягаться с кем; qabıqdan çıxmaq см. dəridən-qıbıqdan çıxmaq; qarşı çıxmaq kimə, nəyə:
  1) бороться против кого, чего
  2) выступать, выступить против кого
  3) противопоставить себя к ому, чему; qələmindən çıxmaq выйти из-под пера кого, чего; быть написанным, созданным к ем; daşdan çıxmaq в сочет. çörəyi daşdan çıxır kimin с трудом зарабатывает кто себе на хлеб насущный; dəridən-qabıqdan çıxmaq из кожи (вон) вылезть (стараться изо всех сил); dönük çıxmaq оказаться изменником по отношению к кому-, к чему-л., оказаться отщепенцем; əvəzini çıxmaq nəyin
  1) брать, взять реванш, отреваншироваться. Məğlubiyyatin əvəzini çıxmaq взять реванш за поражение
  2) мстить, отомстить кому-л. за кого-л., что-л.; əli boşa çıxmaq остаться с носом, потерпеть неудачу в чём-л.; əlindən çıxmaq:
  1) упустить кого, что
  2) лишиться кого, чего; ərşə çıxmaq (səsi, naləsi, fəryadı) вопить; неистово кричать; istefaya çıxmaq выйти (уйти) в отставку, подать в отставку; yaddan çıxmaq забываться, забыться, быть забытым; yadından, yaddaşından çıxmaq kimin
  1) выйти, вылететь из памяти (из головы) кого, чьей, забыться
  2) забыть кого, о ком, что, о чём; yoldan çıxmaq сбиваться, сбиться с (правильного) пути; yoxa çıxmaq исчезнуть бесследно, пропасть без вести; как (будто, словно) в воду кануть; kənara çıxmaq nədən выходить, выйти за пределы чего; geyimdən çıxmaq обноситься (износить, потрепать свою одежду, обувь); gözləri kəlləsinə çıxdı kimin глаза полезли на лоб; güllə kimi çıxmaq haradan,haraya вылететь пулей откуда, куда; özündən çıxmaq выходить, выйти из себя (потерять самообладание); sahilindən çıxmaq выходить, выйти из берегов (разлиться – о реке); səs-soraq çıxmadı kimdən, nədən ни звука, ни слуха; ни слуху, ни духу о ком, о чём (нет никаких известий); səhərə çıxmaq дожить до утра; sınaqdan çıxmaq выйти из испытаний, выдержать труднейший экзамен, тяжёлое испытание; sıradan çıxmaq выходить, выйти (выбыть) из строя; стать недействующим, негодным, неработоспособным; sözündən çıxmaq kimin ослушаться кого; sudan quru çıxmaq выходить, выйти сухим из воды (остаться безнаказанным); təqaüdə (pensiyaya) çıxmaq выйти (уйти) на пенсию (перестать работать, служить, получая пенсию); üzə çıxmaq всплыть на поверхность, наружу, выйти наружу, обнаруживаться, обнаружиться; hüdudlarından kənara çıxmaq nəyin выходить, выйти за пределы чего; xatirindən çıxmaq см. yadından çıxmaq kimin; xəyalından çıxmaq kimin см. xatirindən çıxmaq; xəcalətindən çıxmaq kimin отблагодарить кого (вознаградить чём-л. за какую-л. услугу); cızığından çıxmaq: 1. переходить, перейти границы дозволенного; 2. сбиваться, сбиться с правильного пути
  2
  глаг. вычитать, вычесть:
  1. отнимать, отнять одно число от другого, произвести вычитание. Doqquzdan beş çıxmaq вычесть пять из девяти
  2. удержать какую-л. сумму из денег, предназначенных к выдаче. Qonorardan çıxmaq вычесть из гонорара, maaşdan çıxmaq вычесть из зарплаты, hansı məbləğdən çıxmaq вычесть из какой суммы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çıxmaq

 • 3 göz

  I
  сущ.
  1. глаз:
  1) орган зрения у человека, всех позвоночных. Qara gözlər чёрные глаза, qonur gözlər карие глаза, iri gözlər крупные глаза, ala gözlər голубые глаза, gözün anatomiyası анатомия глаза, göz iltihabı воспаление глаза
  2) взгляд, взор. Mehriban gözlər добрые глаза, qəzəbli gözlər злые глаза, məsum gözlər невинные глаза, yuxulu gözlər сонные глаза, qussəli gözlər грустные глаза
  3) зрение, способность видеть. Gözlərini yormaq утомлять глаза, zəif gözlər слабые глаза, iti göz острый глаз
  4) перен. разг. надзор, присмотр. Uşağın üstündə göz lazımdır за ребёнком нужен глаз
  5) способность видения, присущая человеку благодаря его занятию, профессии. Müəllim gözü учительский глаз, kəşfiyyatçı gözü глаз разведчика, ana gözləri материнские глаза
  2. око:
  1) устар. поэт. глаз. Göz bəbəyi kimi qorumaq беречь как зеницу ока, gözlərimin işığı свет очей моих
  2) поэт. о выразительных глазах (обычно женщины). Qara (ehtiraslı) gözlər черные (страстные) глаза
  3) о способности воспринимать окружающий мир. Sayıq göz бдительное око, tənqidi göz критическое око
  4) о том, что по своему виду и действию напоминает глаз человека. Telekameranın gözü око телекамеры
  3. сглаз, см. gözdəymə
  4. отверстие, дыра, щель. Süzgəcin gözləri отверстия дуршлага
  5. исток (начало течения реки или родника). Bulağın gözü исток родника
  6. ушко (отверстие в тупом конце иглы, в которое продевается нитка). İynənin gözü ушко иголки
  7. отделение (отдельная, обособленная часть чего-л.). Portfelin kiçik gözü маленькое отделение портфеля, şkafın üst gözü верхнее отделение шкафа
  8. разг. комната (в сочет. с кол и ч. числительными). İki gözdən ibarət mənzil квартира из двух комнат
  9. ячейка, ячея (углубление, отверстие, гнездо и т.п. в целой системе подобных). arı şanının gözləri ячеи в сотах, sıx gözlü balıq тору невод с частой ячеей
  10. пролёт (свободное пространство под мостом, от одной опоры до другой). altı gözlu körpü мост с шестью пролетами
  11. тех. лётка (отверствие в доменной печи, через которое выливается чугун или шлак)
  12. чашки (предмет или части предмета, имеющие округлую форму). Tərəzinin gözləri чашки весов
  II
  прил. глазной:
  1. относящийся к глазу (органу зрения). Göz alması (almacığı) глазное яблоко, göz arteriyası глазная артерия, göz yuvası глазная впадина (глазница), göz siniri глазной нерв, göz xəstəlikləri глазные болезни
  2. относящийся к болезням глаза и их лечению. Göz damcıları глазные капли, göz həkimi глазной врач (окулист), göz məlhəmi глазная мазь, göz klinikası глазная клиника; göz bülluru хрусталик, göz qapaqları веки, göz yaşı слеза, göz çəpliyi (çəpgözlük) косоглазие, göz bəbəyi (giləsi) зрачок; gözə görünməyən незаметный; gözdən qaçan незамеченный, недосмотренный; gözləri yaşarmaq прослезиться; gözləri açılma прозрение; gözləri açılmaq прозревать, прозреть:
  1. избавляться, избавиться от слепоты
  2. перен. осознавать, осознать что-л. непонятное; gözləri qamaşmaq ослепляться, ослепиться (лишиться на время способности видеть под влиянием яркого света, блеска); gözlərini qıymaq жмуриться, зажмуриться (прищуривать, прищурить глаза); gözü qalmaq kimdə, nəyə засмотреться (глядя на кого-л., на что-л., увлечься); göz ağartmaq kimə сверкнуть глазами, гневно посмотреть на кого, погрозить кому; göz altından (altınca) baxmaq смотреть, присматривать одним глазом, незаметно наблюдать за кем или за чем; göz atmaq kimə подмигивать, подмигнуть кому; göz aça bilməmək kimdən, nədən не иметь возможности, времени опомниться от чего; dünyaya göz açan gündən со дня рождения, со дня появления на свет; göz açıb yumunca в мгновение ока, в один миг; göz açmağa qoymamaq kimi не дать перевести дух, не дать опомниться кому; göz basmaq kimə подмигивать, подмигнуть к ому; göz baxa-baxa на глазах у всех; göz bəbəyindən artıq qorumaq беречь пуще глаза; göz bərəltmək см. göz ağartmaq; göz verib işıq verməmək kimə не давать прохода (проходу, спуску) кому, не давать ступить (сделать) шагу, не давать ходу кому; göz vurmaq подмигивать, подмигнуть глазом, глазами (делать намёк на что-л.); göz qabağına qoymaq nəyi держать под руками, на открытом месте что; выставлять, выставить напоказ; göz qabağına gətirmək представлять, представить себе (мысленно воспроизвести); fakt göz qabağındadır факт налицо (перед глазами); göz qamaşdırmaq ослеплять, ослепить глаза (блеском, светом); bir göz qırpımında в один миг, в мгновение ока; göz qırpmadan не моргнув глазом; göz qırpmamag: 1. глаз не смыкать, глаз не сомкнуть (не спать совсем); 2. смотреть во все глаза; göz qoymaq kimə, nəyə следить, наблюдать за кем,за чем, вести слежку за кем; göz deşmək колоть глаза кому-л. (вызвать зависть у кого-л.); göz dəyməsin! чтобы не сглазить, как бы не сглазить; göz dəyib kimə сглазили кого (по суеверным представлениям, принести несчастье, болезнь, повредить кому-л. взглядом, дурным глазом); göz dikmək kimə, nəyə
  1. зариться на кого, на что
  2. лелеять надежду, жить с надеждой на кого, на что; gözü doymamaq kimdən, nədən не насытиться кем, ч ем (не удовлетвориться чем-л.); göz dolandırmaq окидывать, окинуть взором, взглядом; göz dolusu с восторгом, с радостью, с воодушевлением; göz dustağı находящийся под надзором; göz eləmək kimə
  1. стрелять глазами
  2. делать глазки кому; göz işlədikcə насколько хватает глаз, куда достаёт глаз; göz yaşı kimi duru прозрачный как слеза; göz yaşı tökmək проливать слёзы; göz yaşı axıtmaq см. göz yaşı tökmək; göz yaşı boğur kimi слёзы подступили к горлу чьему, слезы душат кого; göz yaşına batmaq исходить слезами, утопать в слезах; göz yaşlarını udmaq глотать слёзы (стараться удержать слёзы); göz yaşlarını zorla saxlamaq еле сдерживать слезы, bir damla belə göz yaşı axıtmamaq не пролить ни одной слезы, göz yetirmək kimə, nəyə
  1. присматривать, приглядывать (за ребёнком, за домом, за хозяйством)
  2. вести наблюдение за кем-л., за чем; göz yummaq nəyə закрывать, закрыть глаза на что (не обращать внимания на что); göz yumub açınca см. göz açıb yumunca; göz kəsilmək kimə, nəyə неотступно следить за кем,за чем, глаз не сводить с кого, с чего; göz gəzdirmək: 1. искать глазами, водить взоры; 2. окидывать, окинуть взором; gözgözə baxmaq смотреть друг другу в глаза; göz-gözü görmür ни зги не видно; göz görə-görə у всех на виду; göz olmaq kimə, nəyə присматривать за кем, за чем; göz oxşamaq ласкать глаза; göz önünə qoymaq nəyi ставить что на видное место; что …; göz önünə gətirmək представлять, представить себе; göz tutduqca см. göz işlədikcə; göz ucu ilə baxmaq смотреть краем глаза; göz üstə (gözüm üstə) с удовольствием, готов сделать (вежливое согласие, готовность на предложение или требование сделать что-л.); göz(ümüz) üstə yerin(niz) var всегда рады (рады видеть вас у себя); göz üstə saxlamaq носить на руках; göz çalmaq см. göz vurmaq; göz çıxartmaq: 1. колоть глаза кому-л.; 2. вызывать досаду, раздражение у кого-л.; göz çəkə bilmirsən kimdən, nədən глаз не оторвешь от кого, от чего; göz çəkmək olmur kimdən, nədən взгляд не отрывается от кого, от чего; göz çəkməmək kimdən, nədən глаз не сводить с кого, с чего; gözdə olmaq: 1. следить за кем за чем-л., быть внимательным; 2. быть начеку; gözdən buraxmaq kimi, nəyi терять, потерять из виду, выпускать, выпустить из глаз кого, что; gözdən buraxmamaq kimi, nəyi не спускать глаз с кого, с чего; gözdən qaçırmaq упускать, упустить из виду (из глаз), gözdən qoymamaq см. gözdən buraxmamag не упускать из глаз; gözdən düşmək: 1. впадать, впасть в немилость (в опалу), лишиться авторитета, веса; 2. перестать нравиться (о чем-л.); gözdən pərdə asmaq: 1. делать что-л. для отвода глаз; 2. втирать очки кому-л.; gözdən pərdə asmaq üçün для вида, для отвода глаз, для видимости; gözdən iraq (olsun) не дай бог, боже сохрани! боже упаси!; gözdən uzaq, könüldən iraq с глаз долой, из сердца вон; gözdən iti зоркий; gözdən itirmək терять, потерять из виду; gözdən itmək скрываться, скрыться из глаз, из виду; gözdən yayınmaq улизнуть (незаметно уйти, убежать, скрыться); gözdən keçirilmək просматриваться, быть просмотренным кем-л.; gözdən keçirmək пробежать глазами, просматривать, просмотреть; gözdən salmaq kimi, nəyi ронять кого в глазах кого, чьих; gözdən tük çəkmək быть увёртливым; gözdən uzaq не приведи бог! gözdən uzaq olmaq быть далеко от кого-л.; gözdən çəkilməmək быть перед глазами, маячить перед глазами; gözə batmaq лезть в глаза; gözə dəymək попадаться, попасться на глаза; gözə kül (torpaq) atmaq (sovurmaq, üfürmək) пускать пыль в глаза; gözə gəlmək см. göz dəymək; gözə gətirmək kimi, nəyi сглазить кого, что; gözə girmək стараться быть на виду, на глазах, стараться обратить на себя внимание; gözə pərdə çəkmək (salmaq, tutmaq) см. gözdən pərdə asmaq; gözə görünməmək не показываться, не показывать носа, не попадаться на глаза; gözə sataşmaq см. gözə dəymək; gözünə soxmaq kimin nəyi упрекать, упрекнуть кого в чём; попрекать, попрекнуть кого; gözə soxulmaq лезть в глаза; gözə torpaq atmaq см. gözə kül atmaq; gözə çarpmaq бросаться, броситься в глаза; gözünə (gözlərinə) qaranlıq çökdü потемнело в глазах у кого; gözünün (gözlərinin) kökü saralmaq проглядеть все глаза; gözü (gözləri) ayaqlarının altını görmür возгордился, стал кичливым; gözləri alacalandı kimin широко раскрылись глаза (от испуга, удивления); gözləri alma-armud dərir глаза так и бегают; gözü (gözləri) bərələ qalmaq делать, сделать большие глаза, удивляться, удивиться; gözləri quyuya (dərinə) düşüb глаза ввалились; gözü (gözləri) açılmır kimin nədən некогда опомниться кому от чего; gözü (gözləri), sataşmaq kimə, nəyə замечать, заметить кого, что; gözləri süzülür kimin глаза слипаются, глаза тяжелеют; gözləri qaynayır kimin глаза бегают чьи; gözləri qan çanağına dönüb глаза кровью налились; gözləri (gözü) dörd görür двоится в глазах; gözləri (gözü) ilə yemək kimi есть (поедать, пожирать) глазами кого; gözləri hədəqəsindən çıxdı kimin глаза вышли из орбит чьи; gözləri (gözü) kəlləsinə (təpəsinə) çıxdı глаза на лоб полезли; gözlərindən yuxu tökülür клонит ко сну кого; gözləri yumulur kimin глаза закрываются (слипаются) у кого, спать хочет кто; gözlərindən od yağırdı глаза метали искры; gözləri (gözü) yol çəkir говорится о человеке, который долго смотрит в одну точку, словно ожидая кого-то; gözləri (gözü) qızıb вошёл в азарт, сильно увлёкся; gözləri (gözü) qanla dolub kimin глаза налились кровью у кого; gözləri oynadı kimin глаза у кого разбежались; gözləri (gözü) dörd oldu kimin забеспокоился, заволновался кто; gözləri (gözü) axır:
  1. голова кружится
  2. он под мухой; gözləri bir-birinə sataşmaq встретиться глазами с кем-л.; gözləri ilə süzmək kimi, nəyi обвести взглядом кого, что; gözləri qığılcım saçmaq искриться в глазах; gözlərindən od töküldü kimin искры из глаз посыпались у кого; gözləri çaxmaq çaldı см. gözlərindən od töküldü; gözlərim (gözüm) kor olsun, əgər … лопни мои глаза, если …; gözlərində (gözündə) qığılcım oynamaq см. gözləri qığılcım saçmaq; gözlərindən (gözündən) qan dammaq kimin см. gözləri qan çanağına donmək; gözlərindən (gözündən) od çıxmaq kimin см. gözlərindən qığılcım çıxmaq; gözlərindən oxumaq kimin nəyi читать по глазам чьим, кого что; gözlərindən görmək kimin nəyi видеть по глазам что; gözlərindən (gözündən) pərdə asmaq kimin не замечать, не видеть кого, чего, потерять чувство реального; gözlərinə inanmamaq глазам своим не верить (поверить); gözlərinə (gözünə) kül atmaq kimin пустить пыль в глаза кому; gözlərinə (gözünə) pərdə çəkilmək см. gözündən pərdə asılmaq; gözlərinə (gözünə) qaranlıq çökdü kimin помутилось, потемнело в глазах у кого; gözlərinə (gözünə) batır kim, nə kimin колет глаза кому кто, что; gözlərini (gözünü) tökür см. gözlərinə (gözünə) batır; gözlərini (gözünü) kimin ağzına dikmək смотреть, глядеть в рот кому; gözlərini (gözünü) döymək хлопать глазами; gözlərini bərəltmək kimə, nəyə
  1. таращить, вытаращить; выпяливать, выпялить глаза на кого, на что
  2. гневно смотреть, посмотреть на кого; gözlərini dirəyib baxmaq kimə, nəyə смотреть в упор, пялить глаза на кого; gözlərini dörd açmaq смотреть (глядеть) во все глаза; gözlərini dirəmək (dikmək) kimə, nəyə впиваться, впиться глазами в кого, во что; gözlərini (gözünü) zilləmək kimə, nəyə впиваться, впиться глазами в кого, во что; вперить глаза (взгляд); gözlərini əbədi (həmişəlik) yummaq навеки закрыть глаза, заснуть (уснуть) вечным сном; gözlərini (gözünü) çəkməmək kimdən, nədən не сводить (отводить) глаз с кого, с чего; gözlərini (gözünü) mozol (qabar) eləmək kimin мозолить (намозолить) глаза кому; gözlərini (gözünü) oxşamaq kimin ласкать взор к ому, радовать глаз ч ем; gözlərini (gözünü) xarab etmək (çox işləmək) портить, испортить глаза; gözlərinin (gözünün) kökü saralmaq (gözləməkdən) проглядеть все глаза; gözlərinin (gözünün) ağı-qarası самое дорогое, единственная радость, свет в окошке; gözü(m) atırdı kimin üçün больно (очень) нужен кому; gözü açılmadan без просыпа; gözü ayağının altını seçmir см. gözü ayağının altını görmür; gözü açıldı kimin пелена спала с чьих глаз, глаза открылись; gözü boynunun dalındadır kimin глаза на затылке у кого; gözü ağzında olmaq kimin глядеть в рот к ому; gözü qabağında kimin
  1. перед глазами у кого
  2. на глазах у кого; gözü qalmaq kimdə, nəyə засмотреться на кого, на что; gözü qızışmaq kimin см. gözü qızmaq; gözü qorxmaq nədən, kimdən становиться, стать осторожным, осмотрительным в своих действиях; gözü qabağında böyümək kimin вырасти на глазах у кого; gözü qarşısında durmaq стоять перед глазами; gözü qamaşmaq испытывать резь в глазах; gözü qızmaq приходить, прийти в ярость, войти в азарт; gözü dalınca qalmaq kimin, nəyin
  1. см. gözü qalmaq
  2. не наесться; gözü doymaq nədən насытиться (вполне удовлетворить свои чувста, желания, жажду и т.п.); gözü doymamaq быть жадным, не насытиться; gözləri dolmaq прослезиться; gözü dörd olmaq смотреть во все глаза; gözü düşmək kimə, nəyə полюбить кого, что, влюбиться в кого, во что; kimin gözü ilə baxmaq kimə, nəyə смотреть, глядеть чьим и глазами на кого, на что; gözü ilə quş tutur на ходу подмётки рвёт, режет (о ловком, изворотливом человеке); gözü ilə od götürmək испытать лишения, страдания; gözü (gözləri) yol çəkmək уставиться в одну точку: gözü (gözləri) yolda qalmaq ждать не дождаться, все глаза проглядеть, томиться в ожидании чего-л.; gözü öyrəşib: 1. kimin глаз намётан чей; 2. привык видеть; gözü bağlı olmaq иметь шторы на глазах; gözü görsə də, ağzı çatmır видит око, да зуб неймет; gözü gorda olmaq глядеть в могилу, смотреть в могилу; gözü görə-görə
  1. из-под носа
  2. на глазах у кого-л.; gözü gözündə olmaq kimin ловить каждый взгляд чей, кого; gözü (gözləri) kəlləsinə çıxır kimin nədən глаза на лоб лезут у кого от чего; gözü kölgəli olmaq kimin yanında быть виноватым перед кем; gözü gözünə sataşmaq kimin встретиться глазами; ловить, поймать взгляд ч ей; gözü götürməmək kimi
  1. не переносить, не любить, не переваривать кого
  2. завидовать кому; gözü göydə gəzmək звёзды считать; gözüm su içmir kimdən, nədən выражение сомнения, недоверия:
  1. толку не будет от кого, от чего
  2. каши не сваришь с кем; gözü odlar görmək быть в переделках; gözü hara baxdı getmək идти, куда глаза глядят; gözü çox şeylər görüb (он) видал виды; gözü o dünyadadır kimin (он) не жилец на этом свете; gözü üstündə saxlamaq kimi как зеницу ока беречь кого; gözü tutmaq kimi, nəyi понравиться, приглянуться (о ком-л., о чем-л.); облюбовать кого, что; gözü üstündə olmaq kimin, nəyin присматривать з а кем, за чем; gözü çuxura düşüb глаза ввалились у кого; gözümün işığı свет очей моих; “gözün üstündə qaşın var” deməmək kimə попустительствовать, снисходительно относиться к кому; arzusu gözündə qalmaq не осуществиться желанию; heç nə gözündə olmamaq не интересоваться ничем; gözündə ucalmaq (yüksəlmək) kimin возвыситься в глазах кого, чьих; gözündən əskik eləməmək kimi не оставлять без своего внимания, присмотра кого; gözündən gəldi: 1. боком вышло; 2. жестоко расплатился; gözündən (gözünüzdən) gəlsin чтобы носом пошло, чтобы вышло боком (выражение укора за неблагодарность); gözündən gətirdi сделал так, что вышло боком; gözündən (gözlərindən) od tökülmək сверкать глазами; gözlərindən bilmək kimin угадать по глазам чьим; gözündən vurmaq бить в точку; gözündən düşmək kimin упасть в глазах чьих; gözlərindən görmək по глазам видеть; gözündən od yağdırmaq сверкать глазами; gözündən (gözlərindən) oxumaq читать по глазам; gözündən də bərk qorumaq (göz bəbəyindən artıq qorumaq) пуще глаза беречь; gözünə ağ salmaq kimin постоянно издеваться над к ем; gözünə batmaq kimin колоть глаза кому; gözlərinə qaranlıq çökdü kimin в глазах у кого потемнело; gözünə dönüm!:
  1. ласк. дорогой! милый! родной мой! родимый! (употребляется при выражении просьбы, мольбы)
  2. молодец! (выражение восхищения); gözünə dəymək kimin попадаться на глаза кому; gözünə durmaq kimin nə оказаться перед затруднением, стать поперёк горла (о чем-л.); gözünə iy salmaq kimin надевать (надеть) мундштук на кого; gözünə ilan-qurbağa görüncəyə kimi içmək допиться до зелёного змия; gözünə işıq vermək kimin оживлять, воодушевлять, окрылять кого; gözünə (gözlərinə) işıq gəlmək приходить, прийти в себя; gözünə görünmək kimin показываться, показаться, видеться, мерещиться, чудиться, представляться к ому; gözünə görünməmək kimin не показываться, не попадаться на глаза кому; gözünə yuxu getməmək (girməmək) никак не заснуть, не засыпать, глаз не сомкнуть; gözünə gəlməmək и в ус (себе) не дуть; gözünə pərdə gəlmək терять, потерять зрение; gözünə (gözlərinə) pərdə çəkmək kimin
  1. держать в неведении кого
  2. отводить, отвести глаза кому; gözünə sataşmaq kimin попадаться на глаза к ому; gözünə soxmaq kimin тыкать, ткнуть в глаз кому что; gözünə(nüzə) su ver(-in) бери(те) пример с кого-, с чего-л.; gözünə təpmək уплетать, уписывать за обе щеки; gözünə şirin (хош) gəlmək kimin показываться, показаться симпатичным (симпатичной) кому; gözünü (gözlərini) ağartmaq kimə см. göz ağartmaq; gözlərini ayırmamaq kimdən, nədən не спускать, не сводить глаз с кого, с чего; gözünü almaq kimin внушать, внушить страх кому; gözünü (gözlərini) aç, yaxşı bax открой глаза, проснись; разуй глаза; gözünü (gözlərini) açmaq kimin nəyə открывать, открыть глаза кому на что; gözümün nuru см. gözümün işığı; gözünü açıb-yumunca в (во) мгновение ока; в два счёта; gözünü bağlamaq kimin вводить, ввести в заблуждение кого, закрывать, закрыть глаза к ому; gözünü bir yumub min tökmək лить крокодиловы слёзы; gözünü qırpmadan глазом не моргнув, не страшась чего-л.; gözünü qorxutmaq kimin пугать, напугать кого, заставить быть осторожным; gözünü bərəltmək пялить, выпялить глаза; gözünü qan örtüb kimin стал бешеным, ничего не страшится; gözünü deşmək 1 kimin колоть глаза кому (вызывать, вызвать зависть у кого-л.); gözünü deşmək 2 kimin постоянно придираться к кому; gözünü (gözlərini) dikmək kimə, nəyə питать надежду, надеяться на кого, на что; gözünü gen ач! смотри как следует, открой глаза; gözünü yumub (yumaraq) очертя голову, не давая себе отчёта; gözünü yumub ağzını açmaq: 1. говорить все, что приходит на ум; 2. ругать на чём свет стоит; gözünü yummaq nəyə закрывать, закрыть глаза на что; gözünü yummamaq: 1. не сомкнуть глаз; 2. всё замечать; gözünü (gözlərini) yolda qoymaq kimin заставить долго ждать кого; gözünü oğurlamaq kimin отвлекать, отвлечь чьё внимание; gözünü torpaqlamaq см. gözünü oğurlamaq; gözünü çək! kimdən, nədən не надейся, не жди! не рассчитывай! на кого, на что; gözünü çəkə bilməmək kimdən, nədən не сводить глаз с кого, с чего; gözünü çəkmək kimdən, nədən не надеяться на кого, на что, не рассчитывать на кого, на что; gözünü çıxartmaq kimin
  1. выцарапать глаз кому
  2. см. gözünü deşmək 2 kimin; gözünü tökmək см. gözünü çıxartmaq
  1. gözünün ağı-qarası один единственный, одна единственная (о детях); gözünün altını qaraltmaq kimin поставить синяк кому; gözünün altına almaq nəyi готовить себя к худшему; gözünün acısını almaq (çıxarmaq) немного вздремнуть; gözünün qabağına gətirmək kimi, nəyi оживить в памяти кого, что; gözünün qabağında qığılcımlar oynayır kimin круги перед глазами у кого; gözünün qabağında (önündə) fırlanmaq kimin вертеться перед глазами у кого; gözünün (gözlərinin) qorasını sıxmaq (axıtmaq, tökmək) выдавливать из себя слезы (через силу); gözünün quyruğu (ucu) ilə görmək видеть краем глаза; gözünün qurdunu öldürmək: 1. досыта наесться; 2. заморить червячка; gözünün zığını axıtmaq груб. плакать, реветь; gözünün içinə qədər yalan demək врать самым бессовестным образом; gözünün içindən çıxartmaq kimin, nəyin
  1. вымещать, выместить (гнев, злобу на ком)
  2. отомстить (за обиду, оскорбление и т.п.) к ому; gözünün içinə demək kimin сказать в глаза, сказать в лицо кому; бросить в лицо к ому; gözünün içinə dik baxmaq kimin смотреть смело в глаза кому; gözünün içinə düz baxmaq kimin глядеть прямо в глаза кому; gözünün içinə tüpürmək kimin плевать, плюнуть в глаза кому; gözünün yağını yemək kimin держать в черном теле; gözünün yaşı ovcunun içindədir kimin глаза на мокром месте у кого; слаб на слезу кто

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göz

 • 4 əl

  I
  сущ.
  1. рука:
  1) верхняя конечность человека от запястья до кончиков пальцев; кисть руки. Sağ əl правая рука, sol əl левая рука, qabarlı əllər рабочие (мозолистые) руки, qadın əlləri женские руки; əli ilə götürmək брать рукой, əli ilə sığallamaq гладить рукой, əlində tutmaq (saxlamaq) держать в руке
  2) передняя лапа у некоторых животных (напр., у обезьян)
  3) в сочет. со словами “ sağ” (правая), “ sol” (левая) употр. в знач. “сторона, бок”. Sağ əldə kimdən по правую руку от кого, sol əldə kimdən по левую руку от кого
  4) употр. как символ труда для обозначения качества, свойства человека. Bacarıqlı əllər умелые руки
  5) употр. как символ обладания, владения чем-л. как символ власти (обычно в форме косвенных падежей). Hakimiyyət kimin əlindədir власть в чьих руках, xüsusi adamların əlində в руках частных лиц
  6) употр. в формах: əldə, əldən с рук. əldə satmaq продавать с рук, əldən almaq покупать с рук
  7) употр. в формах əldə, əlində и т.д.:
  1) на руках у кого (в наличии – быть, иметься). Əldə (əlimizdə) hələ pulumuz yoxdur на руках у нас еще нет денег
  2) в уме. Beş yazırıq, bir əldə пять напишем, один – в уме
  3) на чьём-л. попечении, содержании, иждивении (остаться)
  4) в руках чьих, кого; в чьём-л. ведении, распоряжении. Əvvəlcə o, şöbəyə rəhbərlik edirdi, indi isə bütün rayon onun əlindədir сначала он руководил отделом, а теперь у него в руках целый район
  5) на руках; во временном пользовании кого-либо (иметься, быть, находиться). Kitab əldədir книга на руках; əldə (əlinin altında и т.д.) под рукой (в непосредственной близости, так что удобно достать, воспользоваться). Əlində (əlinin altında) olmaq kimin быть (находиться) под рукой у кого
  2. употр. в сочет. с числит. в значении “кон, партия”. Bir əl şahmat oynamaq сыграть партию в шахматы
  3. разг. ход чей, очередь чья в игре. İndi sənin əlindir сейчас твой ход
  II
  прил. ручной:
  1. предназначенный для рук. Əl dəsmalı ручное полотенце, əl fənəri ручной фонарь
  2. приводимый в действие руками. Əl mişarı ручная пила, əl tərəzisi ручные весы, əl qumbarası воен. ручная граната
  3. производимый руками. Əl oyunları ручные игры, əllə daşıma тех. ручная откатка; əllə idarə ручное управление
  4. сделанный вручную. Əl tikişi ручная вышивка, əl əməyi ручной труд; рукоделие
  5. прирученный (о животных). Əl göyərçini ручной голубь; ələ öyrətmək (о животных) приручать, приручить
  ◊ əl altından: 1. скрытно, тайно:; 2. из-под полы (продавать что-л.); əl aparmaq: 1. протягивать руку, чтобы брать что-л.; 2. посягать на что-л.; 3. вмешиваться в чьи-л. дела; əl atmaq: 1. хватать, схватить что-л.; 2. браться, взяться за что-л.; 3. кинуться куда-л.; 4. прибегать, прибегнуть к чему-л. в каких-л. целях; əl açmaq kimə
  1. просить милостыню, подаяние
  2. поднимать, поднять руку на кого; əl bağlamaq быть готовым к исполнению поручения, приказа; əl basmaq клясться, поклясться, положа руку на что-л. (на хлеб, Коран и т.п.); əl boyda крохотный, маленький, небольшой; əl bulamaq: 1. начать заниматься чем-л.; 2. пачкать руки обо что-л.; əl bulaşdırmaq марать руки обо что-л., пачкать руки; əl bulamağına dəyməz не стоит пачкать руки; əl verir kimə nə подходит что кому, приемлем, удобен для кого; əl vermək: 1. kimə здороваться за руку с кем; 2. устраивать кого; быть удобным для кого; əl vurmaq: 1. см. əl basmaq; 2. дотрагиваться, дотронуться до кого-л., чего-л.; 3. разг. аплодировать кому; əl qaldırmaq поднимать, поднять руку:
  1. kimə ударить кого
  2. голосовать, проголосовать за кого
  3. сдаваться, сдаться
  4. молиться
  5. просить слова; əl qatmaq nəyə вмешиваться, вмешаться в какое-л. дело; əl dəymək см. əl vurmaq; əl eləmək kimə, nəyə:
  1. звать, подавая знак рукой
  2. прощаться с кем-л., махая рукой; əl ilişdirmək nəyə: 1. браться, взяться з а какое-л. дело; 2. зацепиться з а какое-л. дело; əl yeri зацепка; əl yetirmək kimə, nəyə протягивать, протянуть руку помощи к ому; əl gəzdirmək: 1. hara наводить, навести порядок где; 2. шарить где-л.; 3. исправлять, исправить какие-л. погрешности, недочёты; 4. красть, украсть; əl götürmək kimdən, nədən см. əl çəkmək; əl mənim, ətək sənin выражает усиленную просьбу, мольбу (сделай(-те) милость!); əl ovuşdurmaq потирать руки; əl saxlamaq приостановиться, подождать (на какое-л. время), воздержаться; əl sıxmaq пожать руку; əl tərpətmək спешить, стараться сделать что-л. поскорее; əl tutuşmaq: 1. пожать руку, поздороваться с кем-л. за руку; 2. ударять, бить по рукам, заключать сделку, соглашение; əl tutmaq: 1. здороваться друг с другом за руку; 2. kimə оказывать, оказать (материальную помощь) к ому; əl uzatmaq1 kimə:
  1. посягать на кого-л., что-л.
  2. просить помощи; əl uzatmaq2 kimə протягивать, протянуть руку помощи; помогать, помочь кому; əlini uzatsan çatar рукой подать до чего; əl (əlini) üzmək kimdən, nədən потерять надежду, махнуть рукой на кого, на что; əl üstündə əl var есть люди посильнее; əl üstündə saxlamaq kimi носить на руках кого; əl çəkmək: 1. kimdən оставлять, оставить в покое кого; 2. nədən положить конец ч ему, бросить заниматься чем; əldə etmək nəyi:
  1. приобретать, приобрести что
  2. достигнуть чего; əldə qoymaq nəyi оставлять, оставить под рукой, иметь под руками что, əldə gəzdirmək kimi носить на руках кого; əldə saxlamaq: 1. оставлять, оставить за собой что-л.; 2. удерживать, удержать, не выпускать из рук; əldə tutacaq etmək nəyi пользоваться как поводом чем; əldə çıraqla axtarmaq kimi, nəyi искать днём с огнем кого, что; əldən buraxmaq kimi, nəyi не удержать, упустить кого, что; əldən qaçırmaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymamaq kimi, nəyi:
  1. не отпускать кого, что
  2. не оставлять (о привычках, занятиях и т.п.)
  3. не оставлять в покое кого; əldən qurtarmaq вырваться, освободиться, избавиться; əldən düşmək: 1. выбиться из сил, падать с ног; 2. прийти в негодность (об одежде, обуви и т.п.); əldən yapışmaq см. əldən tutmaq; əldən getmək kimin üçün умирать, сгорать от любви к кому; əldən gedir (getdi):
  1. портится
  2. погибает
  3. пришёл (приходит) в негодность; əlimizdən nə gəlir что поделаешь; ничего не поделаешь; əldən salmaq kimi утомлять, утомить, изводить, извести кого; əlindən tutmaq kimin поддерживать, поддержать кого, помогать, помочь кому; əldən çıxarmaq nəyi
  1. см. əldən qaçırmaq
  2. изнашивать, износить что
  3. завершать, завершить очередную работу; əldən çıxmaq: 1. быть потерянным; 2. приходить, прийти в негодность; 3. завершаться, быть завершённым; 4. удирать, удрать откуда-л.; ələ almaq kimi, nəyi брать, взять в руки кого, что:
  1. подчинить себе, заставить повиноваться кого
  2. захватывать что, завладевать чем; ələ baxmaq: 1. быть материально зависимым; 2. быть на чьём-л. иждивении; ələ vermək kimi выдавать, выдать с головой, предавать, предать кого; ələ dolamaq см. ələ salmaq; ələ düşmək: 1. попадать, попасть в руки; 2. подвернуться; представиться случаю; ələ düşməz редкостный, редко встречающийся; ələ keçmək см. ələ düşmək; ələ keçirmək: 1. nəyi забирать, забрать в руки что; 2. kimi брать, ловить, поймать кого; 3. nəyi присваивать, присвоить что; ələ gələn всё, что можно забрать; ələ gəlmək доставаться, достаться; ələ gətirmək: 1. приобретать, приобрести что; 2. добиваться, добиться чего; ələ öyrənmək приручаться, приручиться; ələ öyrətmək: 1. nəyi приручать, приручить кого (о животных).; 2. kimi приручать, приручить к рукам (ребенка); ələ salmaq kimi, nəyi
  1. см. ələ keçirmək
  2. насмехаться, издеваться над кем; əli altında olmaq kimin быть под рукой у кого; əli aşağı düşmək обеднеть; əli aşağı olmaq быть бедным, терпеть нужду; əli beldə (gəzir, durur и т.п.) руки в боку; высокомерно; əli bala batıb (batacaq) kimin ирон. повезло (повезёт) к ому; əli boşa çıxmaq kimin оставаться, остаться с носом, потерпеть неудачу, оказаться одураченным; əli böyüklər ətəyindədir kimin бабушка ворожит кому; əli necə qalxır? как рука поднимается?, əli qalxmır kimin kimə рука не поднимается у кого на кого; əli qələm tutan все грамотные; все, кто умеет писать; əli qələm tutmaq уметь писать; əli necə qıydı (qıyır) nəyə как позволил (позволяет) себе сделать что; əli qoynunda: 1. в безвыходном положении; 2. беспомощно; əli dinc durmur kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание сделать что-л., заняться чем-л.; əli (əlləri) duadadır kimin кто молится, обращаясь к Богу, к святым с молитвой; əli əlinə dəymək kimin прикасаться, прикоснуться к кому руками (при встрече, любовном свидании); əlləri əsir kimin руки дрожат у кого; жадничает кто; əli kimin ətəyində olmaq настойчиво просить кого о чём; əli (əlləri) ətəyindən uzun с пустыми руками, несолоно хлебавши; əli ilə verdiyini ayaqları ilə ala bilmir не может получить то, что отдал на время; əli (əldən) iti скорый на руку, проворный в работе; əli iş tutan все работоспособные; все, кто может работать; əli işdə olmaq быть занятым каким-л. делом, быть в работе; əli yanmaq обжигаться, обжечься на чём-л. (терпеть неудачу); əli yatmaq nəyə: 1. привыкать, привыкнуть к какой-л. работе; 2. быть по душе (о работе); əli yetişmək nəyə достигнуть, добиться чего; əli yüngüldür kimin у кого лёгкая рука; əli kəsilmək nədən лишиться чего; əli gəlmir kimin nəyə:
  1. рука не поднимается на что
  2. не может позволить себе что; necə əli gəldi как он позволил себе; necə əli gətirir kimin как везёт кому:
  1. хорошо зарабатывает
  2. выигрывает в азартной игре; əli gətirmir kimin не везёт к ому:
  1. плохо зарабатывает
  2. проигрывает в азартной игре; əli gicişir kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание заняться чем-л.; руки горят у кого; əli gödəkdir kimin руки коротки у кого; əli olmaq nədə
  1. иметь руку где
  2. быть причастным к чему; əli silah tutan все, кто может держать оружие; все, кто может воевать; əli soyuyub kimin nədən охладел кто к чему; əli təmiz olmaq иметь чистые руки; əli təmiz deyil имеет нечистые руки; əli titrəyir см. əli əsir; əli üzülmək kimdən, nədən
  1. терять, потерять надежду
  2. лишаться, лишиться окончательно кого, чего; əli üzündə qalmaq диву даваться, диву даться; удивляться; удивиться; əli çatmır kimin
  1. руки не доходят (нет времени, возможности заняться чем-л.)
  2. рукой не достать; əli çıxmaq kimdən, nədən выпустить из рук кого, что; лишиться кого, чего; əli çörəyə çatmaq выбиться в люди; əli şahlar ətəyində olmaq иметь большие связи, иметь сильную поддержку; əlimin içindən gəlir хорошо делаю; əlində qalmaq kimin быть в чьей власти, быть в чьих руках; əlində əsir olmaq kimin быть во власти у кого; əlində girinc olmaq kimin быть связанным по рукам и ногам кем, чем; əlində mum eləmək kimi делать, сделать шёлковым кого; əlində-ovucunda qalsın чтобы был живым и здоровым (пожелание матери в отношении новорождённого); əlində oynatmaq kimi делать игрушку из кого; əlində olmaq kimin быть в руках чьих; əlində ölmək kimin умереть на руках у кого; əlində saxlamaq kimi держать в руках кого; əlindən almaq kimin
  1. kimi, nəyi лишить кого кого, чего
  2. nəyi захватывать, захватить у кого что; əlindən vermək nəyi
  1. упускать, упустить что
  2. лишиться кого, чего; əlindən qaçmaq kimin убежать, уйти от кого; əlindən qaçırmaq см. əlindən vermək; əlindən qurtarmaq1: 1. kimin вырваться из рук кого; 2. nəyin освободиться от чего; əlindən qurtarmaq2 kimi kimin, nəyin освободить кого от кого, от чего; əlindən dada gəlmək kimin быть доведённым до отчаяния кем; əlindən dad çəkmək (qılmaq) kimin, nəyin жаловаться на кого, на что; əlindən düşməmək kimin nə не расставаться с чем; əlindən zağ-zağ əsmək kimin трепетать перед кем; əlindən zara gəlmək kimin быть доведённым до белого каления кем; əlindən zəncir çeynəmək kimin сильно сердиться на кого; əlindən iş gələn способный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməyən неспособный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməmək быть не способным к чему-л.; əlindən yaxa qurtarmaq kimin вырваться из рук чьих; əlindən getdi kimin kim, nə упустил из рук кто кого, что; лишиться кого, чего; əlindən gələni beş qaba çək делай что хочешь, что можешь (о плохом), əlindən gələni eləmək: 1. делать, сделать всё, что зависит от кого- л.; 2. делать, сделать, причинять, причинить зло кому-л.; əlindən gələr kimin, nə способен на что; можно ожидать от кого; əlindən gəlib-gedir kimin проходит через чьи руки; əlindən gəlmək быть способным делать что-л., уметь делать что-л.; əlindən su dammaz kimin зимой снега не выпросишь у кого; əlindən su içmək kimin перенять чей характер; əlindən tutmaq kimin материально помогать, помочь кому, поддержать кого; əlindən çıxmaq лишиться кого, чего; əlindən almaq брать, взять в руки:
  1. nəyi принять на себя руководство, управление чем-л.
  2. захватывать, захватить; отобрать у кого что
  3. завладевать, завладеть кем-л. (подчинить себе, своему влиянию кого- л.); əlinə bel vermək kimin подстрекать, подзадоривать кого, побуждать к какому-л. действию; əlinə bəhanə vermək kimin давать, дать повод кому; əlinə dolamaq kimi обвести вокруг пальца кого; əlinə düşmək kimin попадать, попасть в чьи руки, оказываться, оказаться в чьих руках; əlinə düdük vermək kimin кормить обещаниями кого (давать обещания, но не исполнять их); əlinə əsas vermək kimin давать, дать основание кому; əlinə göz dikmək kimin ждать подачки от кого; əlinə göydən düşdü к имин неожиданно повезло кому; əlinə salmaq nəyi приобретать, приобрести что; əlinə su tökməyə yaramaz kim kimin в подмётки не годится кто кому; əlinə çöp verər даст десять очков вперёд; əlini ağdan qaraya vurmamag палец о палец не ударить; əlini başına vurmaq (çırpmaq) хвататься, схватиться за голову; əlini bənd etmək nəyə браться, взяться за что; əlini bulamaq nəyə пачкать, марать руки обо что; əlini qulağının dibinə qoymaq начинать, начать петь; əlini dizinə vurmaq кусать локти; əlini dinc qoymamaq не сидеть спокойно; əlini əlinə vermək kimin соединить кого с кем; əlini əlinə vurmamag палец о палец не ударить; əlini əliinin üstünə qoymaq сидеть сложа руки; əlini isti sudan soyuq suya vurmamag сидеть сложа руки, пальцем не шевельнуть; əlini işə salmaq давать, дать волю рукам; пускать, пустить в ход руки; əlini kəsmək nədən перестать надеяться на что; əlini gözünün üstünə qoymaq есть выполнять (выражает готовность к чему-л.); əlini özündə saxlamaq держать руки при себе; əlini özündə saxlamamag давать, дать волю рукам; əlini (əllərini) ölçmək жестикулировать руками; əlini tutmaq kimin связывать, связать руки, мешать, помешать к ому; əlini çək! əlinizi çəkin! kimdən, nədən прочь руки от кого, от чего; əlinin altında kimin под рукой кого; əlinin dalını yerə qoymaq: 1. признавать, признать своё поражение; 2. kimin победить кого; брать, взять верх над чем; əlinin duzu yoxdur kimin не ценят (за добрые, благие дела) должным образом кого; əlinin suyunu dadmaq kimin получить, получать взбучку от кого, почувствовать чью силу; əllər yuxarı! руки вверх! əlləri qızıldandır kimin у кого золотые руки; əlini qana boyamaq обагрить руки в крови (кровью); əllərini görmək olmur скор на руку (о проворном в работе); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əl

 • 5 baş

  I
  сущ.
  1. голова:
  1) часть тела. Adam (insan) başı человеческая голова, başını bağlamaq повязать голову, başım ağrıyır у меня голова болит, başını tərpətmək качать головой
  2) ум, сознание, рассудок. Başı boş пустая голова, başı işləyir kimin голова работает у кого
  3) в значении единицы счёта (скота). Yüz başdan ibarət sürü стадо в сто голов
  2. головка:
  1) утолщенная или выступающая часть, конец чего-л., шляпка. Boltun başı головка болта
  2) шарообразный плод некоторых растений. Bir baş soğan головка лука, bir baş sarımsaq головка чеснока
  3) пищевой продукт в виде шара или конуса (в сочет. с числит.). Bir baş qənd головка сахара, iki baş pendir две головки сыра, xaşxaş başı маковая головка
  3. душа (о человеке – обычно при указании количества членов семьи). İki baş külfət семья из двух душ, из двух человек
  4. вершина, верхушка, макушка. Dağın başı вершина горы, ağacın başı верхушка (макушка) дерева
  5. начало, передняя часть, перёд. Dəstənin başı передняя часть отряда, tarlanın başı начало поля
  6. заголовок. Məqalənin başı заголовок статьи
  7. почётное место (в комнате, за столом и т.п.), красный угол. Qonaqları başda əyələşdirdilər гостей усадили на почётном месте
  8. верховье, исток (реки, ручья). Çayın başı верховье реки, bulağın başı исток родника
  9. причина, первопричина. Hər işin (işlərin) başı одур всему причина он
  II
  прил.
  1. головной:
  1) относящийся к голове. Baş ağrısı головная боль
  2) предназначенный для головы. Baş geyimi головной убор
  3) находящийся в верхней, передней или начальной части чего-л. Baş qurğu головное сооружение, baş vaqon головной вагон
  2. главный:
  1) старший по положению, возглавляющий что-л. Baş həkim главный врач, baş aqronom главный агроном, baş mühəndis главный инженер, baş redaktor главный редактор
  2) центральный, головной. Baş şəhərlərarası telefon stansiyası главная междугородная телефонная станция, baş korpus главный корпус, baş kanal главный канал, baş nəqliyyat prokurorluğu главная транспортная прокуратура, baş avtomobil müfəttişliyi главная автомобильная инспекция, baş tikinti idarəsi главное строительное управление, строит. baş balka главная балка, baş fasad главный фасад, лингв. cümlənin baş üzvləri главные члены предложения, baş cümlə главное предложение
  3. заглавный. Baş hərf заглавная буква
  4. старший (стояший выше других по знанию, по служебному положению). Baş çoban старший чабан, baş müəllim старший преподаватель, baş elmi işçi старший научный сотрудник, baş leytenant старший лейтенант
  5. верховный. Baş komandanlıq верховное командование
  6. генеральный. Baş katib генеральный секретарь, baş prokuror генеральный прокурор, baş direktor генеральный директор, baş qərargah генеральный штаб, baş xətt генеральная линия, baş plan генеральный план, BMT Baş Məclisi Генеральная Ассамблея ООН, baş konsul генеральный консул
  7. подушный. Baş vergisi подушный налог; baş məkələ передовая статья (передовая, передовица), baş sətir красная строка, baş yoldaşı: 1. муж, супруг; 2. жена, супруга; baş ağartmaq nədə зубы съесть на чём, набирать опыт в чём, где, baş ağrıtmaq причинять беспокойство; başını ağrıtmaq kimin морочить голову, докучать, надоедать к ому; baş alıb getmək идти, уходить куда глаза глядят; baş almaq говорить всё, что приходит на язык; baş alıb gəlmək стекаться, сходиться, съезжаться в одно место; baş aparmaq выходить из подчинения, из повиновения; başını aparmaq kimin надоедать, докучать бесконечными разговорами, шумом и т.п. к ому; baş atmaq см. baş aparmaq; baş açmaq1 рвать на себе волосы, оплакивать покойника; baş açmaq2 kimdən, nədən разобраться в ком-, чём; baş açmaq3 колоситься, цвести; baş bağlamaq быть привязанным к кому-л.; baş vermək случаться, случиться, возникать, возникнуть, происходить, произойти. Dəyişikliklər baş vermişdir произошли изменения; möcüzə baş verdi случилось чудо; baş vurmaq1: 1. стричь голову; 2. отсекать, отсечь голову; baş vurmaq2 бить выше цели; baş vurmaq3 преувеличивать, говорить необоснованные вещи; baş vurmaq4 нырять, окунаться (в воду); baş qaldırmaq: 1. поднять голову (о людях); 2. вырастать, вырасти (о растениях); baş qarışdırmaq заваривать кашу; baş qatmaq
  1) заниматься чем-л., чтобы как-нибудь провести время
  2. отвлекать, отвлечь внимание (разговорами); baş qaçırmaq nədən:
  1. отвиливать, отвильнуть; увиливать, увильнуть; уклоняться, уклониться от чего-л., отлынивать от работы
  2. отделываться, отделаться, освободиться, избавиться от чего-л.; baş qaşımağa vaxtı olmamaq быть крайне занятым, перегруженным делами; baş qırxmaq обманом выманивать у кого-л. деньги; обманывать, надувать кого; baş qoymaq nəyin, kimin yolunda пожертвовать собой, отдать жизнь, сложить голову за кого; baş qoşmaq kimə, nəyə:
  1. обращать, обратить внимание на кого-, что; уделять, уделить внимание кому, чему
  2. придавать значение
  3. связываться, связаться с кем-л.
  4. вмешиваться, вмешаться в чьи-л. дела, отношения и т.д.; baş dolandırmaq стараться как-нибудь прожить, провести время; не проявлять интереса, серьёзного отношения к чему-л.; baş endirmək преклонять, преклонить голову; baş əymək склонять, склонить голову в знак уважения; baş işlətmək вникать во что, разбираться в чём, шевелить мозгами; baş kəsmək дорого продавать; baş götürüb qaçmaq kimdən, nədən, haradan убежать куда глаза глядят; baş saxlamaq коротать дни кое-как; baş sındırmaq nəyin üzərində ломать голову над чём; baş soxmaq hara, nəyə совать свой нос куда, во что, проявлять излишнее любопытство; baş tapmaq понимать, соображать, ориентироваться, разбираться в чём-л.; baş tovlamaq добиваться своего, обманывая кого-л., морочить, заморочить голову к ому - л.; baş tutmaq: 1. состояться, осуществиться; 2. удаваться, удаться, получиться; 3. сбываться, сбыться. Ümidlərim baş tutmadı надежды мои не сбылись; baş üstə: 1. есть, будет сделано; 2. слушаюсь, повинуюсь; 3. с удовольствием; baş çapmaq (vurmaq) устар. наносить себе раны в области лба, в день “ашуры” (10-й день месяца “махаррам”); baş çəkmək haraya, kimə
  1. наведываться, наведаться; навещать, навестить кого-л.
  2. посещать, посетить; baş çıxartmaq kimdən, nədən
  1. понимать, быть сведущим в чём-л., быть знатоком, ценителем чего-л.
  2. разбираться, разобраться в чём-л.; baş çıxarılası deyil тёмный лес для кого; başa batmaq быть понятным, пониматься, усваиваться; başa bəla açmaq причинять неприятности, создавать дополнительные трудности; başa bəla olmaq быть причиной забот, неприятностей, становиться, стать обузой; başa vermək: 1. доводить, довести до конца; 2. обращаться с кем-л. хорошо, относиться к кому-л. с уважением; başa vurmaq: 1. докончить, завершить; 2. попрекать кого; başa qaxmaq попрекать кого, напоминая о сделанном благодеянии; başa düşmək: 1. понимать, понять; 2. сознавать; başa keçirmək kimi: 1. усадить, посадить на почётное место за столом кого; 2. выдвигать на высокую должность; başa yetirmək nəyi доводить, довести до конца, довершать, довершить; başa yetmək завершаться, завершиться; başa gəlmək осуществляться в жизнь; baha başa gəldi kimə nə дорого стоило, дорого обошлось кому что; ucuz başa gəlmək обойтись дёшево; başa gətirmək осуществлять, осуществить; претворять, претворить в жизнь; başa mindirmək kimi см. başa çıxartmaq; başa salmaq kimi
  1. разъяснять, разъяснить, объяснять, объяснить
  2. растолковать
  3. вбивать в голову кому; başa salınmaq объясняться, быть объяснённым, разъясняться, быть разъяснённым; başa çatdırılmaq доводиться, быть доведённым до конца; заканчиваться, быть законченным, доканчиваиться, завершаться, быть завершённым; başa çatdırmaq доводить, довести до конца, завершить, окончить; осуществить полностью; başa çatmaq завершаться, завершиться, заканчиваться, закончиться; доводиться, быть доведённым до конца; başa çəkmək: 1. kimi выдвигать, оказывать уважение, почёт, повышать в должности кого; предложить белее почётную работу; 2. nəyi пить сразу, залпом; başa çıxarmaq kimi чересчур, не в меру баловать, посадить себе на голову; başa çıxmaq: 1. сесть на голову кому, обнаглеть, стать наглым, дерзким; 2. закончиться, завершиться, быть доведённым до конца; başdan aşmaq быть в большом количестве, в избытке; başı ayazımaq nədən освободиться от хлопот, обрести покой; başı ayılmaq nədən: 1. прийти в себя, прийти в нормальное состояние; 2. безл. проясниться (в голове); başı ağırlıq edir (bədəninə, çiyninə) (о человеке, рискующем головой); başı ağarmaq (bir işdə) седеть, поседеть (на какой-л. работе); başı açılmaq1 nəyin, kimin приходить большими группами; başı açılmaq2 освободиться, разгрузиться от работы, от забот; başı aşağı: 1. с опущенной головой, с повинной головой; 2. воды не замутит; başı aşağı olmaq: 1. испытывать смущение, чувствовать себя виновным; 2. быть тихим, скромным; başı aşağı etmək kimi выставить виноватым, заставить покраснеть кого перед кем-л.; başı bağlanmaq быть закрепленным, забронированным за кем-л.; başı böyümək nədən: 1. терять, потерять голову от чего; 2. не находить себе места; başdan eləmək kimi, nəyi отделаться от кого, от чего; başı batsın kimin ни дна ни покрышки кому, чтоб пусто было кому; başı bəla(-lar) çəkmək иметь трудную судьбу, много испытать на своём веку; başı bənd olmaq быть связанным с чем-л.; başı boşdur kimin пустоголовый кто, у кого солома в голове, пустая голова, дырявая голова, голова как решето у кого; başı qarışmaq быть занятым, поглощённым какой-л. работой; углубиться в какую-л. работу, başı qızışmaq сильно увлечься чем-л., с головой погрузиться во что-л.; başı qovğalı olmaq быть втянутым в какие-л. сомнительные, неприятные истории; başı daşdan daşa dəymək много испытывать, испытать в жизни, видать виды; başı əlində deyil kimin видимо, погиб; пропала голова чья; başı ətlənmək: 1. становиться самостоятельным; 2. разбогатеть; başı ilə cavab vermək отвечать головой; başı yastığa enmək (yetişmək) слечь в постель, заболеть; başı ilə işarə etmək кивать, кивнуть головой; başı gicişmək искать приключений, лезть в драку; başını yemək kimin погубить, вогнать в гроб кого; başı uca olmaq высоко держать голову, иметь незапятнанную репутацию; başı üstündə durmamaq не стоять на ногах, быть пьяным; başı salamat olmaq быть целым и невредимым, быть живым и здоровым; başı xarab olmaq терять, потерять голову, сходить, сойти с ума; başı çıxmaq nədən понимать, разбираться, знать толк в чём; başı şişmək окончательно закрутиться; başı çatmır kimin в голове шариков не хватает у кого; başı çıxmamaq nədən ничего не смыслить, ни в зуб ногой; başı çatlayır kimin голова трещит; başıma (başına, başınıza) dəysin грош цена чему, выеденного яйца не стоит, гроша ломаного не стоит; başına yeritmək kimin вдалбливать, вдолбить в голову кому-л.; başına ağıl qoymaq kimin наставлять, вразумлять кого; öz başına buraxmaq: 1. kimi, nəyi давать волю кому, чему; 2. kimi оставить без надзора, бросить на произвол судьбы, давать свободу действий; başına and olsun! клянусь твоей головой, клянусь тобой!; başına at təpmək сходить, сойти с ума; терять, потерять голову; başına vurmaq ударить в голову (о спиртных напитках); başlı-başına qalmaq: 1. быть брошенным на произвол судьбы, оставаться без хозяина, быть безнадзорным; 2. быть запущенным; 3. быть в изобилии; başına qəza gəlmək попадать, попасть в тяжёлое положение (в беду); başında qiyamət qoparmaq kimin показать кузькину мать, показать где раки зимуют к ому; başına qiymət kəsilib чья-л. голова оценена; başına qiymət qoymaq kimin оценивать голову чью; başıma daş düşsün, əgər … разрази меня гром, если …; başına dən düşmək kimin седеть, стареть; başına dolanmaq kimin души не чаять в ком, обожать; окружать вниманием и заботой кого; başına dolanım (dönüm) мой милый, любимый, дорогой; başına pərvanə tək dolanmaq виться вьюном вокруг кого, кружиться мотыльком; başına ip salmaq kimin вить вёревки из кого, başına iş gəlmək попасть в неприятное положение, попасть в беду; başına iş qəhət olmaq не знать, чем заняться, переливать из пустого в порожнее; başına iş gətirmək kimin сыграть злую шутку с кем; başına yığmaq собирать, собрать вокруг себя кого; başına yeritmək kimin nəyi втолковывать, втолковать, растолковывать, растолковать, разжевать и в рот положить что кому; başına yerləşdirmək вдолбить, вбить себе в голову что-л.; başına ip salıb gəzdirmək водить на нос; başına müsibət gətirmək (açmaq) подвергнуть издевательству кого; навлечь беду на кого; задавать, задать перцу (головомойку) кому; закатить сцену к ому; başına torba salmaq идти, пойти сумой, пойти по миру; başına gəldi kimin nə произошло, случилось с кем что; başına(-ma) girmir nə не лезет в голову, не укладывается в голове что; başına götürüb хоть отбавляй (очень много); başına götürmək кричать во всё горло, криком кричать; başına mindirmək kimi посадить на свою голову кого, давать волю к ому; başına pislik açmaq kimin изнасиловать кого; başına hava gəlmək помешаться, потерять рассудок; сходить, сойти с ума; başına çarə qılmaq найти выход из положения, принять меры; başına çıxmaq1 kimin садиться, сесть на голову к ому; başına çıxmaq2 см. başına vurmaq (о напитках); başına tac qoymaq kimin венчать на царство; başına-gözünə döyə-döyə в хвост и в гриву; başına and içmək kimin клясться, поклясться чьей головой, чьей жизнью; başın üçün клянусь твоей головой (тобой); başına çəkmək nəyi залпом выпить; başında qoz sındırmaq kimin держать в ежовых рукавицах; başında durmaq kimin, nəyin стоять во главе чего; başında gəzdirmək kimi на руках носить кого, обожать кого; başında tərs dəyirman işlətmək kimin измываться, издеваться над к ем, ч ем; başından çıxarmaq kimi, nəyi выбросить, выкинуть из головы кого, что; başından basmaq kimin проходу не давать кому, başından bir tük əskik olsa если хоть один волосок упадёт с чьей головы, не дай бог, если что-нибудь случится с кем; başından böyük iş tutmaq заниматься делом выше своего разумения, замахнуться на недосягаемое; браться за непосильное дело; ввязываться не в своё дело; başından eləmək kimi, nəyi сбывать, сбыть с рук кого, что; отделаться, отвязаться от кого, от чего; başından keçmək kimin, nəyin yolunda пожертвовать собой ради кого, чего; başımdan keçərəm дам голову на отсечение; başından tutmaq хвататься за голову; не знать что делать; başından rədd etmək kimi, nəyi отстранить от себя, отдалить от себя кого, что; порвать связи, отношения; başından rədd olmaq: 1. убраться восвояси; 2. оставить кого-л. в покое; başından tüstü çıxmaq сильно рассердиться; başından çıxarmaq забыть, выкинуть из головы, изгнать из памяти; başdan çıxarmaq kimi сбивать с правильного пути, выбивать из колеи кого; başını ağartmaq см. baş ağartmaq; başını ağrıtmaq см. baş ağrıtmaq; başını aşağı etmək kimin осрамить, опозорить, унизить кого; başını aşağı salmaq: 1. поникнуть головой, повесить голову; 2. заниматься своим делом, ограничиться своими заботами, не затрагивать интересов других; başını bağlamaq1 nəyin
  1. описать имущество, наложить арест на чьё имущество
  2. закрепить за собой, дать задаток; başını bağlamaq2 kimin женить, связать кого узами брака; başını batırmaq kimin загубить кого, убить и скрыть следы; başını bənd etmək kimin женить, привязать к семье и семейным заботам; başını bədənindən ayırmaq kimin снять голову с кого, кому; başını bir yerə yığmaq: 1. kimin женить кого; 2. подытоживать, подытожить; başını bişirmək kimin
  1. уговаривать, уговорить кого
  2. обводить, обвести вокруг пальца кого; başını böyütmək kimin задать работу к ому, причинить много хлопот кому; başını bulamaq качать, покачать головой (в знак неодобрения или отрицания чего-л.), выражать своё несогласие; başını vermək kimin, nəyin uğrunda положить голову, отдать жизнь за кого, за что; başını vurdurmaq постричься, дать остричь голову; başını vurmaq1: 1. kimin рубить, отрубить голову кому, казнить кого; 2. подстричь; başını vurmaq2 nəyin срезать верхушку растения, чеканить; başını qaldırmaq поднять голову; başını qaldıra bilməmək не знать, куда глаза девать; başını qarışdırmaq: 1. заниматься чем-нибудь, убивать время; 2. kimin занимать кого чем-л., отвлекать внимание, мешать сосредоточиться, зубы заговаривать кому; başını qatmaq kimin см. başını qarışdırmaq; başını qınına çəkmək прятаться в кусты, прятаться до поры до времени, уходить в себя; başını qoymaq kimin, nəyin uğrunda сложить голову за что, положить жизнь за кого, за что; başını qorumaq: 1. оберегать себя, стараться сохранить себя; 2. как-нибудь просуществовать; başını qurban vermək заплатить головой за что; başını qurtarmaq nədən освободиться от чего; вырваться из когтей чего-л. опасного; başını daşa döyür(-sən) выражение недовольства чьим-л. поступком; başını divara döyür см. başını daşa döyür; başını dolandırmaq перебиваться кое-как, существовать; başını doldurmaq1 nəyin доливать, долить; досыпать что; başını doldurmaq2 kimin наговорить на кого кому, прожужжать уши кому, доносить, донести кому на кого; набивать голову кому чем; başını əkmək kimin
  1. спровадить кого, освободиться от чьего-л. присутствия
  2. убрать (убить); başını əzmək kimin разбить наголову, разнести в пух и в прах; başını itirmək терять, потерять голову; başını yastıqlamaq kimin усыпить бдительность чью, кого; başını yemək kimin
  1. вгонять, вогнать в гроб кого
  2. пережить (прожить дольше) кого; başını yerə qoymaq: 1. слечь в постель (тяжело заболеть); 2. сложить голову, погибнуть, умереть; başını it başı kimi əzmək kimin убивать, убить как собаку; başını kəndirə salmaq совать голову в петлю; başını külləmək kimin уговаривать, уговорить, успокаивать, успокоить; başını götürüb qaçmaq убежать без оглядки, убежать куда глаза глядят, унести ноги; başını sallamaq вешать, повесить голову, понурить голову; başını saxlamaq жить кое-как; başını tutmaq1 держаться за голову, хвататься за голову; başını tutmaq2 опознать краденую вещь или кого-л.; находить, найти украденное; başını uca tutmaq высоко держать голову; başını uca eləmək kimin возвысить, поднять чьё-л. имя, поднять чей-л. авторитет в глазах людей; başının ağası kimin хозяин чей; başının altına yastıq qoymaq умышленно ввести в заблуждение, усыпить бдительность; başının altına yastıq qoyub yatmaq быть, пребывать в блаженном неведении; başının vinti çatmır kimin винтика в голове не хватает у кого; başının üstünü almaq kimin заставать, застать врасплох кого, нагрянуть на кого; başının üstündə durmaq kimin
  1. стоять над душой
  2. контролировать; başının üstünü kəsmək kimin стоять над чьей душой, пристать с ножом к горлу; başının üstündən kimin (nə etmək) через чью голову (что-л. делать); başının üstündən kim əskik olmasın дай бог, чтобы кто всегда был жив и здоров; başının tüklərini yolmaq рвать на себе волосы (приходить, прийти в отчаяние, горевать)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > baş

 • 6 çəkmək

  1
  глаг.
  1. тянуть:
  1) взяв, ухватив конец чего-л., перемещать, приближать к себе силой. Kəndiri çəkmək тянуть верёвку, toru çəkmək тянуть невод, özünə tərəf çəkmək тянуть к себе (на себя)
  2) взяв за конец, натягивать для укрепления, прокладки вдоль чего-л. Telefon xətti çəkmək тянуть (прокладывать) телефонную линию
  3) держа за руку, за поводок и т.п., увлекать за собой. Əlindən tutub çəkmək тянуть за руку, atı yüyənindən tutub çəkmək тянуть лошадь за уздечку
  4) вести силой тяги, вести за собой силой. Parovoz vaqonları çəkir паровоз тянет вагоны, paroxod barjı çəkir пароход тянет баржу, at arabanı çəkir лошадь тянет арбу (телегу)
  5) быть способным перемещаться или перемещать что-л., иметь тяговую силу (о транспортных средствах и животных). Mühərrik (motor) çəkmir мотор не тянет, atlar çəkmir кони не тянут
  6) удлинять или расширять вытягиванием, натягиванием. Dərini çəkmək тянуть кожу
  7) разг. нести какие-л. обязанности, выполнять какую-л. работу. Əsgərlik çəkmək тянуть воинскую службу
  8) разг. заставлять или убеждать идти, ехать за собой, с собой куда-л. потянуть. Qonaqlığa çəkmək kimi тянуть в гости кого
  9) перен. влечь за собой на какие-л. позиции, склонять к чему-л. Mübarizədən geri çəkmək kimi тянуть назад от борьбы кого, arxaya (geriyə) çəkmək kimi тянуть назад кого, onlar bizi hara çəkirlər? куда они нас тянут?
  10) привлекать к чему-л. (к суду, ответственности и т.п.). Məsuliyyətə çəkmək тянуть к ответственности, məhkəməyə çəkmək тянуть в суд
  11) влечь, манить к себе, вызывать желание отправиться куда-л., быть где-л. Onu doğma yerlər çəkirdi его тянули родные места (безл. его тянуло к родным местам), vətən çəkir kimi родина тянет кого
  12) вызывать стремление к чему-л. Bekarçılıq qumara və cinayətə çəkir (sövq edir) безделье тянет к картам и преступлению
  13) извлекать откуда-л. силой тяги, вытягивать. Vedrəni quyudan çəkmək тянуть ведро из колодца, odun kötüyünü atla çəkmək тянуть пень лошадью
  14) вынимать, доставить откуда-л., вытянуть. Püşk (qurra) çəkmək тянуть жребий, kart çəkmək тянуть карту, bilet çəkmək тянуть билет
  15) всасывать, втягивать, вбирать какую-л. жидкость. Nasos suyu çəkir насос тянет воду, yerin şirəsini özünə çəkmək тянуть в себя соки земли
  16) разг. требовать, взимать; вымогать. Pul çəkmək kimdən тянуть (вымогать) деньги у кого
  17) иметь тягу (о трубе, дымоходе). Soba (peç) yaxşı çəkir печь хорошо тянет (в печи хорошо тянет), evin bacası pis çəkir дымоход дома плохо тянет
  18) приносить с собой какой-то запах. Külək otun iyini buralara çəkir ветер тянет сюда запах сена
  19) оттягивать вниз в силу тяжести, большого веса. İslanmış paltarı onu çayın dibinə çəkirdi промокшая на нём одежда тянула его ко дну реки
  20) вызывать ощущение тяжести, тесноты, давления. Köynək ona dar idi və yeriyərkən çiyinləri çəkirdi рубашка была ему узка и тянула при ходьбе плечи
  2. тащить:
  1) перемещать, передвигать с усилием, не отрывая от поверхности чего-л. Yerlə çəkmək тащить по земле, çamadanı çarpayının altından çəkmək тащить чемодан из-под стола, ayağından tutub çəkmək тащить кого-л. за ноги
  2) разг. снимать, прилагая усилия (плотно прилегающую одежду, обувь). Çəkmələrini ayağından çəkmək тащить сапоги с ног
  3) тянуть за собой, вести силой тяги, вести за собой силой. O biri otağa çəkmək kimi тащить в другую комнату кого
  4) заставлять или убеждать кого-л. идти куда-л., вести с собой куда-л. Evə çəkmək kimi тащить в дом кого
  5) извлекать откуда-л., поднимать на поверхность (что-л. тяжелое). Su ilə dolu vedrəni quyudan çəkmək тащить из колодца ведро с водой
  6) вынимать, вытаскивать что-л. глубоко засевшее, дёргать, выдёргивать, выдернуть. Taxtadan mıxları çəkmək тащить (вытаскивать, выдергивать) гвозди из доски, dişi çəkmək тащить (выдёргивать, дёргать) зуб, tikanı çəkmək тащить (вытаскивать) занозу (колючку)
  3. вытягивать:
  1) только несов. таща, извлекать что-л. откуда-л., вытаскивать. Qayığı sahilə çəkmək вытягивать лодку на берег
  2) перемещать что-л., двигая с усилием (обычно при подъёме на гору). Öküzlər arabanı yoxuşa çəkirdilər волы (быки) вытягивали арбу на подъем
  3) перен. разг. вынуждать говорить, выведывать, узнавать у кого-л. что-л. (о каком-л. событии, истории и т.п.), вытянуть. Söz çəkmək kimdən вытянуть слово из кого
  4) перен. получать у кого-л., с трудом добиваясь; вытянуть, вымогать. Bir az pul çəkmək kimdən вытянуть (вымогать) немного денег у кого
  5) разг. заставлять кого-л. уйти откуда-л. или пойти, отправиться куда-л., поволочь. Meşəyə çəkmək вытянуть (поволочь) в лес кого
  6) высасыванием, тягой удалять откуда-л. Ağacdan şirə çəkmək вытягивать сок из дерева
  7) простореч. обычно сов. в. стегнуть, хлестнуть чем-л. длинным. Atlara qamçı çəkmək вытянуть лошадей кнутом, belinə çubuq çəkmək хлестнуть по спине прутиком
  4. притягивать, притянуть:
  1) таща, приблизить, придвинуть куда-л. Qayığı sahilə çəkmək притянуть лодку к берегу
  2) приблизить к себе. Özünə tərəf çəkmək притянуть к себе
  3) приблизить силой притяжения. Metalı çəkmək притягивать металл (о магните)
  4) привлечь к ответственности. Məhkəməyə çəkmək привлечь к суду
  5. вытаскивать (таща, извлекать откуда-л., что-л. застрявшее, вонзившееся, укрепленное). Divardan mıxları çəkmək вытаскивать гвозди из стены, çəpərədən çubuq çəkmək вытаскивать палку (прут) из плетня
  6. вынимать, вынуть:
  1) вытащить что-л. вставленное; выхватить (стремительно извлечь) с целью нападения, угрозы, угрожать каким-л. оружием. Tapança çəkmək kimə угрожать пистолетом кому
  2) вытащить при разыгрывании, жеребьёвке, на экзамене и т.п. Püşk çəkmək вынуть жребий, bilet çəkmək вынуть билет
  7. дёргать:
  1) тянуть рывками. Kəndirin ucundan tutub çəkmək дёргать за конец верёвки
  2) чем делать резкое движение какой-л. частью тела. Çiyinlərini çəkmək дёргать плечами, burnunu çəkmək дёргать носом
  8. задёргивать, задернуть (дёрнуть, чтобы закрыть). Pərdəni çəkmək задёрнуть занавеску
  9. притворять, притворить; прикрывать, прикрыть (затворить неплотно, не до конца). Qapını çəkmək притворить дверь
  10. выдвигать, выдвинуть:
  1) двигая, переместить что-л. на открытое место, вперёд. Masanı otağın ortasına çəkmək выдвинуть стол на середину комнаты, irəliyə çəkmək выдвинуть вперёд
  2) вытаскивать, извлекать изнутри наружу что-л. Şkafın siyirməsini (gözünü) çəkmək выдвинуть ящик шкафа
  3) отличив, выделить из других для более ответственной работы, деятельности. Rəis vəzifəsinə (irəli) çəkmək выдвинуть на должность начальника кого
  11. придвигать, придвинуть (двигая, приблизить). Boşqabı qabağına çəkmək придвинуть тарелку с себе, masanı pəncərəyə tərəf çəkmək придвинуть стол к окну
  12. подтягивать, подтянуть:
  1) натянуть или затянуть потуже. Qurşağını (kəmərini) çəkmək подтянуть пояс, tapqırı çəkmək подтянуть подпругу
  2) таща, волоча, приблизить к кому-л., чему-л.; подтащить. Qayığı sahilə çəkmək подтянуть (подтащить) лодку к берегу
  3) затащить, затянуть подо что-л. Çardağın altına çəkmək nəyi подтянуть под навес что
  4) тех. завинтить потуже; подвинтить. Qaykaları çəkmək (bərkitmək) подтянуть гайки
  5) натянув, поднять кверху, выше. Şalvarı yuxarı çəkmək подтянуть брюки
  6) сосредоточивая, приблизить, подвести куда-л. какие-л. силы. Qoşunları cəbhə xəttinə yaxın çəkmək подтянуть войска к линии фронта
  13. натягивать, натянуть:
  1) вытягивая, сделать тугим или туго закрепить. Sazın simlərini (tellərini) çəkmək натянуть струны на сазе
  2) надеть с усилием, надвинуть, накрыть чем-л., потянув. Çəkməni ayağına çəkmək натянуть сапог на ногу, yorğanı üstünə çəkmək натянуть на себя одеяло
  3) растягивая или вытягивая, прикрепить концами. Çərçivəyə kətan çəkmək натянуть холст на рамку
  14. обтягивать, обтянуть, обивать, обить (покрыть сплошь чем-л.). Divanın üstünə parça çəkmək обтянуть диван материей, qapılara meşin çəkmək обить двери кожей
  15. отводить, отвести:
  1) ведя, направить в сторону. Kənara çəkmək отвести в сторону
  2) сводить, свести. Gözünü kitabdan çəkməmək не отводить глаз от книги, gözünü çəkməmək kimdən не сводить глаз с кого
  16. вводить, ввести (заставить кого-л. войти куда-л.). Atları tövləyə çəkmək (salmaq) ввести лошадей в конюшню
  17. убирать, убрать (снять, удалить – обычно о руке, ноге). Əlini çəkmək убрать руку, ayaqlarını çək убери ноги
  18. отнимать, отнять (отвести в сторону, отделить от чего-л.). Qələmi kağızdan çəkmək отнять перо от бумаги
  19. влепить. Sillə çəkmək влепить (дать) пощечину
  20. прокладывать, проложить (устроить, провести – дорогу, путь и т.п.). Dəmir yolu çəkmək проложить железную дорогу (железнодорожные пути), neft kəməri çəkmək проложить нефтепровод
  21. проводить, провести:
  1) сделать скользящее движение чем-л., двинуть что-л. по скользящей поверхности. Əlini saçına çəkmək провести рукой по волосам
  2) прочертить, обозначить. Düz xətt çəkmək провести прямую линию (прямую), mərz çəkmək провести межу
  3) проложить, протянуть в определённом направлении. Kanal çəkmək провести канал, telefon çəkmək провести телефон, su çəkmək провести воду, qaz çəkmək провести газ
  22. возводить, возвести (сооружать, соорудить – о фундаменте, стене и т.п.)
  23. обносить, обнести, обводить, обвести:
  1) оградить чем-л. вокруг. Ətrafına hasar çəkmək nəyin обвести забором что, bağın ətrafına çəpər çəkmək обнести (обвести) сад изгородью (оградой)
  2) что чем очертить, окаймить чертой что-л. Nəlbəkinin qıraqlarına (kənarlarına) qızıl haşiyə çəkmək обвести блюдце золотым ободком
  24. чертить, начертить:
  1) провести чем-л. острым, тонким черту, линию, оставляя след, борозду, чертить линию. Kvadrat çəkmək чертить квадрат, çevrə çəkmək чертить окружность, pərgarla çəkmək чертить циркулем
  2) сделать, изготовить чертеж. Sxemini çəkmək nəyin чертить схему чего, eskizini çəkmək чертить эскиз чего, vatman kağızında çəkmək чертить на ватмане
  25. рисовать, нарисовать (изобразить на плоскости карандашом, красками и т.п.). Portret çəkmək рисовать портрет, пейзаж (mənzərə) çəkmək рисовать пейзаж, yağlı boya ilə çəkmək рисовать масляной краской, naturadan çəkmək рисовать с натуры
  26. снимать, снять:
  1) изготовить (сделать копию оргинала), обмерив что-л. Yerin planını çəkmək снимать план местности
  2) запечатлеть на фотопленке; фотографировать, сфотографировать. Şəklimizi çəkin снимите (сфотографируйте) нас
  3) изготовить киноизображение. Film çəkmək снять фильм
  27. мазать, намазать (покрыть слоем жидкого или жирного); наносить, нанести. Çörəyin üstünə yağ çəkmək мазать хлеб маслом, dodaqlarına boya çəkmək мазать губы краской, səthinə lak çəkmək nəyin наносить лак на поверхность чего
  28. оклеивать, оклеить (покрыть ч ем-л. оклеивая). Divarlara kağız çəkmək оклеивать стены обоями
  29. впитывать, впитать (вобрать в себя жидкость; поглощать, поглотить). Nəmi özünə çəkmək впитывать влагу, pambıq qanı çəkdi вата впитала кровь
  30. вдыхать, вдохнуть (вобрать дыханием). Təmiz havanı ciyərlərinə çəkmək вдохнуть чистый (свежий) воздух в лёгкие
  31. курить:
  1) быть курильщиком. Sən çoxdan çəkirsən? ты давно куришь?
  2) втягивать в себя дым какого-л. вещества (обычно табака). Papiros çəkmək курить париросу, qəlyan çəkmək курить кальян (трубку)
  3) добывать перегонкой, гнать, выгонять, выгнать. Qatran çəkmək курить (гнать) смолу (дёготь), spirt çəkmək гнать спирт
  32. размалывать, размолоть (в крупу). Buğdadan yarma çəkmək размалывать пшеницу в крупу
  33. класть, положить (о пище). Plovu qablara çəkmək класть плов в тарелки
  34. распиливать, распилить на доски, рейки и т.п. (кругляк, балку, столб, бревно и т.п.). Şalbandan taxta çəkmək распиливать бревно на доски; geri çəkmək отодвигать, отодвинуть:
  1) двигая, переместить на небольшое расстояние. Stolu geri çəkmək отодвинуть стул, cəftəni geri çəkmək отодвинуть засов
  2) перен. перенести на более позднее время. Vaxtını geri çəkmək nəyin отодвинуть срок чего; dara çəkmək вешать, повесить (подвергнуть смертной казни на виселице), çarmıxa çəkmək распинать, распять (пригвоздить руки и ноги к кресту)
  35. в сочет. с некот. отвлеч. сущ.: adını çəkmək kimin называть, назвать, упоминать, упомянуть. Dostunun adını çəkmək упомянуть (назвать) имя друга; aclıq çəkmək голодать, испытывать голод; qəm çəkmək (dərd çəkmək) горевать, испытывать, переживать горе; fikir çəkmək страдать (сочувствуя, болезненно переживать чьё-л. горе, неудачу). Xəstə anasının fikrini çəkmək страдать (переживать) за больную мать; əzab (əziyyət, cəfa) çəkmək мучиться, страдать:
  1) испытывать страдание. Ağrıdan əziyyət çəkmək страдать от боли
  2) иметь какую-л. болезнь. Baş ağrılarından əziyyət çəkmək страдать головными болями, zərər (ziyan) çəkmək страдать (подвергаться чему-л. неприятному, терпеть ущерб, урон от чего-л.), пострадать. Əkinlər alaq otlarından zərər çəkir посевы страдают от сорняков; zəhmət çəkmək трудиться, потрудиться:
  1) прилагать усилия, чтобы создать, сделать что-л. Zəhmət çəkibsiniz, bu da sizin haqqınız вы потрудились, а это плата за ваш труд
  2) затруднять себя чём-л. Nahaq zəhmət çəkirsən напрасно трудишься; xərc çəkmək истратить, израсходовать определённую, какуюто сумму денег. Nə qədər xərc çəkibsən nəyə сколько денег истратил на что; baş çəkmək навещать, навестить. Xəstəyə baş çəkmək навещать больного; imtahana (sınağa) çəkmək подвергнуть экзамену, испытанию, испытать; keşiyini çəkmək kimin, nəyin охранять, нести (осуществлять) охрану кого, чего; qarovulunu çəkmək караулить. Bağın qarovulunu çəkmək караулить сад; qeyrətini çəkmək kimin, nəyin беречь, защищать честь и достоинство кого, чего; təəssübünü çəkmək см. təəssüb; həsrətini çəkmək kimin, nəyin сильно тосковать, страстно желать видеть кого, что. Vətənin həsrətini çəkmək сильно тосковать по Родине; əl çəkmək отрекаться, отречься:
  1) отказаться от кого-л., чего-л. Öz fikrindən (rəyindən) əl çəkmək отречься от своего мнения, intiqamdan əl çəkmək отречься от мести
  2) отказаться от прав на что-л. Taxttacdan əl çəkmək отречься от престола
  ◊ kəlbətinlə çəkmək (sözü, cavabı) kimdən клещами вытягивать, вытянуть (слово, ответ) из кого (едва добиться какого-л. слова, ответа, признания); artıq söz (cavab) çəkmək mümkün deyil лишнего слова (ответа) не вытянуть из кого, у кого
  2
  глаг. взвешивать, взвесить (определить вес кого-л., чего-л. с помощью весов). Malları çəkmək взвесить товары
  3
  глаг. отбывать, отбыть:
  1. исполнить какую-л. повинность, обязанность и т.п., связанную с пребыванием где-л. Əsgərliyini çəkmək отбыть солдатчину, sürgünlük çəkmək отбыть ссылку, cəzasını çəkmək отбыть наказание
  2. пробыть какой-л. срок где-л., исполняя какую-л. повинность, обязанность. Cəza müddətini çəkmək отбыть срок наказания
  4
  глаг. продолжать, длиться, тянуться. İclas üç saat çəkdi заседание длилось (продолжалось) три часа, çox çəkmədi продолжалось недолго что, uzun çəkdi долго длилось (продолжалось) что
  5
  глаг. быть похожим на кого-л., пойти, уродиться (родиться похожим на кого-л.). Uşaq atasına çəkib ребёнок пошёл (уродился) в отца

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çəkmək

 • 7 ölçü

  I
  сущ.
  1. мера:
  1) единица измерения. Uzunluq ölçüləri меры длины, həcm ölçüləri меры объёма, çəki ölçüləri меры веса, tutum ölçüsü мера ёмкости, fiziki kəmiyyətlərin ölçüləri меры физических величин, xətti ölçülər линейные меры, kvadrat ölçüləri квадратные меры, kub ölçüləri кубические меры, etalon ölçü эталонная мера
  2) перен. то, что служит основанием для оценки чего-л. или для сравнения с чем-л.; мерило, мерка. Ümumi ölçüyə gəlməmək не подходить под общую мерку
  3) величина, размер, степень чего-л. Zövq ölçüsü мера вкуса
  4) последняя, крайняя степень чего-л.; предел, граница чего-л. Hər şeyin ölçüsü var всему есть мера
  5) средство для осуществления чего-л. Ciddi ölçü строгие меры, lazımı ölçü götürmək принять нужные (необходимые) меры, cəza ölçüləri меры наказания
  2. размер:
  1) величина чего-л. в каком-л. измерении. İri ölçüdə большого размера, adi ölçüdə обычного размера, kiçik ölçüdə маленького размера, eyni ölçüdə одинакового размера, müxtəlif ölçüdə разных размеров, dəqiq ölçüsü nəyin точный размер чего, təqribi ölçüsü nəyin приблизительный размер чего, iyirmi kvadrat metr ölçüdə размером в двадцать квадратных метров, ayağının ölçüsü kimin размер ноги кого, başının ölçüsü размер головы, ölçüsünü müəyyən etmək nəyin установить размер чего, ölçüsünü dəyişmək изменить размер
  2) мерка, номер, обозначающий величину какого-л. изделия, вещи (одежды, обуви и т.п.). Kostyumun ölçüsü размер костюма, ayaqqabının ölçüsü размер обуви, papağın ölçüsü размер шапки
  3) лит. повторяющаяся в стихе комбинация тех или иных элементов, образующая стихотворный ритм. Şerin ölçüsü размер стиха
  4) муз. определённое расположение ритмических единиц в музыкальном такте, создающее ритмический строй. ¾ ölçüdə yazılmaq быть написанным размером в три четверти, takt ölçüsü размер такта
  3. физ., тех. размерность. Fiziki kəmiyyətin ölçüsü размерность физической величины
  4. мерка (совокупность данных, определяющих размеры кого-л., чего-л.). Ölçüsünü götürmək kimin снять мерку кого, ölçü ilə tikmək шить по мерке
  5. измерение (измеряемая величина, притяжение). Ölçü vahidi единица измерения, ölçü sırası тех. ряд измерения, ölçü səhvi ошибка измерения
  II
  прил.
  1. измерительный:
  1) предназначенный, служащий для измерения. Ölçü aparatları измерительные аппараты, ölçü qurğuları измерительные устройства, ölçü cihazları измерительные приборы, ölçü kolbası хим. измерительная колба, ölçü xətkeşi измерительная линейка
  2) относящийся к измерению, связанный с измерением. Ölçü laboratoriyası измерительная лаборатория
  2. тех. строит. мерный, обмерный (являющийся мерой, меркой чего-л.). Ölçü lenti мерная лента, ölçü qutusu мерный ящик (дозатор), ölçü ipi мерный шнур, ölçü qabı мерная тара, посуда, сосуд
  3. размерный (служащий, предназначенный для того, чтобы размерять что-л.). Ölçü xətləri размерные линии, ölçü açarı размерный ключ, ölçü tavacıqları размерные плитки; ölçüdə aldatma обмер, ölçüdə aldatmaq обмеривать (обманывать, отмерив меньше, чем полагается), ölçüdə aldadılmaq обмериваться, быть обмеренным кем-л
  ◊ ölçüdən artıq сверх меры, ölçüsünü bilmək знать меру, ölçüsünü bilməmək не знать меры, ölçüyə yatmamaq: 1. не соответствовать какому-л. размеру; 2. не подходить под общую мерку; ölçüyə gəlməmək см. ölçüyə yatmamaq

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ölçü

 • 8 üz

  I
  сущ.
  1. лицо:
  1) передняя часть головы человека. Üz cizgiləri черты лица, üz qırışıqları морщины лица, üzün quruluşu строение лица, üzün masajı массаж лица, üz üçün krem крем для лица, üzünü yumaq мыть лицо, üzünü silmək вытирать лицо
  2) обращенная наружу (лицевая) сторона чего-л. (ткани, одежды). Paltarı üzünə çevirmək вывернуть платье с изнанки на лицо
  3) передняя сторона дома, строения, сооружения и т.п.; фасад. Binanın üzü meydana baxır здание стоит лицом к площади
  2. верх (наружная, лицевая сторона чего-л. – преимущественно одежды). Paltonun üzü верх пальто, döşəyin üzü верх матраца, yorğanın üzü верх одеяла, çamadanın üzü верх чемодана
  3. поверхность (наружная сторона чего-л.). Suyun üzündə на поверхности воды, üzə çıxmaq всплыть на поверхность
  4. перёд, передок (часть обуви, охватывающая сверху переднюю часть ступни). Çəkmənin üzü передок сапога
  5. разг. копия (точно соответствующее подлиннику воспроизведение чего-л.). Məqalənin üzü копия статьи, yaş kağızının üzü копия метрики, üzünü çıxartmaq снимать копию
  6. обивка (то, чем обивают или чем обито что-л.). Dəri üz кожаная обивка
  7. облицовка (материал, которым облицовывается поверхность чего-л.). Mərmər üz мраморная облицовка
  8. обёртка (то, чем обёрнуто что-л.). Kitabın üzü обёртка книги, dəftərin üzü обёртка тетради
  9. чехол (покрышка из материи или другого материала, сделанная по форме какого-л. предмета и защищающая его от порчи, загрязнения и т.п.)
  10. мат. грань (плоская поверхность геометрического тела). Kubun üzləri грани куба
  11. разг. сторона. Küçənin sağ üzü правая сторона улицы, yolun kölgə üzü теневая сторона дороги
  12. стыд, совесть. Üzüm gəlmir совесть не позволяет, adamda üz yaxşı şeydir совесть – вещь хорошая
  II
  прил.
  1. лицевой:
  1) относящийся к лицу (передней части головы человека). Üz əzələləri лицевые мышцы, üz kanalı лицевой канал, üz siniri лицевой нерв
  2) обращённый наружу, представляющий собой внешнюю сторону чего-л.; наружный. Parçanın üz tərəfi лицевая сторона материи
  3) представляющий собой перёд чего-л.; передняя часть чего-л. Evin üz tərəfi лицевая сторона дома
  2. поверхностный (находящийся, имеющий место на поверхности, у поверхности чего-л.). Torpağın (yerin) üz qatı поверхностный слой почвы; üz almaq чистить лицо крученой ниткой от излишних волос; üz çəkmə облицовка; обтяжка; üz çəkilmək облицовываться, быть облицованным; üz çəkmək лицевать, облицевать; üz çəkilmiş облицованный, обитый
  ◊ üz ağartmaq оправдать надежды, доверие; üz ağlığı: 1. подарок свёкра невестке после первой брачной ночи (за целомудрие); 2. предмет гордости; üz bozartmaq kimə:
  1. дерзить, грубить к ому
  2. посмотреть на кого сердито; üz verirsən, astar da istəyir дай ему мёд, да ещё и ложку; дай палец, руку отхватит; üz vermə! не балуй! не давай воли! üz vermək:
  1) kimə баловать; сажать на голову кого
  2) üz vermək kimə потворствовать, ублажать, быть пристрастным, проявлять лицеприятие к кому; üz göstərmə! не сажай на голову!,
  3) случиться, приключиться с кем-л. Ona bədbəxtlik üz vermişdir с ним случилась беда; üz vurma! не проси! üz vurmaq kimə приставать, пристать с просьбой; üz qoymaq (tutmaq) haraya устремляться, устремиться куда (стремительно двинуться куда-л.); üz qoymamaq kimdə ругать кого на ч ем свет стоит
  2. не пользоваться доверием где-л., хорошей репутацией; üz qoymayıb (он) сжёг все мосты; üz döndərmək kimdən порвать отношения, перестать общаться с кем; отвернуться; üz istəyir (ki) … надо потерять совесть, чтобы …; надо иметь наглость, чтобы …; üz göstərmək kimə относиться каким-л. образом:
  1. быть приветливым с кем-л.
  2. см. üz vermək (в 2 знач.); üz tutmaq: 1. kimə обращаться, обратиться к кому; 2. см. üz qoymaq; üz götürüb qaçmaq бежать без оглядки; üz çevirmək kimdən, nədən см. üz dəndərmək; üz çevirməmək haraya перестать бывать где-л., перестать ходить куда-л.; üzdən iraq не дай Бог!, не приведи Господи!; üzdən getmək скользить по поверхности, не углубляться, не вникать; üzə vermək проявляться, проявиться (о внутреннем состоянии); üzə vurma! не напоминай; üzə vurmaq nəyi бросить в лицо обвинение или упрёк; попрекать, ставить в упрёк кому-л. что-л.; üzə vurmamag промолчать о чём-л.; üzə qabarmaq, üzə qayıtmaq дерзить, хамить; üzə dayanmaq (durmaq):
  1. противиться, воспротивиться
  2. обнаглеть, становиться, стать наглым; üzə demək говорить в лицо; üzə dirənmək выходить, выйти из повиновения; üzə çıxarmaq kimi, nəyi:
  1. вывести на чистую воду, вывести на свет божий (наружу)
  2. обнаруживать, обнаружить
  3. разрешить появиться на людях (о невестке); üzə çıxmaq явиться с повинной. Qaçaqlar üzə çıxdılar беглецы явились с повинной; üzü ağ olmaq оправдать доверие, ожидания; быть достойным похвалы, одобрения; üzü(n) ağ olsun!:
  1. выражение благодарности за хорошую работу, учебу, поведение и т.п.
  2. возглас, выражающий осуждение, укор (с оттенком иронии); üzü ağ çıxmaq см. üzü ağ olmaq; üzü astarından bahadır (üzü astarından baha oturur) игра не стоит свеч, овчинка выделки не стоит; üzü açılmaq kimin: 1. становиться, стать красивой лицом; 2. потерять невинность (целомудрие), быть изнасилованной; 3. становиться, стать развязным, беззастенчивым; üzü bərkdir kimin ничего не случится с кем; üzü bu yanadır жилец на этом свете (о больном, подающем надежды на выздоровление); смерть миновала кого; üzü bulud kimi tutulmaq смотреть сентябрём; üzü qara olmaq быть виноватым перед кем-л., чем-л.; üzü(n) qara olsun позор и срам тебе (ему); üzü qara çıxmaq: 1. оказаться нецеломудренной после первой брачной ночи (о невесте); 2. оказаться виноватым перед кем-л.; üzü dönmək kimdən; см. üz döndərmək kimdən; üzü(-m) yoxdur (qaradır) kimin yanında виноват перед кем; üzü gəlməmək стесняться просить (говорить, обращаться и т.д.); üzü gülmək просиять, повеселеть, радостно улыбнуться; üzü o yanadır kimin не жилец (о том, кто близок к смерти, одной ногой в могиле); üzü tutulmaq см. üzü bulud kimi tutulmaq; üzü üzlər görmüş видавший виды (испытавший в жизни многое); üzündə abırhaya yoxdur kimin ни стыда, ни совести у кого; üzündə yazılıb (yazılmışdır) kimin на лице написано чьё м, у кого; üzünün qırışları açılmır вечно хмурый, вечно озабоченный; üzünün qanı qaçıb kimin лица нет на ком, ни кровинки в лице у кого; üzündən keçə bilmədim kimin не мог отказать к ому (из-за уважения); üzündən gəlməmək стесняться, постесняться говорить или поступать по отношению к кому-л.; üzündən oxumaq читать по лицу; видеть, определять, понимать что-л. по выражению лица; üzünə ağ olmaq kimin см. üzünə qayıtmaq; üzünə baxan (baxsa) kəffarə verməlidir (gərək kəffarə versin) противно смотреть на кого, противное лицо у кого (о некрасивом, уродливом человеке); üzünə bir batman darı töksən biri də yerə düşməz (о рябом человеке); üzünə vurmaq kimin сказать в лицо, напомнить о чём-л. кому, попрекнуть чем-л.; üzünə qabarmaq (qayıtmaq) см. üzə qabarmaq (qayıtmaq); üzünə qan səpilmək (çilənmək) багроветь, побагроветь от чего-л.; üzünə (dik, şax) demək (söyləmək) говорить, сказать прямо в лицо; бросить в лицо к ому; üzünə durğuzmaq kimin kimi восстановить кого против кого; üzünə durmaq kimin:
  1. см. üzünə( dik, şax) demək (söyləmək)
  2. см. üzünə ağ olmaq
  3. обвинить кого-л., сказав в лицо при очной ставке; üzə qabarmaq нагрубить к ому-л.; əgər utanırsansa, üzünə ələk (dəsmal, pərdə) тут если очень стесняешься, закрывай лицо; üzünə gəlmək kimin дерзить кому; шутл. üzünə (üzünüzə) gülab suyu! извините за выражение, простите … (говорится при употреблении какого-л. грубого, неприличного, неудобного слова); üzünə gülmək kimin: 1. см. üzünə xoş baxmaq; 2. лукавить (притворяться, вести себя неискренне); üzünə gülür nə радует взор, глаз что; üzünə gün doğdu kimin счастье улыбнулось к ому; üzünə söz gəlmək kimin получить выговор, замечание из-за кого-л., чего-л.; üzünə tüpürmək kimin плевать, плюнуть в лицо кому; üzünə xoş baxmaq kimin быть ласковым, приветливым с кем; üzünə şax demək kimin сказать прямо в лицо; üzünü ağartmaq (üzünü ağ eləmək) kimin оправдать доверие чьё, оправдать надежды чьи; üzünü açmaq kimin: 1. развращать, развратить кого; 2. лишать, лишить девственности, целомудрия кого; üzünü bozartmaq kimə:
  1. сурово посмотреть на кого
  2. дерзить, грубить к ому; üzünü qara eləmək kimin не оправдать надежд, доверия чьего; презр. üzünü it də yalamaz kimin урод уродом (об очень некрасивом, уродливом человеке); üzünü it yalasa doyar чумазый, грязный (о лице ребёнка); üzünü külək əsən tərəfə tutmaq держать нос по ветру; üzünü görək! сколько лет сколько зим!; … üzünü görmə! kimin не приведи Господи!; üzünü görmək istəməmək ненавидеть, и видеть не хотеть; üzünü güldürmək kimin веселить кого; поднимать настроение кого, чьё; üzünü mürdəşir yusun! чтобы (он, ты) подох!; üzünü turşutmaq делать, сделать кислую мину; üzünü tutmaq закрыть лицо; üzünün qanı qaçıb лица нет в ком, ни кровинки в лице кого, чьем; üzünün (üzünüzün) əti (suyu) tökülsün! как тебе (вам) не стыдно! постеснялся (постеснялись) бы!; üzünün suyu getmək (tökülmək) терять, потерять стыд; üzümüzün suyunu tökmə не говори непристойностей, глупостей при ком-л.; üzünün suyunu tökmək обругать, заставить краснеть, покраснеть

  Azərbaycanca-rusca lüğət > üz

 • 9 əsas

  I
  сущ.
  1. основание:
  1) нижняя, опорная часть предмета, сооружения; фундамент. Binanın əsası (özülü) основание здания, körpünün beton əsası (özülü) бетонное основание моста, evin daş əsası (özülü) каменное основание дома, möhkəm əsas (özül) прочное (крепкое) основание, təbii əsas естественное основание, süni əsas (özül) искусственное основание
  2) причина, достаточный повод, аргумент, оправдывающий что-л. Qanuni əsas законное основание, tutarlı əsas веское основание, zəruri əsas необходимое основание, narazılıq üçün əsas основание для недовольства, ittiham üçün əsas основание для обвинения, şikayət üçün əsas основание для жалоб, işdən azad etmək üçün əsas основание для увольнения, qorxmağa əsas var есть основание бояться, əsas axtarmaq nəyə искать основание для чего, əsas olmaq быть (являться, служить) основанием, əsasımız yoxdur у нас нет оснований
  3) распоряжение, документ и т.п., в силу которого совершается какое-л. официальное действие. Əsas: iclasın protokolundan çıxarış основание: выписка из протокола заседания, əsas: dekanın məlumatı основание: докладная декана
  4) хим. соединение, образующее при взаимодействии с кислотами соль. Suda həll olan əsaslar основания, растворимые в воде, qüvvəli əsaslar сильные основания, zəif əsaslar слабые основания
  5) мат. Qüvvətin əsası основание степени (число, возводимое в степень)
  2. основа:
  1) сущность чего-л.; главное, на чем строится что-л. Romanın əsası основа романа, məruzənin əsası основа доклада, inkişafın əsası основа развития, cəmiyyətin əsası основа общества, siyasi əsas политическая основа, iqtisadi əsas экономическая основа
  2) лингв. часть слова до окончания. Sözün əsası основа слова
  3) только мн. ч. основы (исходные, главные положения какой-л. науки, теории и т.п.). Tarix elminin əsasları основы исторической науки, dillçiiliyin əsasları основы языкознания
  II
  прил.
  1. основной (наиболее важный, главный). Əsas vəzifələr основные задачи, əsas səbəb основная причина, əsas məqsəd основная цель, əsas şərt основное условие, əsas məsələ основной вопрос, əsas keyfiyyətləri kimin, nəyin основные качества кого, чего; nəyin əsas xüsusiyyətləri основные свойства чего, əsas çətinlik(-lər) основные трудности, əsas səhv основная ошибка, əsas istiqamət основное направление, əsas müddəalar основные положения, əsas iş основная работа, əsas məşğuliyyət основное занятие, əsas anlayış основное понятие, экон. əsas göstəricələr основные показатели, əsas balans основной баланс, əsas əmək haqqı основная зарплата, əsas istehsal fondları основные производственные фонды, əsas mübadilə основной обмен, əsas vəsait основные средства, əsas kapital основной капитал, əsas iqtisadi qanun основной экономический закон, əsas süxurlar геол. основные породы
  2. главный. Əsas şəhərlər главные города, əsas miqyas главный масштаб
  3. коренной. Əsas yastıqlar тех. коренные подшипники
  4. хим. основный. Əsas oksidləri основные окислы
  ◊ əsas vermək kimə nə üçün давать, дать основание кому для чего, əsas götürmək (tutmaq) nəyi брать, взять за основу что, əsas kimi qəbul etmək nəyi принимать, принять за основу что, əsas kimi qəbul edilmək приниматься, быть принятым за основу, əsasını qoymaq nəyin закладывать, заложить основу чего, əsası qoyulmaq основываться, быть основанным, учреждаться, быть учрежденным, əsasının qoyulması nəyin основание чего, əsasını təşkil etmək nəyin составлять основу, лечь, ложиться в основу чего, nəyin əsasında на основании чего, hansı əsasla на каком основании, əsas etibarilə в основном; ümumi əsaslarla на общих основаниях, əsas yoxdur nəyə нет оснований для чего; əsas var nəyə есть основания для чего; tam əsasla demək olar ki, … с полным основанием можно сказать, что …

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əsas

 • 10 can

  I
  сущ.
  1. душа:
  1) по религиозным представлениям, бессмертное нематериальное божественное начало в человеке. Can (ruh) vücuddan ayrılır душа с телом расстается; canı çıxdı отдал богу душу (умер)
  2) перен. самое главное, основное, суть, сущность, основа, сердцевина чего-л. Elmin canı душа науки, təlimin canı душа (сердцевина) учения, məsələnin canı суть (гвоздь) вопроса; canı olmaq nəyin:
  1. быть душой чего
  2. становиться, стать душой чего
  3) перен. основное лицо где-л., в каком-л. деле. Kollektivin canı душа коллектива, işin canı душа дела
  2. тело:
  1) организм человека или животного в его внешних физических формах и проявлениях. Canım ağrıyır у меня тело болит, canına üşütmə düşdü по всему телу пробежала дрожь
  2) употр. для обозначения физического начала в человеке в противовес духовному. Candan zəifdir kim слаб телом (здоровьем) кто
  3) простореч. мясо, мышцы. Onda can yoxdur тела на нём нет (об очень худом человеке)
  4) употр. в некоторых выражениях для обозначения упитанности, дородности; candan düşmək: 1. спадать, спасть с тела (худеть, похудеть); 2. обессилеть, утомиться, устать; cana (ətə-qana) dolmaq войти в тело; 3. жизнь (физиологическое существование человека или животного). Canını əsirgəməmək (canından keçmək) не щадить (не жалеть) своей жизни; 4. здоровье (то или иное состояние организма, самочувствие). Canı sazdır kimin здоровье у кого крепкое, canını möhkəmlətmək укреплять здоровье, cana ziyandır nə вредно для здоровья что, cana xeyirdir (faydadır) полезно для здоровья, canına qulluq etmək следить за своим здоровьем; 5. человек (в значении единицы счёта людей). Neçə-neçə canlar много людей; 6. энергия, сила, мочь (способность что-л. делать). Məndə heç can qalmayıb моченьки (сил) у меня больше нет
  II
  прил.
  1. душевный. Can rahatlığı душевный покой
  2. жизненный. Can məlhəmi жизненный эликсир
  3. нательный (надеваемый непосредственно на тело). Can köynəyi нательная рубашка
  4. телесный (физический). Can üzgünlüyü (yorğunluğu) телесная усталость
  III
  межд.
  1. употр. как ласковое обращение к детям и младшим по возрасту. Ay ana! – Can! Мама! – Что! душа моя; в сочетаниях со значением клятвы: ata canı! клянусь отцом! (т. е. жизнью отца); ana canı! клянусь матерью!; can həkimi разг. терапевт (врач-специалист по внутренним болезням); can əti филе, вырезка (часть мясной туши); can evi:
  1) сердце, грудь
  2) перен. сердце, средоточие, центр чего-л.
  3) самое чувствительное место чего-л.; can sıxıntısı тоска, скука, угнетенное состояние; can ağrısı болезнь, болезненное состояние; can acısı душевная боль; can ağrısı ilə с болью на душе
  ◊ can alıb can verir очаровывает; она очаровательна; can almaq очаровывать, пленять своей красотой (о глазах, взгляде, о красавице вообще); can atmaq nəyə страстно желать, жаждать чего; пытаться, попытаться что-л. делать; стремиться к чему; рваться куда; can bahasına см. canı bahasına; can bəsləmək: 1. чревоугодничать; 2. заботиться о своем здоровье, следить за своим питанием, ухаживать за собой; can borcunu ödəmək умереть; отдать богу душу; can vermək: 1. находиться, быть при смерти, дышать на ладан, умирать; 2. can vermək nədən ötrü умирать за что (страстно желать, жаждать чего); can vermək kimə:
  1. воскрешать, воскресить, вдохнуть жизнь, возвращать, возвратить к жизни кого
  2. вдохновлять, вдохновить; can qalmadı kimdə: 1. выбился из сил; 2. изрядно исхудал; can qurban kimə, nəyə готов жизнь отдать за кого; can qoymaq: 1. kimin, nəyin uğrunda отдавать, отдать свою жизнь, пожертвовать жизнью, здоровьем за кого, за что; 2. вкладывать, вложить всю свою душу во что-л., положить жизнь на что-л.; can qoymamaq kimdə изматывать, измотать всю душу кого, чью; can damarı nəyin становая жила; становой хребет чего; can damarını tutmaq kimdə находить, найти слабую жилку, струнку кого; can dərmanı эликсир жизни, жизненный эликсир; can deyib can eşitmək жить душа в душу; can yandırmaq kimə, nəyə:
  1. усердствовать, радеть
  2. печься, отдаваться, отдаться всей душой чему
  3. заботиться о ком-л.; can gəzdirmək еле стоять на ногах; can sağlığı ilə носи (носите) на здоровье; can sirdaşı: 1. закадычный друг; 2. друг жизни (о муже), подруга жизни (о жене); can üstdə (üstündə) olmaq быть при смерти; can hayında olmaq: 1. заниматься только своим здоровьем; 2. дрожать за свою жизнь; can çəkə-çəkə неохотно, без желания; спустя рукава; can çəkmək: 1. см. can vermək; 2. делать что-л. неохотно, из-под палки; can çürütmək оставлять, оставить свою жизнь в каком-л. деле; класть, положить жизнь за что-л., за кого-л.; cana qəsd eləmək (etmək) не щадить жизни; cana doydurmaq kimi изводить, извести кого, выматывать, вымотать всю душу кому; cana doymaq доходить, дойти до отчаяния; cana dolmaq входить, войти в тело, поправляться; cana gəlmək: 1. см. cana doymaq; 2. оживать, ожить; cana gətirmək:
  1) kimi см. cana doydurmaq kimi
  2) kimi оживлять, оживить кого; cana sinmək идти, пойти впрок, переваривать (о еде); can bir qəlbdə yaşamaq kimlə жить душа в душу (дружно, в согласии) с кем; canda taqət qalmayıb (yoxdur) сил (моченьки) больше нет; выбился(-ась, -ись) из сил; nə qədər ki (nə ki) canımda can var: 1. пока я жив …, пока я дышу; 2. сколько есть силы, изо всех сил; candan düşmək: 1. спадать, спасть с тела, становиться, стать хилым; исхудать; 2. изнемогать, изнемочь; 3. ослабевать, ослабеть; candan eləmək kimi лишать, лишить жизни кого; candan yanmaq kimə болеть душой за кого; candan keçmək отдать жизнь за кого, за что, жертвовать, пожертвовать собой за кого, за что; candan salmaq kimi: 1. изнурять, изнурить кого; 2. доводить, довести до изнеможения; candan tikan çıxartmaq получать, получить удовольствие от нанесенного вреда или обиды кому; canı bağazından çıxanadək до последнего издыхания; canı bahasına ценою жизни; canı boğazına yığılmaq (gəlmək):
  1. сильно измучиться, дойти до предела
  2. доходить, дойти до отчаяния; canı qalmaq harada, kimin yanında испытывать тревогу в отношении кого-л., находящегося не рядом; canı qızmır kimin nəyə душа (сердце) не лежит к кому, к чему; canını qurtarmaq: 1. kimdən, nədən избавляться, избавиться от кого, от чего; 2. умереть, скончаться; canı dincəlmək успокаиваться, успокоиться; освободиться от какого-л. дела, заботы; canı kimin əlindədir жизнь, судьба чья в руках чьих, кого; canı it canıdır kimin живуч (живуча) как собака; canı yanmaq kimə:
  1. болеть душой за кого
  2. испытывать жалость к кому; canı yanmamaq kimə, nəyə:
  1. не болеть душой за кого, за что
  2. не испытывать жалости к кому; canı kimi sevmək kimi, nəyi души не чаять в ком, в чем, обожать кого; canı od tutub yanmaq: 1. быть, гореть в жару, иметь очень высокую температуру; 2. nədən сильно возмущаться, возмутиться по поводу чего; нервно реагировать на что; canı rahat olmaq перестать волноваться; canın sağ olsun ничего, все пройдет, не беда; canı salamatdır kimin жив и здоров, цел и невредим кто; canı sıxılmaq: 1. скучать, соскучиться, томиться; 2. быть не в духе, быть в удрученном состоянии; canı suludur kimin силенки еще есть, есть порох в пороховницах; canı üçün qorxmaq бояться за свою жизнь; дрожать за свою шкуру; canı canımdan плоть от плоти моей; canı çıxanacan: 1. до упаду, до изнеможения; 2. до полусмерти (избить); canı çıxmaq: 1. испустить дух; 2. сильно измучиться, выбиться из сил; canı çıxır (nəyisə eləməyə) упорно не хочет что-л. делать; canı çıxsın: 1. чтобы он сдох; 2. пусть сдохнет; canımın canı çıxsın и этого мне мало; canı cəhənnəmə пропади он пропадом; canım sənə (sizə) desin вот что еще хочу сказать, к тому же; canım üçün клянусь жизнью; sənin canın üçün клянусь тобой; onun canı üçün клянусь им (ею); sən canın (doğrudurmu) клянись (что это правда); умоляю, очень прошу; yazıq canım бедный(-ая) я; canın yansın чтобы ты сгорел; canın sağ olsun что поделаешь, не горюй; canın çıxsa да хоть умри; iş canın cövhəridir работа (труд) – эликсир здоровья; sənin (sizin) əziz canın (canınız) üçün клянусь твоим (вашим) дорогим здоровьем; qadam canına чтобы все мои недуги перешли к тебе; qadan canıma чтобы все твои недуги перешли ко мне; canına and vermək: 1. заставить кого-л. клясться, поклясться жизнью; 2. заклинать кого кем; canına and içmək kimin клясться, поклясться к ем, чьей жизнью; canına (canıma) birə düşdü забеспокоился (-ась), заволновался(-ась); canına vicvicə düşmək дрожмя дрожать (от страха, волнения, холода и т.п.); canına vəlvələ (lərzə) düşmək затрепетать всем телом; canına qəsd etmək kimin покушаться на чью жизнь; öz canına qəsd etmək не щадить себя; canına qorxu düşdü kimin напал страх на кого; canına qıymaq kimin лишить жизни кого; canına daraşmaq нападать, напасть, наброситься на кого (о множестве лиц); canına daraşdırmaq kimin kimi натравливать кого на кого-л.; canına döşəmək kimin: 1. избивать, избить кого; 2. критиковать, раскритиковать, разнести в пух и прах кого; canına dua edirəm молюсь за тебя; canına işləmək войти в плоть и кровь кому; soyuq canına işləyir kimin холод пронизывает кого; canına sarı yağ kimi yayılmaq см. canına yayılmaq; canına yazığın (heyfin) gəlsin пожалей себя; canına yayılmaq получать удовольствие (от доброго слова, похвалы и т.п.); canına yatmaq см. ürəyinə yatmaq; canına yel dəyməmiş сразу, моментально; canına yel keçməyə qoymamaq nəyin быстро разобрать, решить что; canına od salmaq (qoymaq) kimin наводить, навести страх, нагонять, нагнать страх на кого; canına sinmir (yediyi-içdiyi) не впрок кому что-л.; canına hopdurmaq nəyi пропитывать, пропитать что; canına hopmaq: 1. пропитываться, пропитаться; 2. вбираться, вобраться, всасываться, всосаться, впитываться, впитаться; canına çəkmək: 1. пропитываться, пропитаться (становиться, стать пропитанным, насыщенным). Yağı canına çəkmək пропитаться маслом; 2. вбирать, вобрать, постепенно принимать, принять, втягивать, втянуть, всасывать, всосать в себя. Bütün rütubəti canına çəkmək вобрать всю влагу в себя; canına can basmaq терпеть страдания, тяготы, подвергнуть себя мучениям; canına cəfa vermir не дает себе труда; tək canına один (одна) без посторонней помощи; canında az yoxdur kimin неодобр. тоже хорош; canında olmaq быть в крови у кого; canından bezardır kim жить надоело кому; canından qorxmaq бояться за свою жизнь; canından əl çəkmək испытывать отвращение к себе, отдать жизнь; canından keçmək пожертвовать жизнью (собой); погибнуть, умереть за кого-л., за что-л.; iraq canından сохрани тебя Аллах, не приведи господи; Боже упаси; canından gizilti keçdi дрожь пробежала по телу; canından olmaq: 1. лишиться жизни, погибнуть, умереть; 2. быть по душе кому; xəstəlik canından çıxdı вылечился от болезни, освободился, освободилась от недуга; canından çıxmır не поддается лечению; canını azar alıb (dərd alıb) умирает, но ничем не хочет заниматься; canını Allaha tapşırmaq отдавать, отдать Богу душу; canını almaq kimin лишить жизни кого; canını bağışlamaq умереть, отдать богу душу; canını boğazına yığmaq (gətirmək) kimin выматывать, вымотать душу кому; canını qoymaq nədə, harada:
  1. класть, положить свою душу на что, во что; отдавать всю энергию, все силы; canını qara qorxu aldı kimin страх охватил кого, овладел к ем; canını qoymaq (vermək) kimin yolunda:
  1. положить душу на что, во что; отдать все силы на что
  2. пожертвовать собой за кого, за что; canını qoymağa yer axtarmaq не знать куда себя девать, деть; (zorla) canını qurtarmaq: 1. еле унести ноги; 2. еле остаться в живых; canını qurtara bilməmək kimdən, nədən:
  1. не уйти живым
  2. не уйти от ответственности; canını dişinə tutmaq напрягать, напрячь все силы; canını dişinə tutaraq стиснув зубы, скрепя сердце; canını işə verməmək уклоняться от работы, увиливать; canını əsirgəməmək kimdən не жалеть, не щадить жизни за кого; canı çıxdı, canını tapşırdı отдал богу душу, приказал долго жить; canını çürütmək положить, класть жизнь зря; canını cəhənnəmə göndərmək отправить к праотцам, на тот свет кого; canının qeydinə qalmaq думать только о себе, заботиться о своем здоровье; canımı çölə atmamışam мне еще жить не надоело; canımı çöldən tapmışam? мне моя жизнь дорога! canının qəsdində olmaq не жалеть себя; canlar alan покорительница сердец; canlara dəyən adam мил человек

  Azərbaycanca-rusca lüğət > can

 • 11 daxil

  I
  сущ. внутренность (пространство внутри помещения). Evin daxili внутренность дома
  2. перен. нутро, внутренняя сущность кого-л
  II
  послел.
  1. daxilində nəyin внутри чего. Partiyanın daxilində внутри партии, ölkənin daxilində внутри страны
  3. daxilindən nəyin изнутри чего. Evin daxilindən изнутри помещения
  4. daxilinə nəyin внутрь (в середину, в пределы) чего-л. Otağın daxilinə внутрь комнаты
  III
  нареч.
  1. daxildə внутри. Daxildə sakitlik idi внутри было тихо
  2. daxildən изнутри
  3. daxilə внутрь (в середину, в пределы); daxil olmaq: 1. входить, войти:
  1) вступить, проникнуть куда-л. внутрь, оказаться где-л. Otağa daxil olmaq входить в комнату, auditoriyaya daxil olmaq входить в аудиторию, limana daxil olmaq входить в порт
  2) включиться в состав чего-л. Siyahıya daxil olmaq войти в список, nəyin tərkibinə daxil olmaq войти в состав чего, nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil olmaq войти в состав делегации
  3) становиться, стать составной частью чего-л. Proqrama daxil olmaq входить в программу, plana daxil olmaq входить в план, gündəliyə daxil olmaq входить в повестку дня, əsərlərin külliyyatına daxil olmaq войти в собрание сочинений, … cildə daxil olmaq войти в … том
  4) только несов. находиться, содержаться в составе чего-л. (о химических элементах, веществах и т.п.). Dərmanın tərkibinə daxil olan maddələr вещества, входящие в состав лекарства, maddənin tərkibinə daxil olan elementlər элементы, входящие в состав вещества; 2. вступать, вступить:
  1) входить, войти, въезжать, въехать куда-л. (обычно о колонне, войсках и т.п.). Şəhərə daxil olmaq вступить в город, meydana daxil olmaq вступить на площадь
  2) становиться, стать членом, участником чего-л. Həmkarlar ittifaqına daxil olmaq вступить в профессиональный союз; 3. поступать, поступить. Universitetə daxil olmaq поступить в университет; kursa daxil olmaq поступить на курсы, işə daxil olmaq поступить на работу, qulluğa daxil olmaq поступить на службу, kimin sərəncamına daxil olmaq поступить в распоряжение кого, чего, чьё; daxil etmək вводить, ввести (включать, включить), nəyin tərkibinə daxil etmək ввести в состав чего, büroya daxil etmək ввести в бюро, komissiyaya daxil etmək ввести в комиссию

  Azərbaycanca-rusca lüğət > daxil

 • 12 hesab

  сущ.
  1. счёт:
  1) результат каких-л. подсчетов, вычислений (выраженный в числах)
  2) цифровое соотношение очков в спортивной игре. Hesab 1: 0 oldu счет стал 1: 0, hesabı Məmmədov açdı счет открыл Мамедов, hesab bərabərləşdi счет сравнялся, hesabı artırmaq увеличить счет
  3) документ с указанием суммы денег, которая должна быть уплачена за что-л. Hesabı ödəmək оплатить счёт, ofisiantdan hesabı soruşmaq попросить счёт у официанта
  4) бух. финансовые операции, а также документы, служащие для бухгалтерского учета финансовых операций какого-л. предприятия, учреждения. Bank hesabı банковский счет, büdcə hesabı бюджетный счет, şəxsi hesab лицевой счет, xüsusi hesab особый счет, специальный счет, ödənilmiş hesab оплаченный счет, cari hesab текущий счет, balans hesabı балансовый счет, balansdanxaric hesab внебалансовый счет, bankda hesab açmaq открыть счёт в банке, hesabın nömrəsi номер счета
  2. расчёт (математические, технические вычисления, из которых состоит это действие). Hesabını aparmaq (qurmaq) произвести расчет чего-л.
  3. arifmetika (раздел математики, занимающийся изучением простейших свойств чисел и производимых над ними действий). Hesab dərsi урок арифметики, hesab müəllimi учитель арифметики, hesab kitabı учебник по арифметике
  4. спорт. зачёт. Qeyri rəsmi komanda hesabında в неофициальном командном зачете
  5. подсчёты (результат, итог счета, расчетов). Mənim hesabıma (hesablamalarıma) görə по моим подсчетам
  6. количество, число. Oxucuların hesabı (sayı) artdı увеличилось количество (число) читателей
  7. разг. долг (то, что взято или отдано заимообразно – преимущественно деньги). Hesabı qaytarmaq вернуть долг, hesabı almaq kimdən получить долг с кого; hesabına:
  1. за счёт. Müəssisənin hesabına за счет предприятия, öz hesabına за свой счёт. Öz hesabına məzuniyyət götürmək взять отпуск за свой счёт
  2. в счёт:
  1) бухг. используя денежные средства из какого-л. источника, с какой-л. статьи расхода. Direktor fondunun hesabına mükafat премия в счет директорского фонда
  2) по какому-либо плану, обязательствам. Kredit sövdələşməsinin hesabına təchizat поставки в счет кредитных соглашений
  3) по плану, обязательствам какого-л. времени. Gələn ilin hesabına işləmək работать в счёт будущего года
  II
  прил.
  1. счётный:
  1) служащий для счета, вычисленный; вычислительный. тех. Hesab (hesablama) maşınları счетные машины
  2) относящийся к ведению учета операций по счетам, по финансовым операциям; счетоводный. Hesab sənədi счетный документ, hesab işi счетное дело
  2. арифметический. Hesab məsələsi арифметическая задача, hesab əməlləri арифметические действия; barmaq hesabı счёт по пальцам. Barmaq hesabı (barmaqla) saymaq olar по пальцам можно пересчитать (перечесть) (о малом количестве кого-л., чего-л.); hesaba almaq:
  1) учитывать, учесть; принимать, принять во внимание
  2) принимать, принять в расчет; hesaba almadan kimi, nəyi
  1) не считаясь с кем, с чем
  2) не учитывая кого, чего; без учета кого, чего
  3) не принимая в расчёт кого, чего; hesaba almamaq kimi, nəyi
  1) не считать кого, чего; сбрасывать со счетов кого, что
  2) не считаться с кем, с чем; hesaba vurmaq см. hesaba almaq (во 2 знач.); hesabdan atmaq (hesabdan çıxarmaq) kimi, nəyi сбрасывать, сбросить со счетов кого, что; hesabını aparmaq nəyin вести счёт чего, hesab deyil nə не в счёт, не в зачёт что. Bu hesab deyil это не в счёт; hesab etmək (eləmək) считать, счесть:
  1) воспринять как-л., расценить каким-л. образом
  2) иметь какое-л. мнение по поводу чего-л. принять, счесть за кого-л., что-л. Zibil hesab eləmək посчитать за мусор; hesab edirəm ki, … считаю, что …; полагаю, что; hesab olunmaq: 1. считаться (восприниматься как-л.). Məqbul hesab olunmaq считаться удовлетворительным, приемлемым; düzgün hesab olunur считается правильным; 2. приниматься в расчет; hesab olmaq приниматься в счет, считаться; hesab çəkmək:
  1) производить, произвести подсчет, итоги
  2) требовать, потребовать счет у кого-л.
  3) рассчитываться, рассчитаться (мстить, отомстить кому-л. сводить, свести счеты с кем-л.); hesaba keçirmək переводить, перевести на счет; hesaba yazmaq записать в счет; hesaba salmaq занести, включить в счет; kimlə, nə ilə hesabı qurtarmaq кончить, покончить счеты с кем, с чем; hesabı düz çıxmamaq просчитаться, допустить неточность; hesabını itirmək kimin, nəyin терять, потерять счет кого, чего. O qədər kitab oxumuşam ki, hesabı itirmişəm так много прочитал книг, что счет потерял; hesabı yoxdur kimin, nəyin о неисчислимом (бесчисленном, большом) количестве кого-л., чего-л.; hesabı kəsmək kimlə, nə ilə рассчитаться, кончить, покончить счеты, денежные расчеты с кем, с чем; hesabı üzmək: 1. прерывать, прервать, прекращать, прекратить счеты; 2. покончить счеты; расквитаться; hesaba görə: 1. по расчетам; 2. по подсчетам; öz hesabına götürmək принимать, принять на свой счет; hesabını aparmaq разуметь, уразуметь (уяснить себе; сделать вывод); hesabını başa düşmək понимать, понять; соображать, сообразить; смыслить, постигать своим умом; hesabını bilmək знать свое дело, быть себе на уме; hesabını vermək рассчитываться, рассчитаться (уплачивать, уплатить следуемое по счету)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hesab

 • 13 calama

  1
  сущ. от глаг. calamaq 1
  1. прививка (пересадка части одного растения – глазка, черенка – на другое растение для передачи тех или иных свойств); прививание, привитие, черенкование. Qələmlə calama прививка черенком (копулировка), gözcüklə calama прививка глазком (окулировка)
  2. стыкование (соединение, скрепление двух подведённых вплотную концов чего-л.)
  3. наращивание (присоединение для удлинения чего-л.); сращивание (соединение вплотную концов, краев предметов, расположенных по длине при сварке, пайке и т.п.). Boruları calama сращивание труб
  4. приделка чего-л. к чему-л., присоединение, добавление; пришивание, пришивка. Taxtaları calama пришивка досок; нашивка, надшивка (удлинение чего-л. путем пришивки чего-л. к чему-л.). Dona parça calama пришивка куска материи к платью; наставка, надставка (пришивка, приставка и т.п.) для удлинения чего-л.; наклепка (приклепка с целью удлинения чего-л. – о листе железа и т.п.)
  5. врубка (в плотничных работах: способ соединения отдельных деревянных частей – брёвен, балок и т.п.)
  6. вкройка (вставка, вставление)
  7. перен. впутывание (втягивание, вовлечение во что-л., обычно неблаговидное превращение кого-л. в соучастника чего-л.)
  2
  сущ. от глаг. calamaq 2, пролитие чего-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > calama

 • 14 calamaq

  1
  глаг.
  1. прививать, привить, пересаживать, пересадить часть одного растения (глазок, черенок) на другое растение для передачи тех или иных свойств; черенковать, отчеренковать. Almaya armud calamaq привить к яблоне грушу, cır ağaca mədəni növ calamaq привить к дичку культурный сорт, gözcüklə calamaq прививать глазком, alma ağacını calamaq (peyvənd etmək) привить яблоню
  2. мед. пересаживать, пересадить (вырезав часть кости, ткани, перенести на другое место для приживания; трансплантировать)
  3. стыковать, стыкать (соединять, соединить, скрепить края чего-л. в стык). Armaturları calamaq стыковать арматуры
  4. тех. сращивать, срастить (соединить вплотную концы, края предметов при сварке, пайке и т.п.). Şalbanları uzununa calamaq сращивать брёвна по длине
  5. наращивать, нарастить (присоединять, присоединить что-л. к чему-л. для удлинения чего-л.)
  6. пришивать, пришить:
  1) прикреплять, прикрепить, присоединять, присоединить шитьем. Örtüyə parça calamaq пришить кусок материи к покрывалу
  2) перен. приписывать, приписать кому-л. что-л., ложно обвинять, обвинить кого-л. в чём-л. İşin korlanmasını kimə calamaq пришить развал работы кому; cinayəti calamaq kimə пришить преступление кому
  7. сочленять, сочленить (скрепить, соединить отдельные части, детали чего-л.)
  8. связывать, связать:
  1) соединять, соединить, скреплять, скрепить концы, края чего-л., завязав узлом или привязав друг к другу. Kəndirlərin uclarını calamaq связать концы верёвок
  2) тех. скреплять, скрепить (части, детали чего-л. вяжущим веществом или посредством врубки)
  3) перен. установить отношения с кем-л., чем-л.
  9. приделывать, приделать (присоединить, добавить)
  10. наставлять, наставить, надставлять, надставить (приставлять, приставить, пришивать, пришить для удлинения чего-л.). Donun ətəyinə parça calamaq надставить кусок материи к подолу платья
  11. надкл ёпывать, надклепать (приклепывать, приклепать с целью удлинения чего-л.). Bir dəmir vərəqəsini o birinə calamaq надклепать один лист железа на другой
  12. перен. навязывать, навязать (заставить принять что-л. против воли – о каком-л. неблаговидном деле)
  ◊ öz ömrünü başqasının ömrünə calamaq о том, кто спас кого-то от смерти, но погиб сам: пожертвовать своей жизнью ради спасения другого; ömrüm ömrünə calansın да буду я твоей жертвой, да сократит Аллах мою жизнь и продлит твою; sümüyümüzü it sümüyünə caladıq говорят, когда род (семья) невесты оказывается недостойным рода (семьи) жениха или наоборот; papirosu papirosa calamaq курить беспрерывно, папиросу за папиросой; qədəhi qədəhə calamaq пить беспрерывно, рюмку за рюмкой; sualı suala calamaq задавать один вопрос за другим, забрасывать вопросами; söhbəti söhbətə calamaq беспрерывно говорить, беседовать с кем-л., переходя с одной темы на другую; iki sözü birbirinə calaya bilmir двух слов связать не может; gecələri bir-birinə calamaq проводить бессонные ночи; Allah axırını xeyrə calasın дай Бог, чтобы это кончилось добром; да кончится это добром; ömrünün üstünə ömür calamaq продлевать, продлить жизнь чью, кому; ömürdən kəs bəxtə cala пожелание: лучше прожить короткую, но счастливую жизнь; Allah mənim ömrümdən kəsib sənin ömrünə calasın (да сократит Аллах мою жизнь и взамен продлит твою); Allah onun ömründən kəsdiyini balalarının ömrünə calasın (форма соболезнования: да продлит Аллах жизнь его (т. е. покойника) детей; keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə (говорят о теплых воспоминаниях, о пройденных днях, прожитых годах и т.п. – ностальгия по прошлому)
  2
  глаг.
  1. проливать, пролить (о жидком, текучем: нечаянно вылить, расплескать на что-л., по поверхности чего-л.); разлить. Südü calamaq пролить молоко, çayı paltarın üstünə calamaq пролить чай на платье
  2. просыпать (рассыпать, высыпать что-л. сыпучее из чего-л. нечаянно). Duzu stolun üstünə calamaq просыпать соль на стол, unu yerə calamaq просыпать муку на землю
  ◊ elə bil üstünə qaynar su caladılar как будто (словно) варом (кипятком) обдало кого-л. (т. е. привело в смятение, замешательство)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > calamaq

 • 15 heyf

  1
  I
  предик. жаль:
  1. о чувстве сострадания, жалости, испытываемом по отношению к кому-л. Heyf sənə, gör sənin kimi gözəl və ağıllı qız kimə qismət oldu жаль тебя, кому досталась такая красивая и умная девушка, как ты; heyf o oğlana, ağıllı (zəkalı) oğlan idi жаль парня, с головой был; uşağa heyf жаль ребёнка
  2. о чувстве сожаления, возникающем вследствие чего-л. İtirilən vaxta heyf жаль потерянного времени, xərclənən pullara heyf жаль израсходованных денег (средств); heyfdir жаль, жалко:
  1. о чувстве сострадания, жалости, испытываемом по отношению к кому-л. Cavanlar heyfdir, onlar millətin gələcəyidir, onları qorumaq lazımdır жалко молодёжи, она – будущее нации, её надо беречь
  2. о чувстве сожаления, возникающем вследствие чего-л.; о чувстве горечи по поводу отказа от кого-л., чего-л. очень ценного. Belə istedadlı mütəxəssis heyfdir, ondan imtina etmək ağılsızlıq olardı жалко такого талантливого специалиста – отказаться от него было бы безумием
  3. о нежелании тратить, отдавать и т.п., лишиться чего-л. Bu əlyazmalar heyfdir, onları atmayın, gələcəkdə bizə lazım olar жалко этих рукописей, не бросайте их – в будущем они могут пригодиться нам; su heyfdir, onu qənaətlə işlətmək lazımdır воды жалко – её надо расходовать экономно
  II
  вводн. сл. жаль, к сожалению (выражает огорчение по какому-либо поводу). Heyf, hava korlandı жаль, погода испортилась; heyf, adını unutmuşam жаль, забыл название; heyf, sizi gec tanımışam жаль, поздно узнал вас; heyf ki, … жаль, что; heyflər olsun ki, … жаль, очень жаль, что …; səd heyf! во сто крат жаль!; heyfi gəlmək: 1. безл. становиться, стать жалко, жаль кого, чего; быть жалко, жаль кого, чего:
  1) о чувстве сожаления, возникающем вследствие чего-л. Təhsilini yarımçıq qoymağa onun heyfi gəlirdi ему было жалко бросать учебу
  2) о нежелании тратить, отдавать что-л., лишиться чего-л. Belə bir var-dövlətə onun heyfi gəldi ему стало жалко такого богатства, pulu verməyə mənim heyfim gəlirdi мне было жаль отдавать деньги; 2. жалеть (беречь, щадить; неохотно расходовать, тратить); пожалеть. Qiymətli əşyalara heyfi gəlmək жалеть ценные вещи, pula heyfi gəlmək жалеть деньги, belə bir iş üçün vaxta heyfiniz gəlməsin не жалейте времени для такой работы, məktəb və xəstəxanalırın tikintisi üçün vəsaitə dövlətin heyfi gəlməməlidir государство не должно жалеть средств на строительство школ и больниц; heyfi gəlməmək kimə, nəyə, не жалеть, не пожалеть кого, чего; heyf olmaq: 1. рано уйти из жизни (умереть, погибнуть – обычно о талантливом, вообще хорошем человеке); 2. испортиться (о предмете и веществе хорошего качества)
  2
  сущ.
  1. месть, отмщение, возмездие. Heyf çıxmaq (almaq) kimdən мстить, отомстить кому. Düşməndən heyf almaq отомстить врагу
  2. разг. реванш (отплата за поражение на войне, в игре и т.п.)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > heyf

 • 16 keçmək

  1
  глаг.
  1. проходить, пройти:
  1) ступая, делая шаги, передвинуться, переместиться. Küçədən keçərkən проходя по улице, bir neçə addım keçdim прошел несколько шагов
  2) продвинуться, пройти через что-л., сквозь что-л. Meşədən keçmək пройти через лес, qapıdan keçmək пройти в дверь, tuneldən keçmək пройти через туннель, körpünü keçmək пройти через мост
  3) передвигаясь, оставлять позади себя, миновать кого-л., что-л. Maşınlar məktəbin yanından keçdi машины прошли (проехали) мимо школы, evin yanından keçmək пройти (проехать) мимо дома
  4) идти, протекать (о времени). İki saat keçdi прошло два часа, üç ay keçdi прошло три месяца, tamam bir il keçdi прошел целый год
  5) совершить жизненный путь, прожить жизнь, век и т.п. Ağır həyat yolu keçmək пройти тяжелый жизненный путь, kimin ömrü sürgünlərdə keçmişdi чья жизнь прошла в ссылках
  6) выполнить, завершить какой-л., курс. Hərbi hazırlıq keçmək пройти военную подготовку, mövzunu keçmək пройти тему, təcrübə keçmək пройти практику, müalicə kursu keçmək пройти курс лечения
  7) состояться, совершиться, закончиться с каким-л. результатом. Konfrans yüksək siyasi fəallıq şəraitində keçdi конференция прошла в обстановке высокой политической активности, artistlərin çıxışları böyük müvəffəqiyyətlə keçdi выступления артистов прошли с большим успехом
  8) перестать болеть. Baş ağrısı keçdi головная боль прошла
  9) прекратиться, кончиться. Yağış tez keçdi дождь быстро прошел
  10) подвергнуться контролю, рассмотрению, обследованию. Müayinədən keçmək пройти обследование, rentgendən keçmək пройти рентген, attestasiyadan keçmək пройти аттестацию, müsabiqədən keçmək пройти конкурс
  11) оказаться принятым, зачисленным, избранным в результате голосования, отбора. Birsəslə (yekdilliklə) keçmək пройти единогласно, namizədliyi keçdi kimin прошла кандидатура кого. чья
  13) протягиваться в каком-л. направлении. Buradan dəmir yolu keçir здесь проходит железная дорога, yerin altından telefon kabeli keçir под землей проходит телефонный кабель
  2. переходить, перейти:
  1) идя, переместиться, переправиться через что либо на другую сторону чего-л. Yolu keçmək перейти дорогу, bataqlığı keçmək перейти болото, körpünü keçmək перейти мост, küçəni keçmək перейти улицу
  2) переместиться из одного места в другое, войти куда-л. Zala keçmək перейти в зал, o biri otağa keçmək перейти в другую комнату
  3) переменить свое местопребывание, местожительство. Yeni mənzilə keçmək (köçmək) перейти на новую квартиру
  4) переменить род занятий, должность. Başqa işə keçmək перейти на новую работу, yeni vəzifəyə keçmək перейти в новую должность
  5) окончив какой-л., курс, класс, стать учащимся следующего класса, курса. İkinci kursa keçmək перейти на второй курс, yuxarı sinfə keçmək перейти в старший класс
  6) покинув кого-л., примкнуть к кому-л. другому. Düşmən tərəfinə keçmək перейти на сторону врага
  7) перестав пользоваться чем-л., взять взамен что-л. другое. Qış paltosuna keçmək перейти на зимнее пальто, yay formasına keçmək перейти на летнюю форму
  8) изменить образ действий, начать действовать по-иному. Müdafiədən hücuma keçmək перейти от обороны к наступлению
  9) начать применять вместо одного что-л. другое. Pəhrizə keçmək перейти на диету
  10) кончив или оставив одно, приступить к чему-л. другому. Yeni mövzuya keçmək перейти к новой теме
  11) поступить в собственность, в распоряжение кого-л., чего-л., достаться кому-л., чему-л., от кого-л., чего-л. другого. Mülk varislərə keçdi имение перешло к наследникам, atasından oğluna keçib перешло от отца к сыну
  12) передаваться, передаться, перекинуться от одного к другому, распространяться на другое, на других. Xəstəlik uşağa keçib болезнь перешла к ребёнку, yanğın qonşu evlərə keçdi огонь перекинулся на соседние дома
  3. миновать, минуть (пройти, окончиться). Yay keçdi лето миновало, təhlükə keçdi (sovuşdu) опасность миновала
  4. лететь, пролететь:
  1) перемещаться по воздуху в каком-л. направлении. Bir dəstə quş evin üstündən keçdi стая птиц пролетела над домом
  2) быстро пройти, миновать (о времени). Günlər keçir дни летят
  5. переключаться, переключиться:
  1) перейти на иной вид, на иные формы работы, изменить область своей деятельности. Zavod radio cihazları istehsalına keçmişdir завод переключился на производство радиоаппаратуры
  2) перен. перейти, направиться на что-л. другое (о мыслях, интересе, разговоре). Danışıq ayrı mövzuya keçdi разговор переключился на другую тему
  6. перегонять, перегнать:
  1) двигаясь быстрее, опередить, обогнать. Maşını keçmək перегнать машину
  2) достигнуть больших успехов в чём-л. по сравнению с кем-л. в каком-л. отношении. Müəllimini keçmək перегнать своего учителя
  7. прощать, простить (снять какую-л. вину за что-л. с кого-л.; извинить). Təqsirindən keçmək простить вину, грехи кого-л.
  8. уступать, уступить, поступаться, поступиться (добровольно отказаться от кого-л., чего-л., предоставив кому-л. другому или для чего-л. другого). İki min manat keçmək уступить две тысячи манатов, pulundan keçmək поступиться своими деньгами, mənafeyindən keçmək поступиться своими интересами
  9. вступать, вступить (стать членом чего-л.). Partiyaya keçmək вступать в партию
  ◊ vaxt keçdikcə с течением времени; ürəyindən keçmək пожелать, захотеть чего; sözdən işə keçmək перейти от слов к делу; canından (başından) keçmək пожертвовать собой, не пожалеть жизни; pisliyi keçmək kimə причинить зло кому; həyata keçmək претвориться в жизнь, осуществиться; sınaqdan keçmək пройти (через) испытание; çox keçmədi ki … вскоре, в скором времени, немного погодя, немного спустя; üstündən keçmək nəyin пройти, обойти молчанием что, не обращать внимания на что; quraq keçmək быть засушливым, держаться засухе; ötüb keçmək kimi обогнать, перегнать кого; hər şey keçib-gedər все пройдёт; belə də keçər и так пройдет, сойдёт; keçə bilmədi kimdən kimə görə не мог отказать кому из-за кого; qabağından keçmək kimin перейти дорогу кому, həddini keçmək: 1. перейти границы чего; 2. перейти границы (дозволенного, допустимого); tərəfinə keçmək kimin перейти на чью сторону; hücuma keçmək (danışıq, mübahisə və müzakirə zamanı) перейти в атаку (в споре, в разговоре, при обсуждении); başqa əllərə keçmək перейти в другие руки; müdafiəyə keçmək (mübahisə, müzakirə və s. zamanı) перейти к обороне (в споре, дискуссии и т.п.); əldən-ələ keçmək переходить из рук в руки; ağızdan ağıza keçmək, dildən-dilə keçmək переходить из уст в уста; pəncəsinə keçmək, caynağına keçmək, əlinə keçmək kimin попасть в руки (в когти), в лапы кого; dalına keçmək nəyin присвоить что; daha keçib ничего не поделаешь, дело прошлое, всё уже позади, уже поздно
  2
  глаг. потухать, потухнуть, погасать, погаснуть (перестать гореть). Lampa keçdi лампа потухла, tonqal keçdi костер потух, papiros keçdi папироса погасла

  Azərbaycanca-rusca lüğət > keçmək

 • 17 ölçmək

  глаг.
  1. мерить, измерять, измерить (определить величину, количество чего-л. какой-л. меркой). Uzunluğunu ölçmək nəyin мерить длину чего, hündürlüyünü ölçmək мерить высоту, qalınlığını ölçmək мерить толщину, həcmini ölçmək мерить объём, sahəsini ölçmək мерить площадь, məsafəni ölçmək мерить расстояние, sürətini ölçmək измерить скорость, gücünü ölçmək измерить силу, hərarəti ölçmək измерить температуру, təzyiqi ölçmək измерить давление, xətkeşlə ölçmək мерить линейкой, pərgarla ölçmək мерить циркулем, tonla ölçmək мерить на тонны, kilometrlərlə ölçmək мерить на километры
  2. примерять, примерить (надевать что-л. с целью выяснения соответствия, размера чего-л.). Kostyumu ölçmək примерить костюм, tufliləri ölçmək примерить туфли
  3. спец. замеривать, замерить (произвести измерение чего-л.). Torpaq sahəsini ölçmək замерить земельный участок, gərginliyi ölçmək замерить напряжение, qazın təzyiqini ölçmək замерить давление газа, həcmini ölçmək nəyin замерить объём чего, suyun səviyyəsini ölçmək замерить уровень воды
  4. обмеривать, обмерять, обмерить (измерив по всем направлениям, устанавить размер, величину чего-л.). Mənzilin sahəsini ölçmək обмерить площадь квартиры, sahəni ölçmək обмерить участок
  5. промеривать, промерять, промерить (произвести измерение чего-л.). Dərinliyini ölçmək nəyin промерить глубину чего; ölçüb kəsmək отмеривать, отмерять, отмерить; dəqiq ölçmək вымеривать, вымерять, вымерить; əllərini ölçmək махать, размахивать руками
  ◊ küçələri (yolları) ölçmək шляться без дела; öz arşını ilə ölçmək мерить на свой аршин; yüz ölç, bir biç сто раз отмерь, один раз отрежь; boyuna qamış ölçüm чтобы я тебя похоронил!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ölçmək

 • 18 öyrənmək

  глаг.
  1. учить, выучивать (уча, запоминать, усваивать), выучить. Sözləri öyrənmək учить слова, qaydanı öyrənmək учить правило, vurma cədvəlini öyrəndim выучил (я) таблицу умножения, dərslərini öyrəndi он выучил уроки, əzbər öyrənmək выучить наизусть
  2. изучать, изучить:
  1) учась чему-л., приобретать знания. Nəzəriyyəni öyrənmək изучать теорию, kimyanı öyrənmək изучать химию, müstəqil öyrənmək изучать самостоятельно
  2) познавать в результате научного исследования. Heyvanlar aləmini öyrənmək изучать животный мир, tərkibini öyrənmək nəyin изучать состав чего
  3) внимательно наблюдая за кем-л., чем-л., хорошо узнать. Xasiyyətini öyrənmək изучить характер, xüsusiyyətlərini öyrənmək kimin, nəyin изучать особенности кого, чего, faktları öyrənmək изучать факты, hərtərəfli öyrənmək kimi, nəyi изучить всесторонне кого, что
  4) тщательно осматривать, обследовать для выяснения чего-л. Ətrafı öyrənmək изучить окрестность, ərazini öyrənmək изучить территорию
  3. учиться (усваивать, приобретать какие-л. знания, навыки), научиться. Musiqi öyrənmək учиться музыке, peşə öyrənmək научиться ремеслу, savad öyrənmək научиться грамоте, yazmağı öyrənmək научиться писать, üzməyi öyrənmək научиться плавать, danışmağı öyrənmək научиться говорить, qənaətcilliyi öyrənmək научиться бережливости, özünü aparmağı öyrənmək научиться вести себя
  4. узнавать, узнать (получить сведения, известия о к ом-, о чём-л.). Təfsilatını öyrənmək nəyin узнать подробности чего, sirrini öyrənmək kimin, nəyin узнать тайну кого, чего, ünvanını öyrənmək kimin, nəyin узнать адрес кого, чего, adını öyrənmək kimin, nəyin узнать имя кого, чьё, nəticəsini öyrənmək nəyin узнать результат чего, vaxtını öyrənmək nəyin узнать время чего, səbəbini öyrənmək узнать причину; kimdən öyrənmək узнать от кого, у кого, məlumat bürosundan öyrənmək узнать в справочном бюро
  5. приучаться (вырабатывать в себе привычку, навык к чему-л.), приучиться. Təkliyə öyrənmək приучиться к одиночеству, maşın sürməyi öyrənmək приучиться водить машину
  6. привыкать, привы кнуть:
  1) приобретать привычку делать что-л. Mütaliə etməyi öyrənmək (öyrəşmək) привыкать читать
  2) осваиваться, свыкаться с чем-л. Sərt iqlimə öyrənmək (öyrəşmək) привыкнуть к суровому климату, şəraitə öyrənmək (öyrəşmək) привыкнуть к условиям, qaranlığa öyrənmək (öyrəşmək) привыкнуть к темноте
  3) почувствовать привязанность к кому-л., чему-л. Bir-birinə öyrənmək (öyrəşmək) привыкать друг к другу, o bizə öyrənib (öyrəşib), biz ona он привык к нам, а мы – к нему

  Azərbaycanca-rusca lüğət > öyrənmək

 • 19 qabaq

  1
  I
  сущ. бот.
  1. тыква:
  1) род одно- и многолетних растений сем. тыквенных. Qabaq bostanlarda becərilir тыква культивируется на бахчах
  2) плод этого растения. Qabaq bişirmək варить тыкву, yem qabağı кормовая тыква
  2. разг. о безвкусном арбузе или дыне
  II
  прил. тыквенный. Qabaq çiyidi тыквенные семечки
  2
  I
  сущ.
  1. перёд (передняя часть чего-л.). Köynəyin qabağı перед рубашки
  2. фасад (передняя, главная сторона здания, выходящая на улицу, площадь). Teatrın qabağı фасад театра
  3. перен. поэт. лицо, лик. Ayın qabağı лик луны
  II
  прил.
  1. передний (находящийся впереди). Atın qabaq ayaqları передние ноги лошади, qabaq sıralar передние ряды, qabaq təkərlər передние колеса
  2. обращённый вперёд. Evin qabaq pəncərələri передние окна дома, müdafiənin qabaq xətti передний край обороны
  III
  нареч. в прошлом, прежде, в прежнее время, раньше. Qabaq onlar dost idilər прежде они были друзьями, qabaq o bizimlə işləyirdi раньше он работал с нами
  IV
  послел.
  1. раньше кого-л., чего-л. Hamıdan qabaq раньше всех, vaxtından qabaq раньше срока, hər şeydən qabaq прежде всего
  2. до кого, до чего. Bayramdan qabaq до праздника, məndən qabaq до меня
  3. перед чем. Yeməkdən qabaq перед едой, dərsdən qabaq перед уроком, müharibədən qabaq перед войной
  4. за сколько-то времени до чего-л. Zəlzələdən iki gün qabaq за два дня до землетрясения, iclasdan bir saat qabaq за час до собрания
  5. в форме qabağında kimin, nəyin:
  1) перед кем, чем. Evin qabağında перед домом, məktəbin qabağında перед школой, müəllimin qabağında перед учителем
  2) у, около, возле кого, чего. Körpünün qabağında у пристани, teatrın qabağında у театра
  3) напротив, против кого, чего. Kəndin qabağında против деревни, vağzalın qabağında напротив вокзала
  ◊ qabağa çıxmaq выходить, выйти вперед; qabağa qaçmaq (qabağa əl atmaq) забегать вперед; qabağa düşmək: 1. возглавить какое-л. дело, организовать какое-л. дело; 2. показывать, показать дорогу; 3. опережать, опередить других; qabağa keçmək опережать, опередить кого-л. в чем-л.; qabağa gəlmək (qabağa çıxmaq) выступить, выйти вперед; qabağı alınmaq: 1. предотвращаться, быть предотвращенным; 2. взнуздываться, быть взнузданным; qabağı açılmaq: 1. хлынуть, нахлынуть. İnsan axınının qabağı açıldı хлынул людской поток; 2. открываться, открыться (освободиться от чего-л. заслоняющего – о виде, просторе); qabağı açıldı kimin появилась возможность жениться для следующего по возрасту брата; qabağına ağac uzatmaq kimin вставлять палки в колеса к ому; qabağına qatmaq вести, подгоняя кого-л. куда-л.; qabağında əsmək kimin ходить по струнке перед кем; qabağında mil durmaq смирно стоять перед кем; qabağında dura bilməmək не устоять перед кем, не выдержать; qabağında quyruq bulamaq kimin вилять хвостом перед кем; qabağına keçmək становиться, стать помехой для кого; qabağına kötük itələmək kimin см. qabağına ağac uzatmaq; hər kəs közü öz qabağına çəkir для каждого своя рубашка ближе к телу, каждый старается для себя; qabağına çıxmaq: 1. kimin выходить, выйти навстречу к ому-л.; 2. преграждать, преградить путь к ому; 3. тягаться, соперничать с кем; qabağında diz çökmək kimin стать на колени перед кем; qabağından qaçmaq kimin побоявшись, уклониться встретиться с кем, струсить перед кем, qabağından yeməmək вести себя задиристо, вести себя вызывающе (лезть драться); qabağından yeməyən не в меру самонадеянный, заносчивый, задиристый; qabağını almaq: 1. nəyin предотвращать, предотвратить, предупреждать, предупредить что. Təhlükənin qabağını almaq предотвратить опасность, yanğının qabağını almaq предотвратить пожар, bədbəxt hadisənin qabağını almaq предупредить несчастье, xəstəliyin qabağını almaq предупредить болезнь; 2. kimin, nəyin принимать, принять меры в отношении кого-л., чего-л.; 3. kimin обуздывать, обуздать (подчинить своей воле); qabağını kəsmək nəyin:
  1. перекрывать, перекрыть. Çayın qabağını kəsmək перекрыть реку
  2. kimin остановить, преградить дорогу к ому (с целью задержания, ограбления и т.п.); qabağını-gerisini düşünmək действовать осмотрительно, обдумать за и против; qabağını tutmaq см. qabağını kəsmək; özünü qabağa vermək стремиться вперёд; göz qabağındadır неоспоримо, на виду

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qabaq

 • 20 saxlamaq

  глаг.
  1. держать:
  1) взяв в руки (в рот, в зубы и т.п.), не давать выпасть. Kitabı əlində saxlamaq держать книгу в руке, dişində saxlamaq держать в зубах, uşağı qucağında saxlamaq держать ребенка на руках
  2) ухватив за что-л., не давать вырваться, двигаться. Atı saxla держи коня, qapını saxla держи дверь
  3) сохранять, сохранить за собой. Birinciliyi saxlamaq держать первенство
  4) сохранять, удерживать. İstiliyi saxlamaq держать тепло
  5) служить опорой чему-л.; поддерживать. Damı tirlər saxlayır крышу держат балки
  6) заставлять, принуждать находиться, оставаться где-л. Əsirlikdə saxlamaq держать в плену, iki saat saxlamaq держать два часа
  7) заставлять находиться в каком-л. состоянии, положении. Atəş altında saxlamaq держать под обстрелом, təhlükə altında saxlamaq держать под угрозой, cəhalətdə saxlamaq держать в невежестве
  8) придав чему-л. известное положение, оставлять в нем на некоторое время. Pəncərələri açıq saxlamaq держать окна открытыми, darvazanı bağlı saxlamaq держать ворота закрытыми
  9) помещать куда-л. на какое-л. время, хранить где-л. Sandıqda saxlamaq держать в сундуке, şkafda saxlamaq держать в шкафу
  10) иметь у себя, в своем хозяйстве кого-л., что-л., владеть кем- чем-л. İnək saxlamaq держать корову, at saxlamaq держать лошадь; silah saxlamaq держать оружие
  11) иметь у себя в качестве работника. Qulluqçu saxlamaq держать служанку
  12) иметь какое-л. дело, предприятие. Kababxana saxlamaq держать шашлычную
  13) предоставлять кому-л. за плату помещение, содержать у себя. Kirayənişin saxlamaq держать квартиранта
  2. держать, удерживать, удержать:
  1) держа, поддерживая, не давать упасть. Mən onu güclə saxladım я его еле удержал
  2) приостанавливать, приостановить ход, движение кого-л., чего-л. Maneə qarşısında atı saxladı он удержал коня перед препятствием, düşmən tanklarının qabağını saxlamaq удержать танки противника
  3) держа кого-л., не давать уйти, вырваться. Əlindən tutub saxlamaq kimi удержать кого за руку
  4) заставить кого-л. остаться в каком-л. положении. İtaətdə saxlamaq удерживать в повиновении
  5) не давать сделать что-л. Cinayət eləməkdən saxlamaq удержать от совершения преступления
  6) подавлять проявление чего-л. Hirsini saxlamaq удерживать гнев, göz yaşlarını saxlamaq удерживать слезы
  7) сохранять за собой, не уступая другому. Birinciliyi saxlamaq удерживать первенство, çempion adını saxlamaq удерживать звание чемпиона
  8) сохранять какое-л. положение. Müvazinətini saxlamaq удерживать равновесие
  9) запечатлевать в уме, памяти. Yadında saxlamaq удерживать в памяти, beynində saxlamaq удерживать в голове
  10) не сдавать неприятелю какую-л. позицию, город, крепость и т.п. Şəhəri saxlamaq удержать город, mövqeyi saxlamaq удержать позицию
  3. держать, сдерживать, сдержать:
  1) мочь, смочь удержать, не давать упасть. Taxılın nazik gövdəsi ağır sünbülləri saxlaya bilmirdi тонкие стебли хлебов не выдерживали тяжесть колосьев
  2) мочь, смочь удержать натиск, напор кого-л., чего-л. Suyun qabağını saxlamaq сдержать напор воды
  3) устоять перед натиском противника, остановить его продвижение. Düşmənin qabaqını saxlamaq сдержать натиск врага
  4) не давать, не дать чему-л. обнаружиться, проявиться в полной мере. Gülməyini saxlamaq сдерживать смех, göz yaşlarını saxlamaq сдерживать слёзы, öz sevincini saxlamaq сдерживать свою радость
  4. содержать:
  1) обеспечивать средствами к жизни, иметь на своем иждивении. Ailəsini saxlamaq содержать семью
  2) быть хозяином, владельцем какого-л. заведения. Dükan saxlamaq содержать лавку, yeməkxana saxlamaq содержать столовую
  3) поддерживать, сохранять в каком-л. виде, состоянии, положении. Təmiz saxlamaq содержать в чистоте
  4) держать где-л., помещать куда-л. Quşları qəfəsdə saxlamaq содержать птиц в клетке
  5) заключать куда-л., заставить находиться где-л. Həbsdə saxlamaq содержать под арестом
  5. хранить:
  1) беречь, заботиться о сохранении чего-л. Əlyazmalarını saxlamaq хранить рукописи, muzeydə saxlamaq хранить в музее
  2) держать, поместив куда-л., в какие-л. условия, чтобы избежать порчи, ущерба и т.п. Tərəvəzi saxlamaq хранить овощи, sərin yerdə saxlamaq хранить в прохладном месте
  3) перен. не забывать, не забыть; запомнить, удержать в памяти; сохранять, сохранить. Yadında saxlamaq сохранить в памяти
  4) не нарушать, не нарушить, не давать, не дать измениться; сохранять, сохранить. Adətləri saxlamaq сохранить обычаи
  5) не утрачивать, не утратить, не лишаться, не лишиться чего-л. присущего кому-л.; сохранить. Səhhətini saxlamaq сохранить здоровье, milli qürurunu saxlamaq сохранить национальную гордость, həyata inamını saxlamaq сохранить веру в жизнь, gözəlliyini saxlamaq сохранить красоту, təravətini saxlamaq сохранить свежесть
  6) не разглашать, скрывать что-л. Sirr saxlamaq хранить в тайне, gizli saxlamaq хранить в секрете
  6. оставлять, оставить:
  1) приберечь, отложить, сохранить для кого-л., чего-л. с какой-л. целью. Axşama saxlamaq оставить на вечер, qışa saxlamaq оставить на зиму; toxumluq saxlamaq оставить на семена; ehtiyat saxlamaq оставить на запас
  2) не уничтожать, не уничтожить, не трогать, не тронуть, сохранять, сохранить. Bığ saxlamaq оставить усы, deşik-baca saxlamaq оставить лазейку
  3) задерживать, задержать с какой-л. целью. Şəhərdə saxlamaq оставить в городе, dərsdən sonra saxlamaq оставить после уроков
  4) предоставить место, должность. İnstitutu qurtaran kimi onu kafedrada saxladılar по окончании института его оставили на кафедре
  5) не лишить должности, не уволить откуда-л. Müəssisədə cəmi əlli işçi saxladılar на предприятии оставили всего 50 работников
  6) не переводить, не перевести в следующий класс. Sinifdə saxlamaq оставить в классе (на второй год), kursda saxlamaq оставить на курсе
  7. задерживать, задержать:
  1) приостанавливать, приостановить, отсрочивать, отсрочить что-л. Bu hadisə toyu saxlayacaq этот случай задержит свадьбу, yağışlar səpini saxladı дожди задержали сев
  2) медлить, замедлить что-л., прекращать, прекратить какое-л. действие. Nəfəsini saxlamaq задерживать дыхание, ayaq saxlamaq задерживать шаги
  8. останавливать, остановить:
  1) прекратить движение, ход кого-л., чего-л. Qatarı saxlamaq остановить поезд, maşını saxlamaq остановить машину
  2) прервать, приостановить (течение, ход, развитие и т.п. чего-л.). İşi saxlamaq остановить (приостановить) работу, oyunu saxlamaq остановить (приостановить) игру
  ◊ ağzını saxla! придержи язык!, ağzını təmiz saxla! не выражайся!, Allah saxlasın! да сохранит Бог!, дай Бог здоровья!; baş saxlamaq коротать дни кое-как; başını saxlamaq жить кое-как, (еле) сводить концы с концами, перебиваться; qanadı altında saxlamaq держать под крылышком; qulağında saxlamaq мотать на ус, не забывать, держать в памяти; dilini saxlamaq придержать язык (язычок), держать язык за зубами; ovcunun içində saxlamaq носить на руках, лелеять; özünü saxlamaq сдерживать, сдержать себя; cilovda saxlamaq kimi (cilovunu əlində saxlamaq kimin) держать в узде кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > saxlamaq

См. также в других словарях:

 • Чего хотят женщины — Чего хотят женщины? What Women Want …   Википедия

 • ЧЕГО — [во ], мест. 1. нареч. Зачем, с какой целью (разг.). Ч. я туда пойду? Ч. с ним разговаривать? (т. е. незачем). 2. нареч. Почему, по какой причине (разг.). Ч. остановились? Ч. загрустил? 3. вопрос. и союзн., нескл. То же, что что 1 (в 1 знач.)… …   Толковый словарь Ожегова

 • ЧЕГО — 1. ЧЕГО [во] (прост.). 1. нареч. вопрос. Почему, зачем (обл.). « Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер.» Максим Горький. «Чего ж так долго ездила?» Шолохов. 2. межд. Вводит подтверждение высказанной мысли в знач …   Толковый словарь Ушакова

 • чего — 1. ЧЕГО [во] (прост.). 1. нареч. вопрос. Почему, зачем (обл.). « Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер.» Максим Горький. «Чего ж так долго ездила?» Шолохов. 2. межд. Вводит подтверждение высказанной мысли в знач …   Толковый словарь Ушакова

 • ЧЕГО — 1. ЧЕГО [во] (прост.). 1. нареч. вопрос. Почему, зачем (обл.). « Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер.» Максим Горький. «Чего ж так долго ездила?» Шолохов. 2. межд. Вводит подтверждение высказанной мысли в знач …   Толковый словарь Ушакова

 • чего — 1. ЧЕГО [во] (прост.). 1. нареч. вопрос. Почему, зачем (обл.). « Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер.» Максим Горький. «Чего ж так долго ездила?» Шолохов. 2. межд. Вводит подтверждение высказанной мысли в знач …   Толковый словарь Ушакова

 • Чего хотят женщины (фильм) — Чего хотят женщины? What Women Want Жанр комедия, мелодрамма, фантастика Режиссёр Нэнси Мейерс Продюсер Сьюзан Картсонис Мэтт Уильямс Дж …   Википедия

 • Чего хочешь, того и просишь — (объ изобиліи). (Одна рука въ меду, другая въ патокѣ) чего хочешь, того и просишь (и дадутъ). Ср. Не прошло безъ году недѣли, а городъ ужъ во всѣхъ статьяхъ такъ и играетъ на солнышкѣ. И казначейство, и суды, и всякія управленія, и кабаки, и… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Чего душа просит! — Чего душа проситъ! (подразум.) все достану безъ отказу. Сколько душѣ угодно. Ср. Подъѣхали къ Волгѣ... на пароходъ; внизъ то бѣжитъ онъ ходко, по берегу то не догонишь. Денекъ въ Казани, другой въ Самарѣ, третій въ Саратовѣ; жить, чего душа… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Чего-чего нет (не...)! — ЧТО 1 [шт], чего, чему, чем, о чём, мест. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Чего мы стоим в жизни (фильм) — Чего мы стоим в жизни The Sum Of Us Жанр драма, комедия …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»