Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

кино

 • 1 кино

  с, нескл.
  1) ( искусство) sinema

  цветно́е кино́ — renkli sinema

  2) разг. ( фильм) film (- lmi)
  3) разг. ( кинотеатр) sinema

  Русско-турецкий словарь > кино

 • 2 объёмный

  кино

  объёмное изображе́ние — üçboyutlu görüntü

  объёмное кино́ — üçboyutlu sineması

  Русско-турецкий словарь > объёмный

 • 3 съёмочный

  кино

  съёмочная гру́ппа — çevirim takımı

  съёмочный сцена́рий — çevirim senaryosu

  съёмочная площа́дка — plato

  съёмочный аппара́т — alıcı

  Русско-турецкий словарь > съёмочный

 • 4 артист

  artist,
  sanatçı,
  oyuncu
  * * *
  м
  artist; sanatçı; oyuncu; aktör ( драматический)

  арти́ст бале́та — bale sanatçısı

  арти́ст кино́ — sinema artisti / oyuncusu

  Русско-турецкий словарь > артист

 • 5 выбираться

  çıkmak
  * * *
  разг., несов.; сов. - вы́браться

  выбира́ться из ле́са — ormandan çıkmaya çalışmak; orman kenarına götüren bir yol aramak

  2) в соч.

  я ника́к не могу́ вы́браться в кино́ — sinemaya gitmek için bir türlü vakit bulamıyorum

  3) тк. сов.

  е́сли у тебя́ вы́берется свобо́дный час... — boş bir saatin olsa...

  Русско-турецкий словарь > выбираться

 • 6 директор

  müdür,
  yönetmen
  * * *
  м
  müdür, direktör, yönetmen

  дире́ктор карти́ны киноfilm direktörü

  Русско-турецкий словарь > директор

 • 7 дублёр

  dublör
  * * *
  м
  1) театр. dublör
  2) кино sözlendirici

  Русско-турецкий словарь > дублёр

 • 8 дублировать

  1) в соч.

  дубли́ровать рабо́ту кого-л.birinin yaptığı işin aynısını yapmak

  дубли́ровать рабо́ту друго́го предприя́тия — diğer işletmenin çıkardığı mamullerin aynısını çıkarmak

  2) театр dublörü olmak
  3) кино sözlendirmek

  фильм дубли́рован на туре́цкий язы́к — film türkçeleştirilmiştir

  Русско-турецкий словарь > дублировать

 • 9 дубль

  м
  1) кино çekim
  2) спорт., разг. ( второй состав команды) yedek kadro

  Русско-турецкий словарь > дубль

 • 10 дубляж

  sözlendirme,
  dublaj
  * * *
  м, кино
  sözlendirme, dublaj

  Русско-турецкий словарь > дубляж

 • 11 зачастить

  sıklaşmak
  * * *
  сов., разг.
  2) ( заговорить быстро) hızlı hızlı konuşmaya başlamak
  3) gitmeleri / ziyaretleri sıklaşmak

  они́ зачасти́ли в кино́ — sinemaya gitmeleri sıklaştı

  Русско-турецкий словарь > зачастить

 • 12 звуковой

  sesli
  * * *
  1) физ. ses °
  2) sesli; ses

  звуково́й фильм — sesli film

  звукова́я доро́жка — кино ses yolu

  ••

  звуково́й барье́р — ses duvarı

  Русско-турецкий словарь > звуковой

 • 13 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 14 инсценировать

  несов., сов.
  1) uyarlamak; uygulamak

  инсцени́ровать рома́н (для сцены)romanı sahneye uyarlamak

  инсцени́ровать пье́су для (кино)экра́на — oyunu perdeye / filme uyarlamak

  2) перен. ( разыгрывать) sahnelemek

  инсцени́ровать боле́знь — kendini hastaymış gibi göstermek

  Русско-турецкий словарь > инсценировать

 • 15 исполнение

  с
  1) yerine getirme; gerçekleştirme; infaz (etme) ( приговора)

  исполне́ние жела́ния — arzunun yerine gelmesi / yerine getirilmesi

  исполне́ние до́лга — görevini yerine getirme / yapma

  при исполне́нии служе́бных обя́занностей — görev başında

  не при исполне́нии служе́бных обя́занностей — görev dışında

  пригово́р приведён в исполне́ние — hüküm infaz edildi

  2) icra (etme); oynama

  исполне́ние пье́сы — oyunun / piyesin oynanması

  исполне́ние пе́сни — şarkının okunması / icra edilmesi

  передаём пе́сни в исполне́нии Петро́ва — Petrov'dan şarkı dinleyeceksiniz

  пре́мия за лу́чшее исполне́ние мужско́й ро́ли киноen iyi erkek sanatçı ödülü

  ••

  исполне́ние бюдже́та — эк. bütçenin uygulanması

  Русско-турецкий словарь > исполнение

 • 16 кадр

  м, кино
  1) görüntü; kare

  разме́р ка́дра — görüntü boyu

  войти́ / попа́сть в кадр — kareye girmek

  2) (эпизод, сцена) ayrım; sahne

  ка́дры из фи́льма "Чапа́ев" — "Çapayev" filminden görüntüler

  Русско-турецкий словарь > кадр

 • 17 кадрирование

  с, кино

  Русско-турецкий словарь > кадрирование

 • 18 камера

  iç lastiği
  * * *
  ж
  1) oda

  ка́мера хране́ния багажа́ — emanet

  ка́мера сгора́ния — тех. yanma odası

  2) ( в тюрьме) hücre; koğuş ( общая)

  ка́мера пы́ток — işkence odası / hücresi

  3) iç lastik ( шины); lastik (-ği) ( мяча)
  4) кино kamera

  Русско-турецкий словарь > камера

 • 19 кинематограф

  м
  1) уст. (кино) sinema

  Русско-турецкий словарь > кинематограф

 • 20 контролёр

  м
  denetmen; denetçi; kontrolör (в кино, на поездах и т. п.)

  Русско-турецкий словарь > контролёр

См. также в других словарях:

 • КИНО — искусство, не просто специфическое для ХХ в., но в определенном смысле создавшее сам образ ХХ в. Поэтому естественно, что К. разделяет с ХХ в. самую острую его онтологическую и эстетическую проблему: проблему разграничения текста и реальности (см …   Энциклопедия культурологии

 • Кино — Кино. Первый в России публичный киносеанс состоялся в Петербурге 4 мая 1896 в помещении летнего театра «Аквариум». 6 мая эта же программа фильмов братьев Люмьер была показана в первом кинотеатре, устроенном на Невском проспекте (дом 46). До 1907… …   Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»

 • КИНО — Фильм это жизнь, с которой вывели пятна скуки. Алфред Хичкок Фильм не кусок жизни, а кусок пирога. Алфред Хичкок Кино искусство не для ученых, а для неграмотных. Вернер Херцог Фотография это правда. А кино это правда 24 кадра в секунду. Жан Люк… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Кино — Кино  первая часть сложных слов, связанных по значению с кинематографическим делом[1]: В Викицитатнике есть страница по теме Кино …   Википедия

 • кино — сущ., с., употр. часто 1. Кино называют искусство кинематографии. Шедевры мирового кино. | Звёзды кино. | Российское кино. | Я очень люблю кино. 2. Кино называют кинотеатр. Часто ли вы ходите в кино? 3. Кино это кинофильм. Снимать кино. | Какое… …   Толковый словарь Дмитриева

 • кино — Первый киносеанс в Москве состоялся 26 мая 1896 в саду . Затем кинопрограммы показывались во временных помещениях на . Одним из крупнейших кинотеатров в России стал «Художественный» (построен в 1909 русским кинопредпринимателем ; архитектор… …   Москва (энциклопедия)

 • кино — кинематография, кинематограф, киноискусство; фильм, кинофильм, кинокартина, картина, кинолента, лента; искусство кино, большой экран, великий немой, синематограф, синема, кинотеатр, цирк, десятая муза, иллюзион, циркорама, стереокино, экран,… …   Словарь синонимов

 • Кино —       Первый в России публичный киносеанс состоялся в Петербурге 4 мая 1896 в помещении летнего театра «Аквариум». 6 мая эта же программа фильмов братьев Люмьер была показана в первом кинотеатре, устроенном на Невском проспекте (дом 46). До 1907… …   Санкт-Петербург (энциклопедия)

 • КИНО — КИНО, нескл., ср. 1. То же, что кинематограф во 2 знач. Пойдем в кино. Что сегодня идет в кино? 2. То же, что кинематография. Работник кино. Советское кино. Совещание по вопросам кино. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • кино — КИНО, нескл., ср. 1. То же, что кинематограф во 2 знач. Пойдем в кино. Что сегодня идет в кино? 2. То же, что кинематография. Работник кино. Советское кино. Совещание по вопросам кино. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • КИНО — КИНО, нескл., ср. 1. То же, что кинематограф во 2 знач. Пойдем в кино. Что сегодня идет в кино? 2. То же, что кинематография. Работник кино. Советское кино. Совещание по вопросам кино. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»