Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

капитал+первого+порядка

 • 1 actual

  {'æktʃuəl}
  a действителен, истински, реален, конкретен, фактически, (сега) съществуващ, настоящ
  in ACTUAL fact всъщност, в действителност
  caught in the ACTUAL of a crime хванат на местопрестъплението
  ACTUAL cost костуема цена
  * * *
  {'aktshuъl} а действителен, истински, реален; конкретен; фактич
  * * *
  фактически; съществуващ; реален; действителен; истински;
  * * *
  1. a действителен, истински, реален, конкретен, фактически, (сега) съществуващ, настоящ 2. actual cost костуема цена 3. caught in the actual of a crime хванат на местопрестъплението 4. in actual fact всъщност, в действителност
  * * *
  actual[´æktʃuəl] adj 1. истински, действителен, реален; фактически, съществуващ; in \actual fact на практика, в действителност, всъщност; \actual cost търг. костуема цена, цена, в която не е включена търговската отстъпка; \actual speed собствена, действителна скорост; \actual capital действителен капитал; 2. настоящ, актуален.

  English-Bulgarian dictionary > actual

 • 2 addition

  {ə'diʃn}
  1. мат. събиране
  2. прибавяне, притуряне, допълване
  3. допълнение, прибавка, притурка
  in ADDITION to в/като допълнение на, освен, покрай
  * * *
  {ъ'dishn} n 1..мат. събиране: 2. прибавяне. притуряне; допъл
  * * *
  събиране; притурка; прибавка; добавка; допълнение; допълване;
  * * *
  1. in addition to в/като допълнение на, освен, покрай 2. допълнение, прибавка, притурка 3. мат. събиране 4. прибавяне, притуряне, допълване
  * * *
  addition[ə´diʃən] n 1. мат. събиране; 2. прибавяне, допълване; 3. допълнение, добавка, притурка; in \addition to допълнение на; освен, покрай; 4.: \additions pl икон. прираст на основния капитал, мощности и фондове.

  English-Bulgarian dictionary > addition

 • 3 anticipation

  {æntisi'peiʃn}
  1. очакване
  by ANTICIPATION предварително
  contrary to ANTICIPATION противно на очакванията
  in ANTICIPATION of в очакване на
  thanking you in ANTICIPATION като ви благодаря предварително
  2. предчувствуване, предвкусване, предвиждане, предварителна представа/мнение
  * * *
  {antisi'peishn} n 1. очакване; by anticipation предварително; contra
  * * *
  очакване; предвкусване; предусещане; предчувствие; изгледи;
  * * *
  1. by anticipation предварително 2. contrary to anticipation противно на очакванията 3. in anticipation of в очакване на 4. thanking you in anticipation като ви благодаря предварително 5. очакване 6. предчувствуване, предвкусване, предвиждане, предварителна представа/мнение
  * * *
  anticipation[æn¸tisi´peiʃən] n 1. очакване; предчувствие; антиципация; by \anticipation предварително; contrary to \anticipation противно на очакванията; in \anticipation of в очакване на; 2. юрид. антиципация, предварително изплащане на капитал на малолетен; 3. муз. антиципация, предварително започване на акорд.

  English-Bulgarian dictionary > anticipation

 • 4 assets

  авоари; капитал;
  * * *
  assets[´æsets] n 1. актив; авоари, вещи, имот; capital ( key) \assets основни производствени фондове; current ( working) \assets оборотни средства; external \assets авоари в чужбина; 2. юрид. авоари, вещи, с които могат да се изплатят дълговете на завещател или на несъстоятелен длъжник (фирма); 3. счет. sing отделно перо в сметка; прен. актив, ценно качество, предимство, плюс; \assets and liabilities активи и пасиви.

  English-Bulgarian dictionary > assets

 • 5 basic

  {'beisik}
  1. основен, фундаментален
  2. хим. основен, алкален
  3. начален, на долната граница (зазаплащане, дажби и пр.)
  4. минер, слабо силикатен
  * * *
  {'beisik} а 1. основен, фундаментален; 2. хим. основен, алкален
  * * *
  алкален; възлов;
  * * *
  1. минер, слабо силикатен 2. начален, на долната граница (зазаплащане, дажби и пр.) 3. основен, фундаментален 4. хим. основен, алкален
  * * *
  basic[´beisik] I. adj 1. основен, базисен, опорен; \basic stock фин. основен капитал; \basic commodity основна стока (суровина); \basic industry основен отрасъл; \basic relief основно данъчно облекчение; \basic wage основна работна заплата; 2. хим. основен, алкален; 3. минер. слабо силикатен (за еруптивни скали); 4. мет. стопен без присъствието на силиций; \basic slag фосфатен тор; II. n pl 1. основна част, правило, принцип, книж. максима, начало, постулат; 2. най-необходимото (храна, дрехи и пр.); основните неща; back to the \basics (да се върнем) към основното, (да помислим) за принципните неща.

  English-Bulgarian dictionary > basic

 • 6 business

  {'biznis}
  1. работа, занятие, служба
  the BUSINESS of the day/nieeting дневен ред на събрание
  BUSINESS hours работно време
  оnBUSINESS по работа/служба
  BUSINESS address служебен адрес
  BUSINESS man of BUSINESS делови човек
  BUSINESS call служебно посещение
  it's none of your BUSINESS не e твоя работа, гледай си работата
  go aboat your BUSINESS! mind your own BUSINESS! я си гледай работата! не се меси! to send someone aboat his BUSINESS изгонвам/отпращам някого
  what is your BUSINESS here? какво търсиш тук? каква работа/какво те носи насам? BUSINESS is BUSINESS работата си е работа
  2. професия, занаят, област/сфера на дейност, бранш
  to follow a BUSINESS упражнявам/практикувам професия/занаят
  to go into BUSINESS ставам търговец
  to transact BUSINESS with поддържам търговски връзки с
  no BUSINESS done няма (никакъв) оборот
  to lose BUSINESS загубвам клиентелата си
  3. задача, цел, интерес, право
  4. задължение, отговорност
  to make it one's BUSINESS считам за свой дълг
  5. работа, история, афера
  a good BUSINESS you came добре, че дойде
  I am fed up with the whole BUSINESS цялата тази история ми дойде до гуша
  6. театр, жестове, действия, мимика, игра
  7. трудна работа, трудност, мъчнотия
  what a BUSINESS it was! (ама) колко трудно беше
  8. attr служебен и пр. (вж. значенията)
  the BUSINESS end използваемата част (на инструмент, сечиво и пр.), острие, връх (на длето, игла и пр.), дуло на пистолет
  big BUSINESS крупен/едър капитал
  крупни търговци (често отр.), to mean BUSINESS говоря съвсем сериозно, не се шегувам
  what is the BUSINESS in hand за какво се отнася/става дума? to pot out of BUSINESS изваждам от строя, разорявам
  to get down to BUSINESS залавям се сериозно за работа
  you have no BUSINESS to нямаш право/не е твоя работа да
  it is nobody's BUSINESS това не е за тебе работа/не ти е работа, никого не го е грижа за това
  like nobody's BUSINESS разг. изключително, удивително, необичайно, ревностно, енергично
  * * *
  {'biznis} n 1. работа, занятие; служба; the business of the day/nie
  * * *
  фирма; стопански; търговски; сделка; служебен; бизнес; работа; професия; занаят; занятие;
  * * *
  1. a good business you came добре, че дойде 2. attr служебен и пр. (вж. значенията) 3. big business крупен/едър капитал 4. business address служебен адрес 5. business call служебно посещение 6. business hours работно време 7. business man of business делови човек 8. go aboat your business! mind your own business! я си гледай работата! не се меси! to send someone aboat his business изгонвам/отпращам някого 9. i am fed up with the whole business цялата тази история ми дойде до гуша 10. it is nobody's business това не е за тебе работа/не ти е работа, никого не го е грижа за това 11. it's none of your business не e твоя работа, гледай си работата 12. like nobody's business разг. изключително, удивително, необичайно, ревностно, енергично 13. no business done няма (никакъв) оборот 14. the business end използваемата част (на инструмент, сечиво и пр.), острие, връх (на длето, игла и пр.), дуло на пистолет 15. the business of the day/nieeting дневен ред на събрание 16. to follow a business упражнявам/практикувам професия/занаят 17. to get down to business залавям се сериозно за работа 18. to go into business ставам търговец 19. to lose business загубвам клиентелата си 20. to make it one's business считам за свой дълг 21. to transact business with поддържам търговски връзки с 22. what a business it was! (ама) колко трудно беше 23. what is the business in hand за какво се отнася/става дума? to pot out of business изваждам от строя, разорявам 24. what is your business here? какво търсиш тук? каква работа/какво те носи насам? business is business работата си е работа 25. you have no business to нямаш право/не е твоя работа да 26. задача, цел, интерес, право 27. задължение, отговорност 28. крупни търговци (често отр.), to mean business говоря съвсем сериозно, не се шегувам 29. оnbusiness по работа/служба 30. професия, занаят, област/сфера на дейност, бранш 31. работа, занятие, служба 32. работа, история, афера 33. театр, жестове, действия, мимика, игра 34. трудна работа, трудност, мъчнотия
  * * *
  business[´biznis] n 1. работа, занятие, бизнес; B. Expansion Scheme план за развитие на предприятията; the \business of the day ( of the meeting) дневният ред (на събранието); big \business крупният (едрият) капитал; crook \business австр. нечестна работа; monkey \business глупости, маймунджилъци, "номера"; on \business по работа; a man of \business делови човек; to make it o.'s \business to поставям си за цел да, заемам се с; to mean \business говоря сериозно (делово), не се шегувам, сериозен съм; it is not your \business, it is none of your \business не е твоя работа; гледай си работата; go about your \business! mind your own \business! гледай си работата! не се меси в чужди работи! to go out of \business разг. прекратявам дейността си, фалирам; to send s.o. about his \business изгонвам някого, посочвам вратата на някого; what is your \business here? какво търсиш тук? какво те води насам? what is the \business at hand? за какво се отнася (касае)? to put out of \business изваждам от строя; погубвам; разорявам, принуждавам да фалира; the best of the \business is... най-хубавото в случая е ...; 2. професия; занаят, кариера, специалност; 3. търговия, разг. покупко-продажба, търговско предприятие; line of \business търговски бранш; to be in \business занимавам се с търговия; to set up in \business започвам търговия; to go into \business ставам търговец; to transact \business with поддържам търговски връзки с; to retire from \business, to give up \business оттеглям се от работа (търговия); to lose \business загубвам клиентелата си; land-office \business 1) добро (изгодно) положение на нещата; 2) оживена търговия; a good stroke of \business добра сделка; 4. задължение, ангажимент, уговорка; бреме, длъжност; to make it o.'s \business считам за свое задължение; you have no \business to do it нямаш основание (право) да постъпваш така; 5. работа, история; I am fed up with the whole \business дотегна ми цялата история, дойде ми до гуша от цялата тази работа; a pretty \business! и таз добра! хубава работа! funny \business чудновата (подозрителна, нередна) работа; monkey \business разг. глупости; хитрости; шмекерия; like nobody's \business отлично; с пълна сила; като никой друг; 6. театр. жестове, мимика; амплоа; he has never taken leading \business той никога не е играл (в) главна роля; 7. месторабота; търг. предприятие; the \business end дебелият край.

  English-Bulgarian dictionary > business

 • 7 capital

  {'kæpitl}
  I. 1. главен, най-голям. най-важен. основен, капитален
  CAPITAL goods средства за производство
  CAPITAL stock основен капитал
  CAPITAL amount основна сума
  CAPITAL expenditure изразходване на капитал
  CAPITAL letter главна буква
  CAPITAL city столица
  2. углавен, наказуем със смърт
  CAPITAL offence/crime углавно престъпление
  CAPITAL sentence смъртна присъда
  CAPITAL punishment смъртно наказание
  3. разг. прекрасен, превъзходен
  II. 1. столица
  2. главна буква
  in CAPITALs, разг. in caps с главни букви
  3. капитал, състояние
  to make CAPITAL out of something npeн. правя капитал от нещо
  III. n арх. капител
  * * *
  {'kapitl} а 1. главен, най-голям. най-важен. основен, капитал(2) n 1. столица; 2. главна буква; in capitals, разг. in caps с {3} n арх. капител.
  * * *
  столичен; столица; углавен; основен; главен; капител; капитал; капитален;
  * * *
  1. capital amount основна сума 2. capital city столица 3. capital expenditure изразходване на капитал 4. capital goods средства за производство 5. capital letter главна буква 6. capital offence/crime углавно престъпление 7. capital punishment смъртно наказание 8. capital sentence смъртна присъда 9. capital stock основен капитал 10. i. главен, най-голям. най-важен. основен, капитален 11. ii. столица 12. iii. n арх. капител 13. in capitals, разг. in caps с главни букви 14. to make capital out of something npeн. правя капитал от нещо 15. главна буква 16. капитал, състояние 17. разг. прекрасен, превъзходен 18. углавен, наказуем със смърт
  * * *
  capital[´kæpitl] I. n 1. капитал, състояние; big \capital едрият капитал; fixed \capital машини; floating (circulating \capital) оборотен капитал (стоки, пари); joint stock \capital акционерен капитал; monopoly \capital монополен капитал; watered \capital разводнен капитал чрез даване на акции без еквивалент; to make \capital out of s.th. прен. правя капитал от нещо; 2. столица; 3. главна буква; in \capitals ( in caps) с главни букви; 4. фин. главница; II. adj 1. главен, капитален, основен; \capital assets капиталови активи; \capital goods средства за производство; \capital stock основен капитал; \capital gains печалба (от надценка); \capital expenditure изразходване на капитал; \capital city столица; 2. углавен, наказуем със смърт; смъртен (за присъда); \capital offence (\capital crime) углавно престъпление; 3. разг. превъзходен, прекрасен; \capital speech прекрасна реч. III n архит. капител.

  English-Bulgarian dictionary > capital

 • 8 capitalization

  капитализация;
  * * *
  capitalization[¸kæpitəlai´zeiʃən] n капитализация, превръщане на имот в капитал.

  English-Bulgarian dictionary > capitalization

 • 9 capitalize

  {'kæpitəlaiz}
  1. превръщам в капитал
  2. инвестирам капитал
  3. правя капитал 3. правя капитал от, натрупвам капитал
  4. извличам изгода (from от)
  5. пиша с главни букви
  * * *
  {'kapitъlaiz} v 1. превръщам в капитал; 2. инвестирам капи
  * * *
  капитализирам;
  * * *
  1. извличам изгода (from от) 2. инвестирам капитал 3. пиша с главни букви 4. правя капитал правя капитал от, натрупвам капитал 5. превръщам в капитал
  * * *
  capitalize[´kæpitə¸laiz] v 1. капитализирам, превръщам в капитал; 2. ам. влагам (инвестирам) капитал; 3. правя капитал (от нещо), извличам полза; натрупвам капитал; to \capitalize upon трупам дивиденти, извличам полза; 4. ам. пиша с главни букви.

  English-Bulgarian dictionary > capitalize

 • 10 circulating

  {'s3:kjuleitii}
  a който се разпространява/обикаля/обхожда/циркулира
  CIRCULATING library заемна библиотека
  CIRCULATING medium пари, парични знаци, разменно средство
  * * *
  {'s3:kjuleitii) а който се разпространява/обикаля/обхожд
  * * *
  1. a който се разпространява/обикаля/обхожда/циркулира 2. circulating library заемна библиотека 3. circulating medium пари, парични знаци, разменно средство
  * * *
  circulating[´sə:kju¸leitiʃ] I. adj който обикаля, циркулира; който преминава от ръка на ръка; който се разпространява; \circulating capital оборотен капитал; \circulating decimal ( fraction) периодична дроб; \circulating library библиотека, заемна; \circulating medium пари, парични знаци, монетна единица, разменно средство; II. n = circulation.

  English-Bulgarian dictionary > circulating

 • 11 comprador

  компрадор;
  * * *
  comprador[¸kɔmprə´dɔ:] n ист. компрадор, посредник между чуждия капитал и местния пазар (в колониите).

  English-Bulgarian dictionary > comprador

 • 12 corpus

  {'kɔ:pəs}
  1. n (pl corpora) лат. (пълен) сборник, корпус, пълно събрание на съчинения, материал, използуван за езиковедско изследване
  2. анат. главна част на орган
  3. труп
  * * *
  {'kъ:pъs} n (pl corpora {'kъ:pъrъ}) лат. 1. (пълен) сборник,
  * * *
  сборник; корпус;
  * * *
  1. n (pl corpora) лат. (пълен) сборник, корпус, пълно събрание на съчинения, материал, използуван за езиковедско изследване 2. анат. главна част на орган 3. труп
  * * *
  corpus[´kɔ:pəs] n (pl corpora[´kɔ:pɔrə]) 1. корпус, пълно събрание на текстове; \corpus juris юрид. съвкупност на законите; 2. физиол. главната част на орган, част от организъм; 3. основен капитал; 4. рядко труп; 5.: \corpus delicti юрид. състав, предмет на престъплението.

  English-Bulgarian dictionary > corpus

 • 13 dead

  {ded}
  I. 1. мъртъв, умрял
  as DEAD as a dodo/a doornail/a herring/Julius Caesar/mutton мъртъв и студен
  to strike DEAD убивам
  strike me DEAD! да пукна, ако не е така! more DEAD than alive ни жив, ни умрял
  2. загубил качествата/силата си, прен. мъртъв, изгорял, угаснал
  DEAD lime гасена вар
  DEAD steam отработена пара
  DEAD volcano угаснал вулкан
  DEAD wire жица, по която не тече ток
  3. мъртъв, сух, извехнал (за растение), гол, пуст
  4. неорганичен, неодушевен
  DEAD fence стобор, дъсчена ограда
  DEAD matter печ. негоден набор
  5. измръзнал, изтръпнал
  to go DEAD изтръпвам (за ръка и пр.)
  6. безжизнен, бeздеен, изчерпан, инертен, непроизводителен, неподвижен, еднообразен
  DEAD capital мъртъв капитал
  DEAD lode мин. ялова жила
  7. неизлъскан, матов
  8. глух (за звук)
  9. студен (за цвят)
  10. остарял, излязъл от употреба (за език, закон и пр.)
  11. сп. който не играе/не участвува, голф близо до дупката (за топка)
  12. незаинтересован, безчувствен, неотзивчив (to)
  DEAD to honour без всякакво чувство за чест
  DEAD to reason глух за всякакви съвети
  DEAD to the world дълбоко заспал, в безсъзнание, мъртво пиян
  1. разг. капнал, пребит от умора
  1. пълен, абсолютен, безусловен
  in DEAD earnest твърдо решен, съвсем сериозно
  DEAD failure пълен неуспех/провал
  DEAD faint пълно загубване на съзнанието
  DEAD loss чиста загуба
  sl. човек, който за нищо не го бива
  DEAD silence пълна/гробна тишина
  DEAD secret пълна/дълбока тайна
  DEAD sleep мъртвешки сън
  DEAD above the ears/from the neck up тъп, глупав
  DEAD and gone отдавна минал, излязъл от употреба
  DEAD hours потайно време, глуха доба
  to be DEAD with cold премръзнал съм
  DEAD spit образ и подобие, точно подобие
  to put the DEAD wood on sl. спечелвам предимство пред
  II. adv напълно, безусловно, абсолютно, направо
  DEAD against решително против, право в лицето (за вятър)
  DEAD asleep заспал като мъртъв/заклан
  DEAD drunk мъртво пиян
  DEAD on time точно навреме/на минутата
  DEAD set твърдо решен (on)
  решително против (against)
  DEAD south/north мор. направо на юг/север
  DEAD tired капнал/пребит от умора, смъртно уморен
  to stop DEAD спирам, заковавам се
  III. n the DEAD мъртвите, умрелите
  at/in the DEAD of night в потайно време, в глуха доба
  in the DEAD of winter посред зима
  * * *
  {ded} a 1. мъртъв, умрял; as dead as a dodo/a doornail/a herring/Ju(2) {ded} adv напълно, безусловно, абсолютно; направо; dead against{3} {ded} n: the dead мъртвите, умрелите; at/in the dead of night в по
  * * *
  угаснал; увяхнал; умрял; безжизнен; безусловен; изтръпнал; изчерпан; инертен; измръзнал; мъртъв; матов; неодушевен;
  * * *
  1. 1 незаинтересован, безчувствен, неотзивчив (to) 2. 1 сп. който не играе/не участвува, голф близо до дупката (за топка) 3. as dead as a dodo/a doornail/a herring/julius caesar/mutton мъртъв и студен 4. at/in the dead of night в потайно време, в глуха доба 5. dead above the ears/from the neck up тъп, глупав 6. dead against решително против, право в лицето (за вятър) 7. dead and gone отдавна минал, излязъл от употреба 8. dead asleep заспал като мъртъв/заклан 9. dead capital мъртъв капитал 10. dead drunk мъртво пиян 11. dead failure пълен неуспех/провал 12. dead faint пълно загубване на съзнанието 13. dead fence стобор, дъсчена ограда 14. dead hours потайно време, глуха доба 15. dead lime гасена вар 16. dead lode мин. ялова жила 17. dead loss чиста загуба 18. dead matter печ. негоден набор 19. dead on time точно навреме/на минутата 20. dead secret пълна/дълбока тайна 21. dead set твърдо решен (on) 22. dead silence пълна/гробна тишина 23. dead sleep мъртвешки сън 24. dead south/north мор. направо на юг/север 25. dead spit образ и подобие, точно подобие 26. dead steam отработена пара 27. dead tired капнал/пребит от умора, смъртно уморен 28. dead to honour без всякакво чувство за чест 29. dead to reason глух за всякакви съвети 30. dead to the world дълбоко заспал, в безсъзнание, мъртво пиян 31. dead volcano угаснал вулкан 32. dead wire жица, по която не тече ток 33. i. мъртъв, умрял 34. ii. adv напълно, безусловно, абсолютно, направо 35. iii. n the dead мъртвите, умрелите 36. in dead earnest твърдо решен, съвсем сериозно 37. in the dead of winter посред зима 38. sl. човек, който за нищо не го бива 39. strike me dead! да пукна, ако не е така! more dead than alive ни жив, ни умрял 40. to be dead with cold премръзнал съм 41. to go dead изтръпвам (за ръка и пр.) 42. to put the dead wood on sl. спечелвам предимство пред 43. to stop dead спирам, заковавам се 44. to strike dead убивам 45. безжизнен, бeздеен, изчерпан, инертен, непроизводителен, неподвижен, еднообразен 46. глух (за звук) 47. загубил качествата/силата си, прен. мъртъв, изгорял, угаснал 48. измръзнал, изтръпнал 49. мъртъв, сух, извехнал (за растение), гол, пуст 50. неизлъскан, матов 51. неорганичен, неодушевен 52. остарял, излязъл от употреба (за език, закон и пр.) 53. пълен, абсолютен, безусловен 54. разг. капнал, пребит от умора 55. решително против (against) 56. студен (за цвят)
  * * *
  dead [ded] I. adj 1. мъртъв,умрял;as \dead as a doornail ( a herring) умрял,безникаквипризнацинаживот;stone-\dead мъртъв,умрял;\dead as a dodo отживял,излязълотупотреба;to strike \dead убивам;more \dead than alive нижив,ниумрял;2. загубилосновнитесикачества,силатаси;изгорял,угаснал;ел.безнапрежение,изключенотверига;\dead coal ( fire) угасналвъглен(огън);\dead wire проводникбезток;3. мъртъв,сух,увехнал(зарастение); 4. неодушевен;\dead matter неорганичнаматерия;печ.наборзаразпиляване;5. изтръпнал;измръзнал;to be \dead cold премръзвам;to go \dead изтръпвам;6. безжизнен,бездеен;изчерпан;непроизводителен;неподвижен;инертен;неактивен;еднообразен;\dead capital мъртъвкапитал;\dead hours потайнадоба;7. неизлъскан,матов;\dead white матовобяло;8. глух(зазвук); 9. студен(зацвят); 10. остарял,излязълотупотреба(зазаконипод.); 11. койтонеиграе,неучаствавигра;близододупката(затопка,вголфа); 12. загубилвсякакъвинтерескъм,незаинтересован,безчувствен,апатичен,неотзивчив(to); \dead to honour безникаквочувствозачест;\dead to reason глухзавсякаквисъвети;\dead to the world умрялзасвета;13. разг.капнал,изцеден,изтощен;14. пълен,абсолютен,безусловен,чист;in \dead earnest твърдорешен;напълносериозно;\dead faint пълназагубанасъзнание;\dead loss чистазагуба;\dead silence гробнатишина;\dead secret дълбокатайна;\dead sleep мъртвешкисън;15. точен,безпогрешен(заизстрел); \dead above the ears ( from the neck up) sl глупав,тъп,безмозъчен;тъпкатогалош;\dead and gone отдавнаминал,излязълотупотреба;накоготоикоренътеизсъхнал,семетосеезатрило; to cut s.o. \dead разг.игнорирам,пренебрегвамнякого; I wouldn't be seen \dead in this hat занищонасветанебихсложилтазишапка;to be \dead in the water напълносъмсепровалил,изпадналсъмвбезнадеждноположение; to knock s.o. \dead впечатлявамнеимоверномного;to drop \dead разг.разкарвамсе,омитамсе,изчезвам;II. adv напълно,безусловно,абсолютно;направо;\dead set against решителнопротив;правовлицето(завятър); \dead asleep заспалкатозаклан;\dead on time точендоминута;\dead south мор.правонаюг;\dead tired капналотумора;\dead easy изключителнолесен;III. n: the \dead мъртвите; to rise ( come back) from the \dead възкръсвамотмъртвите;at ( in the) \dead of night потайнадоба,глуханощ;in the \dead of winter посредзима.

  English-Bulgarian dictionary > dead

 • 14 diversify

  {dai'və:sifai}
  1. разнообразявам
  2. влагам капитал в различни предприятия, произвеждам различни продукти, разнообразявам продукцията/посевите
  * * *
  {dai'vъ:sifai} v 1. разнообразявам; 2. влагам капитал в раз
  * * *
  разнообразявам;
  * * *
  1. влагам капитал в различни предприятия, произвеждам различни продукти, разнообразявам продукцията/посевите 2. разнообразявам
  * * *
  diversify[dai´və:si¸fai] v 1. разнообразявам; 2. ам. влагам капитал в различни предприятия.

  English-Bulgarian dictionary > diversify

 • 15 dormant

  {'dɔ:mənt}
  1. спящ (и за вулкан), скрит, латентен, потенциален, неизползуван, неприлаган (за права), без претендент (за титла), непроявил се (за чувство)
  DORMANT faculties скрити заложби
  to lie DORMANT в скрито състояние съм
  2. инертен, летаргичен, хер. спящ
  * * *
  {'dъ:mъnt} а 1. спящ (и за вулкан); скрит, латентен; потенциа
  * * *
  спящ; потенциален; инертен; латентен; летаргичен; неизползван;
  * * *
  1. dormant faculties скрити заложби 2. to lie dormant в скрито състояние съм 3. инертен, летаргичен, хер. спящ 4. спящ (и за вулкан), скрит, латентен, потенциален, неизползуван, неприлаган (за права), без претендент (за титла), непроявил се (за чувство)
  * * *
  dormant[´dɔ:mənt] adj 1. спящ; скрит, латентен, потенциален; неизползван, неприлаган (за права); без претендент (за титла); непроявил се, още невъзбуден (за чувства); \dormant facilities скрити (недоразвити) способности (заложби); to lie \dormant в скрито (латентно) състояние съм; \dormant volcano действащ вулкан; 2. който прекарва зимен сън; инертен, летаргичен; 3. хералд. спящ; \dormant capital недоходен капитал; \dormant partner съдружник, който не участва активно в управлението на фирмата; \dormant warrent непопълнена заповед (за арест и пр.); II. n 1. траверса, напречник; 2. необоротен запас (на инструмент).

  English-Bulgarian dictionary > dormant

 • 16 encroach

  {in'kroutʃ}
  1. незаконно навлизам (в чуждо владение), присвоявам, не зачитам, посягам (на права и пр.)
  2. нахлувам (за море)
  3. злоупотребявам (с добрина и пр.)
  4. начевам (капитал и пр.)
  * * *
  {in'kroutsh} v обик. с upon 1. незаконно навлизам (в чуждо вл
  * * *
  злоупотребявам;
  * * *
  1. злоупотребявам (с добрина и пр.) 2. нахлувам (за море) 3. начевам (капитал и пр.) 4. незаконно навлизам (в чуждо владение), присвоявам, не зачитам, посягам (на права и пр.)
  * * *
  encroach[in´kroutʃ] v 1. незаконно навлизам, нахлувам (в чужда земя) (on, upon); 2. присвоявам; нахлувам (за море); не зачитам, посягам (на права и пр.) (on, upon); 3. злоупотребявам (с добрината, времето на някого); 4. начевам ( капитал) (on, upon).

  English-Bulgarian dictionary > encroach

 • 17 finance

  {fai'næns}
  I. 1. финанси (наука)
  2. рl финанси (на държава, предприятие), бюджет
  3. ам. набавяне на средства/капитал
  4. рl парични средства
  II. 1. финансирам, поддържам парично
  2. ам. продавам на кредит
  * * *
  {fai'nans} n 1. финанси (наука); 2. рl финанси (на дьржава, п(2) {fai'nans} v 1. финансирам, поддържам парично; 2. ам. про
  * * *
  финанси; бюджет;
  * * *
  1. i. финанси (наука) 2. ii. финансирам, поддържам парично 3. pl парични средства 4. pl финанси (на държава, предприятие), бюджет 5. ам. набавяне на средства/капитал 6. ам. продавам на кредит
  * * *
  finance[fai´næns] I. n 1. финанси (като наука); a system of \finance финансова система; 2. pl финанси (на държава, предприятие); бюджет; a F. Act закон за бюджета; his \finances are low разг. зле е материално; II. v 1. финансирам, отпускам парични средства на, подкрепям, подпомагам с пари; 2. рядко занимавам се с финанси (финансови операции); 3. рядко осигурявам средства чрез заем.

  English-Bulgarian dictionary > finance

 • 18 fixed capital

  fixed capital[´fikst¸кæpitl] n основен капитал.

  English-Bulgarian dictionary > fixed capital

 • 19 floating

  {'floutiŋ}
  I. 1. мор. плаващ
  FLOATING cargo морски товар
  FLOATING harbour пристанище с вълнолом, направен от закотвени плаващи греди
  FLOATING bridge плаващ/понтонен/подвижен мост, мост на салове
  FLOATING light плаващ фар/маяк, осветена шамандура, кандило
  2. свободен, неприкачен, подвижен (напр. за население), който се мести
  FLOATING rib/kidney плаващо ребро/бъбрек
  II. 1. плаване по гръб
  2. пускане (на кораб) във водата
  3. сплавяне, свличане (на трупи) по вода
  4. търг. основаване (на предприятие)
  5. фин. емисия (на заем)
  6. наводняване (на нива и пр.)
  7. стр. изравняване (на мазилка)
  * * *
  {'floutin} а 1. мор. плаващ; floating cargo морски товар; floating harbour(2) {'floutin} n 1. плаване по гръб; 2. пускане (на кораб) в
  * * *
  плаване; плаващ; неприкачен;
  * * *
  1. floating bridge плаващ/понтонен/подвижен мост, мост на салове 2. floating cargo морски товар 3. floating harbour пристанище с вълнолом, направен от закотвени плаващи греди 4. floating light плаващ фар/маяк, осветена шамандура, кандило 5. floating rib/kidney плаващо ребро/бъбрек 6. i. мор. плаващ 7. ii. плаване по гръб 8. наводняване (на нива и пр.) 9. пускане (на кораб) във водата 10. свободен, неприкачен, подвижен (напр. за население), който се мести 11. сплавяне, свличане (на трупи) по вода 12. стр. изравняване (на мазилка) 13. търг. основаване (на предприятие) 14. фин. емисия (на заем)
  * * *
  floating[´floutiʃ] I. adj 1. плаващ; \floating cargo морски товар; \floating harbour пристанище с вълнолом, направен от закотвени плаващи греди; \floating light плаващ фар; осветена шамандура; 2. свободен, неприкачен; подвижен; който се мести; непостоянен; \floating rib плаващо ребро; \floating population подвижно население; \floating exchange rate плаващ валутен курс; \floating rate note нота с плаваща лихва; \floating capital фин. оборотен капитал; \floating debt текущ дълг; \floating point комп. плаваща запетая; \floating rumours слухове; FONT face=Times_Deutsch◊ adv floatingly; II. n 1. плуване по гръб; 2. пускане (на кораб) във водата; 3. сплавяне, свличане (на трупи) по вода; 4. търг. основаване (на предприятие); 5. фин. емисия (на заем); 6. сел.-ст. наводняване (на нива и пр.); 7. строит. изравняване (на мазилка); втори пласт мазилка; 8. ел. буферен режим, работа в буферен режим.

  English-Bulgarian dictionary > floating

 • 20 fund

  {fʌnd}
  I. 1. запас
  2. фонд
  3. капитал
  рl разполагаеми средства, кредити, разг. пари
  to be in FUNDs разг. разполагам с пари, паралия съм
  4. рl държавни лихвоносни ценни книжа, държавни облигации (и public FUNDs)
  to have 5,000 in the FUNDs имам пет хиляди в държавни облигации
  II. 1. v фин. консолидирам (държавни заеми) в общ заем (с издаване на облигации)
  2. влагам (пари) в ценни книжа
  3. финансирам
  * * *
  {f^nd} n 1. запас; 2. фонд; 3. капитал; рl разполагаеми средства(2) {f^nd} v фин. 1. консолидирам (дьржавни заеми) в общ заем (с
  * * *
  фонд; фондов; запас;
  * * *
  1. i. запас 2. ii. v фин. консолидирам (държавни заеми) в общ заем (с издаване на облигации) 3. pl държавни лихвоносни ценни книжа, държавни облигации (и public funds) 4. pl разполагаеми средства, кредити, разг. пари 5. to be in funds разг. разполагам с пари, паралия съм 6. to have 5,000 in the funds имам пет хиляди в държавни облигации 7. влагам (пари) в ценни книжа 8. капитал 9. финансирам 10. фонд
  * * *
  fund[fʌnd] I. n 1. капитал; pl разполагаеми средства (парични), кредити to be in \funds разг. разполагам с пари; public ( state) \funds държавни пари; 2. фонд; slush \fund черна каса; 3. pl държавни лихвоносни ценни книжа, облигации; 4. запас; щок; a \fund of energy неизчерпаема енергия; II. v 1. финансирам, осигурявам средства за; 2. консолидирам (държавни заеми) в общ заем (с издаване на облигации); 3. събирам средства за изплащане на лихви (заеми); 4. влагам (пари) в ценни книжа.

  English-Bulgarian dictionary > fund

См. также в других словарях:

 • капитал первого и второго порядка — Термины, использующиеся при рассчетах объемов капитала, необходимых банкам. Капитал первого порядка характеризует основной капитал, это сумма акционерного капитала и публикуемых резервов с поправками. Капитал второго порядка включает нераскрытые… …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

 • ДОСТАТОЧНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА — CAPITAL ADEQUACYСтруктура капитала банков включает в себя собственный капитал и долг. Банки это фин. институты, имеющие большую долю заемных средств, что может сказаться на их жизнеспособности. Более того, банки имеют значительные потенциальные… …   Энциклопедия банковского дела и финансов

 • Standard Bank — (Стэндерт Банк) Сведения о банке Standard Bank, активы и отделения Информация о банке Standard Bank, развитие банка, новые цели Содержание Содержание Определения описываемого предмета Справочная о В Standard Bank новый руководитель… …   Энциклопедия инвестора

 • Железные дороги — I I. История развития железных дорог. Ж. дорога, в том виде, в каком она существует теперь, изобретена не сразу. Три элемента, ее составляющие, рельсовый путь, перевозочные средства и двигательная сила прошли каждый отдельную стадию развития,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • АБСТРАКЦИЯ — (от лат. abstractio отвлечение, отделение) процесс мысленного отвлечения одних свойств и отношений вещей и явлений от других. А. отождествления выделяет общее свойство объектов путем установления отношения эквивалентности или равенства между ними …   Философская энциклопедия

 • Банковский учёт — Бухгалтерский учёт Ключевые понятия Бухгалтер • Бухгалтерия Главная бухгалтерская книга Оборотно сальдовая ведомость Отчётный период …   Википедия

 • Дериватив — (Derivative) Дериватив это ценная бумага, основанная на одном или нескольких базовых активах Дериватив, как производный финансовый инструмент, виды и классификация ценных бумаг, рынок деривативов в мире и России Содержание >>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

 • Банк — (Bank) Банк это финансово кредитное учреждение, производящее операции с деньгами, ценными бумагами и драгоценными металлами Структура, деятельность и денежно кредитной политика банковской системы, сущность, функции и виды банков, активные и… …   Энциклопедия инвестора

 • ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — система бухгалтерских счетов, применяемая кредитными организациями. План счетов введен в действие с 1 января 1998г. Причинами введения являются: необходимость приблизиться к международным стандартам; необходимость соответствовать новым… …   Большой бухгалтерский словарь

 • Сеймар — Содержание 1 Финансовые показатели 2 Название 3 История 4 Состав …   Википедия

 • Европа — (Europe) Европа – это плотнонаселенная высокоурбанизированная часть света названная в честь мифологической богини, образующая вместе с Азией континент Евразия и имеющая площадь около 10,5 миллионов км² (примерно 2 % от общей площади Земли) и …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»