Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

длиться

 • 1 длиться

  sürmek
  * * *
  несов.; сов. - продли́ться

  Русско-турецкий словарь > длиться

 • 2 замедляться

  yavaşlamak,
  ağırlaşmak; gecikmek
  * * *
  несов.; сов. - заме́длиться
  1) yavaşlamak; ağırlaşmak

  шаги́ заме́длились — adımlar yavaşladı

  те́мпы произво́дства заме́длились — üretim hızı yavaşladı

  Русско-турецкий словарь > замедляться

 • 3 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 4 продлиться

  сов., см. длиться

  Русско-турецкий словарь > продлиться

 • 5 тянуться

  esnemek; uzamak; sürüklenmek; gerinmek; uzanmak; hevesli olmak; birbirini izlemek
  * * *

  рези́на тя́нется — lastik esner

  2) ( длиться) uzamak; sürüklenmek

  э́то (суде́бное) де́ло тяну́лось два го́да — bu dava iki yıl sürüklendi

  как ме́дленно тя́нется вре́мя! — zaman ne yavaş geçiyor!

  4) ( простираться) uzanmak, uzamak, uzayıp / uzanıp gitmek

  вдоль доро́ги тяну́лись поля́ — yol boyunca tarlalar uzanıp gidiyordu

  цвето́к тя́нется к со́лнцу — çiçek güneşe doğrulur

  я тяну́лся (руко́й), но до ла́мпы так и не доста́л — uzandıysam da lambaya yetişemedim

  тяну́ться к вла́сти — iktidara uzanmak

  7) ( стремиться) hevesli olmak; gönlü akmak

  он тя́нется к э́той рабо́те — bu iş onun için çok çekicidir

  он ещё в де́тские го́ды тяну́лся к зна́ниям — daha çocukluk yıllarında bilgiye çok hevesliydi

  8) ( двигаться один за другим) birbiri ardından gitmek / yürümek, birbirini izlemek
  9) (стремиться, сравняться с кем-л.) birinden aşağı kalmamaya çalışmak

  Русско-турецкий словарь > тянуться

См. также в других словарях:

 • длиться — См …   Словарь синонимов

 • ДЛИТЬСЯ — ДЛИТЬСЯ, длюсь, длишься, несовер. (к продлиться) (книжн.). Продолжаться, происходить на протяжении какого нибудь времени. Сеанс длился полтора часа. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ДЛИТЬСЯ — (длюсь, длишься, 1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), длится; несовер. Происходить на протяжении какого н. времени, продолжаться. Болезнь длится третий месяц. | совер. продлиться ( люсь, лишься, 1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), лится. Толковый… …   Толковый словарь Ожегова

 • длиться — ▲ продолжаться ↑ во времени длиться продолжаться во времени. идти. течь. протянуться (это долго протянется). ↓ беспрерывный, перерыв см. повторяться …   Идеографический словарь русского языка

 • длиться — • бесконечно длиться …   Словарь русской идиоматики

 • длиться — бой длится • действие, субъект, продолжение длилось молчание • действие, субъект, продолжение длится день • действие, субъект, продолжение минуту длиться • продолжение, времяпрепровождение молчание длилось • действие, субъект, продолжение …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • Длиться — несов. неперех. Происходить в течение какого либо времени; продолжаться. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • длиться — длиться, длюсь, длимся, длишься, длитесь, длится, длятся, длясь, длился, длилась, длилось, длились, длись, длитесь, длящийся, длящаяся, длящееся, длящиеся, длящегося, длящейся, длящегося, длящихся, длящемуся, длящейся, длящемуся, длящимся,… …   Формы слов

 • длиться — дл иться, дл ится …   Русский орфографический словарь

 • длиться — (II), длю(сь), дли/шь(ся), для/т(ся) …   Орфографический словарь русского языка

 • длиться — ‘происходить на протяжении какого либо времени’ Syn: продолжаться, тянуться (усил.) …   Тезаурус русской деловой лексики


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»