Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

uzanmak

 • 1 вытягиваться

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > вытягиваться

 • 2 растягиваться

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > растягиваться

 • 3 вытягиваться

  uzanmak; uzamak,
  boylanmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́тянуться
  1) врз uzanmak

  при сти́рке не вы́тянется? — yıkanınca uzamaz mı?

  он лежа́л вы́тянувшись — uzanmış yatıyordu

  дере́вня вы́тянулась вдоль доро́ги — köy yol boyunca uzanır

  колонна́ вы́тянулась на киломе́тр — kol bir kilometre uzanıyordu

  2) разг. ( вырастать) uzamak; boylanmak

  Русско-турецкий словарь > вытягиваться

 • 4 простираться

  uzanmak тж. перен.

  простира́ться за пределы чего-л.bir şeyin ötesine uzanmak

  Русско-турецкий словарь > простираться

 • 5 тянуться

  esnemek; uzamak; sürüklenmek; gerinmek; uzanmak; hevesli olmak; birbirini izlemek
  * * *

  рези́на тя́нется — lastik esner

  2) ( длиться) uzamak; sürüklenmek

  э́то (суде́бное) де́ло тяну́лось два го́да — bu dava iki yıl sürüklendi

  как ме́дленно тя́нется вре́мя! — zaman ne yavaş geçiyor!

  4) ( простираться) uzanmak, uzamak, uzayıp / uzanıp gitmek

  вдоль доро́ги тяну́лись поля́ — yol boyunca tarlalar uzanıp gidiyordu

  цвето́к тя́нется к со́лнцу — çiçek güneşe doğrulur

  я тяну́лся (руко́й), но до ла́мпы так и не доста́л — uzandıysam da lambaya yetişemedim

  тяну́ться к вла́сти — iktidara uzanmak

  7) ( стремиться) hevesli olmak; gönlü akmak

  он тя́нется к э́той рабо́те — bu iş onun için çok çekicidir

  он ещё в де́тские го́ды тяну́лся к зна́ниям — daha çocukluk yıllarında bilgiye çok hevesliydi

  8) ( двигаться один за другим) birbiri ardından gitmek / yürümek, birbirini izlemek
  9) (стремиться, сравняться с кем-л.) birinden aşağı kalmamaya çalışmak

  Русско-турецкий словарь > тянуться

 • 6 ложиться

  yatmak,
  uzanmak
  * * *
  несов.; сов. - лечь, врз
  yatmak; uzanmak

  ложи́ться на зе́млю — yere yatmak / uzanmak

  ложи́ться в больни́цу — разг. hastaneye yatmak

  ложи́ться спать — yatağa girmek, yatmak

  посе́вы легли́ — ekinler yattı

  су́дно легло́ на ле́вый борт — gemi sola yattı

  кора́бль лёг на но́вый курс — разг., мор. gemi rota değiştirdi

  ••

  на мо́ре лёг тума́н — denize sis çöktü

  зима́ легла́ ра́но — kış erken girdi

  отве́тственность ля́жет на тебя́ — sorumlusu sen olacaksın

  э́то бре́мя легло́ на него́ — bu yük onun sırtına bindi

  Русско-турецкий словарь > ложиться

 • 7 восходить

  çıkmak; doğmak; kadar gitmek,
  kadar uzanmak
  * * *
  1) ( подниматься) çıkmak
  2) (о солнце, луне) doğmak
  3) ( иметь своим началом)...a kadar inmek / gitmek / uzanmak

  Русско-турецкий словарь > восходить

 • 8 прилечь

  сов.
  uzanmak, yan gelmek

  приле́чь на дива́н — kanepenin üzerine uzanmak

  они́ прилегли́ у воды́ — suyun başına yan geldiler

  Русско-турецкий словарь > прилечь

 • 9 земля

  dünya,
  yer; kara,
  toprak; ülke
  * * *
  ж

  разгова́ривать с Землёй — yer yüzü ile konuşmak

  2) ( суша) kara, toprak (-ğı)

  сойти́ на зе́млю — karaya / toprağa ayak basmak

  3) ( почва) toprak (-ğı)

  плодоро́дная земля́ — verimli toprak

  лечь на зе́млю — yere uzanmak

  5) (страна, владения) ülke, toprak (-ğı)

  чужи́е зе́мли — yabancı ülkeler

  ••

  они́ - не́бо и земля́ — aralarında karlı dağlar var

  сло́вно из / из-под земли́ вы́расти — yerden bitercesine çıkagelmek

  Русско-турецкий словарь > земля

 • 10 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 11 потянуться

  сов.
  2) (за чем-л.) uzanmak

  я потяну́лся, но не доста́л — uzandım ama yetişemedim

  Русско-турецкий словарь > потянуться

 • 12 пролегать

  несов.; сов. - проле́чь
  geçmek; uzanmak

  наш путь пролега́л че́рез пять городо́в — yolumuz beş şehirden geçiyordu

  Русско-турецкий словарь > пролегать

 • 13 протягивать

  1) врз uzatmak; çekmek (кабель и т. п.)

  с су́дна на бе́рег (был) протя́нут кана́т — gemiden kıyıya bir halat uzatılmıştı

  доро́гу протя́нут до са́мого заво́да — yolu ta fabrikaya kadar uzatacaklar

  протяну́ть ру́ку за чем-л. bir şeyi almak için uzanmak

  протяну́ть ру́ку кому-л.elini uzatmak

  протяну́ть кому-л. бра́тскую ру́ку по́мощи — kardeşçe yardım elini uzatmak

  протяну́ть но́ги — ayaklarını uzatmak; перен. nalları dikmek

  он протяну́л мне запи́ску — bana bir pusla uzattı

  протяну́ть но́ту — notayı uzatmak

  "не-е-т!" - протя́ну́л он — ı'sını uzatarak "hayır" dedi

  2) (затягивать, задерживать) sürüncemede bırakmak, uzatmak

  Русско-турецкий словарь > протягивать

 • 14 протягиваться

  несов.; сов. - протяну́ться
  1) врз uzanmak; uzamak

  с се́вера на юг го́род протя́ну́лся на де́сять киломе́тров — şehrin kuzeyden güneye uzunluğu on kilometredir

  2) разг. ( продолжаться) sürmek

  Русско-турецкий словарь > протягиваться

 • 15 растягиваться

  несов.; сов. - растяну́ться

  он (во весь рост) растяну́лся на дива́не — (boylu boyunca) kanepeye uzandı

  2) ( терять упругость) sünmek; esnekliğini kaybetmek

  неде́льная рабо́та растяну́лась на ме́сяц — bir haftalık iş bir ay uzadı / sürdü

  Русско-турецкий словарь > растягиваться

См. также в других словарях:

 • uzanmak — e 1) Boylu boyunca yatmak Nevin evde biraz uzanıp dinlenmezse hastalanacaktı sanki. S. F. Abasıyanık 2) Gitmek Öğleden sonra Şişli den Beyoğlu na kadar uzandım. Y. K. Beyatlı 3) nsz Bir alana yayılmak Sokağın dibinden gelen bir elektrik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iki seksen uzanmak — alay bir çarpma, vurma sonucu boylu boyunca serilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • eli harama uzanmak — dinî bakımdan yasaklanmış bir işe yönelmek Eli ne vakit harama uzandı? H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • erişmek — uzanmak …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • İMTİDAD — Uzanmak. Uzayıp gitmek. Gerilip ve çekilip uzanmak. * Boy. Tul. Uzunluk. * Feza, uzay …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İSTİTALE — Uzanmak. Uzantı. Uzayıp gitmek. * Birisi üzerine faziletlilik dâvasında bulunmak. * Tecvidde: Harf okunduğunda sesin imtidadına, uzamasına denir. Bu harfe müstatıl harfi de denir. Bu sıfat Dad harfine aittir. * Tıb: Vücutta bazı organların… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • sünmek — uzanmak, esnemek, hamle etmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • kol atmak — 1) bitkinin gövdesinden ayrılan bir dal bir yöne uzanmak 2) mec. çevreye yayılmak, genişlemek, ulaşmak, uzanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • el — 1. is., anat. 1) Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü El var, titrer durur, el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş, el var yumruk. Z. O. Saba 2) Sahiplik, mülkiyet Elden çıkarmak. Elimdeki bütün parayı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iki — is. 1) Birden sonra gelen sayının adı 2) Bu sayıyı gösteren 2, II rakamlarının adı 3) sf. Birden bir artık Bir sokak başında kavga eden iki çocuğu ayırdı. H. Taner Birleşik Sözler iki anlamlı iki ayaklı iki başlı iki bir ikibuçukluk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sarkmak — e, ar 1) Aşağıya doğru uzamak veya uzanmak Oluklardan kol gibi buzlar sarkıyordu. T. Buğra 2) argo Karşı cins ile ilişki kurmayı veya arkadaş olmayı istemek 3) hlk. Yolunu uzatmak, uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»