Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

(самые

 • 1 ανηκω

       ἀνήκω
       ἀν-ήκω
      1) доходить, достигать
      

  (ἔς τι Her.)

      χρήμασι ἀνήκοντες ἐς τὰ πρῶτα Her. — самые богатые люди;
      τὸ Θησέως γένος εἰς Ἐρχθέα ἀνήκει Plut. — род Тесея восходит к Эрехтею;
      ὅ ἐπὴ τέν πύλην ἀνήκων στενωπός Plut. — узкая дорога, ведущая к воротам;
      τοῦτο ἐς οὐδὲν ἀνήκει Her. — это ничего не значит;
      μεῖζον ἀνήκει ἢ κατ΄ ἐμὰν ῥώμαν Soph. — это превосходит мои силы;
      ἐς τὸν θάνατον αἱ πολλαὴ (ζημίαι) ἀνήκουσιν Thuc.многие наказания были заменены смертной казнью

      2) простираться
      

  (εἰς μεσόγαιαν Xen. или μεσόγειον Diod.)

      3) относиться, касаться
      

  (εἴς τι Dem. и πρός τι Polyb., Diod.)

      ἔς τινα ἀνήκει τι Her. что-л.зависит от кого-л.

      4) возвращаться
      5) приличествовать, подобать NT.

  Древнегреческо-русский словарь > ανηκω

 • 2 εταιρος

      I
      эп.-ион.-поэт. тж. ἕτᾰρος
      1) товарищ, спутник
      

  (ἑσθλός Hom.; ἀγαθός Aesch.; ἀρχαῖος Xen.; ἑ. τε καὴ φίλος Plat.)

      δαιτὸς ἑ. HH. — сотрапезник, собутыльник;
      γέλως, ἑ. ὕβρεως Plut. — смех, спутник глумления;
      ὦταῖρε! Arph. — друг мой!;
      Hom. - иногда — о подчиненных или слугах:
      ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσεν Hom. (Патрокл) приказал (своим) спутникам и рабыням

      2) ученик, последователь
      

  (Λεύκιππος καὴ ὅ ἑ. αὐτοῦ Δημόκριτος Arst.; Σωκράτους Plut.)

      3) сторонник, приверженец
      4) возлюбленный
      

  οὐχ ἥκει μοὐταῖρος (= ὅ ἑ. μου) Arph.не пришел мой возлюбленный

      II
      adj. m близкий, тесно связанный, сопутствующий
      

  τὸ ἑπιθυμητικὸν ἡδονῶν ἑταῖρον Plat. — влечение, сопутствующее наслаждениям;

      οἰκειότατοί τε καὴ ἑταιρότατοι Plat.самые близкие и задушевные (друзья)

  Древнегреческо-русский словарь > εταιρος

 • 3 θαλαμαξ

      - ᾱκος (ᾰμ) ὅ гребец нижнего ряда Arph. (у θαλάμακες или θαλαμῖται были самые короткие весла, и оплачивались они хуже других - ζυγῖται и θρανῖται)

  Древнегреческо-русский словарь > θαλαμαξ

 • 4 θαλλοφορος

      ὅ, ἥ таллофор, носящий масличную ветвь ( на празднике Панафиней это поручалось старым афинянам и афинянкам)
      

  θαλλοφόρους τῇ Ἀθηνᾷ τοὺς καλοὺς γέροντας ἐκλέγονται Xen. — в таллофоры в честь Афины избираются (самые) красивые старики;

      θαλλοφόροι καλούμεθα ирон. Arph.нас называют таллофорами (т.е. ни на что другое уже негодными стариками)

  Древнегреческо-русский словарь > θαλλοφορος

 • 5 θλιβω

       θλίβω
       (ῐ) (fut. θλίψω, pf. τέθλῐφα; pass.: aor. ἐθλίφθην, pf. τέθλιμμαι)
      1) жать, давить, сжимать, сдавливать
      

  (τὸν ὄρρον Arph.; τοὺς ὄφεις Dem.; ἀντιθλίβεται τὸ θλίβων Arst.)

      οὐδεὴς οἶδεν, ὅπου με θλίβει Plut. погов. — никто не знает, где жмет у меня (обувь), т.е. никто не знает моих забот;
      χείλεα θ. Theocr.крепко целовать в губы

      2) вытеснять
      τῷ πνεύματι θλιφθείς Plat. — теснимый воздухом, т.е. под давлением воздуха

      3) med. тереться
      

  φλιῇσι θλίβεσθαι ὤμους Hom. — тереться плечами о (чужие) косяки, т.е. ходить по миру

      4) перен. сжимать, стеснять, ограничивать, уменьшать
      

  θλιβομένα καλύβα Theocr. — тесная хижина;

      μικρέ ζωέ τεθλιμμένη Anth. — короткая жизнь;
      τὰ θλιβόμενα τῆς μάχης Plut. (самые) опасные места сражения;
      βίος τεθλιμμένος Anth. — бедное существование, скудные средства к жизни;
      τεθλιμμένη ὁδός NT.узкая дорога

      5) угнетать, мучить
      

  (τοῖς οἰκέταις Luc.; ἐν παντὴ θλιβόμενοι NT.)

      ὡς θλίβομαι! Arph. — как мне тяжело!;
      θλιβόμενοι διὰ τὸν πόλεμον Arst.удрученные войной

  Древнегреческо-русский словарь > θλιβω

 • 6 θρανιτης

      I
      - ου (ῑ) ὅ [θρᾶνος] транит (гребец самого верхнего из трёх рядов триеры; у θρανῖται были самые длинные весла, и их работа была поэтому ответственнее и труднее работы двух других рядов - μεσόνεοι и θαλαμῖται) Thuc.
      II
      adj. m относящийся к транитам
      

  θ. λεώς Arph. = θρανῖται;

      θ. σκαλμός Polyb.скамья транитов (т.е. верхняя из трёх скамей для гребцов триеры)

  Древнегреческо-русский словарь > θρανιτης

 • 7 καθαιρω

      ион. κᾰταίρω (fut. κᾰθᾰρῶ, aor. ἐκάθηρα - дор. ἐκάθᾱρα; pass.: aor. ἐκᾰθάρθην, pf. κεκάθαρμαι)
      1) чистить, мыть, омывать
      

  (χρόα ὕδατι, τραπέζας ὕδατι καὴ σπόγγοισι Hom.; ἥ γῆ καθαιρομένη ὄμβροις Arst.)

      2) очищать от примесей
      

  (χρυσόν Plat.; ἀργύριον Arst.)

      3) мед. очищать, опорожнять
      4) перен. очищать, освобождать
      

  (δρία πάντα, γαῖαν Soph.; γῆν καὴ θάλατταν, sc. τῶν λῃστηρίων Plut.)

      5) смывать
      

  (λύματα ἀπὸ χροός Hom.; αἷμα κ. τινά Hom.)

      6) очищать, подстригать
      7) культ. (ритуально) очищать, окуривать
      8) культ. очищать (от грехов)
      

  (νῆσον, τινὰ φόνου Her.)

      καθαίρεσθαι τοὺς αὐτους καθαρμούς Plat. — совершать над собой те же самые очистительные обряды;
      ὅ καθαρθεὴς τὸν φόνον Her.искупивший грех убийства

      9) перен. (духовно) очищать, возвышать
      10) ирон. задавать трепку, крепко пробирать или сечь
      

  (τινά Theocr.)

  Древнегреческо-русский словарь > καθαιρω

 • 8 και

       καί
      conj. (иногда adv.)
      

  (in crasi: χὠ = κ. ὅ; χἠ = κ. ἥ; χοἰ = κ. οἱ; κἀγαθός = κ. ἀγαθός; κἄλλος = κ. ἄλλος; κἀγώ = κ. ἐγώ; κάμοῦ = κ. ἐμοῦ; κἐκ = κ. ἐκ; κἄστιν = κ. ἔστιν и т.д.)

      1) и

  (κ. κατὰ γῆν κ. κατὰ θάλατταν, θαυμάσιος τὸ κάλλος κ. τὸ μέγεθος Xen.)

  ; ( при каждом члене обособляющего перечисления - обычно начиная со второго)
      

  αἱ ἔλαφοι κ. δορκάδες κ. οἱ ἄγριοι οἶες κ. οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι Xen. — олени, газели, дикие овцы и дикие ослы;

      ( для усиления связи - — с предшеств. τε):
      ἥ τοῦ χρυσοῦ τε κ. ἀργύρου ἀπληστία Plat. — ненасытная жажда золота и серебра;
      ἀεί τε κ. τότε Plat. — как всегда, так и в этот момент (теперь)

      2) и в частности, и притом, и в том числе, между прочим и
      

  (θεοὴ ἅπαντες κ. Ποσειδῶν Aesch.)

      ἄλλα τε εἶπε κ. περὴ τούτου Plat. (Сократ) говорил о разных вещах, между прочим и о нем

      3) а именно
      

  δῶμα Διὸς κ. μακρὸς Ὄλυμπος Hom. — обиталище Зевса, то есть высокий Олимп

      4) ( после ὅμοιος, ἴσος, αὐτός) что и, как и
      

  ὁμοίως κ. πρίν Thuc. — так же, как и прежде;

      ἴσα κ. ἱκέται Thuc. — совсем как просители;
      ἴσα κ. τὸ μηδέν Soph. — все равно что ничто;
      ὅ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὴ κ. ἡμῖν Xen. — нам предстоит тот же поход, что и нам

      5) ( после ἄλλος, ἕτερος, αὐτός, ταὐτός, ἐναντίος) в сравнении с, чем
      

  πᾶν τοὐναντίον ἔχει νῦν τε κ. τότε Plat. — все обстоит теперь иначе, чем тогда;

      οὐ τέν αὐτέν τυγχάνω γνώμην ἔχων ἔν τε τῷ παρόντι κ. περὴ τὰς ἀρχὰς τοῦ λόγου Dem. — у меня теперь не то мнение, какое (было) в начале речи;
      οὐ ταὐτὰ σύ τ΄ ἐμοῦ κατηγορεῖς κ. ἐγὼ σοῦ Plat. — ты обвиняешь меня не в том, в чем я тебя

      6) также и, так же как, равным образом
      

  ὥσπερ κ. ἐν πολέμῳ Xen. — так же, как на войне;

      οὕτω κ. τῶν κινδύνων μετέχειν Xen. — участвовать также и в опасностях;
      οὗτός ἐστιν, εἴπερ τις κ. ἄλλος, ὅ τευξόμενος τοῦ ὄντος Plat.если кто-л. вообще может постичь бытие, то (именно) он;
      ἐπίσταται δ΄ εἴ τις κ. ἄλλος Xen. — он умеет это (делать) не хуже, чем кто-л.

      7) хотя (бы), по крайней мере
      8) однако, и в то же время, но, а, все же
      

  (ἀηδές τι κ. ὠφέλιμον Plat.)

      ἄλλῳ κ. οὐχ αὐτῷ Plat. — для другого, а не для себя;
      ἵνα κ. εἰδῶ ὅ τι λέγεις Plat. — чтобы мне все же знать, что ты говоришь

      9) κ.κ. как …так
      

  ἐγένετο κ. Ἕλληνι κ. βαρβάρῳ Xen. — можно было как греку, так и негреку

      10) κ.κ. хотя …но, и все же
      

  σὺ κ. δέδορκας, κοὐ (= κ. οὐ) βλέπεις, ἵν΄ εἶ κακοῦ Soph. — ты хотя и зрячий, но не видишь как ты несчастен;

      ( между πολύς или ὀλίγος и другим — прилагат. перевода не требует):
      πολλαὴ κ. μεγάλαι πόλεις Xen. — много больших городов;
      πολλὰ κ. ἀμήχανα Xen.много затруднений

      11) и вот, тогда
      

  κ. ὅ Σωκράτης ἔφη Plat. — тогда Сократ, сказал

      12) intens. при imper. (соотв. русск. же, -ка)
      

  κ. μοι δὸς τέν χεῖρα Hom. — дай-ка мне руку;

      κ. μοι ἀπόκριναι Plat. — ответь же мне;
      κ. μοι ἀνάγνωθι τὸν νόμον Lys.а ну зачитай-ка мне закон

      13) (усилит. при вопросе) и, (да) разве, неужели
      

  κ. μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω ; Hom. — неужели ты рассердишься на меня за то, что я скажу?;

      κ. ταῦτα δρᾶν νοεῖς ; Soph. — и ты это думаешь сделать?;
      ποῖον ἄνορα κ. λέγεις ; Soph.о каком это человеке ты говоришь?

      14) и притом, и к тому же
      

  (παρῆσάν τινες κ. πολλοί γε Plat.)

      ἐχθροὴ κ. ἔχθιστοι Thuc. — враги и, притом, враги смертельные

      15) а пожалуй, и даже
      

  ὀλίγου τινὸς ἄξιόν ἐστι κ. οὐδενός Plat. (это) вещь небольшой ценности, а пожалуй, и никакой;

      ἄνδρες κ. μάλα λυγροί Hom. — даже самые жалкие люди;
      κ. λίην ἐοικὼς ὄλεθρος Hom. — вполне даже заслуженная гибель (Эгиста);
      κ. πάνυ Plat. — даже очень, совершенно

      16) (усилит. при superl.)
      

  κ. μάλιστα Xen. — в высшей (даже) степени;

      κ. μωρότατον Xen.крайне безрассудно

      17) κ. τοῦτο или κ. ταῦτα несмотря на, хотя
      

  κ. ταῦτα σοφὸς ὤν Plat.как (ты) ли мудр

      18) а затем, попеременно
      

  (οἱ συγγενεῖς μῆνές με μικρὸν κ. μέγαν διώρισαν Soph.)

      19) или
      

  (εἷς κ. δύο Hom.; δύο κ. τρία βήματα Xen.)

      ὁμοίως κ. παραπλησίως Dem.одинаково или сходно

      20) (в знач. подчинительного союза), ἠώς τε δέ διέφαινε κ. ἐγένοντο ἐπὴ τῷ οὔρεϊ Her. когда занялась заря, (персы) оказались на горе; κ. ἥκομεν κ. ἡμῖν ἐξελθὼν ὅ θυρωρὸς εἶπε Plat. когда мы пришли, привратник, выйдя, сказал нам
      (1) κ. ἄν даже (и); κ. γάρ (усилит. κ. γάρ ῥα, κ. γὰρ δή или κ. γὰρ κ.) ибо ведь, да ведь
      

  κ. γὰρ νῦν ὁμολογῶ Plat. — да ведь я теперь согласен;

      κ. γὰρ οἱ ἰατροὴ καίουσι κ. τέμνουσι ἐπ΄ ἀγαθῷ Xen.ведь с благой же целью врачи жгут и режут

      (2) κ. γὰρ οὖν поэтому-то, именно поэтому
      

  κ. γὰρ οὖν ἐπίστεον αὐτῷ αἱ πόλεις Xen.поэтому-то города доверяли ему (Киру)

      (3) κ. …γέ и притом, и даже или право же
      

  κ. καλῶς γε λέγεις Plat. — говоришь ты, право же, хорошо;

      κ. πολλοί γε Plat. (были), и даже многие

      (4) κ. …δέ, κ. …δέ τε, κ. δέ νυ но (все) так же, все еще
      

  κ. δ΄ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλεν ; Hom. — так все еще ратные дела у тебя на уме?;

      λόγχαι, τοξεύματα κ. πλεῖστοι δ΄ ἐκ χερῶν λίθοι Xen. — дротики, стрелы, но еще больше бросаемых вручную камней

      (5) κ. δή а (и) вот (даже), и вот уже, и вот допустим, предположим
      

  κ. δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς Hom. — а ты вот угрожаешь отнять у меня награду;

      κ. δέ ἀποβαίνομεν εἰς τέν χώραν Xen. — и вот мы, допустим, высаживаемся на землю;
      κ. δέ κ. — ну а также, а в том числе:
      ἄλλα τε χωρία κ. δέ κ. Λῆμνος Her. — разные страны, а среди них и Лемнос

      (6) κ. εἰ ( in crasi κεἰ) и κ. εἴ κε даже если (бы)
      

  (с ind., conjct. или opt.)

      κ. εἰ μάλα καρτερός ἐστιν Hom.будь он даже чрезвычайно силен

      (7) κ. μέν, κ. μὲν δή и κ. μὲν δή. …γε и кроме того, к тому же еще
      

  κ. μὲν δέ κ. ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη ; Plat. — но ведь необходимо же, чтобы (честный и справедливый человек) был, кроме того, еще и мужественным?

      (8) κ. …μέντοι и все же
      

  κ. οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν ἔφασαν Xen. — и все же, говорят, даже он не пострадал

      (9) κ. μήν поистине, (но) право же, конечно, но кроме того, но также; κ. μέν τἀληθῆ σοι ἐρῶ Plat. я скажу тебе всю правду; κ. μέν πολλάκις θαυμάσας Σωκράτη Plat. я, по правде говоря, часто удивлялся Сократу; κ. μέν Τάνταλον εἰσεῖδον Soph. видел я также и Тантала
      (10) κ. νύ κε(ν) и κ. νύ κε δή и конечно …бы
      

  κ. νύ κεν ἄσπετον ἤρατο κῦδος Hom.и уж конечно великую бы славу стяжал (Менелай)

      (11) κ. ῥα и вот
      

  κώκυσεν Εὐρύκλεια κ. ῥ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα Hom. — заплакала Эвриклея и вот, рыдая, промолвила

      (12) κ. τε и даже, и при этом
      (13) κ. περ = καίπερ (см. περ)
      (14) κ. τοι = καίτοι (см. τοι)

  Древнегреческо-русский словарь > και

 • 9 Λημνιος

      I
      дор. Λάμνιος 3
      лемносский
      

  Λήμνιον πῦρ Soph. — лемносский, т.е. самый сильный огонь ( от огня лемносского бога Гефеста);

      ἔργα Λήμνια Her. — лемносские, т.е. самые жестокие злодеяния ( от поголовного истребления лемносцами аттических пленниц и их детей)

      II
      дор. Λάμνιος ὅ лемносец, житель или уроженец Лемноса Her., Thuc.

  Древнегреческо-русский словарь > Λημνιος

 • 10 ορκοω

       ὁρκόω
      брать клятву, заставлять клясться, связывать клятвенным обещанием
      

  (τινα Arph., Isae., Lys., Plut.)

      ὁ. τινα τοὺς μεγίστους ὅρκους δημοκρατηθήσεσθαι Thuc.брать с кого-л. самые торжественные клятвы в приверженности к демократическому строю;
      ὁ. εἴς τινα Plut.клясться в верности кому-л.

  Древнегреческо-русский словарь > ορκοω

 • 11 πλειστος

      3
      [superl. к πολύς См. πολυς]
      1) самый многочисленный, весьма многолюдный
      

  (ὅμιλος Hom.; ὄχλος NT.)

      2) величайший, крупнейший
      

  (γέρας Soph.)

      περὴ πλείστου ποιεῖσθαι Xen. и ἡγεῖσθαι Thuc.очень высоко ставить

      3) самый распространенный, наиболее значительный
      

  (φιλοσοφία Plat.)

      4) преобладающий
      

  π. εἰμι τῇ γνώμῃ Her.я больше всего склоняюсь к этому мнению

      5) наиболее продолжительный
      

  (χρόνος Plat.)

      6) наиболее отдаленный
      

  οἱ διὰ πλείστου Thuc.самые отдаленные - см. тж. πλεῖστα и πλεῖστον

  Древнегреческо-русский словарь > πλειστος

 • 12 πολυειδης

      2
      многообразный, разнообразный, различный Plat., Polyb., Luc.

  Древнегреческо-русский словарь > πολυειδης

 • 13 στοχαζομαι

      1) целиться, метить
      

  σ. τινος Xen., Isocr., Plat., Arst.целиться во что (в кого)-л.

      2) иметь в виду, стремиться
      

  (τινος Plat., Arst. и πρός τι Plat.)

      σ. κριτῶν τῶν κρατίστων Xen. — стремиться к тому, чтобы судьями были самые влиятельные люди

      3) применяться, приспособляться
      

  (σ. τοῦ συμβουλευομένου Plat.)

      σ. τῆς τοῦ δήμου βουλήσεως Polyb.применяться к воле народа

      4) умозаключать, судить, догадываться, разгадывать
      

  (τινος Isocr., Plat. и τι Xen.)

      σ. τὰ συμφέροντα Xen. — догадываться о том, что требуется;
      σ. ἔκ и διά τινος Polyb.заключать на основании чего-л.;
      τῷ στοχάζεσθαι Plat.путем догадок

  Древнегреческо-русский словарь > στοχαζομαι

 • 14 συνεκτρεχω

      (aor. συνεξέδρᾰμον)
      1) вместе выбегать, совершать вылазку, нападать Xen., Plut.
      2) бежать вместе, перен. быть спутником или участником
      

  ἰδών ποτ΄ αἰσχρὸν πρᾶγμα μέ συνεκδράμῃς Men.видя какое-л. постыдное дело, не принимай (в нем) участия

      3) вместе вырастать
      4) совместно выдвигаться
      

  συνεκδραμεῖν τινι περὴ τὰς μεγίστας ἀρχάς Plut.одновременно с кем-л. занимать самые высокие посты

      5) успешно складываться, удаваться
      

  τὸ δὲ σπανίοις συνεξέδραμε Polyb. — это удалось немногим;

      τῆς τύχης συνεκδραμούσης Polyb.благодаря удачно сложившимся обстоятельствам

  Древнегреческо-русский словарь > συνεκτρεχω

 • 15 υπερφυης

      2
      1) растущий на земле, наземный
      2) переросший
      3) чрезвычайный, необыкновенный
      

  (ἔργον Her.)

      ὑ. (τὸ) μέγαθος Her. или τῷ μεγέθει Arst. — необычайных размеров, громадный

      4) огромный, гигантский, чудовищный
      

  (ὄχλος Arph.)

      5) удивительный, поразительный, странный
      

  (πρᾶγμα Luc.)

      πῶς οὐχ ὑπερφυές ; Dem. — разве не странно?;
      ὑπερφυῆ λέγεις Plat.странные вещи говоришь ты

  Древнегреческо-русский словарь > υπερφυης

 • 16 υποκαθιζω

      тж. med.
      1) садиться в засаду
      ὑποκαθίσας Polyb.спрятавшись в засаде

      2) оседать, опускаться
      

  τὰ βαρύτατα ὑπεκάθιζεν Plut. — самые тяжелые вещества осели;

      τὰ ὑποκαθίζοντα Plut.осадок

  Древнегреческо-русский словарь > υποκαθιζω

 • 17 φαυλος

       φαῦλος
      3, редко 2
      1) ничтожный, незначительный, пустяшный
      

  (πόνος Eur.; πρᾶγμα Arph.; οὐ φαῦλον ἐρώτημα Plat.)

      λέγειν φ. ὤν Plat.говорящий пустяки

      2) негодный, дурной, жалкий, плохой
      

  (στρατιά Thuc.; σιτία καὴ ποτὰ καὴ ἱμάτιον Xen.)

      φαύλοις πεισθεὴς λόγοις Eur. — послушавшись плохих советов;
      δόξα φάυλη Dem. — дурная слава, позор;
      οἱ φαυλότεροι γνώμην Thuc. — те, кто умом послабее

      3) грубый, обидный
      

  (ψόγος Eur.)

      4) неумелый, неискусный
      

  (αὐλητής Plat.)

      οἱ τὰ γράμματα φαῦλοι Plat. — малограмотные;
      φαῦλοι μάχεσθαι Eur.неважные вояки

      5) некрасивый, безобразный (sc. γυναῖκες, ἄνδρες Arph.)
      6) нерадивый, ленивый, вялый или слабовольный
      

  (φ. κἀσθενής Eur.)

      7) простой, рядовой, скромный
      

  οἱ φαυλότατοι Thuc. — самые простые солдаты;

      ὅ γάμος ἐκ τῶν φαυλοτέρων Xen.брак с женщинами низшего происхождения - см. тж. φαῦλον

  Древнегреческо-русский словарь > φαυλος

 • 18 πρώτος

  ώτη, ο[ν] 1.
  1) первый; πρώτη σειρά первый ряд;

  πρώτος μαθητής — первый ученик;

  πρώτη φορά первый раз, в первый раз, впервые;
  2) неотложный, срочный; είδη πρώτης ανάγκης предметы первой необходимости; 3) элементарный, простой;

  πρώτες γνώσεις — элементарные знания;

  πρώτοι αριθμοί мат. — простые числа;

  § τό πρώτο βιολί — первая скрипка;

  οι πρώτες βοήθειες — а) первая помощь; — б) скорая помощь;

  πρώτες ύλες — сырьё;

  η πρώτη τού μηνός первое число месяца;
  η πρώτη τού έτους первое января;

  ο πρώτος τυχών — первый встречный;

  οι τα πρώτα φέροντες — самые почётные (или влиятельные) граждане;

  ο πρώτος αριθμός — первый номер лотереи;

  εν πρώτοις — или (κατά) πρώτον — во-первых, прежде всего;

  με το πρώτο — сразу, тут же;

  2. (ο) рел духовный глава монастырей Старого Афона

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > πρώτος

 • 19 Αγιασματάριο(ν)

  Αγιασματάριο(ν) το
  1) служебник священника, содержащий самые часто применяемые священнодействия в практике богослужения. Издается небольшим форматом для удобства в использовании, см. Ευχολόγιο

  Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко) > Αγιασματάριο(ν)

 • 20 Τριώδιο(ν)

  Τριώδιο(ν) το
  Триодь – две богослужебные книги, в которых излагаются последования с изменяемыми молитвословиями для богослужения подвижных дней годичного круга, в которых поются иногда трипеснцы, то есть каноны не полные, а состоящие из двух, четырех, но чаще из трех песней. Но так как трипеснцы и другие молитвословия обеих триодей совершенно различны по содержанию и времени употребления, то и самые Триоди, составляя как бы две части одной книги, получили разные наименования – Триоди постной и Триоди цветной, см. Πεντηκοστάριον
  Этим.
  < τρίς + ωδή «три + песнь»

  Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко) > Τριώδιο(ν)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»