Перевод: с испанского на болгарский

soñé+que+te+sacabas+la+lotería+-+házmela+buena!

 • 1 lotería

  f 1) лотария; 2) бюро за продажба на лотарийни билети; 3) лото (игра); 4) лотариен билет; 5) прен. нещо, което до голяма степен зависи от случайността и късмета; el matrimorio es una lotería бракът е лотария; caerle (tocarle) a uno la lotería прен. а) пада ми се дял от лотарията; б) прен. много ми върви в нещо (често и ирон.).

  Diccionario español-búlgaro > lotería

 • 2 acogida

  f 1) посрещане; прием; hacer una buena acogida оказвам радушен прием; 2) стичане, прииждане на вода (и на течност изобщо); 3) прен. покровителство; помощ; 4) подслон, убежище; 5) прен. съгласие или одобрение; 6) оттегляне.

  Diccionario español-búlgaro > acogida

 • 3 andanza

  f 1) обикаляне, скитане; 2) късмет; buena andanza сполука; mala andanza нещастие, неудача; 3) pl похождения, перипетии; 4) вж. andancio.

  Diccionario español-búlgaro > andanza

 • 4 boya

  f 1) мор. шамандура; 2) тапа (на риболовна мрежа или въдица); de buena boya loc adv охотно, спонтанно.

  Diccionario español-búlgaro > boya

 • 5 cabo

  m 1) край, завършек; 2) крайчец, край; 3) дръжка, ръкохватка; 4) конец, нишка; 5) малък вързоп; 6) шев, водач; 7) място, страна, част; 8) pl аксесоари към облекло; 9) прен. засегната тема в разговор; 10) геогр. нос; cabo de Buena Esperanza нос Добра надежда; 11) мор. въже; 12) малък денк, бала; 13) воен. ефрейтор; cabo de cuartel дежурен по казарма; 14) опашка (на кон); 15) крака, муцуна, грива на кон, кобила; llevar a cabo изпълнявам, осъществявам; cabo suelto прен., разг. непредвидено обстоятелство, нерешен проблем; al cabo loc adv накрая; dar cabo a alguna cosa изпипвам нещо докрай; dar cabo de прен. довършвам, развалям; al cabo de след; de cabo a cabo, de cabo a rabo loc adv отначало докрай; por ningún cabo loc adv по никакъв начин; al fin y al cabo в края на краищата; 16) прен. край, граница на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cabo

 • 6 cantidad

  f 1) количество, численост, величина; 2) множество; 3) сума; cantidad alzada общ сбор в изчисление на разноски; cantidad constante мат. константна величина; cantidad imaginaria мат. имагинерна величина; hacer buena una cantidad изплащам сума; en cantidad loc adv изобилно.

  Diccionario español-búlgaro > cantidad

 • 7 capa

  f 1) мантия, плащ, пелерина; gente de capa negra заможни хора; gente de capa parda селяни; 2) слой, пласт; capa social социален слой; 3) прен. предлог, повод; под предлог; 4) прен. укривател; 5) прен. богатство; 6) лист тютюн за външна обвивка на пура; 7) покривка; 8) цвят на животно; 9) прен. повърхностно притежавано качество; capa aguadera мушама; capa del cielo прен. небе, небеса; capa manga мантия на архиепископ, епископ; capa torera плащ на тореадор; andar de capa caída прен., разг. западам (за имот, здраве); a so capa loc adv тайно, съблазнително; defender a capa y espada прен. защитавам с всички сили; de capa y espada loc adv с всички сили (средства); so capa (de) loc prep под претескт; echar uno la capa al toro прен., разг. намесвам се в нечия полза; dejar la capa al toro прен., разг. жертвам нещо, за да се спася от по-голяма опасност; una buena capa todo lo tapa разг. хубавата външност скрива всичко.

  Diccionario español-búlgaro > capa

 • 8 cepa

  f 1) дънер, пън; коренище; 2) лозов дънер, чукан; 3) арх. стълб, подпора на свод; 4) прен. корен, източник на зло; 5) основа на рог, опашка; 6) прен. център на облак; 7) прен. корен на род или фамилия; de buena cepa loc adj от добър род, от сой; de pura cepa loc adj автентичен, истински, расов, чистокръвен.

  Diccionario español-búlgaro > cepa

 • 9 crianza

  f 1) развъждане, отглеждане; 2) кърмене; 3) възпитание; buena (mala) crianza добро (лошо) възпитание; dar crianza възпитавам; 4) приготвяне на вино.

  Diccionario español-búlgaro > crianza

 • 10 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 11 diligencia

  f 1) грижа, грижливост, старание, усърдие; 2) бързина, ловкост, пъргавина; 3) административна мярка; 4) документ за административна постъпка за решаване на въпрос; 5) дилижанс, пощенска кола; 6) прен. работа, нужда, зависимост; 7) изпълнение на юридически акт; 8) разг. съвкупност от постъпки, инстанции за постигане на нещо; hacer uno sus diligencias правя всичко възможно; hacer uno una diligencia ходя по нужда; la diligencia es madre de la buena ventura proverb с усърдие всичко се постига (разг. тичане му е майката).

  Diccionario español-búlgaro > diligencia

 • 12 Dios

  m 1) Бог; 2) божество; Dios Hombre Богочовек, Иисус Христос; Ўpor Dios! за Бога!; Dios me perdone да ми прости Господ; Dios se lo pague Бог да ви възнагради; a la buena de Dios разг. а) с добро; б) наслуки, както дойде; ni Dios разг. никой; a Dios rogando y con el mazo dando proverb помогни си сам, за да ти помогне и Бог; bien sabe Dios que... Бог ми е свидетел, че...; Ўvaya con Dios! хайде, сбогом! (прекъсвайки събеседника си); bendito sea el Dios слава Богу!; clamar a Dios а) отчаян съм, призовавам Бога; б) прен. много несправедливо; нещо, което вика за справедливост; dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es de César proverb Божието - Богу, Цезаревото - Цезарю.

  Diccionario español-búlgaro > Dios

 • 13 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 14 embocadura

  f 1) устие (на река); 2) вливане (в морски проток); 3) мундщук (на муз. инструмент); 4) мундщук (на юзда); 5) вкус (на вино); 6) вход към сцената; tener buena embocadura прен. свиря на духов инструмент леко, без усилие; tomar la embocadura прен., разг. преодолявам първите трудности в начинание.

  Diccionario español-búlgaro > embocadura

 • 15 espada

  1. f 1) меч; 2) воен. шпага; 3) пика (цвят на карти); 4) риба-меч; 2. m тореадор, въоръжен с шпага; entre la espada y la pared adv разг. в опасна ситуация; quedarse a espadas прен., разг. проигравам всичко, губя всичко; sacar la espada por заставам в защита на...; ser buena espada прен. умел съм в литературни диспути; tirar uno de la espada измъквам сабята.

  Diccionario español-búlgaro > espada

 • 16 esperanza

  f надежда; contra toda esperanza противно на всякакви очаквания; en estado de buena esperanza прен. бременност; frustrar la esperanza разбивам надежди; llenar la esperanza оправдавам очакванията; perder la esperanza загубвам надежда; alentar esperanzas подхранвам надежди.

  Diccionario español-búlgaro > esperanza

 • 17 estampa

  f 1) гравюра, щампа; 2) прен. фигура, външност, изглед (на човек, животно); 3) печат; 4) следа от стъпка; отпечатък; 5) техн. щампа; 6) прен. прилика, сходство, подобие; de buena estampa хубав, строен; dar la estampa публикувам.

  Diccionario español-búlgaro > estampa

 • 18 fama

  f 1) слава, репутация, известност; 2) обществено мнение; 3) слух, мълва; correr fama носи се слух; dar fama прославям някого; echar fama публикувам, разпространявам; es fama знае се, говори се, известно е; cobrar fama спечелвам си слава, име; tener (echar) fama de прославям се, известен съм (с нещо); cobra buena fama y échate a dormir спечелЈ си слава и л˜жи върху лаврите Ј; màs vale fama que flama погов. доброто име струва повече от блясъка; unos tienen la fama, y otros cardan la lana един бие тъпана, друг обира парсата.

  Diccionario español-búlgaro > fama

 • 19 familia

  f 1) семейство; 2) роднина; 3) потомство, фамилия; 4) биол. семейство; familia de lenguas лингв. езици, произхождащи от един общ; familia de palabras лингв. словообразувателно гнездо; familia numerosa многодетно семейство; cargar(se) de familia прен., разг. имам голямо семейство; de buena familia от добро семейство; en familia семейно, без чужди хора.

  Diccionario español-búlgaro > familia

 • 20 fe

  f 1) вяра, убеждение, вярване; 2) доверие; 3) обещание, клетва; 4) удостоверяване, свидетелстване; dar fe удостоверявам, потвърждавам; 5) удостоверение (за брак, кръщене); 6) вярност, честност; fe de erratas печат. списък с печатни грешки; fe de vida прен., разг. известие от някой, който е далече; завръщането му; fe púnica; mala fe двуличие, злонамереност; buena fe честност, добронамереност; a buena fe честно, сигурно, безсъмнено; a fe mía, por mi fe честна дума; a la buena fe простодушно, незлобливо; de buena fe искрено, вярно; de mala fe злобно, измамно; hacer fe доказвам; prestar fe приемам, съгласявам се.

  Diccionario español-búlgaro > fe


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.