Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

even

 • 1 вплоть

  even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت

  Русско-персидский словарь > вплоть

 • 2 пусть

  ............................................................
  1. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  (adv.) (د.گ.) صحیح، بسیار خوب، بی عیب، حتمی
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، فرض کنید، انگاشتن، گمان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  5. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت

  Русско-персидский словарь > пусть

 • 3 даже

  ............................................................
  1. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت
  ............................................................
  (adv.) واقعا، بالفعل، عملا، در حقیقت

  Русско-персидский словарь > даже

 • 4 ещё

  ............................................................
  1. more
  (adv. & adj.) بیشتر، زیادتر، بیش
  ............................................................
  دیگر، دیگری، جدا، علیحده، یکی دیگر، شخص دیگر
  ............................................................
  3. say it again!
  ............................................................
  (adv. & adj.) آرام، خاموش، ساکت، بی حرکت، راکد، همیشه، هنوز، باز هم، هنوزهم معذلک
  (vt. & vi. & n.) آرام کردن، ساکت کردن، خاموش شدن، دستگاه تقطیر، عرق گرفتن از، سکوت، خاموشی
  ............................................................
  5. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت

  Русско-персидский словарь > ещё

 • 5 и II

  ............................................................
  1. too
  (adv.) زیاد، بیش از حد لزوم، بحد افراط، همچنین، هم، بعلاوه، نیز
  ............................................................
  [!! either. or: یا این یا آن]
  ............................................................
  3. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت

  Русско-персидский словарь > и II

 • 6 поквитаться (I) (св)

  ............................................................
  (adj.) مفاصا، واریز شده، بی حساب، تلاقی شده
  ............................................................
  2. be/get even

  Русско-персидский словарь > поквитаться (I) (св)

 • 7 посчитать (I) (св)

  ............................................................
  (v.) شمار، شمردن، کنت، حساب کردن، پنداشتن، فرض کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > посчитать (I) (св)

 • 8 равномерный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت
  ............................................................
  (adj. & vt.) یکنواخت، محکم، پرپشت، استوار، ثابت، پی درپی، مداوم، پیوسته و یکنواخت کردن، استوار یا محکم کردن، ساکن شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > равномерный (-ая, -ое, -ые)

 • 9 разделываться (I) > разделаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > разделываться (I) > разделаться (I)

 • 10 расквитаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) مفاصا، واریز شده، بی حساب، تلاقی شده

  Русско-персидский словарь > расквитаться (I) (св)

 • 11 рассчитываться (I) > рассчитаться (I), расчесться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. be/get even
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  6. pay
  (past: paid ; past participle: paid
  (v.) پرداختن، دادن، کار سازی داشتن، بجا آوردن، انجام دادن، تلافی کردن، پول دادن، پرداخت، حقوق ماهیانه، اجرت، وابسته به پرداخت

  Русско-персидский словарь > рассчитываться (I) > рассчитаться (I), расчесться (I)

 • 12 ровный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) سطح، میزان، تراز، هموار، تراز کردن، آلت ترازگیری، سطح برابر، هم تراز، هم پایه، یک نواخت، یک دست، موزون، هدف گیری، ترازسازی، مسطح کردن یاشدن، نشانه گرفتن
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & vi. & n.) سطح صاف، قسمت صاف هر چیز، هموار، نرم، روان، سلیس، بی تکان، بی مو، صیقلی، ملایم، دلنواز، روان کردن، آرام کردن، تسکین دادن، صاف شدن، ملایم شدن، صاف کردن، بدون اشکال بودن، صافکاری کردن، صاف، هموار کردن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) راست، مستقیم، مستقیما، درست، رک، صریح، بی پرده، راحت، مرتب، عمودی، افقی، به طور سرراست
  ............................................................
  برابر، مساوی
  (adj. & n.) هم اندازه، هم پایه، همرتبه، شبیه، یکسان، همانند، همگن
  (vt. & vi.) برابر شدن با، مساوی بودن، هم تراز کردن
  ............................................................
  (adj. & n.) منظم، مرتب، با قاعده، معین، مقرر، عادی، باقاعده
  ............................................................
  (adj.) ملایم، ثابت

  Русско-персидский словарь > ровный (-ая, -ое, -ые)

 • 13 ровнять (I) > сровнять (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ровнять (I) > сровнять (I)

 • 14 уже II

  ............................................................
  (adv.) کاملا، بکلی، تماما، سراسر، واقعا
  ............................................................
  2. very
  (adv. & adj.) بسیار، خیلی، بسی، چندان، فراوان، زیاد، حتمی، واقعی، فعلی، خودآن، همان، عینا
  ............................................................
  (adv.) پیش از این، قبلا
  ............................................................
  4. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  5. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت

  Русско-персидский словарь > уже II

 • 15 уравновешенность

  ............................................................
  (vt. & n.) ترازو، میزان، تراز، موازنه، تتمه حساب، برابر کردن، موازنه کردن، توازن، تعادل، مانده، متعادل کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) توازن، وضع، وقار، ثبات، نگاهداری، آونگ یا وزنه ساعت، وزنه متحرک، بحالت موازنه درآوردن، ثابت واداشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > уравновешенность

 • 16 хоть

  ............................................................
  ............................................................
  2. just
  (joust=)
  (adj. & n.) عادل، دادگر، منصف، با انصاف، بی طرف، منصفانه، مقتضی، بجا، مستحق
  (adv.) (د.گ.) فقط، درست، تنها، عینا، الساعه، اندکی پیش، درهمان دم
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت

  Русско-персидский словарь > хоть

 • 17 хотя

  ............................................................
  (conj.) اگرچه، گرچه، هر چند، با این که
  ............................................................
  بهرحال، باوجود آن، بهرجهت، اگرچه، گرچه، هر چند با این که، با وجود این که، ولو، ولی
  ............................................................
  3. but
  (conj. & adv.) ولی، اما، لیکن، جز، مگر، باستثنای، فقط، نه تنها، به طور محض، بی، بدون
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > хотя

 • 18 чёт

  مذکر even number

  Русско-персидский словарь > чёт

 • 19 чётный (-ая, -ое, -ые)

  صفت even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت

  Русско-персидский словарь > чётный (-ая, -ое, -ые)

См. также в других словарях:

 • even — even1 [ē′vən] adj. [ME < OE efne, efen, akin to Ger eben, Goth ibns < ? IE base * yem , hold together > MIr emon, twins] 1. flat; level; smooth [even country] 2. not irregular; not varying; uniform; constant [an even tempo] 3. calm;… …   English World dictionary

 • Even — E ven, a. [AS. efen. efn; akin to OS. eban, D. even, OHG. eban, G. efen, Icel. jafn, Dan. jevn, Sw. j[ a]mn, Goth. ibns. Cf. {Anent}, {Ebb}.] 1. Level, smooth, or equal in surface; not rough; free from irregularities; hence uniform in rate of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • even — Ⅰ. even [1] ► ADJECTIVE 1) flat and smooth; level. 2) equal in number, amount, or value. 3) having little variation in quality; regular. 4) equally balanced: the match was even. 5) (of a person s temper or disposition) placid; calm. 6) …   English terms dictionary

 • even — e‧ven [ˈiːvn] adjective 1. staying at the same level, rather than frequently changing from one level to the other: • Strong trade will encourage more even selling. 2. giving two sides, things, ideas etc equal or fair treatment: • We should try… …   Financial and business terms

 • even — even; even·er; even·ly; even·ness; even·tra·tion; even·tual; even·tu·al·i·ty; even·tu·al·ly; even·tu·ate; un·even; break·even; even·hand·ed·ly; even·hand·ed·ness; even·tu·a·tion; …   English syllables

 • even — is normally placed immediately before the word or phrase that it qualifies: Doctors must pursue costly and even dangerous investigations / She is talking even more loudly / He even enrolled in a business studies course. In some cases even… …   Modern English usage

 • even if — phrase used for emphasizing that although something may happen or may be true, another situation remains the same He’s determined to prove his innocence, even if he has to go to the highest court in the land. Thesaurus: words used to describe… …   Useful english dictionary

 • Even — E ven, adv. [AS. efne. See {Even}, a., and cf. {E en}.] 1. In an equal or precisely similar manner; equally; precisely; just; likewise; as well. Is it even so? Shak. [1913 Webster] Even so did these Gauls possess the coast. Spenser. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • even — [adj1] flat, uniform alike, balanced, consistent, constant, continual, continuous, direct, equal, flush, homogenous, horizontal, level, matching, metrical, parallel, planate, plane, plumb, proportional, regular, right, same, smooth, square,… …   New thesaurus

 • Even — ist der Familienname folgender Personen: Anat Even (* 1960), israelische Regisseurin Bert Even (* 1925), deutscher Politiker, Präsident des Bundesverwaltungsamtes Jean Even (1910 1986), französischer Maler und Plakatmaler Johannes Even… …   Deutsch Wikipedia

 • Even — E ven, v. t. [imp. & p. p. {Evened}; p. pr. & vb. n. {Evening}] 1. To make even or level; to level; to lay smooth. [1913 Webster] His temple Xerxes evened with the soil. Sir. W. Raleigh. [1913 Webster] It will even all inequalities Evelyn. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»