Перевод: с испанского на болгарский

cuando+terminen+la+obra+pintaremos

 • 1 cuando

  adv 1) когато; 2) в случай че; даже ако; щом, ако; cuando es irrealizable un intento, їa qué porfiar en vano? когато (щом, ако) нещо не може да стане, защо да упорствам напразно?; de vez en cuando (de cuando en cuando) понякога, отвреме навреме; cuando màs (mucho) най-много; cuando menos най-малко.

  Diccionario español-búlgaro > cuando

 • 2 cuándo

  adv interr 1) кога; 2) понякога..., понякога (друг път)...; siempre està sonriendo, cuándo con motivo, cuándo sin él винаги се усмихва, понякога с повод, друг път безпричинно; 3) с характер на същ.: el cómo y el cuándo, їhasta cuándo? докога?; їde cuándo acà? откога?

  Diccionario español-búlgaro > cuándo

 • 3 obra

  f 1) труд, работа, дело; 2) произведение, творба; obra de teatro (teatral, dramàtica) театрална пиеса, театрална постановка; obras completas пълни събрани съчинения; obra maestra шедьовър; 3) постройка, строеж; obras bàsicas капитално строителство; obras públicas обществени работи; 4) строителство, строителни работи, строеж, обект; obra de construcción икон. строителен обект; obra industrial икон. промишлен обект; a pie de obra на мястото на строителството; 5) действие, дело; de obra на дело; por obra de посредством, чрез; poner manos a la obra пристъпвам към действие, дело; hacer obra правя ремонт, ремонтирам; mano de obra работна ръка; obra muerta мор. надводна част на кораб; obra viva а) прен. добро дело, милосърдие; б) мор. подводна част на кораб; 6) средство; сила, мощ; 7) морална постъпка (добра или лоша); hacer mala obra причинявам неудобство, вреда; ni obra buena, ni palabra mala proverb обещава мазно, ала напразно; не отказва, но и нищо не прави; obra de около, горе-долу, приблизително.

  Diccionario español-búlgaro > obra

 • 4 acá

  adv 1) (за място) тук, насам; màs acá по-насам; de acá para allà оттук дотам; 2) тук, на този свят; 3) разг. този или тези, които говорят (разговарят); 4) разг. този тук, наблизо; 5) (за време): de ayer acá от вчера до днес; desde entonces acá оттогава насам; de cuàndo acá откога насам?

  Diccionario español-búlgaro > acá

 • 5 aun

  conj дори, даже; aun cuando вж. aunque; aun así въпреки това, при все това; ni aun вж. ni siquiera; aun si дори ако.

  Diccionario español-búlgaro > aun

 • 6 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 7 en

  prep 1) употребява се за обозначение на място а) в (във); està en su habitación в стаята си е; б) върху; en la biblioteca върху библиотеката; en la mesa върху масата; 2) начин на пътуване: с (със) ir en (avión, coche) пътувам с(ъс) (самолет, автомобил); 3) за обозначение на време: през; Esto sucedió en verano това се случи през лятото; de día en día от ден на ден; de vez en cuando отвреме-навреме; 4) за обозначение на начин: а) на, в; en broma на шега; en serio сериозно; en favor de в полза на; en honor de в чест на; en voz (baja) alta на (тих) висок глас; б) по; le conocí en la voz разпознах го по гласа; 5) за обозначение на съдържание: с, в, по; pagan en billetes плащат с банкноти; entendido en música вещ е, специалист е по музика; en espiral във форма на спирала; 6) употребява се в многобройни адвербиални изрази: en cambio в замяна; en vez de вместо; en absoluto абсолютно; en efecto в действителност; en vano напразно; en secreto тайно; en proyecto в проект.

  Diccionario español-búlgaro > en

 • 8 escena

  f 1) сцена; сценична картина; 2) прен. сценично изкуство; театър; 3) прен. величествено реално събитие; място на такова събитие; 4) прен. театралничене, сцена; desaparecer de escena прен., разг. изчезвам от сцената, не се виждам; poner en escena una obra представям произведение, поставям го на сцена.

  Diccionario español-búlgaro > escena

 • 9 espina

  f 1) трън, бодил; 2) кост (на риба); 3) тресчица (от дърво); 4) анат. гръбнак, гръбначен стълб; 5) прен. опасение, безпокойство, грижа, съмнение, подозрение; 6) прен. трудност, пречка, щета; darle a uno mala espina una cosa прен., разг. кара ме да се тревожа, безпокои ме; dejar a uno la espina en el dedo прен., разг. не излекувам докрай; estar en espinas в трудно положение съм; estar en la espina прен., разг. приличам на клечка от слабост; la espina cuando nace, la punta lleva delante proverb човек се ражда с наклонностите си; sacar la espina прен. изкоренявам злото, премахвам проблема; sacarse uno la espina прен. най-накрая си показвам рогата, правя или казвам дълго потискано нещо; tener a uno en espinas прен., разг. държа някого като на тръни.

  Diccionario español-búlgaro > espina

 • 10 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 11 favor

  m 1) помощ, покровителство, благоволение; a favor de а) в полза на; б) благодарение на, подпомаган от, посредством; в) на каприза, на волята на; a favor de obra в името на работата; de favor безплатен, гратис; en favor de в полза на; estar uno en favor разполагам с нечие благоволение; hacer el favor de благоволявам; hazme (hàgame) el favor de моля, бъди (бъдете) така любезен да; por favor! моля; tener a su favor a alguien o algo на моя страна, в моя полза е; 2) положение на фаворит; 3) израз на благоволение към кавалера, милост; 4) панделка, цвете, подарено на кавалера.

  Diccionario español-búlgaro > favor

 • 12 mano1

  1. f 1) ръка; mano1 derecha (diestra) дясна ръка; mano1 izquierda (siniestra, zoca, zurda) лява ръка; a mano1 на ръка, ръчно; mano1 a mano1 а) ръка за ръка; б) един на един; 2) преден крак на животно; 3) хобот на слон; 4) чукало (на хаван); 5) прен. ловкост, умение; 6) покровителство; 7) сила, власт, авторитет; 8) слой (боя и др.); 9) снопче хартия; 10) партия, ръка (в игра); 11) мъмрене, забележка; 12) страна, направление (на улично движение и др.); 13) Амер. авантюра, риск; 14) прен. много полезен човек, сътрудник; 15) лов. всяка от обиколките при търсене на плячката; 16) прен. брой на лицата, събрани заедно с някаква цел; 17) прен. средство за постигане на нещо; 18) прен. лице, което върши нещо (по-често pl); en buenas mano1s està el niño детето е в добри ръце; 19) Амер. чепка банани; 20) Ч. четири еднакви предмета (в Еквадор те са 6; в останалите страни на Лат. Америка броят се мени); 21) спорт. докосване на топката с ръка от футболист; 22) муз. нотна стълбица; mano1 blanda прен. липса на строгост в управлението, властта; mano1 de gato прен., разг. а) мекота, нежност на кожата; б) прен. поправка, направена от човек, по-умел от автора; в) пухче, четчица за пудра; mano1 de hierro, mano1 dura прен. желязна, твърда ръка; mano1 derecha прен. много полезен човек, дясна ръка на някого; a dos mano1s прен., разг. от все сърце; a la mano1 а) много лесно нещо; б) подръка; a mano1 abierta прен. свободно; caerse una cosa de las mano1s прен., разг. омръзнало ми е нещо, дотяга ми; cambiar de mano1s прен. минавам в чужди ръце; corto de mano1s прен. невежа, неекспедитивен в работата си; darse a mano1s прен. предавам се в ръцете; de la mano1 y pluma прен. автограф; deshacerse una cosa entre las mano1s прен. изтича през пръстите; echar mano1 a la bolsa вадя пари; estrechar a uno la mano1 ръкувам се, стискам ръка някому; frotarse uno las mano1s прен., разг. потривам доволно (злобно) ръце; lavarse uno las mano1s прен. снемам вината от себе си, измивам си ръцете; listo de mano1s прен., разг. умел джебчия; mano1s blancas no ofenden proverb женските обиди не накърняват мъжкото достойнство; menear uno las mano1s прен., разг. а) водя борба, карам се с някого; б) работя бързо и лесно, ръцете ми хвърчат; pasar la mano1 por el cerro (el lomo) прен., разг. хваля, лаская; señalado de la mano1 de Dios разг. белязан (с дефект) от Господа; si a mano1 viene може би, вероятно, случайно; tener mano1 en una cosa разг. имам пръст в нещо; untar la(s) mano1(s) a uno разг. давам подкуп; debajo de la mano1; por debajo de la mano1 скришом, крадешком; mano1 de obra а) работна ръка, работна сила; б) ново (за покупка); de segunda mano1 а) от втора ръка; б) употребяван; tener mano1 ръководя, управлявам; dar de mano1 прен. а) прекратявам работа; б) изоставям някого; dar de mano1s падам ничком; estar mano1 sobre mano1 бездействам, безделнича; sentar la mano1 прен. отнасям се сурово, бия; con mano1 pesada строго, жестоко; con franca (larga) mano1 с щедра ръка; dejar de la mano1 прен. оставям, зарязвам нещо; llegar a la mano1s прен. пада ми в ръчичките; карам се, бия се с някого; traer entre mano1s занимавам се с нещо; untar la mano1 разг. давам подкуп; 2. m карт. ръка, право на пръв ход.

  Diccionario español-búlgaro > mano1

 • 13 mercado

  m пазар; тържище; mercado exterior международен пазар; mercado interior вътрешен пазар; mercado mundial световен пазар; mercado de venta пласментен пазар; mercado negro спекулантска търговия, черна борса; mercado libre икон. свободен пазар; mercado monetario (cambiario; de divisas) икон. валутен пазар; mercado abierto отворен пазар; mercado activo активен пазар; висока пазарна конюнктура; mercado clandestino (estaperlista) черен пазар; mercado común общ пазар; Mercado Común Centroamericano Централноамерикански общ пазар; Mercado Común Europeo Европейски общ пазар; mercado crediticio кредитен пазар; mercado de capitales капиталов пазар; mercado de trabajo (de mano de obra) пазар на труда (на работна сила); mercado de valores (de títulos) фондова борса; mercado financiero финансов пазар; mercado rural селски пазар; acceso al mercado достъп до пазара; buen mercado изгодна сделка; capacidad del mercado възможност на пазара; expansión del mercado разширяване на пазара; sector del mercado пазарен сектор; supermercado супермаркет.

  Diccionario español-búlgaro > mercado

 • 14 más

  1. adv 1) повече; más y más; cada vez más все повече и повече; de más твърде, в повече, излишно; 2) по-дълго, още; 3) освен това; a más de освен това, извън това; 4) сравнителна степен: по-; más allà по-нататък; a más y mejor много; sin más ni más без всякаква причина, изведнъж, без никакъв повод; ni más ni menos ни повече, ни по-малко; точно; a más correr с все сила; cuando más най-много; a lo más; todo lo más най-много, колкото се може повече; los más болшинство; a más no poder всичко възможно; de lo más много, от най-...; el que más y el que menos всеки, всеки един; en más в най-голяма степен, най-много, повече от; más o menos горе-долу, приблизително; más que освен, само (изключение); más tarde o más temprano рано или късно, все някога; por más que колкото и да, въпреки че; sin más acà ni más allà разг. а) открито, без заобикалки; б) безпричинно, прибързано; sus más y sus menos разг. трудности, усложения (с гл. haber, tener и др.); 2. m мат. плюс.

  Diccionario español-búlgaro > más

 • 15 nazareno,

  a 1. adj назарянин; принадлежащ към Назарет (в Галилея); 2. m 1) християнин; 2): el Nazareno Иисус Назарянина; cuando vengan los nazareno,s прен., разг. на куково лято; estar hecho un nazareno, разг. съсипан, жалък.

  Diccionario español-búlgaro > nazareno,

 • 16 pensar1

  (-ie-) tr 1) мисля, размишлявам; 2) възнамерявам, правя; 3) измислям, изготвям план; намирам решение; 4) смятам, на мнение съм; cuando menos lo pienses, se piense когато най-малко очакваш, неочаквано; dar una cosa que pensar1 прен., разг. безпокоя, тревожа; Ўni pensar1lo! не си го и помисляй!; pensar1 mal злонамерен съм; a fuerza de pensar1 след дълго премисляне; al pensar1 que при мисълта, че; sin pensar1 неволно, неочаквано.

  Diccionario español-búlgaro > pensar1

 • 17 querer1

  1. tr 1) искам, желая; 2) пожелавам, благоволявам; 3) обичам, любя; 4) искам; 5) изисквам, нуждая се; 6) решавам, определям; 7) стремя се, опитвам; 8) приемам, съгласявам се; 2. impers скоро ще се случи нещо; quiere llover готви се да вали; como quiera que както и да е; cuando quiera по всяко време, когато и да е; que quiera, que no quiera ще не ще; їqué quiere decir eso? какво означава това?; їqué quiere ser esto? какво ли е това?; querer1 bien una persona a otra обичам (много) някого; querer1 es poder proverb да искаш, значи да можеш; sin querer1 непреднамерено, без да искам; querer1 decir показвам, давам да се разбере; тоест; ser alguien un quiero y no puedo разг. ще ми се, но не мога (не съм); Ўpor lo que màs quieras! в името на всичко най-мило ( при молба).

  Diccionario español-búlgaro > querer1

 • 18 rana

  f 1) жаба; hombre rana леководолаз; 2) вид игра; 3) мед. подутост под езика; no ser rana прен. умел и способен съм; salir rana una persona o cosa прен., разг. измамвам; унищожавам доверието в някого или нещо; cuando la rana crie (tenga) pelos прен., разг. на куково лято.

  Diccionario español-búlgaro > rana

 • 19 valía

  f 1) ценност, стойност; obra de valía ценно произведение; 2) разположение, благосклонност; 3) близка дружба; съзаклятничество; mayor valía покачване на цената, на стойността; a las valías на най-висока цена.

  Diccionario español-búlgaro > valía

 • 20 vez

  f 1) път; una vez màs, otra vez отново, още един път; toda vez, una vez que тъй като, щом като; de una vez на един път, изведнъж; de vez en cuando понякога, отвреме-навреме; en vez de вместо, на мястото на; tal vez може би; una que otra vez понякога; рядко; a su vez на свой ред, от своя страна; a la vez едновременно, заедно с това; a veces понякога; cada vez que винаги когато; 2) ред; 3) pl заместване; hacer las veces de замествам; 4) последно място, последен по ред; decir uno unas veces cesta, y otras ballesta прен., разг. говоря несвързано; веднъж едно, след това друго; quien da luego (primero), da dos veces proverb двойно дава, който дава навреме.

  Diccionario español-búlgaro > vez


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.