Перевод: с испанского на болгарский

a+mis+primas+hace+años+que+no+las+veo

 • 1 bien1

  m 1) добро; добрина; благо; 2) полза; добруване; 3) прен. съкровище; 4) pl състояние, имущество, владение; bien1es de consumo икон. потребителски стоки; bien1es muebles движимо имущество; bien1es públicos обществено имущество; bien1es raíces (inmuebles) недвижимо имущество; bien1es de abolengo юр. наследствени имоти; de bien1 adj честен, добросъвестен; estar a bien1 прен. намирам се в добра хармония с; màs bien1 conj по-скоро, ами (еквивалентен е на съюза "sino"); el bien1 le hace mal разг. имането му носи зло; no hay bien1 ni mal que cien años dure нищо не е вечно; si bien1 conj вж. aunque.

  Diccionario español-búlgaro > bien1

 • 2 apéndice

  m 1) приложение; 2) прен. придатък, сателит, вечен спътник, нечия сянка; 3) анат. придатък, израстък; apéndice cecal (vermicular, vermiforme) апендикс; apéndice proveedor de materias primas суровинен придатък.

  Diccionario español-búlgaro > apéndice

 • 3 año

  m 1) година; año bisiesto високосна година; año corriente текуща година; año fiscal бюджетна година; año escolar (académico) учебна година; año Nuevo Нова година; 2) pl рожден ден; entre año през годината; año de la nana (de la pera, de maricastaña) разг. отдавна; entrado en años зрял, възрастен; perder año разг. повтарям, губя годината (за студент); quitarse años разг. скривам от годините си; estar a años luz прен. на светлинни години съм от нещо, някого; no hay quince años feos разг. младостта винаги е красива, няма грозна младост.

  Diccionario español-búlgaro > año

 • 4 cargado,

  a adj 1) натоварен, обременен; oveja cargado,a овца преди обагняне; 2) тежък, задІшен, зноен (време, въздух); 3) силен (супа, кафе); cargado, de años стар, на години; cargado, de deudas потънал в дългове; estar cargado, пийнал съм.

  Diccionario español-búlgaro > cargado,

 • 5 corrido,

  a 1. adj 1) малко по-тежък; 2) малко по-голям, по-широк; 3) разг. опитен, ловък; 4) прен. засрамен, смутен; de corrido, плавно, без запъване (при четене); dos años corrido,s две поредни години; tener (tantos) años corrido,s навършвам (толкова) години; 2. m 1) навес над стопански двор; 2) романс (в Андалусия, Америка); 3) съседна част на сграда; 4) pl просрочени кредити.

  Diccionario español-búlgaro > corrido,

 • 6 costumbre

  f 1) привичка, навик; 2) обичай; 3) pl нрави; 4) обичайно право; 5) менструация; de costumbre по навик, обикновено; la costumbre hace ley, la costumbre es otra (segunda) naturaleza навикът е втора природа; novela de costumbres битов роман.

  Diccionario español-búlgaro > costumbre

 • 7 entrado,

  a adj напреднал; entrado, en años зрял, пораснал.

  Diccionario español-búlgaro > entrado,

 • 8 excusar

  1. tr 1) прощавам, извинявам; 2) оправдавам; 3) освобождавам (от данъци, налози); 4) избягвам, предотвратявам; 5) отказвам; 6) с глагол в инфинитив: не е необходимо да, може да не; excusas venir, ya no hace falta може да не идваш, вече не е необходимо; 2. prnl извинявам се.

  Diccionario español-búlgaro > excusar

 • 9 frío,

  a 1. adj 1) хладен, студен; 2) прен. безразличен, равнодушен; 3) прен. безсилен, неспособен; 4) успокояващ, студен (за цвят, като синия, зеления); 5) прен. пресметлив, спокоен, невъзмутим; 6) прен. фригиден; 7) неверен, далеч от истината (при отгатване); 2. m 1) хлад, студ, мраз; 2) разхладителна напитка; 3) Амер. pl тръпки от студ, треска; dejar a uno frío, прен., разг. стъписвам някого, карам да онемее; no darle a uno frío, ni calor (calentura); no entrarle a uno frío, ni calor por una cosa прен., разг. все ми е едно, не ми пука за нещо (някого); quedarse frío, прен. оставам като гръмнат от нещо; hace frío, студено е; coger frío, простудявам се.

  Diccionario español-búlgaro > frío,

 • 10 golondrina

  f 1) лястовица; 2) летяща риба; una golondrina no hace verano погов. една лястовица пролет не прави.

  Diccionario español-búlgaro > golondrina

 • 11 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 12 hábito

  m 1) привичка, обичай, навик; 2) дреха, облекло; 3) пат. пристрастеност; 4) монашеско расо; colgar (ahorcar) los hábitos а) прен., разг. изоставям религиозния си сан; б) прен., разг. сменям професия, кариера и т. н.; tomar el hábito приемам сан; el hábito no hace al monje proverb не расото прави човека монах ( спазената външна форма все още не означава същност).

  Diccionario español-búlgaro > hábito

 • 13 largo,

  a 1. adj 1) дълъг; 2) продължителен; 3) прен. обилен, многочислен; 4) прен., разг. хитър; 5) прен. либерален, щедър; 6) бърз, експедитивен; 7) pl + понятие за време означава: много; estuvo ausente largo,s años отсъстваше много (дълги) години; 8) прен. повече от цифрата, която следва; tiene cincuenta años largo,s над петнадесет години е; 9) муз. бавно, ларго; 10) мор. отпуснат, свободен; 2. m 1) дължина; 2) пробег, дължина на басейн при плуване; 3) муз. музикално произведение в темпо largo; 3. adv 1) изобилно; 2) далече; largo,a distancia междуградски или международен разговор; a la largo,a а) по дължина; б) накрая, след много време; в) бавно, малко по малко; в крайна сметка; с времето; г) неясно; de largo, a largo, по цялата си дължина; Ўlargo,! Ўlargo, de aquí! вън, махай се!; a lo largo, разг. по дължина; a lo largo, de adv през, по време на; в продължение на; по протежение на; largo, y tendido adv дълго време, надълго и нашироко.

  Diccionario español-búlgaro > largo,

 • 14 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

 • 15 loco,

  a adj 1) луд, безумен; volverse loco, полудявам; loco, de atar (de remate) прен., разг. буен; луд за връзване; немирен; 2) неразумен; рискован, безумен; a tontas y a loco,as необмислено, безразсъдно; 3) прен. безумен (за цена и пр.); 4) прен. обилен, буен (за растителност); un loco, hace ciento proverb една крастава овца, цялото стадо заразява; cada loco, con su tema прен., разг. всеки си е башка луд; estar (ponerse) loco, de contento прен., разг. полудявам от радост; hacer el loco, прен., разг. вдигам скандали; hacerse el loco, прен., разг. правя се на луд, правя се, че не разбирам; volver loco, a alguien а) прен., разг. постоянно притеснявам някого, подлудявам го; б) прен., разг. много ми харесва нещо; el chocolate me vuelve loco, луд съм по шоколада, страшно ми харесва.

  Diccionario español-búlgaro > loco,

 • 16 mal1

  1. adj лош (съкратена форма от malo, употребява се пред същ. м. р. ед. ч.); 2. m 1) зло, злина; hacer mal1 а) вредя, пакостя; б) причинявам болка; del mal1, el menos proverb от две злини по-малката; 2) обида, вреда; llevar (tomar) a mal1 обиждам се от нещо, приемам като обида; 3) скръб, нещастие; 4) беда, бедствие; 5) болест, болка; mal1 caduco епилепсия; 6) прен. лошата страна, неудобството на нещо; mal1 de la tierra носталгия; mal1 de madre истерия; mal1 de ojo урочасване; mal1 de piedra камъни в пикочния мехур; mal1 francés сифилис; decir mal1 черня, злословя; de mal1 en peor разг. от трън, та на глог; echar a mal1 а) не уважавам, подценявам; б) пилея, не използвам добре; estar uno tocado del mal1 de la rabia прен., разг. обсебен съм от страст, омраза; hacer mal1 a uno преследвам, клеветя, причинявам неприятности някому; hacer mal1 una cosa a alguien причинява вреди, щети, наранява някого; por mal1, mal1 a mal1 насила; menos mal1 разг. толкова по-добре, още по-добре; parar en mal1 завършвам зле; por mal1 de mis pecados разг. заради греховете ми; llevar a mal1 una cosa съжалявам, оплаквам се от нещо; mal1 que le pese против желанието, насила; no hay mal1 que dure cien años разг. никое зло не е вечно.

  Diccionario español-búlgaro > mal1

 • 17 miel

  f 1) мед; 2): miel de caña (de primas) петмез при производство на захар; 3) хашиш, етерни масла; miel silvestre див мед; dejar a uno con la miel en los labios прен., разг. отнемам някому нещо, което му харесва или му се услажда; hacerse uno de miel прен. държа се меко, внимателно; miel sobre hojuelas прен. нещо много подхожда на друго, подчертава го; no hay miel sin hiel няма радост без грижи; vender miel al colmenero прен. на стар краставичар краставици продавам; luna de miel меден месец.

  Diccionario español-búlgaro > miel

 • 18 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 19 poco,

  a 1. adj 1) малък; 2) прен. оскъден, ограничен; 2. m 1) дреболия, дребна работа; 2) pl малцина; 3) с предл. de малко, малка част от; 3. adv малко; a poco, de малко след това; poco, a poco, малко по малко; dentro de poco, след малко; poco, después малко след това; servir para poco, разг. за нищо не става; un poco, малко; hace poco, преди малко; tener en poco, прен. подценявам; de poco, маловажно; cosa de poco, дреболия; en (por) poco, за малко да; muchos poco,s hacen un mucho proverb капка по капка вир става; poco, màs o menos горе-долу, около.

  Diccionario español-búlgaro > poco,

 • 20 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

См. также в других словарях:

 • Reino de las Dos Sicilias — Saltar a navegación, búsqueda …   Wikipedia Español

 • Francisco Franco — Para otros personajes con este mismo nombre, véase Francisco Franco (desambiguación). Francisco Franco …   Wikipedia Español

 • Ngungunhane — Gungunhana, llevando todavía su corona de la cera, cuando fue capturado por el ejército portugués (diciembre de 1895). Ngungunhane, Mdungazwe Ngungunyane Nxumalo, N gungunhana, Gungunhana o Reinaldo Frederico Gungunhana (Gaza, c. 1850 Angra do… …   Wikipedia Español

 • El oro de Moscú — Para el artículo dedicado a la película, véase El oro de Moscú (película). Fachada norte de la sede del …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.