Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

шутл

 • 1 восседать

  восседать
  несов, воссесть сов поэт., шутл. θρονιάζομαι, στρογγυλοκάθομαι.

  Русско-новогреческий словарь > восседать

 • 2 вояка

  вояка
  м шутл., ирон. ὁ πολεμισταρας, ὁ παλληκαρας/ ὁ νταής, ὁ καυγατζής (спорщик, задира).

  Русско-новогреческий словарь > вояка

 • 3 двое

  дво́||е
  числ. собир. δυό, δύο:
  \двое детей δυό παιδιά· их было \двое ήτανε δύο· работать за \двоеи́х βγάζω δουλειά γιά δύο· ◊ на своих \двоейх (пешком) шутл. μέ τά πόδια.

  Русско-новогреческий словарь > двое

 • 4 делицть

  дели́цть
  несов
  1. (на части) διαιρώ, χωρίζω, (δια)μοιράζω/ διανέμω, κατανέμω (распределять):
  \делицть поровну χωρίζω (или μοιράζω) σέ ίσα μέρη· \делицть пополам χωρίζω (или μοιράζω) στά δύο·
  2. мат διαι-ρῶ· 3.:
  \делицть с кем-л что-л. μοιράζομαι μέ κάποιον мы \делицтьли горе и радость μαζί μοιραζόμαστε τίς πίκρες καί τις χαρές· ◊ \делицть шкуру неубитого медведя погов. шутл.ха ψάρια στό γιαλό καί μεϊς τά τηγανίζουμε.

  Русско-новогреческий словарь > делицть

 • 5 допотопный

  допото́пн||ый
  прил разг
  1. προκατα-σμιαϊος:
  \допотопныйое животное τό προκατα-)σμιαΐο ζῶὁ
  2. (устарелый) шутл. ιρχαιωμένος, παμπάλαιος:
  \допотопныйые взгля-οί ἀπαρχαιωμένες ἀντιλήψεις· \допотопный эки-κ τό παμπάλαιο ἀμάξι.

  Русско-новогреческий словарь > допотопный

 • 6 куры

  куры I
  мн. см. курица· <> курам на смех γελάνε κι οἱ κότες, γελάει καί τό παρδαλό κατσίκι.
  куры II:
  строить \куры шутл. κορτάρω, κάνω κόρτε.

  Русско-новогреческий словарь > куры

 • 7 кусаться

  кусать||ся
  1. δαγκάνω / τσιμπώ (о насекомых).
  2. (о ценах) разг шутл. στοιχίζω ἀκριβά, τσούζω.

  Русско-новогреческий словарь > кусаться

 • 8 муха

  му́х||а
  ж ἡ μύγα, ἡ μυϊα· ◊ делать из \мухан слона κάνω τή[ν] τρίχα τριχιά, τά παραφουσκώνω· какая \муха его укусила разг κάποια μύγα τόν τσίμπησε· он и \мухаи не обидит δέν πειράζει ὁβτε μυρμήγκι· быть под \мухаой разг, шутл. τά ἔχω κοπανίσει, εἶμαι πιωμένος· \мухаи мрут (от скуки) ὡς κἰοί μῦγες πεθαίνουν ἀπό πλήξη.

  Русско-новогреческий словарь > муха

 • 9 недержание

  недержание
  с:
  \недержание мочи мед. ἡ ἀκράτεια τῶν ούρων \недержание речн шутл. ἡ ἀκατάσχετη φλυαρία, ἡ λογοδιάρροια.

  Русско-новогреческий словарь > недержание

 • 10 новоиспеченный

  новоиспеченный
  прил шутл. νεόβγαλτος, φρέσκος:
  \новоиспеченный студент ὁ νεόβγαλτος φοιτητής.

  Русско-новогреческий словарь > новоиспеченный

 • 11 облачение

  облач||ение
  с
  1. уст., шутл. ἡ ἀμφίεση [-ις]·
  2. церк. τά ἄμφια.

  Русско-новогреческий словарь > облачение

 • 12 обращать

  обращать
  несов
  1. (направлять) γυρίζω, στρέφω, μεταστρέφω:
  \обращать ору́жие против неприятеля στρέφω τά ὅπλα κατά τοῦ ἐχθροϋ· \обращать взоры на кого-л., на что́-либо στρέφω τά βλέμματα μου προς κάποιον (или προς κάτι}· \обращать внимание на что-л. στρέφω τήν προσοχή, ἐφιστῶ τήν προσοχή· \обращать на себя внимание κινῶ τήν προσοχή, προσελκύω τήν προσοχή·
  2. (убеждать, склонять к чему-л.) προσηλυτίζω·
  3. (превращать) μεταβάλλω, μεταμορφώνω, μετατρέπω· ◊ \обращать в бегство кого-л. τρέπω εἰς φυγήν κάποιον \обращать в шутку что́-л. τό γυρίζω στό ἀστείο· \обращать на путь истины шутл. ἐπαναφέρω κάποιον στό δρόμο τῆς ἀληθείας, ἐπαναφέρω κάποιον στον ίσιο δρόμο.

  Русско-новогреческий словарь > обращать

 • 13 оглобля

  оглоб||ля
  ж τό τιμόνι κάρρου, ὁ ρυμός· ◊ повериу́ть \оглобляли разг шутл. φεύγω ἀπρακτος.

  Русско-новогреческий словарь > оглобля

 • 14 окрестить

  окрестить
  сов
  1. рел. см. крестить Г
  2. (обозвать) разг шутл. ἀποκαλώ, παρονομάζω, βγάζω παρατσοῦκλι.

  Русско-новогреческий словарь > окрестить

 • 15 покоритель

  покор||и́тель
  м ὁ κατακτητής, ὁ νικητής· ◊ \покорительйтель сердец шутл. ὁ καρδιοκλέφτης.

  Русско-новогреческий словарь > покоритель

 • 16 пол

  пол I
  м τό πάτωμα:
  деревянный (каменный) \пол τό σανιδένιο (πέτρινο) πάτωμα· паркетный \пол τό παρκέτο.
  пол II
  м биол. τό φΰλον:
  мужской \пол τό ἀνδρικόν φῦλον женский \пол τό γυ-ναικείον φῦλον обоего \пола ἄνδρες καί γυναίκες, ἀρσενικά καί θηλυκά· ◊ прекрасный \пол шутл. τό ὠραῖον φῦλον.

  Русско-новогреческий словарь > пол

 • 17 половина

  полови́н||а
  ж в разн. знач. τό μισό, τό ήμισυ:
  \половина первого δώδεκα καί μισή, δωδε-κάμιση· в первой \половинае ноября στό πρώτο δεκαπενθήμερο τοῦ Νοέμβρη· \половина игры (в футболе) τό ήμιχρόνιο, τό ήμίχρονον \половина зарплаты ὁ μισός μισθός· ◊ моя \половина шутл. (о жене, муже) τό ἔτερον ήμισό μου.

  Русско-новогреческий словарь > половина

 • 18 праотец

  праот||ец
  м уст. ὁ προπάτωρ, ὁ πρόγονος· ◊ отправиться к \праотеццам шутл. πεθαίνω, ἀποθνήσκω, ἀποδημώ είς τάς αἰωνίους μονάς.

  Русско-новогреческий словарь > праотец

 • 19 присяжный

  присяжн||ый
  I. прил:
  \присяжный заседатель ὁ ἔνορκος, μέλος τοῦ ὁρκωτού δικαστηρίου· \присяжный поверенный ὁ δικηγόρος·
  2. прил перен, шутл. (постоянный) παν-τοτεινός·
  3. м уст. ὁ ἔνορκος:
  суд \присяжныйых τό δικαστήριον τῶν ἐνορκων, τό ὀρκωτόν δικαστήριον, τό κακουργιοδικεῖον.

  Русско-новогреческий словарь > присяжный

 • 20 притча

  при́тч||а
  як ἡ παραβολή, ἡ ἀλληγορική διήγηση· ◊ быть \притчаей во языцех шутл. γίνομαι ἡ ἀθιβολή τής γειτονιδς.

  Русско-новогреческий словарь > притча

См. также в других словарях:

 • шутл. — шутл. шутливый шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • шутл. — шутл. шутливая форма (§17) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • шутл. — шутл. (abbreviation) шутливо Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • шутл.-ирон. — шутл. ирон. шутливо иронический шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • шутл.-фамильярн. — шутл. фамильярн. шутливо фамильярный шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • шутл. — шутливое …   Русский орфографический словарь

 • шутл. — шутливо; шутливое выражение шутливо …   Словарь сокращений русского языка

 • Штурм Зимнего — Шутл. ирон. 1. Жарг. курс. Утренний туалет курсанта военного училища. Синдаловский, 2002, 207. 2. Разг. Давка, очередь у прилавка, чаще всего винно водочного магазина. Синдаловский, 2002, 207. 3. Жарг. шк. Шутл. Толпа учеников у гардероба после… …   Большой словарь русских поговорок

 • С маху [да] под рубаху — Шутл. 1. Перм. Шутл. Неожиданно, без подготовки. Подюков 1989, 176. 2. Печор. О поспешном, без традиционного ритуала, замужестве. СРНГП 2, 233 …   Большой словарь русских поговорок

 • Родные напевы — Шутл. ирон. 1. Жарг. мол. Брань, ругань. Максимов, 268. 2. Жарг. шк. Шутл. ирон. Скандал дома после родительского собрания. (Запись 2003 г.) …   Большой словарь русских поговорок

 • Китайская стена — Шутл. ирон. 1. Жарг. арест. Основное ограждение ИТУ. Балдаев 1, 186. 2. Разг. Кремлёвская стена. Балдаев 1, 186. 3. Разг. Шутл. ирон. Непреодолимая преграда; полная изолированность от кого л., чего л. БМС 1998, 549. 4. Жарг. угол., мол.… …   Большой словарь русских поговорок


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»