Перевод: с русского на все языки

со всех языков на русский

несов

 • 1 кудрявиться

  несов.
  көдрәләнү, бөдрәләнү

  Русско-татарский словарь > кудрявиться

 • 2 мусорить

  несов.

  Русско-татарский словарь > мусорить

 • 3 шириться

  несов.
  киңәю, җәелү

  Русско-татарский словарь > шириться

 • 4 блеять

  несов. mələmək.

  Русско-азербайджанский словарь > блеять

 • 5 джигитовать

  несов.
  ат өҫтөндә оҫта йөрөү

  Русско-башкирский словарь > джигитовать

 • 6 кровохаркать

  несов.
  ҡан төкөрөү

  Русско-башкирский словарь > кровохаркать

 • 7 мусорить

  несов.
  сүпләү

  Русско-башкирский словарь > мусорить

 • 8 прозябать

  несов.
  өмөтһөҙ (күңелһеҙ) йәшәү

  Русско-башкирский словарь > прозябать

 • 9 распутничать

  несов.
  аҙыу

  Русско-башкирский словарь > распутничать

 • 10 седлаться

  несов.
  эйәрләнеү

  Русско-башкирский словарь > седлаться

 • 11 сутулиться

  несов.
  көмрәйеү, бөкрәйеү, көмрөләнеү

  Русско-башкирский словарь > сутулиться

 • 12 чихать

  несов.
  сөскөрөү

  Русско-башкирский словарь > чихать

 • 13 отекать

  несов. см. отёчь

  Русско-таджикский словарь > отекать

 • 14 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 15 играть

  несов. - игра́ть, сов. - сыгра́ть
  1) тк. несов. (в вн.; с тв.; забавляться) play (d; with)

  игра́ть со спи́чками — play (around) with matches

  2) (в мн. вн.; изображать из себя) play (d)

  игра́ть во враче́й и медсестёр — play doctors and nurses

  3) (участвовать в игре, состязании за победу или выигрыш) play

  игра́ть в ша́хматы [ка́рты, те́ннис] — play chess [cards, tennis]

  за́втра А́нглия игра́ет про́тив Фра́нции в футбо́л — England are playing France at football tomorrow

  игра́ть на роя́ле [скри́пке] — play the piano [violin]

  сыгра́ть мело́дию на роя́ле — play a tune on the piano

  игра́ть в четы́ре руки́ — play a duet on the piano

  игра́ть трево́гу воен.sound the alarm

  5) тк. несов. ( звучать) play

  гро́мко игра́ла му́зыка [игра́ло ра́дио] — music [the radio] was playing loudly

  6) ( выступать на сцене) act, play, perform

  игра́ть роль — play a part

  игра́ть Га́млета — play / act Hamlet

  7) тк. несов. (тв., с тв.; относиться несерьёзно) toy (with), trifle (with), play around (with)

  игра́ть по-кру́пному — play for high stakes, play high

  игра́ть че́стно [нече́стно] — play fair [foul]

  9) ( на бирже) play, speculate

  игра́ть на повыше́ние — operate for a rise; speculate to bull sl

  игра́ть на пониже́ние — operate for a fall; speculate to bear sl

  10) тк. несов. (искриться, сверкать) sparkle
  11) тк. несов. (о румянце, улыбке) play
  12) тк. несов. (о мускулах - напрягаться, подёргиваться) ripple
  ••

  игра́ть кому́-л на́ руку — play into smb's hands, act in smb's favour

  игра́ть с огнём — play with fire

  игра́ть слова́ми — play (up)on words

  игра́ть би́цепсами (демонстрировать силу) — flex one's biceps / muscle

  игра́ть глаза́ми (заигрывать)flirt with one's eyes

  игра́ть пе́рвую [втору́ю] скри́пку (иметь большое значение) — play first [second] fiddle

  игра́ть роль (иметь значение)play a role; matter

  э́то не игра́ет ро́ли — it doesn't matter

  игра́ть сва́дьбу — celebrate one's wedding

  Новый большой русско-английский словарь > играть

 • 16 растлевать

  несов.
  * * *
  v
  gener. (несов.) (èçíàñèëîùàòü) violentare, (несов.) (íðàùñòùåííî) corrompere, (несов.) depravare, (несов.) pervertire, (несов.) stuprare

  Universale dizionario russo-italiano > растлевать

 • 17 пожиматься

  несов.; сов. - пож`аться
  1) ( поёживаться) щу́литися (несов.), зщу́люватися, зщу́литися, зіщу́люватися, зіщу́литися; несов. ку́литися, жа́тися
  2) ( тесниться) ти́снутися, поти́снутися; (несов.: размещаться плотно, близко друг к другу) тули́тися, жа́тися
  3) (несов.: проявить нерешительность) пом'я́тися; пому́лятися
  4) (несов.: поскаредничать) пожадува́ти

  Русско-украинский словарь > пожиматься

 • 18 рассветать

  несов.; сов. - рассвест`и
  світа́ти несов., розсвіта́ти, розсвіну́ти, несов. розсвіта́тися, зорі́ти; (безл.) розвидня́тися и розви́днюватися, -нюється, розви́днітися, розви́дніти сов., видні́ти, повидні́ти и повидні́шати, дні́ти несов., сов. свіну́ти, свіну́тися, освіну́ти, несов., сов. засвіта́ти; безл. на світ (на зорю́, на день) займа́тися несов., благословля́тися на світ, благослови́тися, -ви́ться (поблагослови́тися) на світ, сов. узя́тися (ві́зьметься) на світ, обви́дніти

  \рассветать та́ет — [світ] світа́є (розсвіта́є, зорі́є), розсвіта́ється, розвидня́ється, розви́днюється, видні́є, дні́є, засвіта́є; на світ (на зорю́, на день) займа́ється, благословля́ється на світ

  \рассветать свело́ — розсвіло́, розсвіну́ло, розви́днілося, розви́дніло, повидні́ло, повидні́шало, свіну́ло, світ (до́світок) свіну́в, освіну́ло, засвіта́ло; благослови́лося (поблагослови́лося) на світ, узяло́ся на світ, обви́дніло

  Русско-украинский словарь > рассветать

 • 19 смотреть

  несов. - смотре́ть, сов. - посмотре́ть
  1) ( направлять взгляд куда-л) look; (на вн.) look (at)

  смотре́ть при́стально (на вн.) — look fixedly / intently (at), stare (at), gaze (at)

  смотре́ть в окно́ (из помещения)look out of the window; ( снаружи) look through the window

  смотре́ть вперёд — look ahead

  смотре́ть вслед (дт.)follow (d) with one's eyes

  сиде́ть и смотре́ть — sit looking / gazing

  2) (вн.; проглядывать - книгу и т.п.) look (through)
  3) (вн.; кинофильм, пьесу и т.п.) see (d); (состязания, телепередачу) watch (d)

  смотре́ть телеви́зор — watch television

  4) разг. (вн.; осматривать) see (d), inspect (d), examine (d)

  когда́ до́ктор смо́жет меня́ посмотре́ть? — when will the doctor be able to see / examine me?

  я хоте́л бы посмотре́ть но́мер (в гостинице)I would like to see the room

  5) разг. (за тв.; присматривать, следить) look (after); watch (over); (за тем, что́бы) see (that)

  смотре́ть за рабо́тами — watch over the work

  смотре́ть за поря́дком — keep order

  стюарде́сса смо́трит за тем, что́бы пассажи́рам бы́ло удо́бно — the flight attendant sees that the passengers are comfortable

  6) тк. несов. (на вн. как на вн.; рассматривать в качестве) look (upon as), regard (d as)

  смотре́ть на кого́-л как на образе́ц — look upon smb as an example, regard smb as an example

  7) тк. несов. (на вн.; придерживаться какого-л мнения) think (of, about)

  как вы на э́то смо́трите? — what do you think of / about it?

  как вы смо́трите на то, что́бы (+ инф.)? — what do you think of (+ ger)?

  смотре́ть на ве́щи мра́чно — take a gloomy view of things

  смотре́ть с трево́гой / беспоко́йством на что-л — view smth with great concern

  8) разг. (на вн.; обращать внимание, учитывать) watch (d), mind (d)

  смотри́, куда́ идёшь! — watch where you're going!

  ты не смотри́, что я невысо́кий — don't mind my low height

  я не посмотрю́, что он нача́льник — I won't be stopped by his being a boss

  9) повелит. накл. ( выражает побуждение) take care (+ to inf), be careful (+ to inf); ( выражает предостережение) see to it that...; watch that...

  смотри́(те), не де́лай(те) э́того — take care not to do that

  смотри́ не опозда́й на рабо́ту! — see to it that you are not late for work!

  смотри́те, что́бы он не пришёл! — see to it that he doesn't come!

  смотри́, он тебя́ обма́нет; смотри́, как бы он тебя́ не обману́л — watch that he doesn't cheat you

  смотри́, как бы ху́же не́ было — watch that something worse doesn't happen

  10) тк. несов. ( виднеться) peep out

  и́з-за туч смотре́ло со́лнце — the sun peeped out from behind the clouds

  11) тк. несов. (на, в вн.; быть обращённым) look (into, on, over)

  о́кна смо́трят в сад — the windows look onto the garden

  12) тк. несов. (тв.; выглядеть) look like (d)

  он смо́трит победи́телем — he looks triumphant

  ••

  (ты) смотри́ (у меня́)! — you dare!

  на тебя́ [вас] смо́трит (о предмете, находящемся на виду) разг.it's staring you in the face

  где ключ? - Вот он, на тебя́ смо́трит! — where is the key? - It's staring you in the face!

  куда́ смо́трит (+ им.): куда́ смо́трят вла́сти? — do the authorities care?, what are the authorities doing?

  Новый большой русско-английский словарь > смотреть

 • 20 отпечатываться

  несов.
  1. см. отпечататься;
  2. страд. чоп карда шудан отпивать несов. см. отпить 1 отпиваться несов. страд. андак нӯшида шудан отпиливание с (по знач. гл. отпилить) арра кардан(и), арра карда ҷудо кардан(и) отпиливать несов. см. отпилить отпиливаться несов. страд. арра карда шудан отпилить сов. что арра кардан, арра карда ҷудо кардан, бо арра буридан; отпечатываться сук шохи дарахтро арра кардан отпилка ж см. отпиливание отпирательство с инкор, мункир щудан(и), ба гардан нагирифтан(и) отпирать несов. см. отпереть

  Русско-таджикский словарь > отпечатываться

См. также в других словарях:

 • несов. — несов. НСВ несовершенный вид глагола НСВ Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. несов. несовершенный Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.:… …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • несовісно — Присл. до несовісний …   Український тлумачний словник

 • несов. — несовершенный (вид) …   Учебный фразеологический словарь

 • несов. — несовершенный (вид) …   Русский орфографический словарь

 • несов. — несовершенный …   Этимологический словарь Ситникова

 • несов. — несовершенный вид (глагола) несовершенный …   Словарь сокращений русского языка

 • несовісний — а, е. Який не має совісті, чесності; який безсовісно ставиться до кого небудь …   Український тлумачний словник

 • несовісний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • несовісно — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • ФОРМИРОВАТЬ, Црую, Цруешь; Цованный; несов. — …   Толковый словарь Ожегова

 • реши́ть — несов., перех. (обычно в неопр. форме). книжн. устар. Развязывать. [Городулин:] Ну, а с какой стороны я похож на сваху московскую? Мое призвание решить узы, а не связывать. Я противник всяких цепей. А. Островский, На всякого мудреца довольно… …   Малый академический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»