Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

на+ўвесь+рост

 • 1 рост

  м
  1. расиш, нумӯ, расидан(и), сабзиш, калоншавӣй; рост волос расидани мӯй; ребёнок остановился в росте кӯдак аз қадкашӣ монд; рост растений сабзиши растаниҳо
  2. афзоиш, зиёдшавӣ; пурқувватшавӣ, беҳтаршавӣ; рост населения афзоиши аҳоли;рост городов зиёдшавии шаҳрҳо; рост покупательной способности афзоиши қобилияти харидорӣ; рост благосостояния трудящихся афзоиши некӯаҳволии меҳнаткашон
  3. инкишоф, тараққӣ, пешравӣ, афзоиш, нашъунамо; творческий рост писателя инкишофи эҷодии нависанда
  4. қад, қомат; высокого роста қадбаланд, қоматбаланд; низкого роста қадпаст; быть ростом с кого-л. баробари қади касе будан; в человеческий рост баробари қади одам; ростом не вышел қадпаст аст, пакана аст
  5. уст. фоида; отдавать деньги в рост пулро ба фоида додан <> болезни роста иллатҳои инкишоф; во весь рост 1) бо тамоми қад, қад кашида, қаду қоматро рост карда 2) (об изображении человека) барқадЗ) қатъӣ, кӯндаланг; ставить вопрос во весь рост. масъаларо.қатъӣ гузоштан; на рост қадкаширо ба назар гирифта; покупать на рост калоншавиро ба назар гирифта либос харидан; шить на рост қадкаширо ба назар гирифта либос дӯхтан; по росту мувофиқи (муносиби) қаду қомат; костюм не по \росту костюм муносиби қаду қомат не

  Русско-таджикский словарь > рост

 • 2 растянуться

  сов.
  1. кашиш ёфтан, васеъ (дароз) шудан, ёзидан; чулки растянулись ҷўроб ёзид; резинка растянулась резинка дароз шудааст
  2. озурда шудан, ёзида дард кардан
  3. ҷойгир шудан, ҷой гирифтан, паҳн шудан; село растянулось по правому берегу реки деҳа дар соҳили роста дарё ҷойгир шудааст
  4. разг. (улечься) дароз кашидан; растянуться на диване дар болои диван дароз кашидан // (упасть) дароз афтидан; растянуться во весь рост дароз аф­та дан
  5. дароз шудан, кашол ёфтан; работа растянулась на месяц кор як моҳ кашол ёфт

  Русско-таджикский словарь > растянуться

 • 3 вытянуть

  сов.
  1. что кашидан, дароз кардан, кашида дароз кардан; вытянуть проволоку симро кашида дароз кардан // (расположить по одной линии) рост кардан, кашида қатор кардан, саф кашондан; вытянуть отряд в колонну отрядро саф кашондан
  2. что рост (дароз) кардан, ёзондан; вытянуть шею гардан ёзондан
  3. что разг. кашида баровардан, берун баровардан; вытянуть сеть на берег тӯри моҳигириро кашида ба соҳил баровардан
  4. перен. муваффақ шудан, ноил гардидан; гирифтан; у него слова не вытянешь даҳанаш киро металабад
  5. что (удалить тягой и т. п.) кашида берун баровардан; весь дым вытянуло в трубу безл. тамоми дуд аз дудкаш берун баромад
  6. прост. то охир нӯшидан
  7. что ы без доп. разг. (вытерпеть) тоб (тоқат) овардан; зинда мондан
  8. кого прост. задан, кашида задан; вытянуть лошадь кнутом аспро то-зиёна задан <> вытянуть [всю] душу безор кардан, ба ҷон расондан; вытянуть жилы из кого-л. ҷавҳари баданашро кашида гирифтан; ҷафо кардан; вытянуть [все] кишки из кого-л. прост. шири модарро ба даҳон овардан; клещами не вытянешь из кого-л. даҳанаш киро металабад

  Русско-таджикский словарь > вытянуть

 • 4 говорит

  несов.
  1. гап задан, ҳарфа адаи; ребёнок уже говорит бача ба гап даромад, бача забон баровард; свободно говорить потаджикски ба [забони] тоҷикӣ бемалол гап задан
  2. что, о бсз доп. гуфтан, сухан ронпан, гап задан; - ить правду ҳакиқатро) гуфтан; - ить с увлечением оо шавку завк о\ хан рондан (гап 1н); он говорйт, как оратор ӯ нотик барин гап мезанад; -говор ить речь нутк кардан; закон говорит, что… конун мегӯяд, ки…; дар қонун гуфта шудааст, ки…; надпись говорит, что… хат далолат мекунад, ки…
  3. кому-чему перен. гувоҳӣ додан; инстинкт говорит ему, что… дилашгувоҳӣ медиҳад, ки…
  4. гуфтугӯ кардан, гап задан, сӯҳбат (чақ-чақ) кардан; говорить между собой байни худ гап задан//о ком-чём муҳокима кардан; о нём говорит весь город тамоми шаҳр вайро муҳокима мекунад.//безл. говорят
  3. л. мн. мегӯянд, ки…
  5. нишон (гувоҳӣ, шаҳодат) додан, далолат кардан, фаҳмондан; это говорит о его молодости ин ҷавонии вайро нишонмедиҳад; цифры - ят, что… рақамҳо далолат меку-нанд, ки…; этот факт говорит сам за себя ин далел шоҳиди ҳол аст
  6. в ком перен. зоҳир (намоён) шудан; в ней говорит мать дар вайхислати модари зоҳир мешавад; в нём говорило често-любие дар рафтори ӯ иззатталабӣ зоҳир мешуд <> говорить загадками бо рамз сухан гуфтан, кинояомез гап задан; говорят (--ю) вам(тебё)! ба шумо (ба ту) мегӯянд (мегӯям)! [и] не - й!, [и] не говор ите! рост мегӯӣ, рост мегӯед, албатта!; вообще -я вводн. сл. умуман гӯем, умуман; иначе говор я ба тарзи дигар гӯем; нечего говорить худ аз худ маълум, равшан (аён) аст; не говоря уже о ком--чём илова бар ин ки…; …он тараф истад; не -я худого (дурного) слова ягон гапи ганда нагуфта; ничего (ни слова) не говор я ҳарфе назада, хеҷ чиз нагуфта; по правде - я в знач. вводн. сл. ҳаққашро (росташро) гӯям (гӯем); рости гап (гапи ҳақ); ҳамин ки; по совести -говоря в знач. вводн. сл. аз рӯи виҷдон гӯем, кушоду равшан гӯем; собственно говор яй знач. вводн. сл. рости гап ҳамин ки …; дар ҳақиқат; что и говорить! дуруст аст!, албатта!, шубҳае нест!; что вы говорите (ты -говор ишь)?! наход?!; что (как) ни говорй ҳар чи ҳам бошад, ба ҳар ҳол, ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда; у кого что болит, тот о том и \говоритит посл. ҳар кас аз дарди худ менолад

  Русско-таджикский словарь > говорит

 • 5 в

  (во) предлог
  1. с вын. (на вопросы «куда», «во что») ба; войти в комнату ба хона даромадан; поехать в город ба шаҳр рафтан; поступить в институт ба институт даромадан (дох, дан); метить в цель ба нишон гирифтан, ҳадаф кардан // бо; смотреть в бинокль бо дурбин нигоҳ кардан с вин. (при обозначении занятия): углубиться в чтение ғарқи мешуд; шудан; играть в футбол футбол кардан
  3. с вин. (при изменении вш)и, состояния): превратиться в нар буғ шудан; изорвать в клочья ҷиғд; кардан, пора-пора (тиққа-тиққ; дан
  4. с вин. в сочет. с сущ.: вытянуться в струнку рост истодан; развернуться в цепь қатор шудан
  5. с вин. (ради, для, с целью) барои …, бо (ба) мақсади …, ба тариқи …; в доказательство чего-л. барои исботи сказать в шутку ба тариқи ҳазл гуфтая
  6. с вин. (при указании на киҳо монанд, шабеҳ; мальчик весь в отца бача ба падараш рафтааст; бачашро канда гирифтааст
  7. с вин. (щт указании на кратность соотношений) … баробар, …карат; в пять раз больше панҷ баробар зиёд; в три раза меньше се баробар кам
  8. с вин. (в теченш какого-л. времени) дар, дар муд дар зарфи …; в один день дар
  9. с предл. (на вопросы «где», дар; жить в деревне дар деҳа; состоять в комиссии дар комиссия будан, аъзои комисия будандан
  10. с предл. (при указании ния) ба, дар; быть в ужасе от чего-л. ба даҳшат афтодан аз чизе; быть в ссоре ҷангӣ будан
  11. с предл. (при нии на вид деятельности) провести время в спорах ва баҳсу мунозира гузарондан; день прошёл в беготне рӯз бо даводавӣ 1. с вин., предл. (при количественные признаки): длиной в два метра дарозиаш ду метр; ценой в три рубля нархаш се сум; драма в четырёх действиях драмаи чор парда 1. с вин., предл. (при указании времени) дар; в субботу (дар)рӯзи шанбе; в два часа дар соати ду; в прошлом году дар соли гузашта 1. с вин., поедл. (при указании на вид или форму): тетрадь в клетку дафтари катак (чорхона); ткань в полоску матои раҳдор (раҳрах); лекарство в пилюлях доруи ҳаб, ҳаб; ходить в сапогах мӯза пӯшида гаштан; широкий в плечах паҳнкитф, китфвасеъ, чорпаҳлӯ приставка префиксе, ки маъноҳои зеринро ифода мекунад: 1) самти амал ва ҳаракат, ба дохили чизе равона шудани он - вбежать тохта даромадан; вбить зада даровардан; вписать навишта даровардан, нависондан 2) ба худ кашидани чизе - вдохнуть нафас кашидан (гирифтан); всосать ба худ кашидан, макидан, ҷаббидан 3) ба самти боло равона шудани амал - взобраться боло баромадан; вскочить ҷаҳида (хез зада) баромадан 4) бо ҳиссачаи «-ся» чуқур рафтан, ғарқ шудан - всмотреться бо диққат нигоҳ кардан, чашм дӯхтан; втянуться фурӯ рафтан; вчитаться ғарқи мутолиа шудан, бо диққат хондан

  Русско-таджикский словарь > в

 • 6 дух

  м
  1. рӯҳ, ҷон, ҳол, ҳолат; твёрдый духом рӯҳан қавӣ, қавирӯҳ; в здоровом теле здорбвый дух тан солим, рӯҳ солим // филос. рӯҳ, тафаккур, шуур
  2. рӯҳбаландй, зиндадилӣ; ҷуръат; упадок духа рӯҳафтодагй; поднять дух рӯҳбаланд кардан; воспрянуть духом рӯҳбаланд (зиндадил) шу-дан; пасть духом рӯҳафтода (ноумед) шудан; собраться с духом худро ба даст гирифтан; хватает (достаёт) духу ҷуръат кардан; шуҷоат доштан; не хватает (не достаёт) духу, не иметь духа (духу) дил (ҷуръат) накардан; я не имел духу сказать ему об этом ман ҷуръат накардам, ки ба ӯ ин гапро гӯям; придавать духу прост. рӯҳбаланд (шер-дил) кардан
  3. перен. хусусият, моҳият, равия; в духе времени мувофиқи талаби замон; в моём духе мувофиқи табъи ман; в том же духе ҳамон зайл, ҳамчунон; продолжаите в том же духе ҳамон зайл кардан гиред (давом диҳед); дух противорёчия инодкорӣ, як-равй
  4. фольк., миф. арвоҳ; злой (нечистый) дух иблис, шайтон, дев, аҷина
  5. разг. нафас; дух захватывает (занимает, замирает) нафас мегардад; перевести дух 1) нафас рост кардан 2) перен. дам гирифтаи; не переводя духу дам нагирифта, бо як нафас; затаить дух дам ба дарун кашидан, нафас ба дарун гирифтан
  6. прост. ҳаво; лесной дух ҳавои ҷангал; из отдушины шёл тёплый дух аз шамолдаро ҳавои гарм меомад
  7. прост. бӯй, бӯю таф; грибной дух бӯи қорч (занбӯруғ); сырный дух буи панир; из подвала шёл тяжёлый дух аз таҳхона бӯи ғализ меомад <> плохое (дурное) расположёние (состояние) духа димоғи сӯхта, кайфпарида; хорошее расположение (состояние) духа хушҳолӣ, димоғчоқй; присутствие духа худдорй, хунсардӣ; не теряя присутствия духа худдориро аз даст надода; во весь дух, что есть духу (бежать, мчаться и т. п.) бо тамоми қувват, бо шиддат, бо суръати тамом (давидан, тохтан ва ғ.); в духе совётского патриотизма дар рӯҳи ватандӯстии со-ветй; в духе коммунистической нравственности дар рӯҳи ахлоқи коммунистӣ; как на духу уст. (откровенно) маросими тавба барин, ҳеҷ чизро руст накарда; ни слуху, ни духу о ком-чём, от кого на хат на хабар, ҳеҷ дарак нест; ни сном ни духом (не виноват) ҳеҷ (айбаш нест); заррае гуноҳ надорад; одним (едйным) духом, за один дух прост. 1) (очень быстро) бисьёр тез, бо як шаст, дар як зум; одним духом домчаться бо шаст тохта расидан 2) (сра-зу) якбора; одним духом выпить стакан воды якбора як стакан обро дам кашидан; дух вон [у кого] прост. ҷонаш баромад, қолаб тиҳӣ кард; быть в духе хушҳол (димоғчоқ) будан; быть не в духе димоғсӯхта (кайфпарида) будан; он сегодня не в духе имрӯз димоғаш сӯхтагй (кайфаш паридагй); вышибить дух из кого груб. прост. зада куштан; испустйть (послёдний) г дух ҷон додан, ҷон ба ҷаббор супурдан; святым духом узнать шутл. бо як мӯъҷиза (аз каромат) донистан (фаҳмидан); чтобы \духу его не было! где дафъ (нест, гум) шавад!

  Русско-таджикский словарь > дух

 • 7 перевернуть

  I
  сов.
  1. что кашидан; ҷунбондан, афшондан; перевернуть вожжи лаҷомро кашидан
  2. чем афшондан; перевернуть плечами кифтҳоро афшондан
  3. безл. кого-что як қад паридан, банохост ларзидан, ваҷаррас задан; его перевернуло от отвращения аз кароҳат баданаш ваҷаррас зад
  4. что и без доп. карт. қаллоби кардан, чатоқкорӣ кардан, қартаро номаълум дигар кардан
  5. что перен. бар қасд тағир додан, таҳриф кардан; перевернуть факты фактҳоро таҳриф кардан
  II
  сов.
  1. кого-что чаппа кардан, ба тарафи дигар гардондан; перевернуть больного на правый бок касалро ба паҳлуи рост гардондан; перевернуть бочку вверх дном бочкарочаппа кардан // что варак гардондан (задан); перевернуть страницу саҳифаро гардондан // что прост. рӯгардон кардан; перевернуть пальто пальторо рӯгардон кардан
  2. что разг. (переворошить) тагу рӯ (тит, чаппагардон) кардан
  3. что перен. разг. (изменить) тамоман дигар кардан (тағир додан) // кого-что (потрясти) сахт мутаассир кардан, ба ҳаяҷон овардан <> перевернуть вверх (кверху) дном алғав-далғав кардан, поскуно кардан; перевернуть вверх ногами (тормашками) чаппз кардан, чаппагардон (сарнагун) кардан; -V весь мир (свет) оламро чаппагардон кардан; перевернуть [всю] душу кого, чю, кому сахт ба ҳаяҷон овардан, хуни ҷигар кардан

  Русско-таджикский словарь > перевернуть

См. также в других словарях:

 • во весь рост — Неизм. 1. Выпрямившись, не сгибаясь. С глаг. несов. и сов. вида: вставать, подниматься, встать, подняться… как? во весь рост. Касатский встал во весь свой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. (Л. Толстой.) Алексей Петрович… …   Учебный фразеологический словарь

 • Во весь рост — Разг. Экспрес. 1. Выпрямившись (стоять, вставать и т. п.). На бруствере траншеи во весь рост стоял человек и смотрел на восточный берег в бинокль (Э. Казакевич. Звезда). 2. Полностью, целиком (вся фигура стоящего человека). О портрете,… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • во весь рост — нареч, кол во синонимов: 5 • в полный рост (7) • во всем объеме (30) • выпрямившийсь …   Словарь синонимов

 • растянуться(во весь рост) — иноск.: упасть со всех ног (всем телом) Ср. А дворяне, усмотря, Что смешно то для царя, Меж собой перемигнулись И в другоредь растянулись. Ершов. Конек Горбунок. Ср. Сейчас... растолковать прошу, Как будто знал... сюда спешу Хвать, об порог задел …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • встававший во весь рост — прил., кол во синонимов: 6 • выпрямлявшийся (18) • вытягивавшийся (37) • …   Словарь синонимов

 • вставший во весь рост — прил., кол во синонимов: 6 • выпрямившийся (11) • вытянувшийся (31) • разогнувший с …   Словарь синонимов

 • вставать во весь рост — разгибать спину, вытягиваться, распрямляться, разгибаться, расправляться, выпрямляться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • встать во весь рост — распрямиться, выпрямиться, разогнуть спину, разогнуться, расправиться, вытянуться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Во Весь Рост — нареч. качеств. обстоят. разг. 1. В человеческий рост; выпрямившись, стоя, в полный рост (об изображении всей фигуры стоящего человека). 2. перен. Со всей очевидностью, серьезностью, во всём объёме; в полный рост. 3. Употребляется как… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Во весь рост — что сделать, кто, какой очень, сильно, ярко выраженный. Ср. В полный рост …   Словарь русского арго

 • РОСТ — РОСТ, а ( у), мн. роста, ов (к 5 знач.; спец.), муж. 1. Увеличение организма или отдельных органов в процессе развития. Быстрый р. Весна и лето время роста растений. Трава пошла в р. (растёт). 2. Увеличение в числе, в размерах, развитие. Р.… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»