Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

к+кому-либо

 • 1 попасть

  сов. Л. в кого-что [рафта] расидан, задан, хӯрдан, афтидан, даромадан, ғалтидан; мяч попал в сетку тӯб ба тӯр афтид; камень попал во двор санг ба ҳавлй ғалтид; попасть в цель ба нйшон задан // чем во что расондан, даровардан, гузарондан; попасть крючком в петлю чангакро ба ҳалка даровардан // накого-что (о каплях,брызгах и т. п.) паридан, чакидан, расидан; брызги попали на скатерть чакраҳо ба рӯи дастархон париданд
  2. омадан, даромадан, расидан; афтода (даромада) мондан; я не могу попасть в дом ман ба хона даромада (расида) наметавонам; попасть в чащу леса ба ҷангали анбӯҳ афтода мондан
  3. во что, на что, подо что ба ягон ҳолат афтидан (дучор шудан); гирифтор шудан; попасть в силки ба дом аф-тидан; попасть в плен асир афтидан; в беду гирифторде бало шудан; попасть под дождь таги борон мондан; попасть под суд ба мурофиа афтидан
  4. чем во что ғутидан; попасть ногой в грязь нохост пой ба лой ғӯтидан
  5. во что, на что даромадан, дохил шудан, кабул шудан; попасть во флот ба хизмати флот таъин шудан
  6. шудан; попасть в забияки ҷангара (ҷанҷолчй, шаттоҳ) шудан
  7. прост. дучор шудан, вохӯрдан, ба назар (ба чашм) афтодан
  8. безл. кому-чему разг. (о наказании, взыскании и т. п.) гап шунидан, гап расидан, таҳи гап мондан, сарзаниш (ҷазо) дидан; попадёт тебёза это ту барои ин корат ҷазо мебинй <> где попало ҳар куҷо, ки рост ояд; как попало чи тавре ки рост ояд; бетартибона, ғайри муназзам; какой попало кадомаш ки рост ояд; кадомаш ки бошад; кто попало касе ки рост ояд; касе ки бошад; куда попало куҷое ки рост ояд; что попало чизе ки бошад; попасть впросак ба ҳолати ногувор афтодан; попасть в историю ба гирдоби бало афтодан; попасть в лапы кому-л. ба чанголи касе афтодан; попасть в переделку (в переплёт) дучори мушкилй шудан, ба ҳолати ногувор афтодан; попасть в руки кого, чъи, ко-му, к кому ба даст афтидан; попасть в тон кому табъи сомеъ сухан гуфтан; попасть в [самую] точку айни муддаоро гуфтан (кардан); на глаза кому ба чашм афтидан; попасть на зубок кому-л. хандахариши касе шудан; попасть на язык (язычок) кому-л., к кому-л. вирди забони касе шудан; попасть под руку кому нохост ба даст афтодан; попасть под горячую руку кому-либо ба ғазаби касе гирифтор шудан; попасть пальцем в небо гапи беҷо задан; ҷавоби бемавқеъ додан; вожжа под хвост попала кому прост. кадом ҷин зад; не в то горло попало прост. ба гулӯ парид; чем [ни] попадя прост. бо ҳар чизе, ки ба даст омад (афтид)

  Русско-таджикский словарь > попасть

 • 2 антипатия

  ж антипатия, бадбинӣ, нафрат, адоват, кароҳат; чувствовать антипатию к кому либо касеро бад дидан; он внушает мне антипатию аз вай нафратам меояд

  Русско-таджикский словарь > антипатия

 • 3 плечо

  с
  1. кифт, китф, дӯш, шона; широкие плечи кифти паҳн; нести что--либо на плече чизе дар кифт гузошта бурдан; чизе бар дӯш бардошта бурдан
  2. анат. бозу, бозуи даст
  3. мн. плечи см. плечико 4;
  4. тех. кифти фашанг <> косая сажень в плечах [одами] чорпаҳлу; за плечами 1) қариб, наздик 2) дар гузашта; у него за плечами большой опыт работы вай таҷрибаи калони кор дорад; по плечу кому мувофиқ, зӯр мерасад, аз даст меояд, аз ӯҳда мебарояд; ему любая работа по плечу зӯраш ба ҳар кор мерасад; ӯ аз ӯҳдаи ҳама кор мебарояд; со всего плеча бо тамоми қувва, қулочкаш карда, кашидаву кушода; ударить со всего плеча бо тамоми қувва [аз боло ба поён] задан; с плеча фикр (мулоҳиза, андеша) накарда, бефикрона, ақлро надавонда; с чьего-л. плеча либрси каси дигар; подарить кому-л. шубу со своего плеча пӯстини худро кашида ба касе бахшидан; с чужого плеча либоси каси дигар, либоси ориятӣ; с плеч долой аз сар соқит; плечо в плечо, плечо к плечу, плечом к плечу 1) (рядом) паҳлу ба паҳлу, дӯш ба дӯш, кифт ба кифт 2) (вместе) ҳамроҳ, якҷоя, аҳлона; баиттифоқ; бороться плечом к плечу якҷоя мубориза бурдан; на плечах противника (неприятеля) воен. аз паи душмани ақибнишинанда (гурехтаистода); пожать плечами 1) кифт афшондан, кифтро боло (дарҳам) кашидан 2) ҳайрон шудан, тааҷҷуб кардан; взвалить (положть) на плечи кого, чи, кому бор кардан, супурдан, ҳавола кардан (ба касе кореро); вывезти (вынести) на [своих] плечах тамоми бори ягон корро танҳо бардоштан; иметь голову на плечах фаҳм (фаросат) доштан; лежать (быть) на плечах у кого-л. дар ӯҳдаи касе будан; ложиться на плечи кому-л. ба гардаии касе бор шудан, ба масъулияти касе гузошта шудан; переложить на плечи кого-л., чьй-л., кому-л. ба гардани каси дигар гузоштан (бор кардан), корро ба каси дигар ҳавола кардан; сбросить с плеч кого-что аз сар соқит кардан; сидеть на плечах противникадушмани гурехтаистодаро аз наздик таъқиб кардан; язык на плече у кого бисёр хаставу монда шуда; как (словно) гора с плеч [свалилась] аз кӯҳ гузаштагӣ барин, куҳ аз кифт афтодагӣ барин

  Русско-таджикский словарь > плечо

 • 4 честь

  I
  ж
  II
  . ору номус, шарафу номус, виҷдон; дело чести кори виҷдон; береги честь смолоду шарафу номуси худро аз овони ҷавонӣ нигоҳ дор
  2. шараф, шаън, [мояи] ифтихор; честь страны ифтихори мамлакат; честь флага шарафи байрақ
  3. номи нек, некномӣ; задеть чью-л. честь ба иззати нафси касе расидан
  4. бакорат, исмат, иффат, покдоманӣ; потерять честь иффатро гум кардан
  5. ҳурмат, эҳтиром, иззат, обрӯ; это для меня большая честь ин барои ман шарафи бузург аст // уст. (почетное звание) номи фахрӣ <> в честь кого-чего-либо ба шарафи касе, чизе; к чести чьей-л. ба ҳурмати касе; к чести его следует заметить, что … хубии ӯ дар он аст, ки …; по чести ба ростӣ ио чести сказать в знач. веодн. сл. уст. рости гап ин ки … честь честью, честь по чести аз рӯи қоида; он тавр, ки мебоист; делать честь кому-л. обрӯи касеро бардоштан, касеро лоиқи ҳурмат кардан; это делает честь вашему вкусу ин аз хубии саликаи шумо шаҳодат медиҳад; отдавать честь 1) кому воен. саломи низомӣ додан 2) кому-чему (воздать почести) арзи эҳтиром кардан; пора (надо) и честь знать 1) бас аст, қофист 2) иззати нафси худро донистан даркор; вакти рафтан (хайру хуш) расид; просить честью ба нағзӣ пурсидан, бо забони хуш илтимос кардан; принадлежит честь кому-л. махсуси шарафи касе аст; честь открытия чего-л. принадлежит кому-л. шарафи кашфи чизе ба касе тааллук дорад; была бы честь предложена таклиф карда шудку, бас аст; честь и место комууст. 1) марҳамат кунед, бинишинед; 2) мо аз ташрифи шумо хушнудем; ваша честь уст. ҷаноби (ҳазрати) шумо; честь имею сообщить вам, что ба маълумоти ҷанобашон мерасонам, ки…; \честьь имею кланяться уст. хуш бошед!, саломат бошед!
  II
  несов. уст. эътироф кардан, ҳисоб кардан, шумурдан, донистан
  несов. что уст. и обл. хондан

  Русско-таджикский словарь > честь

 • 5 уважение

  с эҳтиром, ҳурмат, из­зат; уважение личности ҳурмати шахс; уважение прав человека ҳурмати ҳуқуқи инеон; достойный уважения шоистаи ҳурмат; ока­зывать уважение кому-л. касеро мӯҳтарам шумурдан; питить уважение к кому-л. ка­серо иззату ҳурмат кардан; пользо­ваться уважением шоистаи ҳурмат гардидан; свидетельствовать уважение кому уст. изҳори ҳурмат кардан; сделать что--либо из *уважения к кому-л. барои иззати (ба ҳурмати) касе кореро кардан

  Русско-таджикский словарь > уважение

 • 6 карман

  м
  1. киса, ҷайб, ҷайбак; боковой карман кисабағал; внӯтренний карман кисаи дарун
  2. геол., мед. чуқурй, чуқурча; карман в горной породе чуқурчаи ҷинси кӯҳӣ; карманы раны чуқурии ҷароҳат <> толстый (тугой) карман у кого кисаи пур, ҳамьёни таранг; тощий (пустой) карман у кого ҳамьёни холӣ; не по карману бисьёр қимат; бить по - у кого-л. ба касе зиён (зарар) расондан; вытрясти карман прост. кисаро холй кардан; держи карман [шйре]! просгп. хобатро ба об гӯй!; залезть в чей-либо (к кому-л.) в карман прост. моли мардум хӯрдан; ба кисаи касе даст андохтан; класть [себё] в карман порахурй кардан; набить карман кисаро пур кардан; он за слбвом в \карман не лезету ҳозирҷавоб аст

  Русско-таджикский словарь > карман

 • 7 отнестй

  сов.
  1. кого-что бурдан, бурда расондан (додан, мондан); отнестй книгу в библиотёку китобро ба китобхона бурдан; отнестй ребёнка в ясли бачаро ба ясли бурда мондан
  2. кого-что бардошта бурдан, дур кардан, ба дигар ҷо бурдан; отнестй забор дальше деворро акибтар бурдан; отнестй от дороги аз сари роҳ дур кардан // (течением, ветром) бурдан, рондан; течением отнесло лодку безл. ҷараёни об заврақро гирифта бурд
  II
  (отстранить от себя) кашидан, ёзондан, гардондан
  3. кого-что к кому-чему нисбат (тааллук) додан, мансуб кардан, марбут (мансуб) донистан; отнестй рукопись к десятому веку дастнависро марбут ба асри даҳум донистан // что к чему донистан, ҳавола кардан, вобаста кардан; ошибки следует отнестй к его небрежности хатоҳои содиршударо аз бепарвоии ӯ бояд донист
  4. что разг. (отложить) монондан, мавкуф гузоштан, гузарондан
  5. что прост. буридан, ҷудо (катъ) кардан; отнестй голову сар аз тан буридан <> отнестй за счёт кого-чего-либо 1) ба ҳисоби касе, чизе гузарондан 2) ба касе, чизе нисбатдодан; \отнестй на чей-л. счёт ба касе, чизе нисбат додан

  Русско-таджикский словарь > отнестй

См. также в других словарях:

 • Сломить(кому-либо) свои рога — Сломить (кому либо) свои рога (иноск.) укротить(ся). Ср. Они какъ быки бросаются прямо внизъ рогами, часто безъ знанія дѣла, безъ осторожности... Они же непремѣнно ломаютъ рога. Достоевскій. Зап. изъ Мерт. дома. 2, 7. Ср. Богъ вѣсть, какому… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Если кто оставит в поле обсевок, то кому-либо из семьи умереть. — Если кто оставит в поле обсевок, то кому либо из семьи умереть. См. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • типун на язык кому-либо — недоброе пожелание кому либо, кто говорит не то, что следует. Типун – небольшой роговой бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им склёвывать пищу. Разрастание такого бугорка может быть признаком болезни. Твёрдые прыщики на языке… …   Справочник по фразеологии

 • ЗАВИДОВАТЬ (КОМУ-ЛИБО) —     ♥ Сон означает покровительство и расположение влиятельных лиц.     ↑ В день сна желательно пробудить в себе белую зависть. Подумайте о том, чего у вас нет. Возжелайте этого, но главное порадуйтесь за того, кому завидуете …   Большой семейный сонник

 • баки заколачивать кому-либо — жарг. , прост. обманывать кого либо, пытаться вводить в заблуждение кого либо. Выражение появилось из жаргона и попало в язык прессы в 20 х годах 20 века …   Справочник по фразеологии

 • задавать, илизадать перцу кому-либо — ругать, наказывать кого либо. 1. В основе выражения Задавать/задать перцу лежит метафора: боль от порки, наказания приравниваются к горечи перца. 2. Неточная калька с нем. jmdm. Pfeffer geben (ср. задавать феферу, полукалька). Возможно, восходит… …   Справочник по фразеологии

 • КОМУ — как угодно, а мы как знаем. Еще солнышко высоко (говорит лиса в яме), а знать тут ночевать! Про то знают купец, да продавец. Знай, да не бай. знать не знаю, ведать не ведаю, ответ на допрос. Тем только и дышим, что знать не знаем, ведать не… …   Толковый словарь Даля

 • Кому бублик, а кому дырка от бублика — Неточная цитата из пьесы «Мистерия буфф» (1918) Владимира Владимировича Маяковского (1893 1930): Француз (ковыряя в зубах) Чего кипятитесь? Обещали и делим поровну: одному бублик, другому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика.… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Кому ведома тайна —         В Едином и Изначальном (1) не было ни Сата, ни Асата (2) Не было и воздушного пространства с широко распростершимся сводом между ними Что ж е тогда все покрывало? Что перемещалось туда и сюда? Где? Под чьей защитой? Что за вода была,… …   Энциклопедия мифологии

 • сломить(кому-либо, свои) рога — (иноск.) укротить (укротиться) Ср. Они как быки бросаются прямо вниз рогами, часто без знания дела, без осторожности... Они же непременно ломают рога. Достоевский. Зап. из Мерт. дома. 2, 7. Ср. Бог весть, какому счастью верить! Он силы новые… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • ДЕЛАТЬ КОМУ-ЛИБО ВЕСЕЛО — доставлять неприятности …   Язык Одессы. Слова и фразы


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»