Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

(о+звуке)

 • 1 раздаваться

  раздаваться, раздаться (о звуке) αντηχώ, αντιλαλώ
  * * *
  = раздаться
  ( о звуке) αντηχώ, αντιλαλώ

  Русско-греческий словарь > раздаваться

 • 2 замирать

  1. (о радиосигнале) διαλείπω, σβήνω 2. (ο колебаниях, звуке и т.п.) πέφτω, παύω, σβήνω.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > замирать

 • 3 тупой

  1. мат. αμβλ/ύς 2. (недостаточно отточенный) ακόνιστ/ος
  ατρόχιστος
  3. (ο боли) μαλακός
  μικρός
  4. (о звуке) κούφιος
  πνικτός

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > тупой

 • 4 утихнуть

  1. (о звуке, шуме) μειώνομαι, ελαττώνομαι 2. (о стихийных явлениях) ησυχάζω 3. (прийти в спокойное состояние, успокоиться) ηρεμώ.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > утихнуть

 • 5 глухцой

  глухцо́й
  1. прил κουφός, κωφός, βα-ρύκοος·
  2. прил (о голосе, звуке) ὑπόκωφος, πνιχτός, βραχνός:
  \глухцой согласный лингв. τό ἄφωνο[ν] σύμφωνο[ν]·
  3. прил (отдаленный, тихий) ἀπόμερος, ἀπόκεν-τΡος, μακρυνός, παράμερος:
  \глухцойая провинция ἡ ἀπομακρυσμένη ἐπαρχία·
  4. прил (заросший) πυκνός, ἄγριος, ἀκαλλιέργητος· ^.

  Русско-новогреческий словарь > глухцой

 • 6 дрогнуть

  дрогнуть I
  несов (зябнуть) τρέμω ἀπό τό κρύο, τουρτουρίζω.
  дро́гн||уть II
  сов
  1. (вздрогнуть) ἀνασκιρτώ, ἀνατινάζομαι / ἀρχίζω νά τρέμω (о голосе, звуке и т. п.)·
  2. (прийти в смятение) ταλαντεύομαι, κλονίζομαι:
  войска \дрогнутьули τά στρατεύματα κλονίσθηκαν толпа \дрогнутьула τό πλήθος ταράχτηκε· ◊ рука́ не \дрогнутьет χωρίς νά διστάσω καθόλου.

  Русско-новогреческий словарь > дрогнуть

 • 7 заглушать

  заглушать
  несов, заглушить сов
  1. (о звуке) πνίγω, σκεπάζω, σβήνω·
  2. (о боли) μετριάζω, ἐλαφρώνω, καταπραύνω·
  3. (о сорняках) πνίγω·
  4. перен (подавлять) καταστέλλω, καταπνίγω.

  Русско-новогреческий словарь > заглушать

 • 8 нестись

  нес||тись
  несов
  1. (мчаться) τρέχω/ φεύγω μέ μεγάλη ταχύτητα (о машине и т. п.):
  \нестись мимо περνῶ δίπλα· облака \нестисьу́тся τά σύννεφα τρέχουν
  2. (распространяться) ἀκούγομαι, ἀντηχῶ, ἀντιλαλώ/ διαδίδομαι (о звуке, запахе, слухах и т. п.):
  \нестисьу́тся песни ἀκούγονται τραγούδια·
  3. (о птицах \нестись класть яйца) ὠοτοκώ, γεννώ αὐγά.

  Русско-новогреческий словарь > нестись

 • 9 ниже

  ниже
  1. сравнит, ст. от низкий κατώτερος, χαμηλότερος / πιό κοντός (о росте)/ χαμηλότερος (о звуке)·
  2. сравнит, ст. от низко πιό κάτω, χαμηλότερα·
  3. предлог ὑπό, κάτω ἀπό:
  пять градусов \ниже нуля πέντε βαθμοί ὑπό τό μηδέν ◊ \ниже среднего κάτω ἀπό τό μέτριο, κατώτερο τοῦ μετρίου· \ниже всякой критики δέν ἀντέχει σέ καμμιά κριτική· это \ниже моего достоинства ἀπαξιώ νά...

  Русско-новогреческий словарь > ниже

 • 10 низкий

  ни́зк||ий
  прил
  1. (невысокий) χαμηλός:
  \низкийая изгородь ὁ χαμηλός φράχτης· \низкийого роста κοντός, κοντού ἀναστήματος· \низкийие цены οἱ χαμηλές τιμές· продавать по \низкийой цене πουλώ φτηνά· \низкийая темпе-рату́ра ἡ χαμηλή θερμοκρασία· \низкийая зар-пли́та τό χαμηλό μεροκάματο· \низкийая квалификация ἡ ἀνεπαρκής είδίκευση· \низкийого качества κακής ποιότητος' \низкийое давление мед. ἡ χαμηλή πίεση, ἡ ὑποτονία·
  2. (о звуке) χαμηλός, βαθύς, μπάσος·
  3. (подлый) χαμερπής, πρόστυχος, ποταπός:
  \низкий поступок ἡ ἀτιμία· <> \низкий поклон ἡ ἐδαφιαία ὑπόκλισις· \низкийая вода τά ρηχά νερά.

  Русско-новогреческий словарь > низкий

 • 11 плавный

  плавн||ый
  прил
  1. ἀρμονικός, ρυθμικός:
  \плавныйая походка ἡ λυγερή περ-πατησιά, τό ἐλαφρό βάδισμα· \плавныйая речь ἡ ρέουσα ὁμιλία·
  2. лингв, (о звуке) ὑγρός.

  Русско-новогреческий словарь > плавный

 • 12 раздаваться

  раздаваться I
  несов (о звуке) ἀκούομαι, ἀντηχώ.
  раздаваться II
  несов
  1. (раздвигаться, расступаться) παραμερίζω (а.нет.):
  толпа постепенно (\раздаватьсява́лась τό πλήθος παραμέριζε σιγάσιγά·
  2. (становиться просторнее) разг φαρδαίνω, ἀνοίγω (ά,οετ.)·
  3. (толстеть) разг χοντραίνω (ά^ετ.), παχαίνω.

  Русско-новогреческий словарь > раздаваться

 • 13 серебрицстый

  серебри́цстый
  прил ὁ ἀσημόχρωμος, ἀργυρόχρους (о цвете)/ ἀργυρόηχος (о звуке):
  \серебрицстыйстая лиса τό ρενάρ ἀρζαντέ· \серебрицстыйстый тополь ἡ λεύκα.

  Русско-новогреческий словарь > серебрицстый

 • 14 смолкать

  смолкать
  несов, смолкнуть сов σ(ι)ω-παίνω, σιωπώ (о говорящем)/ παύω, κοπάζω (о звуке, шуме).

  Русско-новогреческий словарь > смолкать

 • 15 теплый

  тепл||ый
  прил
  1. θερμός, χλιαρός/ γλυκός (тк. о погоде):
  \теплыйая комната τό θερμό δωμάτιο· \теплыйое молоко́ τό ζεστό γάλα· \теплыйые чулки οἱ ζεστές κάλτσες· \теплый день ἡ ζεστή μέρα·
  2. перен (сердечный) ἐγκάρδιος, θερμός:
  \теплыйое чу́вство τό θερμό αίσθημα· \теплый прием ἡ ἐγκάρδια ὑποδοχή·
  3. (о цвете, звуке, запахе) ζεστός, θερμός:
  \теплыйые краски, тона τά ζεστά χρώματα· ◊ \теплыйое местечко ирон. ἡ ζεστή θεσούλα· \теплыйая компания ирон. ἡ βρωμοπα-ρέα

  Русско-новогреческий словарь > теплый

 • 16 удар

  удар
  м
  1. τό χτύπημα, τό κτύπημα/ ὁ κτύπος (о звуке):
  \удар саблей ἡ σπαθιά· \удар ного́й ἡ κλωτσιά, τό λάκτισμα· \удар хлыстом τό κτύπημα μέ τό μαστίγιο, ἡ καμι-τσικιά· \удар грома ἡ βροντή· \удар колокола ὁ χτύπος τής καμπάνας, ἡ κωδωνοκρου-σία· главный \удар воен. τό κύριο[ν] κτύπημα· \удар в спину перен τό πισώπλατο χτύπημά одним \ударом διά μιᾶς· наносить \удар καταφέρω κτύπημα·
  2. перен (потрясение) τό χτύπημα, τό δυστύχημα:
  \удары судьбы τά χτυπήματα τής μοίρας, οἱ συμφορές·
  3. (кровоизлияние в мозг) ἡ ἀποπληξία· 4.:
  солнечный \удар ἡ ἡλίαση[-ις]·
  5. спорт.:
  штрафной \удар τό φάουλ· ◊ одним \ударом двух зайцев убить погов. μ' ἕνα σμπάρο δυό τρυγόνια· быть в \ударе εἶμαι σέ φόρμα· ставить под \удар ἐκθέτω σέ κίνδυνο.

  Русско-новогреческий словарь > удар

См. также в других словарях:

 • Москва... как много в этом звуке / Для сердца русского слилось! / Как много в нем отозвалось! — Из романа в стихах «Евгений Онегин» (1823 1831) А. С. Пушкина (1799 1837), гл. 7, строфа 36. Цитируется:, чтобы выразить восхищение столицей России, историческими, национальными особенностями Москвы, ее обликом. Энциклопедический словарь крылатых …   Словарь крылатых слов и выражений

 • ТОН (о звуке) — ТОН (от греч. tonos напряжение, повышение голоса, ударение), 1) физическая характеристика звука, определяемая частотой колебания голосовых связок. 2) Тоновое (музыкальное) ударение, основанное на изменении тона (в 1 м значении) во время… …   Энциклопедический словарь

 • низкий (о звуке) — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN deep …   Справочник технического переводчика

 • москва... как много в этом звуке — Для сердца русского слилось! А.С. Пушкин. Евг. Онег. 7, 86. Ср. Что матушки Москвы и краше и милее? И.И. Дмитриев. Причудница. Ср. Княжений, царств великих мать! Москва! России дочь любима! Где равную тебе сыскать! И.И. Дмитриев. Ср. Москва, град …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Москва... как много в этом звуке Для сердца Русского слилось! — Москва ... какъ много въ этомъ звукѣ Для сердца Русскаго слилось! А. С. Пушкинъ. Евг. Онѣг. 7, 36. Ср. Что матушки Москвы и краше и милѣе? И. И. Дмитріевъ. Причудница. Ср. Княженій, царствъ великихъ мать! Москва! Россіи дочь любима! Гдѣ равную… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Гдовская группа говоров — …   Википедия

 • Переходные системы от оканья к аканью — Русская литературная и диалектная …   Википедия

 • ПЕРКУССИЯ — ПЕРКУССИЯ, один из важнейших методов исследования внутренних органов. П. состоит в том, что при поколачивании исследуемой области вызывается звук, на основании свойств которого выводят заключение о свойстве органа, лежащего под перкутируемым… …   Большая медицинская энциклопедия

 • Глоссолалия (поэма) — У этого термина существуют и другие значения, см. Глоссолалия. Глоссолалия Жанр: поэма Автор: Андрей Белый Язык оригинала: Русский Год написания …   Википедия

 • ЗВУК И АКУСТИКА — Звук это колебания, т.е. периодическое механическое возмущение в упругих средах газообразных, жидких и твердых. Такое возмущение, представляющее собой некоторое физическое изменение в среде (например, изменение плотности или давления, смещение… …   Энциклопедия Кольера

 • Характеристика звука — Имена существительные     ТИШИНА/, безмо/лвие, зати/шье, тишь.     Отсутствие звуков, шума. Имена прилагательные    разг. БАСИ/СТЫЙ, разг. басови/тый.     Обладающий низким голосом (о человеке).     БЛАГОЗВУ/ЧНЫЙ, гармони/чный, зву/чный,… …   Словарь синонимов русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»