Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

(как+раз)

 • 1 как раз

  маҳз, худи худаш

  Русско-таджикский словарь > как раз

 • 2 как

  I
  частица чӣ; как! Это он! чӣ! Ҳамон одам!; как? Разве все уже собрались? чӣ! Магар ҳама ҷамъ шуданд?
  II
  нареч.
  1. вопр. чӣ тавр, чӣ гуна, чӣ хел, ба кадом шакл; чй; как вы поживаете? аҳволатон чй тавр?; как ваши диела? корҳоятон чӣ тавр?; как вы сказали? шумо чи гуфтед?
  2. относ. чӣ хеле ки…, чи (ҳамон) тавре ки…; я написал, как вы сказали ман ҳамон тавре ки шумо гуфтед, навиштам
  3. определит. чӣ хел, чи тавр; как хорошо! чй хел нағз!; как жарко! чӣ хел гарм!
  4. времени вақте ки, ҳангоме ки…; как приеду, сообщу ҳамин ки омадам, хабар медиҳам <> как будто гуё, гуё ки; как бы [то] нй было дар ҳар ҳол; как бы чи хел карда; как бы он не узнал боз вай нафаҳмад; как вдруг якбора, яке, дафъатан, баного.ҳ, ногаҳон, нохост; как же! набошад чӣ!, албатта!; вы выполнили мою просьбу? - Как же! шумо илтимоси маро ба ҷо овардед? - Албатта!; как [бы] не так! умед накун!, беҳуда фикр накун!; как когда, когда как ҳар вақт ҳар хел, гоҳ ин тавр - гоҳ он тавр, як хел не; как кому, кому как ба як кас маъқул, ба дигаре не; как можно ҳар чӣ, ба қадри имкон; как можно больше ҳар чӣ бисьёртар; ему хотелось как можно скорёе добраться до дому ӯ мехост, ки ҳар чӣ тезтар ба хонааш расад; как ни в чём не бывало гӯё ки ҳеҷ ҳодисае нашуда буд; как и не бывало асараш ҳам намонд, буд ё набуд; как нельзя лучше бисьёр нағз; как попало чи тавре ки тӯғри (рост) ояд; как раз 1) (именно) маҳз, худи худаш; тебято как раз мне и надо маҳз худат ба ман даркор 2) в знач. сказ. айнан, худи худаш; лоиқ, муносиб; башмаки мне как раз кафш ба пои ман лоиқ аст; как сказать кӣ медонад; чӣ гӯям; как только ҳамин ки, … замон; как только доклад закончился, они ушли ҳамин ки маърӯза тамом шуд, онҳо баромада рафтанд; вот [оно] как! ҳамтуя!, аҷабо!
  союз
  1. сравн. …барин, чун, ҳамчун, мисли…, монанди…; степь широкая, как море дашти монанди баҳр васеъ; белый как снег барф барии сафед; бледный как полотно дока барин сафед; как нарочно қасдан кардагй барин
  2. присоед. ҳамчун, чун; я советую вам как друг ман ба шумо чун дӯст маслиҳат медиҳам
  3. врем. ҳамин ки…, дар баробари…; как приедешь, напишй ҳамин ки рафта расиди, хат навис
  4. уст. прост. агар; найдёшь дело, как захочешь агар хоҳи, кор меёби <> как скоро уст. книжн. 1) врем. ҳамин ки, …замон; как скоро он уедет… вай рафтан замон 2) усл. модом ки, агар; как скоро мы признали, что он прав, то… модом ки мо ӯро хак донистем, пас…

  Русско-таджикский словарь > как

 • 3 раз

  I
  м. бор, мартаба, дафъа, карат; один раз як бор, як мартаба; сто раз сад бор; несколько раз якчанд бор; много раз борҳо; в следующий раз дафъаи дигар, бори дигар; в другой раз минбаъд, дафъаи дигар; в последний раз дафъаи охирин; с первого раза дафъатан
  2. нескл. як; раз, два, три як, ду, се.<> раз другой як-ду бор, як-ду дафъа; раз за разом пайваста, пай дар ҳам, пай дар пай; раз [и] навсегда қатъиян, дафъаи аввалу охир; раз от разу дафъа ба дафъа; другой (иной) раз прост, баъзан, гоҳ-гоҳ; в самый раз 1) (вовремя) айни муддао, дар вақташ; мы пришли в самый раз мо дар вақташ омадем 2) (подходит) боб, соз, муносиб 3) (впору) худи худаш, айнан, лоппа-лоиқ; сапоги в са­мый раз мӯзаи лоппа-лоиқ; в таком разе прост, дар ин сурат, агар ин тавр бошад, он гоҳ; как раз 1) (точно) расо; 2) (впору) худи худаш, айнан, лоппа-лоиқ; не раз на як бор, борҳо; ни разу не… ҳеҷ вақт, ҳеҷ гоҳ, ҳаргиз, ягон бор ҳам; ни в коем разе ҳеҷ вақт, ҳеч гоҳ; вот те [и] раз! ана халос!, ана гап (кор)!; -два [да] и готово шарт--шурт - вассалом, ҳа нагуфта тайёр мешавад; раздва [да] и обчёлся то ана--мана гуфтан тамом шуд; раз на раз не приходится гоҳ чуну - гоҳ чунон; раз плюнуть прост, як пула кор не
  нареч. боре, як бор; рӯзе, як рӯз, вақте, як вақт, ҳангоме; один раз, когда… рӯзе, дар вақти…; раз ночью… боре шабона
  IV
  союз усл. разг. агар, модоме ки…, азбаски…; раз он пришёл, я останусь модоме ки вай омад, ман мемонам (разо=, разъ=, рас=) приставка
  1. префикси феълӣ ки маъноҳои зеринро ифода мекунад: 1) тақсимкунӣ, майдакунӣ - разбить шикастан, майда--майда кардан; разломать шикастан, по­ра-пора (тикка-тикка) кардан 2) чудо кардан, кушодан - развязать кушодан, боз (яла) кардан 3) тақсимот раз раздать тақсим карда додан 4) пот до­дан, паҳн кардан раз разбрызгать пошидан, чошидан 5) (бо хиссачаи «ся») аз як ҷо ба хар тараф ҳаракат кардани касе, чизе раз разбежаться ба ҳар тараф гурехтан 6) фаро гирифтани тамоми руи чизе бо коре раз разрисовать аз нақшу нигор пур кардан 7) ноил шудан ба мақсаде, ба нияте раз разбо­гатеть бой шудан 8) даст кашидан аз кори (максади) пештара раз разлю­бить дил кандан 9) шиддати амал раз разукрасить орою торо додан 10) (бо хиссачаи «ся») ба дарачаи ифрот расондани коре (максаде, нияте) раз ра­зыграться саргарми бозӣ шудан
  2. хамчун префикси калимасоз барои сохтани исм ва сифат, ки хусусият ё да­раҷаи олии пред метро мефаҳ монад раз разудалый бебок
  II
  в знач. сказ, прост, шарти (қарси) зад (задам, задӣ ва ғ.); он \раз его по руке! ӯ шарти ба дасти вай зад!

  Русско-таджикский словарь > раз

 • 4 как-то

  нареч.
  1. неопр. кимчи хел; это вышло как-то само собой ин ким-чй хел худ аз худ рӯй дода монд
  2. врем. як рӯз, рӯзе, як вақт, вақте, боре, замоне; как-то я видел его в городе бореман ӯро дар шаҳр дида будам; как-то раз рӯзе, боре
  3. неопр. як қадар, қадре, як дараҷа; он говорит как-то непонятно вай як қадар нофаҳмо гап мезанад
  4. в знач. частицы при перечислении (а именно) чунончи, масалан, яъне, аз қабили…

  Русско-таджикский словарь > как-то

 • 5 самый

  мест, опред. (самая, самое, самые)
  1. с личн. и указ. мест. «тот, «этот» (именно, как раз): тот самый худи он, ҳамон, худи ин; этого самого худи инро; такая же самая худи ҳамин хел; на том самом месте дар худи ҳамон ҷо
  2. с сущ., обозначающими место или время (в точности, как раз) худ, худи..„; в самом центре дар худи марказ; с самого начала аз ибтидо, аз аввал; до самого дома то худи хона; около самой полуночи қариби ними шаб; в самом низу дар худи таг; на самом краю города дар канораи шаҳр; с самого утра аз пагоҳии барвақт; над самой головой боло-болои сар; у -ой воды дар лаби ҷӯй (об); у самого моря дар канори баҳр; самое время худи вақташ, айни вақташ, вақти мусоид
  3. служигп для выделения сущ. худи…, …и худ; самый костюм его был особенно аккуратен худи костюми вай махсусан ботартиб буд.
  4. образует превосх. ст. прил. аз ҳама; самый большой аз ҳама калон; самая интересная книга китоби аз ҳама мароқовар // (указывает крайний предел признака) айни…, дар айни…, самая гуща леса айни зичии беша; в самые сумерки дар айни гавгумӣ; в самый разгар сезона дар авҷи мавсим; на самом солнцепёке дар офтобтеға <> самое большее зиёдаш, аз ҳама зиёдаш; самое меньшее камаш; в самом деле в знач. вводн. сл. ҳақикатан, дар ҳақиқат, воқеан; ба ростӣ; на самом деле дар амал, дар ҳақиқат; в самую пору, в самый раз 1) (во-время) айни вақташ, айни муддао 2) (подходит) боб, соз, муносиб 3) (впору - об одежде, обуви) худи худаш, айнан, лоппалоиқ; в самом соку 1) (о растениях) дар айни тароват 2) (о людях) дар айни шаст

  Русско-таджикский словарь > самый

 • 6 нужно

  в знач. сказ. безл. кому-чему и с неопр. даркор (лозим, зарур) аст, бояд; нужно идти на работу ба кор рафтан даркор; нужно торопиться шитоб кардан лозим аст; это как раз то, что мне нужно чизи ба ман зарури ана ҳамин аст очень (куда как) нужно\ ҳоҷат надорад!, лозим нест; так и нужно кому сазовори ҳамин аст, ҳаққаш ҳамин аст

  Русско-таджикский словарь > нужно

 • 7 именно

  частица
  1. (как раз) маҳз, хусусан, махсусан, айнан; именновы мне и нужны маҳз шумо ба ман даркоред
  2. (при вопр. мест. и нареч.) маҳз, махсусан; трудно сказать, что именно он подразумевает гуфтан мушкил аст, ӯ маҳз чиро дар назар дошта бошад; а кто именно должен прийти? маҳз кӣ меояд?
  3. присоед. яъне; это было недавно, месяц тому назад ин ба наздикй, яъне як моҳ пештар, рӯй дода буд в сочет. с союзами «а», «и» маҳз, ва маҳз, махсусан; он часто ездил на юг, а именно в Крым ӯ зуд-зуд ба ҷануб ва маҳз ба Қрим мерафт
  4. перечисл. яъне, чунон-чи, масалан, монанди; к нму пришли гости, а «г.: брат с женой, товариид и сослуживцы ба назди ӯ меҳмонон, яъне: бародари ӯ бо занаш, рафиқаш ва ҳамкоронаш омаданд
  5. разг. (да, действительно) оре, бале, ҳа, воқеан, албатта; именно так бале, ҳамин тавр; вы правы, вот именно так и было гапатон ҳақ, айнан ҳамин тавр шуда буд

  Русско-таджикский словарь > именно

 • 8 подгадать

  сов. разг. расида тавонистан, кореро дар айни вакташ иҷро кардан. дар маврид ба ҷо овардан, дар айни вақташ ба иҷро расондан; он как раз подгадал к обеду вай дар айни хӯроки пешин расида омад

  Русско-таджикский словарь > подгадать

 • 9 один

  м (одна ж, одно с)
  1. числ. як; из двух вычесть один аз ду якро тарҳ кардан; один процент як фоиз, як процент; семь раз отмерь, один раз отрежь посл. « ҷомаи бамаслиҳат кӯтоҳ намеояд // в знач, сущ. один м кас, фард, нафар, шахс, воҳид, тан; семеро одного не ждут погов. « ҳафт кас ба як кас мунтазир намешавад
  2. в знач. прил. танҳо, худ, тоқа, якка, фард, воҳид; ему одному не справиться худаш танҳо аз ӯҳдаи ин кор намебарояд // в знач. сущ. один м якка, танҳо, тоқа; один в тюле не воин погов. » аз як даст садо намебарояд
  3. в знач. прил. ягона, фақат, танҳо, як худи..,; вы один это мбжете сделать фақат шумо ин корро карда метавонед; от него одни неприятности вай фақат боиси нохушӣ мешавад; выйти на улицу в одном платье ба кӯча тани курта баромадан // в знач. сущ. одно с як чиз, танҳо; одно меня беспокоит маро як чиз ба ташвиш андохтааст
  4. в знач. прил. як, ҳамон як; стоять на одном месте дар як ҷо истодан; жить в одном доме дар ҳамон як ҳавли истиқомат доштан // в знач. сущ. одно с ҳамон як; твердить одно и то же ҳамон як гапро гуфтан
  5. в знач. прил. (единый) як, бутун, яклухт; слиться в одно целое як шудан
  6. в знач. мест. (с предло-гом «из») аз, яке аз, аз ҷумлаи..,; этот ученик один из самых способных ин талаба яке аз талабаҳон қобилият-ноктарин аст
  7. в знач. прил. (в сочет. с «другой») ин, он, вай; то один, тодругой дам ин, дам он; гоҳ яке, гоҳ дигаре // в знач. сущ. один м, одна ж, одно с яке; одно другому не мешает яке ба дигаре халал намерасонад
  8. в знач. неопр. мест. яке, як кас, як одам, ким кӣ, кадом як; мне вспомнился один случай як ҳодиса ба ёдам омад; приходил один молодой человек якҷавон омада буд О одинединственный якка-ву ягона, нодир; одинодинехонек, одинодинешенек яккаю танҳо, тоқа, як-то; один конец прост. охираш як, оқибаташ як; одна лавочка прост. ҳамааш аз як гӯр, кар додари кӯр; одни кости пӯсту устухон; одним духом, за один дух прост. 1) (очень быстро) бисёр тез, бо як шаст; 2) (сразу) якбора, дам нагирифта, бо як қулт, беист; одним михом, с одного маху якбора, зуд, тез, фавран; одним словом вводн. сл. хулласи калом, кисса кӯтоҳ; [они] одних лодинт онҳо ҳамсоланд; одно время як вақтҳо, як замона; одно званье прост. номи калону деҳи вайрон; одно званье осталось исмаш ҳасту ҷисмаш нест; одного поля ягода кар додари кӯр; одного порядка ба ҳам шабеҳ (монанд); одну минуту (секунду) як дам (як нафас, як лаҳза) сабр кунед; один за другим яке аз паси дигар; одинк одному (одна к одной, одно к одному) яке аз дигаре беҳтар; огурчики один к одному бодирингҳо яке аз дигаре беҳтар; один как перст яккаву танҳо, як сари қоқ, як сару ду гӯш; одинна один 1) (наедине) якка ба якка, рӯ ба рӯ; поговорить один на один якка ба якка гуфтугӯ кардан; 2) (единоборствуя) тан ба тан; бороться один на один тан ба тан ҷанг кардан; одно к одному паси ҳам; [все] в один голос ҳама бо як овоз, якдилона; в (за) один присест бо як нишст; всё одно фарқ надорад; все до одного ҳама чун як тан; [все] как один ҳама якдилона; на один зуб бисёр кам, андак; на один покрой аз рӯи як андоза (қолиб); на одно лицо ба якдигар мо-нанд; як себу ду тақсим; ни в одном глазу (глазе) маст-паст не; сна ни в одном глазу прост. ҳеҷ хоб намебарад; по одномӯ як-як; с одного взгляда дидан замон; одна нога здесь, другая - там бисёр тез, шамол барин; [хоть] одним глазком посмотрёть (взглянуть) як чашм андохтан, як лаҳза дидан; как одну копейку заплатить (выложить, истратить) тин ба тин (як тин намонда) додан (адо кардан); ставить на одну доску кого с кем, что с чем баробар кардан; стать на одну доску с кем-л. ба касе баробар шудан; стоять одной ногой в могиле (в гробу) пой ба лаби гӯр расидан, офтоби сари кӯҳ будан; стричь [всех] под одну гребенку ҳамаро бо як газ ӯлчак кардан

  Русско-таджикский словарь > один

 • 10 будто

  1. союз сравн. (словно, как) гӯё, гӯё ки, мисли ин ки, … барин; звёзды мерцали, будто огоньки ситорагон чароғчаҳо барин милт-милт мекарданд; он замолк, будто прислушиваясь к чему-то у, гӯё ба овозе гӯш медода бошад, хомӯш монд // в сочет.: будто бы, как будто, как будто бы гӯё ки…, мисли ин ки…; он как будто бы забыл о присутствующих ӯ гӯё ки ҳозиронро фаромӯш карда буд
  2. союз ызъясн. (выражает сомнение) гӯё, гӯё ки… (бо ифодаи шубҳа); он говорил, будто встретил их в Москве вай мегуфт, ки гӯё онҳоро дар Москва дида бошад // в сочет.: будто бы, что будто, что будто бы гӯё, гӯё ки…, мисли ин ки…; говорили, что будто он уехал мегуфтанд, ки гӯё ӯ рафтааст
  3. частица разг. (кажется) … барин; он будто вышел ӯ берун баромадагӣ барин // в сочет.: как будто, как будто бы гӯё, гӯё ки, монанди ин ки…; больному как будто стало лучше аҳволи бемор гӯё беҳтар шуд
  4. частица вопр. уст. (раз-ве, иеужели) наход, наход ки…, магар,оё

  Русско-таджикский словарь > будто

 • 11 однажды

  нареч.
  1. (один раз) як бор, як дафъа, як маротиба
  2. (как-то раз) вақте, боре, замоне; однажды вечером як бегоҳ

  Русско-таджикский словарь > однажды

 • 12 датчанка

  ж даниягизан, даниягидухтар, зани (духтари) даниягӣ №тчик мтех. датчик (асбобест, ки аз кори механизм, фаъолияти организми зинда ва ғ. хабар медиҳад)дать сов.
  1. кого-что, чего додан, бахшидан; датчанка книгу товарищу китобро ба рафиқи худ додан; датчанка адрес адресро додан; датчанка телефон [рақами] телефонро додан // что разг. (заплатить) додан, пардохтан; я дал за эту книгу пять рублей ман барои ин китоб панҷ сӯм додам
  2. что кому имкон додан; это даст мне возможность посещать уроки ин ба ман имкон медиҳад, ки ба дарсҳо ҳозир шавам; не каждому дано быть музыкантом ҳар кас мусиқачй шуда наметавонад
  3. что супурдан, додан; датчанка работу кор супурдан
  4. что кому разг. муайян кардан (ба назар, аз рӯи намуд); на вид ему можно датчанка лет сорок зоҳиран вай қариб чилсола аст
  5. что задан; датчанка пощёчину шаппотӣ (торсакӣ) задан; датчанка подзатыльник ба пушти сар (ба буни гардан) задан // по чему, во что прост. задан; датчанка по уху ба гӯш (баногӯш) задан; датчанка в зубы кому-л. 1) (ударить) ба тумшуқи касе задан; ба таги ҷоғ фаровардан 2) (дать взятку) пора (ришва) додан, гулӯи касеро равған кардан
  6. что додан, барпо кардан; датчанка обед в честь юбиляра ба шарафи соҳибҷашн зиёфат додан; датчанка концерт концерт додан
  7. что (принести как результат) бахшидан, додан; датчанка высокий урожай ҳосили баланд додан
  8. в сочет. с сущ. что датчанка обещание ваъда додан; датчанка распоряжение фармон додан, амр кардан; датчанка разрешение рухсат додан; <> слово 1) (на собрании) сухан додан 2) (пообещать) ваъда (қавл) додан; датчанка согласие розигӣ додан, рози шудан; датчанка указание дастур додан; датчанка звонок занг задан; датчанка отбой бонги бозгашт додан; датчанка трещину тарқиш пайдо шудан; датчанка течь сӯрох (тешуқ) шудан
  9. с неопр. мондан, гузоштан, роҳ (рухсат) додан: дайте пройтй монед, гузарам; он не дал мне договорить вай намонд, ки гапамро тамом кунам
  10. повел. лансгл. 1 л. буд. в знач. побуд. частицы биё, як; дай, думаю, зайду к приятелю як пеши шарикам равам, гуфтам; дайка я прочту ещё раз биё боз як бори дигар хонам <> дай бог кому худо расонад (хоҳад), илоҳи ҳамин тавр шавад, кошкӣ ҳамин тавр мешуд; не дай бог худо накунад, худо нишон надиҳад, худо нигоҳ дорад; датчанка волю кому-л. касеро ба ихтиёраш мондан (монондан); датчанка волю чему сар додан; датчанка волю слезам гиря карда фиристодан (сар додан); датчанка выход чему-л. изҳори чизе кардан, дилро аз чизе холй кардан; датчанка газ прост. газ додан, тезондан; датчанка дорогу кому роҳ додан, имкон додан; датчанка занавес пардаро фуровардаи; датчанка знать кому о ком-чём дарак додан; датчанка себя знать аз худ дарак додан, ҳис карда шудан; усталость дала себя знать хастагӣ ҳис карда шуд; датчанка крюк (крюку) давр зада роҳро дур кардан; датчанка маху хато (ғалат) кардан; датчанка начало чему оғоз кардан; датчанка подножку кому-л. ба касе пешпо додан; датчанка по шапке кому груб. прост. ҳай кардан; датчанка права (право) граждаиства эътироф кардан; датчанка представление о чём мадрак додан; датчанка себе труд лозим донистан, худро вазифадор шумурдан, кӯшиш кардан; он недал себе труда подумать фикр карданро лозим надонист; датчанка стрекача (тягу) прост. думро хода кардан, пойро зери бағал гирифтан; шиппи гурехтан, ғайб задан; датчанка урок дарси ибрат додан; датчанка шпоры маҳмез задан; дорого бы дал ҷонамро фидо мекардам; как пить датчанка прост. албатта, яқин(ан), бешубҳа, бешак; не \датчанка в обйду кого ҳимоя кардан; не \датчанка спуску кому гузашт накардан, беҷазо намонондан; не \датчанка ходу кому роҳ надодан, мамониат кардан; ни \датчанка ни взять худи худаш; айнан; я тебе (те) дам! рӯзатро нишон медиҳам!; вот я тебе дам бегать! ҳоло ман ба ту давиданро нишон медиҳам!

  Русско-таджикский словарь > датчанка

 • 13 иной

  1. дигар; это совсем иной случай ин тамоман ҳодисаи дигар аст; быть иного мнения фикри дигар доштан
  2. баъзе; в иных случаях следует дёйствовать решительнее дар баъзе мавридҳо қатъатар амал кардан лозим аст; иные яблоии цветут, иные - нет баъзе дарахтҳои себ гул мекунанду баъзеашон не в знач. сущ. иной м, иная ж баъзе, яке, дигар, касе; иные думают, что это очень просто баъзеҳо фикр мекунанд, ки ин бисьёр осон аст иное дело гапи дигар аст; иной раз баъзан, дар баъзе мавридҳо, гоҳе; иными словами в знач. вводн. сл. ба ибораи (ба таъбири) дигар, дигар ҳел карда гӯем; не кто иной, как,.., не что иное, как… айнан…, худи худаш…; тот или иной ин е он

  Русско-таджикский словарь > иной

 • 14 не

  I
  частица отриц.
  1. придаёт значение полного отрицания не, на (на=), нест; это не моя книга ин китоби ман не; я не пойду в театр ман ба театр намеравам; не уходи! нарав!; он так изменился, что его не узнать ӯ чунон атғьир ёфтааст, ки шивохта намешавад; я вовсе не хотел вас обидеть ман шуморо ҳеч (ҳаргиз) хафа кардан намехостам; не так скоро на ба ин наздикӣ, на он қадар зуд
  2. придаёт значение неопределённости на (на=)… на (на=); …ҳам на (на=); что-то чернеет вдали человек не человек, дерево не дерево аз дур чизе сиёҳ менамояд, на ба одам монанд, на ба дарахт; горит не горит ҳам месӯзад, ҳам намесӯзад
  3. придаёт выражению утв. значение: 1) перед словами с отриц. знач. на (на=) … на (на=); не могу не согласиться розӣ нашуда наметавонам; нельзя не понять этого инро нафаҳмидан мумкин нест 2) в вопр. предложениях с частицей «ли» мумкин аст [ки]…; на (на=) …=ми…, ё…; не нужно ли вам чего? мумкин аст ба шумо ягон чиз лозим бошад? 3) в воскл. предложениях с мест. «кто», «что», нареч. «как» и т. п. на=…; кто не знает его! кӣ ӯро намедонад! 4) перед сущ. с предлогом «без» не, нест; не без этого бе ин не; свет не без добрых людей погов. дар дунё одамони хуб кам нестанд
  4. с частицами «чуть», «едва», «едва ли» и т. д. образует сочет. со знач. возможности, допустимости қариб, қариб аст [ки]…; чуть не каждый это знает инро кариб ҳама медонанд; он едва не упал ӯ қариб афтида буд
  5. при гл. на «ся» с приставкой «на-» обозначает невозможность прекращения какого-л. действия, состоя-ния [ҳеҷ] … на=, [ҳеҷ] не (нест); гляжу не нагляжусь на него аз дидори вай ҳеҷ сер намешавам; мать не нарадуется на дочь модар аз духтараш бисёр хурсанд <> не раз борҳо, чанд бор, чанд маротиба; не то 1) (в противном случае) вагарна, дар акси ҳол; набошад; уходи, не то прогонят бирав, вагарна пеш мекунанд 2) (или) ё… ё… на (на=), …-мӣ … на (на=) … -мӣ…; не то ехать, не то нет равам ё наравам; не кто иной, как он маҳз ӯ, худи ӯ; тем не менее аммо, вале, лекин, бо вуҷуди ин; ему не по себе авзоаш беҷо, табъаш хира
  II
  чузъи заданоки чонишинхои «некого», «нечего», ки дар таркибҳои пешоянддор ҷудо мешавад: не к кому пойти касе надорам, ки наздаш равам; не о чем говорить ҷои гап нест приставка префиксе, ки ба калима маънои «зид» медиҳад: недруг душман; неправда дурӯғ; неприязнь хусумат, душманӣ; невнимательный бедиққат, камдиккат

  Русско-таджикский словарь > не

 • 15 на

  I
  предлог
  1. с вин. (указывает на-правление действия) ба, ба рӯи…, ба болои…; бар; идти на улицу ба кӯча рафтан; сесть на своё место ба ҷои худ нишастан; положить на стол ба рӯи миз гузоштан; не попадайся мне на глаза! ба назарам нанамо!; обижаться на кого-л. аз касе хафа шудан; ответ на вопрос ҷавоби савол; подписка на газеты ба газетаҳо обунашавӣ
  2. с вин. (при обозначении срока) ба, дар, ба муддати…, барои; работа на завтра кор барои фардо; увидеться на другой день дар рӯзи дигар вохӯрдан; запасти дров на зиму барои зимиетон ҳезум тайёр- кардан; работы ещё на целую неделю кор боз ба як ҳафтаи тамом мерасад
  3. с вин. (при обозна-чении колцчественной разницы, ше-пени превосходства или недостатка): опоздать на пять минӯт панҷ дақиқа дер мондан; старше на два года ду сол калон; на мёсяц раньше як моҳ пеш; на двадцать рублей больше бист сӯм зиёдтар
  4. с вин. (при обозначении множителя или делителя) ба; раз-делйть на три ба се тақсим кардан; помножить пять на четыре панҷро ба чор зарб задан; разделйть на две части ба ду ҳисса тақсим кардан; разрё-зать на кускй пора-пора кардан
  5. с вин. (при обозначении меры, коли-чества, определяющих границы чего-л.) ба; купить на дёсять рублёй ба даҳ сӯм харидан; хватит на всех ба ҳама мерасад. свин. (при обозначении цели, назначения) ба; взять на воспитание ба тарбия гирифтан; испытывать что-л. на прочность маҳкамии чизеро сан-ҷидан; комната на двух человек хонаи дукаса; обед на пять человек хӯрок барои панҷ кас
  7. с вин. (при обозна-чении условий, обстоятельств) бо; на голодный желудок бо дили наҳор, бо дили гурусна; на свёжую голову баъди истироҳат // (при словах, выра-жающих эмоциональную оценку события) барои, ба; на горе ба бадбахтӣ, бадбахтона; на мою радость хушбахтона
  8. с вин. (при обозначении образа действия) ба; верить кому-л. на слово ба қавли касе бовар кардан; говорить на память ёдакӣ гап задан, аз ёд гуфтан
  9. с вин. (при обозначении ка-кого-л. признака) бо, ба; хромать на одну ногу ба як пой лангидан; нечист на руку дасташ қалб, каҷдаст
  10. с предл. (при обозначении места) дар, ба, ба болои…,бар болои…, даррӯи…, дар пеши…; жить на юге дар ҷануб зиндагӣ кардан; сидёть на заседании дар маҷлис нишастан; оставить на столе ба болои стол монда рафтан; на ногах ботинки дар пояш ботинка // (соответствует предлогу «в») дар; на воённой слӯжбе дар хизмати ҳарбӣ; первый на селе работник беҳтарин коркуни деҳа; тоска на сердце дил хафа // (при обозначении предметов, лиц, в присутствии которых что-л. совершается) дар пеши…; на людях дар пеши мардум; на моих глазах дар пеши назари ман; на миру и смерть красна посл. марги бо ёрон (бо дӯстон) тӯй аст
  11. с предл. (на вопрос «когда») дар, дар вақти…; на каникулах дар вакти таътил; на той неделе дар ҳафтаи оянда; на этих днях дар ҳамин рӯзҳо; на нашей памяти дар хотири (дар ёди) мо
  12. с предл. (при обозначении средства передвижения) бо; лететь на самолёте бо самолёт паридан; плыть на пароходе бо киштй рафтан; кататься на лодке бо қаик сайр кардан
  13. с предл; (при обозначении образа действия): на всем скаку чорхезза-нон; на бегу давдавон, давон-давон; на лету 1) дар айни парвоз, парвозку-нон 2) перен. якбора, дарҳол, тез; он схватывает мой мысли на лету ӯ ба фикри ман дарҳол пай мебарад
  14. с предл. (при посредстве) дар, бо; жарить на масле дар равған бирён кардан
  15. с предл. (при обозначении устройства, свойства, состояния) гдор; вагон на рессорах вагони рессордор; матрац на пружинах матраси пружинадор 1
  6. с предл. в сочет. с гл.: играть на рояле рояль навохтан; говорить на русском языке бо забони русй гап задан; перевести книгу на таджикский язык китобро ба [забони] тоҷикӣ тарҷима кардан; свободно читать на английском языке ба забони англисӣ бемалол хондан 1
  7. с предл. (при обозначении пребываныя в ка-ком-л. состоянии) дар; стоять на часах дар посбонӣ истодан, каровулӣ кардан <> на что [уж] (как ни, хотя и очень) ҳар чанд ки, агар чанде
  II
  частица в знач. сказ. разг. ма, мана; на, возьми ма, гир; на тебе книгу мана ба ту китоб <> вот те (тебё) [и] на! ана!, оббо!, ана халос!; на тебе! ана инро бин!; ана халос!, оббо!
  частица: какой ни на есть чй хеле ки бошад, ҳар навъе ки бо-шад; кто ни на есть касе ки (кӣ ки) бошад, ҳар кӣ бошад, хар кас; что ни на есть бисёр, ҷудо, ниҳоят да-раҷа, гузаро
  IV
  приставка
  1. префиксест, ки барои сохтани феъл ва исмҳои феълӣ кор фармуда шуда, маъноҳои зеринро ифода мекунад: 1) равона шудани амал ба сатҳи предмет - набежать давида баромадан, давида рӯи чизеро пӯшондан; налететь парида омада хамла овардан; наскочить бархӯрдан, дучор шудан; дарафтодан; наехать бархӯрдан 2) болои предмет гузоштан - намотать печондан; нашить аз рӯй дӯхтан, дӯхта часпондан 3) ба ҷо овардани амал дар сатҳи чизе - намёрзнуть қирав бастан; ях бастан (кардан) 4) пурӣ, аз ҳад зиёд будани амал - наговорить бисёр гап задан, лаққидан; напечь пухтан, пухта тайёр кардан; навозить бисёр кашонда овардан; насолить намак (шӯр) кардан, дар намак хобондан; натопить гарм кардан, тафсондан 5) дар феълҳои бо «-ся» тамом мешудагӣ - сершавӣ, пурра қаноат кардани шахси амалкунанда - наболтаться хуб гап зада гирифтан; наработаться бисёр (хуб) кор кардан 6) дар феълҳои дорои суффиксҳои «ива», «ыва», «сва» - сустшавӣ, андак рӯй додани амал - напевать замзама кардан; насвистывать паст-паст ҳуштак кашидан 7) барои сохтани намуди мутлақи феъл хизмат мекунад - написать навишта тамом кардан, навишта шудан; нарисовать кашидан, сурат кашидан
  2. барои сохтани сифату исмҳои дорои маънои зерин кор фармуда мешавад: болои чизе мавҷудбуда - нарукавный рӯиостинӣ; нагрудник пешгир
  3. барои сохтани зарфҳо кор фармуда шуда, дараҷаи олӣ, ҳадди ниҳоӣ ва аломати чизеро ифода мекунад - накрепко бисёр сахт; насгрого бисёр ҷиддӣ

  Русско-таджикский словарь > на

См. также в других словарях:

 • как раз — как раз …   Орфографический словарь-справочник

 • как раз — См. кстати, случайно, точный быть как раз... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. как раз именно, прямо, (в) аккурат, в самый раз, впору, тютелька в тютельку, кстати, случайно …   Словарь синонимов

 • КАК-РАЗ — нареч. разом, сразу, живо, мигом, скоро, сейчас; того и гляди. Сделаю как раз. Он как раз уйдет! | Ровно, верно, впору, ладно, акурат. Кафтанчик как раз! Как раз аршин. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • как раз — он позвонил. Костюм мне как раз …   Орфографический словарь русского языка

 • как раз —     КАК РАЗ, именно, прямо, аккурат …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • Как раз — КАК. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • как раз — как ра/з, частица, разг. Туфли мне как раз …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

 • как раз — Неизм. 1. В нужный момент, своевременно; тогда, когда нужно. Обычно с глаг. сов. вида: прийти, приехать… в какой момент? как раз. …Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить – но как раз Онегин выстрелил. (А. Пушкин.) «Дня через три приду». –… …   Учебный фразеологический словарь

 • как раз — см. как; в зн. частицы. 1) а) Именно, точно. Он как раз сегодня звонил. б) отт., употр. для выражения удовлетворения чем л. Мы только домой собрались, а тут как раз попутная машина. 2) употр. для придания большей выразительности указания на… …   Словарь многих выражений

 • Как раз — Экспрес. 1. Совершенно точно (соответствует, подходит). [Жена] пришлась как раз по мыслям молодого секретаря: была молчалива с мужем, величая его по имени и отчеству (Гл. Успенский. Отцы и дети). 2. Точно соответствуя размеру, как по мерке, впору …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • как раз — частица и в значении сказуемого 1. Частица. Не требует постановки знаков препинания. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. В. Шукшин, Алеша Бесконвойный. И вечная мука – вечно молчать, не говорить… …   Словарь-справочник по пунктуации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»