Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

(как+раз)

 • 1 раз

  Русско-казахский словарь > раз

 • 2 Предъявление рекламации

  Мы хотели бы поговорить с вами относительно нашей рекламации.

  Біз сізбен өзіміздің шағым-талабымыз жөнінде әңгімеліскіміз келеді.

  Я уже знаю о ваших претензиях и немедленно займусь этим делом.

  Мен сіздің қойған кінәраттарыңызды білемін және осы іспен дереу айналыспақпын.

  Да, мы получили вашу рекламацию, но еще не рассмотрели ее.

  Иә, біз сіздің шағым-талапты алдық, бірақ оны әлі қарай қойған жоқпыз.

  Мы уже обсудили вашу рекламацию.

  Біз сіздің шағым-талабыңызды талқылап та қойдық.

  Нам известно, что рекламация поступила к нам две недели назад.

  Шағым-талаптың бізге бұдан екі апта бұрын түскені мәлім.

  В рекламации указаны все данные, которые требуются в соответствии с условиями контракта.

  Шағым-талапта келісімшарт талаптарына сәйкес талап етілетін барлық деректер көрсетілген.

  Все, что вы нам сообщили, неприятно для нас и для завода-изготовителя.

  Сіз хабарлаған нәрселердің бәрі біз үшін және дайындаушы зауыт үшін қолайсыз.

  Да, нам необходимо разобраться с этой неприятной проблемой.

  Иә, біз бұл қолайсыз мәселенің байыбына баруымыз керек.

  Мы настоятельно просим вас рассмотреть наши претензии и перевести на наш счет около 500 000 тенге.

  Біз сіздерден біздің қойған кінәраттарымызды қарап, біздің шотымызға 500 000 мың теңгедей ақша аударуларыңызды өте-мөте сұраймыз.

  Это серьезная проблема.

  Бұл елеулі мәселе.

  Хорошо, мы рассмотрим ваши претензии и, если они справедливы, переведем на ваш счет нужную сумму.

  Жақсы, біз сіздердің кінәраттарыңызды қараймыз, олар әділ болса, сіздің шотқа қажетті соманы аударамыз.

  Мы надеемся, что вы примете все меры для дальнейшего удовлетворения нашей рекламации.

  Біз кінәраттарымыздың бұдан былай да қанағаттандырылуы үшін сіздер барлық шараларды қолданасыздар деген үміттеміз.

  Рекламационные материалы...

  Шағым-талап материалдарын...

  - уже рассматриваются в головной фирме.

  - басты фирмада қаралып жатыр.

  Качество товара не отвечает техническим условиям.

  Тауардың сапасы техникалық шарттарға сай келмейді.

  Товар находится в плохом состоянии.

  Тауар нашар күйде.

  Рекламационный материал не может быть продан.

  Шағым-талап қойылған материал сатылмайды.

  На ваш товар нет сертификата качества.

  Сіздің тауардың сапа сертификаты жоқ.

  До сих пор товар поступал в хорошем состоянии, но на этот раз мы были разочарованы.

  Осы кезге дейін тауар жақсы күйде түсіп келген еді, ал бұл жолы біз түңіліп отырмыз.

  Я знаю, что товары были безупречны, но исключения могут быть всегда.

  Біз тауардың мүлтіксіз болғанын білеміз, бірақ әрқашан да мүлт кетуі мүмкін ғой.

  Вы настаиваете на поставках рекламационного товара. Хорошо, мы примем его, но при условии, если вы снизите цену на 15%.

  Сіз кінәратты тауардың жеткізілуін талап етіп отырсыз. Жақсы, біз оны қабылдаймыз, бірақ сіз бағаны 15%-ға төмендететін болыңыз.

  Мы просим о снижении цены.

  Біз бағаның төмендетілуін сұраймыз.

  Причина состоит в том, что качество товара не соответствует согласованным нами требованиям.

  Себеп тауардың сапасы біздер келіскен талаптарға сай келмеуінде болып отыр.

  Поскольку срок гарантии еще не истек,...

  Кепілдік мерзімі әлі өтпегендіктен...

  - мы просим о бесплатном устранении перечисленных неполадок.

  - біз аталған кемістіктердің тегін жойылуын сұраймыз.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Біз кепілдікті жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Если вы настаиваете на гарантийном ремонте, то необходимо, чтобы наши специалисты дали заключение относительно указанной неисправности.

  Егер сіздер кепілдікті жөндеуді талап етсеңіздер, онда біздің мамандарымыз аталмыш ақаулар жөнінде қорытынды беруі керек.

  Срок гарантии еще не истек.

  Кепілдік мерзімі әлі өткен жоқ.

  Наша фирма не может признать рекламацию, так как истек гарантийный срок.

  Біздің фирма шағым-талапты қабылдай алмайды, өйткені кепілдікті мерзімі өткен.

  Оборудование вышло из строя по причине дефектов завода-изготовителя.

  Жабдық дайындаушы-зауыттың ақаулары себепті істен шыққан.

  Выход из строя должен быть зафиксирован в акте, подписанном заказчиком и поставщиком.

  Істен шығу тапсырыскер мен жеткізуші қол қойған актіде көрсетілуге тиіс.

  Мы не можем удовлетворить вашу просьбу о продлении гарантийного срока. Оборудование вышло из строя по вине вашего персонала.

  Біз сіздің кепілдікті мерзімді ұзарту туралы өтінішіңізді қанағаттандыра алмаймыз. Жабдық сіздің қызметкерлердің кінәсынан істен шыққан.

  Вопрос о возврате дефектного оборудования будет решаться представителями поставщика и заказчика в каждом отдельном случае.

  Ақаулы жабдықтың қайтарылуы туралы мәселені әрбір жеке жағдайда жеткізуші мен тапсырыскердің өкілдері шешеді.

  Нет никаких неисправностей.

  Ешқандай кемшілік жоқ.

  При разборке машины специалисты обнаружили дефекты, которые возникли в процессе производства (в период доставки).

  Машинаны бөлшектеу кезінде мамандар өндіріс үдерісінде (жеткізу кезеңінде) пайда болған ақауларды тапты.

  Дефекты были обнаружены только после пуска машины.

  Ақаулар тек машиналар іске қосылғаннан кейін ғана табылды.

  Проверка приборов показала, что они были в безукоризненном состоянии.

  Приборларды тексеру олардың мінсіз күйде екенін көрсетті.

  О недостатках машины наши специалисты расскажут непосредственно на заводе.

  Машиналардың кемшіліктері туралы біздің мамандар тікелей зауытта айтады.

  Мы могли бы на месте выяснить обстановку.

  Біз мән-жайды сол жерде анықтай алар едік.

  Я хочу предложить вам следующий путь удовлетворения этой рекламации.

  Мен бұл шағым-талапты қанағаттандырудың мынадай жолдарын ұсынғым келеді.

  Завод-изготовитель откомандирует специалистов, которые проверят неисправности в установке и решат вопрос об их устранении.

  Дайындаушы зауыт мамандарды іссапармен жібереді, олар қондырғыдағы кемістіктерді тексеріп, оларды жою мәселесін шешеді.

  Затем этот же завод вышлет вам исправные машины или запасные части для ремонта.

  Сонан соң осы зауыт жөнделген машиналарды немесе жөндеу үшін қосалқы бөлшектерді жібереді.

  Мы пошлем монтажников, которые заменят дефектные детали или произведут монтаж новых машин.

  Біз құрастырушыларды жібереміз, олар ақаулы бөлшектерді ауыстырады немесе жаңа машиналарды құрастырады.

  Мы просим срочно прислать нам ваших специалистов.

  Біз мамандарыңыздың бізге тез жіберілуін сұраймыз.

  Завод-поставщик направит вам специалистов (монтажников).

  Дайындаушы-зауыт сіздерге мамандарды (құрастырушыларды) жібереді.

  Завод готов направить специалистов, чтобы...

  Зауыт... үшін мамандар жіберуге дайын.

  - проверить, действительно ли устранение неполадок должно быть произведено за наш счет.

  - кемістік шынында да біздің есебімізден жойылуға тиіс пе, жоқ па дегенді тексеру

  Для оформления командировки специалистов нам нужно некоторое время.

  Мамандардың іссапарын ресімдеу үшін бізге біраз уақыт керек.

  Нам необходимо заранее договориться о результатах проверки.

  Біз тексерудің нәтижелері туралы күні бұрын уағдаласып алуымыз керек.

  Кто будет нести расходы, выяснится из заключительного протокола, который будет подписан нашими и вашими специалистами.

  Шығынды кім көтеретіні біздің мамандар мен сіздің мамандар қол қоятын қорытынды хаттамадан анық болады.

  Покупатель (продавец) несет все расходы, связанные с устранением поломки, если она произошла по его вине.

  Егер сынық сатып алушының (сатушының) кінәсінен болса, оны жоюға байланысты шығындардың бәрін сол көтереді.

  Кто понесет расходы, если виновник поломки останется неизвестным?

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болып қалса, шығынды кім көтереді?

  Если виновник поломки неизвестен, то для консультации привлекаются соответствующие специалисты.

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болса, онда кеңесу үшін тиісті мамандар тартылады.

  Наши специалисты после исчерпывающей беседы с вашими специалистами смогут решить этот вопрос.

  Біздің мамандар сіздердің мамандармен егжей-тегжейлі сұбхаттасқаннан кейін бұл мәселені шеше алады.

  Образцы, на основе которых был заключен контракт, были гораздо лучшего качества.

  Келісімшарт негізделіп жасалған үлгілердің сапасы әлдеқайда жақсы болған еді.

  У нас другое мнение.

  Біздің пікіріміз басқаша.

  Поставленные вам товары действительно отличаются от высланных ранее образцов, но качество товаров скорее улучшилось, чем ухудшилось.

  Сіздерге жеткізілген тауарлар шынында да бұрын жіберілген үлгілерден өзгеше, бірақ тауарлардың сапасы нашарлаудан гөрі жақсара түскен.

  Это первая рекламация такого рода.

  Бұл осындай шағым-талаптың алғашқысы.

  Неисправность возникла в связи с неквалифицированным обслуживанием.

  Кемістік біліксіздікпен қызмет көрсетуге байланысты пайда болған.

  Последняя партия товара оказалась недоброкачественной из-за повреждения упаковки.

  Тауардың соңғы топтамасы буып-түюдің зақымдалуы себепті сапасы нашар болған.

  До сих пор не поступало никаких жалоб на упаковку.

  Буып-түю жөнінде осы кезге дейін шағым түспеген-ді.

  Поступивший товар не был упакован в соответствии с инструкциями.

  Түскен тауар нұсқаулықтарға сай буып-түйілмеген.

  Товар был аккуратно упакован.

  Тауар мұқият буып-түйілген.

  Но мы говорим о порче упаковки (продукции).

  Бірақ біз буып-түюдің (өнімнің) бүлінгені жайында айтып отырмыз.

  По всей вероятности, дело в упаковке.

  Шынтуайтына келгенде, мәселе буып-түюде болса керек.

  Речь идет о повреждении упаковки.

  Әңгіме буып-түюдің зақымдалғаны жайында болып отыр.

  У вас имеются повреждения ящиков.

  Сіздерде зақымдалған жәшіктер бар.

  Повреждения произошли во время транспортировки.

  Тасымалдау кезінде зақымдалған.

  Повреждений упаковки не было обнаружено.

  Буып-түюдің зақымдалғаны анықталмады.

  Нам просто непонятно, как это могло произойти, так как до сих пор мы не получали никаких претензий относительно упаковки.

  Мұның қалай болғаны бізге мүлде түсініксіз, өйткені біз осы кезге дейін буып-түюге қатысты ешқандай кінәратталап алған жоқпыз.

  В данном случае повреждение произошло по вине покупателя.

  Бұл ретте сатып алушының кінәсынан зақымдалған.

  Мы хотели бы узнать о готовности фирмы заменить недоброкачественный товар.

  Біз сапасы нашар тауарды фирманың ауыстыруға дайын екенін білгіміз келеді.

  Как только завод-изготовитель получит товар, на который поступила рекламация, он убедится в справедливости ее и тотчас же поставит вас в известность.

  Дайындаушы-зауыт шағым-талап түсірілген тауарды алған бойда, оның әділдігіне көз жеткізіп, дереу сіздерге хабарлайды.

  Просим вас вернуть рекламационный товар и прислать акт экспертизы.

  Сізден кінәратты тауарды қайтаруды және сараптаманың актісін жіберуді сұраймыз.

  Продавец готов заменить всю партию недоброкачественного товара.

  Сатушы сапасы нашар тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайын.

  Возмещение убытков будет произведено после получения возвращаемого товара.

  Қайтарылатын тауар алынғаннан кейін залал өтеледі.

  Мы, само собой разумеется, готовы заменить всю партию товара.

  Біз, әлбетте, тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайынбыз.

  Но вы должны выслать назад рекламационные товары.

  Бірақ сіздер кінәратты тауарларды кері салып жіберуге тиіссіздер.

  Чтобы покончить с этой рекламацией, мы поставим товары, не выставляя за них счет.

  Біз бұл шағым-талаптан құтылу үшін тауарларды олар үшін шот ұсынбай-ақ жеткіземіз.

  Речь идет о замене других деталей.

  Әңгіме басқа бөлшектерді ауыстыру жайында болып отыр.

  Но мы передадим вам разнарядки на возврат товара.

  Бірақ біз сіздерге тауардың қайтарылуы жөнінде нұсқаухат жібереміз.

  По контракту вы должны были поставить нам в третьем квартале 20 машин.

  Келісімшарт бойынша сіз бізге үшінші тоқсанда 20 машина жеткізуге тиіс едіңіз.

  Мы же получили только 15.

  Біз тек 15-ін ғана алдық.

  Следовательно, по вашей вине произошла просрочка в поставках на срок пять месяцев.

  Демек, сіздің кінәңізден жеткізілім бес ай мерзімге кешіктірілді.

  Отставание до сих пор не ликвидировано.

  Артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Просим вас принять меры для...

  Сізден... үшін шара қолдануды сұраймыз.

  - устранения этих недостатков.

  Мы передали вам рекламацию относительно недостачи...

  Біз сізге... жетіспейтіндігі жөнінде шағым-талап табыс еттік.

  Недостача...

  Жетіспеушілік...

  - имеется почти во всех партиях товара.

  - тауардың барлық топтамасында дерлік орын алып отыр.

  Ответственность за недостачу должна нести ваша сторона.

  Жетіспеушілік үшін жауапкершілік сіздің тарапқа жүктелуге тиіс.

  Эти факты мы должны проверить.

  Бұл фактілерді біз тексереміз.

  Сообщите, пожалуйста, точные данные о недостающих товарах.

  Жетіспейтін тауарлар туралы дәл деректерді хабарлаңызшы.

  Сообщите, пожалуйста, дату отгрузки, номер вагона, номер накладной и номер ведомости передачи вагонов от одной железной дороги другой дороге.

  Жөнелтілген күнді, вагонның нөмірін, жүкқұжаттың нөмірін және вагондардың бір теміржолдан екінші теміржолға табысталу тізімдемесінің нөмірін хабарлаңызшы.

  Русско-казахский экономический словарь > Предъявление рекламации

 • 3 Сроки

  Поговорим об основных принципах установления сроков поставок.

  Жеткізілім мерзімін белгілеудің негізгі қағидаты туралы әңгімелесейік.

  Отгрузка отдельных партий должна осуществляться, по возможности, равномерно.

  Жекелеген топтамалар, мүмкіндігінше, біркелкі жөнелтілуге тиіс.

  Установки и заводы поставляются комплектно.

  Қондырғылар мен зауыттар жиынтықтамалы түрде жеткізіледі.

  Датой поставки машины считается день поставки последней части машины.

  Машинаның соңғы бөлшегі жеткізілген күн машинаның жеткізілген күні деп есептеледі.

  Поставки скоропортящихся продуктов производятся с учетом сезона, наличия их у продавца и потребностей у покупателя.

  Тез бұзылатын өнімдер маусымды, олардың сатушыда бар екенін және сатып алушының қажеттерін ескере отырып жеткізіледі.

  С согласия покупателя продавец может осуществить досрочную поставку.

  Сатып алушының келісімімен сатушы өнімді мерзімінен бұрын жеткізуі мүмкін.

  Продавец имеет право на отступную сумму или перенос срока поставок, если возникнут какие-либо трудности в производстве или в поставках, происшедшие по вине покупателя.

  Егер сатып алушының кінәсынан өндірісте немесе жеткізілімде қандайда болсын қиындықтар пайда болса, сатушының кеңшілік жасау ақысын талап етуге немесе жеткізу мерзімін ауыстыруға құқығы бар.

  О переносе срока продавец обязан своевременно известить покупателя.

  Мерзімнің ауыстырылғаны жайында сатушы сатып алушыға дер кезінде хабарлауға міндетті.

  Мы хотели бы...

  Біз... қалар едік.

  - уточнить (конкретизировать, согласовать) сроки поставок.

  - жеткізілім мерзімінің дәлденгенін (нақтыланғанын, келісілгенін)

  Мы заинтересованы в срочной поставке товара.

  Біз тауардың мерзімінде жеткізілуіне мүдделіміз.

  Мы просим вас...

  Біз сізден... сұраймыз.

  - учесть, что мы передали вам наш заказ еще в прошлом году

  - произвести последнюю поставку за 3-й квартал до конца августа.

  Этот вопрос я не могу решить.

  Бұл мәселені мен шеше алмаймын.

  Фирма поставит этот товар не ранее июня этого года.

  Фирма бұл тауарды ерте дегенде осы жылдың маусымында жеткізеді.

  Что касается сроков поставок, то мы можем...

  Жеткізілім мерзіміне келетін болсақ, біз... аламыз.

  - пойти вам навстречу.

  Остальное количество будет поставлено в следующем году.

  Қалған мөлшері келесі жылы жеткізілетін болады.

  Вы ставите нас в трудное положение.

  Сіз бізді қиын жағдайға қалдырып отырсыз.

  Трудность состоит в том, что мы, к сожалению,...

  Қиындық мынада болып отыр, біз, өкінішке қарай,...

  - сіздерге 1-ші тоқсанда тауарлардың бірде-бір топтамасын жеткізіп бере алмаймыз

  - не можем согласиться с предложенными сроками поставок.

  - жеткізілімнің ұсынылған мерзімімен келісе алмаймыз.

  Мы считаем предложенные вами сроки поставок (не) реальными.

  Біз сіздер ұсынған жеткізілім мерзімін мүмкін (емес) деп есептейміз.

  Я хотел бы еще раз вернуться к срокам поставок. В какой кратчайший срок вы можете произвести поставки?

  Мен жеткізілім мерзіміне тағы бір рет оралғым келіп отыр. Сіз қандай ең қысқа мерзімде жеткізіп бере аласыз?

  Поставки автоматических установок мы можем произвести в следующем месяце.

  Автоматты қондырғыларды біз келесі айда жеткізіп бере аламыз.

  Очень жаль, так как заказанные установки нам срочно нужны, и мы просим вашего согласия на изменение сроков на два месяца.

  Бір өкініштісі, тапсырыс берілген қондырғылар бізге шұғыл керек, сондықтан біз мерзімнің екі айға өзгертілуіне сіздің келісім беруіңізді сұраймыз.

  Вероятно, вы изыщете возможность пойти нам навстречу?

  Әлбетте, сіз біздің ыңғайымызға көнудің мүмкіндіктерін іздестіретін шығарсыз?

  Мы в этом очень заинтересованы.

  Біз бұған өте мүдделіміз.

  Это, к сожалению, абсолютно невозможно, потому что у нас много заказов. В этом году наше предприятие полностью загружено.

  Бұл, өкінішке қарай, мүмкін емес, өйткені бізде тапсырыс көп. Биыл біздің кәсіпорын түгелдей жұмысбасты болып отыр.

  Мы можем начать поставки лишь с мая.

  Біз жеткізілімді тек мамырдан ғана бастай аламыз.

  Я все же надеюсь, что мы сегодня решим последнюю нерешенную задачу (проблему).

  Мен қалай дегенмен бүгін соңғы шешілмеген міндетті (мәселені) шешеміз ғой деген үміттемін.

  Этот вопрос касается равномерности поставок.

  Бұл мәселе жеткізілімнің бір қалыптылығына қатысты болып отыр.

  С этим я могу вполне согласиться, потому что такие поставки идут навстречу нашим пожеланиям. Мы поставим вам все позиции равными частями.

  Мен мұнымен толық келісемін, өйткені мұндай жеткізілім біздің тілектерімізге ыңғайлас келеді. Біз сіздерге барлық айқындамаларды тең бөліктермен жеткіземіз.

  Свыше пятидесяти процентов всего объема поставок вы уже получили, остальное количество мы поставим вам равными частями в каждом квартале.

  Жеткізілімнің бүкіл көлемінің елу пайыздан астамын сіз қазірдің өзінде алдыңыз, қалған мөлшерін біз сіздерге әр тоқсанда тең бөліктермен жеткізіп тұрамыз.

  Просим вас уменьшить поставки количества машин в первом квартале следующего года и перенести их на 2-й квартал.

  Сізден келесі жылдың бірінші тоқсанында жеткізілетін машиналар санын азайтып, оларды 2-ші тоқсанға ауыстыруды сұраймыз.

  Я понимаю вашу просьбу и готов принять ваше предложение.

  Мен сіздің өтінішіңізді түсінемін және сіздің ұсынысыңызды қабылдауға дайынмын.

  Я очень благодарен вам за понимание.

  Мен сізге түсінгеніңіз үшін өте ризамын.

  У меня к вам есть еще одна настоятельная просьба.

  Менің сізге тағы бір ділгер өтінішім бар.

  Информируйте нас, пожалуйста, об отгрузке товаров на судно.

  Бізге тауарлардың кемеге тиелгені туралы ақпарат жібере салыңызшы.

  В случае отгрузки на корабль сообщите нам, пожалуйста, телексом...

  Кемеге тиелген жағдайда бізге... телекспен хабарлай қойыңызшы.

  - номер коносамента.

  При отгрузке по железной дороге (автомобильным транспортом) сообщите...

  Теміржолмен (автомобиль көлігімен) жөнелту кезінде... хабарлаңыз.

  - пункт назначения.

  До сих пор отставание в поставках не было ликвидировано.

  Жеткізілімдегі артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Причинами задержки в поставках являются...

  Жеткізілімдегі кідірістің себептері...

  - трудности в производстве.

  - өндірістегі қиындықтар.

  Нехватка вагонов также сильно затрудняла поставки.

  Вагондардың жетіспеуі де жеткізілімді тым қиындатты.

  Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить поставку товара.

  Біз тауар жеткізілімін жеделдету үшін мүмкіндіктің бәрін жасаймыз.

  Русско-казахский экономический словарь > Сроки

 • 4 вырасти

  Русско-казахский словарь > вырасти

 • 5 ремонт

  Эта установка (машина) не работает.

  Мынау қондырғы (машина) жұмыс істемейді.

  Просим срочно произвести ремонт, так как эта установка простаивает уже два месяца.

  Жедел жөндеуді сұраймыз, өйткені бұл қондырғының қаңтарылып тұрғанына екі ай болды.

  Во время пуска установка работала на паспортных режимах.

  Іске қосу кезінде қондырғы төлқұжат тәртібімен жұмыс істеді.

  Затем в начальный период эксплуатации выявились дефекты, которые не позволили использовать автомат в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  Сонан соң пайдаланудың бастапқы кезеңінде ақаулар анықталып, автоматты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сай пайдалануға мүмкіндік бермеді.

  Выявились дефекты в электрической части автомата.

  Ақаулар автоматтың электр бөлігінде анықталды.

  По мнению наших специалистов прибор к дальнейшей эксплуатации непригоден.

  Біздің мамандардың пікірінше, прибор одан әрі пайдалануға жарамсыз.

  Мы хотели бы просить вас о проведении гарантийного ремонта.

  Біз сіздерден кепілдікті жөндеу жүргізуді сұрағымыз келеді.

  Уважаемые коллеги! Вы произвели ремонт самостоятельно и нарушили пломбы.

  Құрметті әріптестер! Сіздер жөндеуді өз беттеріңізше жүргізіп, кепілмөрді бұзғансыздар.

  При этом вы потеряли гарантию на прибор.

  Бұл орайда приборға кепілдіктен айрылдыңыздар.

  Гарантийный срок истек уже два месяца назад.

  Кепілдікті мерзім осыдан екі ай бұрын өткен.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Кепілдікпен жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Замена дефектных узлов будет произведена в рамках гарантийного ремонта.

  Ақаулы тораптар кепілдікті жөндеу шеңберінде ауыстырылады.

  Просим представить сведения об использовании гарантийных комплектов запасных частей.

  Қосалқы бөлшектердің кепілдікті жиынтықтамаларын пайдалану туралы мәліметтер беруді сұраймыз.

  Нам нужна письменная заявка на осмотр и демонтаж дефектной машины на заводе.

  Бізге зауыттағы ақаулы машинаны қайта қарап, бөлшектеуге жазбаша өтінім керек.

  Мы прибыли произвести...

  Біз... келдік.

  - текущий ремонт.

  Профилактический осмотр и текущий ремонт производятся по графику гарантийного обслуживания монтерами нашего предприятия.

  Профилактикалық тұрғыдан қарау мен ағымдағы жөндеуді біздің кәсіпорындардың шеберлері кепілдікті қызмет көрсету кестесі бойынша жүргізеді.

  Капитальный ремонт производится один раз в три года.

  Күрделі жөндеу үш жылда бір рет жүргізіледі.

  Покажите, пожалуйста, дефектную машину.

  Ақаулы машинаны көрсетіңізші.

  Покажите, пожалуйста, эту машину (в работе).

  Мына машинаны (жұмыс істеп тұрған) көрсетіңізші.

  Дефектная машина была разобрана.

  Ақаулы машина бөлшектелді.

  В машине неисправна... часть.

  Машинаның... бөлігі бұзылған.

  Реле не срабатывает.

  Реле жұмыс істемейді.

  В машине не надежны...

  Машинаның... сенімсіз.

  - ажыратып қосқыштары,

  - электродвигатели.

  Поскольку у вас есть гарантия на машину (прибор), мы устраним неисправность или заменим дефектные узлы и детали.

  Сізде машинаның (прибордың) кепілдігі бар болғандықтан, біз бұзылған жерін жөндейміз немесе ақаулы тораптар мен бөлшектерді ауыстырамыз.

  Давайте выясним все вопросы, касающиеся запасных частей.

  Қанекей, қосалқы бөлшектерге қатысты барлық мәселелерді анықтап алайық.

  У нас нет запчастей. Мы должны запросить их у завода-поставщика.

  Бізде қосалқы бөлшектер жоқ. Біз оларды жеткізуші-зауыттан сұратып алдыруға тиіспіз.

  В целях регулярной поставки запчастей вы должны были дать нам соответствующую заявку на них.

  Қосалқы бөлшектердің тұрақты түрде жеткізіліп тұруы мақсатымен сіздер бізге олар үшін тиісті өтінім беруге тиіссіздер.

  Мы уже передали вам списки (каталоги) необходимых запчастей с указанием их количества и ассортимента.

  Біз сіздерге қажетті қосалқы бөлшектердің саны мен сұрыпталымы көрсетілген тізімдерін (тізімтобын) тапсырдық қой.

  Мы просим прислать нам детали взамен выбывших из строя.

  Біз істен шыққан бөлшектердің орнына жаңаларын жіберуді сұраймыз.

  Поставки запчастей были произведены вовремя.

  Қосалқы бөлшектер дер кезінде жеткізілді.

  Посылки с запчастями уже находятся на заводе (складе).

  Қосалқы бөлшектер салынған жөнелтімдер зауытта (қоймада) тұр ғой.

  Все запчасти нами уже израсходованы.

  Біз барлық қосалқы бөлшектерді жұмсап қойдық.

  Мы вынуждены изготовлять запчасти на своем заводе.

  Біз қосалқы бөлшектерді өз зауытымызда дайындауға мәжбүр болдық.

  В машины были внесены конструктивные изменения, вследствие которых запасные части потеряли взаимозаменяемость.

  Машиналарға конструкциялық өзгертулер енгізілді, соның салдарынан қосалқы бөлшектер бірін-бірі ауыстырушылық қасиетінен айрылды.

  Мы просим вас своевременно информировать нас о всех технических изменениях, влияющих на техническое обслуживание.

  Біз сіздерден техникалық қызмет көрсетуге ықпал ететін барлық техникалық өзгертулер жайында уақытылы хабардар етулеріңізді сұраймыз.

  Пришлите нам, пожалуйста, информационные материалы об изменениях в ваших изделиях.

  Бізге бұйымдарыңыздағы өзгертулер жайында ақпараттық материалдар жіберіңіздерші.

  Для предупреждения выхода из строя поставленных машин, происходящего от неквалифицированного обслуживания, нам нужны...

  Жеткізілген машиналардың біліксіз қызмет көрсетуден болатын істен шығуының алдын алу үшін бізге... керек.

  - технические консультации.

  До сих пор мы не получили...

  Біз... осы кезге дейін алған жоқпыз.

  - схемы машины и план автоматики.

  Инструкция по эксплуатации имеется на двух языках.

  Пайдалану жөніндегі нұсқаулық екі тілде жазылған.

  Просим передать нам пятьдесят экземпляров инструкции по ремонту.

  Бізге жөндеу жөніндегі нұсқаулықтың елу данасын жіберулеріңізді сұраймыз.

  Машина нуждается в тщательном уходе.

  Машина мұқият күтімді қажет етеді.

  Машина вышла из строя из-за неправильного обслуживания. Во избежание подобных случаев, нам нужно договориться об организации обучения специалистов на вашем заводе. Нужно откровенно признать, что имели место случаи халатности со стороны нашего обслуживающего персонала.

  Машина дұрыс қызмет көрсетілмеу салдарынан істен шыққан. Мұндай жағдайдан құтылу үшін біз сіздің зауыттағы мамандарды оқытуды ұйымдастыру туралы уағдаласуымыз керек. Біздің қызмет көрсетуші қызметкерлердің тарапынан салақтық орын алғанын ашық мойындауымыз керек.

  Это видно по тому, что...

  Бұл мынадан көрініп тұр...

  - некоторые детали еще находятся на складе, а они должны быть уже в цехе

  - кейбір бөлшектер әлі қоймада тұр, ал олар цехта болуға тиіс еді

  - ящики с узлами и деталями хранятся под отрытым небом.

  - тораптар мен бөлшектер салынған жәшіктер ашық аспан астында сақтаулы.

  Вам же известно, что ящики должны храниться в помещении.

  Жәшіктердің үй-жайда сақталуға тиіс екені сізге белгілі ғой.

  Машина уже отремонтирована.

  Машина жөнделіп те қойды.

  Прибор находится в рабочем состоянии.

  Прибор жұмыс істеуге жарамды күйде.

  Прибор снова работает безукоризненно.

  Прибор қайтадан мүлтіксіз жұмыс істеп тұр.

  Устранение повреждения займет много времени.

  Зақымдалған жерін жою көп уақытты алады.

  В этом случае необходим крупный ремонт.

  Бұл ретте ірі жөндеу қажет.

  Из-за нехватки запасных частей ремонт пришлось прервать.

  Қосалқы бөлшектердің жетіспеуі себепті жөндеуді тоқтатуға тура келді.

  В этой машине много дефектов, ее невозможно отремонтировать.

  Бұл машинада ақаулар көп, сондықтан оны жөндеу мүмкін емес.

  Этот прибор необходимо подвергнуть всесторонней квалифицированной экспертизе.

  Бұл приборға біліктілікпен жан-жақты сараптама жасау қажет.

  Передайте нам акт экспертизы с описанием всех дефектов.

  Бізге барлық ақауы сипатталған сараптама актісін жіберіңіздер.

  Просим произвести ремонт своими силами за наш счет.

  Жөндеуді өз күштеріңізбен біздің есебімізден жүргізуді сұраймыз.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > ремонт

 • 6 Разработка договора

  У нас есть ряд замечаний по...

  Бізде... бойынша бірқатар ескертпелер бар.

  - обязательствам сторон.

  Прошу вас...

  Сізден... сұраймын

  - еще раз изучить нашу просьбу.

  Я не согласен (-на) с вашим предложением.

  Мен сіздің ұсынысыңызбен келіспеймін.

  Мы хотели бы выяснить несколько вопросов, связанных с...

  Біз... байланысты бірнеше мәселелерді анықтап алғымыз келеді.

  - коммерческой частью контракта.

  Давайте уточним официальное название наших фирм.

  Әуелі біздің фирмаларымыздың ресми атауын нақтылап алайық.

  Как правило, мы заключаем такие сделки на условиях

  Әдетте, біз мұндай мәмілелерді... талаптары негізінде жасасамыз.

  - ФОБ порт Казахстан (Россия).

  А сейчас рассмотрим список машин и оборудования.

  Ал қазір машиналар мен жабдықтың тізімін қарайық.

  У нас нет возражений против количества и наименования товаров.

  Бізде тауарлардың көлемі мен атауы жөнінде қарсылық жоқ.

  Нам хотелось бы выяснить основания по определению цен на товары.

  Біз тауарлардың бағасын айқындау жөніндегі негіздемелерді анықтап алғымыз келеді.

  Цены устанавливаются согласно вышеназванному базису поставки, включая стоимость маркировки и экспортной упаковки, соответствующих транспортным условиям для данного товара.

  Баға осы тауардың көлік шарттарына сай келетін таңбалау және экспорттық буыптүю құнымен қоса жеткізілімнің аталмыш базисіне сәйкес белгіленеді.

  Но цена на изделие типа N сейчас значительно выше той, по которой мы производили предыдущую сделку.

  Бірақ қазір N тұрпатындағы бұйымның бағасы біз өткен жолы жасаған мәміленің бағасынан едәуір жоғары.

  Вы должны принять во внимание, что это изделие высшего качества.

  Сіз бұл бұйымның сапасы жоғары екеніне назар аударуыңыз керек.

  Общая стоимость поставок составит два миллиона тенге.

  Жеткізілімнің жалпы құны екі миллион теңге.

  Поставки будут производиться в следующие сроки:

  Мына мерзімдерде жеткізіледі:

  - остальные поставки будут совершаться в течение этого года равными частями поквартально (согласно графика поставок).

  - қалғаны осы жыл бойына тоқсан сайын тең бөліктермен (жеткізілім кестесіне сәйкес) жеткізіледі.

  Мы просим вас своевременно ставить нас в известность о поставках.

  Біз сізден жеткізілім туралы бізге уақытында хабарлап тұруларыңызды сұраймыз.

  Конечно, об этом мы известим вас своевременно.

  Әрине, біз сіздерге бұл жайында уақытылы хабарлап тұрамыз.

  Не позднее трех дней после отгрузки мы пошлем вам соответствующее извещение о поставке.

  Біз тауар жөнелтілгеннен кейін үш күннен кешіктірмей сіздерге жеткізілім туралы тиісті хабарлама жібереміз.

  В извещении будет указан вес брутто, стоимость поставки, а также номер транспорта.

  Хабарламада жеткізілімнің жалпы салмағы, құны, сондайақ көліктің нөмірі көрсетіледі.

  Сейчас поговорим о качестве товара.

  Қазір тауардың сапасы туралы сөйлесеміз.

  Качество машин соответствует международным стандартам.

  Машиналардың сапасы халықаралық стандарттарға сай келеді.

  Давайте обсудим условия платежа.

  Қанекей, төлем шарттарын талқылайық.

  Хорошо, оплату товара вы будете производить в центральном банке страны-продавца.

  Жарайды, сіз тауар ақысын сатушы-елдің орталық банкінде төлейсіз.

  При оплате вам следует представить следующие документы:

  Төлеу кезінде сіз мынадай құжаттар ұсынуға тиіссіз:

  а) специфицированный счет в 4-х экз.;

  а) тауарлар тізбесі көрсетілген шоттың 4 данасы;

  б) упаковочные листы в 3-х экз.;

  в) дубликат железно-дорожной накладной (бортового коносамента);

  в) теміржол жүкқұжатының (борт коносаментінің) көшірме данасы;

  г) сертификат качества (документ завода-изготовителя, подтверждающий соответствие качества машин и оборудования договорным условиям);

  г) сапа сертификаты (машиналар мен жабдықтың сапасы шарт талаптарына сай келетінін қуаттайтын дайындаушы-зауыттың құжаты);

  д) копии протоколов испытаний.

  д) сынақ хаттамаларының көшірмелері.

  Оплату производите только за комплектные единицы, поставленные согласно договору.

  Төлемді тек шартқа сәйкес жеткізілген жиынтықты бірліктер үшін ғана төлейсіз.

  Гарантийный срок на это изделие составляет два года.

  Бұл жабдықтың кепілдік мерзімі екі жыл болады.

  Сіздер бізге қандай техникалық құжаттама бересіздер және қай мерзімде бересіздер?

  До первого марта этого года мы вышлем вам следующие технические материалы:

  Осы жылдың бірінші наурызына дейін біз сіздерге мынадай техникалық материалдарды жібереміз:

  - чертежи общего вида с указанием всех основных деталей машин и оборудования

  - жалпы түрінің сызбалары, онда машиналар мен жабдықтың барлық негізгі бөлшектері көрсетіледі

  - сборочные чертежи и принципиальные схемы (электрические, гидравлические, пневматические, смазки и охлаждения и другие) с соответствующими подробными описаниями

  - тиісті егжей-тегжейлі сипаттамалары берілген құрастыру сызбалары мен принципті тәсімдер (электрлік, гидравликалық, пневматикалық тәсімдер, май жағу, суыту тәсімдері мен басқа да тәсімдер)

  - руководства для сборки, наладки, пуска в эксплуатацию, обслуживания и ремонта машин и оборудования

  - машиналар мен жабдықты құрастыру, ретке келтіру, пайдалануға қосу, қызмет көрсету және жөндеу үшін басшылық

  - каталог запасных частей.

  - қосалқы бөлшектердің тізбелігі.

  Два комплекта вышеуказанных технических материалов, а также паспорта отсылаются вместе с машинами и оборудованием.

  Аталмыш техникалық материалдардың екі жиынтықтамасы, сондай-ақ төлқұжаттар машиналармен және жабдықпен бірге жіберіледі.

  Возможно, у вас есть какие-либо другие дополнения к договору?

  Бәлкім, сізде шартқа қайсыбір басқа толықтырулар бар шығар?

  Да, нам нужно обсудить вопрос о санкциях на случай нарушения договора.

  Иә, біз шарт бұзылған жағдайда қолданылатын ықпалшаралар туралы мәселені талқылауымыз керек.

  Сонымен қатар біз... туралы

  - дополнительный пункт о...

  - внести контрпредложение - исключить из договора пункт о...

  - шарттан... туралы тармақты алып тастау жөнінде қарсы ұсыныс енгізгіміз

  - сформулировать пункт №... в следующей редакции.

  - ғ... тармақты мынадай редакцияда тұжырымдағымыз келеді.

  За ходом выполнения договора (соглашения) будет следить смешанная комиссия.

  Шарттың (келісімнің) орындалуы барысын аралас комиссия қадағалайтын болады.

  Мы предлагаем поквартально (ежемесячно) проверять выполнение договора.

  Біз шарттың орындалуын тоқсан сайын (ай сайын) тексеруді ұсынамыз.

  Мы согласны с этим.

  Просим вас взять на себя расходы по...

  Сіздерден... шығындарын көтерулеріңізді сұраймыз.

  Мы не возражаем. Это соответствует международной практике.

  Біз қарсы емеспіз. Бұл халықаралық практикаға сай келеді.

  Просим вас предоставить нам расценки на выполнение всех видов работ.

  Сіздерден жұмыстың барлық түрлерін орындау бағаламасын ұсынуларыңызды сұраймыз.

  Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

  Біз сіздерді қолдауға, сөйтіп орынды шегерім беруге дайынбыз.

  Давайте обсудим...

  Қанекей, мыналарды...

  - существующие ставки арендной платы за пользование строительными механизмами и оборудованием

  - құрылыс тетіктері мен жабдықты пайдалану үшін төленетін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

  - существующие ставки арендной платы за служебные и жилые помещения для наших (ваших) специалистов

  - біздің (сіздің) мамандардың қызмет және тұрғын үй-жайлары үшін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

  - ставки налогов.

  - салық мөлшерлемесін талқылайық.

  ... значительно превышает наши расчеты

  Біздің есебімізден...

  - стоимость объекта.

  - объект құны едәуір асып түседі.

  Русско-казахский экономический словарь > Разработка договора

См. также в других словарях:

 • как раз — как раз …   Орфографический словарь-справочник

 • как раз — См. кстати, случайно, точный быть как раз... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. как раз именно, прямо, (в) аккурат, в самый раз, впору, тютелька в тютельку, кстати, случайно …   Словарь синонимов

 • КАК-РАЗ — нареч. разом, сразу, живо, мигом, скоро, сейчас; того и гляди. Сделаю как раз. Он как раз уйдет! | Ровно, верно, впору, ладно, акурат. Кафтанчик как раз! Как раз аршин. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • как раз — он позвонил. Костюм мне как раз …   Орфографический словарь русского языка

 • как раз —     КАК РАЗ, именно, прямо, аккурат …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • Как раз — КАК. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • как раз — как ра/з, частица, разг. Туфли мне как раз …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

 • как раз — Неизм. 1. В нужный момент, своевременно; тогда, когда нужно. Обычно с глаг. сов. вида: прийти, приехать… в какой момент? как раз. …Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить – но как раз Онегин выстрелил. (А. Пушкин.) «Дня через три приду». –… …   Учебный фразеологический словарь

 • как раз — см. как; в зн. частицы. 1) а) Именно, точно. Он как раз сегодня звонил. б) отт., употр. для выражения удовлетворения чем л. Мы только домой собрались, а тут как раз попутная машина. 2) употр. для придания большей выразительности указания на… …   Словарь многих выражений

 • Как раз — Экспрес. 1. Совершенно точно (соответствует, подходит). [Жена] пришлась как раз по мыслям молодого секретаря: была молчалива с мужем, величая его по имени и отчеству (Гл. Успенский. Отцы и дети). 2. Точно соответствуя размеру, как по мерке, впору …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • как раз — частица и в значении сказуемого 1. Частица. Не требует постановки знаков препинания. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. В. Шукшин, Алеша Бесконвойный. И вечная мука – вечно молчать, не говорить… …   Словарь-справочник по пунктуации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»