Перевод: с греческого на русский

(σήμαντρα

 • 1 ανιημι

      1) пускать или посылать вверх, испускать
      

  (ἀήτας Hom.; ἄφρον Aesch.; πνεῦμ΄ ἐκ πνευμόνων Eur.)

      κρῆναι, ἃς ἀνῆκε θεός Eur. — источники, которые забили по велению божества;
      φόνου σταγόνας ἀ. Soph. — покрываться каплями крови;
      πῦρ καὴ φλόγα ἀπ΄ αὐτοῦ ἀνεῖναι Thuc.воспламениться

      2) выпускать, рождать, производить

  (καρπόν HH.; κνώδαλα Aesch.; βλαστούς Plut.)

  ; med. возникать
      3) отпускать, освобождать
      

  (δεσμῶν, sc. τινα Hom.; ἐκ κατώρυχος στέγης τινα Soph.; τὸν αἴτιον Lys.)

      ὕπνος ἀνῆκέ με Hom., Plat.; — сон оставил меня, т.е. я проснулся;
      ὥς μιν ὅ οἶνος ἀνῆκε Her. — когда хмель вышел у него из головы;
      ἄνετέ με παράγοροι Soph. — перестаньте меня утешать;
      ἀ. τινὴ τὸν δασμόν Plut.освобождать кого-л. от дани;
      ἀνειμένος Soph., Eur., Plat.; — несдержанный, разнузданный;
      τὸ ἀνειμένον εἴς и πρός τι Plut.неудержимое влечение к чему-л.;
      θάνατόν τινι ἀ. Eur.даровать кому-л. жизнь;
      ἀ. τέν πόλιν τῆς φρουρᾶς Plut. — вывести гарнизон из города;
      ἀ. κόμαν Eur., Plut.; — распускать волосы;
      πέπλοι ἀνειμένοι Eur.распущенные одежды

      4) освобождать от запоров, т.е. открывать, отворять

  (πύλας Hom.; θύρετρα Eur.)

  ; снимать, вскрывать
      

  (σήμαντρα Eur.)

      5) med. обнажать

  (κόλπον Hom.)

  ; сдирать шкуру, обдирать
      

  (αἶγας Hom., λαγόνας Eur.)

      6) отпускать; ослаблять

  (τόξον Her.; ἡνίας τινί Plut.)

  ; перен. смягчать
      

  (λόγον Eur.; πόλεμον Thuc.)

      ἀνεὴς ἵππον Soph. — дав повод коню;
      εἰς τάχος ἀ. τοὺς ἵππους Xen. — пускать коней во весь опор;
      ἀ. φυλακάς Eur. и φυλακήν Thuc. — ослаблять бдительность;
      ἀ. τὸν δρόμον Plut. — замедлять продвижение;
      τὸ ἀνειμένον τῆς γνώμης Thuc. — упадок духа, уныние;
      ὅ νόμος ἀνεῖται Eur. — закон теряет силу;
      ὁρᾶν, ὅτῳ τρόπῳ μέ ἀνεθήσεται τὰ πράγματα Thuc. — следить, как бы дела не пришли в расстройство

      7) спускать с привязи, натравливать
      

  (τὰς κύνας Xen.)

      8) оставлять невозделанным
      

  ἀ. χώραν μηλοβότον Isocr.превратить страну в пастбище

      9) культ. сохранять нетронутым, т.е. посвящать
      

  (τέμενος ἅπαν Thuc.; χωρίον τῷ θεῷ Plut.)

      ἄλσος ἀνειμένον Plat.священная роща

      10) побуждать, заставлять
      

  (ἄοιδὸν ἀειδέμεναι, τινὰ Αἴγυπτόν δ΄ ἰέναι Hom.)

      11) разрешать, позволять, допускать
      

  (τινὰ πρός τι Her.; τὸ σῶμα ἐπὴ ῥᾳδιουργίαν Xen.)

      ἀ. ἑωυτὸν ἐς παιγνίην Her. — предаваться забавам;
      ἀνειμένος ἐς τὸ ἐλεύθερον Her. — предоставленный самому себе;
      ἀ. τρίχας αὔξεσθαι Her. — отращивать волосы;
      ποιεῖν τι ἀ. τινί Xen. и τινά Plat.разрешать кому-л. делать что-л.;
      οἱ ἐς τέν πόλεμον ἀνειμένοι Her. — посвятившие себя военному делу;
      ὅ εἰς τὸ κέρδος λῆμ΄ ἔχων ἀνειμένον Eur.своекорыстный человек

      12) слабеть, утихать, уменьшаться
      

  (οὐκ ἀνίει τὰ πνεύματα Her.; αἱ ἐπιθυμίαι ἄνείκασι Arst.)

      ὅ Κῦρος οὐδὲν μᾶλλον ἀνίει Xen. — Кир не унимался;
      αἱ τιμαὴ ἀνείκασι Dem. — цены упали;
      οὐκ ἀνίει ἐπιών Her. — он неотступно преследовал (противника);
      ἀ. τινός Thuc., Eur., Arph.; — прекращать что-л.

  Древнегреческо-русский словарь > ανιημι

 • 2 ανοιγνυμι

      ἀνοίγνυμι, ἀν-οίγω
      (impf. ἀνέῳγον - реже ἤνοιγον, эп. тж. ἀνῷγον, эп. iter. ἄναοίγεσκον; aor. ἀνέῳξα и ἤνοιξα - ион. ἄνοιξα или ἀνῷξα; pf. ἀνέῳχα; pass.: pf. ἀνέῳγμαι - дор. ἀνῷγμαι, NT. ἠνέῳγμαι; pf. 2 ἀνέῳγα; aor. ἀνεῴχθην, поздн. aor. 2 ἠνοίγην)
      1) отворять, отпирать, открывать
      

  (πύλας Aesch., Her., Thuc., Plut.; θύραν Arph.; σορόν Her.; κιβωτόν Lys.; τὸ δεσμωτήριον Plat.: ὁδοὺς πρός τι Plut.)

      ἁλὸς κέλευθον ναυσὴ ἀ. Pind.прокладывать морской путь

      2) вскрывать, распечатывать
      

  (σήμαντρα Xen.; σημεῖα Dem.; διαθήκην Plut.)

      ἀνοῖξαι βίβλινόν (sc. οἶνόν) τινι Theocr.распечатать для кого-л. сосуд с библинским вином;
      τὰ ἐντὸς ἀνοιχθείς Arst.подвергшийся (анатомическому) вскрытию

      3) отодвигать, снимать или поднимать
      

  (κληῗδα θυράων, πῶμα ἀπὸ χηλοῦ Hom.)

      4) открывать, обнаруживать; называть, рассказывать
      

  (ὄνομα Aesch.; ἔργ΄ ἀναιδῆ Soph.: λανθάνουσαν ἀτυχίαν Men.)

      5) (sc. θάλατταν) выходить в открытое море, отплывагь

  Древнегреческо-русский словарь > ανοιγνυμι

 • 3 ανοιγω...

      ἀνοίγω...
      ἀνοίγνυμι, ἀν-οίγω
      (impf. ἀνέῳγον - реже ἤνοιγον, эп. тж. ἀνῷγον, эп. iter. ἄναοίγεσκον; aor. ἀνέῳξα и ἤνοιξα - ион. ἄνοιξα или ἀνῷξα; pf. ἀνέῳχα; pass.: pf. ἀνέῳγμαι - дор. ἀνῷγμαι, NT. ἠνέῳγμαι; pf. 2 ἀνέῳγα; aor. ἀνεῴχθην, поздн. aor. 2 ἠνοίγην)
      1) отворять, отпирать, открывать
      

  (πύλας Aesch., Her., Thuc., Plut.; θύραν Arph.; σορόν Her.; κιβωτόν Lys.; τὸ δεσμωτήριον Plat.: ὁδοὺς πρός τι Plut.)

      ἁλὸς κέλευθον ναυσὴ ἀ. Pind.прокладывать морской путь

      2) вскрывать, распечатывать
      

  (σήμαντρα Xen.; σημεῖα Dem.; διαθήκην Plut.)

      ἀνοῖξαι βίβλινόν (sc. οἶνόν) τινι Theocr.распечатать для кого-л. сосуд с библинским вином;
      τὰ ἐντὸς ἀνοιχθείς Arst.подвергшийся (анатомическому) вскрытию

      3) отодвигать, снимать или поднимать
      

  (κληῗδα θυράων, πῶμα ἀπὸ χηλοῦ Hom.)

      4) открывать, обнаруживать; называть, рассказывать
      

  (ὄνομα Aesch.; ἔργ΄ ἀναιδῆ Soph.: λανθάνουσαν ἀτυχίαν Men.)

      5) (sc. θάλατταν) выходить в открытое море, отплывагь

  Древнегреческо-русский словарь > ανοιγω...

 • 4 σημαντρον

      τό
      1) печать Xen.
      2) перен. ушиб, синяк или рана

  Древнегреческо-русский словарь > σημαντρον


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»