Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

реже

 • 1 αδελφος

      I
      эп.-ион. ἀδελφε(ι)ός ὅ (voc. ἄδελφε) брат
      

  οἱ ἀδελφοί Eur. etc. — братья, реже Eur. брат и сестра;

      ἀδελφεοὴ ἀπ΄ ἀμφοτέρων Her.брат и по отцу и по матери

      II
      3
      1) братский, братнин
      

  (χεῖρες Aesch., Soph.; πολιτεία Plut.)

      2) перен. братский, родственный, близкий
      

  ἀδελφὰ τῶνδε и τούτοιν Soph. — нечто вроде этого;

      τούτων ἀδελφά τε καὴ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα Plat. — дела, близкие к этим и совершаемые родственными между собой душами;
      τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης ἀδελφή Plut. (сражение), напоминающее Марафонское

  Древнегреческо-русский словарь > αδελφος

 • 2 αηρ

       ἀήρ
      ἀέρος (ᾱ и ᾰ), эп.-ион. ἠέρος ὅ, поэт. ἥ (реже pl.)
      1) воздух (в его нижних слоях, в отличие от αἰθήρ)
      δι΄ ἠέρος αἰθέρα ἱκανέμεν Hom. (о сосне) проникать через толщу (нижнего) воздуха в эфир

      2) туман, мгла
      

  ἀ. παρὰ νηυσὴ βαθεῖα ἦν Hom.вокруг кораблей был густой туман

      3) воздух ( вообще)
      

  γῆς ἰσόμοιρος ἀ. Soph. — воздух, отовсюду окружающий землю;

      τέτταρα σώματα …πῦρ καὴ ἀ. καὴ ὕδωρ καὴ γῆ Arst. (имеются) четыре (основные) вещества:
      — огонь, воздух, вода и земля;
      πρὸς τὸν ἀέρα ἔξω Arph.на открытом воздухе

  Древнегреческо-русский словарь > αηρ

 • 3 αιγις

       αἰγίς
      I
      - ίδος (ῐδ) ἥ
      1) козья шкура
      

  (δασύμαλλος Aesch.)

      2) плащ из козьей шкуры (у Her. встреч. как народноэтимол. смешение с αἰγίς II, 2)
      II
      - ίδος ὅ
      1) вихрь, буря
      2) эгида (вздымающий грозные бури щит Зевса, реже - Аполлона и Афины, по позднейшему преданию, сделанный из шкуры козы Амалтеи) Hom., Aesch. - см. αἰγίς См. αιγις I, 2

  Древнегреческо-русский словарь > αιγις

 • 4 αιθων

       αἴθων
      - ωνος, реже ονος adj.
      1) пылающий, раскаленный
      

  (ἀέλιος, κεραυνός Pind.)

      2) багровый
      3) сверкающий, блестящий
      

  (σίδηρος Hom., Plut.)

      4) огненно-рыжий
      

  (δέρμα λέοντος Hom.; ἀλώπηξ Pind.)

      5) пламенный, пылкий, горячий
      

  (ἵππος Hom.; ἀνήρ, λῆμα Aesch.)

      6) жгучий, мучительный
      

  (λιμός Aesch., Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > αιθων

 • 5 αισθανομαι

      (fut. αἰσθήαομαι, aor. 2 ᾐσθόμην, pf. ᾔσθημαι)
      1) ощущать, воспринимать, чувствовать (т.е. слышать, видеть, обонять)
      

  (τινος или τι Soph., Arph., Xen., Plat.)

      ἐξ ὧν ἐγὼ ἀκοῇ αἰσθάνομαι Thuc. (насколько можно судить) по тому, что я слышал;
      τῇ ὀσμῇ αἰ. — обонять;
      ὁρᾶν, ἀκούειν καὴ τἄλλα αἰ. Plat. — видеть, слышать или иметь другие ощущения;
      ὁπότε τις αἴσθοιτο κάμνων Thuc.как только кто-л. чувствовал себя больным

      2) замечать, узнавать, понимать
      

  (τινος Eur. и τι Thuc., реже περί τινος Thuc.)

      αἰ. ἀγαθῶν καὴ κακῶν Xen. — уметь различать добро и зло;
      αἰ. ὑπό τινος, ὅτι … Thuc.узнать от кого-л. что …

      3) обладать здравым смыслом, быть разумным
      

  αἰσθανόμενος Thuc.здравомыслящий человек

  Древнегреческо-русский словарь > αισθανομαι

 • 6 αισιος

       αἴσιος
      2, реже 3
      1) благоприятный, предвещающий счастье
      

  (βροντή Pind., Soph., Plut.; οἰωνοί Xen.)

      ἐν ἡμέρᾳ τῇδ΄, αἰσία γάρ Eur. — в этот день, ибо он сулит счастье

      2) подходящий, удачный, счастливый
      

  (ὁδοιπόρος Hom.)

      αἴ. προσήκεις Soph.ты вовремя пришел

  Древнегреческо-русский словарь > αισιος

 • 7 αισσω

       ἀΐσσω
      атт. ᾄσσω и ᾄττω (ἄττω)
      

  (impf. ᾖσσον - эп. ἤϊσσον, fut. ᾄξω - эп. ἀΐξω, aor. ᾖξα - эп. ἤϊξα; aor. pass. ἠΐχθην и ἀΐχθην)

      1) реже med.-pass. устремляться, бросаться
      

  ἵπποις ἀ. Hom. — устремиться на колеснице;

      ἤϊξεν πεδίοιο πέτεσθαι Hom. — он стремительно полетел по равнине;
      ἐτώσιον ἀϊχθῆναι Hom. (о копье) пролететь мимо;
      ἀντίον ἀΐξασθαι Hom. — ринуться прямо;
      ἐκ χειρῶν ἡνία ἡΐχθησαν Hom. — поводья выскользнули из рук;
      κόμη δι΄ αὔρας ᾄσσεται Soph. — волосы развеваются по ветру;
      ὅ (κύων) ἐπὴ τὸ λαγωὸν ἤϊξεν Plut. — собака бросилась на зайца;
      ἀ. εἴς τι Eur. и πρός τι Plat.предаться чему-л., заняться чем-л.;
      ἀ. δρόμῳ или δρόμημα Eur.помчаться

      2) потрясать, махать; щевелить
      

  ἀ. χέρα Soph. — размахивать рукой;

      αὔραν κύκλῳ πτερίνῳ ᾄ. Eur.обвевать опахалом из перьев

  Древнегреческо-русский словарь > αισσω

 • 8 αιων

      I.
       αἰών
      - ῶνος ὅ, реже ἥ (acc. тж. αἰῶ Aesch.)
      1) век, жизнь
      

  (ψυχέ καὴ αἰ. Hom.; αἰ. τλήμων Soph.)

      τελευτῆσαι καλῶς τὸν αἰῶνα Her. — счастливо окончить свою жизнь;
      αἰῶνος στερεῖν τινα Aesch., — лишать кого-л. жизни;
      ἐμὸν κατ΄ αἰῶνα Aesch.пока я жив

      2) поколение
      

  αἰῶνα ἐς τρίτον Aesch. — до третьего поколения;

      ὅ μέλλων αἰ. Dem.потомство

      3) жизненный жребий, доля, судьба
      

  (τίν΄ αἰῶν΄ ἕξεις; Eur.)

      4) век, время, эпоха, эра
      

  δι΄ αἰῶνος ἀπαύστου Aesch., — в течение бесконечного времени;

      μακροὺς αἰῶνας Theocr. — в течение долгих веков;
      εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων NT.на веки веков

      5) вечность
      

  ἀπ΄ αἰῶνος Hes. — испокон веков;

      τὸν δι΄ αἰῶνος χρόνον или δι΄ αἰῶνος Aesch., — вечно;
      τὸν αἰῶνα Plat.навеки

      6) спинной мозг HH., Pind.
      II.
       ἀϊών
      - όνος (ᾱ) ἥ Pind. = ἠϊών См. ηιων

  Древнегреческо-русский словарь > αιων

 • 9 αιωνιος

      2, реже 3
      1) постоянный, непрерывный
      

  (μέθη Plat.)

      2) вечный
      

  (θεοί Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > αιωνιος

 • 10 ακηρατος

      2
      1) несмешанный, чистый
      

  (ὕδωρ Hom., Theocr.; ποτόν Aesch.; χεῦμα Soph.)

      2) беспримесный, чистопробный
      

  (χρυσός Her., Plat., Plut., Luc.)

      3) нетронутый, невредимый, целый
      

  (οἶκος καὴ κλῆρος Hom.; ἁνίαι Pind.; σκἀφος Aesch.)

      ἀ. τινος, реже τινι Eur., Plat.не затронутый чем-л., не знающий чего-л.

      4) чистый, непорочный
      

  (ἤθη Plat.; παρθένος Eur.)

      5) некошенный
      

  (λειμών Eur.)

      6) незыблемый, непоколебимый
      

  (φιλία Xen.)

      7) непосещаемый, малоизвестный
      

  (ἐμπόριον Her.)

  Древнегреческо-русский словарь > ακηρατος

 • 11 ακολουθεω

      1) следовать (за), идти, идти вслед (за), провожать, сопровождать
      

  (τινι Arph., Plat., Luc., μετά τινος Lys., Isocr., Plat., σύν τινι Xen., κατόπιν τινά Arph., реже τινα Men.)

      ἀ. ἐπί, εἴς и πρός τι Thuc., Dem.; — сопровождать к чему-л. (куда-л.);
      οἱ ἀκολουθοῦντες Plut. — сопровождающие, свита

      2) следовать (примеру и т.п.), сообразоваться
      

  ἀκολουθῆσαι τῇ γνώμῃ Thuc.присоединиться к (чьему-л.) мнению;

      οὐκ ἀ. τοῖς πράγμασιν, ἀλλ΄ ἔμπροσθεν εἶναι τῶν πραγμάτων Dem. — не следовать за событиями, а быть впереди их (т.е. управлять ими);
      τοῖς καιροῖς ἀ. Dem. — сообразоваться с обстоятельствами;
      τοῖς εἰρημένοις ἀ. Plat.придерживаться сказанного

      3) следить
      

  ἀ. τῷ λόγῳ Plat.следить за ходом рассуждения

      4) следовать, подражать
      

  (τινι Arst., Luc.)

      5) следовать, вытекать
      

  δυοῖν ὄντων, ἀκολουθεῖ τὸ ἓν εἶναι Arst. — если существует двойка, то (отсюда) следует, что существует и единица

  Древнегреческо-русский словарь > ακολουθεω

 • 12 ακουω

       ἀκούω
       (ᾰ) (fut. ἀκούσομαι, aor. ἤκουσα - эп.-дор., aor. ἄκουσα с ᾱκ и ᾰκ, pf. ἀκήκοα - дор. ἄκουκα, ppf. ἠκηκόειν и ἠκηκόη - ион. ἀκηκόειν и ἀκηκόη; pass.: fut. ἀκουσθήσομαι, aor. ἠκούσθην pf. ἤκουσμαι; редко med.)
      1) слышать
      

  ἀ. τινός Hom., Her., Xen.— слышать кого-л.;

      ἀ. τι и τινός Hom., Trag., Xen., Plat.— слышать что-л. или о чем-л.;
      χαλεπῶς ἤκουέ τι Plut.ему тяжело было слышать что-л.;
      ἀ. τί τινος Hom., τι ἔκ τινος Hom., τι πρός τινος Hom., Her., Soph., τι παρά τινος Xen., Plat. и τι ἀπό τινος Thuc., реже τινός τινος Hom., Dem. и τι ὑπό τινος Xen.слышать что-л. (о чём-л.) от кого-л.;
      ἀ. τινός и περί τινος Hom., Thuc., Xen. или τινά Arph.слышать (узнавать) про кого(что)-л.;
      τοῦτον γὰρ οὖν ἀκήκοας Arph.ты ведь про него слышал

      2) слышать ( в прошлом), знать понаслышке
      

  ἔξοιδ΄ ἀκούων Soph. — я знаю понаслышке;

      ὡς οὕτω γε или ὥς γε οὑτωσὴ ἀκοῦσαι Plat. — как слышно, как говорят

      3) слушать
      

  (τινός Diog.L.)

      οὗ καὴ σὺ ἀκήκοας Plat. (Перикл), слушателем которого ты сам был

      4) благосклонно выслушивать, внимать
      

  ἀκοῦσαί τινος εὐξαμένου Hom. или κατευγμάτων τινός Eur.внять чьим-л. мольбам

      5) слушаться, повиноваться
      

  (τινός Hom., Aesch., Her., Dem., Plut.)

      ἀκούει οὐδὲν οὐδεὴς οὐδενός Eur.никто ни в чем никому не повинуется

      6) слышать, понимать
      

  κλύοντες οὐκ ἤκουον Aesch. — они слушали, но не понимали

      7) узнавать
      

  (ἐκ βιβλίου Plat.)

      οἱ ἀκούοντες Polyb.читатели

      8) выслушивать про себя (что-л.), т.е. слыть, считаться (кем-л.) (ср. лат. bene или male audire)
      

  κακῶς ἀ. πρός τινος Her., ὑπό τινος Lys. и παρά τινι Polyb., Plut.; — иметь дурную славу у кого-л.;

      πᾶν ῥῆμα καὴ πᾶσαν φωνέν ἀ. Polyb. — подвергаться всевозможным поношениям;
      πᾶσιν ἐν Ἀργείοισιν ἤκουες τάδε Eur. — так говорили о тебе все аргивяне;
      Ἀργεῖοι ἤκουον μουσικέν εἶναι Ἑλλήνων πρῶτοι Her. — аргивяне слыли первыми музыкантами среди греков;
      εἴπερ ὄρθ΄ ἀκούεις πάντ΄ ἀνάσσων Soph.если тебя правильно называют владыкой мира

  Древнегреческо-русский словарь > ακουω

 • 13 ακρα

       ἄκρα
       ἄκρᾱ
      I
      ион. ἄκρη ἥ
      1) мыс, выступ, коса Hom., Aesch., Soph.
      2) вершина, высшая точка
      

  (Πίνδου Soph.; κύματος Soph.)

      ἀ. τειχέων Eur. — верхний край стен;
      κατ΄ ἄκρας, реже κατ΄ ἄκρων Hom., Her., Trag., Thuc. — сверху донизу, т.е. целиком, совершенно

      3) конец, оконечность, край
      

  παρ΄ ἄκρας (acc. pl.) ἀποθρίζειν τρίχας Eur.обстригать кончики волос

      4) (= ἀκρόπολις См. ακροπολις) цитадель, кремль Xen.
      II
      adv. Theocr., Anth. = ἄκρον См. ακρον II

  Древнегреческо-русский словарь > ακρα

 • 14 αλεγω

       ἀλέγω
       ἀ-λέγω
      1) (преимущ. с отриц.) заботиться, быть озабоченным
      

  (τινός, реже τι Hom., Pind.)

      οὐκ ἀ. Hom., Hes., Aesch.не заботиться о ком(чем)-л., не обращать внимания на кого(что)-л., пренебрегать кем(чем)-л.

      2) причислять

  Древнегреческо-русский словарь > αλεγω

 • 15 αληθευω

       (ᾰ) реже med.
      1) быть правдивым, говорить правду
      

  (περί τι Plat.)

      πάντα ἀλήθευσον Batr. — скажи всю правду;
      οἱ διεψευσμένοὴ καὴ ἀληθεύοντες Arst. — и те, которые лгут, и те, которые говорят правду

      2) быть истинным, соответствовать действительности
      

  ἀδύνατον τέν ἀντίφασιν ἀληθεύεσθαι κατὰ τοῦ αὐτοῦ Arst. — невозможно, чтобы противоречащие друг другу утверждения были истинны по отношению к одному и тому же

      3) верно предсказывать
      4) придавать истинность, оправдывать, подтверждать

  Древнегреческо-русский словарь > αληθευω

 • 16 αμαω

       ἀμάω
      (ᾱμ и ᾰμ)
      

  (реже med.)

      1) жать, убирать (урожай)
      

  (λήϊον Hom.; σῖτον Her.; θέρος Arph.)

      καλῶς ἤμησαν Aesch. — они собрали обильную жатву, перен. им повезло

      2) срезывать, собирать
      

  (ὄροφον λειμωνόθεν Hom.; θαλλόν Theocr.; σχοῖνον Anth.)

      τέν ἐλευθερίαν ἀ. Plut.пожинать плоды свободы

      3) сливать
      4) насыпать
      γαῖάν τινι ἀμήσασθαι Anth.насыпать над кем-л. могильный холм

      5) скашивать, перен. истреблять, уничтожать

  Древнегреческо-русский словарь > αμαω

 • 17 αμειβω

      (aor. ἤμειψα - дор. ἄμειψα с ᾱμ; aor. med. ἠμειψάμην и ἠμείφθην; aor. pass. ἠμείφθην)
      1) тж. med. менять(ся), обменивать
      

  (τί τινος Hom., Plut. и τι ἀντί τινος Pind., Eur.)

      πρός τινά τι ἀ. τινος Hom.выменивать у кого-л. что-л. на что-л.;
      ἀμείψασθαί τι πρὸς νόμισμα Plut.вернуть что-л. в обмен на деньги;
      ἀ. χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ Aesch. — принимать пурпурную окраску;
      μορφέν ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν Eur. — сменив внешность бога на человеческую;
      ἀμεῖψαί τινα ἀντὴ τῆς ψυχῆς ἑαυτοῦ Eur.спасти кого-л. ценой своей жизни

      2) сменять, чередовать
      ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀ. Hom. — медленно передвигать ноги;
      преимущ. med. — чередоваться, сменяться, перемежаться:
      ἀ. τι διαδοχαῖς χεροῖν Eur.передавать что-л. из рук в руки;
      ἀμείβει καινὸν ἐκ καινῶν τόδε Eur. — вот новое событие приходит на смену недавним;
      ἐν ἀμείβοντι (sc. χρόνῳ) Pind. — попеременно, чередуясь;
      οἱ ἀμείβοντες (sc. δοκοί или στρωτῆρες) Hom. — кровельные стропила;
      ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον Hom. — они посменно несли стражу;
      ἀμειβόμενος προσηύδα Hom. — он, в свою очередь, сказал (ср. 5)

      3) воздавать, отплачивать
      

  (τινά τινι Hom., реже τινί τι Eur. и τινά τινος Luc.)

      εὖ τινα δώροισιν ἀμείψασθαι Hom.вознаградить кого-л. богатыми дарами;
      ἀμείψεται φόνον φόνος Eur. — убийство будет возмездием за убийство;
      χάριν τινὴ ἀμεῖψαι Aesch.отблагодарить кого-л.;
      εὐεργεσίας ἀξίαις χάρισιν ἀμείβεσθαι Xen. — достойно отблагодарить за благодеяния;
      πολλοῖσι κέρδη πονηρὰ ζημίαν ἠμείψατο Eur. — многие поплатились за преступную корысть;
      δίδυμα παλίμποινα ἀμεῖψαι Aesch.возместить в двойном размере

      4) преимущ. med. менять местопребывание, т.е. проходить, переходить, входить или выходить
      ἀμείψασθαι ἕρκος ὀδόντων Hom. — переступить ограду зубов, т.е. выйти из уст или войти в уста;
      ἀ. τὰς θύρας Her. — переступать (порог) двери, т.е. входить или выходить;
      ἔξελθ΄ ἀμείψας τάσδε στέγας Soph. или ἄμειψον δόματα τάδε Eur. — выйди из этого помещения;
      βίοτον ἀμεῖψαι (v. l. ἀμείψασθαι) Aesch.прожить жизнь

      5) med. отвечать, возражать
      

  (τινα Hom., Eur.)

      χαλεποῖσιν ἀμείβεσθαι ἐπέεσσιν или μύθοισιν Hom. — обмениваться сердитыми речами, перебраниваться;
      ἀμείβεσθαί τι Her., Eur., Plut. или λόγῳ πρός τι Eur.отвечать на что-л.

  Древнегреческо-русский словарь > αμειβω

 • 18 αμυνω

       ἀμύνω
      (ῡ; тж. med.; fut. ἀμῠνῶ - ион. ἀμυνέω, med. ἀμυνεῦμαι; aor. ἤμῡνα - эп.-дор. ἄμῠνα си ᾰ)
      1) отражать, отбивать, отгонять, давать отпор, отвращать
      

  (τινά τινος, νηλεὲς ἦμαρ Hom.; μόρον Aesch.; στρατιήν Her.; πολεμίους Plat.; βαρβάρους Dem.)

      ἀ. τινί τι Hom.ограждать кого-л. от чего-л.

      2) защищать, оборонять
      

  ἀ. и ἀμύνεσθαί τινι Hom., Eur., Thuc., Arph., реже τινος Hom.стоять на защите кого(чего)-л., оборонять кого(что)-л.;

      χεῖρες ἀ. Hom. — руки для обороны, т.е. обороноспособность;
      τὰ ἀμύνοντα Her. — средства обороны;
      ἀμῦναί τινι σωθῆναι Thuc.помочь кому-л. спастись;
      ἀμύνεσθαι ταῖς ναυσίν Thuc. — обороняться с помощью флота;
      ἀμύνατε! Arph. — заступитесь! помогите!;
      οἱ ἀδικοῦντες ἀμυνόμενοι Plat. — совершающие несправедливые поступки с целью самозащиты;
      ἥ πόλις ἔρημος τῶν ἀμυνουμένων Xen. — город, оставшийся без защитников

      3) биться, сражаться
      

  (ἀ. и ἀμύνεσθαι περί и ὑπέρ τινος Hom., Xen., Plat.; ἀ. πρό τινος Polyb.)

      4) преимущ. med. отплачивать, воздавать
      

  (ἀμύνεσθαί τινά τινος и ὑπέρ τινος Thuc.)

      ἀμύνω τοῖσδε τοῖς λόγοις τάδε Soph. — я плачу за это этими (признательными) словами;
      ἀ. τι Soph.карать за что-л.;
      τοῖς ὁμοίοις ἀμύνεσθαί τινα Thuc.воздавать кому-л. равным за равное;
      ἀμύνεσθαί τινα ὧν ἔδρασε Luc.отомстить кому-л. за то, что он сделал;
      ἀμυνέσθω ἄνευ τραυμάτων Plat. — пусть он подвергнется наказанию, но без причинения увечий

  Древнегреческо-русский словарь > αμυνω

 • 19 ανασκοπεω

      (реже med.; fut. и aor. от ἀνασκέπτομαι) внимательно рассматривать, исследовать, обдумывать Thuc., Arph., Xen., Plat., Luc.
      

  ἔτυχέ τι καθ΄ ἑαυτὸν ἀνασκοπῶν ἐπὴ διαγράμματος Plut. (Архимед) был тогда погружен в исследование чертежа

  Древнегреческо-русский словарь > ανασκοπεω

 • 20 ανια

      I.
       ἀνία
      эп.-ион. ἀνίη, эол. ὀνία (ῐ, реже ῑ) ἥ горе, печаль, скорбь, мука Hom., Hes., Sappho, Soph., Plut.
      II.
       ἁνία
       (ᾱν) ἥ дор. = ἡνία См. ηνια

  Древнегреческо-русский словарь > ανια

См. также в других словарях:

 • РЕЖЕ — РЕЖЕ. 1. сравн. к прил. редкий. У него волосы стали реже. Реже шаг!. 2. сравн. к нареч. редк.. Стал реже писать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • реже — нареч, кол во синонимов: 1 • пореже (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • реже — * rejet m. лит. Прием отбрасывания в начале следующего стиха одного или нескольких слов, необходимых по смыслу. Связь между частями сложного целого в стихотворной ткани повествования оказывается .. более тесной, чем при rejet. Н. Носпелов Синтакс …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • реже —   ре/же   Солнышко светит всё реже …   Правописание трудных наречий

 • реже — р еже, сравн. ст …   Русский орфографический словарь

 • реже — сравн. ст. от редкий и редко …   Орфографический словарь русского языка

 • реже — см. Редкий …   Энциклопедический словарь

 • реже — см. редкий …   Словарь многих выражений

 • реже — реж/е, сравн. ст. (от редкий, редко) …   Морфемно-орфографический словарь

 • Реже видишь - больше любишь. — Редко свиданье приятный гость. Реже видишь больше любишь. См. ГОСТЬ ХЛЕБОСОЛЬСТВО …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Реже Кастнер — Рудольф (Исраэль) Кастнер венг. Rezső Kasztner, ивр. ישראל קסטנר‎ Дата рождения: 1906(1906) …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «реже» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»