Перевод: с русского на персидский

walk off

 • 1 аллея

  ............................................................
  (n.) خیابان، کوچه باض، راه مفر
  ............................................................
  2. path
  (n.) میسر، باریک راه، جاده، راه، مسیر، طریقت، جاده مال رو
  ............................................................
  3. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو

  Русско-персидский словарь > аллея

 • 2 гулянье

  ............................................................
  (adj. & n.) گردش، قدم زنی، گام زنی، راه رونده، متحرک، سیار، در خورراه رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. garden fete/festival

  Русско-персидский словарь > гулянье

 • 3 гулять

  ............................................................
  1. have/take a walk
  ............................................................
  (v.) خارج، بیرون از، خارج از، افشا شده، آشکار، بیرون، خارج از حدود، حذف شده، راه حل، اخراج کردن، اخراج شدن، قطع کردن، کشتن، خاموش کردن، رفتن، ظاهر شدن، فاش شدن، بیرونی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) لذت بردن، برخوردار شدن از، بهره مندشدن از، دارا بودن، برخوردار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гулять

 • 4 дорожка

  ............................................................
  1. path
  (n.) میسر، باریک راه، جاده، راه، مسیر، طریقت، جاده مال رو
  ............................................................
  2. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt. & n.) شیار، لبه، باریکه، پیگردی کردن، رد پا، اثر، خط آهن، جاده، راه، نشان، مسابقه دویدن، تسلسل، توالی، رد پا را گرفتن، پی کردن، دنبال کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) ریشه هوایی، دونده، گردنده، گشتی، افسر پلیس، فروشنده سیار، ولگرد، متصدی، ماشین چی، اداره کننده شغلی

  Русско-персидский словарь > дорожка

 • 5 мостки

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) تخته پل، پل راهرو، راهرو، گذرگاه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > мостки

 • 6 нагуливать (I) > нагулять (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) تحمیل کردن، گذاردن، صرف کردن، به خود بستن، وانمود کردن، به کار انداختن، اعمال کردن، به کار گماردن، افزودن، انجام دادن، دست انداختن
  (adj. & vi.) (pretended، assumed) تصنعی، وانمود شده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > нагуливать (I) > нагулять (I)

 • 7 находиться (II) (св) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > находиться (II) (св) II

 • 8 обходить (II) > обойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از جناح خارجی بدشمن حمله کردن
  ............................................................
  (vt.) دوری کردن از، احتراز کردن، اجتناب کردن، طفره رفتن از، (حق.) الغاء کردن، موقوف کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دامن لباس، دامنه، دامنه کوه، حومه شهر، حوالی، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن، دور زدن، احاطه کردن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) طفره زدن از، گریز زدن از، از سرباز کردن، تجاهل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  13. outdo
  (past: outdid ; past participle: outdone
  (v.) بهتر از دیگری انجام دادن، شکست دادن
  ............................................................
  ............................................................
  15. diddle
  (v.) فریب دادن، مغبون کردن

  Русско-персидский словарь > обходить (II) > обойти (I) I

 • 9 пастбище

  ............................................................
  (pasturage=)
  (vt. & vi. & n.) چراگاه، مرتع، گیاه و علق قصیل، چرانیدن، چریدن در، تغذیه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пастбище

 • 10 переступать (I) > переступить (II)

  ............................................................
  1. step
  (pl. & vt. & vi. & n.) گام، قدم، صدای پا، پله، رکاب، پلکان، رتبه، درجه، قدم برداشتن، قدم زدن، مرحله
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) صلیب، خاج، چلیپا، علامت ضربدر یا به اضافه، حدوسط، ممزوج، دورگه، اختلاف، مرافعه، تقلب، نادرستی، قلم کشیدن بروی، خط بطلان کشیدن بر (باout یاoff)، گذشتن، عبور دادن، مصادف شدن با، روبرو شدن، قطع کردن، دورگه کردن (مثل قاطر)، پیوند زدن، کج خلقی کردن، خلاف میل کسی رفتار کردن
  ............................................................
  3. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt.) قدم فرا نهادن، تجاوز کردن، از حد خود تجاوز کردن
  ............................................................
  (vt.) تجاوز کردن از، تخلف کردن از، تخطی کردن از، سرپیچی کردن از

  Русско-персидский словарь > переступать (I) > переступить (II)

 • 11 поводить (II) (св) I

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  3. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن

  Русско-персидский словарь > поводить (II) (св) I

 • 12 погулять (I) (св)

  فعل go for a stroll/walk

  Русско-персидский словарь > погулять (I) (св)

 • 13 поприще

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) میدان، زمین، صحرا، دشت، کشتزار، دایره، رشته، بمیدان یا صحرا رفتن، پایکار
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поприще

 • 14 поступь

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  2. step
  (pl. & vt. & vi. & n.) گام، قدم، صدای پا، پله، رکاب، پلکان، رتبه، درجه، قدم برداشتن، قدم زدن، مرحله
  ............................................................
  (vt. & n.) راه پیمایی، قدم رو، قدم برداری، گام نظامی، موسیقی نظامی یا مارش، سیر، روش، پیشروی، ماه مارس، راه پیمایی کردن، قدم رو کردن، نظامی وار راه رفتن، پیشروی کردن، تاختن بر

  Русско-персидский словарь > поступь

 • 15 походить (II) (св) I

  فعل walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو

  Русско-персидский словарь > походить (II) (св) I

 • 16 походка

  مونث walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو

  Русско-персидский словарь > походка

 • 17 прогуливать (I) > прогулять (I)

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  ............................................................
  3. miss
  (vt. & vi. & n.) از دست دادن، احساس فقدان چیزی را کردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقد بودن
  (n.) دوشیزه

  Русско-персидский словарь > прогуливать (I) > прогулять (I)

 • 18 прогуливаться (I) > прогуляться (I)

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قدم زنی، گردش، پرسه زنی، قدم زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прогуливаться (I) > прогуляться (I)

 • 19 прогулка

  ............................................................
  (n.) گردش بیرون شهر، تفرج، وابسته به گردش یا سفر کوتاه
  ............................................................
  2. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قدم زنی، گردش، پرسه زنی، قدم زدن
  ............................................................
  4. ride
  (past: rode ; past participle: ridden
  (vt. & vi. & n.) سواری، گردش سواره، سوار شدن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  6. row
  (v.) سطر، ردیف، پارو زدن، راندن، رج، قطار، راسته، صف، ردیف چند خانه، ردیف کردن، قرار دادن، بخط کردن، قیل و قال
  ............................................................
  7. sail
  (vt. & n.) بادبان، شراع کشتی بادی، هر وسیله ای که با باد به حرکت درآید، با کشتی حرکت کردن روی هوا با بال گسترده پرواز کردن، با ناز و عشوه حرکت کردن

  Русско-персидский словарь > прогулка

 • 20 прохаживаться (I) > пройтись (I)

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قدم زنی، گردش، پرسه زنی، قدم زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прохаживаться (I) > пройтись (I)

См. также в других словарях:

 • walk-off — a. (Baseball) Game ending and game winning; such as to end the game immediately, and allow the players to walk off the field; of hits, especially home runs, which occur in the last half of the ninth or a later inning, which put the home team ahe …   The Collaborative International Dictionary of English

 • walk|off — walk off or walk|off «WK cf>of, OF», noun. 1. the act of walking off: »The walk off is the bittersweet image by which, undoubtedly, Chaplin wishes to be remembered (Time). 2. an abrupt departure; walk out: »The 22 Springbok cricketers who held …   Useful english dictionary

 • walk off — index move (alter position) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • walk off — verb 1. take without permission (Freq. 1) he walked off with my wife! The thief walked off with my gold watch • Hypernyms: ↑steal • Verb Frames: Somebody s PP 2. go away from …   Useful english dictionary

 • walk off — phrasal verb Word forms walk off : present tense I/you/we/they walk off he/she/it walks off present participle walking off past tense walked off past participle walked off 1) [transitive] to get rid of a bad feeling or condition by going for a… …   English dictionary

 • walk off — v. (d; intr.) to walk off with ( to win ) (she walked off with the first prize) * * * [ wɔːk ɒf] (d; intr.) to walk off with (she walk offed off with the first prize; to win ) …   Combinatory dictionary

 • walk-off — /wawk awf , of /, n. Informal. a person who escapes easily, esp. by walking away from a place of detention; a walkaway: The guards rounded up the walk offs from the prison farm. [1935 40; n. use of v. phrase walk off] * * * …   Universalium

 • walk-off — /wawk awf , of /, n. Informal. a person who escapes easily, esp. by walking away from a place of detention; a walkaway: The guards rounded up the walk offs from the prison farm. [1935 40; n. use of v. phrase walk off] …   Useful english dictionary

 • walk-off — 1. adjective That drives in a run that ends a game. Scott Podsednik hit the twelfth walk off home run in World Series history on October 23rd, 2005. 2. noun a) A prisoner who escapes custody without violence by taking advantage of the opportunity …   Wiktionary

 • walk off — (Roget s IV) v. Syn. depart, go one s own way, stalk off; see leave 1 …   English dictionary for students

 • walk off — verb a) To recover from (a minor injury) by walking around. b) To flee or abandon …   Wiktionary

Книги

Другие книги по запросу «walk off» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»