Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

vrı

 • 1 оборот

  м
  1) devir (- vri); tur

  число́ оборо́тов — тех. devir sayısı

  соверши́ть оборо́т вокру́г Земли́ — Yer çevresinde bir tur / devir yapmak

  2) ( цикл) döngü, devir (- vri)

  уско́рить оборо́т капита́ла — sermayenin rotasyonunu hızlandırmak; sermayenin devir hızını artırmak

  3) фин. ( торговая операция) muamele

  нало́г с оборо́та — muamele vergisi

  внешнеторго́вый оборо́т — dış ticaret hacmi

  у него́ де́ньги в оборо́те — parasını işletiyor

  4) (использование, употребление) kullanma

  э́то сло́во вы́шло из оборо́та — bu kelime kullanılmaz oldu

  5) в соч.

  серьёзный / опа́сный оборо́т собы́тий — olayların vahim bir hal alması

  де́ло при́няло плохо́й оборо́т — iş fenaya sardı

  6) ( обратная сторона) arka; ters yüz / taraf

  смотри́ на оборо́те — lütfen çeviriniz

  ••

  оборо́т ре́чи — deyim

  Русско-турецкий словарь > оборот

 • 2 век

  yüzyıl; çağ,
  devir,
  zaman; ömür,
  uzun zaman
  * * *
  м
  1) ( столетие) yüzyıl, asır (- srı)
  2) ( эпоха) çağ, devir (- vri), zaman

  ка́менный век — taş çağı

  идти́ в но́гу с веком — zamana ayak uydurmak

  3) ( жизнь) ömür (- mrü)

  на своём веку́ — ömründe, hayatında

  дожива́ть свой век — ömrünün son günlerini yaşamak

  4) разг. ( длительное время) pek uzun zaman

  века́ми, на протяже́нии мно́гих веков — yüzyıllar boyu

  век бы его́ не ви́дел! — sittinsene yüzünü görmesem hiç aramam

  ••

  век живи́ - век учи́сь — погов. bir yaşıma daha bastım

  в кои(-то) веки — kırk yılda bir, ayda yılda bir

  до сконча́ния века — dünya durdukça, kıyamete kadar

  Русско-турецкий словарь > век

 • 3 вид

  görünüş,
  biçim; tavır,
  kılık kıyafet; hal; görünüm,
  manzara; tip,
  tür,
  çeşit
  * * *
  I м
  1) ( внешность) görünüş; tavır (- vrı), eda ( выражение); biçim ( форма)

  вне́шний вид — (dış) görünüş; kılık (kıyafet) ( одежда)

  с видом победи́теля — galip tavrı ile

  у неё жа́лкий вид — acıklı / acınacak bir hali var

  у него́ был расте́рянный вид — şaşırmış görünüyordu

  в пья́ном виде — sarhoşken, sarhoş olduğu halde

  в тако́м виде тебе́ идти́ нельзя́ — bu halinle gidemezsin

  их едя́т и в све́жем виде — bunlar taze iken de yenir

  3) (пейзаж, перспектива) görünüş, manzara

  о́бщий вид — genel görünüş

  вид сбо́ку — yandan görünüş

  кварти́ра с видом на́ мо́ре — deniz manzaralı daire

  4) ( поле зрения) в соч.

  на вид у́ у кого-л.birinin gözü önünde

  скры́ться и́з виду — gözden kaybolmak

  при виде опа́сности — bir tehlike görünce / görününce, tehlike karşısında

  5) (ви́ды) мн. ( предположения) tahminler

  виды на урожа́и — ürün / rekolte tahminleri

  ••

  на вид ей со́рок (лет) — kırk yaşında görünüyor / gösteriyor

  на вид ей лет со́рок — görünüşe göre kırklık var

  на вид он моего́ во́зраста — benim yaşımda gösteriyor

  э́то был симпати́чный на вид мужчи́на — sempatik görünüşlü bir erkekti o

  с виду я́блоко хоро́шее — görünüşe göre / görünürde elma iyidir

  в виде ша́ра — yuvarlak biçiminde

  изда́ть в виде отдельной кни́ги — ayrı bir kitap halinde yayımlamak

  у нас все на виду́ — gizlimiz saklımız yok

  не пода́ть / не показа́ть виду — renk vermemek, belli etmemek

  он вида́л виды — görmüş geçirmiş bir adamdır

  име́ть в виду́ — ( подразумевать) kastetmek; ( учитывать) hesaba katmak, aklından çıkarmamak

  под видом корреспонде́нта — kendisine muhabir süsü vererek, muhabir kılığına girerek

  под видом кри́тики оши́бок — hataların eleştirisi kisvesi altında

  под видом обеспе́чения / наведе́ния поря́дка — asayişi sağlama paravanası altında

  под видом экономи́ческой по́мощи — ekonomik yardam görünüşü altında

  под видом торго́вого су́дна — ticaret gemisi kisvesi altında

  он сде́лал вид, что пове́рил — inanmış göründü

  мы сде́лали вид, что не слы́шим — duymaz göründük

  я сде́лал вид, что не по́нял — anlamazlığa vurdum

  (в таки́х слу́чаях) он де́лал вид, что за́нят де́лом — iş yapıyor görünürdü

  он сде́лал вид, что не узнал меня́ — beni tanımamazlıktan geldi

  я то́лько де́лал вид, что пишу́ — yazmıyordum, yazarmış gibi yapıyordum

  он смути́лся, но не по́дал виду — bozulduysa da belli etmedi

  ни под каки́м видом — asla

  упустить и́з виду — gözden kaçırmak

  II м
  1) tip, tür, çeşit (-di)

  но́вые виды тка́ней — yeni kumaş tipleri

  не́которые виды проду́кции — bazı ürün türleri

  зи́мние виды спо́рта — kış sporları

  виды люби́тельского спо́рта — amatör spor dalları

  разли́чные виды спо́рта — çeşitli sporlar

  оди́н из видов спо́рта — spor dallarından biri

  стать национа́льным видом спо́рта — ülkenin ulusal sporu olmak

  состяза́ния проводи́лись по десяти́ видам спо́рта — yarışmalar on dalda yapıldı

  таки́е виды изобрази́тельного иску́сства, как жи́вопись и скульпту́ра — resim ve heykelcilik gibi sanatlar

  2) биол. tür

  Русско-турецкий словарь > вид

 • 4 время

  saat,
  süre,
  zaman
  * * *
  с
  1) zaman, vakit (- kti), sıra; süre; saat

  со́лнечное вре́мя — güneş zamanı

  ле́тнее вре́мя — yaz saati

  ме́стное вре́мя — mahalli saat

  по моско́вскому вре́мени — Moskova saat ayarıyla

  во вре́мя войны́ — savaş süresince ( всю войну)

  во вре́мя дождя́ — yağmur yağarken

  в любо́е вре́мя — her zaman; her an

  в любо́е вре́мя дня / су́ток — günün her saatinde

  в э́то вре́мя — ( суток) bu saatte; ( года) bu mevsimde

  в э́то вре́мя позвони́ли — o sırada / derken zil çaldı

  где он мог быть в э́то вре́мя? — o saatte nerede olabilirmiş?

  за э́то вре́мя — bu süre içinde

  до настоя́щего вре́мени — bugüne dek

  до после́днего вре́мени — son zamana dek

  с того́ вре́мени — o zamandan bu yana

  в свобо́дное вре́мя — boş vakitlerinde

  у неё нет вре́мени чита́ть — okumaya vakti yok

  сейча́с не вре́мя — şimdi bunun sırası / vakti değil

  2) ( пора) zaman; mevsim

  вре́мя жа́твы — hasat zamanı / mevsimi

  послеобе́денное вре́мя — öğle sonrası

  ночно́е вре́мя — gece saatleri

  в ночно́е вре́мя — gece vakti

  в ле́тнее вре́мя — yaz zamanında

  3) ( эпоха) çağ, devir (- vri); zaman

  но́вое вре́мя, но́вые вре́мена́ — yeni zamanlar

  вели́кий учёный своего́ вре́мени — çağının / devrinin büyük bilgini

  4) филос. zaman

  простра́нство и вре́мя — zaman ve mekan

  5) грам. zaman
  ••

  вре́мя от вре́мени — zaman zaman; ara sıra

  на вре́мя — bir süre için

  взять что-л. на вре́мя — eğreti almak

  дать вре́мя на что-л.mühlet vermek

  со вре́менем — zamanla

  всё вре́мя — ( постоянно) her zaman; ( непрерывно) durmadan, aralıksız

  одно́ вре́мя — bir vakitler / aralık

  в пе́рвое вре́мя — önceleri, ilkin

  в после́днее вре́мя — son zaman(larda)

  в своё вре́мя — ( когда-то) vaktiyle; ( своевременно) vaktinde

  в своё вре́мя узна́ешь — zamanı gelir öğrenirsin

  в ско́ром вре́мени — yakında

  вре́мя - де́ньги — погов. vakit nakittir

  всему́ своё вре́мя — herşeyin vakti sırası var

  Русско-турецкий словарь > время

 • 5 мах

  м
  ( колеса) devir (- vri)
  ••

  одни́м ма́хом — bir hamlede; bir sıçrayışta ( прыжком)

  дать ма́ху — gaf yapmak

  Русско-турецкий словарь > мах

 • 6 отношение

  с
  1) tavır (- vrı), tutum; davranma, muamele ( обращение)

  отноше́ние челове́ка к семье́ и обще́ству — insanın toplum ve aile karşısındaki tavrı

  отноше́ние ста́ршего поколе́ния к молодёжи — yaşlı kuşağın gençlere karşı tutumu

  2) ilgi; ilinti

  э́та статья́ не име́ет никако́го отноше́ния к иску́сству — bu yazının sanatla hiç bir ilgisi yoktur

  3) (отноше́ния) мн. ilişki(ler)

  произво́дственные отноше́ния — üretim ilişkileri

  отноше́ния дру́жбы и сотру́дничества — dostluk ve işbirliği ilişkileri

  быть с кем-л. в хоро́ших отноше́ниях — biriyle arası iyi olmak

  ••

  по отноше́нию к кому-чему-л. — birine, bir şeye karşı

  во всех отноше́ниях — her bakımdan, her yönden

  пита́ть дру́жеские чу́вства по отноше́нию к к кому-л.biri için dostça duygular beslemek

  поддержа́ть кого-л. в материа́льном отноше́нии — mali yönden desteklemek

  в стратеги́ческом отноше́нии — stratejik bakımdan

  Русско-турецкий словарь > отношение

 • 7 передача

  ж
  1) ( действие) verme; teslim (etme); aktarma, devretme, devir (- vri); nakletme, nakil (- kli); yayınlama; havale etme; transfer (etme)

  переда́ча вла́сти — iktidarın devri / devredilmesi

  переда́ча зна́ний и на́выков — bilgi ve beceri aktarılması

  переда́ча электроэне́ргии — elektrik nakli

  повто́рная переда́ча програ́ммы (по радио и т. п.)programın tekrar yayınlanmadı

  переда́ча мяча́ — спорт. topu geçirme / aktarma

  переда́ча дел / обя́занностей — görev devir ve teslimi

  переда́ча техноло́гии — teknoloji transferi

  переда́ча тепла́ — физ. ısının iletimi

  телевизио́нная переда́ча — televizyon yayını

  вести́ переда́чу — yayın yapmak

  3) (в больницу и т. п.) (mahpusa, hastanede bulunana verilecek) yiyecek paketi
  4) тех. transmisyon

  зубча́тая переда́ча — dişli düzeni

  Русско-турецкий словарь > передача

 • 8 позиция

  ж
  1) (положение, расположение) durum; konum; mevzi (-ii); pozisyon
  2) ( в танце) duruş
  3) воен. mevzi (-ii)

  заня́ть пози́ции — mevzilenmek

  4) перен. ( отношение) tutum, tavır (- vrı)

  пози́ция ладьи́ — шахм. kalenin durumu

  голева́я пози́ция — спорт. gol pozisyonu

  5) перен. ( место)

  захвати́ть ключевы́е пози́ции в национа́льной эконо́мике — ulusal ekonominin kilit mevkilerini ele geçirmek

  с крити́ческих пози́ций — eleştirel bir tutumla

  заня́ть негати́вную пози́цию — olumsuz bir tavır takınmak

  Русско-турецкий словарь > позиция

 • 9 сдача

  ж
  1) devretme, devir (- vri); teslim (etme)

  сда́ча дежу́рства — nöbet teslimi

  2) ( внаём) kiralama, kiraya / icara verme, icar

  сда́чи не на́до — üstü kalsın

  дать сда́чу с рубля́ — bir rublenin üstünü vermek

  5) карт. verme, dağıtma

  непра́вильная сда́ча — maldon

  Русско-турецкий словарь > сдача

 • 10 эпоха

  çağ,
  devir
  * * *
  ж
  çağ, devir (- vri)

  эпо́ха социа́льных револю́ций — toplumsal devrimler çağı

  Русско-турецкий словарь > эпоха

См. также в других словарях:

 • VRI — steht für: Victoria Regina Imperatrix, die britische Königin Victoria Vibration Response Imaging, ein bildgebendes Verfahren in der Humanmedizin Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demse …   Deutsch Wikipedia

 • VRI — Abreviatura de volumen de reserva inspiratorio. Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, Ediciones Hancourt, S.A. 1999 …   Diccionario médico

 • vrı̏t — (način pisanja uz: v rit) reg. (kajkavski), ob. {{001f}}u: ⃞ {{001f}}hodi ∼ idi dođavola, hajde kvragu i sl.; ni ∼ ni mimo, {{c=1}}v. {{ref}}mimo ⃞{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • VRI — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

 • vri — ba·hu·vri·hi; …   English syllables

 • vrı̏ska — ž 〈D L sci, G mn sākā/ ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}vrîsak1 (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vrı̏skati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}vrisnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vrı̏tnjāk — m 〈N mn āci〉 reg. žarg. 1. {{001f}}udarac nogom u stražnjicu [dobiti ∼] 2. {{001f}}pren. grub način kad se tko koga odluči riješiti, grub način kad se komu dade otkaz službe, kad tko koga otjera s radnog mjesta bez dužnog poštovanja i zahvalnosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vrı̏štavōst — ž osobina onoga koji je vrištav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • VRI — Vital Records Index (Governmental » State & Local) **** Virtual Religion Index (Community » Religion) *** Victoria Regina Imperatrix (Community » Famous) *** Vacation Resorts International (Business » Firms) *** Victorian Railways Institute… …   Abbreviations dictionary

 • VRI — viral respiratory infection; virtual reality imaging …   Medical dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»