Перевод: с испанского на болгарский

tiene+visos+de+tragedia

 • 1 tragedia

  f трагедия; parar en tragedia прен. свършвам лошо.

  Diccionario español-búlgaro > tragedia

 • 2 adarme

  m 1) адарме (мярка за тежест); 2) прен. малко количество от нещо; no tiene un adarme de corazón прен. безсърдечен е; por adarmes прен. скъпернически, по малко.

  Diccionario español-búlgaro > adarme

 • 3 chiste

  m 1) духовитост, остроумие, виц, шега; 2) карикатура; 3) приятно, весело преживяване; 4) трудност, пречка; no tiene ningún chiste разг. не е голяма философЈя; dar uno en el chiste прен., разг. схващам, улучвам; tener chiste una cosa разг. приятно е; con chiste духовито; sin chiste елементарно, глупаво.

  Diccionario español-búlgaro > chiste

 • 4 cuanto1,

  a 1. pron rel 1) колкото; 2) pl всички, които; 3) всичко, което; superior a cuanto1, se conoce най-превъзходен от всичко познато; 2. adv + màs (menos, mayor, menor) колкото повече (по-малко, по-голям, по-малък), толкова...; cuanto1,... tanto... колкото, толкова; cuanto1, màs se tiene, tanto màs se desea колкото повече притежава човек, толкова повече иска; en cuanto1, a що се отнася до; cuanto1, màs que още повече, че; cuanto1, antes колкото се може по-рано; cuanto1, màs колкото повече; en cuanto1, когато, веднага щом.

  Diccionario español-búlgaro > cuanto1,

 • 5 cuerpo

  m 1) тяло, част от материята; 2) тяло на живо същество (с всички части); 3): tronco del cuerpo туловище, без крайниците; 4) плът; en cuerpo y en alma тялом и духом; 5) книга, том; la librería tiene dos mil cuerpos в книжарницата има две хиляди тома; 6) основна част на книга (без предговора и приложенията); 7) размер, дебелина; 8) плътност, градус на напитка; vino de cuerpo силно вино; 9) труп; 10) съставляващите един народ, общност, асоциация и др.; 11) гилдия, съсловие; 12) част от нещо; un armario de dos cuerpos шкаф от две части; 13) геом. геометрично тяло; 14) воен. корпус; cuerpo de baile трупа, състав; cuerpo del delito състав на престъпление; cuerpo de doctrina съдържание на доктрина, идея; cuerpo diplomàtico дипломатически корпус; cuerpo extraño чуждо тяло; cuerpo glorioso теол. възкръснал, блажен; cuerpo legislativo законодателен орган; cuerpo sin alma прен. мъртва душа; a cuerpo descubierto прен. беззащитно; открито, явно; cuerpo a cuerpo ръкопашен бой; dar cuerpo a una cosa реализирам нещо; hacer del cuerpo разг. ходя по нужда; tomar cuerpo продобивам плът, измерения.

  Diccionario español-búlgaro > cuerpo

 • 6 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 7 fachada

  f 1) фасада (на сграда); външен изглед на всяка от страните (сграда, кораб и др.); 2) заглавен лист на книга; 3) прен. външност; държане; fulano tiene gran fachada разг. еди-кой си има голяма фаца; hacer fachada обърнат съм с фасадата си, гледам към ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > fachada

 • 8 largo,

  a 1. adj 1) дълъг; 2) продължителен; 3) прен. обилен, многочислен; 4) прен., разг. хитър; 5) прен. либерален, щедър; 6) бърз, експедитивен; 7) pl + понятие за време означава: много; estuvo ausente largo,s años отсъстваше много (дълги) години; 8) прен. повече от цифрата, която следва; tiene cincuenta años largo,s над петнадесет години е; 9) муз. бавно, ларго; 10) мор. отпуснат, свободен; 2. m 1) дължина; 2) пробег, дължина на басейн при плуване; 3) муз. музикално произведение в темпо largo; 3. adv 1) изобилно; 2) далече; largo,a distancia междуградски или международен разговор; a la largo,a а) по дължина; б) накрая, след много време; в) бавно, малко по малко; в крайна сметка; с времето; г) неясно; de largo, a largo, по цялата си дължина; Ўlargo,! Ўlargo, de aquí! вън, махай се!; a lo largo, разг. по дължина; a lo largo, de adv през, по време на; в продължение на; по протежение на; largo, y tendido adv дълго време, надълго и нашироко.

  Diccionario español-búlgaro > largo,

 • 9 nariz

  f 1) нос (често pl); nariz aguileña орлов нос; nariz arremangada (respingada) вирнат нос; nariz chata чип нос; 2) ост. ноздра; 3) прен. обоняние, нюх; 4) прен. букет, аромат на вино; 5) прен. остър връх; la nariz de un puente края на моста; 6) прен. тръбичка на дестилатор; dar en la nariz прен. удря ме в носа (миризма); dejar con un palmo de narices прен. надхитрям някого; hincharse las narices разг. надувам се; tener narices largas, tener narices de perro perdiguero прен., разг. имам развит нюх; màs sonado que las narices разг. много познат и известен; meter uno las narices en una cosa прен., разг. намесвам се, пъхам си носа в нещо; darse de narices con alguien прен., разг. сблъсквам се с някого; dar(se) de narices прен., разг. падам по очи, удрям се в лицето; estar uno hasta las narices de algo прен., разг. до гуша ми е дошло от нещо; hacerle a uno las narices прен., разг. малтретирам, натривам носа някому; Ўnarices! разг. не! по никакъв начин!; no ver uno màs allà de sus narices разг. не виждам по-далече от носа си; Ўtiene narices (la cosa)! разг. нещо намирисва, не е за вярване.

  Diccionario español-búlgaro > nariz

 • 10 ojo

  m 1) око; 2) ухо (на игла); 3) отвор, дупка (за дръжка на инструмент); 4) поглед, наблюдение; ten el ojo sobre él не го изпускай от очи; 5) дупка (на брава); 6) оченце (на паунова опашка); 7) арка, свод на мост, стълба; 8) шлюз (на мелница); 9) шупла (на сирене, хляб); 10) сапунисване; dar un ojo a la ropa сапунисвам дрехите; 11) закръгленост на буква; 12) извор в равнина; 13) мазни капки, плуващи в течност; 14) петно, фигура, подобна на око; 15) бележка, нота бене към текст; 16) прен. внимание, обръщане на внимание на нещо; 17) дупка в мрежа; 18) прен. способност бързо да се преценят обстоятелствата; ojo clínico прен. око на доктор, на познавач; 19) мор. отвор за кабел, въже; 20) pl като израз на голяма обич; ojo de agua извор; ojo del culo анус; ojos blandos (tiernos) прен., разг. меки, кротки, като насълзени очи; ojo de carnero moribundo прен., разг. изпъкнали и тъжни очи; ojos de gato разг. очи с неопределен, сивкав цвят; ojos de lince прен., разг. много остро зрение; ojos de sapo разг. много изпъкнали, кротки очи; ojos vivos блестящи, оживени очи; cuatro ojos разг. човек с очила; abrir uno el ojo прен. отварям си очите, внимавам; a ojo de buen cubero прен., разг. без мерене, на око; arrasàrsele a uno los ojos de (en) agua (làgrimas) прен. насълзяват ми се очите, изпълват се със сълзи; bailarle a uno los ojos прен. играят му очите; bajar uno los ojos прен. изчервявам се, унижавам се, подчинявам се; cerrar uno el (los) ojo(s) прен., разг. умирам; costar una cosa los ojos (un ojo) de la cara прен., разг. струвам много скъпо; írsele a uno los ojos por (tras) una cosa прен. очите ми изтичат по (след) нещо; Ўmucho ojo! Ўojo! внимание!; no saber uno dónde tiene los ojos прен., разг. голям невежа; ojo alerta разг. нащрек; Ўojo con...! внимавай с...! ojo por ojo око за око (за отмъщение); tener entre (sobre) ojo(s) a uno прен., разг. мразя някого, мисля му лошото; torcer (volver) los ojos извръщам очи; vidriarse los ojos изцъклям се (за очи); volver los ojos a uno прен. обръщам очи към някого, интересувам се от него; a ojo на око, приблизително; a cierra ojos, a ojos cerrados; а) в полусън; б) слепешком, слепешката; в) набързо, без да се мисли; ojos reventones изцъклени очи; clavar los ojos прен. втренчвам се; en un abrir y cerrar los ojos разг. за миг; no pegar los ojos не мога да мигна, да спя; saltar a los ojos прен. бия на очи; ojo de buey мор. кръгло прозорче, капандура; илюминатор; ojo de pollo мазол; pasar los ojos por un escrito прен. преглеждам, хвърлям поглед на текст.

  Diccionario español-búlgaro > ojo

 • 11 oveja

  f 1) овца; 2) Амер. лама; cada oveja tiene su pareja погов. краставите магарета през девет села се подушват; cada oveja con su pareja в граматически упражнения свързване на думи от различни колони в израз според смисъла и съчетаемостта; oveja descarriada (negra) прен. черната овца на семейството; encomendar las ovejas al lobo прен. натоварвам с грижа за нещо някого, който го поставя в още по-голяма опасност; тикам в устата на вълка.

  Diccionario español-búlgaro > oveja

 • 12 perendengue

  m 1) дреболия, дрънкулка; 2) обица; 3) накити; 4) прен. трудности, препятствия; 5) разг. категория, значимост; 6) разг. смелост, дързост, кураж; Ўtiene perendengues la cosa! разг. нещо нечувано, парадоксално; несправедливо или вредно.

  Diccionario español-búlgaro > perendengue

 • 13 pico1

  m 1) човка, клюн; 2) прен., разг. уста; pico1 de oro прекрасен оратор; 3) връх; 4) връх (на планина); 5) кирка; 6) придатък, остатък над кръгла сума, цифра; 7) съвсем малко; 8) доза дрога за инжектиране; 9) разг. Кол. целувка; darse el pico1 а) разг. целувам се; б) много добре се разбирам с някого; de pico1 разг. устно, на думи; echar mucho pico1 разг. дрънкам много; perder (se) uno por su pico1 прен., разг. от устата (езика) си патя; Ўcierra el pico1! разг., вулг. затваряй си устата!; tiene 40 y pico1 той е на 40 и кусур години; mil pesetas y pico1 хиляда и нещо песети; cortado a pico1 стръмен, отвесен; hacer el pico1 разг. плащам остатъка; hincar el pico1 разг. умирам; lo tengo en el pico1 de la lengua на устата ми е (на езика ми е); andar (irse) de (a, con) pico1s pardos разг. пропилявам си времето.

  Diccionario español-búlgaro > pico1

 • 14 regusto

  m 1) удоволствие или вкус, който остава след храна или напитка; 2) прен. приятен или горчив спомен от старо преживяване; 3) прен. аналогия, близост, привкус, асоциация; este texto tiene un regusto romàntico този текст има романтичен привкус.

  Diccionario español-búlgaro > regusto

 • 15 tienda

  f 1) палатка; hacer tienda опъвам палатка; 2) навес; abatir tienda мор. спускам брезентов навес (на палубата на кораб); 3) лавка, магазин; tienda de modas моден бутик; 4) Амер. текстилен магазин; quien tiene tienda, que atienda погов. всеки да се грижи за делата си.

  Diccionario español-búlgaro > tienda

 • 16 viernes

  m петък; la semana que no tiene viernes на кукуво лято.

  Diccionario español-búlgaro > viernes

 • 17 viso

  m 1) блясък, проблясък, отблясък; 2) подплата (на прозрачна дреха); 3) височина; 4) гладък слой; 5) прен. външен вид; a dos visos прен. с двойна цел; de viso прен. солиден, важен; al viso отстрани, косо (при оглеждане на предмети, цветове и др.); hacer viso uno прен. привличам вниманието, събуждам възхищението; hacer visos хвърлям отблясъци ( за плат).

  Diccionario español-búlgaro > viso

См. также в других словарях:

 • Arequipa — Para otros usos de este término, véase Arequipa (desambiguación). Arequipa …   Wikipedia Español

 • Jesús de Nazaret — «Jesús» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Jesús (desambiguación). Para otros usos de este término, véase Jesús de Nazaret (desambiguación). Este artículo trata sobre Jesús de Nazaret como personaje histórico. Para más información sobre… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.