Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

publique

 • 1 public

  -ique
  adj.
  1. ijtimoga, ommaga oid; xalq, ommaviy, ijtimoiy; l'ordre public et la paix sociale jamoat tartibi va ijtimoiy tinchlik; la vie publique ijtimoiy hayot; l'intérêt public xalq manfaati; l'opinion publique ommaning fikri; les pouvoirs publics davlat tashkilotlari; ècole publique dunyoviy maktab
  2. ochiq, oshkor, ommaviy, ijtimoiy, jamoat; les lieux publics jamoat joylari; réunion publique ochiq majlis; vx. femme, fille publique fohisha
  3. ochiq, erkin, taqiqlanmagan; scrutin public ochiq ovoz berish
  4. jamoaga, ijtimoga taalluqli; la vie publique et la vie privée ijtimoiy va shaxsiy hayot; un homme publique jamoat arbobi
  5. ommaviy, hammaga tanish; le scandale est devenu publique mojaro ommaviy bo‘lib ketdi.
  nm.
  1. omma, xalq; le public est informé des décisions du gouvernement omma hukumatning qaroridan ogoh etilgan; le grand publuc omma
  2. muhlis; o‘quvchi, tinglovchi, tomoshabin; il a son public uning o‘z muhlislari bor
  3. jamoa; qatnashchilar; le public applaudissait qatnashchilar qarsak chalishardi; un bon public ajoyib jamoa
  4. en public loc.adv. xalq, omma oldida; hammaning oldida; parler en public hammaning oldida gapirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > public

 • 2 salubrité

  nf. sog‘liq uchun foydalilik, shifobaxshlik, yoqimlilik; sog‘lik, gigiyena; la salubrité d'une maison uyning sog‘liq uchun yoqimliligi; salubrité publique omma sog‘ligi; des mesures de salubrité publique aholi sog‘lig‘ini saqlash choralari.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > salubrité

 • 3 agent

  nm.
  1. faktor, ta'sir etuvchi kuch, narsa, modda; agent moteur harakatga keltiruvchi kuch; agents radioactifs radioaktiv moddalar
  2. gram. complément d'agent majhul darajadagi fe'l bilan qo‘llanilgan to‘ldiruvchi.
  nm.
  1. agent, josus, ayg‘oqchi, shpion; agent secret maxfiy agent, josus; agent de renseignement razvedkachi; agent de la sûreté qidiruv politsiyasining agenti
  2. vakil, agent, xodim; agent commercial savdo agenti; agent comptable hisobchi; agent diplomatique elchixona xodimi, diplomatik vakil; agent immobilier ko‘chmas mulk savdosi bilan shug‘ullanuvchi agent; agent maritime kemadagi dallol; agent matrimonial nikohni rasmiylashtiruvchi vakil; agent d'affaires savdo agenti, firma vakili; agent d'assurances sug‘urta agenti; agent de change birja dalloli; agent des douanes bojxona xodimi; agent de l'Etat amaldor, davlat xizmatchisi; agent d'exécution ijrochi; agent du Trésor moliya agenti, xazinachi; agent de police politsiyachi; agent de la force publique jandarm.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > agent

 • 4 alerter

  vt. trevoga signalini bermoq; oyoqqa turg‘izmoq; chaqirmoq; alerter la police politsiya chaqirmoq; alerter les pompiers o‘ t o‘chiruvchilarni chaqirmoq
  2. fig. safarbar qilmoq, jalb qilmoq; ogohlantirmoq; alerter l'opinion publique jamoat fikrini jalb qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > alerter

 • 5 assistance

  nf.
  1. yig‘ilganlar, qatnashuvchilar; bir joyga yig‘ilgan kishilar, tomoshabinlar, tinglovchilar; une nombreuse assistance ko‘pchilik, yig‘ilganlar, qatnashchilar
  2. qatnashish; hozir bo‘lish
  3. yordam, ko‘mak, madad; ko‘maklashish, yordam berish; l'Assistance publique ou l'Assistance ota-onasiz bolalarni o‘z himoyasiga oluvchi davlat muassasasi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > assistance

 • 6 décret

  nm. qonun kuchiga ega bo‘lgan qaror, farmoyish, farmon, buyruq, ko‘rsatma; décret d'administration publique hukumat farmoni; d'après le décret qarorga binoan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > décret

 • 7 dette

  nf.
  1. qarz; dettes actives qarzga berilgan so‘mlar; dette publique davlat burchi, vazifasi; dette commerciale savdo-sotiq vazifasi, burchi (qilish); dette consolidée jipslashgan, birlashgan burch; dette en souffrance to‘lanmagan qarz; remise de dette qarzdan bosh tortish; être criblé de dettes qulog‘igacha qarzga botmoq; contracter une dette qarz olmoq; avouer une dette qarzni tan olmoq
  2. vazifa, xizmat, lavozim, majburiyat; payer sa dette à la nature fam. tabiatiga muvofiq ish tutmoq, ta'bi xohlagan ishni qilmoq, holdan toymoq; payer sa dette à la société jinoyat uchun qatl qilinmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dette

 • 8 égarer

  I vt.
  1. adashtirmoq, yo‘ldan ozdirmoq; notre guide nous a égarés yo‘l boshlovchimiz bizni adashtirib qo‘ydi
  2. aldamoq, laqillatmoq; chalg‘ itmoq; ces fausses nouvelles égarent l'opinion publique bu yolg‘on ovoza, mish-mishlar jamoatchilikni chalg‘itmoqda
  3. yo‘qotmoq, yo‘qotib qo‘ymoq (narsani); j'ai égaré mes lunettes ko‘zoynagimni yo‘qotib qo‘ydim
  II s'égarer vpr.
  1. adashmoq, adashib tentiramoq, yo‘ldan ozmoq; ils se sont égarés dans la forêt ular o‘rmonda adashib qoldilar
  2. aylanib, sandiraqlab yurmoq, kezmoq, tentiramoq; j'aime m'égarer dans ce quartier men bu kvartalda tentirab yurishni sevaman
  3. fig. yanglishmoq; là, tu t'égares complètement! bu yerda sen butunlay xato qilayapsan
  4. yo‘qolmoq, yo‘qolib qolmoq; ce livre n'a pas pu s'égarer bu kitob yo‘qolib qolishi mumkin emas.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > égarer

 • 9 instruction

  nf.
  1. maorif, o‘qitish, ma'rifat, ong-bilim, ma'lumot, ilm, ta' lim; l'instruction publique xalq ta'limi; l'instruction secondaire, supérieure o‘rta, oliy ta'lim
  2. bilimlilik, bilim darajasi; avoir de l'instruction ilmli bo‘lmoq
  3. o‘qitish, tayyorlash, yo‘llanma, ko‘rsatma berish, une instruction sommaire jadal o‘qitish ta'limi
  4. ko‘rsatma, yo‘llanma, topshiriq, buyruq, yo‘l-yo‘riq, maslahat, amr, farmoyish, dastur, o‘git, qo‘llanma
  5. dr. tergov, tergov qilish, tekshirish; l'instruction préparatoire, préalable dastlabki tergov; l'instruction définitive, l'instruction à l'audience sud tergovi; un juge d'instruction tergovchi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > instruction

 • 10 ministre

  nm.
  1. vazir; nomination d'un ministre vazir tayinlash; le conseil des ministres vazirlar kengashi; il a des chances de devenir ministre uning vazir bo‘lish imkoniyati bor; le ministre de l'éducation nationale milliy maorif vazirligi; madame X, le ministre de la santé publique x xonim, sog‘liqni saqlash vaziri; elle est ministre u vazir; le premier ministre bosh vazir
  2. elchi; ministre plénipotentiaire muxtor elchi
  3. ministre de culte kashish, pop, ruhoniy; ministre pastor (protestant mazhabidagi ruhoniy).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ministre

 • 11 opérer

  I vt.
  1. ta'sir qilmoq, o‘z ishini qilmoq; le remède commence à opérer dori o‘z ishini qilishni boshladi
  2. qilmoq, bajarmoq, ro‘yobga chiqarmoq; il faut opérer un choix tanlash kerak; il faut opérer de cette manière shunday usulda qilish kerak
  3. operatsiya qilmoq; on l'a opéré, il a été opéré de l'appendicite uni operatsiya qilishdi, uning ko‘r ichagini operatsiya qilishdi; opérer un oeil de la cataracte katarakt bo‘lgan bir ko‘zni operatsiya qilmoq; malade opéré, tumeur opérée operatsiya qilingan kasal, operatsiya qilingan shish
  II s'opérer vpr. sodir bo‘lmoq, amalga oshmoq; l'expropriation publique s'opère par autorité de justice ommaviy ekspropriatsiya sud qaroriga binoan amalga oshyapti.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > opérer

 • 12 opinion

  nf.
  1. fikr, mulohaza, nazar, nuqtai nazar, qarash; adopter, suivre une opinion biror fikrni quvvatlamoq, biror fikrga amal qilmoq; il partage l'opinion de son frère u akasining fikriga qo‘shiladi; être de l'opinion du dernier qui a parlé oxirgi gapirganning fikriga qo‘shilmoq; donner, exprimer son opinion fikr bermoq, bildirmoq; défendre, soutenir une opinion bir fikrni himoya qilmoq, ma'qullamoq; avoir le courage de ses opinions o‘z fikrlarini qattiq turib himoya qilmoq; opinions toutes faites soxta fikrlar; c'est une affaire d'opinion bu shaxsiy fikrlar
  2. pl. fikrlar, aqidalar, nazaryalar; opinion philosophiques, politiques falsafiy aqidalar, siyosiy fikrlar; opinions avancées, subversives ilg‘or, qo‘poruvchi nazariyalar; liberté d'opinion fikr erkinligi
  3. avoir (une) haute, bonne, mauvaise opinion de qqn. biror kishi haqida yuqori, yaxshi, yomon, fikrda bo‘lmoq; avoir bonne opinion de soi o‘zi haqida yaxshi fikrda bo‘lmoq
  4. ijtimoiy qarash, fikr; l'opinion des autres, du monde boshqalarning, hammaning fikri; braver l'opinion jamoat fikrini nazar-pisand qilmaslik
  5. nuqtai nazar, qarash; l'opinion française fransuzlar nuqtai nazari; l'opinion publique jamoat fikri; il faut alerter l'opinion fikr qo‘zg‘atish kerak; sondages d'opinion fikrlarni o‘rganish; l'opinion est unanime, divisée fikr yakdil, turlicha.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > opinion

 • 13 place

  nf.
  1. maydon; une place rectangulaire to‘rtburchak maydon; loc. sur la place publique jamoat joyida; place forte ou ellipt. place qal'a, qo‘rg‘on; le commandant d'armes d'une place garnizon boshlig‘i; loc.litt. être maître de la place o‘ziga xon, o‘ziga bek bo‘lmoq
  2. ishbilarmonlar davrasi (shahardagi bankchilar, savdogarlar, ulgurji savdo qiluvchilar); sur la place de Paris Parij ishbilarmonlari davrasi
  3. joy, o‘rin; à la même place o‘sha joyda; de place en place, par places ayrim joylarda, u yer, bu yerda; en place joyida; ne pas tenir en place joyida tinch turmaslik; en place turgan joyda, o‘sha joyda, o‘rnida; rester sur place joyidan qo‘zg‘almaslik, o‘rnida turib qolmoq; du sur place joyida qo‘zg‘almay turish; cycliste qui fait du sur place joyida qo‘zg‘almay turgan velosipedchi; faire une enquête sur place joyida so‘rov, anketa o‘ tkazmoq; manger sur place turgan joyida ovqatlanmoq; faites-moi une petite place près de vous yoningizdan ozgina joy bering; aller s'asseoir à sa place, à la place d'un absent joyiga borib o‘tirmoq, kelmaganning o‘rniga borib o‘ tirmoq; à vos places! hamma joy-joyiga; en place! joyiga, joyida! loc. prendre place o‘ tirmoq, joy olmoq; faire place à qqn. birovni o‘ tkazib yubormoq, yo‘l bermoq; place! po‘sht!, o‘tkazib yuboring!, yo‘ l bering!
  4. sport. joy, o‘rin; à quelle place joue-t-il? u qaysi joyda o‘ynaydi? chap qanot hujumchisi
  5. odam o‘ tirishiga mo‘ljallangan joy, o‘rin, o‘rindiq; louer, retenir, réserver sa place dans un train poyezddan joy olib qo‘ymoq, o‘rinni tutib turmoq, oldindan o‘ziga o‘rin buyurib qo‘ymoq; payer demi-place, place entière o‘rinning yarim, to‘la bahosini to‘lamoq; loc. les places sont chères raqobat kuchli, o‘rinlar talash; la place du mort haydovchining yonidagi o‘rindiq; tente à deux places ikki o‘rinli, ikki kishili chodir; places assises et debout o‘ tirib, tik turib ketadigan joylar; chercher une place pour se garer avtomobilini qo‘yish uchun joy qidirmoq
  6. bo‘sh yoki biror narsa egallab turgan joy; gain de place joydan yutish; un meuble encombrant qui tient trop de place ortiqcha joy egallab turgan beso‘naqay mebel
  7. joyi, o‘rni; changer la place des meubles mebellarning o‘rnini o‘zgartirish; la place des mots dans la phrase gapda so‘zlarning o‘rni; en place joy-joyiga, o‘z joyiga; il faut tout remettre en place hamma narsani o‘z joyiga qayta qo‘yish kerak; mise en place joyjoyiga qo‘yish, o‘z joyiga o‘rnatish
  8. o‘z joyi, o‘z o‘rni; avoir sa place au soleil bu dunyoda hamma qatori o‘rni bo‘lmoq; ellipt. place aux jeunes! o‘rin yoshlarga! il ne donnerait pas sa place pour un empire, pour tout l'or du monde u o‘z o‘rnini podsholikka ham, butun dunyoning oltiniga ham bermagan bo‘lardi; se mettre à la place de qqn. o‘zini birovning o‘rniga qo‘yib ko‘rmoq; à votre place, je refuserais sizning o‘rningizda, men rad qilgan bo‘ lardim
  9. o‘rin, joy, daraja; être reçu dans les premières places birinchi o‘rinlarda qabul qilinmoq; loc. en bonne place yaxshi o‘rinda
  10. xizmat, ish, vazifa, lavozim, mansab, amal; o‘rin, joy; une place de vendeuse sotuvchining o‘rni; perdre sa place ish joyini yo‘qotmoq; être en place o‘z o‘rnini topmoq, o‘z o‘rniga mos tushmoq; les gens en place mansabdorlar, amaldorlar
  11. o‘rin, joy; prendre la place de qqn. biror kishining o‘rnini egallamoq; laisser la place à qqn. o‘rnini birovga qoldirmoq; faire place à qqn.qqch. biror kishiga, biror narsaga o‘z o‘rnini bo‘shatib bermoq; loc. à la place de o‘rniga; employer un mot à la place d'un autre bir so‘zni boshqasi o‘rnida ishlatmoq; être à sa place o‘z o‘rniga mos tushmoq; loc. remettre qqn. à sa place biror kishini o‘z o‘rniga o‘tkazib qo‘ymoq, tartibga chaqirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > place

 • 14 plage

  nf.
  1. sohil; plage de sable, de galets qumloq, shag‘alli sohil
  2. plaj, cho‘miladigan joy (sohilda); plage publique, privée ommaviy, xususiy plaj; nous sommes allés à la plage nous baigner biz plajga cho‘milgani bordik
  3. plaj yaqinidagi joy, shahar; les casinos des plages à la mode urf bo‘lgan plajlarning qimorxonalari.
  nf.
  1. plage lumineuse yoritilgan maydon
  2. plastinkaning beti; la première plage fait trois minutes plastinkaning birinchi beti uch minut davom etadi
  2. avtomobilning old yoki orqa tokchasi; les haut-parleurs de l'autoradio sont encastrés dans la plage arrière radiokarnaylar avtomobilning orqa tokchasiga o‘rnatilgan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > plage

 • 15 privatisation

  nf. xususiylashtirish; la privatisation d'une chaîne de télévision publique televizorning jamoat kanalini xususiylashtirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > privatisation

 • 16 rumeur

  nf.
  1. shovqin, guvullagan ovoz, g‘ovur-g‘uvur; la rumeur de la ville shaharning guvillashi; des rumeurs s'élevaient dans le public odamlar orasida g‘ovur-g‘uvur boshlandi
  2. ovoza, duv-duv gap; mish-mish; ce n'est encore qu'une vague rumeur bu oddiy bir mish-mish xalos; je l'ai appris par la rumeur publique, par la rumeur men buni odamlarning mishmishlaridan bildim.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > rumeur

 • 17 santé

  nf. sog‘liq, sog‘lomlik, tani sog‘lik, salomatlik, hol-ahvol; être plein de santé soppa sog‘ bo‘lmoq elle n'a pas de santé uning sog‘lig‘i yaxshi emas; c'est mauvais pour la santé bu sog‘liq uchun zararli; boire à la santé de qqn. biror kishining sog‘ligi uchun ichmoq; à ta santé! sog‘liging uchun! jouir d'une bonne santé salomatligi barq urmoq; sa santé se rétablit salomatligi yaxshilanyapti; avoir une mauvaise santé salomatligi yomon bo‘lmoq, kasalmand bo‘ lmoq; comment va la santé? sog‘liklar qalay? maison de santé dam olish uyi; le ministère de la santé publique sog‘likni saqlash vazirligi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > santé

 • 18 scandale

  nm.
  1. g‘azablanish, nafratlanish; qahr, g‘azab, nafrat, norozilik; sa tenue a provoqué un scandale uning o‘zini tutishi nafratni qo‘zg‘atdi; au grand scandale de sa famille oilasining qattiq qarshiligiga
  2. janjal, mojaro, to‘polon; il a fait du scandale sur la voie publique jamoat yo‘lida u janjal qo‘zidi; si ça continue, je fais un scandale! agar bu davom etsa, men to‘polon ko‘ taraman
  3. mojaro, janjal, mashmasha; un scandale financier, politique iqtisodiy, siyosiy mojaro
  4. sharmandalik, uyat; cette condamnation est un scandale! bu hukm sharmandalik!

  Dictionnaire Français-Ouzbek > scandale

 • 19 sécurité

  nf.
  1. xavfsizlik, bexavotirlik; sentiment de sécurité bexavotirlik hisi; de sécurité xavfsizlik; ceinture de sécurité xavfsizlik kamari
  2. kafolat, xavfsizlik; rechercher la sécurité matérielle, la sécurité de l'emploi moddiy, ish bilan ta'minlanganlik kafolatini istamoq; la sécurité nationale, internationale milliy, xalqaro xavfsizlik; Conseil de Sécurité Xavfsizlik Kengashi; sécurité publique ijtimoiy xavfsizlik; mesures de sécurité xavfsizlik choralari
  3. ta'minot; sécurité sociale ijtimoiy ta'minot; ijtimoiy sug‘urta.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > sécurité

 • 20 sensibiliser

  vt.
  1. sezuvchan qilmoq
  2. qaratmoq, jalb qilmoq; l'opinion publique n'est pas encore sensibilisée à ce problème jamoat fikri hali bunga qaratilgani yo‘q.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > sensibiliser

См. также в других словарях:

 • Publique — (fr., spr. Püblik), 1) öffentlich; 2) allbekannt …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Publique — Public (homonymie) Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

 • publique — ● public, publique adjectif (latin publicus) Relatif à une collectivité, par opposition à privé : Intérêt public. Relatif au gouvernement, à l administration d un pays : Affaires publiques. Qui relève de l Administration, des finances de l État… …   Encyclopédie Universelle

 • Publique consulaire — École consulaire Les écoles dites publiques consulaires ou consulaires sont des organismes dépendant des Chambres de Commerce et d Industrie. Ces dernières sont des établissements publics administratifs rattachés au Ministère de l Économie, du… …   Wikipédia en Français

 • Dette Publique — La dette publique est, dans le domaine des finances publiques, l ensemble des engagements financiers pris sous formes d emprunts par l État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement (certaines entreprises… …   Wikipédia en Français

 • Dette Publique De La France — Dette publique, en % du PIB, et en milliards d euros courants. La dette publique de la France, rigoureusement dette brute de l’ensemble des administrations publiques françaises, est l ensemble des engagements financiers, sous formes d… …   Wikipédia en Français

 • Dette publique — La dette publique est, dans le domaine des finances publiques, l ensemble des engagements financiers pris sous formes d emprunts par l État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement (certaines entreprises… …   Wikipédia en Français

 • Dette publique de la France — Dette publique de la France, en % du PIB, et en milliards d euros courants, en fin d année, 1978 2010. La dette publique de la France, rigoureusement dette brute de l’ensemble des administrations publiques françaises, est l ensemble des… …   Wikipédia en Français

 • Dette publique de la france — Dette publique, en % du PIB, et en milliards d euros courants. La dette publique de la France, rigoureusement dette brute de l’ensemble des administrations publiques françaises, est l ensemble des engagements financiers, sous formes d… …   Wikipédia en Français

 • Dette publique française — Dette publique de la France Dette publique, en % du PIB, et en milliards d euros courants. La dette publique de la France, rigoureusement dette brute de l’ensemble des administrations publiques françaises, est l ensemble des engagements… …   Wikipédia en Français

 • Fonction publique française — Pour les autres articles nationaux, voir fonction publique. La fonction publique française regroupe l ensemble des fonctionnaires de France, soit : 2,151 millions de fonctionnaires d État selon l INSEE[1]. 5,277 millions d agents de la… …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»