Перевод: с английского на словенский

со словенского на английский

par-devant

 • 1 PAR

  noun
  (the normal level, standard, value etc.) normala, povprečje
  - on a par with
  * * *
  abbreviation
  aeronautics precision approach radar

  English-Slovenian dictionary

 • 2 par

  noun
  (the normal level, standard, value etc.) normala, povprečje
  - on a par with
  * * *
  I [pa:]
  noun
  enakost, enakopravnost; economy imenska vrednost
  at par — imenske vrednosti, al pari
  above par — nad imensko vrednostjo; pri dobrem zdravju
  below par — pod imensko vrednostjo; slabega zdravja
  on a par — povprečno
  on a par with — enakovreden, enak
  up to par — normalen, pravilen, navaden, zdrav
  par of exchange — pariteta valut
  issue par — emisijski kurz
  par line (of stock) — srednja vrednost akcije
  par value — nominalna vrednost
  nominal ( —ali face) par — nominalna vrednost akcije
  II [pa:]
  noun
  colloquially paragraf

  English-Slovenian dictionary

 • 3 below par / not up to par

  (not up to the usual standard: Your work is not up to par this week.) podpovprečen

  English-Slovenian dictionary

 • 4 on a par with

  (equal to: As a writer he is on a par with the great novelists.) enakovreden

  English-Slovenian dictionary

 • 5 no-par

  [nóupa:]
  adjective
  economy brez vrednosti

  English-Slovenian dictionary

 • 6 par.

  abbreviation
  paragraph; parallel; parenthesis; parish

  English-Slovenian dictionary

 • 7 above

  1. preposition
  1) (in a higher position than: a picture above the fireplace.) nad
  2) (greater than: The child's intelligence is above average.) nad
  3) (too good for: The police must be above suspicion.) nad
  2. adverb
  1) (higher up: seen from above.) (od) zgoraj
  2) ((in a book etc) earlier or higher up on the page: See above.) zgoraj
  - above all
  * * *
  I [əbʌv]
  preposition
  nad, preko; več kakor
  above all — predvsem
  above one hour — več kot eno uro
  to be above s.o. — prekašati koga
  to be above o.s. — biti domišljav
  above comprehension — nerazumljiv
  to speak above s.o.'s head — govoriti preučeno za koga
  commerce above par — nad pariteto
  he is above suspicion — ne moremo ga obdolžiti
  he is above doing it — preponosen je, da bi to storil, pod častjo mu je
  those above me — moji predstojniki
  II [əbʌv]
  adverb
  zgoraj; nad tem
  over and above — vrh tega
  as mentioned above — kakor je bilo zgoraj omenjeno
  III [əbʌv]
  noun
  zgornje

  English-Slovenian dictionary

 • 8 accouple

  [akʌpl]
  transitive verb
  spariti, v par spraviti

  English-Slovenian dictionary

 • 9 below

  [bə'ləu] 1. preposition
  (lower in position, rank, standard etc than: She hurt her leg below the knee; His work is below standard.) pod
  2. adverb
  (in a lower place: We looked at the houses (down) below.) spodaj
  * * *
  I [bilóu]
  adverb
  spodaj, niže
  down below — v peklu
  here below — tukaj doli; na tem svetu
  it will be mentioned below — o tem bo govora kasneje
  II [bilóu]
  preposition
  pod
  below ground — pod zemljo, pokopan
  below the mark — slabše kvalitete; ne čisto zdrav
  below par — pod nominalno ceno
  to feel below par — ne se dobro počutiti
  to speak below one's breath — šepetati
  below the average — podpovprečen

  English-Slovenian dictionary

 • 10 brace

  [breis] 1. noun
  1) (something that draws together and holds tightly: a brace to straighten teeth.) spona
  2) (a pair usually of game-birds: a brace of pheasants.) par
  2. verb
  (to make (often oneself) firm or steady: He braced himself for the struggle.) pripraviti se (duševno)
  - bracing
  * * *
  I [breis]
  noun
  spona, vez; obveza; nosilni jermen; opornik; plural naramnice; plural oklepaj (); opora, proteza; vhod v jamo (rudnik); par, dvojica
  in a brace of shakes — takoj, kakor bi trenil
  brace drill — vrtalo
  nautical slang to splice the main brace — popivati
  brace and hit technical vrtalo
  II [breis]
  transitive verb
  zvezati, speti; figuratively ojačiti, okrepiti; napeti
  to be braced — biti srečen, dobre volje
  to brace o.s. for — zbrati moči za
  to brace o.s. up to — opomoči se

  English-Slovenian dictionary

 • 11 couple

  1. noun
  1) (two; a few: Can I borrow a couple of chairs?; I knew a couple of people at the party, but not many.) par, nekaj
  2) (a man and wife, or a boyfriend and girlfriend: a married couple; The young couple have a child.) par
  2. verb
  (to join together: The coaches were coupled (together), and the train set off.) spojiti (se)
  - coupling
  * * *
  I [kʌpl]
  noun
  par, dvojica; zakonca, zaljubljenca; povezka psov
  a couple of — nekaj, par, dva
  to hunt in couples — vedno skupaj tičati
  II [kʌpl]
  transitive verb & intransitive verb
  (with) pariti, združiti (se); sklopiti

  English-Slovenian dictionary

 • 12 drop

  [drop] 1. noun
  1) (a small round or pear-shaped blob of liquid, usually falling: a drop of rain.) kaplja
  2) (a small quantity (of liquid): If you want more wine, there's a drop left.) kaplja
  3) (an act of falling: a drop in temperature.) padec
  4) (a vertical descent: From the top of the mountain there was a sheer drop of a thousand feet.) spust
  2. verb
  1) (to let fall, usually accidentally: She dropped a box of pins all over the floor.) spustiti
  2) (to fall: The coin dropped through the grating; The cat dropped on to its paws.) pasti
  3) (to give up (a friend, a habit etc): I think she's dropped the idea of going to London.) opustiti
  4) (to set down from a car etc: The bus dropped me at the end of the road.) odložiti (koga)
  5) (to say or write in an informal and casual manner: I'll drop her a note.) napisati (nekaj besed)
  - droppings
  - drop-out
  - drop a brick / drop a clanger
  - drop back
  - drop by
  - drop in
  - drop off
  - drop out
  * * *
  I [drɔp]
  1.
  intransitive verb
  (from) kapljati, kaniti; (with) cediti se, teči; pasti, spustiti se; padati (cene); (from, out of) ven pasti, izpasti; prenehati; pasti v nezavest, zrušiti se; figuratively umreti;
  2.
  transitive verb
  pokapati; prelivati; izpustiti; opustiti, prekiniti; spustiti se; splaviti, povreči; oglasiti se pri kom; namigniti
  to drop an acquaintance ( —ali s.o.) — prekiniti stike s kom
  to drop asleep — zaspati
  to drop astern — zaostajati (za ladjo)
  to drop the anchor — usidrati se
  to drop back to the old life — vrniti se k staremu načinu življenja
  to drop a hint — namigniti
  to drop a line — napisati par besed
  to drop from sight — izginiti, zgubiti se
  to drop to the rear — zaosta(ja)ti
  drop it! — nehaj že!
  to drop a bird — ustreliti ptiča
  figuratively to drop a brick — narediti nerodno napako, ustreliti kozla, blekniti
  to drop lamb — ojagnjiti se
  to let drop — izpustiti
  till one drops — do onemoglosti
  to drop short — ne zadostovati; ne doseči cilja
  to drop a bird on the wing — ustreliti ptico med poletom
  to drop a curtsy — prikloniti se
  figuratively to drop the curtain — narediti konec
  to drop into bad habits — zabresti v slabe navade
  II [drɔp]
  noun
  kaplja, kapljica; gledališki zastor; padec; poklopna vrata; obesek, uhan; bonbon; odpadlo sadje ali zrnje; špranja (za novec v avtomatu)
  at the drop of a hat — nemudoma, takoj
  to get the drop on s.o. — izrabiti neprilike koga
  to have a drop too much — nekoliko preveč ga imeti, biti v rožicah
  as like as two drops of water — podobna ko jajce jajcu
  American slang to have a drop on s.o. — imeti koga v rokah
  slang to have a drop in one's eye — kazati, da je kdo preveč pil
  a drop in the ocean ( —ali bucket) — kapljica v morje
  to take a drop — naglo padati (vrednostni papirji)

  English-Slovenian dictionary

 • 13 duet, duette

  [djuét]
  noun
  music duet, dvospev, skladba za dva izvajalca; (on) dvogovor, prepir; dvojica, par

  English-Slovenian dictionary

 • 14 fellow

  ['feləu] 1. noun
  1) (a man: He's quite a nice fellow but I don't like him.) dečko
  2) ((often as part of a word) a companion and equal: She is playing with her schoolfellows.) sošolec, kolega
  3) (a member of certain academic societies; a member of the governing body or teaching staff of a college.) kolega
  2. adjective
  (belonging to the same group, country etc: a fellow student; a fellow music-lover.) pripadajoč (isti generaciji, deželi...)
  - fellow-feeling
  * * *
  I [félou]
  noun
  družabnik, tovariš; član; deček, fant, človek; štipendist; sodelavec, sošolec, sotrpin; par; član znanstvenega društva; visokošolski profesor; archaic surovež
  jolly good fellow — veseljak
  a hail fellow well met — dober prijatelj
  poor fellow — revež
  to play the good fellow — razkošno živeti
  stone dead hath no fellow — mrtvi molčijo
  the fellow of a glove (shoe) — druga rokavica (drugi čevelj) iz para
  he has not his fellows — nima sebi enakega
  colloquially let alone a fellow! — daj mi mir!
  II [félou]
  adjective
  istega mišljenja, istega poklica, somišljenik

  English-Slovenian dictionary

 • 15 line

  I 1. noun
  1) ((a piece of) thread, cord, rope etc: She hung the washing on the line; a fishing-rod and line.) vrv
  2) (a long, narrow mark, streak or stripe: She drew straight lines across the page; a dotted/wavy line.) črta
  3) (outline or shape especially relating to length or direction: The ship had very graceful lines; A dancer uses a mirror to improve his line.) linija
  4) (a groove on the skin; a wrinkle.) guba
  5) (a row or group of objects or persons arranged side by side or one behind the other: The children stood in a line; a line of trees.) vrsta
  6) (a short letter: I'll drop him a line.) kratko sporočilo
  7) (a series or group of persons which come one after the other especially in the same family: a line of kings.) rod
  8) (a track or direction: He pointed out the line of the new road; a new line of research.) smer
  9) (the railway or a single track of the railway: Passengers must cross the line by the bridge only.) tir
  10) (a continuous system (especially of pipes, electrical or telephone cables etc) connecting one place with another: a pipeline; a line of communication; All (telephone) lines are engaged.) cevovod, omrežje
  11) (a row of written or printed words: The letter contained only three lines; a poem of sixteen lines.) vrstica
  12) (a regular service of ships, aircraft etc: a shipping line.) linija
  13) (a group or class (of goods for sale) or a field of activity, interest etc: This has been a very popular new line; Computers are not really my line.) vrsta izdelkov; področje
  14) (an arrangement of troops, especially when ready to fight: fighting in the front line.) bojna vrsta
  2. verb
  1) (to form lines along: Crowds lined the pavement to see the Queen.) postaviti se v vrsto
  2) (to mark with lines.) začrtati
  - linear - linesman
  - hard lines!
  - in line for
  - in
  - out of line with
  - line up
  - read between the lines
  II verb
  1) (to cover on the inside: She lined the box with newspaper.) obložiti
  2) (to put a lining in: She lined the dress with silk.) podložiti
  * * *
  I [lain]
  noun
  črta, linija, poteza; guba, brazda (na obrazu, roki); mathematics črta (zlasti premica); geography ekvator, poldnevnik, vzporednik; smer, pot (avtobusna, železniška) proga, tir; plural obris, kontura, oblika; plural načrt (ladje), osnutek, plan; plural načela, smernice, navodila; način, metoda, postopek; meja, mejna črta (tudi figuratively); vrsta, niz, rep (ljudi); soglasje; rod, veja, koleno, pokolenje; printing vrstica; kratko sporočilo, kratko pismo; stih, pesmica (upon s.th. to s.o.); plural British English latinski stihi, ki jih mora dijak prepisati za kazen, kazenska pismena naloga; plural theatre tekst vloge, vloga; plural colloquially poročni list; colloquially poročilo, pojasnilo; plural usoda; stroka, področje, panoga; telefonska, telegrafska linija; technical vod; economy sortiment, blago, predmet, plural serijsko blago; military (bojna) linija, vrsta, fronta, frontne čete, šotori ali barake v taboru; vrv, konopec; žica, kabel
  the Line — ekvator
  line of sight — kamor seže pogled
  line of vision — horizont, obzorje; military vizirna črta
  hung on the line — (slika) obešena v višini oči
  figuratively all along the line — ali down the line — na celi črti
  the line of least resistance — linija najmanjšega odpora
  on the dotted line — v vrsti, ki je namenjena za podpis
  on the line — na meji, politics na liniji
  line of fate (fortune, heart, life) — črta usode (sreče, srca, življenja) na roki
  to stand in line — stati v repu (vrsti)
  British English up (down) line — (vlak) v (iz) London(a)
  the Southern line — južna železnica
  bus line — avtobusna proga
  double line — dvotirna proga
  single line — enotirna proga
  main ( —ali trunk) — glavna proga
  branch line — stranska proga
  on the lines laid down by the chairman — po smernicah, ki jih je postavil predsedujoči
  along these lines — po teh navodilih, smernicah
  along general lines — po splošnih smernicah
  line of argument — dokazni postopek
  to take ( —ali keep to) one's own line — ukrepati po svoje, držati se svoje poti
  to take a strong line — (with s.o.) biti čvrst, neomajen (do koga), vztrajati
  to take the line that — zavzeti stališče, da; biti mišljenja, da
  dont' take that line with me — z menoj ne ravnaj tako
  lines of responsibility — pristojnosti
  to take the line — postaviti se na stališče
  in line of duty — pri opravljanju dolžnosti
  out of line — iz črte, ne na črti; figuratively nesoglasen, nezdružljiv; iz ravnotežja
  that's s.th. out of ( —ali not in) my line — to mi ne leži, ne spada v mojo stroko
  to come ( —ali get, fall) into line — (with) prilagoditi se (komu, čemu), ravnati se po
  to overstep the line of good taste — prekoračiti mejo dobrega okusa
  to draw the line — (at) povleči mejo (pri)
  I draw the line at that — to se pri meni neha
  to toe the line — spoštovati predpise; politics biti na liniji
  to give s.o. line enough — popustiti uzde, pustiti komu proste roke
  to go over the line — prekoračiti mejo, mero
  in line — with skladno z
  American figuratively to be in line for — pričakovati (službo), upati na
  to be in line with — soglašati s, z
  to bring s.o. into line — (with) spraviti v sklad s, z
  politics pridobiti koga k sodelovanju; American colloquially to go down the line for — zavezati se za kaj (na celi črti)
  the male line — moški potomci
  in the direct line — neposredni potomci
  to read between the lines — brati med vrsticami
  to drop s.o. a line — napisati komu par vrstic
  to get a line on — dobiti poročilo o čem
  theatre to study one's lines — učiti se vloge
  marriage lines — poročni list
  colloquially hard lines — težka usoda, "smola", nesreča
  the line is engaged ( —ali busy) — telefonska linija je zasedena
  to hold the line — ostati pri telefonu
  American party line — dvojček (telefon)
  on strictly commercial lines — na čisto komercialni bazi
  economy line of goods — vrsta blaga, naročilo zanj
  military line of fire — strelska bojna vrsta
  military behind the enemy's lines — za sovražnikovimi vrstami
  military line of battle — frontna linija
  military line of defence — obrambna linija
  military to go up the line — iti v frontno linijo
  military to draw up in line — ali to form (wheel into) line — stopiti v vrsto
  military the line — regularne čete
  nautical line abreast — bojna linija vzporedno postavljenih ladij
  nautical ship of the line — linijska ladja
  physics line of force — magnetna silnica
  in the line of — glede na
  somewhere along the line — ob neki priliki, v gotovem trenutku
  figuratively to keep to one's line — iti premočrtno
  figuratively by (rule and) line — natančno, precizno
  to get off the line — iztiriti
  hook, line, and sinker — popoln(oma)
  to have s.o. on a line — pustiti koga v negotovosti
  II [lain]
  1.
  transitive verb
  črtati, načrtati; začrtati, skicirati, zarisati, orisati; zbrazdati, zgubati (obraz); obrobi.ti, nasaditi (drevje); postaviti v vrste;
  2.
  intransitive verb
  postaviti se v vrste, postrojiti se
  III [lain]
  transitive verb
  podložiti (obleko)
  technical (na notranji strani) prevleči, obložiti, opažiti, podložiti, zaliti; biti za podlogo; oblepiti hrbet knjige; napolniti; slang to line one's purse ( —ali pocket) — napolniti mošnjo, obogateti
  to line one's stomack — najesti se
  IV [lain]
  transitive verb
  pariti (pse)

  English-Slovenian dictionary

 • 16 mate

  [meit] 1. verb
  1) (to come, or bring (animals etc), together for breeding: The bears have mated and produced a cub.) pariti se
  2) ((chess) to checkmate (someone).) matirati
  2. noun
  1) (an animal etc with which another is paired for breeding: Some birds sing in order to attract a mate.) samec
  2) (a husband or wife.) zakonec
  3) (a companion or friend: We've been mates for years.) tovariš
  4) (a fellow workman or assistant: a carpenter's mate.) pomočnik
  5) (a merchant ship's officer under the master or captain: the first mate.) častnik trgovske mornarice
  6) (in chess, checkmate.) šah mat
  * * *
  I [méit]
  noun
  tovariš(ica); soprog(a); zoology samec, -ica; pomočnik, družabnik; nautical častnik trgovske mornarice; nasprotek, dopolnilo, pendant (npr. drugi čevelj vparu itd.)
  first (second) mate — prvi (drugi) častnik trgovske mornarice
  room-mate — sostanovalec
  play-mate — tovariš pri igri, soigralec
  school-mate — sošolec, tovariš všoli
  ship-mate — tovariš na ladji, pomočnik (kuharjev, zdravnikov, topničarjev)
  driver's mate — sovozač
  II [méit]
  1.
  transitive verb
  združiti, družiti v par, poročiti, pariti; American technical sestaviti, postaviti, montirati (to na);
  2.
  intransitive verb
  poročiti se, združiti se; zoology pariti se; ujemati se (with)
  III [méit]
  1.
  noun
  šah mat;
  2.
  transitive verb
  matirati

  English-Slovenian dictionary

 • 17 mint

  I 1. [mint] noun
  (a place where money is made by the government.) kovnica
  2. verb
  (to manufacture (money): When were these coins minted?) kovati denar
  II [mint] noun
  1) (a plant with strong-smelling leaves, used as a flavouring.) meta
  2) ((also peppermint) (a sweet with) the flavour of these leaves: a box of mints; (also adjective) mint chocolate.) mentol bonbon
  * * *
  I [mint]
  noun
  botany meta
  II [mint]
  noun
  kovnica; velika vsota denarja; figuratively zakladnica
  mint of money — na kupe denarja
  mint stamp — znamka, ki jo izda poštna uprava
  economy mint par of exchange — pariteta kovancev
  III [mint]
  transitive verb
  kovati denar; figuratively skovati (besedo)
  IV [mint]
  adjective
  nepoškodovan, kot nov, odlično ohranjen (znamke, knjige)

  English-Slovenian dictionary

 • 18 nominal

  ['nəminəl]
  adjective
  1) (in name only, not in reality: He is only the nominal head of the firm.) formalen
  2) (very small: He had to pay only a nominal fine.) neznaten
  * * *
  [nɔminəl]
  adjective (nominally adverb)
  nominalen, imenski, po imenu; neznaten, majhen
  grammar samostalniški; economy nominal capital — osnovni kapital
  juridically nominal consideration — formalno povračilo (npr. $1)
  nominal rank — častni naslov, naslov samo po imenu (npr. konzul)
  economy nominal par — imenska vrednost
  economy nominal parity — pariteta imenske vrednosti
  economy nominal interest — nominalna obrestna mera
  economy nominal price — nominalna (nizka) cena
  economy technical nominal value — nominalna vrednost
  grammar nominal inflexion — samostalniška sklanjatev

  English-Slovenian dictionary

 • 19 odd

  [od]
  adjective
  1) (unusual; strange: He's wearing very odd clothes; a very odd young man.) nenavaden
  2) ((of a number) that cannot be divided exactly by 2: 5 and 7 are odd (numbers).) lih
  3) (not one of a pair, set etc: an odd shoe.) brez para
  4) (occasional; free: at odd moments.) priložnosten
  - oddly
  - oddment
  - odds
  - odd jobs
  - odd job man
  - be at odds
  - make no odds
  - oddly enough
  - odd man out / odd one out
  - odds and ends
  - what's the odds?
  * * *
  I [ɔd]
  adjective (oddly adverb)
  odvečen; lih, neparen, presežen, brez para, nadštevilen; priložnosten, prigoden; čuden, nenavaden, čudaški
  an odd fish ( —ali fellow, stick) — čudak
  odd jobs — priložnostni opravki, drobna dela
  odd man — priložnostni delavec
  the odd man — človek z odločilnim glasom (pri enakem številu glasov)
  odd man out — človek, ki je ostal brez para
  odd and even — igra na par in nepar
  at odd moments ( —ali times) — priložnostno, tu in tam
  odd number — liho število
  odd months — meseci, ki imajo 31 dni
  odd years — leta z lihim številom dni
  twenty odd years — nekaj čez dvajset let
  it cost 5 pounds odd — stalo je nekaj nad ɜ funtov
  economy odd lot — slab borzni zaključek; American malenkostna množina
  II [ɔd]
  noun
  nekaj čudnega, nekaj nenavadnega; prednostni udarec (pri golfu)

  English-Slovenian dictionary

 • 20 one

  1. noun
  1) (the number or figure 1: One and one is two (1 + 1 = 2).) ena
  2) (the age of 1: Babies start to talk at one.) eno leto
  2. pronoun
  1) (a single person or thing: She's the one I like the best; I'll buy the red one.) ta, tisti
  2) (anyone; any person: One can see the city from here.) kdorkoli
  3. adjective
  1) (1 in number: one person; He took one book.) en
  2) (aged 1: The baby will be one tomorrow.) eno leto
  3) (of the same opinion etc: We are one in our love of freedom.) edin
  - oneself
  - one-night stand
  - one-off
  - one-parent family
  - one-sided
  - one-way
  - one-year-old
  4. adjective
  ((of a person, animal or thing) that is one year old.) enoleten
  - be one up on a person
  - be one up on
  - not be oneself
  - one and all
  - one another
  - one by one
  - one or two
  * * *
  I [wʌn]
  adjective
  eden, ena; edin, neki, enak, isti
  one day — nekega dne (v prihodnosti ali preteklosti)
  one or two — eden ali dva, par
  all one — vseeno
  it is all one to me — vseeno mi je
  one another — drug drugega
  one after another — drug za drugim
  one with another — povprečno
  like one o'clock — na vso moč
  one and the same — eden in isti
  ten to one — zelo verjetno
  one at a time — posamič, ločeno
  with one voice — soglasno
  one man in ten — vsak deseti (človek)
  all were of one mind — vsi so bili istega mnenja
  no one man could do it — sam tega ne bi zmogel nihče
  his one thought — njegova edina misel
  the one way to do it — edini način, kako to storiti
  to become one — združiti se
  to be one too many for s.o. — biti malo pretežko za koga
  to be made one — poročiti se, biti združen v zakonu
  to make one — pridružiti se komu
  to make one of — pripadati komu (čemu), biti del koga (česa);
  II [wʌn]
  pronoun
  1.
  nekdo, kdo, kdorkoli;
  2.
  eden, en (namesto zaimka ali samostalnika: the little ŋ malček, the picture is a realistic ŋ slika je realistična);
  3.
  nedoločni zaimek (one knows ve se);
  razno: one who — nekdo, ki
  the one who — tisti, ki
  that one — tisti
  like one dead — kot mrtvec
  one so clever — nekdo, ki je tako pameten
  a sly one — prebrisanec
  a nasty one — hud udarec
  many a one — veliko ljudi
  that's a good one! — dobro je!, ni slabo!
  figuratively one in the eye — nekaj, kar boš pomnil; polten udarec (ki ga boš pomnil), spominek
  to land s.o. one — pritisniti koga, udariti
  the Holy One, One above — bog
  the evil one — hudič, satan
  III [wʌn]
  noun
  poedinec, eden, ena
  one and all — vsi skupaj in vsak zase
  the all and the one — celotnost in edinost, vsi in vsak zase
  all in one — skupaj, istočasno
  one by one — posamič, drug za drugim
  never a one — nihče
  one ... the other — eden ... drugi
  you are a one! — ti si res čudak!
  to be at one with s.o. — strinjati se s kom
  I for one — jaz na primer
  in the year one — davno
  to come by ones and twos — prihajati posamič in po dva
  to be one up on s.o. — biti za malenkost pred kom
  number one — kar je odlično, prvovrstno; ego, jaz, osebna korist

  English-Slovenian dictionary

См. также в других словарях:

 • par devant — ⇒PAR DEVANT, voir DEVANT …   Encyclopédie Universelle

 • par-devant — 1. devant [ d(ə)vɑ̃ ] prép. et adv. • XI e; davant fin Xe; de 1. de et avant I ♦ Prép. A ♦ Prép. de lieu …   Encyclopédie Universelle

 • Par devant notaire — est une série télévisée française, diffusé la première fois le 30 mars 1979[1]. Elle se divise en quatre segments : Le Bout du monde (réalisé par Joseph Drimal), Succession veuve Bernier (réalisé par Daniel Georgeot), La Résidence… …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le Renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution Paris …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution …   Wikipédia en Français

 • par — 1. (par) prép. 1°   À travers. Il a passé par Bordeaux. Voyager par eau. Jeter quelque chose par la fenêtre. Les idées qui nous viennent par les sens. •   Et pour vous faire outrage Il faudrait que par moi son fer se fît passage, ROTROU Antigone …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • devant — Devant, quasi Deante, que le Portugais dit Diante, et le Castillan Delante, pro Ante. Interponitur autem u, ad vitandum hiatum. Comme fait aussi l Italien, disant, Devante et devanti. Devant quelqu un, Ante aliquem. Devant moy, Ante oculos, Coram …   Thresor de la langue françoyse

 • par — Par, Est une preposition, qui vient de cette Latine Per, et signifie induction, industrie, et mediation de la chose signifiée par le mot qu elle regit en construction, comme, C est par moy que le Roy a esté remis en son Royaume, Per me, vel opera …   Thresor de la langue françoyse

 • par — PAR. Preposition de lieu. En, dans. Dieu est par tout. cela se fait par tout païs, par toute terre. je ne sçaurois pas estre par tout. Il sert aussi à marquer le Mouvement & le passage. Il a passé par Paris, par Bordeaux. il se promene par la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • par- — ou para préfixe Préfixe qui signifie à côté, et qui vient d une préposition grecque.    En chimie l on a proposé de placer cette particule avant la dénomination des corps dits isomériques. SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE PAR. Ajoutez : 26°   Par ci… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • par-devants — ● par devant, par devants nom masculin Feuille du dessus d une carte à jouer, supportant l impression des figures ou des points …   Encyclopédie Universelle

Книги

Другие книги по запросу «par-devant» >>