Перевод: с английского на норвежский

с норвежского на английский

par-devant

 • 81 twain

  I
  subst. \/tweɪn\/
  (gammeldags) par, tvenne
  II
  determ. \/tweɪn\/
  (gammeldags eller poetisk) to, tvenne
  in twain i tu, i stykker

  English-Norwegian dictionary

 • 82 two

  tu: 1. noun
  1) (the number or figure 2.) to(tall), toer
  2) (the age of 2.) toårsalder
  2. adjective
  1) (2 in number.) to
  2) (aged 2.) to (år gammel)
  - two-faced
  - two-handed
  - twosome
  - two-way
  - two-year-old
  3. adjective
  ((of a person, animal or thing) that is two years old.) toårs-, toårig
  to
  I
  subst. \/tuː\/
  toer, totall
  by twos eller in twos to og to, to om gangen, parvis
  they came out by twos and threes
  de kom ut to eller tre om gangen
  in two twos øyeblikkelig, på et øyeblikk i en håndvending
  II
  determ. \/tuː\/
  to
  the first two days
  de første to dagene
  a day or two
  et par dager
  not two of them were alike
  det var ikke to som var like
  the two of you
  begge to
  count as two telle som to, gjelde for to
  it counts as two
  det gjelder for to
  in two i stykker, i tu, i to (deler)
  break in two
  knuse i to deler
  know two of something (hverdagslig) vite bedre
  I know two of that
  jeg vet bedre
  put two and two together (overført) legge sammen to og to, trekke sine konklusjoner
  that makes two of us (hverdagslig) da er vi like (du og jeg), det er likedan med meg, det gjelder meg også, da er vi to om det
  there are no two words about it eller there are no two ways about it det er ingen tvil om det
  two and two eller two by two to og to, to om gangen parvis
  they came out two and two
  de kom ut to og to
  two can play at that game forklaring: uttrykk som indikerer at noen kan vente seg å få igjen med samme mynt eller få smake sin egen medisin
  two's company, three's a crowd tre er en for mye
  two heads are better than one to hoder tenker bedre enn ett

  English-Norwegian dictionary

 • 83 twosome

  noun (two people; a couple: They usually travel in a twosome.) par(vis)
  I
  subst. \/ˈtuːsəm\/
  1) (sport og spill) forklaring: spill eller parti der to spiller mot hverandre
  2) pardans
  3) par
  they make a romantic twosome
  de er et romantisk par
  II
  adj. \/ˈtuːsəm\/
  1) utført av to, for to
  2) tomanns-, par-
  twosome dance
  pardans

  English-Norwegian dictionary

 • 84 wandering

  I
  subst. \/ˈwɒnd(ə)rɪŋ\/ (ofte i flertall)
  1) vandring, lang reise, omflakking
  2) avvikelse, forvillelse, villfarelse
  3) usammenhengende prat, fantasering
  II
  adj. \/ˈwɒnd(ə)rɪŋ\/
  1) vandrende, omreisende, omflakkende
  he lodged a couple of wandering tourists
  han innlosjerte et par omreisende turister
  do you want to lead a wandering life?
  vil du leve et omflakkende liv?
  2) nomadisk
  there aren't many wandering tribes left
  det er ikke mange nomadiske stammer igjen
  3) flakkende, buktende
  on this wandering path
  på denne buktende veien
  I noticed the wandering glance
  jeg la merke til det flakkende blikket
  I'm sick of your wandering attention
  jeg er lei av at du ikke kan konsentrere deg
  4) forvillet, bortløpen
  she was killed by a wandering bullet
  hun ble drept av en kule som tok en gal retning
  5) usammenhengende
  he made a wandering speech
  han holdt en usammenhengende tale

  English-Norwegian dictionary

 • 85 well assorted

  adj. \/ˌweləˈsɔːtɪd\/
  1) velassortert
  she owns a well assorted shop
  hun eier en velassortert butikk
  2) som passer bra sammen
  that's a well assorted couple
  det er et par som passer bra sammen

  English-Norwegian dictionary

 • 86 wellington

  subst. \/ˈwelɪŋtən\/ eller wellington boot eller Wellington
  gummistøvel, slagstøvel, skaftestøvel
  a pair of wellingtons et par støvler

  English-Norwegian dictionary

 • 87 well matched

  adj. \/ˌwelˈmætʃt\/, foranstilt: \/ˈwelmætʃt\/
  1) likestilt, like god
  it was hard to find a well-matched competitor
  det var vanskelig å finne en motstander som var like god
  2) som passer bra sammen
  they're a well matched couple
  de passer bra sammen som par

  English-Norwegian dictionary

 • 88 what

  (whoever, whatever, wherever etc: No matter what happens, I'll go.) samme hvem/hva/hvor
  I
  adv. \/wɒt\/
  1) hva, hvor, hvilken, i hvilken grad
  what does it matter?
  hvilken rolle spiller det?
  2) skal vi si, sånn, rundt, ca., ved
  see you, what, about five
  ser deg ved femtiden
  3) (hverdagslig, gammeldags) ikke sant, eller hva
  pretty bad song, what?
  ganske dårlig sang, eller hva?
  II
  determ. \/wɒt\/ eller wot
  1) hvilke(n), hvilket
  what country do you come from?
  hvilket land kommer du fra?
  what are your reasons?
  hvilke grunner har du?
  what colour is your house?
  hvilken farge er det på huset ditt?
  what size is he?
  hvilken størrelse bruker han?
  what day is it today?
  hvilken dag er det i dag?
  2) hva slags, hvilken type
  what books do you read?
  hva slags bøker leser du?
  what answer is that?
  hva slags svar er det?
  3) (i utbrudd) for en, for et, hvilke(n), hvilket, så
  what a fool!
  for en tosk!
  what beautiful weather!
  hvilket nydelig vær!
  what an excuse!
  for en unnskyldning!
  what a pity!
  så synd!
  4) (all) den, (alt) det, (alle) de
  I shall give you what help I can
  jeg skal gi deg all den hjelpen jeg kan
  bring what books you have
  ta med deg de bøkene du har
  you can wear what clothes you like!
  du kan gå med de klærne du vil!
  5) (hverdagslig, i relativsetninger) som
  it's the poor what gets the blame
  det er de fattige som får skylden
  III
  pron. \/wɒt\/ eller wot
  1) hva, hva som
  what does it mean?
  hva betyr det?
  she asked me what was happening
  hun spurte meg om hva som foregikk
  he didn't know what to do
  han visste ikke hva han skulle gjøre
  what's her name?
  hva heter hun?
  do you know what?
  vet du hva?
  2) hva (som), det (som), alt (hva)
  what this city needs is more cars
  det denne byen trenger, er flere biler
  I'll do what I can
  jeg skal gjøre det jeg kan
  this is what he says
  dette er hva han sier
  what followed was rather unpleasant
  det som fulgte var svært lite hyggelig
  3) hvor, hvor mye, hvor mange, hvor høy
  what age is he?
  hvor gammel er han?
  what money is there?
  hvor mye penger er det her?
  what salary do you get?
  hvor høy gasje får du?
  what time is it?
  hvor mye er klokka?
  4) (i relativsetninger) hva, det, det som, noe som
  but, what even you must see, he was lying
  men noe som du selv må innse, er at han løy
  he told me what I knew already, that he was gay
  han fortalte meg hva jeg visste fra før, at han var homse
  what is interesting about this is...
  det som er interessant med dette, er...
  and\/or what have you (hverdagslig) eller noe slikt, og jeg vet ikke hva
  and what not (hverdagslig) og jeg vet ikke hva
  but what (gammeldags) annet enn at, uten at, som ikke
  or what? eller (hva)?
  shall we go or what?
  skal vi gå, eller?
  so what? hva så?, og så?, hva gjør vel det?
  what? (hverdagslig) hva?, hva sa du?, hva for noe? (hverdagslig, sist i setningen) eller hva?, ikke sant?
  your late, what?
  du er sen, ikke sant?
  you saw a what?
  du så en hva for noe?
  you did what?
  du gjorde hva?
  what about hva med
  what about Kimberley?
  hva med Kimberley?
  what-d'you-call-it (hverdagslig) hva var det nå det het igjen, hva det nå heter
  what for av hvilken grunn, hvorfor
  what did you do that for?
  hvorfor gjorde du det?
  I shall give you what for!
  jeg skal lære deg hvorfor!
  what ho! (spøkefullt, gammeldags) hallo! , hei du! hva står på?, hva skjer?
  what if hva om, tenk om, anta at
  what if it doesn't work
  tenk om den ikke fungerer
  what now? hva nå?
  what of it? hva så?, og så?, hva gjør vel det?
  what say (hverdagslig) hva om, hva synes du om
  what say we take a couple of days off?
  hva om vi tok oss fri et par dager?
  what's-her\/his-name hva var det nå hun\/han het igjen, hva hun\/han nå heter
  why don't you invite what's-her-name to your party?
  what's-its-name hva var det nå det het igjen, hva det nå heter
  what's up? (hverdagslig) hvordan går det?, står til?, hva skjer?
  what's what (hverdagslig) hva som er hva
  what then? eller then what? hva gjør vi da?, og så?
  what though (poetisk) hva gjør det om
  what with på grunn av
  we can't go, what with the cats that must be fed and the garden that needs looking after
  vi kan ikke dra på grunn av kattene som må ha mat og hagen som må passes på

  English-Norwegian dictionary

 • 89 whiten

  verb (to make or become white or whiter: She used a little bleach to whiten the sheets.) bleke, gjøre hvit(ere), kritte
  verb \/ˈwaɪtn\/
  1) gjøre hvit, hvitfarge
  I have whitened a pair of shoes
  jeg har farget et par sko hvite
  the garden was whitened with snow
  hagen var hvit av snø
  2) bleke, hvitte
  3) (overført) renvaske, rense
  4) bli hvit, blekne
  whiten with blekne av
  the sea whitens with foam
  sjøen blir hvit av skum

  English-Norwegian dictionary

 • 90 word

  wə:d 1. noun
  1) (the smallest unit of language (whether written, spoken or read).) ord
  2) (a (brief) conversation: I'd like a (quick) word with you in my office.) ord, prat
  3) (news: When you get there, send word that you've arrived safely.) beskjed; nytt, nyhet
  4) (a solemn promise: He gave her his word that it would never happen again.) (lov)ord, løfte
  2. verb
  (to express in written or spoken language: How are you going to word the letter so that it doesn't seem rude?) ordlegge, formulere
  - word processor
  - word processing
  - word-perfect
  - by word of mouth
  - get a word in edgeways
  - in a word
  - keep
  - break one's word
  - take someone at his word
  - take at his word
  - take someone's word for it
  - word for word
  diskusjon
  --------
  formulere
  --------
  løfte
  --------
  ord
  I
  subst. \/wɜːd\/
  1) ord, glose
  can you spell the word «rose»?
  kan du stave ordet «rose»?
  write down the new words in your notebooks
  skriv ned de nye glosene i notisbøkene deres
  2) bud, beskjed, nyheter, underretning, meddelelse
  she couldn't leave in case there was word from the hospital
  hun kunne ikke gå ut i tilfelle det kom nyheter fra sykehuset
  3) nøkkelord, passord
  money is the word
  penger er nøkkelordet
  4) parole, motto, slagord, maksime
  5) æresord, løfte
  6) befaling, ordre, signal, kommando
  don't start until I give you the word
  ikke begynn før jeg gir signal om det
  at a word (overført) straks, øyeblikkelig
  he will leave at a word
  han kommer straks til å dra
  at the (given) word på (gitt) kommando
  he was ready to fire at the (given) word
  han var klar til å skyte på (gitt) kommando
  a word to the wise et lite hint
  be as good as one's word(s) eller be better than one's word(s) holde ord
  be at words (about something) krangle (om noe)
  they were at words about the election
  de kranglet om valget
  be too ... for words være ubeskrivelig ...
  that man is too stupid for words
  den mannen er ubeskrivelig dum
  be worse than one's words ikke holde ord
  beyond words ubeskrivelig
  I feel dejected beyond words
  jeg føler meg ubeskrivelig deprimert
  big words store ord, skryt
  that he was an heir was only big words
  at han var en arving var bare skryt
  break one's word bryte løftet sitt
  by word and deed med råd og dåd, i ord og gjerning
  although he sometimes claimed to be radical he was always conservative by word and deed
  selv om han av og til påstod at han var radikal var han alltid konservativ i ord og gjerning
  come to words about something komme i krangel om noe, havne i en disputt om noe, ryke i tottene på hverandre for noe
  they came to words about the rights of minorities
  de kom i krangel om rettighetene til minoriteter
  dirty word stygt ord
  few words, many deeds handling er bedre enn ord
  from the word go fra første stund, fra første dag (av), fra begynnelsen
  he's been against the plan from the word go
  han har vært imot planen fra første stund
  get a word in få et ord med i laget
  get a word in (edgeways) få inn et ord (på tvers), få inn et ord på høykant
  he couldn't get a word in edgeways
  han klarte ikke å få inn et ord på tvers
  give the word to do something gi ordre om, kommandere
  the officer gave the word to fire
  offiseren kommanderte ild
  give words to something sette ord på noe, gi uttrykk for noe
  the young man gave words to his despair
  den unge mannen satte ord på sin fortvilelse
  give\/pledge\/pass one's word gi sitt (æres)ord, love
  go back on one's word gå tilbake på et løfte, bryte et løfte
  hang on somebody's word lytte åndeløst til noen
  have a word with somebody ta en prat med noen
  I'd like a word with you
  jeg vil gjerne ta en prat med deg
  si noen et sannhetsord
  I'd like a word with you
  jeg skal si deg et par sannhetsord
  have no words mangle ord, ikke finne ord
  I have no words to express my gratitude
  jeg mangler ord for å uttrykke min takknemlighet
  have the last word ha\/få det siste ordet
  in a word med ett ord, kort sagt
  in so many words klart og tydelig
  he told me in so many words that ...
  han sa klart og tydelig fra
  kort og godt
  in the words of for å sitere, som ... uttrykker det
  in the words of the comittee, the plan will fail
  som komiteen uttrykker det, vil planen mislykkes
  just say the word bare si fra
  you only have to say the word
  keep one's words holde ord
  know the last word about something vite alt om noe
  the last word siste skrik
  it's the last word in shirts
  det er siste skrik når det gjelder skjorter
  the last word on a matter siste ord i en sak
  a man\/woman of his\/her words en mann\/kvinne som holder sitt ord
  of few words av få ord, fåmælt
  one word brings the other det ene ordet følger det andre
  (up)on my word på mitt ord, på min ære
  my word upon it!
  det kan du stole på!, æresord!
  (forbauset) min santen, ser man det, har du sett\/hørt på maken
  (up)on one's word på sitt ord, på æresord
  pass the word gi ordre, si ifra
  just pass the word and I'll do it
  bare si ifra, så skal jeg gjøre det
  pass word to somebody sende bud\/beskjed til noen
  plain words rene ord, klartekst
  play (up)on words (som verb) leke med ord, lage ordleker (som substantiv) ordspill
  put in a word få et ord med (i laget)
  put in \/ say a good word for somebody legge inn et godt ord for noen
  put something into words uttrykke noe med ord, sette ord på noe
  I cannot put my thoughts into words
  jeg kan ikke uttrykke tankene mine i ord
  put words into somebody's mouth legge ord i munnen på noen
  say the word si ifra
  just say the word and I'll do it
  bare si ifra så skal jeg gjøre det
  stand by one's word stå ved sine ord
  take somebody at their word ta noen på ordet ta noens ord for god fisk
  take somebody's word for it stole på noen
  take the words out of somebody's mouth ta ordene ut av munnen på noen
  take words for things forveksle ord\/løfter og\/med fakta
  the Ten Words eller the Ten Commandments De ti bud
  that's a long word (hverdagslig) det var da svært
  use big words bruke store ord
  with\/on the word straks, med en gang, umiddelbart
  the Word (of God) eller God's Word Guds ord
  word by\/for word ordrett, ord for ord
  word for befaling om, ordre om signal til
  the word got round that ... det gikk rykte om at ...
  the word has it that ... det ryktes at ..., det sies at ...
  word of mouth muntlig
  the rumour was spread by word of mouth
  ryktet ble spredt fra munn til munn
  word of warning advarende ord
  she told me some words of warning
  hun gav meg noen advarende ord
  words ordelag
  she spoke in well chosen words
  hun snakket i velvalgte ordelag
  ordlyd, formulering
  I don't remember the exact words
  jeg husker ikke den eksakte ordlyden
  ytring, uttalelse
  he commented the Prime Minister's words on TV
  han kommenterte statsministerens uttalelser på TV
  tekst, sangtekst, visetekst
  the words are better than the tune
  (teater e.l.) replikker
  words fail me jeg finner ikke ord
  write word skrive og snakke om
  II
  verb \/wɜːd\/
  1) uttrykke
  he was able to word his feelings
  han var i stand til å uttrykke følelsene sine
  2) formulere, forfatte
  it was a sharply worded protest
  det var en skarpt formulert protest
  scantily worded knapp, kortfattet
  the letter was scantily worded
  brevet var kortfattet

  English-Norwegian dictionary

 • 91 work

  wə:k 1. noun
  1) (effort made in order to achieve or make something: He has done a lot of work on this project) arbeid
  2) (employment: I cannot find work in this town.) arbeid, jobb
  3) (a task or tasks; the thing that one is working on: Please clear your work off the table.) arbeid
  4) (a painting, book, piece of music etc: the works of Van Gogh / Shakespeare/Mozart; This work was composed in 1816.) verk
  5) (the product or result of a person's labours: His work has shown a great improvement lately.) arbeid, verk
  6) (one's place of employment: He left (his) work at 5.30 p.m.; I don't think I'll go to work tomorrow.) arbeidsplass, jobb
  2. verb
  1) (to (cause to) make efforts in order to achieve or make something: She works at the factory three days a week; He works his employees very hard; I've been working on/at a new project.) arbeide, jobbe; drive, la arbeide
  2) (to be employed: Are you working just now?) ha arbeid/jobb
  3) (to (cause to) operate (in the correct way): He has no idea how that machine works / how to work that machine; That machine doesn't/won't work, but this one's working.) virke, fungere
  4) (to be practicable and/or successful: If my scheme works, we'll be rich!) virke, holde stikk, lykkes
  5) (to make (one's way) slowly and carefully with effort or difficulty: She worked her way up the rock face.) arbeide seg møysommelig framover/oppover
  6) (to get into, or put into, a stated condition or position, slowly and gradually: The wheel worked loose.) løsne, skru seg løs
  7) (to make by craftsmanship: The ornaments had been worked in gold.) forme, bearbeide
  - workable
  - worker
  - works
  3. noun plural
  1) (the mechanism (of a watch, clock etc): The works are all rusted.) (ur)verk
  2) (deeds, actions etc: She's devoted her life to good works.) gode gjerninger, veldedighet
  - work-box
  - workbook
  - workforce
  - working class
  - working day
  - work-day
  - working hours
  - working-party
  - work-party
  - working week
  - workman
  - workmanlike
  - workmanship
  - workmate
  - workout
  - workshop
  - at work
  - get/set to work
  - go to work on
  - have one's work cut out
  - in working order
  - out of work
  - work of art
  - work off
  - work out
  - work up
  - work up to
  - work wonders
  arbeid
  --------
  arbeide
  --------
  arbeidsplass
  --------
  virke
  I
  subst. \/wɜːk\/
  1) arbeid, jobb
  I'm still looking for work
  jeg er fremdeles på utkikk etter arbeid
  our father is back from work
  faren vår har kommet hjem fra jobben
  2) virke, gjerning
  3) innsats
  4) gjøremål, oppgave
  5) verk, arbeid, produkt
  it is the work of an unknown master
  det er et verk av en ukjent mester
  the villagers sold their works to the tourists
  landsbybeboerne solgte arbeidene sine til turistene
  at work på arbeid, på jobb i aktivitet, i virksomhet, i arbeid
  the scientists thought an unknown microbe was at work
  vitenskapsmennene trodde at en ukjent mikrobe var i aktivitet
  be thrown out of work bli gjort arbeidsløs
  do the work of fungere som
  fall\/go to work skride til verket
  give someone the works fortelle noen hele historien gi noen en overhaling drepe noen
  go about one's work skjøtte sitt arbeid
  have one's work cut out ha sin fulle hyre med
  intellectual work åndsarbeid
  in work i arbeid
  make light work of winning vinne med letthet
  make short\/quick work of gjøre kort prosess med, gjøre raskt unna, bli fort ferdig med
  make work for gi arbeid til
  many hands make light work jo flere, desto bedre
  off work ikke i arbeid, fri
  out of work uten arbeid, arbeidsløs
  put\/set somebody to work sette noen i arbeid
  quick work fort gjort
  set\/go about one's work sette i gang med arbeidet, skride til verket
  set at work sette i arbeid, sette i gang
  set\/get to work (at\/on something) sette i gang med noe \/ med å gjøre noe
  shirk work snike seg unna, sluntre unna, skulke
  shoot the works sladre gi alt man har, gjøre sitt ytterste
  sit down to one's work konsentrere seg om arbeidet sitt
  stop work (av)slutte arbeidet, legge ned arbeidet
  strike work legge ned arbeidet, streike
  take up work gå tilbake til arbeidet
  throw out of work gjøre arbeidsløs
  warm work (hverdagslig) hardt arbeid
  the work done det utførte arbeidet, arbeidsprestasjonen
  the work of a moment et øyeblikks arbeid
  a work of art et kunstverk
  works gjerninger
  good works
  gode gjerninger
  (slang, om narkotika) brukerutstyr (militærvesen) (be)festningsverk verk, mekanisme
  she studied the works of the clock
  hun studerte urverket
  the works rubbel og bit, hele sulamitten
  work of the intellect (jus) åndsverk
  II
  verb \/wɜːk\/
  1) (om sysselsetting) arbeide, jobbe
  Martin works as a teacher
  Martin jobber som lærer
  2) (om deig eller leire) bearbeide, kna, elte
  wet clay is easy to work
  våt leire er lett å bearbeide
  3) (om plan eller metode) virke, fungere, holde (om teori)
  his charm worked
  sjarmen hans virket
  the theory doesn't work
  teorien holder ikke
  4) påvirke, bearbeide, øve innflytelse på, godsnakke med
  Doris worked her boss to give her higher salary
  Doris godsnakket med sjefen sin for å få ham til å gi henne høyere lønn
  try to work him to see your point
  forsøk å få ham til å se ting fra din side
  5) (om jord) dyrke
  6) (om maskineri) gå, drive(s), funksjonere, virke, være i drift, være i funksjon
  this machine works on electricity
  denne maskinen drives av elektrisitet
  this watch dosn't work
  denne klokken virker ikke
  the lift doesn't work
  heisen er ikke i drift
  7) (om selger) reise i, ha (som salgsområde)
  the insurance agent works the Stavanger area
  forsikringsagenten reiser i Stavanger-området
  8) (om fisker) fiske i
  the villagers work this stream
  landsbyboerne fisker i denne elven
  9) (om gjær) arbeide, gjære, få til å gjære
  10) (om organ) fungere, gå, arbeide, slå (om hjerte eller puls)
  her heart is working slowly
  hjertet hennes slår sakte
  11) (om kraftanstrengelse) arbeide (seg frem), trenge (seg frem)
  the expedition worked north through the jungle
  ekspedisjonen arbeidet seg nordover gjennom jungelen
  12) flytte, dytte, lirke, skyve
  she worked the boulder into place
  hun dyttet kampesteinen på plass
  13) (om tanker e.l.) arbeide, gjære, kverne
  these thoughts were working in his head
  disse tankene kvernet i hodet hans
  14) (om håndarbeide) lage, brodere, sy, strikke
  she worked her initials on the blanket
  hun broderte initialene sine på teppene
  granny is working a pair of socks
  bestemor strikker et par sokker
  15) (om mekanikk) betjene, passe, skjøtte, styre
  her task is to work the machine
  hennes oppgave er å betjene maskinen
  these puppets are worked with wires
  disse dukkene blir styrt ved hjelp av tråder
  16) bevege (seg), røre (på), røre seg, gestikulere (om hender)
  her hands were working as she talked
  hun gestikulerte med hendene mens hun snakket
  can you work your arm backwards?
  kan du bevege armen bakover?
  17) (om ledelse) styre, holde styr på, kontrollere, få til å jobbe, få til å arbeide, drive
  they worked a farm
  de drev en gård
  the war lord couldn't work his officers
  krigsherren klarte ikke å holde styr på offiserene sine
  the manager worked his employees ten hours a day
  direktøren drev sine ansatte ti timer per dag
  18) (om konsekvens) forårsake, utrette, anrette, volde, utføre, bevirke
  time had worked\/wrought great changes
  tiden hadde forårsaket store endringer
  the war worked\/wrought great damages
  krigen voldte store skader
  19) (om mål) oppnå, oppfylle, realisere, virkeliggjøre, ordne (hverdagslig), fikse (hverdagslig)
  I worked my purposes
  jeg oppnådde mine hensikt
  how did you work it?
  hvordan fikset du det?
  20) (om kull) bryte
  21) (om bruk) anvende, bruke, utnytte, drive, bearbeide, være i drift (om fabrikk e.l.)
  this mine is no longer worked
  denne gruven er ikke lenger i drift
  can you work the invention at this factory?
  kan dere utnytte oppfinnelsen ved denne fabrikken?
  he worked dogs in a circus act
  han brukte hunder i et sirkusnummer
  they worked the mine
  de drev gruven
  22) (om materiale) arbeide i, arbeide med, forme, utforme, foredle
  she likes to work wood
  hun liker å arbeide i tre
  23) (sjøfart) arbeide, rulle, stampe, slingre
  the ship worked in the rough sea
  skipet stampet i det urolige havet
  24) (amer.) lure, bedra, ta ved nesen
  the swindler worked the whole town
  svindleren lurte hele byen
  25) (om bølger) gå i dønninger
  26) (om ansikt) fortrekke seg
  her features worked
  ansiktet hennes fortrakk seg
  work against (om motstand) motarbeide, motsette
  they are working against him
  de motarbeider ham
  work at arbeide på, arbeide med, jobbe på, jobbe med
  I am working at a new book
  jeg arbeider på en ny bok
  studere
  he is working at Latin and Greek
  han studerer latin og gresk
  work away arbeide (ufortrødent) videre, jobbe i vei
  he is working away on his new book
  han arbeider ufortrødent videre på den nye boken sin
  work back (austr.) arbeide overtid, jobbe overtid
  work for arbeide for, jobbe for
  he works for a farmer
  han jobber for en bonde
  he works for peace
  han jobber for fred
  work in\/into arbeide seg inn i, trenge (seg) inn i
  the dust has worked in everywhere
  støvet har trengt seg inn overalt
  flette inn, finne plass til
  try to work in a few quotations
  prøv å flette inn noen sitater
  (om materiale) arbeide i, arbeide med, jobbe i, jobbe med
  the artist prefers to work in clay
  kunstneren foretrekker å arbeide med leire
  work in with passe inn i, stemme med
  his marriage didn't work in with my plan
  ekteskapet hans passet ikke inn i planen min
  work itself right komme i gjenge igjen
  the trade will soon work itself right
  handelen kommer snart i gjenge igjen
  work late arbeide sent
  work off slite(s) bort, gå bort
  the paint will work off
  malingen kommer til å slites bort
  arbeide av seg, bli kvitt, kvitte seg med, gå av seg
  he has worked off his surplus weight
  han har kvittet seg med overvekten sin
  he has worked off his anger
  han har gått av seg raseriet sitt
  (om gjeld) nedbetale, få ned
  he worked off his debt by doing odd jobs
  han nedbetalte gjelden sin ved å påta seg småjobber
  få unna(gjort), få gjort
  she worked off the week's correspondence
  hun fikk unna ukens korrespondanse
  (om handel) få avsetning på, få solgt utgi for å være
  she worked off the novel as her own
  hun utga romanen for å være sin egen
  (om overtid) arbeide inn, opparbeide (seg)
  she worked off a week's holiday by doing overtime
  hun opparbeidet seg en ukes ferie ved å jobbe overtid
  (typografi) trykke ferdig
  work off one's anger\/rage on someone la sinnet sitt gå ut over noen
  work on arbeide (ufortrødent) videre arbeide med, arbeide på, jobbe med, jobbe på
  she worked on a book
  hun arbeidet med en bok
  bearbeide, påvirke, bite på
  I'll work on her
  jeg skal forsøke å påvirke henne
  nothing works on him
  ingenting biter på ham
  virke gjennom
  the door works on a spring
  døren er utstyrt med en fjær
  work one's ass\/butt off (slang) arbeide seg ihjel
  work oneself free slite seg løs
  work oneself up hisse seg opp
  work one's passage arbeide seg over (som mannskap på skip)
  work one's way through university arbeide ved siden av studiene
  work one's will (up)on få viljen sin med
  work out utarbeide, utforme, utvikle, arbeide frem, komme frem til
  she worked out a clever plan
  hun utarbeidet en listig plan
  they worked out a compromise
  de kom frem til et kompromiss
  (om plan, mål e.l.) virkeliggjøre, realisere, oppnå, gjennomføre, iverksette, sette ut i livet beregne, regne ut
  I haven't worked out the cost per head yet
  jeg har ikke regnet ut kostnaden per hode ennå
  the pay works out the same
  lønnen blir den samme
  løse, finne ut av, tyde
  he was happy that he finally had worked out the problem
  han var glad for at han endelig hadde løst problemet
  the problem will not work out
  problemet lar seg ikke løse
  she is an expert at working out the coded messages
  hun er en ekspert i å tyde de kodete meldingene gå opp, stemme, la seg regne ut
  the sum will not work out
  summen går ikke opp
  (om ressurs e.l.) tømme, utpine
  the silver mine is now worked out
  sølvgruven er nå tømt
  falle ut, ordne seg, lykkes, utvikle seg
  let us see how it works out
  la oss se hvordan det utvikler seg
  if the plan works out satisfactorily
  dersom planen utvikler seg tilfredsstillende
  (sport og spill e.l.) trene, øve trenge seg frem, arbeide seg frem, arbeide seg ut
  many months later the splinter worked out of her arm
  mange måneder senere trengte flisen seg ut av armen hennes
  work out at\/to beløpe seg til, komme opp i, komme på
  the total works out at\/to £10
  summen beløper seg til 10 pund
  work out of jobbe fra, ha som base
  she works out of home
  hun jobber hjemmefra
  work over gjennomgå, bearbeide, revidere, gjennomarbeide
  she is working over an article for a magazine
  hun bearbeider en artikkel for et ukeblad
  I worked over the material in detail
  jeg har gjennomgått materialet i detalj
  overtale, få over på sin side (slang) ta under behandling, bearbeide, gi en overhaling
  they threatened to work him over until he talked
  de truet med å gi ham en overhaling inntil han snakket
  work round slå om, gå over
  the wind has worked round to the north
  work someone out bli klok på noen
  work something out ordne opp i noe, finne ut av noe, finne på noe
  I am sure we can work something out
  jeg er sikker på at vi kan finne på noe
  they decided to work things out
  de bestemte seg for å ordne opp i saker og ting
  work through arbeide seg gjennom
  I've worked through this big volume
  jeg har arbeidet meg gjennom dette tykke bindet trenge gjennom
  the rain has worked through the roof
  regnet har trengt seg gjennom taket
  bore gjennom, grave (seg) gjennom
  work to holde seg til, følge
  they worked to schedule
  de holdt seg til timeplanen
  work to rule (om arbeidskonflikt) gå sakte
  work towards arbeide for, arbeide mot
  we are working towards a peaceful settlement
  vi arbeider for en fredelig løsning
  work up øke, drive opp, forsterke
  the typist worked up her speed to 70 words a minute
  maskinskriveren drev opp farten til 70 ord i minuttet
  the film worked up excitement
  filmen økte spenningen
  bygge opp, etablere, opparbeide (seg)
  she worked up a thriving business
  hun arbeidet frem en fremgangsrik forretning
  we are trying to work up a market for this article
  vi forsøker å bygge opp et marked for denne artikkelen
  I can't work up sufficient interest in this
  jeg kan ikke opparbeide tilstrekkelig interesse for dette
  omarbeide
  she worked up the short story to form a novel
  hun omarbeidet novellen til en roman
  bearbeide, kna, elte, foredle (om råmateriale) røre sammen, røre til
  he worked up a mixture
  han rørte sammen en blanding
  vekke, skape, fremkalle
  this is guaranteed to work up people's interest
  dette er garantert å vekke folks interesse
  (om følelser) egge (opp), hisse (opp), anspore, drive (musikk) arbeide seg opp mot
  the orchestra was working up a crescendo
  orkesteret arbeidet seg opp mot et crescendo
  (om klær e.l.) krype oppover, skli opp, gli opp (om vær) tilta, øke i styrke
  the storm worked up
  stormen tiltok
  (sjøfart, om straff) sette i hardt arbeid, holde i hardt arbeid
  work up into omarbeide, gjøre om til, (videre)utvikle til, forvandle til
  he worked up the sketch into a picture
  han omarbeidet skissen til et bilde
  work up to stige til, nærme seg, dra seg mot
  the events worked up to a climax
  hendelsene dro seg mot et klimaks
  worked up eller wrought up opphisset, opprørt, oppjaget, opprevet
  he got all worked up over nothing

  English-Norwegian dictionary

 • 92 WYMM

  eller wymm
  forkortelse for will you marry me (på elektronisk oppslagstavle, e-post e.l.)
  so hear this: after a couple of months he pops me the WYMM!
  hør på dette, da: etter et par måneder spør han om jeg vil gifte meg med ham!

  English-Norwegian dictionary

 • 93 yoke

  jəuk 1. noun
  1) (a wooden frame placed over the necks of oxen to hold them together when they are pulling a cart etc.) spann
  2) (a frame placed across a person's shoulders, for carrying buckets etc.) åk
  3) (something that weighs people down, or prevents them being free: the yoke of slavery.) åk
  4) (the part of a garment that fits over the shoulders and round the neck: a black dress with a white yoke.) bærestykke, skulderparti
  2. verb
  (to join with a yoke: He yoked the oxen to the plough.) legge i spann
  par
  I
  subst. \/jəʊk\/
  1) (også overført) åk
  2) (i flertall: yoke) par, spann
  five yoke of oxen
  fem spann okser
  3) (sjøfart) roråk, rorflyndre, rorkvadrant
  4) (søm) bærestykke
  5) (teknikk) åk, åregaffel, bøyle
  endure the yoke tåle undertrykkelsens åk
  pass under the yoke eller come under the yoke gå under åket
  put to the yoke eller put the yoke on (om okser e.l.) legge åket på, spenne for
  submit to the yoke bøye nakken under åket, la seg kue
  the yoke of matrimony ekteskapets åk, ekteskapets bånd
  throw off the yoke eller shake off the yoke kaste av (seg) åket
  II
  verb \/jəʊk\/
  1) legge åk på, spenne for
  yoke oxen to a plough
  spenne okser for plogen
  they yoked the wagon
  de spente for vognen
  2) (også yoke together) feste sammen (med åk)
  3) (overført) koble sammen, forene
  4) (gammeldags) underkue, undertrykke
  yoked to (også) forent i ekteskap med
  yoke to eller yoke with (overført) koble sammen med, forene med, pare med

  English-Norwegian dictionary

 • 94 a few

  (a small number (emphasizing that there are indeed some): There are a few books in this library about geology; We have only a few left.) noen (få), et par; en hel del

  English-Norwegian dictionary

 • 95 double up

  1) (to (cause to) bend or collapse suddenly at the waist: We (were) doubled up with laughter; He received a blow in the stomach which doubled him up.) knekke sammen, bøye(s) sammen, krumme(s)
  2) (to join up in pairs: There weren't enough desks, so some pupils had to double up.) gå sammen i par, ha noe på deling

  English-Norwegian dictionary

 • 96 one or two

  (a few: I don't want a lot of nuts - I'll just take one or two.) et par, noen få

  English-Norwegian dictionary

См. также в других словарях:

 • par devant — ⇒PAR DEVANT, voir DEVANT …   Encyclopédie Universelle

 • par-devant — 1. devant [ d(ə)vɑ̃ ] prép. et adv. • XI e; davant fin Xe; de 1. de et avant I ♦ Prép. A ♦ Prép. de lieu …   Encyclopédie Universelle

 • Par devant notaire — est une série télévisée française, diffusé la première fois le 30 mars 1979[1]. Elle se divise en quatre segments : Le Bout du monde (réalisé par Joseph Drimal), Succession veuve Bernier (réalisé par Daniel Georgeot), La Résidence… …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le Renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution Paris …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution …   Wikipédia en Français

 • par — 1. (par) prép. 1°   À travers. Il a passé par Bordeaux. Voyager par eau. Jeter quelque chose par la fenêtre. Les idées qui nous viennent par les sens. •   Et pour vous faire outrage Il faudrait que par moi son fer se fît passage, ROTROU Antigone …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • devant — Devant, quasi Deante, que le Portugais dit Diante, et le Castillan Delante, pro Ante. Interponitur autem u, ad vitandum hiatum. Comme fait aussi l Italien, disant, Devante et devanti. Devant quelqu un, Ante aliquem. Devant moy, Ante oculos, Coram …   Thresor de la langue françoyse

 • par — Par, Est une preposition, qui vient de cette Latine Per, et signifie induction, industrie, et mediation de la chose signifiée par le mot qu elle regit en construction, comme, C est par moy que le Roy a esté remis en son Royaume, Per me, vel opera …   Thresor de la langue françoyse

 • par — PAR. Preposition de lieu. En, dans. Dieu est par tout. cela se fait par tout païs, par toute terre. je ne sçaurois pas estre par tout. Il sert aussi à marquer le Mouvement & le passage. Il a passé par Paris, par Bordeaux. il se promene par la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • par- — ou para préfixe Préfixe qui signifie à côté, et qui vient d une préposition grecque.    En chimie l on a proposé de placer cette particule avant la dénomination des corps dits isomériques. SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE PAR. Ajoutez : 26°   Par ci… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • par-devants — ● par devant, par devants nom masculin Feuille du dessus d une carte à jouer, supportant l impression des figures ou des points …   Encyclopédie Universelle

Книги

Другие книги по запросу «par-devant» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.