Перевод: с английского на норвежский

с норвежского на английский

par-devant

 • 1 par

  noun
  (the normal level, standard, value etc.) pari, kurs
  - on a par with
  pari
  I
  subst. \/pɑː\/
  1) det normale, det gjennomsnittlige
  I'm not feeling quite up to par
  jeg er ikke helt på høyden\/jeg føler meg ikke helt bra
  2) (handel) pari
  3) likhet, likestilling
  4) (golf) par (gjennomsnitt)
  above par over det normale (handel) over pari
  at par til pari, i pari
  below par under det normale, under gjennomsnittet (handel) under pari
  on a par i gjennomsnitt på høyde med, jevnbyrdig med, på linje med, like stor som
  par for the course det normale, det vanlige, det man kan vente seg
  par of exchange myntparitet
  put on a par likestille
  put on a par with stille på linje med
  II
  subst. \/pɑː\/
  (hverdagslig) forkortelse for paragraph
  III
  verb \/pɑː\/
  (golf) pare

  English-Norwegian dictionary

 • 2 par excellence

  adv. \/pɑːrˈeksəlɑː(n)s\/ (fransk) fortrinnsvis, par excellence, i særlig grad, først og fremst, utpreget

  English-Norwegian dictionary

 • 3 below par / not up to par

  (not up to the usual standard: Your work is not up to par this week.) ikke helt på høyden, under pari

  English-Norwegian dictionary

 • 4 on a par with

  (equal to: As a writer he is on a par with the great novelists.) på høyde/linje med

  English-Norwegian dictionary

 • 5 par.

  forkortelse for parallel, parenthesis, parish

  English-Norwegian dictionary

 • 6 a

  ei
  noun
  (one of the notes in the musical scale.)
  - A sharp
  I
  ➢ A
  II
  verb \/ə\/
  i muntlig tale, forkortelse for have) ha
  you mighta come
  du skulle ha kommet
  III
  determ. uttale av a: \/ə\/, \/eɪ\/ uttale av an, som brukes foran vokal: \/ən\/, \/n\/, \/æn\/
  1) en, ei, et
  smoke a pipe
  many a man
  mang en mann
  2) noen, noe
  a few men
  noen få menn
  3) ytterligere, i tillegg
  a further 50 men
  50 menn til \/ ytterligere 50 menn
  a little more
  litt til \/ litt mer
  4) like, samme
  they are of a size
  de er like store
  5) om, per, i, for
  twice a day
  to ganger om dagen
  two at a time
  to om gangen
  a mile a minute
  en mil i minuttet
  sixty dollars a pair
  seksti dollar per par \/ for paret
  IV
  prep. \/ə\/
  i hverdagslig tale, forkortelse for of, to)
  bare i uttrykk
  -a noen, litt, ganske
  they invited a coupla friends
  de inviterte noen venner
  it was kinda humid
  det var litt fuktig ute
  she was sorta nice, and I liked her
  hun var ganske søt og jeg likte henne
  (uttrykkes ikke på norsk) å
  you oughta come tomorrow
  du burde komme i morgen

  English-Norwegian dictionary

 • 7 adult film

  subst.
  (forskjønnende) (lettere) pornografisk film, pornofilm
  in his youth he did a couple of adult films
  i ungdommen var han med i et par pornofilmer

  English-Norwegian dictionary

 • 8 assorted

  ə'so:tid
  adjective
  (mixed; of or containing various different kinds: assorted colours; assorted sweets.) blandet, assortert
  adj. \/əˈsɔːtɪd\/
  1) assortert
  2) klassifisert, sortert, blandet
  he gave the children a box of assorted sweets
  han gav barna en eske blandet drops
  3) matchende, passende
  they were considered an ill assorted couple
  man syntes de var et umake par

  English-Norwegian dictionary

 • 9 belt

  belt 1. noun
  1) (a long (narrow) piece of leather, cloth etc worn round the waist: a trouser-belt; He tightened his belt.) belte, livreim
  2) (a similar object used to set wheels in motion: the belt of a vacuum-cleaner.) (driv)reim, belte
  3) (a zone of country etc: a belt of trees; an industrial belt.) belte, sone
  2. verb
  1) (to fasten with a belt: He belted his trousers on.) spenne på, feste med belte
  2) (to strike (with or without a belt): He belted the disobedient dog.) denge, slå med belte
  belte
  --------
  reim
  I
  subst. \/belt\/
  1) belte, magebelte, livrem
  2) (mekanikk) belte, (driv)rem, bånd
  3) (dekorasjon) belte, bånd, bred stripe
  Andrew has a black belt in karate
  4) kraftig slag, slag med belte, slag med rem
  5) (geografi) belte, sone, distrikt
  we are lucky to live in a green belt
  vi er heldige som bor i et område med mye vegetasjon
  6) (militærvesen) patronbelte
  7) (militærvesen) armeringsplater rundt et krigsskip
  a belt round the ear en ørefik
  hit below the belt slå under beltestedet (overført) angripe på ureal måte
  under one's belt i magen
  when he has a couple of drinks under his belt
  når han har fått i seg et par drinker bak seg
  he has a couple of world records under his belt
  han har et par verdensrekorder bak seg
  II
  verb \/belt\/
  1) utstyre(s) med belte, feste(s) med belte
  2) pryle (med rem)
  3) slå hardt
  4) (slang) løpe fort, styrte
  5) (slang, amer.) helle i seg, drikke (for mye)
  6) (historisk) omgjorde
  belt along suse avsted
  belted cruiser armert panserkrysser
  belt out something (hverdagslig) belje, forklaring: synge\/spille noe høyt og bråkete
  belt together bunte sammen
  belt up (hverdagslig) feste bilbeltet (hverdagslig) holde kjeft
  tighten one's belt (overført) stramme inn livremmen, bruke mindre penger

  English-Norwegian dictionary

 • 10 birdie

  subst. \/ˈbɜːdɪ\/
  1) (hverdagslig) liten fugl, spurv
  2) (golf) birdie (ett slag under par)
  3) (barnespråk) pippip
  watch the birdie (ved fotografering) se på kamera, smil, se hit

  English-Norwegian dictionary

 • 11 block

  blok 1. noun
  1) (a flat-sided mass of wood or stone etc: blocks of stone.) blokk; kloss
  2) (a piece of wood used for certain purposes: a chopping-block.) hoggestabbe
  3) (a connected group of houses, offices etc: a block of flats; an office block.) leiegård, boligblokk; (forretnings)gård, kvartal
  4) (a barrier: a road block.) barrikade, blokkering
  5) ((especially American) a group of buildings bounded by four streets: a walk round the block.) kvartal
  2. verb
  (to make (progress) difficult or impossible: The crashed cars blocked the road.) blokkere, sperre, tette
  3. verb
  The ships blockaded the town.) blokkere
  - blocked
  - block capital/letter
  - blockhead
  blokk
  --------
  kloss
  --------
  kvartal
  --------
  sperre
  --------
  terning
  I
  subst. \/blɒk\/
  1) (av stein, tre) kloss, kubbe, stokk (til tresnitt), blokk, (slakte-)benk
  2) (bolig)blokk, leiegård, boligfelt
  3) kvartal
  it's just a few blocks away
  det er bare et par kvartal unna
  they walked round the block
  de gikk en tur rundt kvartalet
  4) (hattemakeri) blokk, form
  5) (teknikk) trinse, trinsesystem
  6) kompakt masse, klump, blokk, pakke
  7) (forsendelse) stort parti
  8) bunt
  9) aksjepost
  10) (skrive)blokk
  11) (i teatersalong e.l.) seksjon
  12) (hverdagslig) skalle, hode
  13) (teknikk) motorblokk
  14) hinder, stopp, veisperre
  15) (parlamentarisk) obstruksjon
  16) (austr.) jordlott, område
  17) (austr., hverdagslig) promenadestrøk
  18) (friidrett, også start block) startblokk
  19) klisjé
  20) (sport) blokkering
  21) (jernbanetransport) blokkstrekning (strekningen mellom to blokkposter)
  22) (murerfag) blokk
  barber's block sebarber's block
  be sent to the block bli halshugget, bli dødsdømt
  blocks (også starting blocks) start
  block of flats leiegård, boligblokk
  do one's block (austr., slang) miste besinnelsen, hisse seg voldsomt opp
  Pete did his block and hit the bastard
  Pete mistet besinnelsen og slo til den drittsekken
  in block i en klump, i blokk
  knock somebody's block off dra til noen
  new kid on the block nykommer, ubeskrevet blad, forklaring: nyankommet person som må bevise hva han eller hun kan og står for
  pulley block skiveblokk, trinseblokk
  traffic block trafikkstans
  writer's block sewriter
  II
  verb \/blɒk\/
  1) (også block up) blokkere, tette (igjen), sperre (av), tilstoppe, hindre, stenge av
  block somebody's plans
  hindre noen i å fullføre sine planer
  block the way for
  sperre veien for
  my nose is blocked
  nesen min er tett
  2) (sport) blokkere
  3) (hattemakeri, skomakeri) blokke, forme
  4) støtte (under)
  5) (økonomi) blokkere, sperre
  they've blocked my account
  de har sperret kontoen min
  block in understreke, skravere, utheve, ramme inn (om tid) skvise inn, skaffe plass til stenge inne, sperre inne
  block out (spesielt lyd og lys) stenge ute, sperre for
  block out the light
  sperre for lyset
  (også block in) gjøre utkast til, skissere (overført) stenge ute, skjule, utelate
  block up stenge inne forklaring: forhøye med bakker e.l.

  English-Norwegian dictionary

 • 12 bogey

  'bəuɡi
  noun
  (a four- or six-wheeled frame, supporting part of a long vehicle, eg a railway carriage.) boggi
  I
  subst. \/ˈbəʊɡɪ\/
  1) (jernbane) boggi
  2) tralle
  II
  subst. \/ˈbəʊɡɪ\/ eller bogie eller bogy
  1) ond ånd, spøkelse
  2) (overført) hjernespinn, fantasifoster
  3) (golf) bogey, par
  4) skrekkinnjagende gubbe, busemann (til å skremme barn med)
  be good or the bogey will get you!
  vær snill, ellers kommer busemannen og tar deg
  5) (hverdagslig) politimann, purk
  6) (hverdagslig) busemann (i nesen)
  7) (på radarskjerm) uidentifisert gjenstand
  8) (amer., slang, militærvesen) fiendtlig fly
  the bogey of inflation inflasjonsspøkelset

  English-Norwegian dictionary

 • 13 brace

  breis 1. noun
  1) (something that draws together and holds tightly: a brace to straighten teeth.) bøyle; tannregulering
  2) (a pair usually of game-birds: a brace of pheasants.) (fugle)par
  2. verb
  (to make (often oneself) firm or steady: He braced himself for the struggle.) manne/stramme seg opp
  - bracing
  binde
  --------
  par
  I
  subst. \/breɪs\/
  1) spenne, krampe, bånd
  2) støtte, skråstøtte, (skrå)stiver, stag
  3) (typografi) klamme, sammenfatningstegn
  4) hengerem, fjærrem
  5) (sjøfart) bras
  6) (samme i flertall) par (særlig om dyr som jages), kobbel (om hunder)
  a brace of ducks
  et andepar
  braces bukseseler hengsler tannregulering (teknikk, også brace and bit) borvinde (med bor) (medisin) skinne(r)
  II
  verb \/breɪs\/
  1) binde rundt, binde sammen, dra til, trekke til
  2) spenne fast
  3) forsterke, styrke, støtte (også moralsk)
  4) (sjøfart) brase
  brace oneself against presse seg mot
  brace oneself (up) samle krefter, stålsette seg, ta seg sammen, stramme seg opp
  brace one's feet against ta spenntak mot, spenne føttene mot
  brace up samle mot, ta seg sammen, stramme seg opp sette mot i, støtte (moralsk) (hverdagslig) ta en styrkedråpe, styrke seg (sjøfart) brase bidevind

  English-Norwegian dictionary

 • 14 bust

  past participle; see bust II
  I
  subst. \/bʌst\/
  1) (skulptur) byste
  2) (om kvinne) byste, barm, bystemål
  II
  subst. \/bʌst\/
  1) (handel) nedgang, konkurs
  2) razzia, raid, arrestasjon
  3) fiasko, tabbe
  4) fyllefest, rangel, heisatur
  5) (amer.) slag, knyttneveslag
  a bust on the nose
  et slag midt på trynet
  6) (militærvesen) degradering
  7) (kortspill) hånd uten stikk
  go on the bust feste, rangle
  have a bust drikke seg dritings
  III
  verb (bust - bust eller busted - busted) \/bʌst\/
  1) sprenge(s), sprekke, bryte opp, slå inn, slå i stykker
  the thieves busted the safe
  tyvene sprengte safen
  2) slå, fike til
  bust a person on the nose
  gi noen en midt i trynet
  3) foreta en razzia
  the police busted the place
  politiet gjennomførte en razzia på stedet
  4) (slang) hekte, arrestere
  he was busted for using drugs
  han ble hektet fordi han brukte stoff
  5) slå konkurs, gå konkurs, fallere, ruinere
  6) (militærvesen, amer.) degradere
  they busted him to private
  de degraderte ham til menig
  7) (amer.) temme
  the riding instructor managed to bust the horse
  rideinstruktøren greide å temme hesten
  8) stikke av fra, rive seg løs fra
  9) (universitet, slang, amer.) dumpe, bli kastet ut
  be busting være tissetrengt, nesten tisse på seg være overivrig, ivre
  bust a gut le seg ihjel overanstrenge seg
  bust one's boiler ta seg helt ut, overanstrenge seg
  bust oneself laughing holde på å dø av latter, holde på å le seg ihjel
  I nearly bust myself laughing
  jeg holdt på å dø av latter
  bust out bryte ut, stikke av, rømme
  bust something up slå noe i stykker, sprenge noe, bryte noe opp
  bust up a meeting
  bryte opp et møte
  bust up (om (ekte)par) gå fra hverandre
  laugh fit to bust le så man holder på å knekke sammen
  I laughed fit to bust
  jeg holdt på å knekke sammen av latter
  IV
  adj. \/bʌst\/
  1) blakk, fallitt, konkurs, ruinert
  2) skadet, i stykker
  go bust gå konkurs
  the old bank on the corner has gone bust
  den gamle banken på hjørnet er gått konkurs

  English-Norwegian dictionary

 • 15 chair car

  subst. \/ˈtʃeəkɑː\/ (amer., jernbane)
  1) salongvogn
  2) forklaring: passasjervogn med stillbare seter i par på hver side av midtgangen

  English-Norwegian dictionary

 • 16 clapsticks

  subst. \/ˈklæpstɪks\/
  1) (musikk) forklaring: et par rytmepinner brukt i aboriginermusikk
  2) (film) klapper

  English-Norwegian dictionary

 • 17 consequent

  I
  subst. \/ˈkɒnsɪkwənt\/
  1) følge, noe som følger noe annet (med eller uten årsak-virkning-forhold)
  2) (logikk) den andre delen av en betingelsessetning
  3) (matematikk) etterledd (i matematisk forhold)
  4) (matematikk) den andre av to vektorer i et par
  II
  adj. \/ˈkɒnsɪkwənt\/
  1) som følger
  2) følgeriktig, konsekvent
  be consequent (up)on være en følge av
  consequent (up)on som følger

  English-Norwegian dictionary

 • 18 couple

  1. noun
  1) (two; a few: Can I borrow a couple of chairs?; I knew a couple of people at the party, but not many.) par, noen få
  2) (a man and wife, or a boyfriend and girlfriend: a married couple; The young couple have a child.) (ekte)par
  2. verb
  (to join together: The coaches were coupled (together), and the train set off.) sammenkople
  - coupling
  par
  I
  subst. \/ˈkʌpl\/
  1) par
  a married couple
  et ektepar\/et gift par
  2) (jakt) kobbel (to hunder)
  3) (jakt) kobbelreim
  4) (om hester) kobbel, spann
  5) (fysikk) kraftpar, svingkraft
  6) (bygg) sperre
  a couple of et par, noen, to
  in couples i par, to og to
  II
  verb \/ˈkʌpl\/
  1) (telefoni, elektronikk) koble sammen, koble
  2) (overført også) kombinere, forene
  3) gifte seg, giftes, gifte
  4) pares, pare seg, pare
  coupled with (også) i forening med, sammen med

  English-Norwegian dictionary

 • 19 courting

  I
  subst. \/ˈkɔːtɪŋ\/
  oppvartning, kurtise, beiling
  II
  adj. \/ˈkɔːtɪŋ\/
  1) oppvartende
  2) (om par) forelsket, elskende

  English-Norwegian dictionary

 • 20 dine

  verb
  (to have dinner: We shall dine at half-past eight.) spise middag
  - dining-room
  - dining table
  - dine on
  - dine out
  verb \/daɪn\/
  1) spise middag
  2) be på middag, lage middag til
  3) (kunne) romme, ha plass til
  the restaurant dines 100
  be dined and wined bli servert et herremåltid
  dine on\/upon få\/ha til middag
  dine out spise middag ute\/borte, være bedt ut\/bort
  dine out on underholde med
  he dined out on a few stories about her
  han underholdt gjestene med et par historier om henne

  English-Norwegian dictionary

См. также в других словарях:

 • par devant — ⇒PAR DEVANT, voir DEVANT …   Encyclopédie Universelle

 • par-devant — 1. devant [ d(ə)vɑ̃ ] prép. et adv. • XI e; davant fin Xe; de 1. de et avant I ♦ Prép. A ♦ Prép. de lieu …   Encyclopédie Universelle

 • Par devant notaire — est une série télévisée française, diffusé la première fois le 30 mars 1979[1]. Elle se divise en quatre segments : Le Bout du monde (réalisé par Joseph Drimal), Succession veuve Bernier (réalisé par Daniel Georgeot), La Résidence… …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le Renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution Paris …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution …   Wikipédia en Français

 • par — 1. (par) prép. 1°   À travers. Il a passé par Bordeaux. Voyager par eau. Jeter quelque chose par la fenêtre. Les idées qui nous viennent par les sens. •   Et pour vous faire outrage Il faudrait que par moi son fer se fît passage, ROTROU Antigone …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • devant — Devant, quasi Deante, que le Portugais dit Diante, et le Castillan Delante, pro Ante. Interponitur autem u, ad vitandum hiatum. Comme fait aussi l Italien, disant, Devante et devanti. Devant quelqu un, Ante aliquem. Devant moy, Ante oculos, Coram …   Thresor de la langue françoyse

 • par — Par, Est une preposition, qui vient de cette Latine Per, et signifie induction, industrie, et mediation de la chose signifiée par le mot qu elle regit en construction, comme, C est par moy que le Roy a esté remis en son Royaume, Per me, vel opera …   Thresor de la langue françoyse

 • par — PAR. Preposition de lieu. En, dans. Dieu est par tout. cela se fait par tout païs, par toute terre. je ne sçaurois pas estre par tout. Il sert aussi à marquer le Mouvement & le passage. Il a passé par Paris, par Bordeaux. il se promene par la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • par- — ou para préfixe Préfixe qui signifie à côté, et qui vient d une préposition grecque.    En chimie l on a proposé de placer cette particule avant la dénomination des corps dits isomériques. SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE PAR. Ajoutez : 26°   Par ci… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • par-devants — ● par devant, par devants nom masculin Feuille du dessus d une carte à jouer, supportant l impression des figures ou des points …   Encyclopédie Universelle

Книги

Другие книги по запросу «par-devant» >>