Перевод: с русского на персидский

bell-push

 • 1 кнопка

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تکمه، دکمه، غنچه، هر چیزی شبیه دکمه، تکمه زدن، با تکمه محکم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > кнопка

 • 2 вдвигать (I) > вдвинуть (I)

  فعل push in

  Русско-персидский словарь > вдвигать (I) > вдвинуть (I)

 • 3 возить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) ترابری کردن، بردن، حمل کردن، نقل و انتقال دادن، نفی بلد کردن، از خود بی خود شدن، از جا در رفتن، بارکش، حمل و نقل، وسیله نقلیه، ترابری، حامل
  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  5. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن

  Русско-персидский словарь > возить (II) (нсв)

 • 4 впихивать (I) > впихнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > впихивать (I) > впихнуть (I)

 • 5 вталкивать (I) > втолкнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  (vt.) هل، پرتاب، تنه، هل دادن، تنه زدن، با زور پیش بردن، پرتاب کردن، کشیدن (شمشیر)، پرتاب شدن

  Русско-персидский словарь > вталкивать (I) > втолкнуть (I)

 • 6 выдвигать (I) > выдвинуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдвигать (I) > выдвинуть (I)

 • 7 выпихивать (I) > выпихнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпихивать (I) > выпихнуть (I)

 • 8 выталкивать (I) > вытолкнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выталкивать (I) > вытолкнуть (I)

 • 9 гантель

  مونث dumb-bell

  Русско-персидский словарь > гантель

 • 10 задвигать (I) > задвинуть (I)

  ............................................................
  1. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن

  Русско-персидский словарь > задвигать (I) > задвинуть (I)

 • 11 заталкивать (I) > затолкнуть (I)

  فعل push shove

  Русско-персидский словарь > заталкивать (I) > затолкнуть (I)

 • 12 затирать (I) > затереть (I)

  ............................................................
  (v.) پاک کردن، ساییدن
  ............................................................
  (vt.) پاک کردن، محو کردن، ستردن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................
  4. trap
  زانویی مستراح و غیره تله، دام، دریچ-ه، گیر، محوطه کوچک، شکماف، نیرنگ، فریب دهان، به دام انداختن، در تله انداختن، تله، در تله اندازی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > затирать (I) > затереть (I)

 • 13 затолкать (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تنه، هل، تکان، تنه زدن
  ............................................................
  2. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن

  Русско-персидский словарь > затолкать (I) (св)

 • 14 звонарь

  مذکر bell-ringer

  Русско-персидский словарь > звонарь

 • 15 звонок

  ............................................................
  1. bell
  (v.) زنگ زنگوله، ناقوس، زنگ آویختن به، دارای زنگ کردن، کم کم پهن شدن (مثل پاچه شلوار)
  ............................................................
  2. ring
  (past: rang ; past participle: rung
  (v.) حلقه، زنگ زدن، احاطه کردن، محفل، گروه، انگشتر، میدان، عرصه، گود، جسم حلقوی، طوقه، صحنه ورزش، چرخ خوردن، حلقه زدن، گرد آمدن، زنگ اخبار، صدای زنگ تلفن، طنین، ناقوس

  Русско-персидский словарь > звонок

 • 16 катить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. roll
  (vt. & n.) طومار، لوله، توپ (پارچه و غیره)، صورت، ثبت، فهرست، پیچیدن، چیز پیچیده، چرخش، گردش، غلتک، نورد، غلتاندن، غلت دادن، غل دادن، غلتک زدن، گرد کردن، به دوران انداختن، غلتیدن، غلت خوردن، گشتن، تراندن، تردادن، تلاطم داشتن
  ............................................................
  2. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  3. bowl
  (v.) کاسه، جام، قدح، با توپ بازی کردن، مسابقه و جشن بازی بولینگ، (نفت) کاسه رهنما (دستگاه ابزارگیری)
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن

  Русско-персидский словарь > катить (II) (нсв)

 • 17 качнуть (I) (св)

  فعل give a push

  Русско-персидский словарь > качнуть (I) (св)

 • 18 колокол

  مذکر bell
  (v.) زنگ زنگوله، ناقوس، زنگ آویختن به، دارای زنگ کردن، کم کم پهن شدن (مثل پاچه شلوار)

  Русско-персидский словарь > колокол

 • 19 колокольня

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) مناره کلیسا، برج، ساختمان بلند، برج کلیسا

  Русско-персидский словарь > колокольня

 • 20 колокольчик

  ............................................................
  ............................................................
  2. bell
  (v.) زنگ زنگوله، ناقوس، زنگ آویختن به، دارای زنگ کردن، کم کم پهن شدن (مثل پاچه شلوار)
  ............................................................
  (n.) انواع گل استکانی آبی رنگ

  Русско-персидский словарь > колокольчик

См. также в других словарях:

 • bell-push — «BEHL PUSH», noun. British. a push button for a doorbell or the like …   Useful english dictionary

 • bell push — noun a button that is pushed to ring a bell • Hypernyms: ↑push button, ↑push, ↑button * * * noun : a button that is pushed to ring a bell * * * a button, as on the front door of a house, that rings a bell when pushed. [1880 85] * * * bell push… …   Useful english dictionary

 • bell push — UK / US noun [countable] Word forms bell push : singular bell push plural bell pushes British a button that you press to make an electric bell work …   English dictionary

 • bell push — noun Date: 1878 a button that is pushed to ring a bell …   New Collegiate Dictionary

 • bell push — a button, as on the front door of a house, that rings a bell when pushed. [1880 85] * * * …   Universalium

 • bell push — noun Brit. a button that operates an electric bell when pushed …   English new terms dictionary

 • push button — noun an electrical switch operated by pressing the elevator was operated by push buttons the push beside the bed operated a buzzer at the desk • Syn: ↑push, ↑button • Hypernyms: ↑switch, ↑electric switch, ↑ …   Useful english dictionary

 • bell — 1. n. & v. n. 1 a hollow usu. metal object in the shape of a deep upturned cup usu. widening at the lip, made to sound a clear musical note when struck (either externally or by means of a clapper inside). 2 a a sound or stroke of a bell, esp. as… …   Useful english dictionary

 • Bell — 1. n. & v. n. 1 a hollow usu. metal object in the shape of a deep upturned cup usu. widening at the lip, made to sound a clear musical note when struck (either externally or by means of a clapper inside). 2 a a sound or stroke of a bell, esp. as… …   Useful english dictionary

 • Push-pull train — Push pull is a mode of operation for locomotive hauled trains allowing them to be driven from either end. A push pull train has a locomotive at one end of the train, connected via multiple unit train control, to a vehicle equipped with a second… …   Wikipedia

 • Bell-Northern Research — (BNR) was one of the world s premier research and development organizations in telecommunications, jointly owned by Bell Canada and Nortel Networks (then known as Northern Telecom ). BNR was based in Ottawa, Canada, with campuses at locations… …   Wikipedia

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»