Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

ясно-...

 • 1 ясно

  ясно
  1. нареч (отчетливо) καθαρά, εὐκρινώς, σαφώς:
  \ясно выраженный εὐκρι-νής, σαφής· \ясно ви́деть βλέπω καθαρά· \ясно представлять ἔχω ξεκάθαρη ἀντίληψη· \ясно говорить μιλώ καθαρά· коротко и \ясно καθαρά καί ξάστερα, ὁρθά κοφτά·
  2. предик безл (понятно):
  \ясно, что εἶναι φανερό, ἐννοείται· \ясно без слов αὐτό ἐννοείται, αὐτό ἐξυπακούεται· \ясно, как день εἶναι φως φανερό·
  3. предик безл (о погоде) ὁ καιρός εἶναι αίθριος·
  4. утвердит, частица (в смысле «конечно») разг ἀσφαλώς, βεβαίως, βέβαια

  Русско-новогреческий словарь > ясно

 • 2 ясно

  ясно 1. нареч. καθαρά, φανερά; σαφώς (чётко)' \ясно видеть βλέπω ξεκάθαρα 2. предик.: \ясно, что... είναι φανερό ότι...
  * * *
  1. нареч.
  καθαρά, φανερά; σαφώς ( чётко)

  я́сно ви́деть — βλέπω ξεκάθαρα

  2. предик.

  я́сно, что... — είναι φανερό ότι…

  Русско-греческий словарь > ясно

 • 3 ясно

  επίρ.
  καθαρά, σαφώς ευκρινώς κλπ. επ.

  Большой русско-греческий словарь > ясно

 • 4 видно

  видно
  1. предик безл ἐχει φῶς, φέγγει (светло)/ εἶναι φανερό[ν], πρόδηλο[ν], προφανές (заметно):
  еще хорошо \видно ἀκόμα φέγγει καλά, ἀκόμα ἐχει φως· мне \видно βλεπω· ясно \видно εἶναι φανερό, φαίνεται καθαρά·
  2. вводн. сл. (по-видимому) разг см. видимо.

  Русско-новогреческий словарь > видно

 • 5 коротко

  коротко
  нареч σύντομα, βραχέως:
  \коротко говоря ἐν συντομία, σέ συντομία· \коротко и ясно καθαρά καί ξάστερα, νέτα σκέτα.

  Русско-новогреческий словарь > коротко

 • 6 определенно

  определенн||о
  нареч ὠρισμένως, σίγουρα / σαφώς, ξεκάθαρα (ясно, четко):
  \определенно знать что-л. γνωρίζω κάτι σίγουρα· \определенно высказываться ἐκφράζω σαφώς τή(ν) γνώμη μου.

  Русско-новогреческий словарь > определенно

 • 7 божий

  -ья, -ье, επ.
  θεϊκός, του θεού•

  -ья воля θεού θέληση•

  божий храм ο ναός (οίκος) του θεού.

  εκφρ.
  - ья корова – α) ιάραβος, πασχαλιά (έντομο), β) ευλογημένος, ήσυχος, βολικός•
  каждый божий день – κάθε μέρα του θεού, καθημερινά•
  ясно как божий день – πεντακάθαρα, ολοκάθαρα.

  Большой русско-греческий словарь > божий

 • 8 доказать

  -кажу, -кажешь
  ρ.σ.
  1. μ. αποδείχνω, καταδείχνω•

  доказать что и требовалось όπερ έδει δείξαι•

  это ничего не-ет αυτό δεν είναι απόδειξη ή δε λέει τίποτε•

  доказано что... αποδείχτηκε ότι...• я -у вам противное θα σας αποδείξω το αντίθετο•

  осязательно доказать ком^ что απτά αποδείχνω σε κάποιον ότι.

  || υποδείχνω•

  он ясно -ал мне необходимость отой меры αυτός καθαρά μου υπέδειξε την ανάγκη αυτού του μέτρου.

  2. (απλ.) καταδίδω, δείχνω.

  Большой русско-греческий словарь > доказать

 • 9 коротко

  επίρ.
  σύντομα, βραχέως•

  коротко и ясно σύντομα και καθαρά, νέτα-σκέτα.

  || στενά, φιλικά• από κοντά, εκ του πλησίον•

  коротко знаком γνωστός από κοντά.

  Большой русско-греческий словарь > коротко

 • 10 стоять

  стою, стоишь, προστκ. стой.
  επιρ. μτχ. стоя
  ρ.δ.
  1. στέκομαι ορθός•

  стоять у окна στέκομαι όρθιος στο παράθυρο•

  стоять перед зеркалом στέκομαι μπροστά στον καθρέφτη.

  || στηρίζομαι•

  стоять на ногах στέκομαι στα πόδια•

  -на коленях στέκομαι στα γόνατα•

  стоять на цыпочках στέκομαι στα δάχτυλα•

  стоять на голове στέκομαι στο κεφάλι (με τα πόδια άνω)•

  стоять на на руки στέκομαι (στηριζόμενος) στα χέριο: (με τα πόδια άνω)•

  волосы -ят дыбом τα μαλλιά στέκονται ορθωμένα.

  2. εκτελώ κάτι όρθιος•

  стоять у станка εργάζομαι όρθιος στη εργα-τομηχανή•

  стоять на посту στέκομαι στο πόστο•

  -в карауле στέκομαι στο καραούλι(σκοπιά, παρατηρητήριο)•

  стоять на молитве προσεύχομαι όρθιος.

  3. καταλύω, σταθμεύω•

  стоять лагерем στρατοπεδεύω• κατασκηνώνω;

  4. (στρατ.) παίρνω μέρος, υπερασπίζω•

  стоять на обороне παίρνω μέρος στην άμυνα.

  || αμύνομαι, κρατώ γερά•

  насмерть αμύνομαι μέχρι εσχάτων.

  || μτφ. είμαι υπέρ• με το μέρος• υπερασπίζω•

  стоять за мир υπερασπίζω την ειρήνη•

  стоять за народ υπερασπίζω το λαό,

  μτφ. είμαι της γνώμης, επιμένω στη γνώμη μου, είμαι σταθερός στη γνώμη μου ή την άποψη μου.
  5. (με το αρνητικό μόριο не) δεν τσιγκουνεύομαι, δε λυπάμαι.
  6. στέκομαι, είμαι, βρίσκομαι•

  лстица -ит у стены η σκάλα στέκεται στον τοίχο•

  печка -ит в углу η θερμάστρα είναι στη γωνία.

  7. ορθώνομαι εγείρομαι•

  перед нами -ят большие идеалы μπροστά μας στέκονται (ορθώνονται μεγάλα ιδανικά (ιδεώδη).

  8. μτφ. είμαι, κατέχω θέση, βρίσκομαι•

  у честного человека труд -ит на первом месте για τον τίμιο άνθρωπο η εργασία κατέχει την πρώτη θέση ή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

  || κυρλξ. κ. μτφ. στηρίζομαι•

  дом -ит на фундаменте το σπίτι στηρίζεται στα θεμέλια•

  государство -ит на солдате το κράτος στηρίζεται στο στρατιώτη.

  || υπάρχω, είμαι•

  на бумаге -ит печать στο χαρτί (έγγραφο) υπάρχει σφραγίδα.

  10. κυρλξ. κ. μτφ. ακινητώ•

  вода в пруду всегда -ит το νερό στη δεξαμενή πάντοτε μένει ακίνητο (στέκεται)•

  время не -ит ο χρόνος κυλάει•

  работа -ит η δουλειά σταματά.

  11. είμαι (για κατάσταση)•

  -ит жара είναι ζέστη•

  комнаты -ят пустыми τα δωμάτια είναι άδεια•

  -ит тишина είναι ησυχία•

  погода -ит холодная ο καιρός είναι ψυχρός•

  -ял полдень ήταν μεσημέρι•

  -ло лето ήταν καλοκαίρι•

  -ла ночь ήταν νύχτα.

  || δείχνω•

  барометр -ит на „ясно το βαρόμετρο δείχνει αίθριος.

  12. διατηρούμαι, κρατώ•

  варенье может стоять долго το γλυκό του κουταλιού μπορεί να διατηρηθεί πολύν καιρό.

  13. δε λειτουργώ•

  часы стоять το ρολόι δε δουλεύει (είναι σταματημένο).

  || μτφ. δεν προχωρώ• δεν προοδεύω, δεν πάω μπροστά•

  работа -ит η δουλειά δεν προχωρεί.

  14. προστκ. стой(те) σταμάτα, -τάτε.
  εκφρ.
  стоять во главе – α) είμαι επικεφαλής, β) αρχηγεύω, είμαι, αρχηγός•
  стоять за спиной; стоять за кем:
  α) έχω στην καμπούρα μου• за моей спиной -ят шестьдесят лет – στην καμπούρα μου έχω εξήντα χρόνια.
  β) κρύβομαι, πίσω από κάποιον (προστατεύω, καθοδηγώ κρυφά)•
  стоять на карте ή на кону – επαφίεμαι στην τύχη•
  стоять на реальной ή тврдой почве – πατώ γερά, στηρίζομαι σταθερά•
  стоять над чьей душой; над кем – στέκομαι πάνω από το κεφάλι κάποιου (ενοχλώ), γίνομαι φόρτωμα σε κάποιον•
  стоять у власти – ασκώ την εξουσία, εξουσιάζω(κυβερνώ)•
  стоять у ворот ή у порога – πλησιάζω πολύ, επί θύραις•
  стоять близко к кому и стоять близко, около кого – α) συσχετίζομαι, συνδέομαι στενά, β) πρόσκειμαι•
  стоять вше кого – στέκομαι πάνω από κάποιον (είμαι ανώτερος κάποιου)•
  стоять выше чего – στέκομαι πάνω από κάτι (δε δίνω σημασία, προσοχή).

  Большой русско-греческий словарь > стоять

 • 11 ясный

  επ., βρ: ясен, ясна, ясно, ясны.
  1. φωτεινός, λαμπρός, λαμπερός, φεγγοβόλος•

  -ое солнце ολόλαμπρος ήλιος•

  ясный свет λαμπερό φως.

  || στιλπνός, λείος, γυαλιστερός• αστραφτερός•

  -ые пуговицы γυαλιστερά κουμπιά.

  2. αίθριος, ξάστερος•

  -ое небо αίθριος ουρανός•

  -ая погода ξαστεριά.

  || διαυγής, διαφανής, καθαρός•

  ясный воздух καθαρός αέρας.

  3. μτφ. ασυσκότιστός, ήσυχος, γαλήνιος•

  -ая душа ήσυχη (γαλήνια) ψυχή.

  4. ευδιάκριτος, διαυγής, εναργής, ευκρινής•

  -ая дикция καθαρή προφορά•

  ясный почерк καθαρός (ευανάγνωστος) γραφικός χαρακτήρας.

  || πειστικός•

  -ое доказательство χειροπιαστή (απτή) απόδειξη.

  || σαφής•

  ясный ответ σαφής απάντηση•

  -ое понятие σαφής έννοια.

  5. ολοφάνερος, προφανής, πρόδηλος•

  -ое намерение φανερή πρόθεση.

  εκφρ.
  - ое дело – φανερή υπόθεση•
  ясный сокол – παλικάρι, λεβέντης•
  ясный соколик – παλικαράκι, λεβεντάκος•
  яснее -ого – καταφανώς, ολοφάνερα, παραπάνω από σαφής, σαφέστατα.

  Большой русско-греческий словарь > ясный

См. также в других словарях:

 • ЯСНО — ЯСНО. 1. нареч. к ясный. Ясно светит солнце. Ясно видно. Ясно говорить. 2. в знач. сказуемого, кому чему и с союзом что . Понятно, безусловно (разг.). «А ясно только в трюм лишь стоит заглянуть, что кораблю часа не дотянуть.» Крылов. «Да, улетая …   Толковый словарь Ушакова

 • ясно — См. конечно, следовательно, ясный коротко и ясно... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ясно конечно, следовательно, очевидно; несомненно, определенно, однозначно, чеканно,… …   Словарь синонимов

 • ЯСНО-Е — ЯСНО ... Первая часть сложных слов со знач. ясный (во 2 знач.), чистого светлого тона, напр. ясно жёлтый, ясно зелёный. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ясно-... — ЯСНО ... Первая часть сложных слов со ясный (во 2 знач.), чистого светлого тона, напр. ясно жёлтый, ясно зелёный. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Ясно — деревня в Порховском районе Псковской области, Красноармейская волость Ясно! второй сольный альбом Влади из группы «Каста» …   Википедия

 • ясно — (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • ясно — ясно, нареч. и в знач. сказ …   Русский орфографический словарь

 • Ясно! — У этого термина существуют и другие значения, см. Ясно. Ясно! Студийный альбом Влади из «Касты» Дата выпуска 13 февраля 2012 года Записан 2011 Жанр рэп …   Википедия

 • ясно — сказ., употр. сравн. часто 1. Когда вы говорите, что на улице ясно, вы хотите сказать, что на небе нет туч и светит солнце. 2. Когда вам что либо ясно, это означает, что вы хорошо понимаете это. Гражданин, вам всё ясно? 3. Когда вы говорите про… …   Толковый словарь Дмитриева

 • ясно — • абсолютно ясно • абсолютно ясно • до боли ясно • совершенно ясно …   Словарь русской идиоматики

 • ясно — см.: ежу ясно …   Словарь русского арго


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»