Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

идти+под+гору

 • 1 accablé,

  e adj. (de accabler) 1. смазан, уморен, съсипан от умора; 2. прен. убит духом, смазан; accablé, sous le poids de l'accusation смазан под тежестта на обвинението.

  Dictionnaire français-bulgare > accablé,

 • 2 accabler

  v.tr. (lat. pop. °catabola; gr. katabolê "lancement") 1. ост., лит. смазвам (под някаква тежест); 2. ост. събарям, довършвам (противник); 3. обсипвам, отрупвам ( с думи), нападам; accabler d'injures обсипвам с хули; унижавам някого; 4. потискам, обременявам, изтощавам; accabler le peuple d'impôts обременявам народа с данъци; accabler de travail смазвам с работа; la fatigue l'accable умората го смазва; 5. изпълвам, отрупвам; accabler de cadeaux отрупвам с подаръци; 6. юр. уличавам; accabler l'accusé уличавам обвиняемия. Ќ Ant. soulager, décharger, libérer, réconforter.

  Dictionnaire français-bulgare > accabler

 • 3 accusation

  f. (lat. accusatio) обвинение; acte d'accusation обвинителен акт; mise en accusation даване под съд.

  Dictionnaire français-bulgare > accusation

 • 4 acétolyse

  f. (de aceto- et -lyse) хим. разпадане под влияние на оцетна киселина.

  Dictionnaire français-bulgare > acétolyse

 • 5 adresse1

  f. (de adresser) 1. адрес (на писмо); carnet d'adresse1s бележник с адреси; а l'adresse1 de по отношение на; 2. ("requête au roi d'Angleterre", angl. address, du fr.) приветствие, адресирано към монарх; приветствие, обръщение; 3. дума или рубрика, под която е класифицирана някаква информация; 4. инф. адрес, цифров израз на съхранена в паметта на компютър информация. Ќ parler а l'adresse1 de qqn. говоря по адрес на някого; tu t'es trompé d'adresse1 сбъркал си адреса.

  Dictionnaire français-bulgare > adresse1

 • 6 affermer

  v.tr. (de а et ferme) давам или наемам земеделска земя под аренда.

  Dictionnaire français-bulgare > affermer

 • 7 affirmer

  v.tr. (lat. affirmare) 1. потвърждавам; твърдя (за присъда, договор); affirmer sous serment потвърждавам под клетва; 2. показвам по безспорен начин, утвърждавам; s'affirmer утвърждавам се; son talent s'affirme талантът му се утвърждава. Ќ Ant. contester, dementir, nier; cacher.

  Dictionnaire français-bulgare > affirmer

 • 8 affluer

  v.intr. (lat. affluere, de fluere "couler") 1. втичам се, вливам се, нахлувам (за органична течност); le sang afflue vers le cњur кръвта се стича към сърцето; 2. стичам се масово, пристигам в голям брой; des intrépides affluaient sous les drapeaux смелчаци се стичаха под знамената.

  Dictionnaire français-bulgare > affluer

 • 9 aile

  f. (lat. ala) 1. крило; aile droite, aile gauche d'un bâtiment дясно крило, ляво крило на постройка; 2. воен. фланг; 3. готв. крило, приготвено за ядене; 4. спорт. крило във футбола (ляво, дясно); 5. анат. ноздра; 6. разш. делтапланер; 7. прен. закрила; sous l'aile de под закрилата на; 8. всяко едно от крилете на вятърна мелница. Ќ ailes d'un chapeau краища, периферия на шапка; avoir un coup dans l'aile леко съм пийнал; ne pas avoir l'aile assez forte нямам достатъчно средства; ailes du nez външна страна на ноздрите; aile de l'oreille горна част на външното ухо; а tire d'aile като стрела (политам, летя); battre de l'aile в затруднено положение съм; rogner les ailes а qqn. подрязвам някому крилете; tirer une plume de l'aile а qqn. отскубвам, измъквам нещо от някого, изтръгвам му пари; voler de ses propres ailes осланям се на собствените си сили.

  Dictionnaire français-bulgare > aile

 • 10 aliénataire

  m. (lat. jur. alienator) юр. лице, в полза на което се отчуждава имот, доход и под.

  Dictionnaire français-bulgare > aliénataire

 • 11 aliénateur,

  trice m., f. (de aliénateur) човек, който прехвърля на друг (имот, доход и под.).

  Dictionnaire français-bulgare > aliénateur,

 • 12 aliénation

  f. (lat. alienatio) 1. отчуждаване; прехвърляне (на имот и под.); отстъпване на собственост; 2. недоброжелателство, враждебност; 3. прен. отстъпване, жертване, загуба. Ќ aliénation mentale, aliénation d'esprit душевно разстройство, умопобъркване, подлудяване.

  Dictionnaire français-bulgare > aliénation

 • 13 allouer

  v.tr. (lat. pop. °allocare) 1. отпускам (суми, кредити и под.); 2. отпускам, отдавам ( време за извършване на дадена дейност).

  Dictionnaire français-bulgare > allouer

 • 14 alvéole

  m. (lat. alvéolus) 1. килийка (на восъчна пита и под.); 2. анат. алвеола; 3. празнина, кухина в скала. Ќ alvéole dentaire кухина, в която е закрепен зъбът; alvéoles pulmonaires белодробни алвеоли.

  Dictionnaire français-bulgare > alvéole

 • 15 amatir

  v.tr. (de mat, matir) премахвам лъскавина, правя матов (за злато, сребро и под.), матирам.

  Dictionnaire français-bulgare > amatir

 • 16 ameulonner

  v.tr. (de meulon) поставям на копа (за слама, сено), на кръстци (за жито и под.).

  Dictionnaire français-bulgare > ameulonner

 • 17 ammonisation

  f. (de ammoniac) превръщане на органична материя в азотно съединение под действието на микроорганизми.

  Dictionnaire français-bulgare > ammonisation

 • 18 amodiataire

  m. (de amodier) арендодател, който дава земя под аренда.

  Dictionnaire français-bulgare > amodiataire

 • 19 amodiateur,

  trice m., f. (de amodier) човек, който взема земя под аренда ( под наем), арендатор.

  Dictionnaire français-bulgare > amodiateur,

 • 20 amodiation

  f. (lat. méd. admodiatio) 1. даване земя под аренда (под наем); 2. даване на мина за експлоатация под наем, на аренда.

  Dictionnaire français-bulgare > amodiation

См. также в других словарях:

 • Идти под гору — ИДТИ ПОД ГОРУ. ПОЙТИ ПОД ГОРУ. Разг. Экспрес. 1. Резко ухудшаться. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние люди разбежались (Тургенев. Конец Чертопханова). 2. Идти, приближаясь к концу (о… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • ИДТИ В ГОРУ — Переосмысление фразы, отрыв ее от своего первоначального номинативного значения или производственного назначения чаще всего, как подчеркивал в свое время еще А. Мейе, бывают обусловлены переходом ее в новую социальную среду. В этом переосмыслении …   История слов

 • идти в гору — См …   Словарь синонимов

 • ИДТИ В ГОРУ — 1. кто Добиваться всё более высокого положения в жизни, в обществе; преуспевать, делать карьеру. Подразумевается благоприятный период в жизни кого л. Имеется в виду, что лицо или группа лиц (Х), благодаря своей энергичности, предприимчивости,… …   Фразеологический словарь русского языка

 • под гору идти — (о делах) иноск.: ухудшаться, ослабевать Ср. Не пришлось поле к двору, пускай его под гору . Ср. Дела Горячева шли быстро под гору. Долги его сокрушали, а он не унимался и мотал; хозяйство пошло еще гораздо хуже... Даль. Новые картины русского… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Под гору идти — Подъ гору идти (о дѣлахъ) иноск. ухудшаться, ослабѣвать. Ср. «Не пришлось поле къ двору, пускай его подъ гору». Ср. Дѣла Горячева шли быстро подъ гору. Долги его сокрушали, а онъ не унимался и моталъ; хозяйство пошло еще гораздо хуже... Даль.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • под гору идти — По/д гору идти (катиться и т.п.) Лишаться житейского благополучия, терять вес, значение …   Словарь многих выражений

 • Идти/ пойти под гору — 1. Прост. Лишаться житейского благополучия, терять значимость, авторитет. БТС, 218; СРНГ 12, 78.. 2. Арх., Пск. Достигнув преклонного возраста, начать дряхлеть, стареть, приближаться к смерти. АОС 9, 321; ПОС 7, 89 …   Большой словарь русских поговорок

 • Пойти под гору — ИДТИ ПОД ГОРУ. ПОЙТИ ПОД ГОРУ. Разг. Экспрес. 1. Резко ухудшаться. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние люди разбежались (Тургенев. Конец Чертопханова). 2. Идти, приближаясь к концу (о… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • пойти под гору — катиться под гору, приходить в упадок, загнивать, гнить, опускаться вниз, принимать дурной оборот, разлагаться, катиться вниз, скатываться, падать вниз, изменяться к худшему, понижаться, деградировать, опускаться, хужеть, идти вниз, портиться,… …   Словарь синонимов

 • идти́ — иду, идёшь; прош. шёл, шла, шло; прич. прош. шедший; деепр. идя и (разг.) идучи; несов. 1. Передвигаться, перемещаться в пространстве. а) Передвигаться, ступая ногами, делая шаги (о человеке и животном). Спой мне песню, как девица За водой поутру …   Малый академический словарь

Книги

 • О лягушках, Д. Д. Кошки. Вы живете на маленьком острове, где гамаки под каждым деревом и метла сама подметает пол? Вы дружите с семейством Папарика и обитателями Козьего острова, и никомуне мешаете, и вообще – вы… Подробнее  Купить за 40 руб электронная книга


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»