Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

во что

 • 1 gəlincə

  что касается того-то, говоря о том-то, переходя к тому-то. bu məsələyə gəlincə что касается этого вопроса…; говоря об этом вопросе…; переходя к этому вопросу…

  Азербайджанско-русский словарь > gəlincə

 • 2 nədir

  что такое; что значит.

  Азербайджанско-русский словарь > nədir

 • 3 nədənsə

  что-то, почему-то.

  Азербайджанско-русский словарь > nədənsə

 • 4

  мест.
  1. что:
  1) обозначает вопрос о предмете, явлении, признаке и т.п. Nə görürsünüz? что вы видите? nə almışsınız? что вы купили? nəyin çatmır? чего у тебя не хватает? nəyin yoxdur? чего у тебя нет? nəyə baxırsan? на что ты смотришь? nəyə gülürsən? что ты смеёшься? səbəbini nədə görürsən? в чём видишь причину? nədən danışmırsan? отчего молчишь? nədən utanırsan? отчего стыдишься? nədən qorxursan? чего ты боишься? nədən istifadə edirsiniz? чем вы пользуетесь? nə ilə maraqlanırsınız? чем вы интересуетесь? nədən korluq çəkirsiniz? в чём вы нуждаетесь?
  2) употребляется в вопросительных конструкциях и выражает значение “почему?”. Nə baxırsan? что смотришь? nə qorxursan? что боишься? nə uzanmısan, qalx! что ты лежишь, встань!
  3) служит для обозначения вопроса о действии, состоянии, положении и т.п. кого-л., чего-л. Siz burada nə edirsiniz? что вы тут делаете? nə yatırsan? что ты спишь?
  4) в риторических вопросах. Bundan yaxşı nə ola bilər? что может быть лучше этого? bundan pisi nə ola bilər? что может быть хуже этого?
  5) употребляется как вопрос, когда собеседник недослышал, недостаточно понял и переспрашивает. Eşitmədim, nə dedin? я не расслышал, что ты сказал? nə oxuyursan? nə? что читаешь? что?
  6) выражает вопрос о размере цены; сколько, какую сумму? Bu şeyə görə məndən nə alacaqsan? что ты возьмёшь с меня за эту вещь?
  7) в риторических вопросах и восклицательных предложениях с отрицанием обозначает: всё без исключения, очень многое. Əlindən nə gəlmir чего он только не умеет, stolun üstündə daha nə yox idi чего только не было на столе
  8) употребляется в сочет. с именами существительными и личными местоимениями в форме направительного надежа (yönlük hal) и выражает значение “кому какое дело”. Mənə nə! какое мне дело! sənə nə! какое тебе дело!
  2. кто (выражает вопрос о живых существах, кроме человека). Bax, nə uçur? смотри, кто летит? (о птице); çayda nə tutdun? кого поймал в реке? (о рыбе); nə mələyir? кто блеет?
  3. какой:
  1) означает вопрос о качестве, свойстве чего-л. Kostyum nə rəngdədir? какого цвета костюм? uşaq nə boydadır? какого роста ребёнок?
  2) в риторических вопросах означает полное отрицание чего-л. Məndən nə müəllim? какой из меня учитель? səndən nə директор? какой же из тебя директор? burada nə danışıq ola bilər? какие тут могут быть разговоры? səndən mənə nə dost? какой же ты мне друг?
  3) в риторических вопросах выражает восторг, удивление и т.п. Ah, nə gözəl axşam(-dır) ах, какой прекрасный вечер; Ah, nə gözəl mənzərə (-dır) ах, какой красивый вид
  4. nəyi(n)-dir kim кто: употребляются для выражения вопроса: кем приходится? Bu uşaq sənin nəyindir? кто тебе этот ребёнок? bu kişi sənin nəyindir? кто тебе этот мужчина? bu sənin nəyindir? кто он тебе?
  5. nəyi kimin употребляется для выражения вопроса кто родился (родилась) у кого. Qonşunun nəyi olub? кто родился у соседки?
  6. nələr чего-чего не …, что только не …, чего только не … В риторических вопросах имеет значение: очень много, большое количество. Nələr görməmişik! чего только мы не видали! nələr danışmırlar! чего только не говорят! stolun üstündə nələr yox idi! чего только не было на столе! nələr eləmirdilər! чего-чего не делали!
  7. в сочет. Nə isə что-то. Nə isə burada xoşuma gəlmir что-то здесь мне не нравится, nəyi isə demir чего-то он не договаривает, nədənsə narazıdır чем-то он недоволен
  8. nədir:
  1) что такое. Həyat nədir? что такое жизнь? bu nədir? что это такое?
  2) какой. Gəlməkdə məqsədi nədir? какова цель его приезда? xeyri nədir? какая польза? mənası nədir? какой смысл (смысл-то какой)? əsası nədir? какое основание?; nə bilim не могу знать, не знаю; nə borcuma (borcuna) мне-то что, мне какое дело; nə desən çıxar kimdən, nədən всё можно ожидать от кого, от чего; nə isə словом, одним словом, короче говоря; nə qədər: 1. сколько. Nə qədər çalışdımsa … сколько ни старался …; 2. как. Nə qədər xoşbəxtəm! как я счастлив!; nə vaxt? когда?; nə səbəbə? почему?; nə üçün? зачем?; nə cür?:
  1. как. Nə cür istəsəm … как захочу …
  2. какой. Nə cür adamsan! какой ты человек!; nə haqda? о чём?; nə haqdasa о чём-то; nə ağına baxır, nə bozuna без разбору, не обращая внимания ни на что; nə baş verib? что произошло? что случилось?; nə baş verirsə-versin что бы ни случилось; nə başını ağrıdım короче говоря; nə böyük işdir (ki) ирон. мудрёное дело, большое дело; nə böyük şeydir невелика премудрость; nə var … подумаешь, велика важность; nə var, nə yox что нового, что хорошего; nə vaxt keyfi qalxır (gün üstünə doğur) когда находит такое настроение (такой стих) на кого-л.; nə vaxta qədər до каких пор; nə vermisən ala bilmirsən? что ты пристал к кому; nə vecimə (nə vecinə) до лампочки мне, ему и т.д.; nə qədər başın salamatdır пока ты живой …; nə qədər deyirsən хоть отбавляй; nə qədər istəyirsə (istəyirsən):
  1) сколько душе угодно
  2) сколько влезет; nə qədər istəsəmdə (istəsən də, istəsə də və i. a.) при всем моём (твоём, его и т.д.) желании; nə qədər ki …, до тех пор, пока …; nə qədər olmasa как-никак; nə qoyub, nə axtarırsan! о чём ты говоришь! nə deyəsən что тут скажешь; что могу сказать; nə deyirsən de … что ни говори …; nə dərdi var какая забота кому; nə dərdimə qalıb не моя забота; nə doğrasan (tökərsən) aşına, o da çıxar qaşığına что в кашу положишь, то ложкой и возьмёшь, как аукнется, так и откликнется; nə edəsən? что поделаешь? ничего не поделаешь; nə edəcəyini bilmir сам не знает, что делает; nə eləsə yeri var поделом кому; nə yaxşı! как хорошо! nə yaxşı ki … хорошо, что …; nə yemisən turşulu aş поделом наказан, поделом получил; nə ki var всё, что есть; nə yuvanın quşudur что за птица (птичка); məndə (səndə, onda и т.п.) nə gəzir откуда быть чему у кого; əlinə nə gəldi: 1. что попало; 2. чем попало; nə günə qalıb до чего дожил, до чего дошёл; nə lazım? к чему? на что?; nə münəsibətlə с какой стати, в связи с ч ем; nə olaydı хотя бы; nə olar ki … əgər что случится, если …; nə olsun ki? что из того? ну и что; nə olub? в чём дело?; nə olur olsun (nə olursa olsun):
  1. будь, что будет
  2. безразлично что
  3. во что бы то ни стало; nə təhər как, каким образом; nə təhər olsa как бы то ни было; как-никак; nə fayda … какая польза; nə çarə? чем поможешь?; nə cür var как есть; nə cür gəldi как попало; nə üçün və nəyə görə? отчего и почему?; nə üçünsə почему-то; nə üzlə с каким лицом (появиться, показаться); nə var ki, nə alasan нечего взять с кого-л.; nəyimə gərəkdir на что мне нужно; nəyimiz əskikdir kimdən сами с усами; nəyin bahasına olursa olsun во что бы то ни стало, любой ценой; nəyimə (nəyinə) gərəkdir на что мне (тебе, ему и т.п.) нужно; əlimdən nə gəlir что я могу поделать; əlindən nə gəlir что ты умеешь (он умеет) делать; heç nədən ни за что; ни за что ни про что; nə oldu, … чуть что, …; sözün nədir? что хочешь этим сказать? bütün bunlar nə deməkdir? что всё это значит?

  Azərbaycanca-rusca lüğət >

 • 5 əl

  I
  сущ.
  1. рука:
  1) верхняя конечность человека от запястья до кончиков пальцев; кисть руки. Sağ əl правая рука, sol əl левая рука, qabarlı əllər рабочие (мозолистые) руки, qadın əlləri женские руки; əli ilə götürmək брать рукой, əli ilə sığallamaq гладить рукой, əlində tutmaq (saxlamaq) держать в руке
  2) передняя лапа у некоторых животных (напр., у обезьян)
  3) в сочет. со словами “ sağ” (правая), “ sol” (левая) употр. в знач. “сторона, бок”. Sağ əldə kimdən по правую руку от кого, sol əldə kimdən по левую руку от кого
  4) употр. как символ труда для обозначения качества, свойства человека. Bacarıqlı əllər умелые руки
  5) употр. как символ обладания, владения чем-л. как символ власти (обычно в форме косвенных падежей). Hakimiyyət kimin əlindədir власть в чьих руках, xüsusi adamların əlində в руках частных лиц
  6) употр. в формах: əldə, əldən с рук. əldə satmaq продавать с рук, əldən almaq покупать с рук
  7) употр. в формах əldə, əlində и т.д.:
  1) на руках у кого (в наличии – быть, иметься). Əldə (əlimizdə) hələ pulumuz yoxdur на руках у нас еще нет денег
  2) в уме. Beş yazırıq, bir əldə пять напишем, один – в уме
  3) на чьём-л. попечении, содержании, иждивении (остаться)
  4) в руках чьих, кого; в чьём-л. ведении, распоряжении. Əvvəlcə o, şöbəyə rəhbərlik edirdi, indi isə bütün rayon onun əlindədir сначала он руководил отделом, а теперь у него в руках целый район
  5) на руках; во временном пользовании кого-либо (иметься, быть, находиться). Kitab əldədir книга на руках; əldə (əlinin altında и т.д.) под рукой (в непосредственной близости, так что удобно достать, воспользоваться). Əlində (əlinin altında) olmaq kimin быть (находиться) под рукой у кого
  2. употр. в сочет. с числит. в значении “кон, партия”. Bir əl şahmat oynamaq сыграть партию в шахматы
  3. разг. ход чей, очередь чья в игре. İndi sənin əlindir сейчас твой ход
  II
  прил. ручной:
  1. предназначенный для рук. Əl dəsmalı ручное полотенце, əl fənəri ручной фонарь
  2. приводимый в действие руками. Əl mişarı ручная пила, əl tərəzisi ручные весы, əl qumbarası воен. ручная граната
  3. производимый руками. Əl oyunları ручные игры, əllə daşıma тех. ручная откатка; əllə idarə ручное управление
  4. сделанный вручную. Əl tikişi ручная вышивка, əl əməyi ручной труд; рукоделие
  5. прирученный (о животных). Əl göyərçini ручной голубь; ələ öyrətmək (о животных) приручать, приручить
  ◊ əl altından: 1. скрытно, тайно:; 2. из-под полы (продавать что-л.); əl aparmaq: 1. протягивать руку, чтобы брать что-л.; 2. посягать на что-л.; 3. вмешиваться в чьи-л. дела; əl atmaq: 1. хватать, схватить что-л.; 2. браться, взяться за что-л.; 3. кинуться куда-л.; 4. прибегать, прибегнуть к чему-л. в каких-л. целях; əl açmaq kimə
  1. просить милостыню, подаяние
  2. поднимать, поднять руку на кого; əl bağlamaq быть готовым к исполнению поручения, приказа; əl basmaq клясться, поклясться, положа руку на что-л. (на хлеб, Коран и т.п.); əl boyda крохотный, маленький, небольшой; əl bulamaq: 1. начать заниматься чем-л.; 2. пачкать руки обо что-л.; əl bulaşdırmaq марать руки обо что-л., пачкать руки; əl bulamağına dəyməz не стоит пачкать руки; əl verir kimə nə подходит что кому, приемлем, удобен для кого; əl vermək: 1. kimə здороваться за руку с кем; 2. устраивать кого; быть удобным для кого; əl vurmaq: 1. см. əl basmaq; 2. дотрагиваться, дотронуться до кого-л., чего-л.; 3. разг. аплодировать кому; əl qaldırmaq поднимать, поднять руку:
  1. kimə ударить кого
  2. голосовать, проголосовать за кого
  3. сдаваться, сдаться
  4. молиться
  5. просить слова; əl qatmaq nəyə вмешиваться, вмешаться в какое-л. дело; əl dəymək см. əl vurmaq; əl eləmək kimə, nəyə:
  1. звать, подавая знак рукой
  2. прощаться с кем-л., махая рукой; əl ilişdirmək nəyə: 1. браться, взяться з а какое-л. дело; 2. зацепиться з а какое-л. дело; əl yeri зацепка; əl yetirmək kimə, nəyə протягивать, протянуть руку помощи к ому; əl gəzdirmək: 1. hara наводить, навести порядок где; 2. шарить где-л.; 3. исправлять, исправить какие-л. погрешности, недочёты; 4. красть, украсть; əl götürmək kimdən, nədən см. əl çəkmək; əl mənim, ətək sənin выражает усиленную просьбу, мольбу (сделай(-те) милость!); əl ovuşdurmaq потирать руки; əl saxlamaq приостановиться, подождать (на какое-л. время), воздержаться; əl sıxmaq пожать руку; əl tərpətmək спешить, стараться сделать что-л. поскорее; əl tutuşmaq: 1. пожать руку, поздороваться с кем-л. за руку; 2. ударять, бить по рукам, заключать сделку, соглашение; əl tutmaq: 1. здороваться друг с другом за руку; 2. kimə оказывать, оказать (материальную помощь) к ому; əl uzatmaq1 kimə:
  1. посягать на кого-л., что-л.
  2. просить помощи; əl uzatmaq2 kimə протягивать, протянуть руку помощи; помогать, помочь кому; əlini uzatsan çatar рукой подать до чего; əl (əlini) üzmək kimdən, nədən потерять надежду, махнуть рукой на кого, на что; əl üstündə əl var есть люди посильнее; əl üstündə saxlamaq kimi носить на руках кого; əl çəkmək: 1. kimdən оставлять, оставить в покое кого; 2. nədən положить конец ч ему, бросить заниматься чем; əldə etmək nəyi:
  1. приобретать, приобрести что
  2. достигнуть чего; əldə qoymaq nəyi оставлять, оставить под рукой, иметь под руками что, əldə gəzdirmək kimi носить на руках кого; əldə saxlamaq: 1. оставлять, оставить за собой что-л.; 2. удерживать, удержать, не выпускать из рук; əldə tutacaq etmək nəyi пользоваться как поводом чем; əldə çıraqla axtarmaq kimi, nəyi искать днём с огнем кого, что; əldən buraxmaq kimi, nəyi не удержать, упустить кого, что; əldən qaçırmaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymamaq kimi, nəyi:
  1. не отпускать кого, что
  2. не оставлять (о привычках, занятиях и т.п.)
  3. не оставлять в покое кого; əldən qurtarmaq вырваться, освободиться, избавиться; əldən düşmək: 1. выбиться из сил, падать с ног; 2. прийти в негодность (об одежде, обуви и т.п.); əldən yapışmaq см. əldən tutmaq; əldən getmək kimin üçün умирать, сгорать от любви к кому; əldən gedir (getdi):
  1. портится
  2. погибает
  3. пришёл (приходит) в негодность; əlimizdən nə gəlir что поделаешь; ничего не поделаешь; əldən salmaq kimi утомлять, утомить, изводить, извести кого; əlindən tutmaq kimin поддерживать, поддержать кого, помогать, помочь кому; əldən çıxarmaq nəyi
  1. см. əldən qaçırmaq
  2. изнашивать, износить что
  3. завершать, завершить очередную работу; əldən çıxmaq: 1. быть потерянным; 2. приходить, прийти в негодность; 3. завершаться, быть завершённым; 4. удирать, удрать откуда-л.; ələ almaq kimi, nəyi брать, взять в руки кого, что:
  1. подчинить себе, заставить повиноваться кого
  2. захватывать что, завладевать чем; ələ baxmaq: 1. быть материально зависимым; 2. быть на чьём-л. иждивении; ələ vermək kimi выдавать, выдать с головой, предавать, предать кого; ələ dolamaq см. ələ salmaq; ələ düşmək: 1. попадать, попасть в руки; 2. подвернуться; представиться случаю; ələ düşməz редкостный, редко встречающийся; ələ keçmək см. ələ düşmək; ələ keçirmək: 1. nəyi забирать, забрать в руки что; 2. kimi брать, ловить, поймать кого; 3. nəyi присваивать, присвоить что; ələ gələn всё, что можно забрать; ələ gəlmək доставаться, достаться; ələ gətirmək: 1. приобретать, приобрести что; 2. добиваться, добиться чего; ələ öyrənmək приручаться, приручиться; ələ öyrətmək: 1. nəyi приручать, приручить кого (о животных).; 2. kimi приручать, приручить к рукам (ребенка); ələ salmaq kimi, nəyi
  1. см. ələ keçirmək
  2. насмехаться, издеваться над кем; əli altında olmaq kimin быть под рукой у кого; əli aşağı düşmək обеднеть; əli aşağı olmaq быть бедным, терпеть нужду; əli beldə (gəzir, durur и т.п.) руки в боку; высокомерно; əli bala batıb (batacaq) kimin ирон. повезло (повезёт) к ому; əli boşa çıxmaq kimin оставаться, остаться с носом, потерпеть неудачу, оказаться одураченным; əli böyüklər ətəyindədir kimin бабушка ворожит кому; əli necə qalxır? как рука поднимается?, əli qalxmır kimin kimə рука не поднимается у кого на кого; əli qələm tutan все грамотные; все, кто умеет писать; əli qələm tutmaq уметь писать; əli necə qıydı (qıyır) nəyə как позволил (позволяет) себе сделать что; əli qoynunda: 1. в безвыходном положении; 2. беспомощно; əli dinc durmur kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание сделать что-л., заняться чем-л.; əli (əlləri) duadadır kimin кто молится, обращаясь к Богу, к святым с молитвой; əli əlinə dəymək kimin прикасаться, прикоснуться к кому руками (при встрече, любовном свидании); əlləri əsir kimin руки дрожат у кого; жадничает кто; əli kimin ətəyində olmaq настойчиво просить кого о чём; əli (əlləri) ətəyindən uzun с пустыми руками, несолоно хлебавши; əli ilə verdiyini ayaqları ilə ala bilmir не может получить то, что отдал на время; əli (əldən) iti скорый на руку, проворный в работе; əli iş tutan все работоспособные; все, кто может работать; əli işdə olmaq быть занятым каким-л. делом, быть в работе; əli yanmaq обжигаться, обжечься на чём-л. (терпеть неудачу); əli yatmaq nəyə: 1. привыкать, привыкнуть к какой-л. работе; 2. быть по душе (о работе); əli yetişmək nəyə достигнуть, добиться чего; əli yüngüldür kimin у кого лёгкая рука; əli kəsilmək nədən лишиться чего; əli gəlmir kimin nəyə:
  1. рука не поднимается на что
  2. не может позволить себе что; necə əli gəldi как он позволил себе; necə əli gətirir kimin как везёт кому:
  1. хорошо зарабатывает
  2. выигрывает в азартной игре; əli gətirmir kimin не везёт к ому:
  1. плохо зарабатывает
  2. проигрывает в азартной игре; əli gicişir kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание заняться чем-л.; руки горят у кого; əli gödəkdir kimin руки коротки у кого; əli olmaq nədə
  1. иметь руку где
  2. быть причастным к чему; əli silah tutan все, кто может держать оружие; все, кто может воевать; əli soyuyub kimin nədən охладел кто к чему; əli təmiz olmaq иметь чистые руки; əli təmiz deyil имеет нечистые руки; əli titrəyir см. əli əsir; əli üzülmək kimdən, nədən
  1. терять, потерять надежду
  2. лишаться, лишиться окончательно кого, чего; əli üzündə qalmaq диву даваться, диву даться; удивляться; удивиться; əli çatmır kimin
  1. руки не доходят (нет времени, возможности заняться чем-л.)
  2. рукой не достать; əli çıxmaq kimdən, nədən выпустить из рук кого, что; лишиться кого, чего; əli çörəyə çatmaq выбиться в люди; əli şahlar ətəyində olmaq иметь большие связи, иметь сильную поддержку; əlimin içindən gəlir хорошо делаю; əlində qalmaq kimin быть в чьей власти, быть в чьих руках; əlində əsir olmaq kimin быть во власти у кого; əlində girinc olmaq kimin быть связанным по рукам и ногам кем, чем; əlində mum eləmək kimi делать, сделать шёлковым кого; əlində-ovucunda qalsın чтобы был живым и здоровым (пожелание матери в отношении новорождённого); əlində oynatmaq kimi делать игрушку из кого; əlində olmaq kimin быть в руках чьих; əlində ölmək kimin умереть на руках у кого; əlində saxlamaq kimi держать в руках кого; əlindən almaq kimin
  1. kimi, nəyi лишить кого кого, чего
  2. nəyi захватывать, захватить у кого что; əlindən vermək nəyi
  1. упускать, упустить что
  2. лишиться кого, чего; əlindən qaçmaq kimin убежать, уйти от кого; əlindən qaçırmaq см. əlindən vermək; əlindən qurtarmaq1: 1. kimin вырваться из рук кого; 2. nəyin освободиться от чего; əlindən qurtarmaq2 kimi kimin, nəyin освободить кого от кого, от чего; əlindən dada gəlmək kimin быть доведённым до отчаяния кем; əlindən dad çəkmək (qılmaq) kimin, nəyin жаловаться на кого, на что; əlindən düşməmək kimin nə не расставаться с чем; əlindən zağ-zağ əsmək kimin трепетать перед кем; əlindən zara gəlmək kimin быть доведённым до белого каления кем; əlindən zəncir çeynəmək kimin сильно сердиться на кого; əlindən iş gələn способный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməyən неспособный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməmək быть не способным к чему-л.; əlindən yaxa qurtarmaq kimin вырваться из рук чьих; əlindən getdi kimin kim, nə упустил из рук кто кого, что; лишиться кого, чего; əlindən gələni beş qaba çək делай что хочешь, что можешь (о плохом), əlindən gələni eləmək: 1. делать, сделать всё, что зависит от кого- л.; 2. делать, сделать, причинять, причинить зло кому-л.; əlindən gələr kimin, nə способен на что; можно ожидать от кого; əlindən gəlib-gedir kimin проходит через чьи руки; əlindən gəlmək быть способным делать что-л., уметь делать что-л.; əlindən su dammaz kimin зимой снега не выпросишь у кого; əlindən su içmək kimin перенять чей характер; əlindən tutmaq kimin материально помогать, помочь кому, поддержать кого; əlindən çıxmaq лишиться кого, чего; əlindən almaq брать, взять в руки:
  1. nəyi принять на себя руководство, управление чем-л.
  2. захватывать, захватить; отобрать у кого что
  3. завладевать, завладеть кем-л. (подчинить себе, своему влиянию кого- л.); əlinə bel vermək kimin подстрекать, подзадоривать кого, побуждать к какому-л. действию; əlinə bəhanə vermək kimin давать, дать повод кому; əlinə dolamaq kimi обвести вокруг пальца кого; əlinə düşmək kimin попадать, попасть в чьи руки, оказываться, оказаться в чьих руках; əlinə düdük vermək kimin кормить обещаниями кого (давать обещания, но не исполнять их); əlinə əsas vermək kimin давать, дать основание кому; əlinə göz dikmək kimin ждать подачки от кого; əlinə göydən düşdü к имин неожиданно повезло кому; əlinə salmaq nəyi приобретать, приобрести что; əlinə su tökməyə yaramaz kim kimin в подмётки не годится кто кому; əlinə çöp verər даст десять очков вперёд; əlini ağdan qaraya vurmamag палец о палец не ударить; əlini başına vurmaq (çırpmaq) хвататься, схватиться за голову; əlini bənd etmək nəyə браться, взяться за что; əlini bulamaq nəyə пачкать, марать руки обо что; əlini qulağının dibinə qoymaq начинать, начать петь; əlini dizinə vurmaq кусать локти; əlini dinc qoymamaq не сидеть спокойно; əlini əlinə vermək kimin соединить кого с кем; əlini əlinə vurmamag палец о палец не ударить; əlini əliinin üstünə qoymaq сидеть сложа руки; əlini isti sudan soyuq suya vurmamag сидеть сложа руки, пальцем не шевельнуть; əlini işə salmaq давать, дать волю рукам; пускать, пустить в ход руки; əlini kəsmək nədən перестать надеяться на что; əlini gözünün üstünə qoymaq есть выполнять (выражает готовность к чему-л.); əlini özündə saxlamaq держать руки при себе; əlini özündə saxlamamag давать, дать волю рукам; əlini (əllərini) ölçmək жестикулировать руками; əlini tutmaq kimin связывать, связать руки, мешать, помешать к ому; əlini çək! əlinizi çəkin! kimdən, nədən прочь руки от кого, от чего; əlinin altında kimin под рукой кого; əlinin dalını yerə qoymaq: 1. признавать, признать своё поражение; 2. kimin победить кого; брать, взять верх над чем; əlinin duzu yoxdur kimin не ценят (за добрые, благие дела) должным образом кого; əlinin suyunu dadmaq kimin получить, получать взбучку от кого, почувствовать чью силу; əllər yuxarı! руки вверх! əlləri qızıldandır kimin у кого золотые руки; əlini qana boyamaq обагрить руки в крови (кровью); əllərini görmək olmur скор на руку (о проворном в работе); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əl

 • 6 göz

  I
  сущ.
  1. глаз:
  1) орган зрения у человека, всех позвоночных. Qara gözlər чёрные глаза, qonur gözlər карие глаза, iri gözlər крупные глаза, ala gözlər голубые глаза, gözün anatomiyası анатомия глаза, göz iltihabı воспаление глаза
  2) взгляд, взор. Mehriban gözlər добрые глаза, qəzəbli gözlər злые глаза, məsum gözlər невинные глаза, yuxulu gözlər сонные глаза, qussəli gözlər грустные глаза
  3) зрение, способность видеть. Gözlərini yormaq утомлять глаза, zəif gözlər слабые глаза, iti göz острый глаз
  4) перен. разг. надзор, присмотр. Uşağın üstündə göz lazımdır за ребёнком нужен глаз
  5) способность видения, присущая человеку благодаря его занятию, профессии. Müəllim gözü учительский глаз, kəşfiyyatçı gözü глаз разведчика, ana gözləri материнские глаза
  2. око:
  1) устар. поэт. глаз. Göz bəbəyi kimi qorumaq беречь как зеницу ока, gözlərimin işığı свет очей моих
  2) поэт. о выразительных глазах (обычно женщины). Qara (ehtiraslı) gözlər черные (страстные) глаза
  3) о способности воспринимать окружающий мир. Sayıq göz бдительное око, tənqidi göz критическое око
  4) о том, что по своему виду и действию напоминает глаз человека. Telekameranın gözü око телекамеры
  3. сглаз, см. gözdəymə
  4. отверстие, дыра, щель. Süzgəcin gözləri отверстия дуршлага
  5. исток (начало течения реки или родника). Bulağın gözü исток родника
  6. ушко (отверстие в тупом конце иглы, в которое продевается нитка). İynənin gözü ушко иголки
  7. отделение (отдельная, обособленная часть чего-л.). Portfelin kiçik gözü маленькое отделение портфеля, şkafın üst gözü верхнее отделение шкафа
  8. разг. комната (в сочет. с кол и ч. числительными). İki gözdən ibarət mənzil квартира из двух комнат
  9. ячейка, ячея (углубление, отверстие, гнездо и т.п. в целой системе подобных). arı şanının gözləri ячеи в сотах, sıx gözlü balıq тору невод с частой ячеей
  10. пролёт (свободное пространство под мостом, от одной опоры до другой). altı gözlu körpü мост с шестью пролетами
  11. тех. лётка (отверствие в доменной печи, через которое выливается чугун или шлак)
  12. чашки (предмет или части предмета, имеющие округлую форму). Tərəzinin gözləri чашки весов
  II
  прил. глазной:
  1. относящийся к глазу (органу зрения). Göz alması (almacığı) глазное яблоко, göz arteriyası глазная артерия, göz yuvası глазная впадина (глазница), göz siniri глазной нерв, göz xəstəlikləri глазные болезни
  2. относящийся к болезням глаза и их лечению. Göz damcıları глазные капли, göz həkimi глазной врач (окулист), göz məlhəmi глазная мазь, göz klinikası глазная клиника; göz bülluru хрусталик, göz qapaqları веки, göz yaşı слеза, göz çəpliyi (çəpgözlük) косоглазие, göz bəbəyi (giləsi) зрачок; gözə görünməyən незаметный; gözdən qaçan незамеченный, недосмотренный; gözləri yaşarmaq прослезиться; gözləri açılma прозрение; gözləri açılmaq прозревать, прозреть:
  1. избавляться, избавиться от слепоты
  2. перен. осознавать, осознать что-л. непонятное; gözləri qamaşmaq ослепляться, ослепиться (лишиться на время способности видеть под влиянием яркого света, блеска); gözlərini qıymaq жмуриться, зажмуриться (прищуривать, прищурить глаза); gözü qalmaq kimdə, nəyə засмотреться (глядя на кого-л., на что-л., увлечься); göz ağartmaq kimə сверкнуть глазами, гневно посмотреть на кого, погрозить кому; göz altından (altınca) baxmaq смотреть, присматривать одним глазом, незаметно наблюдать за кем или за чем; göz atmaq kimə подмигивать, подмигнуть кому; göz aça bilməmək kimdən, nədən не иметь возможности, времени опомниться от чего; dünyaya göz açan gündən со дня рождения, со дня появления на свет; göz açıb yumunca в мгновение ока, в один миг; göz açmağa qoymamaq kimi не дать перевести дух, не дать опомниться кому; göz basmaq kimə подмигивать, подмигнуть к ому; göz baxa-baxa на глазах у всех; göz bəbəyindən artıq qorumaq беречь пуще глаза; göz bərəltmək см. göz ağartmaq; göz verib işıq verməmək kimə не давать прохода (проходу, спуску) кому, не давать ступить (сделать) шагу, не давать ходу кому; göz vurmaq подмигивать, подмигнуть глазом, глазами (делать намёк на что-л.); göz qabağına qoymaq nəyi держать под руками, на открытом месте что; выставлять, выставить напоказ; göz qabağına gətirmək представлять, представить себе (мысленно воспроизвести); fakt göz qabağındadır факт налицо (перед глазами); göz qamaşdırmaq ослеплять, ослепить глаза (блеском, светом); bir göz qırpımında в один миг, в мгновение ока; göz qırpmadan не моргнув глазом; göz qırpmamag: 1. глаз не смыкать, глаз не сомкнуть (не спать совсем); 2. смотреть во все глаза; göz qoymaq kimə, nəyə следить, наблюдать за кем,за чем, вести слежку за кем; göz deşmək колоть глаза кому-л. (вызвать зависть у кого-л.); göz dəyməsin! чтобы не сглазить, как бы не сглазить; göz dəyib kimə сглазили кого (по суеверным представлениям, принести несчастье, болезнь, повредить кому-л. взглядом, дурным глазом); göz dikmək kimə, nəyə
  1. зариться на кого, на что
  2. лелеять надежду, жить с надеждой на кого, на что; gözü doymamaq kimdən, nədən не насытиться кем, ч ем (не удовлетвориться чем-л.); göz dolandırmaq окидывать, окинуть взором, взглядом; göz dolusu с восторгом, с радостью, с воодушевлением; göz dustağı находящийся под надзором; göz eləmək kimə
  1. стрелять глазами
  2. делать глазки кому; göz işlədikcə насколько хватает глаз, куда достаёт глаз; göz yaşı kimi duru прозрачный как слеза; göz yaşı tökmək проливать слёзы; göz yaşı axıtmaq см. göz yaşı tökmək; göz yaşı boğur kimi слёзы подступили к горлу чьему, слезы душат кого; göz yaşına batmaq исходить слезами, утопать в слезах; göz yaşlarını udmaq глотать слёзы (стараться удержать слёзы); göz yaşlarını zorla saxlamaq еле сдерживать слезы, bir damla belə göz yaşı axıtmamaq не пролить ни одной слезы, göz yetirmək kimə, nəyə
  1. присматривать, приглядывать (за ребёнком, за домом, за хозяйством)
  2. вести наблюдение за кем-л., за чем; göz yummaq nəyə закрывать, закрыть глаза на что (не обращать внимания на что); göz yumub açınca см. göz açıb yumunca; göz kəsilmək kimə, nəyə неотступно следить за кем,за чем, глаз не сводить с кого, с чего; göz gəzdirmək: 1. искать глазами, водить взоры; 2. окидывать, окинуть взором; gözgözə baxmaq смотреть друг другу в глаза; göz-gözü görmür ни зги не видно; göz görə-görə у всех на виду; göz olmaq kimə, nəyə присматривать за кем, за чем; göz oxşamaq ласкать глаза; göz önünə qoymaq nəyi ставить что на видное место; что …; göz önünə gətirmək представлять, представить себе; göz tutduqca см. göz işlədikcə; göz ucu ilə baxmaq смотреть краем глаза; göz üstə (gözüm üstə) с удовольствием, готов сделать (вежливое согласие, готовность на предложение или требование сделать что-л.); göz(ümüz) üstə yerin(niz) var всегда рады (рады видеть вас у себя); göz üstə saxlamaq носить на руках; göz çalmaq см. göz vurmaq; göz çıxartmaq: 1. колоть глаза кому-л.; 2. вызывать досаду, раздражение у кого-л.; göz çəkə bilmirsən kimdən, nədən глаз не оторвешь от кого, от чего; göz çəkmək olmur kimdən, nədən взгляд не отрывается от кого, от чего; göz çəkməmək kimdən, nədən глаз не сводить с кого, с чего; gözdə olmaq: 1. следить за кем за чем-л., быть внимательным; 2. быть начеку; gözdən buraxmaq kimi, nəyi терять, потерять из виду, выпускать, выпустить из глаз кого, что; gözdən buraxmamaq kimi, nəyi не спускать глаз с кого, с чего; gözdən qaçırmaq упускать, упустить из виду (из глаз), gözdən qoymamaq см. gözdən buraxmamag не упускать из глаз; gözdən düşmək: 1. впадать, впасть в немилость (в опалу), лишиться авторитета, веса; 2. перестать нравиться (о чем-л.); gözdən pərdə asmaq: 1. делать что-л. для отвода глаз; 2. втирать очки кому-л.; gözdən pərdə asmaq üçün для вида, для отвода глаз, для видимости; gözdən iraq (olsun) не дай бог, боже сохрани! боже упаси!; gözdən uzaq, könüldən iraq с глаз долой, из сердца вон; gözdən iti зоркий; gözdən itirmək терять, потерять из виду; gözdən itmək скрываться, скрыться из глаз, из виду; gözdən yayınmaq улизнуть (незаметно уйти, убежать, скрыться); gözdən keçirilmək просматриваться, быть просмотренным кем-л.; gözdən keçirmək пробежать глазами, просматривать, просмотреть; gözdən salmaq kimi, nəyi ронять кого в глазах кого, чьих; gözdən tük çəkmək быть увёртливым; gözdən uzaq не приведи бог! gözdən uzaq olmaq быть далеко от кого-л.; gözdən çəkilməmək быть перед глазами, маячить перед глазами; gözə batmaq лезть в глаза; gözə dəymək попадаться, попасться на глаза; gözə kül (torpaq) atmaq (sovurmaq, üfürmək) пускать пыль в глаза; gözə gəlmək см. göz dəymək; gözə gətirmək kimi, nəyi сглазить кого, что; gözə girmək стараться быть на виду, на глазах, стараться обратить на себя внимание; gözə pərdə çəkmək (salmaq, tutmaq) см. gözdən pərdə asmaq; gözə görünməmək не показываться, не показывать носа, не попадаться на глаза; gözə sataşmaq см. gözə dəymək; gözünə soxmaq kimin nəyi упрекать, упрекнуть кого в чём; попрекать, попрекнуть кого; gözə soxulmaq лезть в глаза; gözə torpaq atmaq см. gözə kül atmaq; gözə çarpmaq бросаться, броситься в глаза; gözünə (gözlərinə) qaranlıq çökdü потемнело в глазах у кого; gözünün (gözlərinin) kökü saralmaq проглядеть все глаза; gözü (gözləri) ayaqlarının altını görmür возгордился, стал кичливым; gözləri alacalandı kimin широко раскрылись глаза (от испуга, удивления); gözləri alma-armud dərir глаза так и бегают; gözü (gözləri) bərələ qalmaq делать, сделать большие глаза, удивляться, удивиться; gözləri quyuya (dərinə) düşüb глаза ввалились; gözü (gözləri) açılmır kimin nədən некогда опомниться кому от чего; gözü (gözləri), sataşmaq kimə, nəyə замечать, заметить кого, что; gözləri süzülür kimin глаза слипаются, глаза тяжелеют; gözləri qaynayır kimin глаза бегают чьи; gözləri qan çanağına dönüb глаза кровью налились; gözləri (gözü) dörd görür двоится в глазах; gözləri (gözü) ilə yemək kimi есть (поедать, пожирать) глазами кого; gözləri hədəqəsindən çıxdı kimin глаза вышли из орбит чьи; gözləri (gözü) kəlləsinə (təpəsinə) çıxdı глаза на лоб полезли; gözlərindən yuxu tökülür клонит ко сну кого; gözləri yumulur kimin глаза закрываются (слипаются) у кого, спать хочет кто; gözlərindən od yağırdı глаза метали искры; gözləri (gözü) yol çəkir говорится о человеке, который долго смотрит в одну точку, словно ожидая кого-то; gözləri (gözü) qızıb вошёл в азарт, сильно увлёкся; gözləri (gözü) qanla dolub kimin глаза налились кровью у кого; gözləri oynadı kimin глаза у кого разбежались; gözləri (gözü) dörd oldu kimin забеспокоился, заволновался кто; gözləri (gözü) axır:
  1. голова кружится
  2. он под мухой; gözləri bir-birinə sataşmaq встретиться глазами с кем-л.; gözləri ilə süzmək kimi, nəyi обвести взглядом кого, что; gözləri qığılcım saçmaq искриться в глазах; gözlərindən od töküldü kimin искры из глаз посыпались у кого; gözləri çaxmaq çaldı см. gözlərindən od töküldü; gözlərim (gözüm) kor olsun, əgər … лопни мои глаза, если …; gözlərində (gözündə) qığılcım oynamaq см. gözləri qığılcım saçmaq; gözlərindən (gözündən) qan dammaq kimin см. gözləri qan çanağına donmək; gözlərindən (gözündən) od çıxmaq kimin см. gözlərindən qığılcım çıxmaq; gözlərindən oxumaq kimin nəyi читать по глазам чьим, кого что; gözlərindən görmək kimin nəyi видеть по глазам что; gözlərindən (gözündən) pərdə asmaq kimin не замечать, не видеть кого, чего, потерять чувство реального; gözlərinə inanmamaq глазам своим не верить (поверить); gözlərinə (gözünə) kül atmaq kimin пустить пыль в глаза кому; gözlərinə (gözünə) pərdə çəkilmək см. gözündən pərdə asılmaq; gözlərinə (gözünə) qaranlıq çökdü kimin помутилось, потемнело в глазах у кого; gözlərinə (gözünə) batır kim, nə kimin колет глаза кому кто, что; gözlərini (gözünü) tökür см. gözlərinə (gözünə) batır; gözlərini (gözünü) kimin ağzına dikmək смотреть, глядеть в рот кому; gözlərini (gözünü) döymək хлопать глазами; gözlərini bərəltmək kimə, nəyə
  1. таращить, вытаращить; выпяливать, выпялить глаза на кого, на что
  2. гневно смотреть, посмотреть на кого; gözlərini dirəyib baxmaq kimə, nəyə смотреть в упор, пялить глаза на кого; gözlərini dörd açmaq смотреть (глядеть) во все глаза; gözlərini dirəmək (dikmək) kimə, nəyə впиваться, впиться глазами в кого, во что; gözlərini (gözünü) zilləmək kimə, nəyə впиваться, впиться глазами в кого, во что; вперить глаза (взгляд); gözlərini əbədi (həmişəlik) yummaq навеки закрыть глаза, заснуть (уснуть) вечным сном; gözlərini (gözünü) çəkməmək kimdən, nədən не сводить (отводить) глаз с кого, с чего; gözlərini (gözünü) mozol (qabar) eləmək kimin мозолить (намозолить) глаза кому; gözlərini (gözünü) oxşamaq kimin ласкать взор к ому, радовать глаз ч ем; gözlərini (gözünü) xarab etmək (çox işləmək) портить, испортить глаза; gözlərinin (gözünün) kökü saralmaq (gözləməkdən) проглядеть все глаза; gözlərinin (gözünün) ağı-qarası самое дорогое, единственная радость, свет в окошке; gözü(m) atırdı kimin üçün больно (очень) нужен кому; gözü açılmadan без просыпа; gözü ayağının altını seçmir см. gözü ayağının altını görmür; gözü açıldı kimin пелена спала с чьих глаз, глаза открылись; gözü boynunun dalındadır kimin глаза на затылке у кого; gözü ağzında olmaq kimin глядеть в рот к ому; gözü qabağında kimin
  1. перед глазами у кого
  2. на глазах у кого; gözü qalmaq kimdə, nəyə засмотреться на кого, на что; gözü qızışmaq kimin см. gözü qızmaq; gözü qorxmaq nədən, kimdən становиться, стать осторожным, осмотрительным в своих действиях; gözü qabağında böyümək kimin вырасти на глазах у кого; gözü qarşısında durmaq стоять перед глазами; gözü qamaşmaq испытывать резь в глазах; gözü qızmaq приходить, прийти в ярость, войти в азарт; gözü dalınca qalmaq kimin, nəyin
  1. см. gözü qalmaq
  2. не наесться; gözü doymaq nədən насытиться (вполне удовлетворить свои чувста, желания, жажду и т.п.); gözü doymamaq быть жадным, не насытиться; gözləri dolmaq прослезиться; gözü dörd olmaq смотреть во все глаза; gözü düşmək kimə, nəyə полюбить кого, что, влюбиться в кого, во что; kimin gözü ilə baxmaq kimə, nəyə смотреть, глядеть чьим и глазами на кого, на что; gözü ilə quş tutur на ходу подмётки рвёт, режет (о ловком, изворотливом человеке); gözü ilə od götürmək испытать лишения, страдания; gözü (gözləri) yol çəkmək уставиться в одну точку: gözü (gözləri) yolda qalmaq ждать не дождаться, все глаза проглядеть, томиться в ожидании чего-л.; gözü öyrəşib: 1. kimin глаз намётан чей; 2. привык видеть; gözü bağlı olmaq иметь шторы на глазах; gözü görsə də, ağzı çatmır видит око, да зуб неймет; gözü gorda olmaq глядеть в могилу, смотреть в могилу; gözü görə-görə
  1. из-под носа
  2. на глазах у кого-л.; gözü gözündə olmaq kimin ловить каждый взгляд чей, кого; gözü (gözləri) kəlləsinə çıxır kimin nədən глаза на лоб лезут у кого от чего; gözü kölgəli olmaq kimin yanında быть виноватым перед кем; gözü gözünə sataşmaq kimin встретиться глазами; ловить, поймать взгляд ч ей; gözü götürməmək kimi
  1. не переносить, не любить, не переваривать кого
  2. завидовать кому; gözü göydə gəzmək звёзды считать; gözüm su içmir kimdən, nədən выражение сомнения, недоверия:
  1. толку не будет от кого, от чего
  2. каши не сваришь с кем; gözü odlar görmək быть в переделках; gözü hara baxdı getmək идти, куда глаза глядят; gözü çox şeylər görüb (он) видал виды; gözü o dünyadadır kimin (он) не жилец на этом свете; gözü üstündə saxlamaq kimi как зеницу ока беречь кого; gözü tutmaq kimi, nəyi понравиться, приглянуться (о ком-л., о чем-л.); облюбовать кого, что; gözü üstündə olmaq kimin, nəyin присматривать з а кем, за чем; gözü çuxura düşüb глаза ввалились у кого; gözümün işığı свет очей моих; “gözün üstündə qaşın var” deməmək kimə попустительствовать, снисходительно относиться к кому; arzusu gözündə qalmaq не осуществиться желанию; heç nə gözündə olmamaq не интересоваться ничем; gözündə ucalmaq (yüksəlmək) kimin возвыситься в глазах кого, чьих; gözündən əskik eləməmək kimi не оставлять без своего внимания, присмотра кого; gözündən gəldi: 1. боком вышло; 2. жестоко расплатился; gözündən (gözünüzdən) gəlsin чтобы носом пошло, чтобы вышло боком (выражение укора за неблагодарность); gözündən gətirdi сделал так, что вышло боком; gözündən (gözlərindən) od tökülmək сверкать глазами; gözlərindən bilmək kimin угадать по глазам чьим; gözündən vurmaq бить в точку; gözündən düşmək kimin упасть в глазах чьих; gözlərindən görmək по глазам видеть; gözündən od yağdırmaq сверкать глазами; gözündən (gözlərindən) oxumaq читать по глазам; gözündən də bərk qorumaq (göz bəbəyindən artıq qorumaq) пуще глаза беречь; gözünə ağ salmaq kimin постоянно издеваться над к ем; gözünə batmaq kimin колоть глаза кому; gözlərinə qaranlıq çökdü kimin в глазах у кого потемнело; gözünə dönüm!:
  1. ласк. дорогой! милый! родной мой! родимый! (употребляется при выражении просьбы, мольбы)
  2. молодец! (выражение восхищения); gözünə dəymək kimin попадаться на глаза кому; gözünə durmaq kimin nə оказаться перед затруднением, стать поперёк горла (о чем-л.); gözünə iy salmaq kimin надевать (надеть) мундштук на кого; gözünə ilan-qurbağa görüncəyə kimi içmək допиться до зелёного змия; gözünə işıq vermək kimin оживлять, воодушевлять, окрылять кого; gözünə (gözlərinə) işıq gəlmək приходить, прийти в себя; gözünə görünmək kimin показываться, показаться, видеться, мерещиться, чудиться, представляться к ому; gözünə görünməmək kimin не показываться, не попадаться на глаза кому; gözünə yuxu getməmək (girməmək) никак не заснуть, не засыпать, глаз не сомкнуть; gözünə gəlməmək и в ус (себе) не дуть; gözünə pərdə gəlmək терять, потерять зрение; gözünə (gözlərinə) pərdə çəkmək kimin
  1. держать в неведении кого
  2. отводить, отвести глаза кому; gözünə sataşmaq kimin попадаться на глаза к ому; gözünə soxmaq kimin тыкать, ткнуть в глаз кому что; gözünə(nüzə) su ver(-in) бери(те) пример с кого-, с чего-л.; gözünə təpmək уплетать, уписывать за обе щеки; gözünə şirin (хош) gəlmək kimin показываться, показаться симпатичным (симпатичной) кому; gözünü (gözlərini) ağartmaq kimə см. göz ağartmaq; gözlərini ayırmamaq kimdən, nədən не спускать, не сводить глаз с кого, с чего; gözünü almaq kimin внушать, внушить страх кому; gözünü (gözlərini) aç, yaxşı bax открой глаза, проснись; разуй глаза; gözünü (gözlərini) açmaq kimin nəyə открывать, открыть глаза кому на что; gözümün nuru см. gözümün işığı; gözünü açıb-yumunca в (во) мгновение ока; в два счёта; gözünü bağlamaq kimin вводить, ввести в заблуждение кого, закрывать, закрыть глаза к ому; gözünü bir yumub min tökmək лить крокодиловы слёзы; gözünü qırpmadan глазом не моргнув, не страшась чего-л.; gözünü qorxutmaq kimin пугать, напугать кого, заставить быть осторожным; gözünü bərəltmək пялить, выпялить глаза; gözünü qan örtüb kimin стал бешеным, ничего не страшится; gözünü deşmək 1 kimin колоть глаза кому (вызывать, вызвать зависть у кого-л.); gözünü deşmək 2 kimin постоянно придираться к кому; gözünü (gözlərini) dikmək kimə, nəyə питать надежду, надеяться на кого, на что; gözünü gen ач! смотри как следует, открой глаза; gözünü yumub (yumaraq) очертя голову, не давая себе отчёта; gözünü yumub ağzını açmaq: 1. говорить все, что приходит на ум; 2. ругать на чём свет стоит; gözünü yummaq nəyə закрывать, закрыть глаза на что; gözünü yummamaq: 1. не сомкнуть глаз; 2. всё замечать; gözünü (gözlərini) yolda qoymaq kimin заставить долго ждать кого; gözünü oğurlamaq kimin отвлекать, отвлечь чьё внимание; gözünü torpaqlamaq см. gözünü oğurlamaq; gözünü çək! kimdən, nədən не надейся, не жди! не рассчитывай! на кого, на что; gözünü çəkə bilməmək kimdən, nədən не сводить глаз с кого, с чего; gözünü çəkmək kimdən, nədən не надеяться на кого, на что, не рассчитывать на кого, на что; gözünü çıxartmaq kimin
  1. выцарапать глаз кому
  2. см. gözünü deşmək 2 kimin; gözünü tökmək см. gözünü çıxartmaq
  1. gözünün ağı-qarası один единственный, одна единственная (о детях); gözünün altını qaraltmaq kimin поставить синяк кому; gözünün altına almaq nəyi готовить себя к худшему; gözünün acısını almaq (çıxarmaq) немного вздремнуть; gözünün qabağına gətirmək kimi, nəyi оживить в памяти кого, что; gözünün qabağında qığılcımlar oynayır kimin круги перед глазами у кого; gözünün qabağında (önündə) fırlanmaq kimin вертеться перед глазами у кого; gözünün (gözlərinin) qorasını sıxmaq (axıtmaq, tökmək) выдавливать из себя слезы (через силу); gözünün quyruğu (ucu) ilə görmək видеть краем глаза; gözünün qurdunu öldürmək: 1. досыта наесться; 2. заморить червячка; gözünün zığını axıtmaq груб. плакать, реветь; gözünün içinə qədər yalan demək врать самым бессовестным образом; gözünün içindən çıxartmaq kimin, nəyin
  1. вымещать, выместить (гнев, злобу на ком)
  2. отомстить (за обиду, оскорбление и т.п.) к ому; gözünün içinə demək kimin сказать в глаза, сказать в лицо кому; бросить в лицо к ому; gözünün içinə dik baxmaq kimin смотреть смело в глаза кому; gözünün içinə düz baxmaq kimin глядеть прямо в глаза кому; gözünün içinə tüpürmək kimin плевать, плюнуть в глаза кому; gözünün yağını yemək kimin держать в черном теле; gözünün yaşı ovcunun içindədir kimin глаза на мокром месте у кого; слаб на слезу кто

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göz

 • 7 can

  I
  сущ.
  1. душа:
  1) по религиозным представлениям, бессмертное нематериальное божественное начало в человеке. Can (ruh) vücuddan ayrılır душа с телом расстается; canı çıxdı отдал богу душу (умер)
  2) перен. самое главное, основное, суть, сущность, основа, сердцевина чего-л. Elmin canı душа науки, təlimin canı душа (сердцевина) учения, məsələnin canı суть (гвоздь) вопроса; canı olmaq nəyin:
  1. быть душой чего
  2. становиться, стать душой чего
  3) перен. основное лицо где-л., в каком-л. деле. Kollektivin canı душа коллектива, işin canı душа дела
  2. тело:
  1) организм человека или животного в его внешних физических формах и проявлениях. Canım ağrıyır у меня тело болит, canına üşütmə düşdü по всему телу пробежала дрожь
  2) употр. для обозначения физического начала в человеке в противовес духовному. Candan zəifdir kim слаб телом (здоровьем) кто
  3) простореч. мясо, мышцы. Onda can yoxdur тела на нём нет (об очень худом человеке)
  4) употр. в некоторых выражениях для обозначения упитанности, дородности; candan düşmək: 1. спадать, спасть с тела (худеть, похудеть); 2. обессилеть, утомиться, устать; cana (ətə-qana) dolmaq войти в тело; 3. жизнь (физиологическое существование человека или животного). Canını əsirgəməmək (canından keçmək) не щадить (не жалеть) своей жизни; 4. здоровье (то или иное состояние организма, самочувствие). Canı sazdır kimin здоровье у кого крепкое, canını möhkəmlətmək укреплять здоровье, cana ziyandır nə вредно для здоровья что, cana xeyirdir (faydadır) полезно для здоровья, canına qulluq etmək следить за своим здоровьем; 5. человек (в значении единицы счёта людей). Neçə-neçə canlar много людей; 6. энергия, сила, мочь (способность что-л. делать). Məndə heç can qalmayıb моченьки (сил) у меня больше нет
  II
  прил.
  1. душевный. Can rahatlığı душевный покой
  2. жизненный. Can məlhəmi жизненный эликсир
  3. нательный (надеваемый непосредственно на тело). Can köynəyi нательная рубашка
  4. телесный (физический). Can üzgünlüyü (yorğunluğu) телесная усталость
  III
  межд.
  1. употр. как ласковое обращение к детям и младшим по возрасту. Ay ana! – Can! Мама! – Что! душа моя; в сочетаниях со значением клятвы: ata canı! клянусь отцом! (т. е. жизнью отца); ana canı! клянусь матерью!; can həkimi разг. терапевт (врач-специалист по внутренним болезням); can əti филе, вырезка (часть мясной туши); can evi:
  1) сердце, грудь
  2) перен. сердце, средоточие, центр чего-л.
  3) самое чувствительное место чего-л.; can sıxıntısı тоска, скука, угнетенное состояние; can ağrısı болезнь, болезненное состояние; can acısı душевная боль; can ağrısı ilə с болью на душе
  ◊ can alıb can verir очаровывает; она очаровательна; can almaq очаровывать, пленять своей красотой (о глазах, взгляде, о красавице вообще); can atmaq nəyə страстно желать, жаждать чего; пытаться, попытаться что-л. делать; стремиться к чему; рваться куда; can bahasına см. canı bahasına; can bəsləmək: 1. чревоугодничать; 2. заботиться о своем здоровье, следить за своим питанием, ухаживать за собой; can borcunu ödəmək умереть; отдать богу душу; can vermək: 1. находиться, быть при смерти, дышать на ладан, умирать; 2. can vermək nədən ötrü умирать за что (страстно желать, жаждать чего); can vermək kimə:
  1. воскрешать, воскресить, вдохнуть жизнь, возвращать, возвратить к жизни кого
  2. вдохновлять, вдохновить; can qalmadı kimdə: 1. выбился из сил; 2. изрядно исхудал; can qurban kimə, nəyə готов жизнь отдать за кого; can qoymaq: 1. kimin, nəyin uğrunda отдавать, отдать свою жизнь, пожертвовать жизнью, здоровьем за кого, за что; 2. вкладывать, вложить всю свою душу во что-л., положить жизнь на что-л.; can qoymamaq kimdə изматывать, измотать всю душу кого, чью; can damarı nəyin становая жила; становой хребет чего; can damarını tutmaq kimdə находить, найти слабую жилку, струнку кого; can dərmanı эликсир жизни, жизненный эликсир; can deyib can eşitmək жить душа в душу; can yandırmaq kimə, nəyə:
  1. усердствовать, радеть
  2. печься, отдаваться, отдаться всей душой чему
  3. заботиться о ком-л.; can gəzdirmək еле стоять на ногах; can sağlığı ilə носи (носите) на здоровье; can sirdaşı: 1. закадычный друг; 2. друг жизни (о муже), подруга жизни (о жене); can üstdə (üstündə) olmaq быть при смерти; can hayında olmaq: 1. заниматься только своим здоровьем; 2. дрожать за свою жизнь; can çəkə-çəkə неохотно, без желания; спустя рукава; can çəkmək: 1. см. can vermək; 2. делать что-л. неохотно, из-под палки; can çürütmək оставлять, оставить свою жизнь в каком-л. деле; класть, положить жизнь за что-л., за кого-л.; cana qəsd eləmək (etmək) не щадить жизни; cana doydurmaq kimi изводить, извести кого, выматывать, вымотать всю душу кому; cana doymaq доходить, дойти до отчаяния; cana dolmaq входить, войти в тело, поправляться; cana gəlmək: 1. см. cana doymaq; 2. оживать, ожить; cana gətirmək:
  1) kimi см. cana doydurmaq kimi
  2) kimi оживлять, оживить кого; cana sinmək идти, пойти впрок, переваривать (о еде); can bir qəlbdə yaşamaq kimlə жить душа в душу (дружно, в согласии) с кем; canda taqət qalmayıb (yoxdur) сил (моченьки) больше нет; выбился(-ась, -ись) из сил; nə qədər ki (nə ki) canımda can var: 1. пока я жив …, пока я дышу; 2. сколько есть силы, изо всех сил; candan düşmək: 1. спадать, спасть с тела, становиться, стать хилым; исхудать; 2. изнемогать, изнемочь; 3. ослабевать, ослабеть; candan eləmək kimi лишать, лишить жизни кого; candan yanmaq kimə болеть душой за кого; candan keçmək отдать жизнь за кого, за что, жертвовать, пожертвовать собой за кого, за что; candan salmaq kimi: 1. изнурять, изнурить кого; 2. доводить, довести до изнеможения; candan tikan çıxartmaq получать, получить удовольствие от нанесенного вреда или обиды кому; canı bağazından çıxanadək до последнего издыхания; canı bahasına ценою жизни; canı boğazına yığılmaq (gəlmək):
  1. сильно измучиться, дойти до предела
  2. доходить, дойти до отчаяния; canı qalmaq harada, kimin yanında испытывать тревогу в отношении кого-л., находящегося не рядом; canı qızmır kimin nəyə душа (сердце) не лежит к кому, к чему; canını qurtarmaq: 1. kimdən, nədən избавляться, избавиться от кого, от чего; 2. умереть, скончаться; canı dincəlmək успокаиваться, успокоиться; освободиться от какого-л. дела, заботы; canı kimin əlindədir жизнь, судьба чья в руках чьих, кого; canı it canıdır kimin живуч (живуча) как собака; canı yanmaq kimə:
  1. болеть душой за кого
  2. испытывать жалость к кому; canı yanmamaq kimə, nəyə:
  1. не болеть душой за кого, за что
  2. не испытывать жалости к кому; canı kimi sevmək kimi, nəyi души не чаять в ком, в чем, обожать кого; canı od tutub yanmaq: 1. быть, гореть в жару, иметь очень высокую температуру; 2. nədən сильно возмущаться, возмутиться по поводу чего; нервно реагировать на что; canı rahat olmaq перестать волноваться; canın sağ olsun ничего, все пройдет, не беда; canı salamatdır kimin жив и здоров, цел и невредим кто; canı sıxılmaq: 1. скучать, соскучиться, томиться; 2. быть не в духе, быть в удрученном состоянии; canı suludur kimin силенки еще есть, есть порох в пороховницах; canı üçün qorxmaq бояться за свою жизнь; дрожать за свою шкуру; canı canımdan плоть от плоти моей; canı çıxanacan: 1. до упаду, до изнеможения; 2. до полусмерти (избить); canı çıxmaq: 1. испустить дух; 2. сильно измучиться, выбиться из сил; canı çıxır (nəyisə eləməyə) упорно не хочет что-л. делать; canı çıxsın: 1. чтобы он сдох; 2. пусть сдохнет; canımın canı çıxsın и этого мне мало; canı cəhənnəmə пропади он пропадом; canım sənə (sizə) desin вот что еще хочу сказать, к тому же; canım üçün клянусь жизнью; sənin canın üçün клянусь тобой; onun canı üçün клянусь им (ею); sən canın (doğrudurmu) клянись (что это правда); умоляю, очень прошу; yazıq canım бедный(-ая) я; canın yansın чтобы ты сгорел; canın sağ olsun что поделаешь, не горюй; canın çıxsa да хоть умри; iş canın cövhəridir работа (труд) – эликсир здоровья; sənin (sizin) əziz canın (canınız) üçün клянусь твоим (вашим) дорогим здоровьем; qadam canına чтобы все мои недуги перешли к тебе; qadan canıma чтобы все твои недуги перешли ко мне; canına and vermək: 1. заставить кого-л. клясться, поклясться жизнью; 2. заклинать кого кем; canına and içmək kimin клясться, поклясться к ем, чьей жизнью; canına (canıma) birə düşdü забеспокоился (-ась), заволновался(-ась); canına vicvicə düşmək дрожмя дрожать (от страха, волнения, холода и т.п.); canına vəlvələ (lərzə) düşmək затрепетать всем телом; canına qəsd etmək kimin покушаться на чью жизнь; öz canına qəsd etmək не щадить себя; canına qorxu düşdü kimin напал страх на кого; canına qıymaq kimin лишить жизни кого; canına daraşmaq нападать, напасть, наброситься на кого (о множестве лиц); canına daraşdırmaq kimin kimi натравливать кого на кого-л.; canına döşəmək kimin: 1. избивать, избить кого; 2. критиковать, раскритиковать, разнести в пух и прах кого; canına dua edirəm молюсь за тебя; canına işləmək войти в плоть и кровь кому; soyuq canına işləyir kimin холод пронизывает кого; canına sarı yağ kimi yayılmaq см. canına yayılmaq; canına yazığın (heyfin) gəlsin пожалей себя; canına yayılmaq получать удовольствие (от доброго слова, похвалы и т.п.); canına yatmaq см. ürəyinə yatmaq; canına yel dəyməmiş сразу, моментально; canına yel keçməyə qoymamaq nəyin быстро разобрать, решить что; canına od salmaq (qoymaq) kimin наводить, навести страх, нагонять, нагнать страх на кого; canına sinmir (yediyi-içdiyi) не впрок кому что-л.; canına hopdurmaq nəyi пропитывать, пропитать что; canına hopmaq: 1. пропитываться, пропитаться; 2. вбираться, вобраться, всасываться, всосаться, впитываться, впитаться; canına çəkmək: 1. пропитываться, пропитаться (становиться, стать пропитанным, насыщенным). Yağı canına çəkmək пропитаться маслом; 2. вбирать, вобрать, постепенно принимать, принять, втягивать, втянуть, всасывать, всосать в себя. Bütün rütubəti canına çəkmək вобрать всю влагу в себя; canına can basmaq терпеть страдания, тяготы, подвергнуть себя мучениям; canına cəfa vermir не дает себе труда; tək canına один (одна) без посторонней помощи; canında az yoxdur kimin неодобр. тоже хорош; canında olmaq быть в крови у кого; canından bezardır kim жить надоело кому; canından qorxmaq бояться за свою жизнь; canından əl çəkmək испытывать отвращение к себе, отдать жизнь; canından keçmək пожертвовать жизнью (собой); погибнуть, умереть за кого-л., за что-л.; iraq canından сохрани тебя Аллах, не приведи господи; Боже упаси; canından gizilti keçdi дрожь пробежала по телу; canından olmaq: 1. лишиться жизни, погибнуть, умереть; 2. быть по душе кому; xəstəlik canından çıxdı вылечился от болезни, освободился, освободилась от недуга; canından çıxmır не поддается лечению; canını azar alıb (dərd alıb) умирает, но ничем не хочет заниматься; canını Allaha tapşırmaq отдавать, отдать Богу душу; canını almaq kimin лишить жизни кого; canını bağışlamaq умереть, отдать богу душу; canını boğazına yığmaq (gətirmək) kimin выматывать, вымотать душу кому; canını qoymaq nədə, harada:
  1. класть, положить свою душу на что, во что; отдавать всю энергию, все силы; canını qara qorxu aldı kimin страх охватил кого, овладел к ем; canını qoymaq (vermək) kimin yolunda:
  1. положить душу на что, во что; отдать все силы на что
  2. пожертвовать собой за кого, за что; canını qoymağa yer axtarmaq не знать куда себя девать, деть; (zorla) canını qurtarmaq: 1. еле унести ноги; 2. еле остаться в живых; canını qurtara bilməmək kimdən, nədən:
  1. не уйти живым
  2. не уйти от ответственности; canını dişinə tutmaq напрягать, напрячь все силы; canını dişinə tutaraq стиснув зубы, скрепя сердце; canını işə verməmək уклоняться от работы, увиливать; canını əsirgəməmək kimdən не жалеть, не щадить жизни за кого; canı çıxdı, canını tapşırdı отдал богу душу, приказал долго жить; canını çürütmək положить, класть жизнь зря; canını cəhənnəmə göndərmək отправить к праотцам, на тот свет кого; canının qeydinə qalmaq думать только о себе, заботиться о своем здоровье; canımı çölə atmamışam мне еще жить не надоело; canımı çöldən tapmışam? мне моя жизнь дорога! canının qəsdində olmaq не жалеть себя; canlar alan покорительница сердец; canlara dəyən adam мил человек

  Azərbaycanca-rusca lüğət > can

 • 8 ki

  I
  союз
  1. что:
  1) присоединяет к главному предложению придаточное изъяснительное со значением сообщения, высказывания, восприятия, мысли. Dedi ki, imtahana hazırlaşır сказал, что готовится к экзамену; qəzetlər xəbər verirlər ki, … газеты сообщают, что …; mən görürəm ki, … я вижу, что …, o anlayır ki, … он понимает, что …; mən hiss edirəm ki, … я чувствую, что …; məlumdur ki, … известно, что …; doğrudur ki, … правильно, что …; heyif ki, … жалко, что …; aydındır ki, … ясно, что …; təəccüblüdür ki, … удивительно, что …; iş burasındadır ki, … дело в том, что …; məsələ burasındadır ki, … вопрос в том, что …
  2) присоединяет придаточное определительное. Mənim ümidim var idi, ki … у меня была надежда, что …; o elə bir musiqi yazıb ki, … он написал такую музыку, что …
  3) присоединяет к главному предложению придаточные обстоятельственные меры и степени. Elə qaranlıq idi ki, … было так темно, что …; o qədər yoruldum ki, … устал до того, что …
  2. чтобы:
  1) присоединяет к главному предложению придаточное изъяснительное со значением желательного, возможного, предполагаемого действия. İstəyirəm ki, sülh olsun хочу, чтобы был мир; istəmirəm ki, … не хочу, чтобы …, çalışacağam ki, … буду стараться, чтобы …
  2) присоединяет к главному предложению придаточные образа действия. Elə yazmaq lazımdır ki, hamı başa düşsün надо писать так, чтобы все поняли, elə yaşamaq lazımdır ki, … надо жить так, чтобы …
  3. который (присоединяет к главному предложению придаточное определительное). Bədbəxtliklər var ki, yalan danışmaqdan doğur есть несчастья, которые возникают из-за ложных речей
  4. какой (присоединяет придаточное определительное со значением качества, свойства). Onda elə bir məhəbbət doğmuşdu ki, … в нем зародилась такая любовь, какая …
  II
  част.
  1. же (подчеркивает, выделяет слово, после которого оно ставится). O ki yaxşı adamdır он же хороший человек, biz ki uşaq deyilik мы же не дети
  2. ведь (усиливает основное содержание высказывания, предположения, утверждения, вопроса и т.п.). O ki mənim dostumdur ведь он мой друг, dərsini ki bilmirsən ты ведь не знаешь урока
  III
  в составе сложных союзов:
  1. причины. Ona görə ki потому что, ondan ötəri ki ввиду того что, благодаря тому что
  2. следствия. Belə ki так что
  3. уступительных. Baxmayaraq ki, … несмотря на то что, невзирая на то что …
  IV
  в составе сложных фразеологизированных конструкций. O ki qaldı … что касается … O ki qaldı mənə, mən hələ işləyəcəyəm что касается меня, то я еще буду работать, o ki qaldı bu işə, bu iş çox çətindir что касается этой работы, то она очень трудная
  2. olur ki, … бывает, что … Olur ki, heç gəlmir бывает, что совсем не приходит
  3. elə olmur ki, … не бывает, чтобы. … Elə gün olmur ki, o gəlməsin не бывает дня, чтобы он не приходил, elə dərs olmur ki, o cavab verməsin не бывает урока, чтобы он не отвечал, indi ki belə oldu раз так случилось (вышло) …, odur ki, поэтому, elə gün olmur ki, … что ни день …

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ki

 • 9 salmaq

  глаг.
  1. опускать, опустить:
  1) переместить в более низкое положение. Aşağı salmaq опустить вниз, yelkəni salmaq опустить парус
  2) погрузить, поместить вглубь чего-л. Vedrəni quyuya salmaq опустить ведро в колодец, məktubu poçt qutusuna salmaq опустить письмо в почтовый ящик, suya salmaq опустить в воду
  3) перевести из вертикального положения в горизонтальное что-л. Royalın qapağını salmaq опустить крышку рояля, şlaqbaumu salmaq опустить шлагбаум
  4) освободить закреплённый вверху край, конец чего-л. Balağını salmaq опустить подол, pərdəni salmaq опустить занавес
  2. спускать, спустить:
  1) переместить вниз что-л., расположенное наверху. Damdan salmaq спустить с крыши, fəhlələri şaxtaya salmaq спускать рабочих в шахту
  2) сделать ниже, уменьшить. Qiymətini aşağı salmaq спустить цену, radionun səsini aşağı salmaq спустить звук радио, səviyyəsini aşağı salmaq спустить уровень чего-л.
  3. ронять, уронить:
  1) нечаянно выпустить из рук. Açarı salmaq уронить ключ, güldanı salmaq уронить вазу, pulu salmaq уронить деньги
  2) дать чему-л. выпасть, вывалиться откуда-л. Örpəyi çiynindən salmaq уронить платок с плеч
  4. бросать, бросить:
  1) опустить, погрузить, дать падать. Lövbər salmaq бросить якорь
  2) перен. распространить, направить лучи, свет, тень и т.п. Kölgə salmaq бросить тень
  5. класть, положить, прибавить что-л. (во что-л.). Çaya qənd salmaq класть сахар в чай, limon salmaq nəyə класть лимон во что
  6. строить, построить, сооружать, соорудить. Qəsəbə salmaq построить поселок, mikrorayon salmaq построить микрорайон, körpü salmaq соорудить мост
  7. прокладывать, проложить:
  1) провести через что-л. Yol salmaq прокладывать дорогу
  2) ходьбой или ездой проторить, образовать (дорогу, тропу и т.п.). Cığır salmaq проложить тропу
  8. вставлять, вставить, вделывать, вделать. Diş salmaq вставить зуб (зубы), şəkli çərçivəyə salmaq вставить картину в рамку, şüşə salmaq вставить стекло
  9. вдевать, вдеть, продевать, продеть. İynəyə sap salmaq вдевать нитку в иглу
  10. вкладывать, вложить (положить, поместить внутрь). Qıfıla açar salmaq вложить ключ в замок
  11. включать, включить (ввести, внести в состав, в число кого-л., чего-л.). Siyahıya salmaq включить в список, tərkibə salmaq включить в состав
  12. кинуть, накинуть (бросить поверх, покрывая, закрывая кого-л., что-л.). Çiyninə salmaq накинуть на плечи, öz üstünə salmaq nəyi накинуть на себя что, yorğanı uşağın üstünə salmaq накинуть стёганое одеяло на ребенка
  13. стлать, стелить, постлать, постелить:
  1) класть, раскладывать, растянув по поверхности. Süfrə salmaq постлать скатерть, xalça salmaq постлать ковер
  2) раскладывать постельные принадлежности, приготовляя для сна. Yer salmaq стлать постель, döşək salmaq стелить матрас
  3) делать покрытие, настил, укладывая плотно в ряд доски, брёвна и т.п. Döşəmə salmaq стлать (настлать) пол, parket salmaq стлать (настлать) паркет
  14. ставить, поставить:
  1) наложить, приложить что-л. к какой-л. части тела с лечебными целями. Banka salmaq ставить банки
  2) приделать, прикрепить что-л. к чему-л. при изготовлении, починке. Astar salmaq ставить подкладку, yamaq salmaq ставить заплату
  16. посылать, послать (отправить кого-л. куда-л. с каким-л. поручением, с какой-л. целью). Adam salmaq послать ходатая, çapar salmaq послать гонца
  16. разбивать, разбить:
  1) распланировав, произвести посадку чего-л. Bağ salmaq разбить сад, park salmaq разбить парк
  2) расположить, раскидать, раскинуть (палатку, лагерь). Düşərgə salmaq разбить лагерь
  17. наносить, нанести (сделать, отпечатать, нарисовать и т.п. на чем-л. рисунок, узор и т.п.). Naxış salmaq нанести узоры
  18. загонять, загнать (заставить кого-л., что-л. войти куда-л.). İnəkləri tövləyə salmaq загнать коров в хлев, qoyunları yatağa salmaq загнать овец в овчарню, toyuqları hinə salmaq загнать кур в курятник
  19. заключать, заключить (лишив свободы, поместить под стражу). Həbsxanaya salmaq заключить в тюрьму, həbs düşərgəsinə salmaq заключить в концлагерь
  20. низлагать, низложить, низвергнуть; свергнуть. Çarı taxtdan saldılar царя низвергли с престола
  ◊ ayrı salmaq разлучать, разлучить; araya narazılıq salmaq вызывать, вызвать недовольство у людей; araya salmaq: 1. выводить, вывести на середину; 2. брать, взять в кольцо, окружать, окружить; aşağı salmaq снижать, снизить; başa salmaq объяснять, объяснить, разъяснять, разъяснить; bəlaya salmaq kimi причинять, причинить горе, страдание кому-л.; başını bəlaya salmaq:
  1) kimin причинять хлопоты кому-л.
  2) запутываться, запутаться (оказаться в затруднительном положении из-за ошибочных поступков); qaydaya salmaq nəyi приводить, привести в порядок что; qorxuya salmaq kimi нагонять, нагнать страх на кого; dava salmaq чинить, учинить драку; dərdə salmaq kimi:
  1) причинить хлопоты кому
  2) причинить горе кому; yola salmaq kimi:
  1) провожать, проводить кого
  2) выпроводить (заставить уйти, выгнать); gücdən salmaq kimi, nəyi выбивать, выбить из сил кого; nizama salmaq nəyi упорядочивать, упорядочить; регулировать, урегулировать, отрегулировать что; nüfuzdan salmaq kimi, nəyi лишать, лишить авторитета кого, что; умалять, умалить чей -н. авторитет; ortaya salmaq kimi, nəyi выводить, вывести на середину кого; razı salmaq kimi:
  1) уговорить кого
  2) удовлетворять, удовлетворить желание, просьбу, претензии кого; sahmana salmaq nəyi приводить, привести в порядок что; səliqəyə salmaq nəyi наводить, навести порядок где; səs salmaq:
  1) поднимать, поднять шум; шуметь
  2) пускать, пустить, распространять, распространить слух, молву
  3) греметь (иметь громкую известность). Dünyaya səs salmaq греметь по всему миру; taqətdən salmaq kimi, nəyi обессиливать, обессилить, лишать, лишить сил, выбивать, выбить из сил, изнурять, изнурить кого; tamah salmaq: nəyə
  1. зариться, позариться на что
  2. соблазняться, соблазниться; təxirə salmaq nəyi откладывать, отложить, переносить, перенести на более поздний срок что; haray salmaq поднимать, поднять тревогу, бить в набат; heyrətə salmaq kimi удивлять, удивить, изумлять, изумить кого; həvəsə salmaq возбуждать, возбудить в ком-л. желание, охоту к чему-л.; həvəsdən salmaq kimi отбивать, отбить охоту у кого; hörmətdən salmaq kimi, nəyi лишать, лишить авторитета кого, что; şübhəyə salmaq kimi возбуждать, возбудить сомнение в ком; давать, дать повод для сомнений и подозрений; abıra salmaq:
  1) придавать, придать надлежащий (благопристойный) вид
  2) приводить (привести) в порядок; abırdan salmaq kimi позорить, опозорить, срамить, осрамить кого; avara salmaq kimi сбивать, сбить с толку кого; ağlına salmaq:
  1) kimin kimi, nəyi напоминать, напомнить (заставить кого-л. вспомнить) о ком, о чём
  2) вспоминать, вспомнить; azara salmaq:
  1) быть причиной заболевания, болезни кого
  2) быть причиной чьих-л. новых забот, неприятностей; ayaqdan salmaq kimi валить с ног; изматывать, измотать кого; ayağa salmaq:
  1) расстраивать, расстроить желудок
  2) искусственно понижать цену на что-л. (путём конкуренции или иной махинации); ayağına salmaq kimin kimi посылать, послать кого на поклон к кому; başdan salmaq kimi сбивать, сбить с толку кого, разуверив всякими доводами; beyninə salmaq:
  1) kimin kimi, nəyi вбивать, вбить что в голову (в башку) кому
  2) вбивать, вбить себе в голову что-л.; bərkə salmaq kimi:
  1. настойчиво требовать, наседать на кого; приставать, пристать с ножом к горлу кому
  3) подвергнуть трудному испытанию; böhtana salmaq kimi клеветать на кого, оклеветать кого, распространяя о нем заведомо ложные слухи; qan salmaq:
  1) проливать, пролить чью-л. кровь
  2) провоцировать, спровоцировать умышленное убийство; qana salmaq kimi:
  1) подстрекать, подстрекнуть на убийство, склонять, склонить к убийству кого
  2) ввергать, ввергнуть кого в скандальную историю; özünü qana salmaq:
  1) проливать, пролить чью-л. кровь; быть (стать) убийцей
  2) оказаться соучастником убийства; qoz qabığına salmaq kimi поедом есть кого, держать в ежовых рукавицах кого; dara-bara salmaq:
  1) поднимать, поднять шумиху
  2) устраивать, устроить скандал; dərdə salmaq kimi:
  1) причинять, причинить горе кому
  2) быть причиной излишней заботы у кого; dilə salmaq, dilə-ağıza salmaq kimi распространять, распространить неприятные слухи о к ом; dilini işə salmaq пустить в ход свой язык; dişinə salmaq nəyi пробовать, попробовать что; əziyyətə salmaq kimi заставлять, заставить кого потрудиться, поработать; əldən salmaq kimi утомлять, утомить, выбить из сил кого; ələ salmaq kimi дурачить, издеваться над кем, разыгрывать кого, натянуть (наставить) нос кому; zarafata salmaq обращать, обратить в шутку; zəhmətə salmaq kimi нагружать, нагрузить тяжелой работой кого, причинять затруднения; yağ salmaq заплыть жиром, наесть (нагулять) жиру; yoluna salmaq nəyi налаживать, наладить; регулировать, урегулировать, приводить, привести в порядок что; yorğan-döşəyə salmaq kimi валить, свалить с ног кого, доводить, довести до болезни; приковать к постели; yuva salmaq свить (себе) гнездо; kələyə salmaq kimi впутывать, впутать в неприятную историю кого; kəməndə salmaq kimi арканить, заарканить (завлекать, завлечь) кого; kök salmaq harada пускать, пустить корни где; bir kökə salaram ki … так разукрашу, что …; getgələ salmaq kimi кормить завтраками кого; gözdən salmaq kimi, nəyi ронять, уронить в чьих-л. глазах кого, что; közümçıxdıya salmaq kimi сживать, сжить со света кого; gücdən salmaq kimi лишать, лишить сил; обессиливать, обессилить кого; lov salmaq вызывать, вызвать скандал; nəzərdən salmaq см. gözdən salmaq; ötür-ötürə salmaq тянуть канитель; tələyə salmaq kimi заманивать, заманить в ловушку кого; tilsimə salmaq kimi колдовать, заколдовать кого; tora salmaq ловить, поймать в свои сети; tük salmaq kimdən бояться, страшиться кого; üzünə salmaq перешагнуть через себя; ürəyinə salmaq nəyi:
  1) молча переживать что
  2) принимиать близко к сердцу; çaş-baş salmaq:
  1) kimi сбивать, сбить с толку, вводить, ввести в заблуждение кого
  2) путать, спутать (принимать, принять одно за другое); çək-çevirə salmaq kimi брать, взять в оборот кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > salmaq

 • 10 baş

  I
  сущ.
  1. голова:
  1) часть тела. Adam (insan) başı человеческая голова, başını bağlamaq повязать голову, başım ağrıyır у меня голова болит, başını tərpətmək качать головой
  2) ум, сознание, рассудок. Başı boş пустая голова, başı işləyir kimin голова работает у кого
  3) в значении единицы счёта (скота). Yüz başdan ibarət sürü стадо в сто голов
  2. головка:
  1) утолщенная или выступающая часть, конец чего-л., шляпка. Boltun başı головка болта
  2) шарообразный плод некоторых растений. Bir baş soğan головка лука, bir baş sarımsaq головка чеснока
  3) пищевой продукт в виде шара или конуса (в сочет. с числит.). Bir baş qənd головка сахара, iki baş pendir две головки сыра, xaşxaş başı маковая головка
  3. душа (о человеке – обычно при указании количества членов семьи). İki baş külfət семья из двух душ, из двух человек
  4. вершина, верхушка, макушка. Dağın başı вершина горы, ağacın başı верхушка (макушка) дерева
  5. начало, передняя часть, перёд. Dəstənin başı передняя часть отряда, tarlanın başı начало поля
  6. заголовок. Məqalənin başı заголовок статьи
  7. почётное место (в комнате, за столом и т.п.), красный угол. Qonaqları başda əyələşdirdilər гостей усадили на почётном месте
  8. верховье, исток (реки, ручья). Çayın başı верховье реки, bulağın başı исток родника
  9. причина, первопричина. Hər işin (işlərin) başı одур всему причина он
  II
  прил.
  1. головной:
  1) относящийся к голове. Baş ağrısı головная боль
  2) предназначенный для головы. Baş geyimi головной убор
  3) находящийся в верхней, передней или начальной части чего-л. Baş qurğu головное сооружение, baş vaqon головной вагон
  2. главный:
  1) старший по положению, возглавляющий что-л. Baş həkim главный врач, baş aqronom главный агроном, baş mühəndis главный инженер, baş redaktor главный редактор
  2) центральный, головной. Baş şəhərlərarası telefon stansiyası главная междугородная телефонная станция, baş korpus главный корпус, baş kanal главный канал, baş nəqliyyat prokurorluğu главная транспортная прокуратура, baş avtomobil müfəttişliyi главная автомобильная инспекция, baş tikinti idarəsi главное строительное управление, строит. baş balka главная балка, baş fasad главный фасад, лингв. cümlənin baş üzvləri главные члены предложения, baş cümlə главное предложение
  3. заглавный. Baş hərf заглавная буква
  4. старший (стояший выше других по знанию, по служебному положению). Baş çoban старший чабан, baş müəllim старший преподаватель, baş elmi işçi старший научный сотрудник, baş leytenant старший лейтенант
  5. верховный. Baş komandanlıq верховное командование
  6. генеральный. Baş katib генеральный секретарь, baş prokuror генеральный прокурор, baş direktor генеральный директор, baş qərargah генеральный штаб, baş xətt генеральная линия, baş plan генеральный план, BMT Baş Məclisi Генеральная Ассамблея ООН, baş konsul генеральный консул
  7. подушный. Baş vergisi подушный налог; baş məkələ передовая статья (передовая, передовица), baş sətir красная строка, baş yoldaşı: 1. муж, супруг; 2. жена, супруга; baş ağartmaq nədə зубы съесть на чём, набирать опыт в чём, где, baş ağrıtmaq причинять беспокойство; başını ağrıtmaq kimin морочить голову, докучать, надоедать к ому; baş alıb getmək идти, уходить куда глаза глядят; baş almaq говорить всё, что приходит на язык; baş alıb gəlmək стекаться, сходиться, съезжаться в одно место; baş aparmaq выходить из подчинения, из повиновения; başını aparmaq kimin надоедать, докучать бесконечными разговорами, шумом и т.п. к ому; baş atmaq см. baş aparmaq; baş açmaq1 рвать на себе волосы, оплакивать покойника; baş açmaq2 kimdən, nədən разобраться в ком-, чём; baş açmaq3 колоситься, цвести; baş bağlamaq быть привязанным к кому-л.; baş vermək случаться, случиться, возникать, возникнуть, происходить, произойти. Dəyişikliklər baş vermişdir произошли изменения; möcüzə baş verdi случилось чудо; baş vurmaq1: 1. стричь голову; 2. отсекать, отсечь голову; baş vurmaq2 бить выше цели; baş vurmaq3 преувеличивать, говорить необоснованные вещи; baş vurmaq4 нырять, окунаться (в воду); baş qaldırmaq: 1. поднять голову (о людях); 2. вырастать, вырасти (о растениях); baş qarışdırmaq заваривать кашу; baş qatmaq
  1) заниматься чем-л., чтобы как-нибудь провести время
  2. отвлекать, отвлечь внимание (разговорами); baş qaçırmaq nədən:
  1. отвиливать, отвильнуть; увиливать, увильнуть; уклоняться, уклониться от чего-л., отлынивать от работы
  2. отделываться, отделаться, освободиться, избавиться от чего-л.; baş qaşımağa vaxtı olmamaq быть крайне занятым, перегруженным делами; baş qırxmaq обманом выманивать у кого-л. деньги; обманывать, надувать кого; baş qoymaq nəyin, kimin yolunda пожертвовать собой, отдать жизнь, сложить голову за кого; baş qoşmaq kimə, nəyə:
  1. обращать, обратить внимание на кого-, что; уделять, уделить внимание кому, чему
  2. придавать значение
  3. связываться, связаться с кем-л.
  4. вмешиваться, вмешаться в чьи-л. дела, отношения и т.д.; baş dolandırmaq стараться как-нибудь прожить, провести время; не проявлять интереса, серьёзного отношения к чему-л.; baş endirmək преклонять, преклонить голову; baş əymək склонять, склонить голову в знак уважения; baş işlətmək вникать во что, разбираться в чём, шевелить мозгами; baş kəsmək дорого продавать; baş götürüb qaçmaq kimdən, nədən, haradan убежать куда глаза глядят; baş saxlamaq коротать дни кое-как; baş sındırmaq nəyin üzərində ломать голову над чём; baş soxmaq hara, nəyə совать свой нос куда, во что, проявлять излишнее любопытство; baş tapmaq понимать, соображать, ориентироваться, разбираться в чём-л.; baş tovlamaq добиваться своего, обманывая кого-л., морочить, заморочить голову к ому - л.; baş tutmaq: 1. состояться, осуществиться; 2. удаваться, удаться, получиться; 3. сбываться, сбыться. Ümidlərim baş tutmadı надежды мои не сбылись; baş üstə: 1. есть, будет сделано; 2. слушаюсь, повинуюсь; 3. с удовольствием; baş çapmaq (vurmaq) устар. наносить себе раны в области лба, в день “ашуры” (10-й день месяца “махаррам”); baş çəkmək haraya, kimə
  1. наведываться, наведаться; навещать, навестить кого-л.
  2. посещать, посетить; baş çıxartmaq kimdən, nədən
  1. понимать, быть сведущим в чём-л., быть знатоком, ценителем чего-л.
  2. разбираться, разобраться в чём-л.; baş çıxarılası deyil тёмный лес для кого; başa batmaq быть понятным, пониматься, усваиваться; başa bəla açmaq причинять неприятности, создавать дополнительные трудности; başa bəla olmaq быть причиной забот, неприятностей, становиться, стать обузой; başa vermək: 1. доводить, довести до конца; 2. обращаться с кем-л. хорошо, относиться к кому-л. с уважением; başa vurmaq: 1. докончить, завершить; 2. попрекать кого; başa qaxmaq попрекать кого, напоминая о сделанном благодеянии; başa düşmək: 1. понимать, понять; 2. сознавать; başa keçirmək kimi: 1. усадить, посадить на почётное место за столом кого; 2. выдвигать на высокую должность; başa yetirmək nəyi доводить, довести до конца, довершать, довершить; başa yetmək завершаться, завершиться; başa gəlmək осуществляться в жизнь; baha başa gəldi kimə nə дорого стоило, дорого обошлось кому что; ucuz başa gəlmək обойтись дёшево; başa gətirmək осуществлять, осуществить; претворять, претворить в жизнь; başa mindirmək kimi см. başa çıxartmaq; başa salmaq kimi
  1. разъяснять, разъяснить, объяснять, объяснить
  2. растолковать
  3. вбивать в голову кому; başa salınmaq объясняться, быть объяснённым, разъясняться, быть разъяснённым; başa çatdırılmaq доводиться, быть доведённым до конца; заканчиваться, быть законченным, доканчиваиться, завершаться, быть завершённым; başa çatdırmaq доводить, довести до конца, завершить, окончить; осуществить полностью; başa çatmaq завершаться, завершиться, заканчиваться, закончиться; доводиться, быть доведённым до конца; başa çəkmək: 1. kimi выдвигать, оказывать уважение, почёт, повышать в должности кого; предложить белее почётную работу; 2. nəyi пить сразу, залпом; başa çıxarmaq kimi чересчур, не в меру баловать, посадить себе на голову; başa çıxmaq: 1. сесть на голову кому, обнаглеть, стать наглым, дерзким; 2. закончиться, завершиться, быть доведённым до конца; başdan aşmaq быть в большом количестве, в избытке; başı ayazımaq nədən освободиться от хлопот, обрести покой; başı ayılmaq nədən: 1. прийти в себя, прийти в нормальное состояние; 2. безл. проясниться (в голове); başı ağırlıq edir (bədəninə, çiyninə) (о человеке, рискующем головой); başı ağarmaq (bir işdə) седеть, поседеть (на какой-л. работе); başı açılmaq1 nəyin, kimin приходить большими группами; başı açılmaq2 освободиться, разгрузиться от работы, от забот; başı aşağı: 1. с опущенной головой, с повинной головой; 2. воды не замутит; başı aşağı olmaq: 1. испытывать смущение, чувствовать себя виновным; 2. быть тихим, скромным; başı aşağı etmək kimi выставить виноватым, заставить покраснеть кого перед кем-л.; başı bağlanmaq быть закрепленным, забронированным за кем-л.; başı böyümək nədən: 1. терять, потерять голову от чего; 2. не находить себе места; başdan eləmək kimi, nəyi отделаться от кого, от чего; başı batsın kimin ни дна ни покрышки кому, чтоб пусто было кому; başı bəla(-lar) çəkmək иметь трудную судьбу, много испытать на своём веку; başı bənd olmaq быть связанным с чем-л.; başı boşdur kimin пустоголовый кто, у кого солома в голове, пустая голова, дырявая голова, голова как решето у кого; başı qarışmaq быть занятым, поглощённым какой-л. работой; углубиться в какую-л. работу, başı qızışmaq сильно увлечься чем-л., с головой погрузиться во что-л.; başı qovğalı olmaq быть втянутым в какие-л. сомнительные, неприятные истории; başı daşdan daşa dəymək много испытывать, испытать в жизни, видать виды; başı əlində deyil kimin видимо, погиб; пропала голова чья; başı ətlənmək: 1. становиться самостоятельным; 2. разбогатеть; başı ilə cavab vermək отвечать головой; başı yastığa enmək (yetişmək) слечь в постель, заболеть; başı ilə işarə etmək кивать, кивнуть головой; başı gicişmək искать приключений, лезть в драку; başını yemək kimin погубить, вогнать в гроб кого; başı uca olmaq высоко держать голову, иметь незапятнанную репутацию; başı üstündə durmamaq не стоять на ногах, быть пьяным; başı salamat olmaq быть целым и невредимым, быть живым и здоровым; başı xarab olmaq терять, потерять голову, сходить, сойти с ума; başı çıxmaq nədən понимать, разбираться, знать толк в чём; başı şişmək окончательно закрутиться; başı çatmır kimin в голове шариков не хватает у кого; başı çıxmamaq nədən ничего не смыслить, ни в зуб ногой; başı çatlayır kimin голова трещит; başıma (başına, başınıza) dəysin грош цена чему, выеденного яйца не стоит, гроша ломаного не стоит; başına yeritmək kimin вдалбливать, вдолбить в голову кому-л.; başına ağıl qoymaq kimin наставлять, вразумлять кого; öz başına buraxmaq: 1. kimi, nəyi давать волю кому, чему; 2. kimi оставить без надзора, бросить на произвол судьбы, давать свободу действий; başına and olsun! клянусь твоей головой, клянусь тобой!; başına at təpmək сходить, сойти с ума; терять, потерять голову; başına vurmaq ударить в голову (о спиртных напитках); başlı-başına qalmaq: 1. быть брошенным на произвол судьбы, оставаться без хозяина, быть безнадзорным; 2. быть запущенным; 3. быть в изобилии; başına qəza gəlmək попадать, попасть в тяжёлое положение (в беду); başında qiyamət qoparmaq kimin показать кузькину мать, показать где раки зимуют к ому; başına qiymət kəsilib чья-л. голова оценена; başına qiymət qoymaq kimin оценивать голову чью; başıma daş düşsün, əgər … разрази меня гром, если …; başına dən düşmək kimin седеть, стареть; başına dolanmaq kimin души не чаять в ком, обожать; окружать вниманием и заботой кого; başına dolanım (dönüm) мой милый, любимый, дорогой; başına pərvanə tək dolanmaq виться вьюном вокруг кого, кружиться мотыльком; başına ip salmaq kimin вить вёревки из кого, başına iş gəlmək попасть в неприятное положение, попасть в беду; başına iş qəhət olmaq не знать, чем заняться, переливать из пустого в порожнее; başına iş gətirmək kimin сыграть злую шутку с кем; başına yığmaq собирать, собрать вокруг себя кого; başına yeritmək kimin nəyi втолковывать, втолковать, растолковывать, растолковать, разжевать и в рот положить что кому; başına yerləşdirmək вдолбить, вбить себе в голову что-л.; başına ip salıb gəzdirmək водить на нос; başına müsibət gətirmək (açmaq) подвергнуть издевательству кого; навлечь беду на кого; задавать, задать перцу (головомойку) кому; закатить сцену к ому; başına torba salmaq идти, пойти сумой, пойти по миру; başına gəldi kimin nə произошло, случилось с кем что; başına(-ma) girmir nə не лезет в голову, не укладывается в голове что; başına götürüb хоть отбавляй (очень много); başına götürmək кричать во всё горло, криком кричать; başına mindirmək kimi посадить на свою голову кого, давать волю к ому; başına pislik açmaq kimin изнасиловать кого; başına hava gəlmək помешаться, потерять рассудок; сходить, сойти с ума; başına çarə qılmaq найти выход из положения, принять меры; başına çıxmaq1 kimin садиться, сесть на голову к ому; başına çıxmaq2 см. başına vurmaq (о напитках); başına tac qoymaq kimin венчать на царство; başına-gözünə döyə-döyə в хвост и в гриву; başına and içmək kimin клясться, поклясться чьей головой, чьей жизнью; başın üçün клянусь твоей головой (тобой); başına çəkmək nəyi залпом выпить; başında qoz sındırmaq kimin держать в ежовых рукавицах; başında durmaq kimin, nəyin стоять во главе чего; başında gəzdirmək kimi на руках носить кого, обожать кого; başında tərs dəyirman işlətmək kimin измываться, издеваться над к ем, ч ем; başından çıxarmaq kimi, nəyi выбросить, выкинуть из головы кого, что; başından basmaq kimin проходу не давать кому, başından bir tük əskik olsa если хоть один волосок упадёт с чьей головы, не дай бог, если что-нибудь случится с кем; başından böyük iş tutmaq заниматься делом выше своего разумения, замахнуться на недосягаемое; браться за непосильное дело; ввязываться не в своё дело; başından eləmək kimi, nəyi сбывать, сбыть с рук кого, что; отделаться, отвязаться от кого, от чего; başından keçmək kimin, nəyin yolunda пожертвовать собой ради кого, чего; başımdan keçərəm дам голову на отсечение; başından tutmaq хвататься за голову; не знать что делать; başından rədd etmək kimi, nəyi отстранить от себя, отдалить от себя кого, что; порвать связи, отношения; başından rədd olmaq: 1. убраться восвояси; 2. оставить кого-л. в покое; başından tüstü çıxmaq сильно рассердиться; başından çıxarmaq забыть, выкинуть из головы, изгнать из памяти; başdan çıxarmaq kimi сбивать с правильного пути, выбивать из колеи кого; başını ağartmaq см. baş ağartmaq; başını ağrıtmaq см. baş ağrıtmaq; başını aşağı etmək kimin осрамить, опозорить, унизить кого; başını aşağı salmaq: 1. поникнуть головой, повесить голову; 2. заниматься своим делом, ограничиться своими заботами, не затрагивать интересов других; başını bağlamaq1 nəyin
  1. описать имущество, наложить арест на чьё имущество
  2. закрепить за собой, дать задаток; başını bağlamaq2 kimin женить, связать кого узами брака; başını batırmaq kimin загубить кого, убить и скрыть следы; başını bənd etmək kimin женить, привязать к семье и семейным заботам; başını bədənindən ayırmaq kimin снять голову с кого, кому; başını bir yerə yığmaq: 1. kimin женить кого; 2. подытоживать, подытожить; başını bişirmək kimin
  1. уговаривать, уговорить кого
  2. обводить, обвести вокруг пальца кого; başını böyütmək kimin задать работу к ому, причинить много хлопот кому; başını bulamaq качать, покачать головой (в знак неодобрения или отрицания чего-л.), выражать своё несогласие; başını vermək kimin, nəyin uğrunda положить голову, отдать жизнь за кого, за что; başını vurdurmaq постричься, дать остричь голову; başını vurmaq1: 1. kimin рубить, отрубить голову кому, казнить кого; 2. подстричь; başını vurmaq2 nəyin срезать верхушку растения, чеканить; başını qaldırmaq поднять голову; başını qaldıra bilməmək не знать, куда глаза девать; başını qarışdırmaq: 1. заниматься чем-нибудь, убивать время; 2. kimin занимать кого чем-л., отвлекать внимание, мешать сосредоточиться, зубы заговаривать кому; başını qatmaq kimin см. başını qarışdırmaq; başını qınına çəkmək прятаться в кусты, прятаться до поры до времени, уходить в себя; başını qoymaq kimin, nəyin uğrunda сложить голову за что, положить жизнь за кого, за что; başını qorumaq: 1. оберегать себя, стараться сохранить себя; 2. как-нибудь просуществовать; başını qurban vermək заплатить головой за что; başını qurtarmaq nədən освободиться от чего; вырваться из когтей чего-л. опасного; başını daşa döyür(-sən) выражение недовольства чьим-л. поступком; başını divara döyür см. başını daşa döyür; başını dolandırmaq перебиваться кое-как, существовать; başını doldurmaq1 nəyin доливать, долить; досыпать что; başını doldurmaq2 kimin наговорить на кого кому, прожужжать уши кому, доносить, донести кому на кого; набивать голову кому чем; başını əkmək kimin
  1. спровадить кого, освободиться от чьего-л. присутствия
  2. убрать (убить); başını əzmək kimin разбить наголову, разнести в пух и в прах; başını itirmək терять, потерять голову; başını yastıqlamaq kimin усыпить бдительность чью, кого; başını yemək kimin
  1. вгонять, вогнать в гроб кого
  2. пережить (прожить дольше) кого; başını yerə qoymaq: 1. слечь в постель (тяжело заболеть); 2. сложить голову, погибнуть, умереть; başını it başı kimi əzmək kimin убивать, убить как собаку; başını kəndirə salmaq совать голову в петлю; başını külləmək kimin уговаривать, уговорить, успокаивать, успокоить; başını götürüb qaçmaq убежать без оглядки, убежать куда глаза глядят, унести ноги; başını sallamaq вешать, повесить голову, понурить голову; başını saxlamaq жить кое-как; başını tutmaq1 держаться за голову, хвататься за голову; başını tutmaq2 опознать краденую вещь или кого-л.; находить, найти украденное; başını uca tutmaq высоко держать голову; başını uca eləmək kimin возвысить, поднять чьё-л. имя, поднять чей-л. авторитет в глазах людей; başının ağası kimin хозяин чей; başının altına yastıq qoymaq умышленно ввести в заблуждение, усыпить бдительность; başının altına yastıq qoyub yatmaq быть, пребывать в блаженном неведении; başının vinti çatmır kimin винтика в голове не хватает у кого; başının üstünü almaq kimin заставать, застать врасплох кого, нагрянуть на кого; başının üstündə durmaq kimin
  1. стоять над душой
  2. контролировать; başının üstünü kəsmək kimin стоять над чьей душой, пристать с ножом к горлу; başının üstündən kimin (nə etmək) через чью голову (что-л. делать); başının üstündən kim əskik olmasın дай бог, чтобы кто всегда был жив и здоров; başının tüklərini yolmaq рвать на себе волосы (приходить, прийти в отчаяние, горевать)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > baş

 • 11 çəkmək

  1
  глаг.
  1. тянуть:
  1) взяв, ухватив конец чего-л., перемещать, приближать к себе силой. Kəndiri çəkmək тянуть верёвку, toru çəkmək тянуть невод, özünə tərəf çəkmək тянуть к себе (на себя)
  2) взяв за конец, натягивать для укрепления, прокладки вдоль чего-л. Telefon xətti çəkmək тянуть (прокладывать) телефонную линию
  3) держа за руку, за поводок и т.п., увлекать за собой. Əlindən tutub çəkmək тянуть за руку, atı yüyənindən tutub çəkmək тянуть лошадь за уздечку
  4) вести силой тяги, вести за собой силой. Parovoz vaqonları çəkir паровоз тянет вагоны, paroxod barjı çəkir пароход тянет баржу, at arabanı çəkir лошадь тянет арбу (телегу)
  5) быть способным перемещаться или перемещать что-л., иметь тяговую силу (о транспортных средствах и животных). Mühərrik (motor) çəkmir мотор не тянет, atlar çəkmir кони не тянут
  6) удлинять или расширять вытягиванием, натягиванием. Dərini çəkmək тянуть кожу
  7) разг. нести какие-л. обязанности, выполнять какую-л. работу. Əsgərlik çəkmək тянуть воинскую службу
  8) разг. заставлять или убеждать идти, ехать за собой, с собой куда-л. потянуть. Qonaqlığa çəkmək kimi тянуть в гости кого
  9) перен. влечь за собой на какие-л. позиции, склонять к чему-л. Mübarizədən geri çəkmək kimi тянуть назад от борьбы кого, arxaya (geriyə) çəkmək kimi тянуть назад кого, onlar bizi hara çəkirlər? куда они нас тянут?
  10) привлекать к чему-л. (к суду, ответственности и т.п.). Məsuliyyətə çəkmək тянуть к ответственности, məhkəməyə çəkmək тянуть в суд
  11) влечь, манить к себе, вызывать желание отправиться куда-л., быть где-л. Onu doğma yerlər çəkirdi его тянули родные места (безл. его тянуло к родным местам), vətən çəkir kimi родина тянет кого
  12) вызывать стремление к чему-л. Bekarçılıq qumara və cinayətə çəkir (sövq edir) безделье тянет к картам и преступлению
  13) извлекать откуда-л. силой тяги, вытягивать. Vedrəni quyudan çəkmək тянуть ведро из колодца, odun kötüyünü atla çəkmək тянуть пень лошадью
  14) вынимать, доставить откуда-л., вытянуть. Püşk (qurra) çəkmək тянуть жребий, kart çəkmək тянуть карту, bilet çəkmək тянуть билет
  15) всасывать, втягивать, вбирать какую-л. жидкость. Nasos suyu çəkir насос тянет воду, yerin şirəsini özünə çəkmək тянуть в себя соки земли
  16) разг. требовать, взимать; вымогать. Pul çəkmək kimdən тянуть (вымогать) деньги у кого
  17) иметь тягу (о трубе, дымоходе). Soba (peç) yaxşı çəkir печь хорошо тянет (в печи хорошо тянет), evin bacası pis çəkir дымоход дома плохо тянет
  18) приносить с собой какой-то запах. Külək otun iyini buralara çəkir ветер тянет сюда запах сена
  19) оттягивать вниз в силу тяжести, большого веса. İslanmış paltarı onu çayın dibinə çəkirdi промокшая на нём одежда тянула его ко дну реки
  20) вызывать ощущение тяжести, тесноты, давления. Köynək ona dar idi və yeriyərkən çiyinləri çəkirdi рубашка была ему узка и тянула при ходьбе плечи
  2. тащить:
  1) перемещать, передвигать с усилием, не отрывая от поверхности чего-л. Yerlə çəkmək тащить по земле, çamadanı çarpayının altından çəkmək тащить чемодан из-под стола, ayağından tutub çəkmək тащить кого-л. за ноги
  2) разг. снимать, прилагая усилия (плотно прилегающую одежду, обувь). Çəkmələrini ayağından çəkmək тащить сапоги с ног
  3) тянуть за собой, вести силой тяги, вести за собой силой. O biri otağa çəkmək kimi тащить в другую комнату кого
  4) заставлять или убеждать кого-л. идти куда-л., вести с собой куда-л. Evə çəkmək kimi тащить в дом кого
  5) извлекать откуда-л., поднимать на поверхность (что-л. тяжелое). Su ilə dolu vedrəni quyudan çəkmək тащить из колодца ведро с водой
  6) вынимать, вытаскивать что-л. глубоко засевшее, дёргать, выдёргивать, выдернуть. Taxtadan mıxları çəkmək тащить (вытаскивать, выдергивать) гвозди из доски, dişi çəkmək тащить (выдёргивать, дёргать) зуб, tikanı çəkmək тащить (вытаскивать) занозу (колючку)
  3. вытягивать:
  1) только несов. таща, извлекать что-л. откуда-л., вытаскивать. Qayığı sahilə çəkmək вытягивать лодку на берег
  2) перемещать что-л., двигая с усилием (обычно при подъёме на гору). Öküzlər arabanı yoxuşa çəkirdilər волы (быки) вытягивали арбу на подъем
  3) перен. разг. вынуждать говорить, выведывать, узнавать у кого-л. что-л. (о каком-л. событии, истории и т.п.), вытянуть. Söz çəkmək kimdən вытянуть слово из кого
  4) перен. получать у кого-л., с трудом добиваясь; вытянуть, вымогать. Bir az pul çəkmək kimdən вытянуть (вымогать) немного денег у кого
  5) разг. заставлять кого-л. уйти откуда-л. или пойти, отправиться куда-л., поволочь. Meşəyə çəkmək вытянуть (поволочь) в лес кого
  6) высасыванием, тягой удалять откуда-л. Ağacdan şirə çəkmək вытягивать сок из дерева
  7) простореч. обычно сов. в. стегнуть, хлестнуть чем-л. длинным. Atlara qamçı çəkmək вытянуть лошадей кнутом, belinə çubuq çəkmək хлестнуть по спине прутиком
  4. притягивать, притянуть:
  1) таща, приблизить, придвинуть куда-л. Qayığı sahilə çəkmək притянуть лодку к берегу
  2) приблизить к себе. Özünə tərəf çəkmək притянуть к себе
  3) приблизить силой притяжения. Metalı çəkmək притягивать металл (о магните)
  4) привлечь к ответственности. Məhkəməyə çəkmək привлечь к суду
  5. вытаскивать (таща, извлекать откуда-л., что-л. застрявшее, вонзившееся, укрепленное). Divardan mıxları çəkmək вытаскивать гвозди из стены, çəpərədən çubuq çəkmək вытаскивать палку (прут) из плетня
  6. вынимать, вынуть:
  1) вытащить что-л. вставленное; выхватить (стремительно извлечь) с целью нападения, угрозы, угрожать каким-л. оружием. Tapança çəkmək kimə угрожать пистолетом кому
  2) вытащить при разыгрывании, жеребьёвке, на экзамене и т.п. Püşk çəkmək вынуть жребий, bilet çəkmək вынуть билет
  7. дёргать:
  1) тянуть рывками. Kəndirin ucundan tutub çəkmək дёргать за конец верёвки
  2) чем делать резкое движение какой-л. частью тела. Çiyinlərini çəkmək дёргать плечами, burnunu çəkmək дёргать носом
  8. задёргивать, задернуть (дёрнуть, чтобы закрыть). Pərdəni çəkmək задёрнуть занавеску
  9. притворять, притворить; прикрывать, прикрыть (затворить неплотно, не до конца). Qapını çəkmək притворить дверь
  10. выдвигать, выдвинуть:
  1) двигая, переместить что-л. на открытое место, вперёд. Masanı otağın ortasına çəkmək выдвинуть стол на середину комнаты, irəliyə çəkmək выдвинуть вперёд
  2) вытаскивать, извлекать изнутри наружу что-л. Şkafın siyirməsini (gözünü) çəkmək выдвинуть ящик шкафа
  3) отличив, выделить из других для более ответственной работы, деятельности. Rəis vəzifəsinə (irəli) çəkmək выдвинуть на должность начальника кого
  11. придвигать, придвинуть (двигая, приблизить). Boşqabı qabağına çəkmək придвинуть тарелку с себе, masanı pəncərəyə tərəf çəkmək придвинуть стол к окну
  12. подтягивать, подтянуть:
  1) натянуть или затянуть потуже. Qurşağını (kəmərini) çəkmək подтянуть пояс, tapqırı çəkmək подтянуть подпругу
  2) таща, волоча, приблизить к кому-л., чему-л.; подтащить. Qayığı sahilə çəkmək подтянуть (подтащить) лодку к берегу
  3) затащить, затянуть подо что-л. Çardağın altına çəkmək nəyi подтянуть под навес что
  4) тех. завинтить потуже; подвинтить. Qaykaları çəkmək (bərkitmək) подтянуть гайки
  5) натянув, поднять кверху, выше. Şalvarı yuxarı çəkmək подтянуть брюки
  6) сосредоточивая, приблизить, подвести куда-л. какие-л. силы. Qoşunları cəbhə xəttinə yaxın çəkmək подтянуть войска к линии фронта
  13. натягивать, натянуть:
  1) вытягивая, сделать тугим или туго закрепить. Sazın simlərini (tellərini) çəkmək натянуть струны на сазе
  2) надеть с усилием, надвинуть, накрыть чем-л., потянув. Çəkməni ayağına çəkmək натянуть сапог на ногу, yorğanı üstünə çəkmək натянуть на себя одеяло
  3) растягивая или вытягивая, прикрепить концами. Çərçivəyə kətan çəkmək натянуть холст на рамку
  14. обтягивать, обтянуть, обивать, обить (покрыть сплошь чем-л.). Divanın üstünə parça çəkmək обтянуть диван материей, qapılara meşin çəkmək обить двери кожей
  15. отводить, отвести:
  1) ведя, направить в сторону. Kənara çəkmək отвести в сторону
  2) сводить, свести. Gözünü kitabdan çəkməmək не отводить глаз от книги, gözünü çəkməmək kimdən не сводить глаз с кого
  16. вводить, ввести (заставить кого-л. войти куда-л.). Atları tövləyə çəkmək (salmaq) ввести лошадей в конюшню
  17. убирать, убрать (снять, удалить – обычно о руке, ноге). Əlini çəkmək убрать руку, ayaqlarını çək убери ноги
  18. отнимать, отнять (отвести в сторону, отделить от чего-л.). Qələmi kağızdan çəkmək отнять перо от бумаги
  19. влепить. Sillə çəkmək влепить (дать) пощечину
  20. прокладывать, проложить (устроить, провести – дорогу, путь и т.п.). Dəmir yolu çəkmək проложить железную дорогу (железнодорожные пути), neft kəməri çəkmək проложить нефтепровод
  21. проводить, провести:
  1) сделать скользящее движение чем-л., двинуть что-л. по скользящей поверхности. Əlini saçına çəkmək провести рукой по волосам
  2) прочертить, обозначить. Düz xətt çəkmək провести прямую линию (прямую), mərz çəkmək провести межу
  3) проложить, протянуть в определённом направлении. Kanal çəkmək провести канал, telefon çəkmək провести телефон, su çəkmək провести воду, qaz çəkmək провести газ
  22. возводить, возвести (сооружать, соорудить – о фундаменте, стене и т.п.)
  23. обносить, обнести, обводить, обвести:
  1) оградить чем-л. вокруг. Ətrafına hasar çəkmək nəyin обвести забором что, bağın ətrafına çəpər çəkmək обнести (обвести) сад изгородью (оградой)
  2) что чем очертить, окаймить чертой что-л. Nəlbəkinin qıraqlarına (kənarlarına) qızıl haşiyə çəkmək обвести блюдце золотым ободком
  24. чертить, начертить:
  1) провести чем-л. острым, тонким черту, линию, оставляя след, борозду, чертить линию. Kvadrat çəkmək чертить квадрат, çevrə çəkmək чертить окружность, pərgarla çəkmək чертить циркулем
  2) сделать, изготовить чертеж. Sxemini çəkmək nəyin чертить схему чего, eskizini çəkmək чертить эскиз чего, vatman kağızında çəkmək чертить на ватмане
  25. рисовать, нарисовать (изобразить на плоскости карандашом, красками и т.п.). Portret çəkmək рисовать портрет, пейзаж (mənzərə) çəkmək рисовать пейзаж, yağlı boya ilə çəkmək рисовать масляной краской, naturadan çəkmək рисовать с натуры
  26. снимать, снять:
  1) изготовить (сделать копию оргинала), обмерив что-л. Yerin planını çəkmək снимать план местности
  2) запечатлеть на фотопленке; фотографировать, сфотографировать. Şəklimizi çəkin снимите (сфотографируйте) нас
  3) изготовить киноизображение. Film çəkmək снять фильм
  27. мазать, намазать (покрыть слоем жидкого или жирного); наносить, нанести. Çörəyin üstünə yağ çəkmək мазать хлеб маслом, dodaqlarına boya çəkmək мазать губы краской, səthinə lak çəkmək nəyin наносить лак на поверхность чего
  28. оклеивать, оклеить (покрыть ч ем-л. оклеивая). Divarlara kağız çəkmək оклеивать стены обоями
  29. впитывать, впитать (вобрать в себя жидкость; поглощать, поглотить). Nəmi özünə çəkmək впитывать влагу, pambıq qanı çəkdi вата впитала кровь
  30. вдыхать, вдохнуть (вобрать дыханием). Təmiz havanı ciyərlərinə çəkmək вдохнуть чистый (свежий) воздух в лёгкие
  31. курить:
  1) быть курильщиком. Sən çoxdan çəkirsən? ты давно куришь?
  2) втягивать в себя дым какого-л. вещества (обычно табака). Papiros çəkmək курить париросу, qəlyan çəkmək курить кальян (трубку)
  3) добывать перегонкой, гнать, выгонять, выгнать. Qatran çəkmək курить (гнать) смолу (дёготь), spirt çəkmək гнать спирт
  32. размалывать, размолоть (в крупу). Buğdadan yarma çəkmək размалывать пшеницу в крупу
  33. класть, положить (о пище). Plovu qablara çəkmək класть плов в тарелки
  34. распиливать, распилить на доски, рейки и т.п. (кругляк, балку, столб, бревно и т.п.). Şalbandan taxta çəkmək распиливать бревно на доски; geri çəkmək отодвигать, отодвинуть:
  1) двигая, переместить на небольшое расстояние. Stolu geri çəkmək отодвинуть стул, cəftəni geri çəkmək отодвинуть засов
  2) перен. перенести на более позднее время. Vaxtını geri çəkmək nəyin отодвинуть срок чего; dara çəkmək вешать, повесить (подвергнуть смертной казни на виселице), çarmıxa çəkmək распинать, распять (пригвоздить руки и ноги к кресту)
  35. в сочет. с некот. отвлеч. сущ.: adını çəkmək kimin называть, назвать, упоминать, упомянуть. Dostunun adını çəkmək упомянуть (назвать) имя друга; aclıq çəkmək голодать, испытывать голод; qəm çəkmək (dərd çəkmək) горевать, испытывать, переживать горе; fikir çəkmək страдать (сочувствуя, болезненно переживать чьё-л. горе, неудачу). Xəstə anasının fikrini çəkmək страдать (переживать) за больную мать; əzab (əziyyət, cəfa) çəkmək мучиться, страдать:
  1) испытывать страдание. Ağrıdan əziyyət çəkmək страдать от боли
  2) иметь какую-л. болезнь. Baş ağrılarından əziyyət çəkmək страдать головными болями, zərər (ziyan) çəkmək страдать (подвергаться чему-л. неприятному, терпеть ущерб, урон от чего-л.), пострадать. Əkinlər alaq otlarından zərər çəkir посевы страдают от сорняков; zəhmət çəkmək трудиться, потрудиться:
  1) прилагать усилия, чтобы создать, сделать что-л. Zəhmət çəkibsiniz, bu da sizin haqqınız вы потрудились, а это плата за ваш труд
  2) затруднять себя чём-л. Nahaq zəhmət çəkirsən напрасно трудишься; xərc çəkmək истратить, израсходовать определённую, какуюто сумму денег. Nə qədər xərc çəkibsən nəyə сколько денег истратил на что; baş çəkmək навещать, навестить. Xəstəyə baş çəkmək навещать больного; imtahana (sınağa) çəkmək подвергнуть экзамену, испытанию, испытать; keşiyini çəkmək kimin, nəyin охранять, нести (осуществлять) охрану кого, чего; qarovulunu çəkmək караулить. Bağın qarovulunu çəkmək караулить сад; qeyrətini çəkmək kimin, nəyin беречь, защищать честь и достоинство кого, чего; təəssübünü çəkmək см. təəssüb; həsrətini çəkmək kimin, nəyin сильно тосковать, страстно желать видеть кого, что. Vətənin həsrətini çəkmək сильно тосковать по Родине; əl çəkmək отрекаться, отречься:
  1) отказаться от кого-л., чего-л. Öz fikrindən (rəyindən) əl çəkmək отречься от своего мнения, intiqamdan əl çəkmək отречься от мести
  2) отказаться от прав на что-л. Taxttacdan əl çəkmək отречься от престола
  ◊ kəlbətinlə çəkmək (sözü, cavabı) kimdən клещами вытягивать, вытянуть (слово, ответ) из кого (едва добиться какого-л. слова, ответа, признания); artıq söz (cavab) çəkmək mümkün deyil лишнего слова (ответа) не вытянуть из кого, у кого
  2
  глаг. взвешивать, взвесить (определить вес кого-л., чего-л. с помощью весов). Malları çəkmək взвесить товары
  3
  глаг. отбывать, отбыть:
  1. исполнить какую-л. повинность, обязанность и т.п., связанную с пребыванием где-л. Əsgərliyini çəkmək отбыть солдатчину, sürgünlük çəkmək отбыть ссылку, cəzasını çəkmək отбыть наказание
  2. пробыть какой-л. срок где-л., исполняя какую-л. повинность, обязанность. Cəza müddətini çəkmək отбыть срок наказания
  4
  глаг. продолжать, длиться, тянуться. İclas üç saat çəkdi заседание длилось (продолжалось) три часа, çox çəkmədi продолжалось недолго что, uzun çəkdi долго длилось (продолжалось) что
  5
  глаг. быть похожим на кого-л., пойти, уродиться (родиться похожим на кого-л.). Uşaq atasına çəkib ребёнок пошёл (уродился) в отца

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çəkmək

 • 12 üst

  I
  сущ.
  1. верх:
  1) самая высокая часть чего-л. Dağların üstü qarla örtülüb верхи гор покрыты снегом; evin üstü верх дома
  2) верхняя часть шапки, обуви. Çəkmələrin üstü верх сапог, papağın üstü верх папахи (шапки)
  3) подъёмный навес, крыша экипажа, автомашины. Maşının üstü верх машины, talvarın üstü верх навеса, köşkün üstü верх киоска, şkafın üstü верх шкафа
  2. разг. поверхность. Üstünü pardaqlamaq шлифовать поверхность
  3. одежда, платье (совокупность предметов, которые надевают поверх белья). Üstünü çirkləndirmə не запачкай платье; не запачкайся; üstünü dəyişdirmək сменить одежду
  II
  прил. верхний:
  1. находящийся наверху, расположенный вверху. Üst dodaq верхняя губа, üst mərtəbə верхний этаж
  2. надеваемый поверх платья, костюма и т.п. Üst geyimi верхняя одежда
  III
  послел. üstünə
  1. на:
  1) употребляется при обозначении предмета, на поверхность которого направлено действие. Kitabı stolun üstünə qoymaq положить книгу на стол, başını balışın üstünə qoymaq положить голову на подушку
  2) употребляется при указании на лицо, организацию и т.п., на которых что-л. зачисляется, за которыми что-л. закрепляется, записывается. Borcları mənim üstümə yaz долги запиши на меня, uşaqları atasının üstünə yazmaq записать детей на отца
  3) употребляется при обозначении предмета, явления и т.п., к которым устремлено, направлено движение. Naməlum obyekt üstünə getmək идти на незнакомый объект, üstünə qoşun yeritmək двинуть войска на кого-л., что-л.
  4) употребляется при обозначении предмета, лица, явления и т.п., с которыми сталкиваются в результате движения, действия. Gözlənilmədən üstünə çıxmaq kimin, nəyin неожиданно наткнуться на кого, на что; üstündə, üstdə
  2. на:
  1) употребляется при обозначении предмета, на поверхности которого протекает действие или находится, располагается кто-л., что-л. Stulun üstündə oturmaq сидеть на стуле, divanın üstündə uzanmaq лежать на диване, torpağın üstündə на земле, damın üstündə на крыше, döşəmənin üstündə на полу
  2) употребляется при обозначении лица, предмета и т.п., которые одеты, облечены во что-л. Paltar üstündə yaxşı oturur платье хорошо сидит на нём (ней)
  3) употребляется при обозначении лиц, организаций, на которые возложено что-л., которые несут какую-л. ответственность. Evin işləri mənim üstümdədir домашние дела на мне
  4) употребляется при обозначении характера действия, особенности его протекания. Barmaqları üstündə yerimək ходить на цыпочках, dizi üstdə durmaq стоять на коленях, qarnı üstdə sürünmək ползти на животе; kimin üstündə
  3. при (обозначает лицо, имеющее в наличии что-л.). Üstündə pulun var? при тебе есть деньги? – üstümdə pulum yoxdur при мне (себе) нет денег; üstündə tapança gəzdirmək носить при себе револьвер
  4. kimin, nəyin üstündə olmaq быть за кем, за ч ем (употр. при обозначении лица, учреждения и т.п., в чьём владении, распоряжении и т.п. находится что-л.); числиться за кем, за чем. Bu kitablar onun üstündədir эти книги числятся за ним, evin əmlakı kimin üstündədir? за кем числится имущество дома?; üstündən с. Kitab stolun üstündən yerə düşdü книга упала со стола; в сочет. günortaüstü в полдень, axşamüstü под вечер
  ◊ üst dodağı göy süpürür, alt dodağı yer надулся как мышь на крупу; üstü açılmaq раскрываться, раскрыться (становиться, стать известным – о чём-л. скрываемом); üstündə əsmək дрожать как осиновый лист над кем-л., чем-л.; üstündən ağır yük götürüldü камень с души сняли; üstündən bir daş! забудем, не будем вспоминать!; üstündən qələm çəkmək вычеркнуть, поставить крест на кого-л., что-л.; elə bil üstümdən dağ götürüldü как гора с плеч свалилась; üstündən keçmək пройти молчанием; üstündən su da içib уже не вернёшь; üstünə ayaq almaq вести себя агрессивно в отношении кого-л.; üstünə artırmaq см. üstünə qoymaq; üstünə atmaq см. üstünə yıxmaq; üstünə atılmaq kimin набрасываться, наброситься, обрушиваться, обрушиться на кого (вдруг резко начать упрекать, бранить и т.п.); üstünə buzlu su tökmək см. üstünə soyuq su tökmək; üstünə qoymaq:
  1) добавлять, добавить, прибавлять, прибавить (преувеличивать, преувеличить)
  2) набавлять, набавить цену; üstünə düşmək kimin, nəyin набрасываться, наброситься:
  1) нападать, напасть на кого
  2) с усердием, с жадностью приниматься за что
  3) резко и вдруг начать упрекать, бранить и т.п. кого; üstünə elə bil bir qazan qaynar su tökdülər словно кипятком обдали (ошпарили) кого; üstünə əl qaldırmaq поднимать, поднять руку на кого; üstünə ildırım düşsün! порази тебя гром!; günahı üstünə yıxmaq kimin взвалить вину на кого; üstünə kəkələnmək kimin кричать, накричать на кого; петушиться, распетушиться; üstünə gülmək подсмеиваться, подсмеяться над кем-л., чем-л.; üstünə neft töküb yandırmaq задевать, задеть за живое кого-л.; üstünə su tökmək kimin охладить пыл чей; üstünə soyuq su ələmək см. üstünə su tökmək; üstünə su ələndi охладел, охватила слабость; üstünə tökülmək нападать, напасть на кого-л. (о множестве кого-л.); üstünə fitləmək kimin натравливать, натравлять, натравить на кого; üstünə xoruzlanmaq см. üstünə kəkələnmək; üstünü almaq настигать, настигнуть кого-л.; üstünü altına çevirmək перевернуть вверх дном; üstünü açıb ağartmaq снимать, снять, срывать, сорвать покров с кого, с чего; üstünü açmaq nəyin раскрыть что; üstünü basdırmaq nəyin замазывать, замазать, умышленно скрывать что; üstünü vurmamag замять (сделать незаметным, отвлечь внимание от чего-л.) что; üstünü ot basıb nəyin быльем поросло (окончательно забыто) что, üstünüzə sağlıq чтобы вы были здоровы (говорят, когда кто-л. намекает на свою болезнь); üstünə götürmək: 1. брать на себя; 2. принимать на свой счёт; üstündən atmaq nəyi не признавать за собой чего; üstünə düşmək без промедления взяться за что-л. (например, за лечение болезни):
  1. попадать, попасть в точку
  2. наткнуться на что-л.; üstünü aramaq kimin обыскивать, обыскать кого; üstündə durmaq настаивать на своем; стоять на своем; üstün gəlmək брать, взять верх; одерживать, одержать верх; üstünə çıxmaq: 1. застать; 2. застать врасплох; üstündə qalmaq остаться за кем-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > üst

 • 13 çevirmək

  глаг.
  1. поворачивать, повернуть:
  1) вращательным движением изменить положение кого-л., чего-л. Xəstəni çevirmək повернуть больного, başını çevirmək повернуть голову, divara tərəf çevirmək повернуть к стене, pəncərəyə tərəf çevirmək повернуть к окну, günəşə tərəf çevirmək повернуть к солнцу, sağ böyrü üstə çevirmək повернуть на правый бок, arxası üstə çevirmək повернуть на спину, üzü üstə çevirmək повернуть лицом вниз, nəyi hansı səmtə çevirmək повернуть что на какую сторону, o yan-bu yana çevirmək поворачивать с боку на бок
  2) перен. давать, дать чему-л. иное направление. Söhbəti başqa səmtə çevirmək повернуть разговор в другую сторону (в другое русло)
  2. переворачивать, перевернуть:
  1) поворачивать, повернуть противоположной стороной кверху, с одной стороны на другую. Balışı çevirmək перевернуть подушку
  2) разг. опрокидывать, опрокинуть, валить, свалить, повалить набок, на спину. Bidonu çevirmək перевернуть (опрокинуть) бидон, stolu çevirmək перевернуть (опрокинуть) стол, maşını çevirmək перевернуть машину
  3) перелистывать. Səhifələri çevirmək переворачивать (перелистывать) страницы
  4) перешить изнаночной стороной наверх; перелицевать. Paltonu çevirmək перевернуть пальто
  3. оборачивать, обернуть:
  1) поворачивать, повернуть (в какую-л. сторону, какой-л. стороной). Üzünü qonşuya tərəf çevirmək обернуть лицо к соседу
  2) перен. придавать, придать какой-л. характер, направление чему-л., направлять каким-л. образом. İşi (məsələni) öz xeyrinə çevirmək обернуть дело в свою пользу, əksinə çevirmək nəyi kimin обернуть что против кого:
  3) кем-чем или в кого-что (в сказках и поверьях): заставить принять какой-л. вид, облик, превратить в кого-л., что-л. с помощью колдовства. Dovşana çevirmək kimi обернуть в зайца кого, qurbağaya çevirmək обернуть в лягушку
  4. обращать, обратить что-л. куда-л.:
  1) повернуть в сторону кого-л., чего-л. Sifətini kimə tərəf çevirmək обратить лицо к кому, silahı kimə qarşı çevirmək обратить оружие против кого, topları düşmən tərəfə çevirmək обратить пушки в сторону противника
  2) давать, дать какое-л. направление (о беседе, разговоре и т.п.)
  3) убедив, склонить к чему-л. Öz dininə çevirmək kimi обратить в свою веру кого
  4) превращать, превратить в кого-л., что-л., изменив вид, форму. Qazı mayeyə çevirmək обратить газ в жидкость, adi kəsri onluq kəsrə çevirmək обратить простую дробь в десятичную, şəhəri viranəyə (xarabazara) çevirmək обратить (превратить) город в руины; в сказках: şahzadə qızı qurbağaya çevirmək обратить царевну в лягушку
  5) изменив каким-л. образом, давать, дать иное назначение, употребление. Yaşayış evini qospitala çevirmək обратить жилой дом в госпиталь
  6) придавать, придать чему-л. другой смысл, другое значение, представить в виде чего-л. другого. İşi (məsələni) zarafata çevirmək обратить дело в шутку
  7) производить, произвести замену одного другим. Kapitala çevirmək nəyi обратить в капитал что, malları pula çevirmək обратить товары в деньги
  5. переводить, перевести:
  1) официальным путём совершать, совершить передачу чего-л. кому-л. (каких-л. прав, обязательств), переоформить. Mülkü (var-dövləti) adına çevirmək kimin перевести имение на имя чьё, на кого, evi adına çevirmək kimin перевести дом на имя кого, чьё
  2) перен. придавать, придать иное направление, переключить (разговор, беседу и т.п.). Söhbəti başqa mövzuya çevirmək перевести разговор на другую тему, başqa məcraya çevirmək nəyi перевести в другое русло что
  3) передавать, передать (какой-л. текст и т.п.) средствами другого языка. Mətni rus dilinə çevirmək перевести текст на русский язык
  4) передавать, передать что-л. другим способом, иначе. Nəsri nəzmə çevirmək перевести прозу в поэзию (в стихи)
  5) выражать, выразить что-л. в других знаках, иначе. Pudları kiloqramlara çevirmək перевести пуды в килограммы, manatları rubllara çevirmək перевести манаты в рубли, metrik ölçülərə çevirmək nəyi перевести в метрические меры что
  6. преобразовывать, преобразовать:
  1) перестраивая, изменяя, превратить во что-л., сделать чем-л. другим. Bölməni fakültəyə çevirmək преобразовать сектор в факультет, problem laboratoriyasını elmi-tədqiqat institutuna çevirmək преобразовать проблемную лабораторию в научно-исследовательский институт, institutu akademiyaya çevirmək преобразовать институт в академию
  2) физ., мат. превращать, превратить из одного вида, качества в другой вид, в другое качество, из одной формы в другую. Kinetik enerjini istilik enerjisinə çevirmək преобразовать кинетическую энергию в тепловую, dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirmək преобразовать переменный ток в постоянный
  7. превращать, превратить (обращать, обратить во что-л. иное, в другое состояние). Suyu buxara çevirmək превратить воду в пар; diyyarı çəmənzara çevirmək превратить край в цветник, geridə qalmış ölkəni qüdrətli bir dövlətə çevirmək отсталую страну превратить в могучую державу, xarabazara (viranəyə) çevirmək nəyi превратить в руины (развалины) что, bayrama çevirmək превратить в праздник, matəmə (yasa) çevirmək превратить в траур
  ◊ altını üstünə çevirmək перевернуть вверх дном; dünyanın altını üstünə çevirmək перевернуть весь мир; çevir tatı, vur tatı пережёвывать жвачку (нудно повторять одно и то же)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çevirmək

 • 14 ürək

  I
  сущ.
  1. сердце:
  1) центральный орган кровообращения, находящийся у человека в левой стороне грудной полости. Uşağın ürəyi сердце ребенка, idmançı ürəyi сердце спортсмена, sağlam ürək здоровое сердце, süni ürək искусственное сердце, ürəyin tonları тоны сердца, ürək qüsuru порок сердца, ürəyin piylənməsi ожирение сердца, ürək ağrıları боли в сердце
  2) место на груди, где находится этот орган. Ürəyini tutmaq держаться за сердце
  3) перен. этот орган как символ средоточия чувств, переживаний, настроений человека. Təmiz ürək чистое сердце, sadə ürək простое сердце, alovlu ürək пламенное сердце, sevən ürək любящее сердце; ürəyi ilə hiss eləmək чувствовать сердцем
  4) перен. душевный мир человека, его переживания, настроения, чувства. Ürəyini həyəcanlandırmaq kimin растревожить сердце чьё, кого, ürəkləri fəth eləmək покорить сердца, ürəyini sındırmaq разбить сердце
  5) перен. центр, главная часть; средоточие чего-л. Bakı Azərbaycanın ürəyidir Баку – сердце Азербайджана
  2. душа:
  1) внутренний, психический мир человека, его переживания, настроения, чувства и т.п. Ürək sevinir душа радуется; başqasının ürəyini bilmək olmaz чужая душа – пот ёмки
  2) совокупность характерных черт, присущих личности. Qaynar ürək горячая душа
  3) перен. вдохновитель чего-л., главное лицо где-л. Kollektivin ürəyi душа коллектива
  3. перен. отвага, мужество. Bu iş böyük ürək tələb edir это дело требует большого мужества
  II
  прил.
  1. сердечный:
  1) относящийся к сердцу как органу кровообращения. Ürək əzələsi сердечная мышца, ürək xəstəliyi сердечная болезнь
  2) связанный с болезнями сердца. Ürək dərmanları сердечные лекарства
  3) близкий, связанный с любовью. Ürək dostu сердечный друг; ürək yaxınlığı сердечная близость
  2. душевный:
  1) связанный с внутренним миром человека, его психическим состоянием. Ürək sarsıntısı душевное потрясение, ürək cöşqunluğu душевный подъём
  2) искренний, откровенный, сердечный. Ürək söhbəti душевный разговор
  ◊ ürək ağrısı ilə с болью в сердце, с душевной болью; ürək bağlamaq kimə полюбить кого; ürək bulandırmaq вызывать, вызвать отвращение в ком-л.; ürək vermək kimə:
  1. любить, полюбить кого
  2. подбадривать, подбодрить кого; внушать уверенность; ürək qalmamaq kimdə лишиться сил от страха, от душевных переживаний; ürək qoymamaq kimdə сильно испугать, напугать кого; ürək qızdırmaq kimə доверяться, довериться кому; ürək eləmək отваживаться, отважиться на что-л.; ürək eləmədi kim духу не хватило у кого (не отважился, не решился на что-л.); ürək yanğısı ilə с душой, с сердцем; ürək yandırmaq: 1. kimə с душой относиться к кому; 2. nəyə вкладывать, вложить душу во что; ürək sındırmaq обижать, обидеть кого-л., ürəyini çəkmək вытягивать, вытянуть душу из кого-л.; ürək çırpıntısı ilə с сердечным трепетом; ürək çürütmək выматывать, вымотать душу; ürəkdən gəlmək идти от души; ürəyə yatmaq быть по душе, быть по сердцу; ürəklərini birbirinə boşaltmaq изливать, излить душу друг другу; ürəyi ağzına gəldi: 1. чуть его не вырвало; 2. сердце ёкнуло, чуть сердце не оборвалось; ürəyi ağrımaq kimə, nəyə испытывать жалость к кому, к чему; ürəyi ayağının altına duşmək сильно испугаться, перепугаться; ürəyi alışıb yanmaq: 1. чувствовать сильную жажду; 2. испытывать чувство жалости к кому-л.; ürəyi atmaq, ürəyi atlanmaq: 1. жаждать, сильно желать, хотеть кого-л., чего-л.; 2. сильно биться, стучать (о сердце); ürəyi açılmaq повеселеть, развеселиться (после долгих переживаний, грусти); ürəyi aşıb-daşmaq (fərəhdən, sevincdən və s.) быть на седьмом небе (от радости); ürəyi bir təhər olmaq почувствовать себя плохо; ürəyi bir tikə olmaq kim üçün скучать, соскучиться по к ом; ürəyi boşaldı излив душу, успокоился; ürəyi böyüdü сердце переполнилось (от радости, гордости); ürəyi buz kimi olmaq быть очень спокойным; ürəyi bulanmaq: 1. почувствовать тошноту; 2. почувствовать отвращение к кому-л., чему-л.; ürəyi qana dönur kimin сердце чьё, кого обливается кровью; ürəyi qanla dolur см. ürəyi qana dönür; ürəyi qalxmaq почувствовать тошноту; ürəyi qəfəsə salınmış quş kimi çırpınır сердце бьётся как птица в клетке; ürəyi qızmaq kimə доверяться кому; ürəyi qızmamaq kimə не верить, не доверяться кому; ürəyi qızınmaq почувствовать душевную теплоту; ürəyi qıldan (tükdən) asılı olmaq еле держаться (о человеке с больным сердцем), ürəyi qısıldı kimin стало плохо, дурно стало кому; ürəyi qopdu kimin сильно испугался, перепугался; вздрогнул; ürəyi qubarlanmaq лечь свинцом на сердце; ürəyi quş kimi çırpınmaq трепетать, затрепетать сердцем, приходить, прийти в волнение; ürəyi dağa döndü (iftixar hissi ilə doldu) сердце переполнилось гордостью; ürəyi dağ boyda oldu см. ürəyi dağa döndü; ürəyi dağlanmaq испытывать тяжелую душевную скорбь, печаль; ürəyi ayağının altına düşdü сердце ушло в пятки; ürəyi darıxdı сердце сжалось; ürəyi daşa dönüb сердце обросло мохом; ürəyi dəmirdəndir у него не сердце, а камень; ürəyi dolub у него накипело на сердце; ürəyi dilində что на сердце, то на языке; ürəyi dolu с переполненной душой; ürəyi düşdü сердце в пятки ушло, сердце упало, сердце оборвалось; ürəyi əriyib зачах от горя; ürəyi əsmək: 1. дрожать от страха; 2. kim üçün сильно желать кого-л.; ürəyi (ürəyin) istədiyi qədər сколько душе угодно; ürəyi (ürəyin) istədiyi kimi как душе угодно; ürəyi (ürəyin) istəyəni что душе угодно, ürəyi içinə düşmək см. ürəyi düşmək; ürəyi yanmaq: 1. kimə жалеть, испытывать сострадание к кому; 2. kimə, nəyə болеть душой за кого, за что; 3. испытывать жажду, хотеть пить; ürəyi yaralanıb душа ранена; ürəyini yaralamaq kimin ранить душу кому; ürəyi yaralı с раненой душой; ürəyi yarpaq kimi əsmək дрожать как осиновый лист; ürəyinə yatmaq быть по сердцу (по душе); ürəyi yerində deyil сердце не на месте; ürəyi yerindən qopdu сердце оборвалось; ürəyi yerindən oynadı сердце дрогнуло; ürəyi yerinə gəldi отлегло от сердца; ürəyi yumşaldı сменил гнев на милость; ürəyi yuxalmaq расчувствоваться, растрогаться (приходить, прийти в умиление); ürəyi göbəyinə düşdü сердце упало; ürəyi kövrəlmək см. ürəyi yuxalmaq; ürəyi köksünə sığmır сердце не вмещается в грудь (от гордости); ürəyi getmək: 1. падать, упасть в обморок; 2. kimdən, nədən ötrü души не чаять в ком, в ч ем; 3. сильно хотеть есть; ürəyi gəlmir: 1. душа не позволяет; 2. никак не может отважиться; ürəyi götürmür душа не приемлет, душа не принимает; ürəyi gurp elədi сердце ёкнуло; ürəyi nanə yarpa‹ı kimi əsmək дрожать как осиновый лист; ürəyi od tutub yanmaq сильно переживать; ürəyi olmaq kimə, nəyə иметь благосклонность к кому, к чему; ürəyi oxşayır nə ласкает сердце что; ürəyi partlayır сердце разрывается; ürəyi partlamaq получать, получить разрыв сердца; ürəyi parçalanır (parça-parça olur) душа разрывается, душа разрывается на части; ürəyi sakitləşmək успокоиться; ürəyi səksəkədə olmaq томиться в тревоге; ürəyi sərinlədi отлегло от сердца; ürəyi sızıldayır сердце ноет; ürəyi sınmaq обидеться, быть в обиде на кого-л; ürəyi sıxılır щемит сердце, ürəyi soğan qabığı kimi soyuldu сердце перевернулось; ürəyi soyudu: 1. утолил жажду; 2. kimdən охладел к кому; 3. nədən успокоился, испытал успокоение; ürəyi soyumur: 1. жажда не проходит; 2. kimdən не перестаёт любить; 3. не успокаивается; не испытывает успокоения, удовлетворения, даже отомстив кому-л за кого -, что-л.; ürəyi tel-tel olur сердце приходит в умиление; ürəyi tir-tir əsir сердце трепещет; ürəyi titrəyir см. ürəyi əsir; ürəyi tutub: 1. kimin начался сердечный приступ у кого; 2. kimi, nəyi пришёлся (-лось) по душе кто, что; ürəyi tükdən nazik добродушный, мягкосердечный; ürəyi uçdu обрадовался; ürəyi uçundu затрепетало сердце, ürəyi üzüldü истомился; ürəyini üzmək истомить кого; ürəyini üzmə не убивайся, не убивай себя; ürəyi üstündə durmur сердце не на месте; ürəyi üstünə gəldi отлегло от сердца; ürəyi xarab oldu kimin сделалось дурно кому; ürəyi çatlayır сердце разрывается у кого-л. от чего-л.; ürəyi çatlamaq получать, получить разрыв сердца; ürəyi çəkilmək измориться (утомиться, устать); ürəyimi çəkmə не тяни душу; ürəyi çəkmir nəyi душа не принимает; ürəyi çırpınmaq см. ürəyi atlanmaq; ürəyi sızıldamaq см. ürəyi yanmaq; ürəyi şam kimi ərimək см. ürəyi ərimək; ürəyi şan-şan olmaq см. ürəyi parça-parça olmaq; ürəyi şişib от чего-л. стало невмоготу кому-л.; ürəyində qaldı: 1. (арзусу, məqsədi, niyyəti və s.) не осуществилось, осталось неосуществленным; не суждено было сбыться (мечте, желанию и т.п.); 2. (sözü, fikri və s.) осталось невысказанным, невыраженным; ürəyində daş bağladı см. ürəyində qaldı; ürəyində yağ qalmadı см. ürəyi əridi; ürəyində yer eləmək (ürəyində kök salmaq) пустить корни, глубоко осесть; ürəyində gizlətmək держать в тайне, держать на сердце; ürəyindən qara qanlar axır сердце кровью обливается; ürəyindən qoparıb (silib, çıxarıb) atmaq kimi выбросить из сердца кого; ürəyindən keçir kim, nə желает кого, чего; ürəyindən oldu оказалось по душе; ürəyindən tikan çıxarmaq доставить удовольствие кому-л. (своим действием, поступком, словом и т.п.) назло кому-л.; ürəyindən xəbər vermək: 1. предугадывать, предугадать мысли, желания чьи-л.; 2. доставлять кому-л. приятное ощущение; ürəyindən çıxarmaq kimi, nəyi выбросить из сердца кого, что; ürəyimə qara-qura gəlir закрадывается в душу; ürəyimə damıb предчувствую; ürəyinə dəymək: 1. обижать, обидеть кого-л.; 2. задевать, задеть кого-л.; ürəyinə dərd eləmək принимать близко к сердцу; ürəyinə düşmək см. ürəyinə dammaq; ürəyinə işləmək растрогаться; ürəyinə yağ kimi (yayılmaq) словно маслом по сердцу; ürəyinə yatmaq быть по душе; ürəyinə yol tapmaq найти дорогу к сердцу кого-л.; заслужить чьё-л. внимание, уважение; ürəyinə gəlmək закрадываться в сердце; ürəyinə gətirmək допускать в мыслях, предполагать; ürəyinə girmək kimin лезть, влезать в душу чью; ürəyinə güllə dəysin! чтобы пулей сразило! (тебя, его); ürəyinə ləkə (xal) düşdü закралось в душу сомнение; ürəyinə ləkə (xal) salmaq kimin вызвать подозрение у кого; ürəyinə od düşmək см. ürəyi od tutub yanmaq; ürəyinə od salmaq kimin потрясать, потрясти до глубины души; ürəyinə ox batsın! чтобы стрелой сразило (тебя, его); ürəyinə ox sancılsın! см. ürəyinə ox batsın!; ürəyinə salmaq близко принимать (брать) к сердцу; ürəyinə soyuq su səpmək унять волнение, успокоить; ürəyinə toxunmaq см. ürəyinə dəymək, ürəyini ağrıtmaq kimin ранить сердце кому; ürəyini almaq kimin успокаивать, успокоить кого; ürəyini açıb tökmək как на духу выложить всё; ürəyini açmaq: 1. kimə открывать, открыть душу кому; 2. kimin веселить, развеселить, обрадовать кого; ürəyini bilmək istəmək kimin узнать, что на душе у кого; ürəyini boşaltmaq изливать, излить душу, отводить, отвести душу; ürəyini buz kimi saxlamaq быть совершенно спокойным, хладнокровно относиться к чему-л.; ürəyini vermək отдать сердце кому-л., отдаться всем сердцем; ürəyini qana döndərmək терзать душу; ürəyini açmaq kimə доверяться, довериться кому; ürəyini qoparıb vermək kimə души не чаять в ком; ürəyini qubarlatmaq kimin причинить боль, горе кому; ürəyini qurd yeyir червь точит сердце; ürəyini dəlmək (deşmək) пронзить душу; ürəyini dindirmək ласкать сердце; ürəyini düşürmək см. ürəyini qoparmaq; ürəyini ələ almaq kimin завоевать чье-л. сердце, завладеть чьим-л. сердцем; ürəyini əritmək глубоко переживать за кого-л., что-л.; ürəyini zorlamaq заставлять, заставить себя, насиловать себя; ürəyini incitmək kimin обижать, обидеть кого; ürəyini yaralamaq kimin ранить сердце к ому; ürəyini yarmaq kimin перепугать кого; ürəyini yeyə-yeyə qalmaq (oturmaq) находиться в состоянии тревоги, тревожиться за кого-л., что-л.; ürəyini yemək испытывать сильную тревогу в ожидании чего-л. страшного, неприятного; ürəyini yerindən oynatmaq сильно испугать, напугать; ürəyini yumşaltmaq kimin склонить к милости, милосердию кого, смягчить сердце кому; ürəyini gen saxlamaq нисколько не сомневаться в своём успехе, правоте; ürəyini gəmirmək терзать себя; ürəyini gizlətmək скрывать свои мысли, намерения; ürəyini ovlamaq kimin овладеть чьим-л. сердцем; ürəyini ovuşdurmaq сильно переживать в поисках выхода из трудного положения; ürəyini oxumaq читать мысли чьи-л.; ürəyini oxşamaq ласкать душу кому-л.; ürəyini partlatmaq (parçalamaq) разорвать душу кому; ürəyini salmaq см. ürəyini qoparmaq; ürəyini sərinləşdirmək kimin успокоить душу к ому; ürəyini sındırmaq kimin обижать, обидеть кого; ürəyini sıxmaq терзать себя; ürəyini soyutmaq успокоить себя, отомстив за что-л.; ürəyini əzmək см. ürəyini çəkmək; ürəyini çalmaq см. ürəyini ovlamaq; ürəyini çəkmək тянуть, вытягивать, вытянуть душу; ürəyini şan-şan etmək см. ürəyini parçalamaq; ürəyimin başı ağrıyır (yanır, sızıldayır) душа болит, сердце болит; ürəyimin başı sökülür см. ürəyimin başı ağrıyır; ürəyinin başına ox dəysin! чтобы сразило тебя (его) в самое сердце!; ürəyinin qanı ilə кровью сердца; ürəyinin qurdunu öldürmək хоть малость добиться своего; ürəyinin quşu uçub см. ürəyi üçüb; ürəyinin dərin guşəsində в глубине души; ürəyinin içini yemək см. ürəyini yemək; ürəyinin yağı (piyi) ərimək см. ürəyi ərimək; ürəyinin yağını (piyini) əritmək томиться в ожидании чего-л.; ürəyinin yağını (piyini) yedirtmək души не чаять в ком-л.; ürəyinin yağını (piyini) yemək см. ürəyini yemək; ürəyinin yanğısını söndürmək утолить жажду; ürəyinin odu пыл души; ürəyinin telləri əsmək см. ürəyi əsmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ürək

 • 15 çıxmaq

  1
  глаг.
  1. выходить, выйти:
  1) уйти откуда-л., оставить пределы чего-л. Evdən çıxmaq выйти из дому, kabinetdən çıxmaq выйти из кабинета, arxa qapıdan çıxmaq выйти через чёрный ход, pəncərədən çıxmaq выйти через окно, cəld çıxmaq выйти быстро, gizlincə çıxmaq выйти тайком
  2) отправляться (о движении транспортных средств в соответствии с расписанием). Qatar saat 20.00-da çıxır поезд выходит (отправляется) в 20.00 часов
  3) прийти куда-л., оказаться где-л., появиться, показаться. Küçəyə çıxmaq выйти на улицу, həyətə çıxmaq выйти во двор, havaya çıxmaq выйти на воздух, metroya çıxmaq выйти к метро, səhnəyə çıxmaq выйти на сцену
  4) отправиться с какой-л. целью, обозначенной существительным. Kəşfiyyata çıxmaq выйти на разведку, gəzintiyə çıxmaq выйти на прогулку, ova (şikara) çıxmaq выйти на охоту, ərzaq almağa çıxmaq выйти за продуктами, həkim dalınca çıxmaq выйти за врачом
  5) перен. перестать участвовать в чём-л., выбить из состава чего-л., перестать быть членом чего-л. Döyüşdən çıxmaq выйти из боя, oyundan çıxmaq выйти из игры, komissiyanın tərkibindən çıxmaq выйти из состава комиссии
  6) покинуть что-л., прекратить своё пребывание где-л. Məktəbdən çıxmaq выйти из школы, xəstəxanadan çıxmaq выйти (выписаться) из больницы
  7) показаться из земли; взойти (о растениях). Ot çıxıb травка взошла
  8) перестать находиться в как ом-л. положении, состоянии. Böhrandan çıxmaq выйти из кризиса, itaətdən çıxmaq выйти из повиновения, nəzarətdən çıxmaq выйти из-под контроля, tabelikdən çıxmaq выйти из подчинения, təsir altdan çıxmaq выйти из-под влияния, hövsələdən çıxmaq выйти из терпения, çətin vəziyyətdən çıxmaq выйти из затруднительного положения
  9) быть выпущенным, изданным. Çapdan çıxmaq выйти из печати, jurnalın birinci nömrəsi (sayı) çıxıb вышел первый номер журнала, ekranlara çıxmaq выйти на экраны
  10) быть принятым, объявленным, изданным. Hökumətin yeni qərarı çıxıb вышло (принято) новое постановление правительства
  11) достичь какого-л. положения, стать кем-л. в результате занятий, труда и т.п. Əlaçı çıxmaq выйти в отличники
  12) стать кем-л. в результате развития, обучения, труда и т.п., получиться. Onlardan yaxşı futbolçu çıxacaq из них выйдут хорошие футболисты, səndən müəllim çıxar из тебя выйдет учитель (педагог)
  13) получиться в результате какой-л. работы над чем-л. Bu parçadan iki kostyum çıxar из этого материала выйдет два костюма
  14) произойти откуда-л., из какой-л. среды. O, müəllim ailəsindən çıxıb он вышел из семьи учителя, biz hamımız xalq içərisindən çıxmışıq мы все вышли из народа (из гущи народной), aşağı təbəqədən (zümrədən) çıxmaq выйти из низов
  15) израсходоваться, истратиться. Avadanlıq almağa zavodun 50 milyon manatı çıxdı на покупку оборудования у завода вышло 50 миллионов манатов; Kitaba çoxlu pulum çıxdı на книги у меня вышло очень много денег
  16) оканчиваться, истекать (о сроке, времени). Mart çıxdı март вышел
  17) только в 3-л. выдвинуться (о деталях, частях механизмов)
  18) допустить сбой в чём-л., нарушая целостность, ритмичность, установленный порядок. Rejimdən çıxmaq выйти из режима, cədvəldən (kənara) çıxmaq выйти из расписания, qrafikdən çıxmaq выйти из графика
  19) оказаться шире какой-л. области знания, деятельности, норм и т.п. Hüdudlarından kənara çıxmaq nəyin выйти за пределы чего
  20) получиться, быть решённым, поддаться решению. Məsələ çıxdı задача вышла (получилась)
  21) появиться где-л. для какой-л. деятельности, для участия в чём-л. Kürsüyə çıxmaq выйти на трибуну, rinqə çıxmaq выйти на ринг, dünya meydanına çıxmaq выйти на мировую арену
  22) установить связь, контакты, завязать какие-л. отношения с кем-л. Efirə çıxmaq выйти в эфир:
  1) начать радио- или телепередачу; транслироваться (о передачах)
  2) установить радиосвязь с кем-л., с чем-л.:
  3) действовать, работать (о радиопередатчике)
  23) только в 3-л. становиться видным, видимым, заметным, выступать из чего-л., из-под чего-л. Qaranlıq (zülmət) içindən çıxmaq выходить из мрака
  24) взять какое-л. направление, курс при движении, начать движение в соответствии с заданным направлением. Orbitə çıxmaq выходить на орбиту (о космонавтах и космическом корабле)
  25) приводить, выводить куда-л. (о дороге, тропинке и т.п.). Küçənin bir ucu çaya çıxır улица одним концом выходит к реке
  26) быть обращённым куда-л., расположенным с какой-л. стороны (о двери, окне, фасаде дома и т.п.). Evin pəncərələri küçəyə çıxır (baxır) окна дома выходят на улицу
  27) стать победителем, лидером и т.п. в чём-л. или занять какое-л. место. Qalib çıxmaq выйти победителем, birinci yerə çıxmaq выйти на первое место
  28) только в 3-л. получиться в процессе какой-л. деятельности, в результате труда и т.п. Layihə əla çıxıb проект вышел превосходно; əlindən çıxıb kimin вышло из рук кого, чьих; xeyir (fayda) çıxmır nədən пользы (выгоды) не выходит из чего, heç bir şey çıxmır ничего не выходит
  29) разг. получиться в результате чего-л. как следствие чего-л., оказаться. Günahkar çıxmaq выйти виноватым, haqlı çıxmaq выйти правым
  30) с придат. изъясн. выходит, что. Belə çıxır ki, təkcə sən yaxşı işləyirsən выходит, что только ты хорошо работаешь
  2. выезжать, выехать:
  1) уехать за пределы чего-л., куда-л., отправиться на каком-л. виде транспорта из одного места в другое. Şəhərdən çıxmaq выехать их города, stansiyadan çıxmaq выехать со станции, avtobusla çıxmaq выехать автобусом (на автобусе), qatarla çıxmaq выехать поездом (на поезде), səhər tezdən çıxmaq выехать ранним утром, cədvəl üzrə axşam saat 8-də çıxmaq выехать в 8 вечера по расписанию, maşın həyətdən çıxdı машина выехала со двора
  2) двигаясь откуда-л., прибыть куда-л. (на машине, лошади и т.п.). Qarajdan çıxmaq выехать из гаража, döngədən çıxmaq выехать из-за поворота, tuneldən çıxmaq выехать из туннеля, onlar şose yoluna çıxdılar они выехали на шоссе (шоссейную дорогу)
  3) уехать, отправиться с какой-л. целью. Ezamiyyətə çıxmaq выехать в командировку, onlar maşınla avadanlıq dalınca çıxıblar они выехали на машине за оборудованием, hər il yaylağa çıxırdıq каждый год мы выезжали на дачу
  4) оставить, покинуть прежнее местожительство. O, Azərbaycandan iyirmi il bundan əvvəl çıxıb он выехал из Азербайджана двадцать лет тому назад, bu mənzildən keçmiş sakinlər 2 gündür ki çıxıb из этой квартиры прежние жильцы выехали два дня тому назад
  3. вылетать, вылететь откуда-л.:
  1) вырываться откуда-л. наружу или куда-л. Kolların arasından bir dəstə quş çıxdı из кустов вылетела стайка птиц
  2) отправляться в полёт, направляться куда-л. воздушным транспортом. Təyyarə axşam saat 900-da çıxır самолёт вылетает в 900 вечера, aerodromdan çıxmaq вылетать с аэродрома
  3) только 3-л.: вырвавшись откуда-л., стремительно подняться в воздух (о снаряде, пробке и т.п.). Tıxac butulkanın ağzından çıxdı пробка вылетела из горлышка бутылки
  4) вырываться откуда-л. наружу (о пламени, клубах дыма, пыли и т.п.). Şkafın arxasından toz burumları çıxırdı из-за шкафа вылетали клубы пыли, sobanın içindən qığılcımlar çıxırdı из печи вылетали искры
  5) разг. стремительно выбежать, выехать, выплыть откуда-л. Biz tez küçəyə çıxdıq мы сразу вылетели на улицу
  4. вылезать, вылезть:
  1) выбраться откуда-л. куда-л. ползком, цепляясь ногами и руками. Yarğandan çıxmaq вылезать из оврага, çalanın dibindən (içindən) çıxmaq вылезать из дна воронки
  2) разг. выходить (из вагона, машины и т.п.)
  3) разг. пробираясь, выбираясь с трудом, медленно выходить откуда-л. Anbardan çıxmaq вылезть из кладовой
  4) с трудом, с напряжением выходить из каких-л. затруднений. Borcdan çıxmaq (qurtarmaq) вылезть из долгов
  5) показаться наружу; высунуться, выбиться. Divanın yayları çıxıb пружины в диване (дивана) вылезли
  6) перен. неожиданно выявиться (о чём-л. нежелательном). Üzə çıxdı вылезло наружу что
  5. выползать, выползти:
  1) ползя, появиться откуда-л., где-л. (о насекомых, пресмыкающихся и т.п.). Kolun içindən ilan çıxdı из куста выползла змея, almanın içindən qurd çıxdı из яблока выполз червяк
  2) выбраться откуда-л. куда-л. ползком (о людях, животных)
  3) только в 3-л. перен. простореч. объявляться, начинать проявлять себя (обычно о ворах, бандитах и т.п.). Oğrular zibil çalalarından çıxdılar воры выползли из мусорных ям
  6. выбиваться, выбиться:
  1) с трудом выбраться, выйти откуда-л.; вырваться. Mühasirədən çıxmaq выбиться (выбраться) из окружения, maşın palçıqdan (zığdan) çıxdı машина выбралась из грязи
  2) только в 3-л.: вырываться откуда-л. вверх, наружу (о струе воды, пара). Zavod borularından alov və tüstü burumları çıxırdı из заводских труб клубами вырывался чёрный дым и пламя
  3) высунуться (о заправленной во что-л. одежде). Qalstuku pencəyin altından çıxıb kimin галстук у кого, чей выбился из-под пиджака
  4) разг. нарушить установленное расписание, график. Qrafikdən çıxmaq выбиться из графика
  7. выбираться, выбраться:
  1) выбиться 1
  2) влезать, влезть наверх; взобраться. Dağa çıxmaq выбраться на гору, evin damına çıxmaq выбраться (залезть, влезть) на крышу
  3) покинуть кабину, повозку или какое-л. небольшое (тесное или узкое) помещение. Maşının kabinəsindən güclə çıxmaq выбраться с трудом из кабины машины
  4) удалиться из опасного, труднопроходимого и т.п. места. Buralar tayqa meşələridir, girən çətin çıxar леса здесь – тайга, зайдешь – нескоро выберешься
  5) перен. разг. с трудом преодолеть какое-л. состояние, освободиться от него. Əngəldən (cəncəldən) sağ salamat çıxmaq благополучно выбраться из передряг, tilsimdən çıxmaq выбиться из заколдованного круга
  8. вырываться, вырваться:
  1) выдернуться, вытащиться. Diş çıxdı зуб вырвался
  2) рывком, силой освободиться от чьих-л. рук. Əlindən çıxmaq kimin вырваться из рук кого, чьих
  2) силой, преодолев препятствия, освободиться, спастись. Azadlığa çıxmaq вырваться на свободу (на волю)
  3) уйти вперёд, обогнать. İrəli çıxmaq вырваться вперёд (опередить кого-л., что-л. в чём-л.)
  9. вытаскиваться, вытащиться; извлечься, выниматься, вынуться (обычно о чём-л. укреплённом, застрявшем, вонзившемся). Mıx divardan çətin çıxdı гвоздь с трудом вытащился из стены, açar qıfıldan çıxmır ключ из замка не вынимается, xəncər qınından asan çıxır кинжал легко вынимается из ножен
  10. всходить, взойти:
  1) идя, подняться куда-л., на какое-л. возвышение. Dağın zirvəsinə çıxmaq взойти на вершину горы, evin artırmasına çıxmaq всходить на крыльцо дома, pilləkənlə (nərdivanla) çıxmaq всходить по лестнице (по трапу)
  2) только в 3-л.: появиться, подняться над горизонтом (о небесных светилах). Gün çıxdı солнце взошло
  3) только в 3-л.: проросши, показаться на поверхности почвы (о растениях). Cücərtisi çıxıb nəyin ростки чего взошли; gedib çıxmaq, başlanğıcını götürmək восходить (иметь своим началом что-л., вести своё происхождение от кого-л., чего-л.). Bu ölkələrlə bizim siyasi və iqtisadi əlaqələrimiz XV əsrə gedib çıxır наши политические и экономические связи с этими странами восходят к XV веку
  11. взбираться, взобраться (преодолевая трудности, забраться наверх, влезть на что-л.). Ağaca çıxmaq взобраться (залезть, забраться) на дерево, evin damına çıxmaq взобраться (залезть) на крышу дома, dağa çıxmaq взобраться на гору
  12. разг. подниматься, подняться (переместиться куда-л. вверх; взойти). Yuxarı mərtəbəyə çıxmaq подняться на верхний этаж, kürsüyə çıxmaq подняться на трибуну; liftlə çıxmaq подниматься на лифте
  13. выступать, выступить:
  1) выйти вперёд, отделившись от других. Ortasına çıxmaq nəyin выступить на середину чего
  2) выйти, сняться со своей стоянки, отправиться (в поход, в путь и т.п.). Yürüşə çıxmaq выступить в поход
  3) выйти из своих границ, за свои пределы (о реке, воде и т.п.). Çay tez-tez sahilindən çıxır река часто выступает из берегов
  14. сходить, сойти:
  1) оставить какое-л. место, перейдя на другое или перейти с одного пути на другой. Yoldan çıxmaq сойти с дороги
  2) соскочить, сместиться при движении с предназначенного места. Qatar relsdən çıxdı поезд сошёл с рельсов
  3) сорваться, стать высказанным. Dilindən çıxmaq kimin сойти с языка у кого
  4) перестать использоваться (о пьесах), демонстрироваться (о фильмах). Repertuardan çıxmaq сойти с репертуара
  15. сниматься, сняться:
  1) отделиться, открепиться, соскочить (о чём-л. насаженном, навешенном). Qapı həncamadan çıxdı дверь снялась с петель
  2) стащиться (об одежде, обуви). Çəkmə asanlıqla çıxdı сапог сам легко снялся
  3) перестать числиться в каких-л. списках. Uçotdan çıxmaq сняться с учёта
  16. выбывать, выбыть:
  1) покинуть прежнее местожительство или местопребывание; выехать. Biz hələ oradan çıxmamış güclü yağış başladı мы ещё не успели выбыть оттуда, как хлынул сильнейший дождь
  2) переставать числиться где-л., оставить службу, занятие и т.п. O, məktəbdən xəstəliyinə görə çıxdı он выбыл из школы по болезни, yarış iştirakçıları siyahısından çıxmaq выбыть из числа участников соревнований, uduzan turnirdən çıxırdı проигравший выбывал из турнира
  17. вывихиваться, вывихнуться (сместиться – о суставе, об отдельных костях). Qolu çıxıb kimin рука вывихнулась у кого, вывихнул себе руку кто
  18. прорезываться, прорезаться:
  1) появиться на поверхности десны (о растущих зубах). Körpənin dişləri çıxır у младенца прорезываются зубы
  2) прорасти. Tumurcuqların içərisindən yarpaqcıqlar çıxıb из почек прорезались листочки
  19. разг. вскочить, выскочить (неожиданно появиться, возникнуть на поверхности чего-л. – о прыщах, нарывах и т.п.). Onun burnundan sızanaq çıxıb у него на носу вскочил прыщик, gözündən itdirsəyi çıxıb kimin на глазу у кого вскочил (появился) ячмень, alnından çiban çıxıb kimin на лбу у кого выскочил (вскочил) чирей
  20. добываться (извлекаться из недр земли – о полезных ископаемых). Qızıl çıxır harada, haradan добывается золото где, bu ərazidən yüksəkkeyfiyyətli neft çıxır на этой территории добывается высококачественная нефть
  21. разг. производиться, выпускаться (вырабатываться, изготовляться – о станках, машинах, оружии и т.п.)
  22. разг. появляться, появиться:
  1) быть изобретённым. Bu maşının yeni modeli çıxıb появилась новая модель этой машины, tüfəng hansı əsrdə çıxıb? в каком веке было изобретено (появилось) ружьё?
  2) выйти в свет, быть опубликованным. Qəzetdə lüğətimiz haqqında məkələ çıxıb в газете появилась статья о нашем словаре
  23. найтись, обнаружиться, оказаться. İtirilmiş kitab şkafdan çıxdı утерянная книга нашлась в шкафу
  24. доходить, достигать, достигнуть какого-л. уровня, предела, высоты и т.п., быть на каком-л. уровне, пределе, высоте и т.п. Orada qar dizə çıxır снег там по колено (доходит до колена), palçıq qurşağa çıxır harada грязь (болото) по пояс (доходит до пояса) где
  25. получаться, получиться, удаваться, удаться; выйти. Bundan heç nə çıxmaz из этого ничего не получится, fotoşəkil yaxşı çıxıb фотография получилась хорошо
  26. кончаться, кончиться, быть на исходе (о месяце, временах года). Qış çıxdı зима кончилась (прошла)
  27. дотянуть, дожить. Yaza çıxmaq:
  1) дожить до весны
  2) перезимовать благополучно (о скоте); sabaha (səhərə) çıxmaq дожить до утра; yüzə çıxmaq дожить до ста
  28. последовать, получиться. Cavab çıxmadı kimdən ответа не последовало от кого, xəbər çıxmadı kimdən вестей нет от кого
  29. считать, счесть, признавать, признать, воспринимать кого кем, каким, отнести к числу кого. Öldüyə çıxmaq kimi считать умершим (погибшим) кого
  30. оказываться, оказаться (предстать, явиться на деле, в действительности каким-л., кем-, чём-л.). Qohum çıxmaq оказаться родственником, tanış çıxmaq оказаться знакомыми, doğru çıxmaq оказаться правильным, sözləri yalana çıxdı kimin слова чьи оказались ложью, haqlı çıxmaq оказаться правым, düşmən çıxmaq оказаться врагом, satqın çıxmaq оказаться предателем
  31. оставить (уйти от кого-л., прекратить совместную жизнь, покинуть, бросить; развестись с кем-л. – о женщине). Arvad ərindən çıxdı женщина (жена) развелась с мужем
  ◊ ağ günə çıxmaq дожить до счастливых дней (лучших времён), дождаться счастливых дней (лучших времён); ağzından çıxmaq: 1. вырваться из уст неожиданно для себя, выболтать; 2. упустить что-л. (очень выгодное, полезное и т.п.); ağlı başından çıxmaq сходить, сойти с ума; ağlından çıxmaq выходить, выйти из головы (забываться, забыться, ускользнуть из памяти), adam arasına çıxmaq выйти в люди (после долгих усилий занять высокое положение в обществе, в жизни); adı çıxmaq приобретать, приобрести славу, известность; adı pisə çıxmaq приобрести дурную славу; cığırından çıxmaq (yolundan çıxmaq) выходить, выйти из колеи; перестать вести привычный образ жизни; altından çıxmaq избавиться, покончить с чем-л.; одолеть, преодолеть что-л.; суметь расплатиться (с долгами); aradan çıxmaq
  1) дать стрекача (стремительно убежать)
  2) выйти из игры; acığını çıxmaq kimdən, nədən сорвать сердце (злость) на ком; başı çıxmaq nədən знать (понимать) толк, смыслить, разбираться в чём; başına çıxmaq:
  1) садиться (сесть) на голову кому
  2) ударить в голову (о спиртных напитках); başından (yadından) çıxmaq выходить, выйти (вылететь) из головы (забываться, забыться); başından (ağlından) çıxmamaq не выходить из головы (из ума) чьего, кого; bərkdənboşdan çıxmaq пройти тяжкие испытания; bəxtinə çıxmaq kimin выпасть на счастье кому; boğaza çıxmaq быть по горло (в большом объёме, количестве и т.д. – о чём-л.); borcdan çıxmaq выйти из долгов (рассчитаться с долгами); boşa çıxmaq
  1) пропадать, пропасть даром
  2) дать осечку, выйти осечке (о неудаче, промахе и т.п.); varyoxdan çıxmaq
  1) обанкротиться; см. müflisləşmək
  2) беднеть, обеднеть, истратить, израсходовать всё до последнего; vəziyyətdən çıxmaq выходить, выйти из положения (суметь избавиться от затруднений); qabağa çıxmaq выходить, выйти, выступать, выступить вперёд; qabağına çıxmaq kimin, nəyin:
  1) выходить, выйти на встречу к ому, ч ему
  2) принимать, принять вызов кого, чьего; быть готовым потягаться с кем; qabıqdan çıxmaq см. dəridən-qıbıqdan çıxmaq; qarşı çıxmaq kimə, nəyə:
  1) бороться против кого, чего
  2) выступать, выступить против кого
  3) противопоставить себя к ому, чему; qələmindən çıxmaq выйти из-под пера кого, чего; быть написанным, созданным к ем; daşdan çıxmaq в сочет. çörəyi daşdan çıxır kimin с трудом зарабатывает кто себе на хлеб насущный; dəridən-qabıqdan çıxmaq из кожи (вон) вылезть (стараться изо всех сил); dönük çıxmaq оказаться изменником по отношению к кому-, к чему-л., оказаться отщепенцем; əvəzini çıxmaq nəyin
  1) брать, взять реванш, отреваншироваться. Məğlubiyyatin əvəzini çıxmaq взять реванш за поражение
  2) мстить, отомстить кому-л. за кого-л., что-л.; əli boşa çıxmaq остаться с носом, потерпеть неудачу в чём-л.; əlindən çıxmaq:
  1) упустить кого, что
  2) лишиться кого, чего; ərşə çıxmaq (səsi, naləsi, fəryadı) вопить; неистово кричать; istefaya çıxmaq выйти (уйти) в отставку, подать в отставку; yaddan çıxmaq забываться, забыться, быть забытым; yadından, yaddaşından çıxmaq kimin
  1) выйти, вылететь из памяти (из головы) кого, чьей, забыться
  2) забыть кого, о ком, что, о чём; yoldan çıxmaq сбиваться, сбиться с (правильного) пути; yoxa çıxmaq исчезнуть бесследно, пропасть без вести; как (будто, словно) в воду кануть; kənara çıxmaq nədən выходить, выйти за пределы чего; geyimdən çıxmaq обноситься (износить, потрепать свою одежду, обувь); gözləri kəlləsinə çıxdı kimin глаза полезли на лоб; güllə kimi çıxmaq haradan,haraya вылететь пулей откуда, куда; özündən çıxmaq выходить, выйти из себя (потерять самообладание); sahilindən çıxmaq выходить, выйти из берегов (разлиться – о реке); səs-soraq çıxmadı kimdən, nədən ни звука, ни слуха; ни слуху, ни духу о ком, о чём (нет никаких известий); səhərə çıxmaq дожить до утра; sınaqdan çıxmaq выйти из испытаний, выдержать труднейший экзамен, тяжёлое испытание; sıradan çıxmaq выходить, выйти (выбыть) из строя; стать недействующим, негодным, неработоспособным; sözündən çıxmaq kimin ослушаться кого; sudan quru çıxmaq выходить, выйти сухим из воды (остаться безнаказанным); təqaüdə (pensiyaya) çıxmaq выйти (уйти) на пенсию (перестать работать, служить, получая пенсию); üzə çıxmaq всплыть на поверхность, наружу, выйти наружу, обнаруживаться, обнаружиться; hüdudlarından kənara çıxmaq nəyin выходить, выйти за пределы чего; xatirindən çıxmaq см. yadından çıxmaq kimin; xəyalından çıxmaq kimin см. xatirindən çıxmaq; xəcalətindən çıxmaq kimin отблагодарить кого (вознаградить чём-л. за какую-л. услугу); cızığından çıxmaq: 1. переходить, перейти границы дозволенного; 2. сбиваться, сбиться с правильного пути
  2
  глаг. вычитать, вычесть:
  1. отнимать, отнять одно число от другого, произвести вычитание. Doqquzdan beş çıxmaq вычесть пять из девяти
  2. удержать какую-л. сумму из денег, предназначенных к выдаче. Qonorardan çıxmaq вычесть из гонорара, maaşdan çıxmaq вычесть из зарплаты, hansı məbləğdən çıxmaq вычесть из какой суммы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çıxmaq

 • 16 qoymaq

  глаг.
  1. ставить, поставить:
  1) придавать чему-л. стоячее положение. Yerə qoymaq ставить на землю, stolun üstünə qoymaq ставить на стол, küncə qoymaq ставить в угол, otağa qoymaq ставить в комнату, balkonda qoymaq ставить на балконе, öz yanına qoymaq ставить около себя
  2) назначать для выполнения какой-л. работы, службы. Gözətçi qoymaq ставить сторожа (сторожем кого), posta qoymaq kimi ставить на пост кого
  3) разг. назначать на какое-л. место, должность. Direktor qoymaq kimi ставить директором кого, komandir qoymaq kimi ставить командиром кого
  4) поместить что-л. куда-л. Bufetə qoymaq nəyi ставить в буфет что, soyuducuya qoymaq nəyi ставить в холодильник что, rəfə qoymaq nəyi ставить на полку что, səliqə ilə qoymaq nəyi ставить аккуратно что, astaca qoymaq nəyi ставить осторожно ч то либо, boşqabı stolun üstünə qoymaq ставить тарелку на стол
  5) укреплять, устанавливать для работы. Antena qoymaq ставить антенну, telefon qoymaq ставить телефон
  6) накладывать, прикладывать что-л. к какой-л. части тела. Kompres qoymaq ставить компресс, banka qoymaq ставить банки, termometr qoymaq ставить термометр
  7) приделывать, пришивать, прикреплять к чему-л. Xəz qoymaq ставить мех, paltoya təzə yaxalıq qoymaq ставить новый воротник на пальто, paltoya ipək astar qoymaq ставить шёлковую подкладку на пальто
  8) изображать на письме, делать оттиск на чём-л. Nöqtə qoymaq ставить точку, vergül qoymaq ставить запятую, sual işarəsi qoymaq ставить вопросительный знак, möhür qoymaq ставить печать
  9) осуществлять постановку на сцене. Tamaşa qoymaq ставить спектакль, balet qoymaq ставить балет, səhnədə qoymaq ставить на сцене
  2. класть, положить:
  1) помещать в лежачем положении кого-л., что-л. куда-л. Dəftəri qoymaq положить тетрадь, yaylığı qoymaq положить платок, xəstəxanaya qoymaq положить в больницу, divana qoymaq положить на диван, başını balışa qoymaq положить голову на подушку
  2) помещать куда-л. с какой-л. целью, вносить. Pulu əmanət kassasına qoymaq положить деньги в сберкассу
  3. вкладывать, вложить. Məktubu konvertə qoymaq вложить письмо в конверт; mənzil tikintisinə sərmayə qoymaq вложить капитал в жилищное строительство
  4. оставлять, оставить:
  1) не брать с собой. Evdə qoymaq оставлять дома, baqajı qoymaq оставлять багаж, kənddə qoymaq оставлять в деревне; işdə qoymaq оставлять на работе
  2) забыть. Maşında qoymaq оставить в машине, qatarda qoymaq оставить в поезде, təsadüfən qoymaq оставить случайно
  3) уходя, передавать что-л. кому-л. Açarı qonşuda qoymaq оставлять ключ у соседей, məktub qoymaq kim üçün оставить письмо для кого
  4) поручать, доверять кого-л. к ому - л. Nənəsinin yanında qoymaq оставлять у бабушки, qonşuda qoymaq оставлять у соседей, bir günlüyə qoymaq оставить на один день
  5. разрешать, разрешить (позволить сделать что-л.). Gəzməyə qoymaq разрешить гулять, getməyə qoymaq разрешить уехать
  6. оставлять, оставить без чего кого. Çörəksiz qoymaq оставить без хлеба, şamsız qoymaq оставить без ужина, evsiz qoymaq оставить без крова, pulsuz qoymaq оставить без денег
  7. откладывать, отложить. Axşama qoymaq отложить на вечер, sabaha qoymaq отложить на завтра
  ◊ açıq qoymaq оставить открытым, qiymət qoymaq kimə, nəyə ставить цену, təcrübə qoymaq ставить опыт, diaqnoz qoymaq ставить диагноз, beş qoymaq ставить пять (пятёрку), abidə qoymaq ставить памятник, möhlət qoymaq ставить срок, papaq qoymaq надевать папаху, saqqal qoymaq отпускать бороду, evə qoymamaq не впускать в дом, işsiz qoymaq оставить без работы; səsə qoymaq ставить на голосование, araya qoymaq kimi издеваться над кем, canını (can) qoymaq пожертвовать собой; вложить душу (в какое-л. дело); rahat qoymaq оставить в покое, maya qoymaq вложить средства; əllərini belinə qoymaq заложить руки за спину; yarı yolda qoymaq оставить на полпути; ad qoymaq прославить своё имя; adam yerinə qoymamaq kimi не считать за человека, ayaq qoymamaq не ступать куда; baş qoymaq сложить голову за кого, за что, пожертвовать своей жизнью; bina qoymaq основать, заложить основу; boynuna qoymaq kimin: 1. заставить кого признаться в чём-л., обвинить; 2. возложить на кого; yurdunu boş qoymaq kimin истребить, уничтожить чей-л. род; girov qoymaq закладывать, заложить что; göz qoymaq следить, устроить слежку з а кем; hörmət qoymaq уважать, оказывать уважение; çıxılmaz vəziyyətdə qoymaq kimi оставить в безвыходном положении; yoluna qoymaq nəyi приводить, привести в порядок, уладить, урегулировать что; minnət qoymaq kimə попрекать услугой; nişan qoymaq kimə обручить кого с кем; od qoymaq kimə поджигать, поджечь кого; ortaya qoymaq nəyi: 1. выставить напоказ; 2. высмеивать, высмеять; özünü kimin yerinə qoymaq ставить себя на место кого, в чьё-л. положение; özünü dəliliyə qoymaq прикидываться сумасшедшим; özünü axmaqlığa qoymaq прикидываться дурачком; axmaq yerinə qoymaq kimi считать дураком (за дурака) кого; lağa qoymaq kimi, nəyi насмехаться над кем, над чем, поднять на смех кого, что; məsələ qoymaq kimin qarşısında ставить вопрос перед кем; quş qoymaq nəyə: 1. ставить, поставить птичку, галочку; 2. ставить, поставить препятствие, ставить палки в колёса; qoyub qaçmaq сбежать

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qoymaq

 • 17 tökmək

  глаг.
  1. лить:
  1) заставлять вытекать, течь что-л. жидкое. Stəkana süd tökmək лить молоко в стакан
  2) разг. литься, струиться. Yağış arasıkəsilmədən tökürdü беспрерывно лил дождь
  3) делать, изготовлять что-л. из расплавленного вещества. Detal tökmək лить детали
  2. вливать, влить (заставить втечь жидкость внутрь чего-л.). Baka benzin tökmək влить бензин в бак
  3. выливать, вылить:
  1) заставить вытечь жидкость, наклоняя или опрокидывая сосуд. Bedrədəki suyu tökmək вылить воду из ведра, çənin suyunu tökmək вылить воду из бака
  2) изготовить литьем, отливать, отлить. Tunc heykəl tökmək вылить бронзовую статую
  4. наливать, налить:
  1) влить что-л. во что-л. Stəkana su tökmək налить воду в стакан, qədəhlərə konyak tökmək (süzmək) налить коньяк в рюмки
  2) влить во что-л. в ка ком-л. количестве. Bir stəkan çay tök (süz) налей стакан чаю, bir boşqab şorba tökün налейте тарелку супа
  5. отливать, отлить:
  1) вылить часть жидкости из чего-л. Onun stəkanına bir az süd tök отлей немного молока в его стакан
  2) изготовить литьем. Maşın hissələri tökmək отливать детали машин; bürüncdən heykəl tökmək отлить памятник из бронзы
  6. проливать, пролить; разливать, разлить (расплескать как ую-л. жидкость). Suyu süfrəyə tökmək (пролить) воду на скатерть, çayı öz üstünə tökmək пролить чай на себя, südü tökmək (calamaq) пролить молоко
  7. заливать, залить:
  1) покрыть чем-л. жидким, способным затвердеть. Həyətə asfalt tökmək залить двор асфальтом, evin özülünə beton tökmək залить фундамент дома бетоном
  2) разг. наливая, заполнить чем-л., влить какую-л. жидкость во что-л. Baklara yanacaq tökmək залить баки горючим
  8. сыпать:
  1) заставлять падать куда-л. во что-л., выпуская постепенно что-л. сыпучее, мелкое. Unu kisəyə tökmək сыпать муку в мешок, buğdanı anbara tökmək сыпать пшеницу в амбар, şorbaya duz tökmək сыпать соль в суп
  2) ронять, осыпать. Ağaclar yarpaqlarını tökür деревья сыплют листья
  3) о мелком, частом снеге, дожде. Qar tökməyə başladı стал сыпать снег, yağış elə hey tökür так и сыплет дождь
  9. засыпать, засыпать: (насыпать куда-л.). Mallara ot tökmək засыпать сена скоту
  10. высыпать что-л., подбавить в жидкость, жидкую пищу; заправить или заварить. Çaynikə (quru) çay tökmək засыпать чайник чаем, şorbaya düyü tökmək засыпать суп рисом
  11. насыпать, насыпать:
  1) всыпать в каком-л. количестве. Bir kisə arpa tökmək насыпать мешок ячменя, bir vedrə un tökmək насыпать ведро муки
  2) высыпая, дать просыпаться куда-л. Toyuqlara dən tökmək насыпать зёрен курам
  12. всыпать, всыпать (ссыпать в какое-л. вместилище); насыпать. Axura buğda tökmək всыпать в ясли пшеницы
  13. высыпать, высыпать (сыпля, удалить откуда-л. или поместить куда-л.). Giləmeyvəni səbətdən tökmək высыпать ягоды из корзины, unu kisəyə tökmək высыпать муку в мешок
  14. валить (падать, лететь потоком, массой); повалить. Quşbaşı qar tökürdü снег валил хлопьями
  15. ронять:
  1) давать чему-л. выпасть, вывалиться откуда-л. Onlar evə tələsir və yolda qənimətlərini tez-tez yerə tökürdülər они спешили домой и часто роняли на пути свою добычу
  2) лишаться чего-л., терять, сбрасывать. Payızda ağaclar yarpaqlarını tökür осенью деревья роняют листья, meşələr saralır və yarpağını tökürdü леса желтели и роняли листву, lələyini tökmək ронять перья, sünbül öz yetişmiş dənlərini tökürdü колос ронял свои созревшие зерна
  16. опускать, опустить. Saçlarını alnına tökmək опустить волосы на лоб
  17. бросать, бросить (быстро переместить, направить, послать куда-л.). Qoşun tökmək haraya бросить войска куда, sərhədə desant tökmək бросить (высадить) десант к границе
  ◊ abrını tökmək kimin бранить (выбранить, ругать, выругать) кого на чем свет стоит; ürəyini açıb tökmək изливать, излить душу (высказать откровенно все, что на душе); açıb tökmək раскрывать, раскрыть что-л. скрываемое, тайное; burnundan tökmək kimin nəyi портить, испортить всю обедню кому (испортить всё дело), испортить настроение (обычно после полученного им удовольствия); qan tökmək:
  1) лить, проливать, пролить кровь (убить, ранить кого-л. обычно многих)
  2) пролить свою кровь; qaşqabağını tökmək насупливаться, насупиться (сдвинув, нахмурив брови, принять суровый, неприветливый вид); qırıb tökmək kimi перебивать, перебить (убить всех или многих); dil tökmək уговаривать (убеждая, стараться, попытаться склонить кого-л. к чему-л.); doğrayıb-tökmək:
  1) наговорить с три короба (наговорить очень много)
  2) резать, срезать (проваливать, провалить на экзамене многих). Müəllim tələbələri doğrayıb tökür преподаватель режет студентов; evi tökmək производить, произвести уборку; ət tökmək устыжаться, устыдиться (испытывать, испытать стыд, почувствовать неловкость перед к ем-л.); ətimizi tökməyin ведите себя пристойно, чтобы нам не стало стыдно за вас; əlinə su tökməyə yaramaz kim kimin в подметки не годится кто кому; zəhləsini tökmək kimin надоедать, надоесть кому; göz yaşı tökmək лить, проливать, ронять слезы; gözlərini tökərəm, əgər … выколю глаза, если …; gözünü tökür nə, kim kimin колет глаза кому кто, что; plan tökmək набрасывать, набросать план чего-л.; tədbir tökmək обдумывать, обдумать какое-л. дело, разрабатывать, разработать какой-л. план действий; pul tökmək заплатить большие деньги, крупную сумму за что-л. Xəstənin müalicəsinə çoxlu pul tökdülər заплатили большие деньги за лечение больного; tər tökmək:
  1) проливать пот
  2) обливаться потом; hirsini tökmək kimə, kimin üstünə срывать, сорвать зло на ком (выместить на ком-л. зло, гнев и т.п.)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > tökmək

 • 18 açmaq

  1
  глаг. kimi
  1. устраивать, удовлетворять кого. Belə iqlim məni açır такой климат по мне (по моему вкусу, меня устраивает)
  2. нравиться, быть приятным кому-л. Bu məsələ məni açır это дело мне нравится (по мне); məkələnin axırı məni açmır конец статьи мне не нравится
  3. kimə идти, быть к лицу кому. Bu paltar səni açır это платье тебе идёт (тебе к лицу)
  4. kimi радовать, обрадовать кого, быть по душе кому. Bu xəbər məni açdı эта весть обрадовала меня
  2
  глаг.
  1. открывать, открыть:
  1) распахивать. Qovluğu açmaq открыть папку
  2) размыкать (что-л. сомкнутое). Ağzını açmaq открыть рот
  3) положить начало существованию чего-л. Uşaq bağçası açmaq открыть детский сад
  4) устанавливать существование, наличие чего-л. (путём изучения, поисков и т.д.). Yeni neft yataqları açmaq (aşkar etmək) открыть новые залежи нефти
  5) делать, сделать досягаемым. Yeni üfüqlər açmaq открыть новые горизонты
  6) начинать, начать что-л. Navigasiyanı açmaq открыть навигацию, sezonu açmaq открыть сезон
  2. раскрывать, раскрыть:
  1) разворачивать, развернуть. Çətiri açmaq раскрыть зонт
  2) освобождать, освободить от упаковки. Banderolu açmaq раскрыть бандероль
  3) обнаруживать, делать известным, объяснять что-л. тайное, неизвестное. Məsələnin mahiyyətini açmaq раскрыть существо дела, sirri açmaq раскрыть тайну (секрет)
  3. отпирать, отпереть. Qıfılı açmaq открыть замок
  4. отцеплять, отцепить. Sancağı açmaq отцепить булавку
  5. распрягать, распрячь (освободить от упряжки); отпрягать, отпрячь. Atları (qoşqudan) açmaq распрягать лошадей
  6. отвязывать, отвязать:
  1) освобождать от привязи (о животных). Buzovu açmaq отвязать телёнка, qayığı açmaq отвязать лодку
  2) развязывая, отделять (верёвку, шнур и т.п.)
  7. развязывать, развязать:
  1) разъединять концы чего-л. связанного. Qalstuku açmaq развязать галстук
  2) освобождать от упаковки. Tayı açmaq развязать тюк
  8. разматывать, размотать (распутывать, снимать намотанное). Dolağı açmaq размотать обмотку, yumağı (kələfi) açmaq размотать клубок
  9. расплетать, расплести (что-л. свитое, сплетённое). Hörükləri açmaq расплести косу
  10. распутывать, распутать (разматывать, размотать что-л. спутанное). Düyünü açmaq распутать узел
  11. раскутывать, раскутать, освобождать от чего-л. закутывающего). Uşağı (bələkdən) açmaq раскутать ребёнка
  12. отвёртывать, отворачивать, отвернуть:
  1) вращая по винтовой резьбе, отвинчивать. Gaykanı açmaq отвернуть гайку
  2) разворачивая, открывать. Qapı sürgüsünü açmaq отвернуть щеколду
  13. отвинчивать, отвинтить; откручивать, открутить. Vintləri açmaq отвинчивать винтики
  14. раскручивать, раскрутить. Kəndiri açmaq раскрутить верёвку, sapı açmaq раскрутить нитку
  15. разжимать, разжать. Barmaqlarını açmaq разжать пальцы
  16. пробивать, пробить; прорубать, прорубить (делать проход при помощи каких-л. инструментов). Deşik açmaq пробить отверстие, yol açmaq пробить дорогу, tunel açmaq прорубить туннель
  17. вскрывать, вскрыть. Məktubu açmaq вскрыть письмо
  18. откупоривать, откупорить. Butulkanı açmaq откупоривать бутылку, konserv bankasını açmaq откупорить консервную банку
  19. расстёгивать, расстегнуть; отстёгивать, отстегнуть. Paltonun yaxasını açmaq расстегнуть ворот пальто, köynəyin düymələrini açmaq расстегнуть пуговицы рубашки
  20. разворачивать, развернуть:
  1) раскатывая что-л., расправлять что-л. свёрнутое, скатанное. Xəritəni açmaq развернуть карту
  2) освобождать от обёртки. Konfetin kağızını açmaq развернуть конфету, bağlamanı açmaq развернуть свёрток
  21. обнажать, обнажить:
  1) оставлять нагим, освобождать от покрова. Başını açmaq обнажить голову
  2) перен. оставлять незащищённым. Sol cinahı açmaq обнажить левый фланг
  22. раздвигать, раздвинуть. Stolu açmaq раздвинуть стол
  23. пускать, пустить. Arxdan su açmaq пустить воду из арыка, bağa su açmaq пустить воду в сад
  24. распускаться, распуститься (о почках, цветках). Ağaclar yarpaq açdı на деревьях распустились листья, qızılgül açdı роза распустилась
  ◊ dil açmaq
  1) начать говорить
  2) распустить язык; əl açmaq просить подаяния; ayaq açmaq
  1) начать ходить
  2) hara повадиться ходить куда; könlünü açmaq kimin развеселить кого; süfrə açmaq
  1) расстелить скатерть
  2) накрыть стол; yeni səhifə açmaq nədə открыть новую страницу в чём, stol açmaq устроить угощение; yol açmaq открыть дорогу; gözünü açmaq kimin открыть глаза кому (на что); açıb ağartmaq предавать, предать огласке; açıb göstərmək раскрывать, раскрыть, показывать, показать что-л.; açıb tökmək высказать всё, что накопилось на душе; Amerika açmaq открывать Америку (объявить о том, что всем давно известно)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > açmaq

 • 19 düşmək

  глаг.
  1. падать, пасть, упасть:
  1) переместиться сверху вниз под действием собственной тяжести. Ağacdan bir alma düşdü с дерева упало яблоко, kitab döşəməyə düşdü книга упала на пол
  2) опускаться, опуститься вниз концом, одним краем; упасть (резким движением). Pərdə düşdü занавес упал; əli dizinin üstünə düşdü рука упала на колени; ağzıüstə (üzüüstə) düşmək (yıxılmaq) упасть ничком (лицом вниз)
  3) быстро распространяться, распространиться где-л.; ложиться, лечь на кого-л., что-л. (о свете, тени и т.п.). Dağın kölgəsi dərəyə düşdü тень от горы упала в ущелье; günəşin şüaları otağa düşdü в комнату упали лучи солнца
  4) приходиться, прийтись, совпасть. Bayram cüməyə düşür праздник падает на пятницу, toy bazar gününə düşür свадьба приходится на воскресный день
  5) свисать, спадать, ниспадать (о волосах, одежде). Saçları çiyinlərinə düşür волосы падают на плечи
  6) приходиться, выпадать на чью-л. долю; пасть, выпасть. Seçim sənin üzərinə düşür выбор падает на тебя, əsas yük mənim üzərimə düşür основная нагрузка падает на меня
  7) распространяться на кого- л., касаться кого-л. Məsuliyyət qarşı tərəfin üzərinə düşür ответственность падает на противную сторону
  8) уменьшаться (в силе, объеме и т.п.), ослабевать, понижаться. Təzyiq (aşağı) düşür давление падает, çayda suyun səviyyəsi (aşağı) düşür падает уровень воды в реке
  9) уменьшаться в стоимости. Malların qiyməti (aşağı) düşür цены на товары падают
  10) ухудшаться. İntizam (aşağı) düşür дисциплина падает
  11) утрачивать прежнее уважение и т.п. Kollektivin gözündən düşmək падать в глазах коллектива
  12) лингв. приходиться на что-л., иметься где-л. Vurğu birinci hecaya düşür ударение падает на первый слог
  2. слезать, слезть:
  1) цепляться, держась за что-л., спускаться вниз откуда-л., с чего-л. Ağacdan düşmək слезать с дерева, çarpayıdan düşmək слезать с кровати, atdan düşmək слезать с лошади
  2) доехав до определенного места, выходить, сходить (о пассажирах). Avtobusdan düşmək слезать с автобуса
  3) спускаться, спуститься, сходить, сойти куда-л. вниз. Qanova düşmək слезать в канаву
  3. слазить. Zirzəmiyə düşmək слазить в подвал
  4. попадать, попасть:
  1) достигать какой-л. цели, бросая, направляя что-л. куда-л. Bomba körpünün üstünə düşdü бомба попала в мост
  2) оказаться, очутиться где-л. Qürbətə düşmək попасть на чужбину, xəstəxanaya düşmək попасть в больницу, başqa aləmə düşmək попасть в другой мир, başqa şəhərə düşmək попасть в другой город
  3) нечаянно наступить чем-л. куда-л. Ayağı suya düşmək попасть ногой в воду (в лужу)
  4) оказываться, оказаться в каких-л. условиях, обстоятельствах. Yağışa düşmək попасть под дождь, həbsxanaya düşmək попасть в тюрьму, əsir düşmək попасть в плен
  5) находить, найти, обнаружить то, что искал. İzinə düşmək попасть (напасть) на след
  5. попадаться, попасться:
  1) повстречаться, встретиться. Bizə yaxşı bələdçi düşmüşdü нам попался хороший проводник, pis qonşu düşmüşdü попался плохой сосед
  2) оказываться, оказаться пойманным, схваченным, уличенным в чем-л. Təsadüfən düşmək случайно попасться, oğurluq üstündə düşmək попасться за кражу, tələyə düşmək попасться в капкан, tora düşmək попасть в чьи-л. сети
  6. спадать:
  1) не держаться на чём-л., падать (из-за большего, чем нужно, размера). Eynəyim düşür очки у меня спадают
  2) падать вниз; спасть. Şalı çiynindən düşdü шаль у неё спала с плеч
  7. выпадать, выпасть:
  1) вываливаться, вывалиться откуда-л., из чего-л. Qayıqdan düşdü выпал из лодки, əlindən düşdü выпал из рук
  2) выделяться, выделиться из атмосферы (об атмосферных осадках). Bu gecə şeh düşüb этой ночью выпала роса; qalın qar düşdü выпал обильный снег
  3) приходиться, прийтись, доставаться, достаться на долю. Qismətinə ağır sınaq düşüb на его долю выпало тяжелое испытание, bəxtinə düşüb выпало счастье, payına düşüb выпало на долю, biletə böyük uduş düşdü на билет выпал большой выигрыш
  4) совпасть, прийтись. Bayram şənbə gününə düşdü праздник выпал на субботу
  5) вывалиться. Uşağın süd dişi düşdü у ребенка выпал молочный зуб
  8. разг. сдать, слабеть, ослабнуть; худеть, похудеть. Xəstəliklə əlaqədar çox düşüb в связи с болезнью (он) сильно похудел (сдал)
  9. снижаться, снизиться:
  1) уменьшаться, уменьшиться; сокращаться, сократиться в количестве, степени и т.п. Qiyməti düşür nəyin снижается стоимость чего, temp düşüb темп снизился; istiliyi düşməyir температура не снижается
  2) ухудшаться, ухудшиться; ослабляться, ослабиться. Mənimsəmə düşür (aşağı düşür) успеваемость снижается
  10. наступать, наступить, начинаться, начаться, наставать, настать (о времени, действии, состоянии). Qış düşdü наступила зима, soyuqlar düşdü наступили холода, axşam düşdü наступил вечер (свечерело), sakitlik düşdü наступила тишина
  11. останавливаться, остановиться где-л. Moskvada haraya düşmüsən? В Москве где (ты) остановился?, əmisigilə düşüb (он) остановился у дяди, mehmanxanaya düşmək остановиться в гостинице
  12. случаться, случиться, происходить, произойти; возникать, возникнуть. Qarışıqlıq düşdü произошёл переполох, yanğın düşdü произошёл (возник) пожар, mübahisə düşdü произошёл (возник) спор
  13. распространяться, распространиться:
  1) передаваться от одного к другому (о болезнях). Xəstəlik düşüb распространилась болезнь, vəba düşüb распространилась холера
  2) становиться, стать широко известным. Şayiə düşüb распространился слух
  14. подходить, подойти (оказываться, оказаться годным, удобным, соответствующим кому-л., чему-л.). Havası düşür haranın kimə подходит климат кому, bu açar bu qıfıla düşür этот ключ подходит к этому замку, rənginə düşür kimin nə подходит по цвету что кому; ardınca düşmək, dalınca düşmək kimin преследовать кого, yanınca (yanına) düşmək kimin, nəyin сопровождать кого, что, идти рядом с кем, с чем, yorğun düşmək переутомляться, переутомиться, zəif düşmək ослабевать, ослабеть, yatağa düşmək слечь в постель, qabağa düşmək: 1. оказываться, оказаться впереди; 2. брать на себя какие-л. обязанности и выполнять их: qabağına düşmək kimin, nəyin идти впереди кого, чего
  ◊ abırdan düşmək терять, потерять человеческое достоинство, пристойный вид; abıra düşmək приобретать, приобрести человеческое достоинство, приличный вид; ağzına düşmək kimin пережёвывать без конца одно и то же; ağıza düşmək см. diləağıza düşmək; ağzından düşməmək kimin см. dilindən düşməmək; ağızdan-ağıza düşmək передаваться из уст в уста; ayaqdan düşmək сбиться с ног, падать с ног от усталости; ayaqyoluna düşmək страдать расстройством желудка; ayaqlarına (ayağına) düşmək kimin пасть, припасть к ногам чьим; ayağa düşmək валиться у ног; ayağı düşmək приносить, принести удачу (своим приходом куда-л., появлением где-л.); ayağının altına düşmək kimin см. ayağına düşmək; acığa düşmək идти наперекор, делать назло; başa düşmək понимать, понять; başına düşmək: 1. звучать в ушах (о звуке, голосе); 2. взбрести в голову; 3. сильно захотеть; beyninə düşmək kimin см. başına düşmək (во 2 знач.)
  2. bədəninə lərzə düşüb трясется, весь дрожит; bərkə-boşa düşmək видать виды, бывать в переделках; bərkə düşmək оказаться в затруднительном положении; bir-birini başa düşməmək не понимать, не понять друг друга; bir-birinin dilini sözsüz başa düşmək понимать друг друга с полуслова; bir daş olub quyuya düşmək словно в воду кануть; boynuna düşmək лечь на плечи кого (об обязанностях, поручениях, ответственности и т.п.); kimin burnundan düşüb похож на кого, вылитый кто; весь в кого; qan düşüb произошло кровопролитие; qana düşmək проливать, пролить невинную кровь; qanı kimin üstünə düşmək нести ответственность за чью смерть; qapı-qapı düşmək ходить по дворам, собирать милостыню; qarın ağrısına düşmək испытывать, испытать тревогу; qac (gəc) düşmək kimlə быть на ножах с кем; qolları yanına düşdü руки опустились; dağa-daşa düşmək: 1. быть вынужденным скитаться; 2. идти к чему-л. окольным путём; dağlara düşmək (dərddən, qəmdən) бродить, скитаться (от горя); dalına düşmək: 1. kimin преследовать кого; 2. nəyin серьезно взяться за что; dara düşmək попасть в беду; daş düşsün! (başına) будь проклят!, будь неладен! daş kimi düşmək камнем упасть; dərinə düşmək осложняться, осложниться; əldən (taqətdən) düşmək валиться, свалиться с ног; dildən (dillərdən) düşməmək не сходить с языка; dilə düşmək, dilə-ağıza düşmək быть предметом разговоров, быть у всех на устах; dilindən düşməmək kimin не сходить с языка кого, чьего; dilinə düyün düşsün типун тебе на язык; dilinə düşmək kimin попадать, попасть на язык кому; dillərə düşmək приобретать, приобрести дурную славу; döşünə düşmək приходиться, прийтись по вкусу (по душе, по сердцу); elə bil başına daş düşür kimin кому становится плохо от чего-л.; elə bil göydən düşüb как будто с неба свалился; etibardan düşmək терять, потерять доверие; eşqinə düşmək nəyin гореть желанием сделать, приобрести что-л.; əl-ayaqdan düşmək см. əldən düşmək; əlayağa düşmək засуетиться, всполошиться; əl-ayağına düşmək см. ayağına düşmək; əldən-ayaqdan düşmək см. əldən düşmək; əldən-dildən düşmək см. əldən düşmək; əldən düşmək: 1. выбиться из сил, падать с ног; 2. стать негодным, истрепаться; ələ düşmək попадаться, попасться в руки кому-л., быть пойманным, схваченным кем-л.; əli aşağı düşmək начать испытывать материальную нужду; əlinə göydən düşmək неожиданно приобрести, встретить; əlimyandıya düşmək оказаться в затруднительном положении; əngələ düşmək попасть в переплет; zibilinə düşmək kimin пострадать из-за кого; iynə atsan yerə düşməz иголке негде упасть; işdən düşmək прийти в негодность, выйти из строя; işə düşmək: 1. вступить, войти в строй; 2. влипнуть в неприятное дело; işi dolaşığa düşüb kimin запуталось дело чье; işi düşmək kimə иметь дело, просьбу к кому, нуждаться в чьей помощи; yalı artıq düşmək зазнаваться, зазнаться, наглеть, обнаглеть; беситься с жиру; yaman günə düşmək очень плохо выглядеть, сильно похудеть; yaxşı düşməz будет неудобно, нехорошо получится; yerinə düşdü не в бровь, а в глаз; попало в точку; yolu düşdü haraya оказался по пути куда; yoluna düşmək входить, войти в колею; kefdən düşmək расстроиться; kələyə düşmək попасться в ловушку; könlünə düşmək запасть в душу кому-л.; kürkünə birə düşmək забеспокоиться; göbəyi düşmək см. ürək-göbəyi düşmək; gözdən düşmək: 1. впадать, впасть в немилость (в опалу); 2. опостылеть; gözü düşmək приглянуться, понравиться. Alıcının maşına gözü düşdü машина приглянулась покупателю; gözləri çuxura düşüb kimin глаза ввалились у кого; günü düşmək kimə враждовать с кем; dov düşdü начался переполох; markası düşmək терять, потерять былое значение (былой авторитет); medalı(-n) düşməz ничего плохого не случится; o günə bir daş düşəydi! будь проклят тот день!; oda düşmək попасть в неприятную историю; oduna düşmək kimin, nəyin пострадать из-за кого, из-за чего; oyuna düşmək попасть в переплёт; öz fitini başa düşmək догадываться, догадаться, что речь идёт о нём; pis yola düşmək: 1. сбиться с верного пути; 2. развратничать; rəngdən-rəngə düşmək волноваться, краснеть; ruhdan düşmək падать, пасть духом; saatına düşmək kimin прийтись кстати; söz düşdü kimdən, nədən зашёл разговор о ком, о чём; sözü yerə düşdü kimin не вняли просьбе чьей; suya düşmüş cücə kimi как мокрая курица; sümüyünə düşmək прийтись по душе (о плясовой музыке); sürüdən ayrı düşmək: 1. отбиться от своего стада; 2. отбиться от своих; tələyə (тора) düşmək попасть в ловушку; tərs damarına düşüb упрямится; təsadüf düşsə если представится случай; toruna düşmək kimin попадать, попасть в сети чьи; uşaqlığı yadına düşmək вспомнить своё детство; üzdən-gözdən düşmək см. abırdan düşmək; ürəyi düşdü сильно испугался(ась), душа ушла в пятки; ürəyinə düşmək пасть на сердце, на душу; ürəkqopmasına düşdü см. ürəyi düşdü; üstünə düşmək: 1. kimin наброситься, напасть на кого; 2. nəyin серьезно взяться за что; felinə düşmək kimin поддаваться, поддаться чьему внушению; fürsət düşəndə при удобном случае; xəncərinin qaşı düşməz kimin ничего не случится с кем; çək-çevirə düşmək попадать, попасть в переплет; cənginə düşmək kimin попасть в лапы чьи, кому, çətinə düşmək оказаться в затруднительном положении; çiynindən ağır yük düşdü тяжелая ноша свалилась с плеч; как гора с плеч; çörəkdən düşmək лишиться аппетита; candan düşmək спадать, спасть с тела; canına birə düşmək сильно забеспокоиться; canına qorxu düşmək испытывать сильную тревогу; nə düşüb ki, … какая причина, чтобы …

  Azərbaycanca-rusca lüğət > düşmək

 • 20 gəlmək

  глаг.
  1. приходить, прийти:
  1) идя, являться куда-л. İşə gəlmək приходить на работу, kitabxanaya gəlmək приходить в библиотеку, evə gəlmək приходить домой, dalınca gəlmək kimin приходить за кем-л., qonaq gəlmək приходить в гости, imtahana gəlmək приходить на экзамен, həkimin yanına gəlmək приходить к врачу; vidalaşmağa gəlmək прийти проститься
  2) достигать места назначения, будучи посланным куда-л. Məktublar köhnə ünvana gəlir письма приходят на старый адрес; teleqramlar vaxtında gəlir телеграммы приходят вовремя
  3) распространяясь, доходить до кого-л., чего-л. Xəbər gəldi пришла весть
  4) наступать, наступить. Vaxt gəldi пришло время, yaz gəldi пришла весна, növbəsi gəlib çatır kimin, nəyin приходит черёд чей
  2. идти:
  1) являться куда-л. Yanımıza gəlir идёт к нам, yanına gəlirik идём к тебе; evə gəlirəm иду домой
  2) распространяться. İy gəlir идёт запах, tüstü gəlir идёт дым
  3) выделяться, течь. Yaradan qan gəlir из раны кровь идёт
  4) поступать. Qaz gəlir идёт газ, su gəlir идёт вода, buxar gəlir идёт пар
  5) доноситься откуда-л. Otaqdan səs gəlir из комнаты идёт шум, gurultu gəlir идёт грохот
  6) приближаться, появляться. Qatar gəlir идёт поезд, avtobus gəlir идёт автобус
  7) надвигаться, наступать. Yay gəlir идёт лето
  8) перен. поступать (регулярно, постоянно). Faiz gəlir идут проценты, pensiya gəlir идёт пенсия
  9) устремляться на приманку, ловиться. Quşlar yemə (tələyə) gəlir птицы идут на приманку, balıq qarmağa gəlir рыба идёт на крючок
  10) надеваться, влезать. Çəkmə ayağıma gəlmir сапог не идёт на ногу
  11) вступать в брак (о женщине). Mənə gəl, peşiman olmazsan иди за меня, не пожалеешь
  3. приезжать, приехать (передвигаясь на чём-л., прибыть). avtobusda gəldim приехал на автобусе, qatarda gəldim приехал на поезде
  4. ехать (прибывать куда-л. при помощи каких-л. средств передвижения). Moskvadan gəlirəm еду из Москвы, rayondan gəlirəm еду из района, xaricdən gəlirəm еду из-за границы, cənubdan gəlirəm еду с юга
  5. поступать, поступить (быть доставленным куда-л.). Mağazaya mal gəlib в магазин поступили товары, satışa diri balıq gəlib в продажу поступила живая рыба
  6. подходить, подойти (о тесте). Xəmir gəlib тесто подошло
  7. хотеть (иметь желание что-л. сделать). Yuxusu gəlmək хотеть спать, gülməyi gəlir хочет смеяться
  8. хотеться. Yatmağı gəlir ему спать хочется, uzanmağı gəlir ему хочется полежать, oxumağı gəlir kimin хочется почитать кому
  9. в сочет. со словами: buğaya, qoça и т.п.:
  1. приходить в охоту
  2. спариваться, спариться (сойтись для случки – о самках)
  10. весить (иметь какой-л. вес). Beş kilo gəlir весит пять кило, bir ton gəlir весит тонну
  11. gəl, gəlin повел. накл. давай, давайте: употребляется в сочет. с глаголами в форме первого лица мн. ч. в будущем времени как приглашение. Gəl oturaq давай посидим, gəl işləyək давай поработаем
  12. gəl, gəlin давай, давайте (употребляется как побуждение к действию). Gəl razılaş давай соглашайся, gəl yığışdır давай убирай
  13. gələk перейдём. Əsas məsələyə gələk перейдём к основному вопросу
  14. gəldikdə в сочет. с именами в дательном падеже. Bu məsələyə gəldikdə … если обратиться к этому вопросу …; что касается этого вопроса, то …
  ◊ qalib gəlmək kimə, nəyə победить кого, что, одержать победу над кем, над чем; cuşa gəlmək возбуждаться, возбудиться, приходить, прийти в экстаз; xoş gəlmək kimə нравиться, понравиться кому; köməyə gəlmək прийти на помощь; ağlına gəlmək прийти, приходить на ум; ağlı başına gəlmək: 1. опомниться, прийти в себя; 2. образумиться, взяться за ум; ağıla gəlməz уму непостижимо; başına iş gəlib kimin произошло, случилось несчастье с кем; qulağına gəlmək слышаться, дойти до слуха; əlinə gələn что попадётся под руку; üstünə gəlmək: 1. обратиться, прийти с претензией к кому-л.; 2. стать второй женой кого-либо; dilə gəlmək: 1. заговорить, начать говорить; 2. протестовать, выражать своё несогласие; salamat gəlmək прийти невредимым; ürəyinə gəlmək предчувствовать; üz-üzə gəlmək встречаться, встретиться лицом к лицу; üstün gəlmək kimə, nəyə взять верх над кем, над чем; dəhşətə gəlmək прийти в ужас; qarşı-qarşıya gəlmək kimlə столкнуться с кем; yazığı gəlmək kimə жалеть, пожалеть кого; gözə gəlib kim, nə сглазили кого, что; əcəli gəlib kimin пришёл конец чей; vaxtı gəlib пришло время; baha başa gəlmək дорого обойтись; ucuz başa gəlmək дёшево обойтись; cana gəlmək 1 оживиться, поправиться; cana gəlmək 2 kimdən, nədən дойти, доходить до предела; meydana gəlmək появляться, появиться; dünyaya gəlmək родиться; özünə gəlmək прийти в себя; rast gəlmək kimə, nəyə
  1. встречать, встретить кого, что
  2. встречаться; повстречаться кому; söz gəlmək kimə получить замечание; hakimiyyət başına gəlmək прийти к власти; yadına gəlmək прийти на память, вспомниться; əliboş gəlmək прийти ни с чем; mənə elə gəlir ki … мне думается (кажется), что …, elə gəldi ki … показалось, что …; necə dilin gəlir? … как язык поворачивается … ?; mənə ağır gəlir ki … мне обидно, что …; sizi (səni) deyib gəlmişəm пришел с надеждой на вас (на тебя); lazım gəlsə если понадобится; yeri gəldikdə при удобном случае; yeri gəlsə в подходящий момент; dalı gəlir продолжение следует; üzü gəlmir стесняется, не осмеливается …; əlindən gələr kimin nə от него можно ожидать, он способен на это; lənətə gəlmiş проклятый; sözünün üstünə gəldi лёгок (легка) на помине; ağır otur, batman gəl веди себя солидно; günün qara gəlsin чтоб тебя постигло несчастье; xoş gəlmişsiniz!:
  1. с приездом!; 2 добро пожаловать!; xoş gəldiniz!:
  1. добро пожаловать!
  2. счастливого пути!; xoş gəldin!:
  1. с приездом!, добро пожаловать!
  2. ирон. скатертью дорога; mənə yuxu kimi gəlir помню как во сне; mən deyənə (dediyimə) gəldiniz вы убедились, что я прав; əlindən gəlmək уметь что-л. делать; yola gəlmək: 1. исправиться, исправить своё поведение; 2. соглашаться, согласиться, уступать, уступить кому в чём; kefi gələndə когда есть настроение; kefi gəlib он в настроении, в духе; kefin gəlib тебе не до этого, не до нас; öhdəsindən gəlmək: 1. kimin расправиться с кем, подчинить себе; 2. nəyin справиться с ч ем.; yadına gəlmək прийти на память; xoş gəlmək kimə быть по нраву, по вкусу; xoşa gəlmək нравиться, понравиться

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gəlmək

См. также в других словарях:

 • ЧТО — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЧТО — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • Что — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЧТО — ЧТО, род. чего, мест., ср. ·произн. што, штё, ште, шта, що и пр. (щё, ряз., тамб. вят. ). Что выше нас, то не до нас. Что хочешь говори, а я не верю. Что он делает? Что взял? о неудаче. Что да что нужно, говори! | Кой, который. О ты, что в… …   Толковый словарь Даля

 • ЧТО ТАКОЕ РАСТЕНИЕ —         Общая площадь планеты Земля составляет 510 млн. км2. На долю суши приходится 149 млн. км2, Мировой океан занимает 361 млн. км2. И суша и океан заселены растениями и животными. Разнообразие и тех и других очень велико. Ныне установлено… …   Биологическая энциклопедия

 • ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ? — ’ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?’ (‘Qu est ce que la philosophie?’, Les Editions de Minuit, 1991) книга Делеза и Гваттари. По мысли авторов, обозначенной во Введении, ‘что такое философия’ это такой вопрос, который ‘задают, скрывая беспокойство, ближе к… …   История Философии: Энциклопедия

 • что — [шт ], чего, чему, чем, о чём, мест. 1. вопрос. и союзн. Указывает на предмет, явление, о к рых идёт речь. Ч. случилось? Скажи, ч. случилось. Ч. ни делай, на него не угодишь. Ч. вы говорите? (употр. также как выражение удивления по поводу чего н …   Толковый словарь Ожегова

 • что — 1. ЧТО [шт], чего, чему, чем, о чём и неизм.; местоим. сущ. и союзн. сл. 1. Указывает на предмет, явление, ситуацию, о которых идёт речь. Что случилось? Скажи, что случилось. Чего тебе: чаю или кофе? Что вы говорите? (также: как выражение… …   Энциклопедический словарь

 • Что, где, когда — Что? Где? Когда? Эмблема телеигры: сова (символ мудрости) с короной Жанр телевизионная игра Автор Владимир Ворошилов Режиссёр Владимир Ворошилов (1975 2000) Борис Крюк (2001 наст. время) Производство …   Википедия

 • Что, Где, Когда? — Что? Где? Когда? Эмблема телеигры: сова (символ мудрости) с короной Жанр телевизионная игра Автор Владимир Ворошилов Режиссёр Владимир Ворошилов (1975 2000) Борис Крюк (2001 наст. время) Производство …   Википедия

 • Что-Где-Когда — Что? Где? Когда? Эмблема телеигры: сова (символ мудрости) с короной Жанр телевизионная игра Автор Владимир Ворошилов Режиссёр Владимир Ворошилов (1975 2000) Борис Крюк (2001 наст. время) Производство …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»