Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

kimlə

 • 1 çəkimləmək

  [چکیمله مک]
  فیلم و تصویر برداشتن

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > çəkimləmək

 • 2 əlaqə

  I
  сущ. связь:
  1. взаимные отношения между кем-л., чем-л.; контакт. Sıx əlaqələr тесные связи, mədəni əlaqələr культурные связи, ticarət əlaqələri торговые связи, beynəlxalq əlaqələr международные связи, qohumluq əlaqələri родственные связи, iqtisadi əlaqələr экономические связи, rəsmi (işgüzar) əlaqələr деловые связи, tarixi əlaqələr исторические связи, kəndlə şəhər arasında əlaqə связь между городом и деревней, məktəblə ailə arasındakı əlaqə связь между школой и семьёй, elmin istehsalatla əlaqəsi связь науки с производством, əlaqələrin möhkəmlənməsi укрепление связей, əlaqələrin genişlənməsi расширение связей, əlaqələrin kəsilməsi разрыв связей
  2. взаимная зависимость. Məntiqi əlaqə логическая связь, səbəbiyyət əlaqəsi причинная связь, qarşılıqlı əlaqə взаимная связь (взаимосвязь), vasitəli əlaqə косвенная связь, vasitəsiz əlaqə прямая связь
  3. средство общения, сношения на расстоянии. Əlaqəni bərpa etmək восстановить связь, telefonla əlaqə saxlamaq поддерживать связь посредством телефона, canlı əlaqə живая связь; əlaqə yaratmaq устанавливать связь; əlaqələri möhkəmlətmək укреплять, укрепить связи, əlaqələri genişləndirmək расширять, расширить связи; əlaqələri bərpa etmək восстанавливать, восстановить связи, əlaqələrdən istifadə etmək пользоваться связями, əlaqəyə girmək kimlə: 1. входить, войти в связь с кем; 2. вступать, вступить в контакт с кем; əlaqə saxlamaq поддерживать связь с кем; əlaqədə bulunmaq kimlə входить, войти в сношения с кем; əlaqəni üzmək kimlə, nə ilə прекращать, прекратить связи с кем; əlaqəsi olmaq kimin kimlə, nə ilə иметь связи с кем, с чем; əlaqədə olmaq kimlə, nə ilə быть в связях с кем, с чем
  II
  прил. контактный. Əlaqə telefonları контактные телефоны

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əlaqə

 • 3 haqq-hesab

  сущ.
  1. расчёт (уплата денег за работу, по обязательствам и т.п.). Nağd haqq-hesab наличный расчет, nağd olmayan haqq-hesab безналичный расчет, pulsuz haqq-hesab безденежный расчет, kommersiya haqq-hesabı коммерческий расчет, yekun haqq-hesabı окончательный расчет
  2. счёт:
  1) результат каких-л. подсчетов, вычислений. Haqq-hesabı yoxlamaq проверить счет
  2) перен. взаимные претензии, обиды, недовольства. Köhnə haqq-hesabı çürütmək kimlə свести старые счеты с кем
  3. отчёт:
  1) письменное или устное сообщение о работе, о деле. Haqq-hesab vaxtı çatır приходит время отчета, haqq-hesab istəmək kimdən, nədən требовать отчета от кого, от чего
  2) объяснение, изложение чего-л. происшедшего, происходящего. Öz hərəkətləri haqqında haqq-hesab vermək давать отчет о своих поступках
  4. ситуация. Bu haqq-hesab nədən başladı с чего началась эта ситуация; haqq-hesab çəkmək kimlə, nə ilə
  1. требовать, потребовать отчет от кого, от чего; привлекать, привлечь к ответу кого
  2. производить, произвести расчет
  3. сводить, свести счеты, рассчитываться, рассчитаться с ке м; haqq-hesabını itirmək nəyin терять, потерять счет чего; haqq-hesabı üzmək (bitirmək, çürütmək) kimlə
  1. кончить, покончить счеты с кем
  2. сводить, свести счеты с кем. (сквитаться); haqq-hesabını başa düşmək делать, сделать для себя вывод, haqqhesabını vermək kimin давать, дать расчет к ому, освободить в от работы кого; haqq-hesab etmək производить, произвести расчет; haqq-hesab kəsmək kimlə, nə ilə рассчитываться, рассчитаться с кем, с чем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > haqq-hesab

 • 4 yaşamaq

  глаг.
  1. жить:
  1) быть живым здравствовать. Yaşamaq istəmək хотеть жить, uzun illər yaşamaq жить долгие годы, babam yüz il yaşadı мой дед прожил сто лет
  2) вести тот или иной образ жизни, находиться в тех или иных условиях существования. Qayğısız yaşamaq жить беззаботно, şən və xoşbəxt yaşamaq жить весело и счастливо, bolluq və nemət içərisində yaşamaq жить в изобилии, kefi istədiyi kimi yaşamaq жить в своё удовольствие, firavan yaşamaq жить припеваючи, öz əməyi ilə yaşamaq жить своим трудом, tək yaşamaq жить в одиночестве
  3) находиться, пребывать, проживать где-л. Kənddə yaşamaq жить в деревне, xaricdə yaşamaq жить за границей, Şimalda yaşamaq жить на Севере; перен. ürəklərdə yaşamaq жить в сердцах, xalqın xatirəsində yaşamaq жить в памяти народа, onun xatirəsi qəlbimizdə yaşayacaq память о нём будет жить в наших сердцах
  4) находиться в каких-л. отношениях с кем-л. kimlə yaşamaq жить с кем, birgə yaşamaq жить совместно
  5) быть поглощённым чем-л. Məhəbbət hissi ilə yaşamaq жить чувством любви, xatirələrlə yaşamaq жить воспоминаниями, kim və nə üçün yaşamaq жить для кого и для чего, uşaqları üçün yaşamaq жить для своих детей, özü üçün yaşamaq жить для себя, xalq üçün yaşamaq жить для народа
  6) существовать (о растениях). Dəmirağacı iki yüz il yaşayır железное дерево живёт двести лет
  2. существовать, просуществовать. İnsan qidasız yaşaya bilməz человек не может существовать без пищи
  3. обитать где-л., населять что-л.
  ◊ bugünkü günlə yaşamaq жить настоящим, жить сегодняшним днём; birevli kimi yaşamaq kimlə жить одним домом с кем; bir damın altında yaşamaq kimlə жить под одной крышей с кем; dörd divar arasında yaşamaq жить в четырёх стенах; dünyanın qurtaracağında yaşamaq жить на краю света; keçən günlərin həsrətilə yaşamaq (dolanmaq) жить прошлым; özgə hesabına yaşamaq (dolanmaq) жить на чужой счёт; himayəsində yaşamaq kimin жить на содержании (иждивении) у кого; cəhənnəmin dibində yaşamaq жить у черта на куличках; canbir qəlbdə yaşamaq kimlə жить душа в душу с кем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yaşamaq

 • 5 ara

  сущ.
  1. расстояние. Gəncə ilə Bakının arası расстояние от Гянджи до Баку (между Гянджой и Баку)
  2. интервал, дистанция. Kolonnaların arası интервал между колоннами
  3. межа. Sahələrin arası межа между участками
  4. промежуток (во времени). İki hadisənin arası промежуток между двумя событиями; aradan çox vaxt keçmədi ki, … прошло немного времени, как …
  II
  прил.
  1. промежуточный (находящийся, расположенный в промежутке между чем-л.). Ara stansiyası промежуточная станция, ara durağı промежуточная стойка, ara toxuma промежуточная ткань, ara (aralıq) beyin промежуточный мозг
  2. разграничительный. Ara xətt разграничительная линия
  III
  послел. arasında:
  1. между, меж. Dərslərin arasında между уроками, kənd dağlar arasında yerləşmişdir деревня расположена между горами
  2. среди. Onların arasında среди них, kollektiv arasında среди коллектива
  IV
  вторая часть сложных слов, соответствующая русскому “меж” …: zonalararası межзональный, kitabxanalararası межбиблиотечный; ara qat прокладка; ara divar простенок; ara boşluğu зазор; ara həkimi знахарь; ara söz вводное слово; ara cümlə вводное предложение
  ◊ ara açmaq: 1. снять перегородки; 2. выяснять, выяснить взаимоотношения; вносить, внести ясность в отношения; araya almaq kimi, nəyi окружать, окружить; брать, взять в кольцо кого; araya söz atmaq ввернуть словечко; ara vermədən беспрерывно, то и дело; ara vermək: 1. давать, дать перерыв; 2. давать, дать фору; ara vurmaq сеять, посеять вражду, портить отношения между кем-л.; ara qarışdırmaq, ara qatmaq вносить, внести раздор; ara qarışıb, məzhəb itib harada полный беспорядок, суматоха, сумятица где; aradan qaldırmaq kimi, nəyi ликвидировать, устранять, устранить кого, что; aradan qalxmaq: 1. возникать, возникнуть, появляться, появиться; 2. отпадать, отпасть; устраняться, устраниться; araya qoymaq kimi насмехаться, издеваться над кем, высмеивать кого; aranı qızışdırmaq вызывать, вызвать драку, ссору между к емлибо; arada qalmaq оказаться в незавидном положении; не знать, куда деваться; arası dəymək kimlə рассориться, испортить взаимоотношения, быть не в ладах, быть в натянутых отношениях с кем; ara düzəltmək налаживать, наладить отношения между кем-л.; araya düşmək стать посредником, посредничать; ara yerdə ни с того, ни с сего; ara yerdə qalmaq оказаться в безвыходном положении, остаться ни с чем; arada gəzmək вносить, внести раздор между людьми, распространять сплетни; araya gəlmək оказываться, оказаться в центре, aranı kəsmək (üzmək) kimlə порвать отношения, прекратить связь с кем; arası kəsilmədən беспрерывно; araya girmək вбивать, вбить клин между кем, вносить раздор, вмешиваться в чьи-то дела; arası kök olmaq kimlə быть в хороших отношениях с кем, ara pozmaq ссорить, поссорить людей, внести раздор; ara sazlamaq налаживать, наладить отношения между кем-л.; arası olmamaq быть в плохих отношениях, быть в натянутых отношениях; ara sözü разговоры, разглагольствования, слухи; aradan çıxmaq: 1. дать стрекача; 2. выйти из игры; araya soxulmaq вмешиваться в чьи-то отношения, лезть не в свои дела; araları sərin olmaq быть в холодных отношениях; öz aramızda (öz aramızdı) между нами, между нами говоря; öz aramızda qalsın пусть останется между нами; bu arada в это время, в этот момент; öz aramızda, öz aralarında между собой, bu aralarda: 1. в этих местах, в этих краях; 2. на днях; aralarından (aramızdan) su keçmir водой не разлить (о близких отношениях между кем-л.); aramızdan getdi ушёл от нас навсегда, покинул нас, ушёл (умер)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ara

 • 6 bir

  I
  числ. колич. один (обозн. цифру, число 1; количество). Səkkizdən bir çıxmaq из восьми вычесть один, bir ev один дом
  II
  в знач. мест. один, кто-то, некий. Deputatlardan biri один из депутатов, biri sizi soruşur кто-то вас спрашивает
  III
  прил.
  1. одинаковый, равный. Bir ölçüdə одинакового размера, bir həcmdə одинакового объёма, bir boyda одинакового роста
  2. единый (общий, объединённый). Bir məqsəd единая цель, bir sırada в едином строю
  IV
  сущ. единица:
  1. цифра, изображающая число 1
  2. пед. самая низкая школьная отметка. Bir almaq получить единицу
  V
  нареч. вместе. Bir işləmək работать вместе, bir nahar etmək обедать вместе
  VI
  усилит. част.
  1. так. Bir qaçırdı ki так бежал, что; bir qışqırırdı ki … так кричал, что …, bir külək əsirdi ki … так дул ветер, что …
  2. такой. Gözəl bir mənzərə такой красивый вид, maraqlı bir kitab такая интересная книга; soyuq bir hava такая холодная погода
  3. с формой повел. накл. А ну-ка! Bir qaç görüm! а ну-ка бегом! bir dur! ну-ка встань! bir yaxın gəl! ну-ка подойди
  4. только. Bir mən getdim только я пошёл; bir mən deyiləm не только я
  ◊ bir ağız (oxu, de) один раз, разочек (спой, скажи); bir ağızdan в один голос, все сразу, хором; bir adamın toyuğuna kiş deməz и мухи не обидит, bir addım da geri çəkilməmək не отступать ни на шаг, ни шагу назад; bir addım da gözündən qoymamaq ни на шаг не отпускать кого; не спускать глаз с кого; bir addım belə onsuz atmamaq шагу не сделать без него; bir addımlığında (olmaq) в одном шаге от чего-л. (быть, находиться); bir az немного, немножечко, чуточку; bir az aralı поодаль; bir az əvvəl недавно, некоторое время тому назад; bir az o yanda неподалёку; bir az keçməmiş вскоре; bir azdan sonra вскоре, через некоторое время, немного погодя; bir ayaq sənin, bir ayaq mənim медленно двигаться; bir ayağı burada, o biri orada одна нога здесь, другая – там; bir ayağı gorda olmaq стоять одной ногой в гробу, в могиле; bir ayağına baxmaq, bir başına мерить взглядом кого-л. с ног до головы; bir aləm очень много; bir ambar очень много чего-л.; bir an одно мгновение, один миг; bir anda в один миг; bir anlıq, bir anlığa на одну секунду; на одно мгновение; bir arıq dana naxırın adını batırır одна паршивая овца портит всё стадо; bir baş uca головой (на голову) выше кого; bir başqası: 1. кто-л. другой; 2. кто-то; bir balaca: 1. слегка; 2. немного; 3. самая малость; bir başına, bir dizinə döymək кусать себе локти, bir bezin qırağıdırlar одним миром мазаны, одного поля ягоды; два сапога пара; bir belə столько (мало или много); bir bərabərdə: 1. одинаково; наравне со всеми; 2. на одном уровне; bir biçimdə: 1. на одно лицо, на один покрой; 2. рост в рост; bir böyrü üstə на одном боку (долго лежать); bir burum (qaynatmaq) один раз (вскипятить); bir bu qalmışdı этого ещё не хаватало; bir buna bax на него смотри; скажи на милость, вот те на; birini bilirsən, yüzünü bilmirsən очень многого не знаешь; bir vaxt: 1. когда-то, одно время, некогда; 2. когда-нибудь; bir vinti çatmır винтика не хватает, bir qayda olaraq как правило; bir qaydada одинаково; bir qarın çörəyə möhtac olmaq нуждаться в куске хлеба; bir qarın одна порция, на один прием (пищи); bir qarın tox, bir qarın ac: 1. полуголодный; 2. впроголодь; bir qədər немного; bir qədər sonra немного погодя, несколько позже; bir qəpiyə dəyməz гроша медного не стоит; bir qəpiksiz без единой копейки; bir qulağına girir, o biri qulağından çıxır в одно ухо входит, в другое выходит; bir quran söz demək (danışmaq) наговорить с три короба; bir qurtum один глоток; bir qucaq охапка, целая охапка; bir damcı капельку; bir damın altında yaşamaq жить под одной крышей; bir daha: 1. ещё, ещё раз; 2. лишний раз; 3. снова и снова; bir daş altdan, bir daş üstdən шито-крыто; bir də ещё, ещё раз; bir də ki: 1. кроме того; 2. к тому же; bir də gördün вдруг, ни с того ни с сего, bir dəqiqə одну минуту; bir dəqiqə belə ни на минуту; bir dənədir единственный в своем роде; bir dəri bir sümük кожа да кости; bir dildə danışmaq kimlə найти общий язык с кем; bir dəfəyə в (за) один раз; bir dikili ağacı da yoxdur ни кола, ни двора; bir dırnağına belə dəyməz мизинчика чьего не стоит; bir dünya см. bir aləm; bir əl (oynamaq, çalmaq və s.) один раз (сыграть, спеть и т.п.); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами; bir əli yağda, bir əli balda как сыр в масле, в достатке; bir əli, bir başı qalmaq остаться одиноким; bir zaman когда-то; biri iki görmək двоиться в глазах; bir insan kimi как человек; bir içim su kimi очень легко, очень просто, как выпить глоток воды; bir yandan с одной стороны; bir yaşda (olmaq) (быть) одних лет с кем; bir yerdə qərar tutmamaq не находить (себе) места; bir yerdə вместе, рядом; bir yol: 1. один раз; 2. однажды, как-то раз; bir yuvanın quşlarıdırlar kimlə kim одного поля ягоды кто с кем; bir kəs: 1. кто-нибудь, кто-то; 2. никто; bir köynək ət tökmək сгорать от стыда; bir köynək tər tökmək умываться потом; bir köynəkdə qoymaq лишить всего, оставить в одной рубашке; bir köynəkdə qalmaq остаться в одной рубашке, лишиться всего; bir könüldən min könülə vurulmaq kimə безумно влюбиться в кого; bir gözlə baxmaq (hamıya) (ко всем) относиться, подходить одинаково; bir gör ha подумать только; bir məna görməmək nədə не находить никакого смысла в чём; bir növ своего рода; bir nöqtəyə vurmaq бить в одну точку; bir nəfər некий, некто, кто-то, кто-нибудь; bir neçə несколько; bir neçə vaxtdan sonra через некоторое время; bir neçə sözlə в нескольких словах; bir nəfəsə одним духом, одним махом; bir para adamlar некоторые, иные, другие; bir parça çörək кусок хлеба; bir oxla iki quş vurmaq, bir güllə ilə iki dovşan ovlamaq убить одним выстрелом двух зайцев; bir oturum(d)a в (за) один присест; bir saatlıq xəlifə калиф на час; bir sayaq: 1. как-нибудь, кое-как; 2. каким-то образом; bir səviyyədə olmaq kimlə быть на равной ноге, быть на одном уровне с кем; bir səslə единогласно, в один голос; bir sıra целый ряд, bir sözlə одним словом; bir sözün üstündə durmaq стоять на одном и том же, твердить одно и то же; bir sözünü iki eləməmək не возражать, не перечить; bir stəkan çaya (çağırmaq, getmək) на чашку чая (приглашать, звать, идти); bir tikə çörəkdən ötrü из-за куска хлеба; bir tikə çörəyini əlindən almaq kimin отбирать, отобрать кусок хлеба у кого; bir tikə çörəyi olmaq иметь кусок хлеба; bir tük qədər belə ни на волос; bir tükcə saymamaq kimi в медный грош не ставить кого; bir tükünə də dəyməmək и волоска не тронуть у кого; bir təhər: 1. как-нибудь; 2. кое-как; 3. своеобразный; bir xəmirdən yoğrulublar из одного теста; bir havada на одном уровне; bir halda ki раз так, если на то пошло; bir çimdik nə щепоть, чуточку чего; bir çöp də ни одной соломинки; bir ucdan: 1. подряд; 2. непрерывно, беспрестанно, беспрерывно, всё время, то и дело; bir udum su kimi раз плюнуть; bir çürük qoza dəyməz выеденного яйца не стоит что; bir çoxları многие; bir cəbhədən hərəkət etmək единым фронтом (действовать, ступать); bir cərgə длинный ряд чего; bir cür своеобразный; bir cüt alma kimi как две капли воды; bir şey: 1. одно. Bir şeyi başa düşə bilmirəm одного не могу понять; 2. что-нибудь. Bir şey çıxır? получается что-нибудь?

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bir

 • 7 kəsmək

  1
  глаг.
  1. резать:
  1) действуя чём-л. острым, разделять на части; разрезать, нарезать. Çörək kəsmək резать хлеб, kağız kəsmək резать бумагу, əti kəsmək резать мясо, bıçaqla kəsmək резать ножом, qayçı ilə kəsmək резать ножницами, girdə-girdə kəsmək резать кружочками, tikə-tikə kəsmək резать кусочками
  2) убивать на мясо (домашнюю птицу, животных); зарезать. Erkək kəsmək резать барана, toyuq kəsmək резать курицу
  3) делать операцию к ому-л. Şişi kəsmək резать опухоль, appendisiti kəsmək резать аппендицит
  4) удалять, ампутировать при оперировании; отрезать. Ayağını kəsmək резать ногу, qolunu kəsmək резать руку
  5) проваливать на экзамене; срезать. İmtahanda kəsmək резать на экзамене
  6) действовать при употреблении (об острых орудиях). Bıçaq yaxşı kəsir нож режет хорошо, qayçı pis kəsir ножницы плохо режут
  7) врезаясь в тело, оставлять следы, причинять боль. Qayış çiynini kəsir ремень режет плечо
  8) вызывать резкую боль, неприятные, болезненные ощущения. Külək kəsir ветер режет, soyuq kəsir холод режет
  2. подрезать, подрезать:
  1) срезая, несколько укоротить, подровнять. Paltarın ətəyini kəsmək подрезать подол платья, saqqalını kəsmək подрезать бороду, ağacların budaqlarını kəsmək подрезать ветки деревьев
  2) несколько урезать, сократить. Smetanı kəsmək урезать смету
  3) отрезая снизу, с боков и т.п., отделить, сделать подрезку. Tənəkləri kəsmək подрезать виноградные лозы
  3. разрезать, разрезать:
  1) разделять на части чём-л. режущим. Ortadan kəsmək разрезать по середине, qarpız kəsmək разрезать арбуз
  2) отделять чем-л. режущим друг от друга. Jurnalın səhifələrini kəsmək разрезать страницы журнала
  4. срезать, срезать:
  1) отделять каким-л. режущим инструментом; отрезать. Qabarı kəsmək отрезать мозоль
  2) сокращать, уменьшать. Limiti kəsmək срезать лимит, payoku kəsmək срезать паек, normanı kəsmək срезать норму
  3) обрывать, оборвать чью-л. речь резким замечанием
  4) проваливать, провалить на экзамене. Riyaziyyatdan kəsmək срезать по математике
  5. урезать, урезать:
  1) отрезав часть чего-л., уменьшить, укоротить. Köynəyin qolunu kəsmək урезать рукава рубашки
  2) перен. уменьшить, убавить, сократить. Ştatı kəsmək урезать штаты, yem normasını kəsmək урезать рацион, maaşını kəsmək урезать зарплату
  6. обрезать, обрезать:
  1) укорачивать, укоротить, уменьшать, уменьшить в размере, отрезав конец, край. Dırnağını kəsmək обрезать ногти
  2) удалять, удалить, срезая со всех сторон, со всей поверхности
  3) порезать, поранить чём-л. режущим. Barmağını kəsmək порезать себе палец
  4) перен. прерывать, прервать чью-л. речь. Sözünü kəsdi обрезал его
  5) разг. совершать, совершить над кем-л. обряд обрезания
  7. рубить (подсекая, валить на землю, отделять от основания); срубить. Ağacları kəsmək рубить деревья
  8. прекращать, прекратить:
  1) прерывать, прервать что-л. Müzakirəni kəsmək прекратить обсуждение
  2) перестать делать что-л. Ağlamağı kəsmək прекратить плакать, atəşi kəsmək прекратить огонь
  9. переставать, перестать (прекращаться о снеге, дожде и т.п.). Yağış kəsdi дождь перестал
  10. преграждать, преградить перекрывать, перекрыть. Yolu kəsmək преградить дорогу; bəndlə kəsmək преградить дамбой
  11. пересекать, пересечь. Dəmir yolu yarımadanı kəsir железная дорога пересекает полуостров
  12. порывать, порвать (прекратить связи, отношения). Dostluğu kəsmək kimlə порвать дружбу с кем. əlaqələri kəsmək kimlə порвать связи с кем
  13. выключать, выключить; отключать, отключить. İşığı kəsmək выключить свет, qazı kəsmək выключить газ, suyu kəsmək отключить воду, telefonu kəsmək отключить телефон
  14. присуждать, присудить (приговорить к какому-л. наказанию). Beş il iş kəsmək kimə присудить к пяти годам лишения свободы кого, cərimə kəsmək kimə присудить к штрафу кого
  15. назначать, назначить (установить, определить). Qiymət kəsmək назначить цену, pensiya kəsmək назначить пенсию
  16. разг. грабить, ограбить. Ev kəsmək (yarmaq) ограбить дом, yol kəsmək грабить на дорогах
  17. останавливать, остановить (прервать, приостановить течение, ход, развитие). Oyunu kəsmək остановить игру, qanı kəsmək остановить кровь, ağrını kəsmək остановить боль
  ◊ qapını (qapısını) kəsmək прийти с какой-л. просьбой или требованием; qapını kəsib стучится в дверь, на носу (о чём-л. приближающемся, к чему следует подготовиться). Qış qapını kəsib зима на носу (стучится в дверь); yanını kəsmək kimin постоянно находиться рядом, не отходить ни на шаг от кого; ağlı kəsmək разуметь, понимать; ağlı kəsməmək: 1. не понимать (о ребенке); 2. сомневаться, не быть уверенным в ком, в чем-л.; ayağını kəsmək: 1. haradan забывать, забыть дорогу куда, к кому, перестать бывать где, у кого; 2. kimin haradan запретить ходить кому куда, к кому; gözünü kəsmək kimdən, nədən:
  1. махнуть рукой на кого, на что; отказаться навсегда от кого, от чего
  2. потерять всякую надежду на кого, на что; dilini kəsmək kimin заставить замолчать кого; dilini kəs! замолчи; укроти язык! sözünü kəsmək kimin прервать, оборвать чью речь; pul kəsmək чеканить деньги (легко и в большом количестве добывать деньги); elə bil ətini kəsirlər будто режут (о пронзительном крике); ümidini kəsmək kimdən, nədən перестать надеяться на кого, на что; əlini kəsmək kimin давать, дать по рукам кому (наказать кого-л. с целью отучить от чего либо); çörək kəsmək kimlə водить дружбу, хлеб-соль делить с кем
  2
  глаг. разг. kimdən:
  1. быть неравнодушным, испытывать влечение к кому
  2. побаиваться кого, испытывать некоторую боязнь, страх

  Azərbaycanca-rusca lüğət > kəsmək

 • 8 salam-kalam

  сущ. слова приветствия. Salam-kalamı yoxdur kimlə не здоровается, не считает нужным здороваться кто с кем; salam-kalamı olmaq kimlə быть знакомым, дружить с кем; salamkalamı olmamaq kimlə не быть знакомым, не дружить с кем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > salam-kalam

 • 9 söz

  I
  сущ. слово:
  1. единица языка, представляющая собой звуковое выражение понятия о предмете или явлении объективного мира. Sözün mənası значение слова, çətin söz трудное слово, yeni söz новое слово, göhnəlmiş söz устарелое слово, dialekt sözü диалектное слово, alınma söz заимствованное слово, əcnəbi söz иноязычнное слово, loru söz просторечное слово, çoxmənalı söz многозначное слово, sözün işlənməsi употребление слова, sözün kökü корень слова, sözün əsası основа слова, sözü yazmaq записать (написать) слово, sözü yadında saxlamaq запомнить слово, söz düzəltmək образовать слово, sözü izah etmək объяснять слово; söz birləşməsi словосочетание
  2. обязательство сделать, выполнить что-л., обещание. Söz vermək дать слово, sözündən qaçmaq отказаться от своего слова, sözünün üstündə durmaq сдержать свое слово
  3. публичное выступление, речь, устное официальное заявление. Giriş sözü вступительное слово, son söz заключительное слово, cavab sözü ответное слово, söz istəmək просить слова, sözdən məhrum etmək kimi лишить слова кого, söz vermək kimə предоставить слово кому, çıxış üçün söz verilir kimə слово для выступления предоставляется кому, qısa sözlə müraciət etmək kimə с кратким словом обратиться к кому, söz azadlığı свобода слова
  4. высказывание, выражение, фраза. Ağıllı sözlər умные слова, ürəyə yatan sözlər приятные слова, öldürücü sözlər убийственные слова, axmaq söz глупое слово, artıq söz лишнее слово, lüzumsuz sözlər ненужные слова, şair sözü слово поэта, ana sözü слово матери, alim sözü слово учёного, onun sözlərində hədə-qorxu səsləndi в его словах прозвучала угроза, sizin sözünüzdən belə başa düşmək olar ki … из ваших слов можно понять, что …, onun sözündən belə çıxır ki … из его слов вытекает, что …, sizin sözünüzdən görünür ki … из ваших слов видно, что …
  5. в форме: sözləri слова (литературный текст, на который написана музыка). “Sənsiz” romansının sözləri Nizaminindir слова романса “Сэнсиз” (“Без тебя”) принадлежат Низами, mahnının sözləri S. Vurğunundur слова песни С. Вургуна, Füzulinin sözlərinə yazılmış mahnılar песни, написанные на слова Физули
  II
  прил. словесный:
  1. относящийся к слову, состоящий из слов. Söz materialı словесный материал
  2. выражаемый словами. Söz müharibəsi (savaşı) словесная война
  ◊ söz azdırmaq: 1. сбивать, сбить с темы разговора; 2. переменять, переменить тему разговора; söz almaq: 1. kimdən брать, взять слово с кого; 2. kimdən выпытывать, выпытать что-л. о ком-, о чем-л.; 3. брать, взять слово (для выступления и т.д.); söz altında qalmamaq не лезть за словом в карман; söz aparmaq доносить, передавать услышанное от кого-л. кому-л.; söz aparıb gətirmək сплетничать, заниматься сплетнями; söz aramızda qalsın между нами говоря; söz arasına söz salmaq заговаривать, заговорить зубы; söz atmaq: 1. kimə задевать, задеть кого; 2. закидывать, закинуть слово; закидывать, закинуть удочку (намекать, намекнуть на что-л.); söz açıldı зашёл разговор, зашла речь о ком-, о чем-л.; söz açmaq kim, nə haqqında заводить, завести разговор о ком, о чем; söz axtarmaq искать повод для разговора; söz axtarır ищет повод (для ссоры, драки и т.д.); sözü bir eləmək сговориться, договориться; söz burada qalsın по секрету говоря; söz vaxtına çəkər выражение, указывающее на то, что событие, о котором идет речь, произошло как раз в это время; söz verib dalından qaçmaq не сдержать своего слова; söz verib söz almaq договориться; söz qaytarmaq вступать, вступить в пререкание, перечить, дерзить; ağzından söz qaçırtmaq проговориться; söz qoşmaq: 1. сочинять (стихи); 2. kimə сочинять небылицу о к ом, о чём; söz dağarcığı о том, кто не лезет за словом в карман; söz döyüşdürmək kimlə пререкаться, вступать, вступить в пререкание с кем; перечить к ому, söz dəyir kimə быстро обижается; söz demək kimə делать, сделать замечание кому; söz düşdü kimdən, nədən зашла речь о к ом, о чём; söz düşdü-düşmədi к месту не к месту; söz eləmək nəyi придавать, придать чему-л. незначительному большое значение; söz yığmaq собирать сплетни; söz yox слов нет, ничего не скажешь; söz yoxdur nəyə, kimə ничего не скажешь (выражение одобрения, похвалы); söz kəsmək приходить, прийти к соглашению; söz gəzdirmək распространять сплетни; söz yemək kimdən заслуживать, заслужить чьё-л. замечание, нарекание; söz götürmək переносить, терпеть обиду (оскорбление, замечание); söz götürməmək не выносить обиды (замечаний); söz güləşdirmək kimlə пререкаться с кем; söz oynatmaq играть словами; kimə, nəyə söz ola bilməz ничего не скажешь, не придерёшься к кому, к чему; söz olar (ola bilər) может вызвать толки, сплетни; söz pəhləvanı болтун, мастер говорить; söz salmaq kimdən, nədən заводить, завести речь (разговор) о к ом, о чём; sözdə tutmaq kimi ловить, поймать на слове кого; sözdən söz çıxartmaq придираться, придраться к словам; sözə basmaq заговаривать, заговорить зубы; sözə qoymaq kimi, nəyi поднимать, поднять на смех кого, что; sözə quyruq qoymaq (bağlamaq) придираться, придраться к каждому слову; sözə gəlmək kimlə спорить, поспорить с кем; sözləri düz gəlməmək не понимать друг друга; расходиться, разойтись во мнениях; sözləri çəp (tərs) gəlmək см. sözləri düz gəlməmək; söz sözə gələndə когда речь идет о ком-, о чем-л., когда дело касается кого-л., чего-л.; söz üstünə gətirmək kimi направлять, направить разговор в какое-л. русло; söz üçün cibə girməmək за словом в карман не лезть (не ходить); söz çəkmək kimdən выпытывать, выпытать, выведывать, выведать что у кого; söz çıxarmaq kim, nə haqqında пускать, пустить слух о к ом, о чем; sözü ağartmaq заострять, заострить внимание на чьём-л. слове; sözü ağzında qalmaq остановиться на полуслове; sözü ağzından tökülür kimin каша во рту у кого; sözü boğazında qurudu (qaldı) слово застряло в горле; sözü daşdan keçmək пользоваться непререкаемым авторитетом; sözü yerə düşmək получить отказ (своей просьбе); sözü dəymək kimə обидеться на чьи слова; sözü keçmək иметь вес, пользоваться авторитетом; sözü kəlbətinlə dartıb çəkmək вытягивать слово клещами из кого-л.; sözü sınmaq см. sözü yerə düşmək; sözü söz olmaq быть верным своему слову; sözü ürəyində qalmaq не высказаться до конца; sözü havaya buraxmaq бросать слова на ветер, говорить попусту; sözü çürütmək жевать (пережёвывать) жвачку (надоедливо повторять одно и то же); sözümüz sözdür договорились; решили, всё останется в силе; sözümün canı var суть моих слов в том …; sözün başını açmaq начинать, начать разговор о чём-л.; sözün var söz danış не говори глупостей, не городи чушь; sözün açığı откровенно говоря; sözün qısası (müxtəsəri) короче говоря; sözün düzü говоря правду, честно говоря; sözündən qaçmaq отказаться от своего слова; sözündən keçməmək уважить (приняв во внимание, исполнить чьё-л. желание); sözündən çıxmaq kimin ослушаться (не подчиниться чьему-л. приказу, требованию, распоряжению) кого; sözündən çıxmamaq kimin слушаться кого; sözünə qüvvət vermək kimin поддакивать, одобрять, поддерживать чьи слова; sözünü ağzına təpmək затыкать рот к ому; sözünü ağzında qoymaq kimin оборвать на полуслове кого; sözünü balla kəsim разрешите вмешаться в разговор; sözünü bilməmək не давать отчета своим словам; sözünü qəribliyə salmaq не придавать значения чьим-л. словам, игнорировать чьи-л. слова; sözünü dəbbələmək отказываться, отказаться от своих слов; sözünü yarımçıq kəsmək kimin прервать кого на полуслове; sözünü yelə vermək kimin пропускать, пропустить чьи слова мимо ушей; sözünü yerə salmaq kimin не исполнить чью просьбу; sözünü yeritmək, sözünü keçirmək добиваться, добиться своего, настоять на своем; sözünü sındırmaq не уважить (не выполнить чью-л. просьбу); sözünü söz eləmək kimin придираться, придраться к словам чьим; sözünü iki eləməmək kimin беспрекословно выполнять, выполнить желание (просьбу, приказ) кого, чьё; sözünün (sözünüzün) qüvvəti в подтверждение твоих (ваших) слов; sözünün üstünə söz olmamaq не перечить к ому-л.; sözünün üstə söz qoymamaq см. sözünün üstə söz olmamaq; sözünün üstündə durmaq настаивать, настоять на своём; sözünün üstündə durmamaq не сдержать своего слова; sözü uzatmaq (затягивать, затянуть разговор); acı söz неприятное, обидное слово, колкости; ağır söz оскорбительное слово; ağzı sözə qızışmaq заговариваться, заговориться (увлечься разговором); ağzını sözə tutmaq kimin заговаривать, заговорить кого (утомлять, утомить разговором кого-л.); ara sözü (aralıq sözü) сплетни, слухи; ara söz лингв. вводное слово; ara cümlə вводное предложение, ön söz предисловие; atalar sözü пословица; boş söz пустые разговоры; əbəs söz напраслина

  Azərbaycanca-rusca lüğət > söz

 • 10 yaxından

  нареч.
  1. с близкого расстояния. Şəkli yaxından çəkmək сфотографировать с близкого расстояния, yaxından görmək увидеть с близкого расстояния
  2. близко (хорошо). Onu yaxından tanımıram я его близко не знаю, onunla yaxından tanışam я с ним близко знаком
  3. вблизи, поблизости. Yaxından səs gəldi вблизи послышался голос
  ◊ yaxından əlaqə saxlamaq kimlə, nə ilə держать тесную связь с кем, с чем; yaxından iştirak etmək nədə принимать активное участие в чём; yaxından maraqlanmaq очень интересоваться; yaxından diqqət yetirmək, yaxından diqqət vermək kimə, nəyə обращать, обратить пристальное внимание на кого, на что; yaxından baxdıqda, yaxından yanaşdıqda при ближайшем рассмотрении; yaxından tanış olmaq kimlə, nə ilə близко ознакомиться с ч ем, близко познакомиться с кем; yaxından bələd olmaq kimə, nəyə близко знать кого, что; yaxından kömək etmək kimə принимать близкое участие в ком; yaxından məşğul olmaq непосредственно, вплотную заниматься чем; yaxından dost olmaq kimlə сблизиться, стать близкими друзьями с кем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yaxından

 • 11 açıq

  I
  прил.
  1. открытый:
  1. незакрытый, незапертый. Açıq pəncərə открытое окно, açıq qapı открытая дверь, açıq şkaf открытый шкаф
  2) непокрытый, не в помещении. Açıq səhnə открытая сцена, açıq meydança открытая площадка, açıq həyət открытый двор, açıq havada на открытом воздухе, под открытым небом
  3) не защищённый. Açıq cinah открытый фланг
  4) не ограждённый, не стеснённый ничем. Açıq dəniz открытое море, açıq kosmos открытый космос
  5) свободный для доступа. Açıq şəhər открытый город, açıq liman открытый порт
  6) обнажённый. Açıq baş открытая голова, açıq üz открытое лицо
  7) расстёгнутый. Açıq yaxa открытый ворот
  8) мед. внешне заметный, не скрытый, не внутренний. Açıq sınıq открытый перелом
  9) свободный для посещений, участия. Açıq iclas открытое собрание, açıq müsabiqə открытый конкурс, açıq dərs открытый урок
  10) явный, нескрываемый. Açıq mübarizə открытая борьба, açıq vuruşmada в открытом бою, açıq yalan открытая ложь, açıq düşmənçilik открытая вражда, açıq təzyiq открытое давление
  2. раскрытый, развёрнутый. Açıq xalça развёрнутый ковёр, açıq yelpik раскрытый веер
  3. вакантный (незанятый). Üç açıq yer var имеется три вакантных места
  4. безоблачный, чистый, ясный. Açıq səma безоблачное небо, açıq hava ясная погода
  5. светлый. Açıq boya светлая краска, açıq ipək светлый шёлк
  6. некрепкий. Açıq çay некрепкий чай
  7. прямой. Açıq suiistifadə прямое (непосредственное) злоупотребление
  8. откровенный, искренний, чистосердечный. Açıq söhbət откровенная беседа, açıq adam откровенный, искренний человек, açıq boynuna alma (etiraf) чистосердечное признание
  9. прогрессивный, передовой. Açıq fikirlər прогрессивные мысли
  10. публичный. Açıq dissertasiya müdafiəsi публичная защита диссертации, açıq mühazirə публичная лекция, açıq təhqir публичное оскорбление
  11. сквозной. Açıq deşik сквозное отверстие, açıq küləkləmə сквозное проветривание
  12. проходной. Açıq həyət проходной двор
  13. развёрнутый. мат. Açıq bucaq развёрнутый угол, açıq sxem развёрнутая схема
  14. разомкнутый. физ., тех. Açıq şəbəkə разомкнутая сеть, açıq dövrə разомкнутая цепь
  15. незамкнутый. Açıq dövr физ. незамкнутый цикл
  16. разборчивый. Açıq imza разборчивая подпись
  II
  нареч.
  1. открыто, откровенно, начистоту, прямо. Açıq demək открыто сказать, açıq söhbət etmək откровенно беседовать, açıq danışmaq говорить начистоту
  2. ясно. Açıq görürəm ясно вижу
  3. разборчиво. Açıq yazmaq разборчиво писать
  III
  сущ. открытая местность, пустырь
  ◊ açıq səsvermə открытое голосование; açıq seçkilər открытые выборы, açıq məktub открытое письмо; açıq yara открытая рана (незажившая рана); açıq qapı günü день открытых дверей; açıq qalmaq (məsələ haqqında) оставаться, остаться открытым (о вопросе); məsələni açıq qoymaq оставить вопрос открытым; açıq olmaq kimlə быть открытым, искренним с кем; açıq qıfıla açar salmaq, açıq qapını qırmaq ломиться в открытую дверь; açıq qapıya it girər, açıq qaba it dəyər в открытую дверь и собака войдёт; arası açıq olmaq kimlə быть на короткой ноге с кем, быть в близких отношениях с кем; süfrəsi açıq гостеприимный; qapısı açıq kimin üçün открытые двери для кого; açıq gözlə baxmaq nəyə с открытыми глазами смотреть на что; açıq adam прямодушный, искренний человек; açıq ürəklə (qəlblə) с открытым сердцем (душой); açıq qapı siyasəti политика открытых дверей; sözün açığı откровенно говоря

  Azərbaycanca-rusca lüğət > açıq

 • 12 birləşmək

  глаг.
  1. kimlə, nə ilə соединяться, соединиться. Bütün ölkələrin demokratları, birləşin! Демократы всех стран, соединяйтесь!
  2. kimlə, nə ilə объединяться, объединиться, сплачиваться, сплотиться. Lider ətrafında sıx birləşmək теснее сплотиться вокруг лидера
  3. kimə, nəyə присоединяться, присоединиться
  4. сочетаться
  5. группироваться, сгруппироваться
  6. сходиться, сойтись с кем-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birləşmək

 • 13 cərgə

  сущ.
  1. ряд:
  1) линия ровно расположенных однородных предметов, шеренга. Birinci cərgə первый ряд, sonuncu (axırıncı) cərgə последний ряд, arxa cərgələr задние ряды, qabaq cərgələr передние ряды, alt cərgə нижний ряд, üst cərgə верхний ряд, düz cərgələr ровные ряды, sıx cərgələr плотные ряды, evlər cərgəsi ряд домов, pambıq kollarının cərgələri ряды хлопчатников, cərgələri düzləndirmək (düzəltmək) выравнивать, ряды; cərgədə durmaq стоять в ряду, рядами
  2) мн. ч. ряды (совокупность лиц, объединенных какими-л. отношениями, какой-л. организацией); состав, число. Görkəmli alimlər cərgəsinə çıxmaq выйти, выдвинуться, в ряды выдающихся ученых, qabaqcıl müəssisələr cərgəsinə çıxmaq выдвинуться в ряды передовых предприятий, öz cərkələrinə qəbul etmək принимать в свои ряды …, ölüm onu cərgəmizdən apardı смерть вырвала его из наших рядов
  3) строй в одну линию; шеренга. Əyri-üyrü cərgələr неровные ряды, əsgər cərgələri ряды солдат, nümayişçi cərgələri ряды демонстрантов, cərgələrə düzülmək построиться в ряды, cərgə ilə düzülmək строиться рядами, cərgə ilə getmək (hərəkət etmək) идти (двигаться) рядами, cərgə ilə oturmaq сидеть рядами
  4) ларьки или прилавки, расположенные на рынке в одну линию. Ticarət cərgələri торговые ряды
  2. шеренга:
  1) строй, построение, когда люди стоят один возле другого на одной линии. İki cərgəyə düzülmək становиться, строиться в две шеренги. Uşaqlar iki cərgəyə düzüldülər дети выстроились (построились) в две шеренги
  2) длинный ряд каких-л. предметов. Avtomobillərin uzun cərgəsi длинная шеренга автомобилей
  3. строй:
  1) ряд солдат, шеренга, а также воинская часть, построенная рядами. Cərgəyə durmaq встать в строй, cərgədən çıxmaq выйти из строя, cərgədən çıxarmaq вывести из строя
  2) о шеренге или построенном рядами отряде физкультурников, школьников. Məktəblilər cərgə ilə gedirdilər школьники шли строем
  3) воен. порядок расположения военнослужащих, боевых машин, воинских частей для совместных действий
  4) чего. ряд предметов, расположенных в одну линию. Ağacların sıx cərgəsi плотный строй (ряд) деревьев
  ◊ ön cərgələrdə: 1. в первых рядах (шеренгах), впереди всех; 2. на переднем крае, на передовых рубежах; cərgədən geri qalmamaq идти в ногу с кем-л., чем-л.; adam cərgəsinə çıxmaq выйти в люди; adam cərgəsinə çıxarmaq kimi вывести в люди кого; özünü adam cərgəsinə qoymaq считать себя человеком (за человека); bir cərgədə olmaq (durmaq) kimlə быть (находиться, стоять) в одном ряду с кем-л.:
  1) участвовать в одном деле вместе с кем-л.
  2) занимать одинаковое положение с кем-л.; bir cərgəyə qoymaq kimi kimlə ставить, поставить в один ряд кого с кем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cərgə

 • 14 davranmaq

  глаг. kimlə, nə ilə обращаться:
  1. вести себя по отношению к кому-л. Nəzakətlə davranmaq kimlə обращаться вежливо с кем
  2. пользоваться чём-л. Ehtiyatla davranmaq nə ilə обращаться осторожно с чем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > davranmaq

 • 15 dil

  I
  сущ.
  1. язык:
  1) орган в полости рта позвоночных животных и человека. Dilin kökü корень языка, dilin ucu кончик языка
  2) этот же орган, используемый как пища, кушанье. Suda bişirilmiş dil отварной язык, mal dili говяжий язык
  3) орган речи человека
  4) система словесного выражения мыслей, средство общения. Milli dil национальный язык, ana dili родной язык, rus dili русский язык, xarici dillər иностранные языки, qədim dillər древние языки, qohum dillər родственные языки, müasir dil современный язык, beynəlxalq dil международный язык, dil öyrənmək изучать, изучить язык; dil öyrətmək учить, научить, обучать, обучить какому-л. языку
  5) разновидность речи, обладающая теми или иными характерными признаками. Əbədi dil литературный язык, danışıq dili разговорный язык, ümumxalq dili общенародный язык, poeziya dili поэтический язык
  6) то, что выражает собой какую-л. мысль. Faktların dili ilə языком фактов, rəqəmlərin dili ilə языком цифр
  7) перен. пленный, от которого можно получить нужные сведения. Dil gətirmək привести языка, dil tutmaq взять языка
  8) металлический стержень. Zəngin dili язык колокола
  2. язычок (что-л. имеющее удлиненную, вытянутую форму). Botinkanın dili язычок ботинка, qıfılın dili язычок замка
  3. клавиш (в муз. инструментах: гармони, пианино и т.п.)
  4. геогр. коса (длинная узкая отмель, идущая от берега)
  II
  прил.
  1. язычный:
  1) относящийся к языку как органу. Dil arteriyası язычная артерия, dil badamcığı язычная миндалина
  2) произносимый с участием языка. Dil samitləri язычные согласные, dil səsləri язычные звуки
  2. языковый:
  1) относящийся к языку как органу. Dil məməcikləri языковые сосочки
  2) приготовленный из языка. Dil kolbasası языковая колбаса
  3. языковой (относящийся к языку как средству общения). Dil hadisələri языковые явления, dil sistemi языковая система, dil ünsürü языковой элемент, dillər üzrə kataloq языковой каталог
  4. речевой. Dil ünsiyyəti речевое общение
  ◊ dil ağıza qoymamaq говорить без умолку; dil açmaq: 1. говорить, начинать, начать говорить (о ребёнке); 2. становиться, стать разговорчивым; 3. становиться, стать дерзким; распускать, распустить язык; dil boğaza qoymamaq см. dil ağıza qoymamaq; dil bulamaq kim, nə haqqında замолвить словечко, походатайствовать за кого; dil vermək kimə подучивать, подучить (подговаривать, подстрекать на что-л. неблаговидное); dil qəfəsə qoymadan danışmaq без умолку, беспрерывно говорить, тараторить; dil ətdəndir язык без костей; dil yetirmək kimə см. dil bulamaq; dil tapmaq kimlə находить, найти общий язык с кем; dil tapmamaq kimlə жить не в ладу, быть не в ладах с кем; dil çıxarmaq просить, умолять кого-л. о чём-л.; dil verməmək kimə не давать, дать говорить кому; dil vurmaq kimə намекать, намекнуть к ому о чём; dil deyib ağlamaq плакать в голос (по умершему); dildil ötmək говорить без умолку; dil yarası рана, нанесённая словом; dil göstərmək kimə показывать, показать язык; dil pəhləvanı болтун; мастер говорить; dil tərpətmək kimin, nəyin haqqında см. dil bulamaq; dil tökmək: 1. очень просить; 2. уговаривать, убеждать словами, заставлять согласиться с кем-, с чем-л.; склонять к чему-л.; dil uzatmaq давать, дать волю языку; dilə gətirmək kimi заставить заговорить кого; dilə gətirməmək nəyi не употреблять в речи (о непристойных, неприличных словах, фразах и т.п.); dilə (dillərə) salmaq kimi, nəyi сделать предметом разговоров кого, что; dilə tutmaq уговаривать; dilə almamaq kimi, nəyi ni слова не произнести о ком, о чём; обходить, обойти молчанием кого, что; dilə alınmaz неприличные, непристойные (о словах и выражениях); dilə basmaq kimi заговаривать зубы к ому; dilə gəlmək заговорить (начать говорить); dili ağır с трудным языком (о литературном произведении); dili ağırlaşıb язык заплетается (о тяжелобольном); dili açılıb kimin развязался язык у кого; заговорил кто; dili açılmaq kimin см. dil açmaq; dili bir qarışdır kimin у кого длинный язык; dili qısa olmaq не сметь говорить (из-за какой-л. провинности, проступка); dili(-m,-n) qurusun, əgər … пусть язык отсохнет, если …; dili dinc durmamaq выбалтывать, выболтать (сообщить, рассказать то, что следовало хранить в тайне; проговориться); dili dolaşır kimin язык заплетается у кого; dili ilanı yuvasından çıxarır любого (любую) уговорит; dil yatmır nəyə язык сломаешь; dili gicişir язык чешется; dili söz tutmamaq лишиться дара речи; dili topuq çalır kimin язык заплетается у кого; dili uzundur kimin слишком длинный язык у кого; dili ağzına sığmamaq: 1. хвастаться; 2. лестно отзываться о ком-л.; dili büdrəmək сбиваться, сбиться, допускать, допустить неточности в речи; dili tutulmaq лишиться дара речи; dili uzun olmaq: 1. быть уверенным в себе, чувствовать свое превосходство перед кем-л.; 2. иметь слишком длинный язык; dildə asandır легко говорить; dildən düşmək падать от усталости, валиться с ног; dildən sazdır бойкий на язык; dildən salmaq kimi доводить, довести до изнеможения кого; dildən demək говорить не от души; dildən düşməmək не сходить с языка; dilim dönmür, dilim gəlmir nəyə язык не поворачивается (говорить, сказать что-л.); dilin tutulsun чтобы у тебя язык отнялся; dili(n) qurusun! чтобы язык у него (у тебя) отсох!; dilindən qaçırmaq проговориться, нечаянно высказать то, что не следовало бы говорить; dilindən düşməmək kimin не сходить с языка чьего; dilinə vurmamag в рот не брать; dilinə dəyməyib nə: 1. маковой росинки во рту не было; 2. в рот не брал; dilinə gələni demək говорить, сказать, что взбредёт на ум; dilini boğazından çıxarmaq kimin вырвать язык у кого; dilini boş qoymamaq трепать языком, давать волю языку; dilini qarnına qoy заткнись, замолчи; dilini dişinə tutmaq стиснуть зубы; dilini işə salmaq пустить в ход свой язык; dilini kəs! помолчи, помалкивай! dilini kəsmək kimin заставить замолчать кого; dilini göstərmək kimə показывать, показать язык кому; dilini saxlamaq держать язык за зубами; придерживать, придержать язык; dilini təmiz saxlamaq говорить прилично; dilini farağat qoymamaq болтать языком; dilini şirin eləmək говорить ласково; dilini dişləmək: 1. остановиться на полуслове; 2. вспомнить о чем-л. забытом; dilinin bəlasına düşmək страдать, пострадать из-за своего языка; dilimin ucundadır вертится на языке; dillərdə dastan olmaq быть притчей во языцех; dillərə düşmək: 1. быть на языке у всех; 2. переходить из уст в уста; dilinə düyün düşsün типун тебе на язык; şirin dil ilanı yuvasından çıxardar ласковый телёнок двух маток сосёт

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dil

 • 16 dolanmaq

  1
  глаг.
  1. кружиться, вертеться:
  1) находиться в круговом движении. Binanın ətrafına dolanmaq кружиться вокруг здания; разг. öz oxu ətrafında dolanmaq (fırlanmaq) вращаться вокруг своей оси, Günəşin ətrafına dolanmaq (fırlanmaq) вращаться вокруг Солнца, göydə dolanmaq (fırlanmaq) кружиться в небе
  2) разг. назойливо появляться, находиться где-л. Bütün günü ətrafına dolanmaq nəyin весь день вертеться около чего
  2. обращаться:
  1) циркулировать (совершать круговое движение)
  2) делать оборот (о деньгах, капитале)
  3. обматываться, обмотаться, обвиваться, обвиться. Boynuna dolanmaq обвиваться вокруг шеи, qoluna dolanmaq обвиваться вокруг руки
  4. вертеться (неотступно приходить – в голову, на ум). Dilimin ucunda dolanır вертится на языке, başımda dolanır вертится в голове
  5. обходить, обойти, объезжать, объехать:
  1) ездя, побывать во многих местах. Bütün şəhəri dolanmaq обойти весь город, bütün ölkəni gəzib dolanmaq объехать всю страну, bütün meşəni dolanmaq обойти весь лес
  2) проходить, пройти, проехать, проезжать стороной, минуя что-л. Əkini dolanmaq обойти посев
  6. прохаживаться, пройтись, ходить, бродить, брести. Tək-tənha dolanmaq одиноко бродить, küçələri dolanmaq бродить по улицам
  7. проходить, пройти, пролететь (о времени, событиях и т.п.). İl dolandı прошел год, həftələr dolandı прошли недели
  8. облетать, облететь (быстро распространиться – о слухе, известии и т.п.). Bu xəbər bütün şəhəri dolandı это весть облетела весь город
  ◊ başına dolanmaq kimin виться вьюном вокруг кого; başına dolanım! умоляю тебя!
  2
  глаг.
  1. жить, поживать:
  1) находиться в каких-л. отношениях (деловых, дружеских). Mehriban dolanmaq дружно жить
  2) содержать себя, добывать средства к жизни. Öz qazancı ilə dolanmaq жить на свои заработки, başqasının hesabına dolanmaq жить на чужой счет, öz əməyi ilə dolanmaq жить своим трудом
  2. уживаться, ужиться (наладить мирную и согласную жизнь с кем-л.). Yaxşı dolanmaq kimlə уживаться хорошо с кем; dolana bilməmək kimlə не уживаться, не ужиться с кем
  3. вести, повести себя (держать себя, поступать каким-л. образом). Ehtiyatlı dolanmaq вести себя осторожно

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dolanmaq

 • 17 dostluq

  I
  сущ.
  1. дружба. Dostluq hissi чувство дружбы, dostluq telləri узы дружбы, dostluğu kəsmək kimlə порвать дружбу с кем, dostluq naminə во имя дружбы
  2. содружество (дружеское единение, союз между кем-л.). Döyüş dostluğu боевое содружество
  II
  прил. дружеский, дружественный. Dostluq münəsibətləri дружеские отношения, dostluq görüşü дружеская встреча, dostluq şəraitində в дружественной обстановке; dostluq etmək (işlətmək) kimlə дружить с кем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dostluq

 • 18 döyüşdürmək

  глаг. kimi kimlə
  1. сталкивать, столкнуть кого с кем; вызывать, вызвать драку между кем
  2. заставить драться (о баранах, петухах и др.); yumurta döyüşdürmək этногр. биться крашеными яйцами в весенний праздник Новруз; söz döyüşdürmək kimlə спорить, вступить в пререкания, в словесную перепалку с кем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döyüşdürmək

 • 19 duz-çörək

  сущ. хлеб-соль:
  1. угощение
  2. еда, пропитание
  ◊ duz-çörəyə and içmək клясться хлебом-солью; duzçörəyi unutmaq забывать хлеб-соль; duzçörək üçün təşəkkür etmək благодарить за хлеб-соль; duz-çörək kəsmək kimlə: 1. вместе хлеб-соль есть с кем; 2. водить хлеб-соль с кем; duz-çörək yemək kimlə вместе есть хлеб-соль с кем; duz-çörəyi itirmək, duz-çörəyi tapdalamaq забыть хлеб-соль, быть (оказаться) неблагодарным; duz-çörək gözündən gəlsin, duz-çörək tutsun (səni, onu) выражение проклятия: чтобы носом пошло; duz-çörək haqqı! клянусь хлебом и солью!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > duz-çörək

 • 20 düz

  I
  прил.
  1. ровный:
  1) гладкий, плоский, не имеющий впадин и возвышений. Düz yol ровная дорога, düz səth ровная поверхность
  2) без искривлений и изгибов. Düz küçə ровная улица
  2. прямой:
  1) ровно вытянутый, без изгибов. Düz xətt прямая линия (прямая), düz sıralar (cərgələr) прямые ряды, düz cığır прямая тропинка, düz bağırsaq анат. прямая кишка
  2) расположенный не наклонно. Düz istiqamət прямое направление, düz bucaq мат. прямой угол (угол в 90°)
  3) не согнутый. Düz qamət прямой стан
  4) выражающий откровенность, правдивость, подлинные мысли и чувства. Düz (açıq) söz прямое (откровенное) слово
  5) такой, при котором увеличение (или уменьшение) одного вызывает увеличение (или уменьшение) другого. Düz mütənasiblik прямая пропорциональность
  3. честный, порядочный (о человеке)
  II
  нареч. ровно:
  1) без изгиба, искривления. Düz dayan стой (держись) ровно, düz tut держи ровно:
  2) поровну, равномерно. Düz bölmək делить ровно (поровну)
  2. прямо:
  1) в прямом направлении. Düz getmək идти (ехать) прямо:
  2) ровно, без наклона. Düz oturmaq сидеть прямо
  3. правильно, верно, точно, безошибочно. Düz yazmaq писать правильно, düz oxumaq читать правильно, düz danışmaq говорить верно, düz hərəkət etmək поступать, поступить правильно; düz deyirlər ki, … правильно говорят, что …
  4. перен. разг. честно, справедливо. Məsələyə düz yanaşmaq справедливо подойти к вопросу, düz işləmək честно работать, düz yaşamaq честно жить
  6. разг. метко. Düz atmaq (vurmaq) метко стрелять
  III
  сущ.
  1. степь. Mil düzü Мильская степь, Muğan düzü Муганская степь, Şirvan düzü Ширванская степь
  2. правда. Düzünü demək говорить правду
  IV
  част.
  1. ровно (точно, как раз). O vaxtdan düz bir il keçib с тех пор прошел ровно год, düz saat ikidə ровно в два часа, düz milyon manat ровно миллион манатов
  2. прямо (в сочет. с предлогами придает им большую точность). Düz başımın üstündə прямо над головой, düz üstümə çıxdı вышел прямо на меня
  V
  предик.
  1. правильно, верно, точно. Hamısı düzdür все правильно (верно)
  2. правда (верно, в самом деле так). Sizin Moskvaya gedəcəyiniz düzdürmü? правда, что вы едете в Москву? Onun mükafat alması düzdürmü? правда, что он получил премию?
  3. разг. прав (о правильно говорящем, думающем и поступающем). Siz düzsünüz (haqlısınız) вы правы
  VI
  в знач. уступ. союза. правда (хотя). Düzdür, o gəldi, ancaq … правда, он пришел, но …; düzdür, o gözəl deyil, ancaq … правда, она не красавица, но …
  VII
  мод. сл. правда (действительно, в самом деле). Düzdür, mən bunu bilmirdim, правда, я этого не знал; düzdür, o çox istedadlıdır он, правда, очень талантлив
  ◊ düzünü axtarsan если по правде …, düzünü desək честно говоря, правду говоря (сказать), по правде говоря (сказать); düz bir saat битый час, düz vaxtında точь-вточь, час в час, минута в минуту; düz yola çağırmaq (dəvət etmək) наставлять на правильный путь; düz yolla getmək идти прямой дорогой; быть на правильном пути; düz yola çıxarmaq (çörəyə çatdırmaq) вывести на правильную дорогу кого; düz yolda olmaq (düz yol seçmək) быть на правильном пути; düz yola getmək повернуть на правильный путь; düz gəlməmək kimlə идти вразрез с кем, не ладить с кем; düz gəlmək: 1. nə ilə соответствовать чему; 2. kimlə ладить с кем; düz söz göz çıxardar правда глаза колет; düz sözə nə deyəsən что правда, то правда; düz üzünə прямо в лицо; düzdə qalmaq быть брошенным на произвол судьбы; düzdə qoymaq оставить на произвол судьбы; işi düz gətirir дела идут на лад, ему везет; işi düz gətirmir kimin не везёт кому; əyri oturaq düz danışaq поговорим начистоту; ürəyi düzdür лёгок на помине (о том, кто появляется в тот момент, когда о нём говорят или думают)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > düz

См. также в других словарях:

 • KIML — Infobox Radio station name = KIML city = Gillette, Wyoming area = branding = slogan = Newstalk 1270 airdate = frequency = 1270 kHz format = News Talk Information power = 5,000 watts day 1,000 watts night erp = haat = class = B facility id = 24212 …   Wikipedia

 • təkimləməx’ — (Tovuz) mahmızlamaq. – Atı təkimlə görəx’, gün günortadı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • kim — 1. əvəz. 1. Cümlədə sual mənasında işlənib, insan adlarını və insan təsəvvürü verən varlıqların adlarını əvəz edir; hansı adam. Kim gəlib? O sözü kim dedi? Bu gün kim növbə çəkəcək? – Uşaq mənimdir, baba, dəxli nədir sizlərə? Kim sizi qəyyum edib …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • həkim — is. <ər.> 1. Ali tibb təhsili olan adam; təbib, doktor. Uşaq həkimi. Göz həkimi. Diş həkimi. Sanitar həkimi. – . . Mənim xahişimə görə bacım oğlunu gətirmişdi bizə ki, həm bir iki ay bizə qonaq olsun, həm də İrəvan həkimləri uşaqları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • etiqad — is. <ər.> 1. Bir şeyə qəlbən və möhkəm inanma, inam. <Dilarada> ədalətin, haqqın qələbə çalacağına möhkəm bir etiqad vardı!. . M. İ.. // Əqidə, qənaət, fikir. . . Bizim camaatın arasında bu etiqad var idi ki, rus həkimləri müsəlman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • konsilium — <lat.> Çətin hallarda xəstəliyi, onun müalicə üsullarını müəyyənləşdirmək üçün düzəldilən həkimlər müşavirəsi. Konsilium təyin etmək. – Ertəsi gün Zəki ən məşhur həkimlərdən bir konsilium təşkil etdi. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nüsxə — is. <ər.> 1. Yazılı bir şeydən çıxarılan surətlərdən hər biri (əlyazmasının, yaxud çap olunmuş əsərin ayrıca surəti). Hər il ölkədə yüz min nüsxələrlə kitab buraxılır. 2. məc. zar. Pis və ya qəribə xasiyyətlərinə görə fərqlənən adam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • zırpı — sif. və is. vulq. 1. Çox yekə, çox böyük, yekəpər, yöndəmsizcəsinə iri. Şah Dəşküvar baxırdı, gördü ki, bu pəlvan elə zırpı pəlvandı ki, qabağında dağ dayanmaz. (Nağıl). <Gileygüzarov:> Mən boyda zırpı ədibi burada qoyub, bir gör kimləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Nabran —   Municipality   Atlant leisure facility in Nabran …   Wikipedia

 • Chiemgauer Volkstheater — Das Chiemgauer Volkstheater, unter der Leitung von Bernd Helfrich und seiner Frau Mona Freiberg, ist ein Theaterensemble aus Bayern. Auf seinen Tourneen ist es vor allem im Chiemgau, aber auch in anderen bayerischen Städten zu sehen. Tourneen… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der IATA-Codes/I — Diese Teilliste führt alle IATA Flughafen Codes auf, die mit „I“ beginnen, und enthält Informationen zu den bezeichneten Verkehrsknotenpunkten. IATA Codes   A B C D E F G H I …   Deutsch Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»