Перевод: с английского на арабский

с арабского на английский

war+game

 • 1 game

  "A class of computer program in which one or more users interact with the computer as a form of entertainment. Computer games run the gamut from simple alphabet games for toddlers to chess, treasure hunts, war games, and simulations of world events. The games are controlled from a keyboard or with a joystick or other device and are supplied on disks, on CD-ROMs, as game cartridges, on the Internet, or as arcade devices."

  English-Arabic terms dictionary > game

 • 2 lose

  [lu:z] v կորցնել, կորուստ ունենալ. lose a friend/altitude/interest/hope/faith ընկեր/բարձրություն/հետաքրքրությունը /հույսը/ հավատը կորցնել. (զրկվել) lose sight տեսո ղությունից զրկվել. lose chance առիթը ձեռքից բաց թողնել. The watch loses a minute a day Ժամացույցը օրը մեկ րոպեով ետ է ընկնում lose sight of the fact տեսադաշտից դուրս թողնել. It lost him his job Նա զրկվեց իր աշ խա տանքից. I lost that word Ես չլսեցի այդ բառը. lose one’s temper ջղայնանալ. lose one’s head գլուխը կորցնել. lose one’s heart ընկճվել, հու սա հատվել. lose one’s mind խելքը թռցնել. lose weight քաշը կորցնել/նիհարել. lose one’s life զոհվել. lose one’s way մոլորվել. lose one’s wits իրեն կորցնել. lose one’s nerve ինքնատիրապետությունը կորցնել. be lost at sea խեղդվել ծովում. All is lost Ամեն ինչ կորած է. be given up as lost կո րած համարվել. a lost art մոռացված արվեստ. be lost in the book գրքով տարվել. The joke was lost on him Նա չհասկացավ կատակը/տեղ չհասավ. lose a game/a war/a lawsuit/ money at cards խաղը/պատերազմը կորցնել. պարտվել, կորցնել դատական գործը/փողը թղթախաղի ընթացքում. You can’t lose խսկց. Դուք կորցնելու ոչինչ չունեք

  English-Armenian dictionary > lose

 • 3 win

  I
  [win] n հաղթանակ (խաղում, մրցույթում), շահում
  II
  [win] v շահել, հաղթել, նվաճել. win a victory հաղթանակ տանել. win a battle/game/war մարտը/խաղը/պատերազմը շահել. win a race/contest վազքում/մրցույթում հաղթել. win a prize/an award մրցանակ/պարգև ստա նալ. win the election ընտրություններում հաղ թել. win money at cards/in lottery թղթախա ղում/վիճակախաղում փող շահել. (նվաճել, ձեռք բերել) win freedom/respect/confidence ազատություն/հարգանք/վստահություն ձեռք բերել. win clear/free նեղ վիճակից դուրս գալ/ազատ վել. win affection/love/sympathy նվաճել սեր/կա րեկցանք. win smb’s heart նվա ճել մեկի սիրտը. win consent համա ձայ նու թյունը ձեռք բերել. win over իր կողմը թեքել. win friends ընկերներ ձեռք բերել. win through in the end վերջ ի վերջո իր նպատակին հասնել

  English-Armenian dictionary > win

См. также в других словарях:

 • War Game — or War Games may refer to:; Simulations * Wargaming, a recreational game that simulates a military operation * Business War Games, an adaptation of the art of simulating moves and counter moves in a commercial setting * Military Simulation, live… …   Wikipedia

 • war-game — [wôr′gām΄] vt. war gamed, war gaming to examine or plan by a war game vi. to engage in a war game * * * war game (wôrʹgām ) v. war ·gamed, war ·gam·ing, war ·games v. intr. To engage in a war game. v. tr. To simulate (a military operation or a… …   Universalium

 • war-game — [wôr′gām΄] vt. war gamed, war gaming to examine or plan by a war game vi. to engage in a war game …   English World dictionary

 • war game — war games 1) N COUNT: usu pl War games are military exercises that are carried out for the purpose of training, and that are designed to imitate a real war as closely as possible. 2) N COUNT A war game is a game in which model soldiers are used… …   English dictionary

 • war game — war ,game noun count 1. ) usually plural a military training exercise in which soldiers practice for a real war 2. ) a game in which people use images or models of military forces to pretend to fight battles on a computer or a table …   Usage of the words and phrases in modern English

 • war game — war .game n 1.) an activity in which soldiers fight an imaginary battle in order to test military plans 2.) a game played by adults in which models of soldiers, guns, horses etc are moved around a table, or a similar game played on a computer …   Dictionary of contemporary English

 • war game — ► NOUN 1) a military exercise carried out to test or improve tactical expertise. 2) a simulated military conflict carried out as a game or sport …   English terms dictionary

 • war game — war′ game n. mil Often, war games. a simulated military operation carried out to test the validity of a plan or theory • Etymology: 1820–30 …   From formal English to slang

 • war game — n. 1. KRIEGSPIEL 2. [pl.] practice maneuvers involving actual troops, sailors, etc. and military vehicles and equipment 3. the testing of a plan or hypothetical situation, as in devising military strategy, by the use of a computer, simulated… …   English World dictionary

 • war-game — ˈ ̷ ̷ ˌ ̷ ̷ transitive verb ( s) : to plan or conduct in the manner of a war game war gamed an invasion Newsweek intransitive verb : to conduct a war game • war gamer ˌgāmə(r …   Useful english dictionary

 • war game — noun 1》 a military exercise carried out to test or improve tactical expertise. 2》 a simulated military conflict carried out as a game or exercise in personal development. verb (war game) N. Amer. engage in (a campaign or course of action) using… …   English new terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»