Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

war+game

 • 1 war game

  war game[´wɔ:¸geim] n военна игра, учение.

  English-Bulgarian dictionary > war game

 • 2 war-game

  {'wɔ:geim}
  n военна игра/упражнения
  * * *
  {'wъ:geim} n военна игра/упражнения.
  * * *
  n военна игра/упражнения

  English-Bulgarian dictionary > war-game

 • 3 head

  {hed}
  I. 1. глава, прен. човек, глава
  from HEAD to foot от глава (та) до пети (те)
  taller by a HEAD c една глава по-висок
  per HEAD на човек/глава
  to turn HEAD over heels обръщам се презглава
  he stands HEAD and shoulders above her прен. той стой много по-високо от нея/далеч я превъзхожда
  to show oneself HEAD показвам се, появявам се
  to talk someone's HEAD off проглушавам ушите на/уморявам някого с приказки
  to lose one's HEAD бивам обезглавен, прен. обърквам се, шашардисвам се, загубвам и ума, и дума
  to keep/hold one's HEAD above water държа си главата над водата, прен. свързвам двата края, нямам дългове
  King's/Queen's HEAD пощенска марка с лика на краля/кралицата
  2. (рl без изменение) глава добитък
  twenty HEAD of cattle двадесет глави добитък
  large HEAD of game много дивеч
  3. прен. ум, разсъдък, способности, талант, разг. акъл
  he has a good HEAD on his shoulders сече му акълът, умен човек e
  to have no HEAD for mathematics не ме бива по/мъчно усвоявам математиката
  to have a HEAD like a sieve забравям всичко, не мога да помня
  to put something into someone's HEAD внушавам/давам някому идея за нещо
  to put something out of someone's HEAD карам някого да забрави нещо
  to put something out of one's HEAD преставам да мисля за нещо, избивам си нещо от главата
  to get a swelled/aм. big. HEAD навирвам нос, придавам си важност, важнича, големея се
  to have a HEAD (on one) имам главоболие, боли ме главата (и от пиянство), акъллия съм
  of one's own HEAD самостоятелно, на своя глава
  to reckon in one's HEAD смятам наум
  he has got/taken it into his HEAD to/that наумил си e да, внушил си e, че
  his name has got out of my HEAD забравил съм му името
  to talk over/above another's HEAD/the HEAD s of others/one's audience говоря неразбираемо за слушателите си/на твърде труден за слушателите си език
  to keep one's HEAD запазвам самообладание
  to go off one's HEAD полудявам
  to be off/out of one's HEAD луд/полудял съм
  4. началник, шеф, ръководител, вожд, главатар, глава (на семейство), директор (и на училище)
  HEAD of state държавен глава
  5. предна част, глава, нос (на кораб), главичка (на гвоздей и пр.), острие (на брадва и пр.), чело (на чук), воен. заряд (на граната, торпедо), метал. леяк, мъртва глава
  6. предно/първо място
  at the HEAD of начело на
  to take the HEAD of the table сядам на председателското място (на масата)
  7. връх, горна част (на страница и пр.), горен край (на езеро)
  to stand something on its HEAD поставям нещо с главата надолу
  8. извор
  9. геогр. нос
  10. жило, връх (на цирей)
  11. пяна, яка (на бира)
  12. рубрика, отдел (във вестник), заглавие, точка, категория, новина, кратко съобшение (по радиото, телевизията)
  under separate HEADs отделно. под отделни заглавия
  13. ези, лицева страна на монета
  HEADs or tails ези-тура
  14. тех. височина на/напор, налягане
  15. стр. ригел, горна греда на рамка за врата/прозорец, арх. капител
  16. тех. глава (на магнетофон)
  17. (опъната) кожа (на барабан), място за ключовете, главичка, охлюв (на цигулка)
  18. бот. съцветие, главичка, глава
  HEAD of cabbage зелка
  HEAD of lettuce салата
  19. sl. наркоман
  20. грам. главна/основна дума (в конструкция)
  21. sl. клозет
  on his HEAD be it той да носи оповорността
  HEAD over ears прен. затънал до уши
  over one's HEAD над/надвиснал над главата ми (особ. за опасност), твърде груден, неразбираем, без мое знание/съгласие
  he was promoted over my HEAD новишиха гo, без да се допитат до мен, повишиха него вместо мене
  to come/gather to a HEAD назрявам (за цирей)
  to come to a HEAD прен. достигам връхна точка/критичен/решителен момент
  to bring to a HEAD предизвиквам криза, довеждам до критично положение
  to make HEAD against съпротивлявам се/боря се/напредвам срещу
  I can't make HEAD or tail of something не мога да проумея/разбера нещо
  to give a horse/person his HEAD отпускам юздите на кон/прен. някому
  to let someone have/give someone his HEAD давам свобода (на действие) на някого
  we put our HEADs together прен. съвещавахме се
  II. 1. челен, преден, първи, главен, старши (на служител)
  HEAD Post Office Централна пощенска станция
  2. насрещен (за вятър и пр.)
  3. муз. От горен регистър (за глас)
  III. 1. възглавявам, начело съм на, водя
  2. озаглавявам, слагам заглавие на
  3. слагам глава/главичка на, слагам острие на (стрела)
  4. отсичам главата на (животно), отрязвам/прекършвам връхчетата (на растение)
  5. изправям се срещу (вълни и пр.)
  6. тръгвам за, вървя към (for), насочвам (се), упътвам (се)
  направлявам, държа курс/посока към (for)
  to HEAD for trouble търся си белята
  7. завивам се (за зелка)
  8. изкласявам (за жито и пр.)
  9. сп. удрям (топка) с глава
  10. водя начаглото си, извирам от (за река)
  11. изпреварвам, задминавам
  12. ам. препречвам пътя на (стадо и пр.)
  head back връщам, пращам в обратна посока, препречвам пътя на (с цел да отклоня, върна)
  head off отклонявам, изпреварвам, за да отклоня, отблъсквам, препятствувам на, препречвам пътя на, прен. предотвратявам, попречвам на
  to HEAD off an equalizer удрям с глава, за да изравня резултата
  * * *
  {hed} n 1. глава; прен. човек, глава; from head to foot от глава(та(2) {hed} a 1. челен, преден; първи, главен; старши (на служител{3} {hed} v 1. възглавявам, начело съм на, водя; 2. озаглавявам,
  * * *
  челен; шеф; яка; озаглавявам; оглавявам; преден; главатар; главен; възгласявам; глава; ези; лидер; началник; насрещен;
  * * *
  1. (рl без изменение) глава добитък 2. 1 (опъната) кожа (на барабан), място за ключовете, главичка, охлюв (на цигулка) 3. 1 sl. наркоман 4. 1 ам. препречвам пътя на (стадо и пр.) 5. 1 бот. съцветие, главичка, глава 6. 1 ези, лицева страна на монета 7. 1 изпреварвам, задминавам 8. 1 пяна, яка (на бира) 9. 1 рубрика, отдел (във вестник), заглавие, точка, категория, новина, кратко съобшение (по радиото, телевизията) 10. 1 стр. ригел, горна греда на рамка за врата/прозорец, арх. капител 11. 1 тех. височина на/напор, налягане 12. 1 тех. глава (на магнетофон) 13. 2 sl. клозет 14. 20. грам. главна/основна дума (в конструкция) 15. at the head of начело на 16. from head to foot от глава (та) до пети (те) 17. he has a good head on his shoulders сече му акълът, умен човек e 18. he has got/taken it into his head to/that наумил си e да, внушил си e, че 19. he stands head and shoulders above her прен. той стой много по-високо от нея/далеч я превъзхожда 20. he was promoted over my head новишиха гo, без да се допитат до мен, повишиха него вместо мене 21. head back връщам, пращам в обратна посока, препречвам пътя на (с цел да отклоня, върна) 22. head of cabbage зелка 23. head of lettuce салата 24. head of state държавен глава 25. head off отклонявам, изпреварвам, за да отклоня, отблъсквам, препятствувам на, препречвам пътя на, прен. предотвратявам, попречвам на 26. head over ears прен. затънал до уши 27. head post office Централна пощенска станция 28. heads or tails ези-тура 29. his name has got out of my head забравил съм му името 30. i can't make head or tail of something не мога да проумея/разбера нещо 31. i. глава, прен. човек, глава 32. ii. челен, преден, първи, главен, старши (на служител) 33. iii. възглавявам, начело съм на, водя 34. king's/queen's head пощенска марка с лика на краля/кралицата 35. large head of game много дивеч 36. of one's own head самостоятелно, на своя глава 37. on his head be it той да носи оповорността 38. over one's head над/надвиснал над главата ми (особ. за опасност), твърде груден, неразбираем, без мое знание/съгласие 39. per head на човек/глава 40. taller by a head c една глава по-висок 41. to be off/out of one's head луд/полудял съм 42. to bring to a head предизвиквам криза, довеждам до критично положение 43. to come to a head прен. достигам връхна точка/критичен/решителен момент 44. to come/gather to a head назрявам (за цирей) 45. to get a swelled/aм. big. head навирвам нос, придавам си важност, важнича, големея се 46. to give a horse/person his head отпускам юздите на кон/прен. някому 47. to go off one's head полудявам 48. to have a head (on one) имам главоболие, боли ме главата (и от пиянство), акъллия съм 49. to have a head like a sieve забравям всичко, не мога да помня 50. to have no head for mathematics не ме бива по/мъчно усвоявам математиката 51. to head for trouble търся си белята 52. to head off an equalizer удрям с глава, за да изравня резултата 53. to keep one's head запазвам самообладание 54. to keep/hold one's head above water държа си главата над водата, прен. свързвам двата края, нямам дългове 55. to let someone have/give someone his head давам свобода (на действие) на някого 56. to lose one's head бивам обезглавен, прен. обърквам се, шашардисвам се, загубвам и ума, и дума 57. to make head against съпротивлявам се/боря се/напредвам срещу 58. to put something into someone's head внушавам/давам някому идея за нещо 59. to put something out of one's head преставам да мисля за нещо, избивам си нещо от главата 60. to put something out of someone's head карам някого да забрави нещо 61. to reckon in one's head смятам наум 62. to show oneself head показвам се, появявам се 63. to stand something on its head поставям нещо с главата надолу 64. to take the head of the table сядам на председателското място (на масата) 65. to talk over/above another's head/the head s of others/one's audience говоря неразбираемо за слушателите си/на твърде труден за слушателите си език 66. to talk someone's head off проглушавам ушите на/уморявам някого с приказки 67. to turn head over heels обръщам се презглава 68. twenty head of cattle двадесет глави добитък 69. under separate heads отделно. под отделни заглавия 70. we put our heads together прен. съвещавахме се 71. водя начаглото си, извирам от (за река) 72. връх, горна част (на страница и пр.), горен край (на езеро) 73. геогр. нос 74. жило, връх (на цирей) 75. завивам се (за зелка) 76. извор 77. изкласявам (за жито и пр.) 78. изправям се срещу (вълни и пр.) 79. муз. От горен регистър (за глас) 80. направлявам, държа курс/посока към (for) 81. насрещен (за вятър и пр.) 82. началник, шеф, ръководител, вожд, главатар, глава (на семейство), директор (и на училище) 83. озаглавявам, слагам заглавие на 84. отсичам главата на (животно), отрязвам/прекършвам връхчетата (на растение) 85. предна част, глава, нос (на кораб), главичка (на гвоздей и пр.), острие (на брадва и пр.), чело (на чук), воен. заряд (на граната, торпедо), метал. леяк, мъртва глава 86. предно/първо място 87. прен. ум, разсъдък, способности, талант, разг. акъл 88. слагам глава/главичка на, слагам острие на (стрела) 89. сп. удрям (топка) с глава 90. тръгвам за, вървя към (for), насочвам (се), упътвам (се)
  * * *
  head [hed] I. n 1. глава; прен. човек, глава; глава добитък (pl без изменение); per \head на човек (глава); thirty \head of cattle тридесет глави добитък; from \head to foot от глава до пети; to walk with o.'s \head high in the air ходя с високо вдигнато чело; by a \head taller с една глава по-висок; these instructions were given over my \head тези указания са били дадени без мое знание (без да се допитат до мен); he was promoted over my \head произведоха (повишиха) го вместо мен; \head first ( foremost) с главата напред; стремглаво; to fall \head first падам с главата надолу; to turn \head over heels обръщам се презглава; on his \head be it отговорността е негова; to cut ( strike) off s.o.'s \head, to cut ( make) s.o. shorter by a \head обезглавявам някого; to lose o.'s \head обезглавен съм; прен. обърквам се, шашардисвам се; we laid ( put) our \heads together ние се съвещавахме; to do s.th. on o.'s \head правя нещо леко (лесно); върша нещо без усилие; to get a swelled ( the big) \head навирвам нос, придавам си важност, големея се, надувам се, важнича; to bury o.'s \head in the sand отказвам упорито да призная съществуващи факти; dead \head разг. посетител (пътник) без билет; death's \head череп; to bite ( snap) s.o.'s \head off разг. срязвам някого, отвръщам грубо и рязко; I can do it standing on my \head мога да го направя с вързани очи; it does my \head in това ме побърква, изнервя, разстройва; to build up a \head of steam постепенно побеснявам, губя търпение, излизам от кожата си; to give s.o.'s \head a washing прен. трия сол на главата на някого; wine that goes ( gets) to o.'s \head вино, което удря в главата; success went to her \head успехът ѝ завъртя главата, прен. забрави се; to have o.'s \head in the clouds хвърча в облаците; she stands \head and sholders above him прен. тя стои много по-високо от него; to hide o.'s ( diminished) \head спотайвам се (от срам); to hold ( keep) o.'s \head above water прен. държа се на повърхността, боря се с трудностите; to keep o.'s \head down 1) спотайвам се, кротувам, трая си; 2) налягам си парцалите; работя упорито; to keep o.'s \head above ground живея, съществувам; to knock their \heads together накарвам ги да се помирят; to knock (s.th.) on the \head 1) опровергавам; 2) прекратявам, спирам, слагам край на; to lift s.o.'s \head зарадвам някого; повдигам духа на някого; to stake o.'s \head on залагам (режа, давам) си главата за; to talk s.o.'s \head off проглушавам ушите на някого с приказки, уморявам някого от приказки; to work o.'s \head off работя като вол; to make \head or tail of разбирам, проумявам, разгадавам; 2. прен. ум, разум, разсъдък; разг. акъл; she has a good \head on her shoulders, her head is screwed on ( the right way) тя е умен човек, има акъл в главата си; to screw o.'s \head tight опичам си ума, не се поддавам на изкушение; to have no \head for geography не ме бива по география, не мога да помня (усвоявам) материала по география; it is above my \head това е прекалено сложно за мен, не го разбирам; to have a \head like a sieve забравям всичко, не мога да помня; to reckon in o.'s \head правя си сметка наум; he has got ( taken) it into his \head that той си е наумил, че; it never entered my \head that никога не ми е идвало наум, че; I think he made it up out of his own \head струва ми се, че той сам си измисли това; to have a \head, to have a \head on one имам акъл, акъллия съм; to keep a level ( cool) \head, to keep o.'s \head запазвам самообладание; he is off ( out of) his \head той не е на себе си, той е луд (полудял); to go out of o.'s \head полудявам, обърквам се; soft ( touched, weak, not quite right) in the \head смахнат, шашав, не с всичкия си; to turn s.o.'s \head подлудявам някого, побърквам някого; to turn s.th. over in o.'s \head премислям нещо; off the top of o.'s \head 1) импровизирано, без подготовка; 2) наизуст, "на сън"; 3. началник; шеф, бос; ръководител; водач; вожд, главатар; 4. предна част, начало, глава; нос (на кораб); острие (на брадва); чело (на чук); воен. заряд (на граната, торпедо); to take the \head of the table сядам на председателското място (на маса); at the \head of начело на; war-\head воен. боен заряд; \head on the wind мор. срещу вятъра (и прен.); to make \head напредвам, прогресирам; 5. връх, горна част, глава; главичка (на гвоздей); at the \head of the list на първо място в списъка, начело на списъка; 6. извор; fountain-\head извор; прен. източник; 7. геогр. нос; 8. жило, връх (на цирей и пр.); to come to a \head нарязвам; прен. достигам до критическа (решителна) точка; to bring to a \head довеждам до критическа точка; 9. издигната част на постеля (за главата), възглавие, възглаве; 10. пяна, яка (на бира); 11. рубрика, отдел; заглавие; under separate \heads отделно, под отделни заглавия; 12. ези, лицева страна на монета; \heads or tails ези-тура; \heads I win, tails you lose прен. и така, и иначе ти губиш; 13. тех., хидр. напор, налягане; \head of water височина на водния стълб; 14. строит., архит. ключ, ключов камък (на свод); 15. общ брой, число; 16. мет. леяк; мъртва (изгубена) глава; 17. тех. супорт, подвижно седло на струг; to make \head against съпротивлявам се срещу; боря се против; напредвам срещу; by the \head мор. с надлъжен наклон към носа (на кораб), със забит (наклонен) нос (за кораб); прен., шег. сръбнал, пийнал; to let s.o. have o.'s \head, to give s.o. their \head давам свобода (на действие) на някого; to give a horse its \head отпускам юздите на кон; II. adj 1. челен, преден; първи, главен; \head agent главен представител; \head waiter оберкелнер; 2. насрещен, срещуположен; \head tide ( wind) насрещно течение (вятър); 3. муз. от горен регистър (за глас); III. v 1. възглавявам, начело съм на, водя; 2. тръгвам, отивам, вървя ( for); 3. озаглавявам; слагам заглавие на; 4. водя началото си от (за река); извирам от; 5. отсичам главата на ( животно), обезглавявам; 6. слагам глава (главичка) на; 7. завивам се (за зелка); 8. сп. удрям ( топка) с глава;

  English-Bulgarian dictionary > head

См. также в других словарях:

 • War Game — or War Games may refer to:; Simulations * Wargaming, a recreational game that simulates a military operation * Business War Games, an adaptation of the art of simulating moves and counter moves in a commercial setting * Military Simulation, live… …   Wikipedia

 • war-game — [wôr′gām΄] vt. war gamed, war gaming to examine or plan by a war game vi. to engage in a war game * * * war game (wôrʹgām ) v. war ·gamed, war ·gam·ing, war ·games v. intr. To engage in a war game. v. tr. To simulate (a military operation or a… …   Universalium

 • war-game — [wôr′gām΄] vt. war gamed, war gaming to examine or plan by a war game vi. to engage in a war game …   English World dictionary

 • war game — war games 1) N COUNT: usu pl War games are military exercises that are carried out for the purpose of training, and that are designed to imitate a real war as closely as possible. 2) N COUNT A war game is a game in which model soldiers are used… …   English dictionary

 • war game — war ,game noun count 1. ) usually plural a military training exercise in which soldiers practice for a real war 2. ) a game in which people use images or models of military forces to pretend to fight battles on a computer or a table …   Usage of the words and phrases in modern English

 • war game — war .game n 1.) an activity in which soldiers fight an imaginary battle in order to test military plans 2.) a game played by adults in which models of soldiers, guns, horses etc are moved around a table, or a similar game played on a computer …   Dictionary of contemporary English

 • war game — ► NOUN 1) a military exercise carried out to test or improve tactical expertise. 2) a simulated military conflict carried out as a game or sport …   English terms dictionary

 • war game — war′ game n. mil Often, war games. a simulated military operation carried out to test the validity of a plan or theory • Etymology: 1820–30 …   From formal English to slang

 • war game — n. 1. KRIEGSPIEL 2. [pl.] practice maneuvers involving actual troops, sailors, etc. and military vehicles and equipment 3. the testing of a plan or hypothetical situation, as in devising military strategy, by the use of a computer, simulated… …   English World dictionary

 • war-game — ˈ ̷ ̷ ˌ ̷ ̷ transitive verb ( s) : to plan or conduct in the manner of a war game war gamed an invasion Newsweek intransitive verb : to conduct a war game • war gamer ˌgāmə(r …   Useful english dictionary

 • war game — noun 1》 a military exercise carried out to test or improve tactical expertise. 2》 a simulated military conflict carried out as a game or exercise in personal development. verb (war game) N. Amer. engage in (a campaign or course of action) using… …   English new terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»